Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non hoằng sơn

1. Mở đầu
1.1. Lí do chọn đề tài
Trong hệ thống Giáo dục quốc dân, Giáo dục Mầm non chiếm một vị trí
vô cùng quan trọng, đây là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là
nền tảng của ngành Giáo dục & Đào tạo; Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Giáo
dục Mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”.
Giai đoạn phát triển của trẻ ở lứa tuổi Mầm non có tính quyết định đến
thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ của trẻ trong suốt cả cuộc đời. Chất
lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt sẽ có tác dụng
rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo, chất lượng Giáo dục
mầm non quyết định tới sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ
về thể chất, tình cảm, đạo đức, trí tuệ và thẩm mỹ. Có thể nói nhân cách con
người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của trẻ trường
Mầm non.
Năm học 2018 - 2019 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua
“dạy tốt, học tốt”, đưa nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng
trường học thân thiện học sinh tích cực”, tăng cường “ Ứng dụng công nghệ
thông tin trong giảng dạy ”... thành các hoạt động thường xuyên trong các nhà

trường. Với trách nhiệm là người cán bộ quản lý đứng đầu nhà trường, tôi luôn
trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ để trẻ phát
triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải
có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao; cần phải chú trọng công tác xây dựng đội
ngũ cán bộ giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giáo viên để họ duy trì
và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường . Bên cạnh việc chú trọng
công tác chuyên môn cần phải làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để chất
lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao đáp ứng được yêu cầu đổi
mới của sự nghiệp giáo dục Mầm non đang trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.
Chính vì thế tôi chọn đề tài “ Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng
giáo dục trẻ của trường Mầm non Hoằng Sơn ”
1.2. Mục đích nghiên cứu
Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non Hoằng Sơn, huyện
Hoằng Hóa.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm
non
1.4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý luận, phân tích , tổng hợp
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
- Phương pháp thống kê toán học, tổng kết kinh nghiệm.

1


2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận
Thế kỷ 21 là thế kỷ của trí tuệ, là thế kỷ của nền kinh tế trí thức. Chất
lượng giáo dục quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách của con người.
Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào là phụ thuộc rất lớn
vào sự giáo dục của trẻ trong trường Mầm non. Để thực hiện được nhiệm vụ to
lớn của ngành học, cần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ một cách toàn diện. Với
nhiệm vụ là cán bộ quản lý đứng nhà trường, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước
mọi hoạt động trong nhà trường việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện
theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá sự phát triển về giaó dục của
trẻ, phương pháp dạy của giáo viên, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, xây
dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường phát huy tinh thần tự học và tự bồi
dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện chương trình một cách
đúng đắn khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu
cầu ngày càng cao của bậc học Mầm non và của thời đại hiện nay.
Mục tiêu của công tác bồi dưỡng nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc
phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, đổi mới nội dung,
phương pháp giáo dục để theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để đảm bảo chất
lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm
chất chính trị, trình độ năng lực, có lương tâm nghề nghiệp và nhân cách nhà
giáo, có lòng nhân ái tận tụy, thương yêu trẻ hết mình, tất cả những điều đó được
thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để cải tiến nội dung, phương pháp
chăm sóc giáo dục trẻ của mỗi giáo viên. Làm sao để thúc đẩy bản thân mỗi giáo
viên trong nhà trường đều phải suy nghĩ làm thế nào để đưa trường mình trở
thành một đơn vị tốt, muốn thế trước hết phải xây dựng đội ngũ giáo viên.
Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng
cốt, quyết định chất lượng giáo dục ở trong nhà trường chính vì vậy mà tôi luôn
quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng giáo viên để nhà trường có một đội ngũ
giáo viên đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, chất lượng chuyên môn
cao, có lòng yêu nghề mến trẻ, tận tụy say sưa với công việc, coi trường như
nhà, quý trẻ như con, có như vậy thì nhà trường chất lượng chăm sóc giáo dục
trẻ mới đạt hiệu quả cao.
2.2. Thực trạng
Năm học 2018 - 2019 trường Mầm non Hoằng Sơn có tổng số cán bộ giáo
viên, nhân viên:19 đồng chí (biên chế:13; hợp đồng tỉnh:3; hợp đồng trường: 3).
Ban giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên: 12 đồng chí; nhân viên: 5 đồng chí. Trình
độ chuẩn trở lên 100% (Đại học: 10 đồng chí; Cao đẳng: 2 đồng chí; Trung cấp
7 đồng chí). Trường có 6 nhóm lớp: 1nhóm trẻ , 5 lớp mẫu giáo

2


Trường Mầm non Hoằng Sơn huyện Hoằng hóa

Cô và trẻ trường Mầm non Hoằng Sơn

3


Với quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục trẻ của nhà trường
trong năm học: 2018-2019, ngoài việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, mua sắm thêm
trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ còn cần
phải có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Trong quá trình thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trường
mầm non Hoằng Sơn gặp những thuận lợi và khó khăn sau:
2.2.1. Thuận lợi
Trường luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào
cuộc của các ban nghành đoàn thể và của toàn dân xã Hoằng Sơn chung tay vì
nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của nhà trường; sự chỉ đạo tận tình, sát sao
của Phòng giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, giáo viên đều có
trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, đa số giáo viên có tư tường chính
trị, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư
phạm vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với nghề, có nhiều cố gắng phấn
đấu vươn lên, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng
yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục.
2.2.2. Khó khăn
- Mặt bằng dân trí không đồng đều. Một số bộ phận người dân chưa coi
trọng việc cho trẻ đến trường và đi học thường xuyên, tình trạng trẻ bỏ học vẫn
còn nhất là trẻ ở nhóm nhà trẻ và 3 tuổi.
- Trong năm học nhà trường còn thiếu phòng học, phòng tin học, phòng
giáo dục thể chất. Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho học tập và vui chơi của trẻ còn
thiếu so với yêu cầu giáo dục hiện nay.
- Sân trường lâu năm đã và đangxuống cấp ảnh hưởng không tốt đến hoạt
động học tập, vui chơi của trẻ.
- Năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận giáo viên không đồng
đều, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của một số giáo viên còn hạn chế.
Trước những thuận lợi khó khăn trên, đầu năm học 2018 - 2019 này
chúng tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng giáo dục trẻ tại các nhóm lớp với kết
quả đạt được như sau:
Mức độ đạt được trên trẻ
TT

Lĩnh vực phát triển
của trẻ

1

PT Thể chất

2

PT nhận thức

3

PT Ngôn ngữ

Tổng số

Đạt

%

Chưa
Đạt

%

NT: 20

17

85

3

15

MG: 140

120

86

20

14

NT: 20

16

80

4

20

MG: 140

115

82

25

18

NT: 20

16

80

4

20

MG: 140

119

85

21

15
4


4

PTTC&KNXH

5

PT thẩm mỹ

Xếp loại chung

NT: 20

16

80

4

20

MG: 140

118

84

22

16

MG: 140

112

80

28

20

NT: 20

16

80

4

20

MG: 140

117

84

23

16

NT: 20

Qua khảo sát chất lượng tỷ lệ trẻ đạt còn thấp so với yêu cầu. Trước thực
trạng chất lượng giáo dục của trường tôi đã suy nghĩ, nghiên cứu và đã đưa ra
sáng kiến “Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ của
trường mầm non Hoằng Sơn”.
2.3. Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ
ở trường Mầm non Hoằng Sơn, năm học 2018-2019.
2.3.1. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các hoạt động chuyên môn
Kế hoạch được ví như chiếc chìa khóa mở đường đi đến mục đích, kế
hoạch có tầm quan trọng đặc biệt, nó như kim chỉ nam có tác dụng chỉ đạo cho
hoạt động thực hiện theo con đường đã định sẵn, nó như ngọn đèn dẫn lối cho ta
thực hiện công việc một cách khoa học. Xây dựng được kế hoạch coi như đã
thành công được một nửa công việc. Do đó, trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm
học các cấp đã chỉ đạo và hướng dẫn và căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể
của trường mình, từ đó tôi xây dựng các kế hoạch cho cả năm học. Chỉ đạo Phó
hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chuyên môn cho cả năm học, dự kiến các chủ đề,
thời gian thực hiện cho từng chủ đề; xây dựng mục tiêu, nội dung cho từng độ
tuổi, xây dựng kế hoạch cho từng tháng, tuần... đồng thời chỉ đạo giáo viên các
nhóm lớp xây dựng chế độ sinh hoạt; kế hoạch hoạt động cho phù hợp đặc điểm
cụ thể của từng nhóm lớp mình phụ trách, sát với kế hoạch của nhà trường ( Kế
hoạch thực hiện năm học, kế hoạch thực hiện từng chủ đề trong năm, kế hoạch
tháng, tuần...) và nhà trường phê duyệt trước ít nhất 3-5 ngày mới được thực
hiện do vậy kế hoạch thực hiện của giáo viên và kế hoạch chỉ đạo của chuyên
môn luôn thống nhất, phù hợp với yêu cầu. Hàng tháng giáo viên báo cáo kế
hoạch, lịch dạy của lớp cho nhà trường. Qua đó Ban giám hiệu có cơ sở để theo
dõi, kiểm tra và có biện pháp chỉ đạo kịp thời tốt hơn.

5


Hình ảnh CBGV sinh hoạt chuyên môn
2.3.2. Sắp xếp bố trí công tác cho giáo viên phù hợp năng lực sở
trường
Là một Hiệu trưởng chỉ đạo mọi hoạt động trong nhà trường, tôi hiểu hơn
ai hết trình độ, năng lực, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ giáo viên trường mình
phụ trách. Do đó, sau khi đi sâu tìm hiểu tình hình đội ngũ giáo viên của nhà
trường, chúng tôi thống nhất trong ban giám hiệu phân công sắp xếp đúng người
đúng việc, phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, với sức khoẻ, tuổi đời,
điều kiện hoàn cảnh gia đình...
Tôi đã phân công giáo viên hợp lý từng khối lớp, tạo điều kiện cho giáo
viên phát huy được hết khả năng, năng lực sở trường của họ đồng thời từ đó phát
huy được sự sáng tạo của mỗi giáo viên trong quá trình công tác. Chúng tôi chọn
những giáo viên trẻ, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững phụ trách lớp
Mẫu giáo 5 – 6 tuổi vì lứa tuổi này chuẩn bị vào lớp 1 nên cần đầu tư, trang bị
một số lượng kiến thức và điều kiện cần thiết cho trẻ có đủ điều kiện tham gia
học tập tốt hơn. Những giáo viên có tuổi nghề lâu năm có sức khoẻ, có kinh
nghiệm, hoàn cảnh kinh tế ổn định, chuyên môn vững thì phân công chăm sóc
nhóm trẻ từ 18 - 36 tháng. Còn các giáo viên có chuyên môn về nuôi dưỡng khá,
và đặc biệt là kinh nghiệm chế biến các món ăn cho trẻ thì phân công làm cô
nuôi... Và phân chia theo từng tổ: Tổ nhà trẻ + nuôi dưỡng, tổ mẫu giáo (3 tuổi,
4 tuổi, 5 tuổi). Mỗi tổ có một tổ trưởng, 1 tổ phó chịu trách nhiệm toàn bộ các
hoạt động của tổ với ban giám hiệu, là lực lượng nòng cốt, vì vậy cần chọn giáo
viên có trình độ đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín đối với đồng
nghiệp, có năng lực sư phạm tốt để chỉ đạo phân công điều hành giáo viên trong
tổ. Xây dựng kế hoạch hoạt động từng tháng, tuần. Hàng tháng sinh hoạt 01 lần
tạo nề nếp trong sinh hoạt, có đánh giá kết quả và kế hoạch tiếp theo. Mỗi lớp
hai giáo viên; giáo viên một: chịu trách nhiệm giảng dạy, giáo viên hai: chịu
trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc, hàng tháng, hàng tuần giáo viên đều phải xây
dựng kế hoạch cụ thể đối với nhiệm vụ được phân công ở lớp. Nhờ đưa ra biện
6


pháp này tôi đã giúp rèn luyện cho giáo viên nâng cao về ý thức trách nhiệm, tay
nghề vững vàng, đồng thời cũng phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác
được giao là tiền đề để nâng cao chất lượng trẻ ở các nhóm lớp.
2.3.3. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội
ngũ giáo viên:
“ Muốn có trò giỏi trước hết phải có thầy giỏi ” việc bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng đặc biệt, bởi giáo viên
là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong trường Mầm non, hơn
ai hết giáo viên phải là người nắm vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ để thực
hiện tốt công việc của mình. Nếu giáo viên không được bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ thường xuyên thì không thể đáp ứng được việc nâng cao chất lượng
của ngành học mầm non trong thời đại thông tin tri thức như hiện nay. Ý thức
được điều đó ngay từ đầu năm học tôi đã thực hiện phân loại giáo viên để có kế
hoạch bồi dưỡng thích hợp, đối với giáo viên có tay nghề còn non, giáo viên mới
ra trường chú trọng bồi dưỡng thêm phương pháp dạy, cách tổ chức hoạt động
giáo dục: Tổ chức thi giảng, dự giờ dạy tốt; Bồi dưỡng công tác tự học tập của
giáo viên. Đối với giáo viên khá - tốt, bồi dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng, tác
phong, sự sáng tạo linh hoạt cho giáo viên. Tham mưu với Hiệu trưởng tạo điều
kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các lớp học
chuyên đề của Phòng, Sở giáo dục, tổ chức các buổi hội thảo để trao đổi về các
sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên trong trường đã được xếp loại cấp Tỉnh và
khuyến khích giáo viên ứng dụng vào thực tế nhóm lớp của mình một cách phù
hợp, cho giáo viên đi tham quan học tập các trường bạn trong tỉnh (Trường Mầm
non Tân Sơn, Hoa Mai...) thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, qua chương
trình bồi dưỡng thường xuyên, qua các tài liệu, tạp chí giáo dục mầm non, tạp
chí khoa học giáo dục…

Hình ảnh GV thăm quan dự giờ học tập trường Mầm non Hoa Mai
7


Hình ảnh dạy chuyên đề và học BDTX qua mạng tại trường

Bản thân tôi cũng luôn là người gương mẫu tiên phong trong công tác bồi
dưỡng và tự bồi dưỡng để giáo viên noi theo. Nhờ biện pháp này của tôi đã giúp
trình độ và năng lực giáo viên trong trường tôi ngày càng được nâng cao và có
chiều sâu hơn. Cụ thể, trong năm học này trường tôi có 10 cán bộ giáo viên,
nhan viên có trình độ đại học, 2 giáo viên có trình độ cao đẳng, 7 giáo viên,
nhân viên có trình độ trung cấp và hiện trường đang có 1 giáo viên đang theo
học lớp đại học tại chức, 100% giáo viên đều có khả năng tổ chức các hoạt động
cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non và có lồng ghép tích hợp chuyên
đề, môn học khác một cách hợp lý, khoa học.
2.3.4. Tập trung chỉ đạo chất lượng giáo dục trẻ
2.3.4.1. Xây dựng chỉ đạo lớp điểm để nhân diện
Chỉ đạo điểm là nhiệm vụ để nâng cao năng lực chuyên môn và chất
lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Trong năm học 2018 - 2019, dựa vào tình hình
điều kiện cụ thể của từng nhóm lớp và năng lực của giáo viên tôi đã chỉ đạo lớp
điểm lớp mẫu giáo lớn là lớp 5TuổiA cô giáo Nguyễn Thị Hiền; Khối mẫu giáo
8


nhỡ là lớp 4TuổiA Cô Nguyễn Thị Thơ; Khối mẫu giáo bé là lớp 3TuổiA cô
giáo Lê Thị Gấm; Nhà trẻ 24 - 36 tháng Cô Vũ Thị Huyền. Ngay đầu năm
trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo từ trang trí lớp tạo môi trường hoạt động
thân thiện cho trẻ, xây dựng bộ hồ sơ tốt, giáo án tốt cho đến cách tổ chức các
hoạt động theo hướng mở và lấy trẻ là trung tâm. Đồng thời bổ sung cơ sở vật
chất, trang thiết bị dạy học, đồ chơi. Qua biện pháp chỉ đạo điểm này của tôi,
giúp xây dựng được mô hình tốt và từ đó nhân ra diện rộng về chất lượng giáo
dục trong toàn trường, các giáo viên được học hỏi lẫn nhau thi đua thực hiện tốt
nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng giáo dục trẻ được nâng lên ở các nhóm lớp
qua các lần tôi dự giờ khảo sát.

Ảnh hoạt động ngoài trời của cô và trẻ

Ảnh dự giờ hoạt động trong lớp
9


2.3.4.2. Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi
Xác định đồ chơi là phương tiện, là linh hồn trong các trò chơi của trẻ.
Nếu không có đồ chơi sẽ không có hoạt động vui chơi, không có sự phát triển.
Bởi vậy việc làm đồ dùng đồ chơi, bổ sung phương tiện cho trẻ hoạt động là
việc làm thường xuyên liên tục đối với cán bộ giáo viên nhà trường. Đặc biệt
khuyến khích giáo viên tự làm đồ chơi từ những nguyên vật liệu sẵn có dễ kiếm
hoặc tận dụng, sưu tầm ở địa phương, thân thiện với môi trường và tạo điều kiện
cho trẻ tham gia làm cùng cô. Chính việc làm thường xuyên này đã làm số lượng
đồ dùng đồ chơi ở các nhóm lớp ở trường tôi phong phú hơn và để phục vụ cho
các hoạt động của trẻ trong chủ đề, phát huy được tính tích cực của trẻ khi tham
gia vào các hoạt động do cô tổ chức.
Bên cạnh đó, giáo viên phối kết hợp với cha mẹ trẻ sưu tầm, góp nhặt vật
liệu sẳn có đem đến lớp, đồng thời khuyến khích giáo viên tổ chức cho trẻ cùng
làm đồ chơi cùng cô. Tổ chức nhiều hoạt động trưng bày sản phẩm như: “ Bé
khéo tay”, “ Bé sáng tạo”, Công nhân tý hon chế tạo đồ chơi”... mang tính thiết
thực phù hợp với trẻ nhằm phát huy khả năng sáng tạo, linh hoạt của trẻ.

10


Cô và trẻ cùng làm đồ dùng đồ chơi
2.3.4.3. Tổ chức hội thi
Hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Vì vậy, phải có
kế hoạch chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học.
Năm học 2018- 2019 trên cơ sở chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Chúng tôi đã tổ chức tốt các hội thi đó là:
- Hội thi làm đồ dùng, đồ chơi cấp trường cũng được trú trọng và có khen
thưởng cho các giáo viên làm đồ dùng đồ chơi có sự sáng tạo ( Cô Nguyễn Thị
Hiền mẫu giáo lớn 5Tuổi, Cô Nguyễn Thị Thơ mẫu giáo nhỡ 4Tuổi A, cô Lê Thị
Hạnh lớp mẫu giáo bé 3Tuổi B, Cô Vũ Thị Huyền nhóm trẻ 24 - 36 tháng.
- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường có 11/12 giáo viên đạt giờ khá, giỏi
- Hội thi “ Bé khỏe, bé tài năng” Nhà trường đã tổ chức cho các cháu ở tất
cả các nhóm lớp dự thi cấp trường và chọn 6 cháu dự thi cấp huyện. Kết quả đạt
giải nhì cấp huyện.
Một số hình ảnh hội thi của cô và cháu trường Mầm non Hoằng Sơn

11


Qua biện pháp tổ chức tốt các hội thi tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm
về nâng cao chất lượng giáo dục và là dịp để giáo viên, các cháu thể hiện những
tài năng của mình và có sự học hỏi lẫn nhau, năng lực sư phạm được nâng lên rõ
rệt. Hội thi đã thực sự thu hút đông đảo phụ huynh và nhân dân quan tâm hưởng
ứng. Từ hội thi đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại các nhóm lớp và
năng lực của giáo viên.
12


2.3.4.4. Giao chỉ tiêu chất lượng cho từng khối, nhóm lớp
Dựa vào tình hình, đặc điểm của từng nhóm lớp tôi đã giao chỉ tiêu cho
từng nhóm lớp cụ thể vì chất lượng gắn với chỉ tiêu thi đua của lớp, cá nhân vào
cuối năm học:
Nhà trẻ : Tốt, khá đạt: 72- 75%; Trung bình: 25- 28%
Mẫu giáo: Tốt, khá đạt: 75-78%; Trung bình: 22- 25%
Không có trẻ chưa đạt.
Với biện pháp này tôi đã giúp giáo viên năng động hơn trong xây dựng kế
hoạch tìm tòi sáng tạo trong lựa chọn phương pháp, cách thức chăm sóc giáo
dục trẻ, có biện pháp ôn luyện kiến thức cho trẻ vào các thời điểm trong ngày để
đạt được chỉ tiêu nhà trường giao.
2.3.4.5. Chỉ đạo giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
vào tổ chức các hoạt động trên trẻ.
- Bên cạnh sự đổi mới về phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động
giáo dục trong trường mầm non theo xu thế hội nhập hiện nay thì việc cho trẻ
được tiếp cận với công nghệ thông tin là việc làm rất cần thiết. Để có thể thực
hiện tốt việc ứng dụng CNTT, nhà trường đã chủ động trang bị cho đội ngũ giáo
viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, xây dựng giáo án điện tử
và những ứng dụng của nó trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ngay từ đầu
năm. Nhà trường đã mời chuyên gia máy tính hướng dẫn ứng dụng CNTT trong
giáo dục mầm non để bồi dưỡng cho giáo viên. Khuyến khích cán bộ giáo viên,
nhân viên đăng ký tham gia học lớp tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công
nghệ thông tin cơ bản. Vì vậy, phần lớn giáo viên đã có thể tự xây dựng những
bộ giáo án điện tử và các bài giảng có sử dụng công nghệ thông tin và đã đem lại
hiệu quả cao. Trẻ em hào hứng, chủ động và sáng tạo trong giờ học, phù hợp với
đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em.
- Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở
Trường Mầm non Hoằng Sơn ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng
trong việc tạo ra giá trị thương hiệu của nhà trường và thực sự là địa chỉ tin cậy
của các bậc phụ huynh. Vì trẻ em ở đây được chăm sóc, giáo dục một cách khoa
học, hiện đại, xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp của giáo viên với một mục
tiêu duy nhất “Tất cả vì học sinh thân yêu” và “Mỗi ngày đến trường là một
ngày vui”.
- Bản thân tôi luôn chỉ đạo giáo viên tùy môn học, hoạt động cụ thể để lựa
chọn cách ứng dụng phù hợp và tùy độ tuổi để cho trẻ làm quen với thời gian,
tránh “ lạm dụng ” mới đạt hiệu quả giáo dục như mong muốn. Và bản thân luôn
gương mẫu trong việc tìm tòi, học hỏi cách sử dụng công nghệ thông tin qua các
lớp tin học, qua đồng nghiệp... Tôi đã giúp giáo viên nâng cao khả năng ứng
dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động khiến trẻ hứng thú hơn, tiếp
thu bài một cách thoải mái, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý trẻ. Đồng thời giúp trẻ
được phát huy tính tích cực của mình thông qua các hình ảnh sống động, trò
chơi đầy thú vị trên máy tính theo yêu cầu của bài học, do đó đã mang lại hiệu
quả rất cao trong các hoạt động.

13


Giáo viên ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy tại
trường Mầm non Hoằng Sơn

2.3.5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá
Kiểm tra, đánh giá các hoạt động của giáo viên và học sinh là biện pháp
hết sức quan trọng trong công tác quản lý các nhà trường vì nếu không có kiểm
tra tức là không có quản lý. Xuất phát từ điều kiện cụ thể của nhà trường tôi
đưa ra hình thức kiểm tra toàn diện, định kỳ, đột xuất, kiểm tra chuyên đề…tùy
theo từng thời điểm, từng nhóm lớp và kiểm tra là việc làm thường xuyên ở
trường tôi. Tôi thường sử dụng hình thức kiểm tra đột xuất cho các nội dung:
kiểm tra hồ sơ, giáo án, việc thực hiện chế độ sinh hoạt, kiểm tra việc đánh giá
chất lượng, kiểm tra kỹ năng của trẻ như: các loại sách vở theo quy định...
Thông qua kiểm tra giúp tôi phát hiện những giáo viên làm tốt để động
viên khuyến khích giáo viên bằng những phần thưởng nho nhỏ hoặc biểu dương
trong các cuộc họp chuyên môn ... do vậy đã khích lệ được sự phấn đấu cố gắng
ở giáo viên để hoàn thành tốt hơn công việc của mình. Cũng thông qua kiểm tra
giúp tôi uốn nắn được một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục. Từ
đó tôi phối hợp với ban giám hiệu nhà trường có biện pháp chỉ đạo cụ thể hơn
14


với từng giáo viên, từng nhóm lớp để nâng cao năng lực cho giáo viên và chất
lượng giáo dục trên trẻ tốt hơn.

Hình ảnh kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên
2.3.6. Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng để giáo dục trẻ
Đối với trẻ mầm non, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức
khoa học, chăm sóc, nuôi dạy trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong
nhà trường. Bởi vậy, trường tổ chức phối kết hợp với phụ huynh qua các cuộc
họp phụ huynh toàn trường qua ba lần trong năm; tất cả các nhóm lớp đều xây
dựng góc tuyên truyền với phụ huynh, qua các góc tuyên truyền những điều cha
mẹ cần biết nhằm giúp cho phụ huynh nắm được một số kiến thức giáo dục, rèn
luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn minh trong giao tiếp, biết yêu thương
quý trọng cô giáo, bố mẹ, người lớn; có thói quen nề nếp trong học tập, trong
các hoạt động. Nội dung tuyên truyền được thay đổi theo từng chủ đề, từng
tháng, từng quý, theo từng sự việc... Bên cạnh đó yêu cầu giáo viên thường
xuyên trao đổi nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ với phụ huynh trong giờ đón, trả
trẻ. Từ đó chất lượng giáo dục được tăng lên, trẻ nắm vững các kiến thức, kỹ
năng, trả lời hồn nhiên, nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin.

Hình ảnh họp phụ huynh và góc truyên truyền của nhóm/lớp
15


2.3.7. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và phối hợp với phụ
huynh
Trường lớp khang trang, cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị phục vụ dạy
học đầy đủ sẽ là yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Chúng ta
đều biết giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, làm tốt công tác xã hội hóa giáo
dục, biết cách phối hợp các tổ chức, huy động mọi lực lượng trong xã hội tham
gia sự nghiệp trồng người. Nếu phối hợp tốt sẽ tạo ra môi trường giáo dục lành
mạnh, thống nhất giữa gia đình - nhà trường - xã hội góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục trong nhà trường. Biết rõ tầm quan trọng đó nên trong năm học
2018-2019 tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hoằng Sơn đã
quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường một cách toàn diện
cho nên nhà trường cần phải làm tốt công tác xã hội hóa hơn nữa. Chính vì vậy
ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất của nhà nước thì bằng
nhiều giải pháp khác nhau như huy động sự đóng góp của phụ huynh, của các
nhà hảo tâm ủng hộ; phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức đóng trên địa
bàn xã như: công đoàn, đoàn thanh niên... Việc thực hiện biện pháp phối hợp với
các tổ chức này giúp trường tôi tạo được nguồn lực ủng hộ cả về vật chất lẫn
tinh thần, phát huy hiệu quả tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng
và đạt được mục tiêu giáo dục của trường đề ra.
Phối kết hợp với phụ huynh: Trường chúng tôi chủ động tổ chức phối
hợp với phụ huynh thông qua các cuộc họp phụ huynh toàn trường và chỉ đạo
giáo viên phối hợp với phụ huynh qua trao đổi trực tiếp, qua xây dựng góc tuyên
truyền, giáo viên còn khéo léo vận động phụ huynh, vận động các nhà hảo tâm
quyên góp ủng hộ như: ủng hộ ngày công lao động, mua sắm thảm cỏ nhân tạo
để tạo sân chơi giáo dục thể chất cho trẻ, giá in ốc để xếp chăn đệm gọn gàng
cho trẻ ở nhóm lớp, nhà trường đã tăng cường được nhiều đồ dùng, đồ chơi phục
vụ cho dạy và học đạt hiệu quả cao... và tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó phụ huynh còn tham gia
quyên góp nguyên vật liệu để cô và trẻ làm đồ dùng đồ chơi hoặc mời phụ
huynh đến dự giờ thăm lớp, hoặc có những nội dung bài học cần phụ huynh dạy
trẻ thêm ở nhà … Mỗi giáo viên có cách phối kết hợp với phụ huynh khác nhau
nhưng kết quả cuối cùng đạt được đó là chất lượng giáo dục ở các nhóm lớp
trong trường tôi được tăng lên rõ rệt, trẻ nắm vững hơn các kiến thức, kỹ năng,
trả lời hồn nhiên, nhanh nhẹn mạnh dạn, tự tin hơn... Do đó phụ huynh cũng tin
tưởng hơn về chất lượng giáo dục của trường tôi.

16


Kết quả của công tác XHHGD năm học 2018 - 2019

17


Bên cạnh đó nhà trường đã phối hợp với trạm y tế : Chăm sóc sức khỏe
cho trẻ là công việc vô cùng quan trọng và cần thiết, việc phối hợp với trạm y tế
là điều kiện để trường mầm non Hoằng Sơn chúng tôi theo dõi được sự phát
triển thể lực, phát hiện kịp thời những bệnh tật và đột biến của cơ thể trẻ. Đồng
thời nhờ sự tư vấn của cán bộ y tế giúp giáo viên có thêm kiến thức tuyên truyền
với phụ huynh cách chăm sóc sức khỏe tốt cho trẻ. Đây cũng là điều kiện giúp
nâng cao tỉ lệ chuyên cần trên trẻ cho trường tôi, nhờ vậy trẻ được tiếp thu kiến
thức một cách có hệ thống, chất lượng học tập của trẻ trường tôi cũng từ đó mà
nâng lên đáng kể.

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
* Kết quả khảo sát cuối năm học 2018- 2019
Mức độ đạt được trên trẻ
Lĩnh vực phát triển
TT
Tổng số
Chưa
của trẻ
Đạt
%
%
Đạt
1

PT Thể chất

2

PT nhận thức

3

PT Ngôn ngữ

4

PTTC&KNXH

NT: 20

20

100

0

0

MG: 140

140

100

0

0

NT: 20

20

100

0

0

MG: 140

140

100

0

0

NT: 20

20

100

0

0

MG: 140

140

100

0

0

NT: 20

20

100

0

0

MG: 140

140

100

0

0
18


5

PT thẩm mỹ
Xếp loại chung

NT: 20
MG: 140

140

100

0

0

NT: 20

20

100

0

0

MG: 140

140

100

0

0

3. Kết luận, kiến nghị
3.1. Kết luận
Từ những biện pháp đã thực hiện và kết quả đạt được ở trường mầm non
Hoằng Sơn. Bản thân tôi rút ra một số kinh nghiệm đó là:
- Muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Người cán bộ quản lý
trường mầm non phải có sự năng động sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, có phẩm chất đạo đức lối sống tốt, chủ động trong công tác chỉ đạo chuyên
môn, chỉ đạo chất lượng giáo dục trong nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch một cách khoa học và chỉ đạo giáo viên thực hiện
nghiêm túc kế hoạch.
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng chương trình, chế độ sinh hoạt hàng
ngày theo quy định phù hợp từng chủ đề, độ tuổi của trẻ.
- Luôn coi trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và
chỉ đạo giáo viên không ngừng tự tu dưỡng rèn luyện bản thân theo tinh thần
“Mỗi giáo viên là một tấm gương sáng tự học và tự sáng tạo ”, nắm bắt kịp thời
các thông tin đổi mới về phương pháp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục trẻ trong trường Mầm non.
- Để nâng cao chất lượng giáo dục trong trường Mầm non ngoài việc phân
công nhiệm vụ giáo viên hợp lý, chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức tổ
chức giáo dục đòi hỏi cần phải có điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị đảm
bảo. Do vậy người cán bộ quản lý cần có biện pháp tham mưu tích cực với các
cấp lãnh đạo tranh thủ sự quan tâm hơn nữa về kinh phí đầu tư cho mua sắm, bổ
sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học.
- Chỉ đạo giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức
các hoạt động cho trẻ.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát chất
lượng trẻ đúng quy trình.
- Tổ chức tốt các hội thi, phong trào thi đua trong nhà trường và do các
cấp phát động.
3.2. Kiến nghị
Qua kinh nghiệm triển khai một số biện pháp để nâng cao chất lượng giáo
dục trẻ ở trường Mầm non Hoằng Sơn tôi xin phép kiến nghị :
- Phòng Giáo dục mở nhiều lớp tập huấn chuyên đề về giáo dục mầm non
để cán bộ giáo viên dưới cơ sở được tiếp thu và nâng cao trình độ chuyên môn
và lớp bồi dưỡng về “ Ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng cho cán bộ,
giáo viên trong dịp hè nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin
cho giáo viên mầm non.
19


- Đầu tư trang thiết bị cho các nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học
như: Máy chiếu, máy vi tính, máy ảnh, máy photocopy, đồ dùng đồ chơi phục vụ
cho các hoạt động của trẻ…
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân trong việc nâng cao chất
lượng giáo dục trẻ được áp dụng trong quá trình thực hiện ở trường Mầm non
Hoằng Sơn. Kính mong sự góp ý chân thành của hội đồng khoa học để bản thân
có thêm nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường được
tốt hơn./.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Hoằng Sơn, ngày 5 tháng 5 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung của
người khác.

Nguyễn Thị Trang

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×