Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường THTHCS phong lộc sau hai năm sáp nhập

I. MỞ ĐẦU.
1. Lý do chọn đề tài.
Thực hiện chủ trương dổi mới, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, biên chế và
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết Trung ương 6
Khóa XII. Qua đó giảm được số lượng đầu mối đơn vị, đầu mối quản lý, tinh
gọn bộ máy, giảm biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự
nghiệp. Trong những năm qua thực hiện quyết định số 5308/2015/QĐ-UBND
ngày 16 tháng 12 năm 2015 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc qui định sắp
xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có
nhiều cấp học hiện có Tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 nói chung và Quyết định
số 2158/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND Huyện Hậu
Lộc về việc sáp nhập Trường Tiểu học Phong lộc, Trường THCS Phong Lộc
thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Lộc nói riêng cũng còn có
những khó khăn, bất cập về công tác quản lý, việc tổ chức các hoạt động dạy và
học cũng như về chế độ chính sách. Chính vì vậy, xây dựng và phát triển giáo
dục loại hình trường sáp nhập có nhiều cấp học thật sự bền vững là một trong
những nhiệm vụ ưu tiên mà ngành Giáo dục đào tạo đang hướng tới. Song để
thực hiện điều đó một cách có hiệu quả, chúng ta cần có nhiều giải pháp thống
nhất, đồng bộ và khả thi; đòi hỏi nỗ lực không chỉ của riêng ngành giáo dục mà
là của toàn xã hội, đòi hỏi sự chỉ đạo liên tục, xuyên suốt từ các cấp. Làm thế
nào để nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW

ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế”. Đây là câu hỏi luôn thường trực ở các cấp quản lí giáo dục đến tận mỗi cán
bộ, giáo viên. Là một cán bộ quản lí ở một trường TH&THCS sau 2 năm thực
hiện sáp nhập, bản thân tôi luôn băn khoăn, trăn trở và luôn ý thức tìm tòi các
giải pháp phù hợp để đáp ứng với yêu cầu mới của giáo dục và tình hình thực
tiễn của nhà trường và địa phương. Từ thực tiễn, tôi cũng đã rút ra được cho
mình “Một số giải pháp trong công tác quản lí nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện ở trường TH&THCS Phong Lộc sau 2 năm sáp nhập” và
bước đầu đã đem lại những hiệu quả nhất định. Đó là vấn đề tôi muốn được đem
ra bàn luận, trao đổi ở đề tài này.
1


2. Mục đích nghiên cứu.
Trên cơ sở một số vấn đề lý luận về giáo dục nói chung, giáo dục ở trường
phổ thông có nhiều cấp học nói riêng và từ thực tế chất lượng giáo dục của đơn
vị, tìm ra một số giải pháp trong công tác quản lí góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện ở trường TH&THCS Phong Lộc, làm nền tảng vững chắc cho
những năm học tiếp theo.
3. Đối tượng nghiên cứu.
Công tác quản lí, chỉ đạo các hoạt động toàn diện, xây dựng các giải pháp
trong công tác quản lí để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trường
TH&THCS Phong lộc sau 2 năm sáp nhập.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Để thực hiện đề tài này tôi đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Nghiên cứu lý thuyết, lí luận về phương pháp dạy học, giáo dục của các
cấp học (Cấp TH và cấp THCS).
- Nghiên cứu tình hình thực tiễn, điều tra, khảo sát thực trạng của vấn đề.
- Sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, dự báo, thống kê số liệu…
II. NỘI DUNG.
1. Cơ sở lí luận.
Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển như vũ bão,
nền kinh tế tri thức đang chiếm vai trò chủ đạo tác động đến mọi mặt của đời
sống xã hội. Từ nhận thức sâu sắc về vai trò chất lượng nguồn nhân lực của đất
nước, trong thời gian qua Đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng công tác
giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục không ngừng phải đổi
mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Mọi quan điểm, chương
trình, nội dung đổi mới đều hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng giáo dục
và đào tạo. Việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm
hàng đầu ở các nhà trường nói chung và ở trường phổ thông có nhiều cấp học
sau sáp nhập nói riêng.
Trong công tác quản lí ở nhà trường, nếu người quản lí nắm bắt được cụ thể,
tỉ mỉ tình hình, đặc điểm của đơn vị từ cơ sở vật chất, vai trò của đội ngũ CBGVNV, đặc điểm tâm lý học sinh và các yếu tố ngoại cảnh khác để từ đó phân tích,
dự báo, xây dựng được các giải pháp đồng bộ, thích hợp trong công tác quản lí
2


phù hợp với tình hình, đặc điểm đơn vị (Đặc biệt là ở trường phổ thông có nhiều
cấp học) thì sẽ có tác dụng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục toàn
diện của nhà trường.
2. Thực trạng vấn đề.
Năm học 2017 - 2018 thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 18
tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND Huyện Hậu Lộc về việc sáp nhập Trường
Tiểu học Phong lộc, Trường THCS Phong Lộc thành Trường Tiểu học và Trung
học cơ sở Phong Lộc sau sáp nhập còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; Trong công
tác quản lý do khối lượng công việc nhiều hơn, nên thời gian dự giờ thăm lớp
cũng giảm đi. Thời lượng mỗi tiết học, giờ ra chơi ở hai cấp học khác nhau.
Trong cùng một không gian, nếu sử dụng nhiều tín hiệu (chuông, trống) báo hết
giờ học sẽ ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Việc tổ chức họp cũng gặp
nhiều khó khăn do 2 cấp học chuyên môn khác nhau, không thể tập trung kỹ,
chuyên sâu, cụ thể vào từng mảng của các cấp học, khối học. Việc tổ chức các
buổi hội họp khó bố trí thời gian. Các buổi họp đánh giá, xếp loại phải kéo dài
thời gian. Trong khi đó, dù đã sáp nhập hai cấp học thành một nhưng công tác
xây dựng trường chuẩn quốc gia, phổ cập, kiểm định chất lượng, thi đua khen
thưởng, thông tin báo cáo, tài chính kế toán vẫn phải báo cáo riêng từng bậc học
như 2 trường riêng biệt, sau đó lại tổng hợp thêm một báo cáo chung.
Thời khóa biểu, hoạt động chuyên môn của 2 cấp học khác nhau nên việc
sắp xếp, bố trí giáo viên dạy môn đặc thù, thời gian hội họp của nhà trường, sinh
hoạt của tổ, khối chuyên môn rất khó khăn.
Do thói quen trong cuộc sống cũng như trong công tác của đội ngũ CBGVNV ở 2 cấp học là khác nhau, nên sau sáp nhập về mặt nhận thức, tư tưởng và
hành động chưa có sự thống nhất. Cơ cấu đội ngũ CBGV-NV vừa thiếu, vừa
thừa.
Tư tưởng của một bộ phận phụ huynh học sinh của 2 cấp học còn lo lắng do
chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập trường.
Trước khi sáp nhập; Trường Tiểu học Phong Lộc đạt chuẩn quốc gia mức độ
1, Trường THCS Phong Lộc chưa đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất vừa thiếu,
vừa thừa. Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành về cơ chế chính sách, văn
bản pháp lý đối với loại hình trường sáp nhập chưa được đầy đủ và kịp thời.

3


Từ những thực trạng trên sau 1 năm sáp nhập bản thân tôi là Hiệu trưởng nhà
trường luôn suy nghĩ thực hiện “Một số giải pháp trong công tác quản lí
nhằm nâng cao chất lượng toàn diện ở trường TH&THCS Phong Lộc sau 2
năm sáp nhập”
3. Các giải pháp đã sử dụng dể giải quyết vấn đề.
3.1. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ban giám hiệu.
- Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ, hàng tháng và
hàng tuần. Hàng năm, căn cứ vào chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học của Bộ
giáo dục và đào tạo, kế hoạch năm học của Sở và Phòng giáo dục và đào tạo,
căn cứ các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các văn bản
hướng dẫn của các cấp, các ngành, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch năm học
của nhà trường trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cho mỗi học kỳ và kế hoạch cụ
thể hàng tháng, hàng tuần. Kế hoạch chuyên môn của nhà trường đảm bảo
nguyên tắc đúng quy chế, quy định của ngành, phải bám sát các nhiệm vụ trọng
tâm trong năm học và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Kế hoạch phù hợp
với tình hình đặc điểm của nhà trường, của địa phương, phù hợp với chất lượng


đội ngũ hiện có và có tính khả thi. Kế hoạch hoạt động chuyên môn được thông
qua trước Hội nghị đầu năm và bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến, trí tuệ của
tập thể giáo viên trước khi nhà trường triển khai thực hiện. Kế hoạch chuyên
môn trong năm học được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ trọng tâm trong từng
tháng và nhiệm vụ cụ thể cho từng tuần. Kế hoạch hướng tới mục tiêu trọng tâm
là cải thiện chất lượng đại trà, nâng cao chất lượng mũi nhọn và chất lượng đội
ngũ. Cùng với xây dựng kế hoach, BGH xây dựng được quy chế làm việc, quy
chế chuyên môn, nội quy cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ và những nội quy, quy
định đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để đảm bảo tính nghiêm
túc, nền nếp hiệu quả trong các hoạt động giáo dục.
- Thực hiện tốt công tác giao khoán chất lượng đầu năm và phân công nhiệm
vụ hàng tuần, hàng tháng cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Hàng năm vào đầu năm
học, nhà trường tổ chức kiểm tra, khảo sát chất lượng đầu năm cho các môn học.
Tại Hội nghị cán bộ công chức sau khi thống nhất các chỉ tiêu chung sẽ tiến
hành giao nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng môn học đến tận từng
giáo viên. Tiến hành công tác bàn giao chất lượng đầu năm và tổ chức kí cam
kết phấn đấu cải thiện chất lượng đã bàn giao. Coi kết quả bàn giao đầu năm và
4


chất lượng đạt được cuối kỳ, cuối năm là thước đo để đánh giá hiệu quả giảng
dạy của giáo viên, đây là tiêu chí thi đua quan trọng nhất trong năm học. Để thực
hiện thành công các chỉ tiêu về chuyên môn đã bàn giao, hàng tuần, hàng tháng
BGH và tổ chuyên môn cụ thể hóa chỉ tiêu và nhiệm vụ trong từng tháng đến tận
từng cán bộ giáo viên. BGH phân công và trực tiếp tham gia công tác kiểm tra,
giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đó một cách thường xuyên để
điều chỉnh kịp thời khi cần thiết. Các thành viên trong BGH cũng được phân
công đảm nhiệm, phụ trách nhiệm vụ quản lí chỉ đạo các bộ phận, các hoạt động
trong nhà trường một cách rạch ròi và chịu hoàn toàn trách nhiệm về lĩnh vực
mà mình được phân công phụ trách.
- Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát các
hoạt động chuyên môn. BGH thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác thanh
tra, kiểm tra để thúc đẩy, điều chỉnh các hoạt động chuyên môn. Nội dung kiểm
tra chú trọng vào công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, tăng cường dự giờ đột
xuất cán bộ giáo viên. Hàng tuần BGH trực tiếp kiểm tra công tác thăm lớp dự
giờ, tích lũy kinh nghiệm và hoạt động ứng dụng CNTT, sử dụng đồ đùng dạy
học của mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường. Chỉ đạo các tổ chuyên môn hàng
tuần kiểm tra hồ sơ cá nhân, giáo án giảng dạy và việc thực hiện quy chế chuyên
môn của tổ viên đặc biệt là công tác soạn bài, giảng dạy theo chuẩn kiến thức kĩ
năng của chương trình. Lấy chuẩn kiến thức kĩ năng, kết quả học tập và sự hứng
thú tích cực trong quá trình học tập của học sinh để làm thước đo đánh giá chất
lượng, hiệu quả giảng dạy của mỗi cán bộ giáo viên trong mỗi tiết học.
- Các thành viên trong BGH gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của nhà
trường. Không chỉ là thực thi nhiệm vụ quản lí, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động
giáo dục tại đơn vị mà các thành viên trong BGH phải là những tấm gương, là
những người đầu tàu trong các hoạt động để cán bộ, giáo viên và nhân viên noi
theo. Trước hết các thành viên trong BGH phải có đạo đức tư cách trong sáng,
nhiệt tình, tận tụy trong công việc; chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối
của Đảng, pháp luật của nhà nước và nội quy cơ quan. Các thành viên trong
BGH cũng như đội ngũ cán bộ cốt cán của nhà trường phải là những tấm gương
về tinh thần tự học, tự nghiên cứu; có chuyên môn vững vàng, luôn sẵn sàng
tham gia giảng dạy và công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi có như vậy mới
thuyết phục được đội ngũ cán bộ giáo viên trong việc tổ chức thực hiện các hoạt
động toàn diện ở nhà trường.
5


3.2. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nhân tố quan
trọng quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ
cán bộ, giáo viên. Tổ chức tốt công tác học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ
giáo viên về lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về các chỉ
thị , Nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước, trước hết là
chủ trương chính sách liên quan đến giáo dục đào tạo. Làm cho mỗi cán bộ giáo
viên luôn giữ vững lập trương quan điểm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất
đạo dức lối sống trong cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường theo tinh thần
Nghị quyết trung ương 4 Khóa XI. Thông qua việc tổ chức các hoạt động, sinh
hoạt của các tổ chức chính trị- xã hội trong nhà trường để nâng cao tinh thần
trách nhiệm của người giáo viên; làm cho mọi người thấy được chất lượng của
đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục của nhà
trường. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt Công đoàn
Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo
dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về yêu cầu và nhiệm vụ ngày
càng cao, càng đổi mới của công tác giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Tuyên
truyền và yêu cầu thực hiện nghiêm túc về các văn bản, quy chế, quy định của
ngành và nội quy cơ quan. Khơi dậy ý thức trách nhiệm, danh dự, lòng tự trọng
với chính bản thân và nghề nghiệp đối với mỗi cán bộ giáo viên khi thực hiện
nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ
năng nghề nghiệp cho giáo viên. Nhà trường phải thực hiện tốt công tác bồi
dưỡng đội ngũ, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất
lượng giáo dục.
Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ: Công tác bồi dưỡng được thể hiện
qua các đợt sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, qua hoạt động
thăm lớp dự giờ, qua công tác tự học của cán bộ giáo viên. Phân công cán bộ
giáo viên cùng tham gia bồi dưỡng học sinh khá giỏi cùng khối lớp để trao đổi
học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Tạo điều kiện để cho cán bộ giáo viên tham gia
học tập để nâng cao trình độ và chuẩn đào tạo. Tổ chức thực hiện việc áp dụng
công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và công tác quản lí.
Nhà trường phải xây dựng được trang Website của đơn vị và Ban giám hiệu chỉ
6


đạo cán bộ giáo viên đăng kí thành viên tham gia viết bài, gửi bài, giao lưu học
hỏi trên trang Website để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư
phạm. Chỉ đạo các tổ chuyên môn và từng cán bộ giáo viên tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong quá trình nghiên cứu, soạn bài và giảng dạy trên
lớp. Vận động và giao khoán chỉ tiêu cụ thể cho mỗi cán bộ giáo viên về công
tác soạn bài và giảng dạy bằng giáo án điện tử trong từng tuần, từng tháng.
Khuyến khích và tuyên dương những cá nhân điển hình trong công tác sử dụng
công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy để nâng cao trình độ công nghệ
thông tin cho cán bộ giáo viên trong đơn vị. Đặt ra những yêu cầu đối với giáo
viên đó là phải luôn biết đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học nhằm
phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập.
Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch thăm lớp, dự giờ học để hỏi, đúc rút kinh
nghiệm. Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường và tham gia tích cực hội thi
giáo viên giỏi cấp huyện hàng năm.
Chỉ đạo công tác giảng dạy và giáo dục học sinh nghiêm túc theo chương
trình và chuẩn kiến thức kĩ năng. Một trong những điểm hạn chế cơ bản của cán
bộ giáo viên làm cản trở đến chất lượng giảng dạy là không xác định đúng mục
tiêu trọng tâm của bài học, của tiết dạy khi lên lớp nên có nhiều lúng túng trong
phương pháp truyền thụ kiến thức. Chính vì vậy BGH nhà trường và các tổ
chuyên môn cần chỉ đạo cán bộ giáo viên nghiên cứu kĩ bài dạy, dựa vào chuẩn
kiến thức kĩ năng của môn học để xác định trọng tâm của bài học. Khi đã xác
định được kiến thức cơ bản cần truyền thụ các thầy cô giáo sẽ linh hoạt chủ
động hơn về phương pháp khi lên lớp. Quản lí cán bộ giáo viên thực hiện khung
chương trình một cách nghiêm túc theo quy định. Khai thác rối đa hiệu suất của
việc sử dụng các phòng học bộ môn, công nghệ thông tin và thiết bị, đồ dùng
dạy học khi giảng dạy.
Tổ chức có hiệu quả công tác sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn:
Tổ chuyên môn là linh hồn của các hoạt động chuyên môn trong nhà trường,
chính vì vậy nhà trường cần xây dựng được các tổ chuyên môn hợp lí. Lựa chọn
được đội ngũ cán bộ cốt cán có năng lực, tâm huyết và bản lĩnh để quản lí, chỉ
đạo có hiệu quả các hoạt động chuyên môn. Chỉ đạo tổ chuyên môn dựa vào kế
hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch cho tổ và từng tổ viên. Khuyến
khích tổ chuyên môn có sự độc lập, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động đặc
biệt là tham mưu cho BGH xây dựng hoặc điều chỉnh các kế hoạch, các hoạt
7


động chuyên môn cho phù hợp với từng thời điểm. Trong sinh hoạt BGH cần chỉ
đạo các tổ chuyên môn đi sâu vào các hoạt động chuyên môn thiết thực, tránh
hành chính, hình thức. Các buổi sinh hoạt cần tập trung vào công tác thao giảng
tập trung để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và báo cáo các chuyên đề.
Nội dung các chuyên đề tập trung đổi mới về phương pháp giảng dạy các bài
học, tiết học cụ thể theo chuẩn kiến thức kĩ năng và phương pháp mới đặc biệt là
dạy các bài dài, bài khó, các chuyên đề về công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi .
Qua các chuyên đề giáo viên nắm bắt được tiến trình, phương pháp dạy học của
một dạng bài nào đó hay để tháo gỡ những khó khăn chuyên môn thường gặp
phải. Làm chỗ dựa vững chắc cho giáo viên mới ra nghề hay giáo viên còn có
nhiều hạn chế về kiến thức và phương pháp giảng dạy. Ban giám hiệu nhà
trường cần triển khai và chỉ đạo nghiêm túc có hiệu quả các chuyên đề do cụm,
Phòng, Sở giáo dục tổ chức. Cử giáo viên xuất sắc dạy mẫu các chuyên đề mới.
Trao đổi rút kinh nghiệm một cách thiết thực để sau mỗi lần tổ chức chuyên đề,
giáo viên nắm được sâu hơn về phương pháp giảng dạy cũng như yêu cầu cơ
bản của chuyên đề đó. Tổ chuyên môn phải có sự kiểm tra, theo dõi, giám sát tổ
viên của mình một cách cụ thể để đánh giá hiệu quả công tác và phân loại thi
đua hàng tháng một cách chính xác. Giúp tổ viên nhận ra những ưu, khuyết điểm
trong chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời phát huy hoặc khắc phục. Ban giám
hiệu phân công người trực tiếp phụ trách các tổ chuyên môn và tham dự đầy đủ
các buổi sinh hoạt với các tổ để chỉ đạo, góp ý các nội dung, kế hoạch sinh hoạt
của tổ và theo dõi được sát tình hình chất lượng đội ngũ để có kế hoạch chỉ đạo,
điều chỉnh bồi dưỡng phù hợp.
Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học: Viết
sáng kiên kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học là hình thức tự bồi dưỡng có hiệu
quả đối với mỗi giáo viên cũng như cán bộ quản lý nhằm tích luỹ kinh nghiệm,
góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như chất lượng giảng dạy
của mỗi một cán bộ, giáo viên. Bên cạnh đó viết sáng kiến kinh nghiệm sẽ có tác
dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn, trình độ hiểu biết
về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản. Tạo mọi điều kiện thuận
lợi cho cán bộ, giáo viên được tiếp xúc, nghiên cứu nhiều hơn với một số thông
tin liên quan đến nội dung của đề tài. Từ đó sẽ nâng cao nhận thức, kiến thức về
lĩnh vực đề tài mà mình nghiên cứu. Hàng năm, vào đầu năm học nhà trường
cần giao chỉ tiêu cụ thể để đảm bảo 100% cán bộ giáo viên đều tham gia công
8


tác viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học. Chỉ đạo tổ chuyên môn
trong sinh hoạt hàng tháng cần phải có sự giúp đỡ góp ý cho tổ viên trong công
tác xây dựng đề cương để viết sáng kiến kinh nghiệm. Sáng kiến kinh nghiệm
ưu tiên tập trung vào các đề tài có tính khoa học, tính ứng dụng thực tiễn, tính
khả thi phù hợp với điều kiện hoàn cảnh giáo dục của nhà trường.
3.3. Sắp xếp, bố trí giáo viên phù hợp.
BGH, tổ chuyên môn cần phải tìm hiểu, nắm được các điểm mạnh, điểm
yếu, hoàn cảnh, năng lực, sở trường của từng cán bộ giáo viên, để có sự bố trí
phân công chuyên môn hợp lí để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của từng
người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong các khối lớp khi bố trí giáo
viên giảng dạy cần phải có sự xen kẽ giữa người có năng lực tốt với người có
năng lực, nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn
nhau. Ưu tiên bố trí giáo viên giàu kinh nghiệm để làm công tác chủ nhiệm hay
tham gia bồi dưỡng học sinh khá giỏi và phụ trách các lớp đầu cấp, các lớp cuối
cấp. Mỗi khối lớp cần phải có một giáo viên cốt cán có kinh nghiệm để làm
rường cột cho từng khối đó.
3.4. Chỉ đạo cán bộ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đổi
mới kiểm tra đánh giá.
BGH nhà trường và tổ chuyên môn thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở, động
viên cán bộ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng:
- Dạy học đơn giản, dạy học bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và chương
trình giảm tải.
- Thường xuyên phải chủ động về nội dung, phương pháp giảng dạy trong
từng tiết dạy trong từng bài học trước khi lên lớp, tránh hiện tượng đọc chép,
tránh hiện tượng lệ thuộc sách giáo khoa và giáo án khi lên lớp.
- Dạy học phải bám sát đối tượng học sinh, chú trọng toàn diện các đối
tượng học sinh đặc biệt là quan tâm học sinh yếu kém trong giảng dạy.
- Mỗi tiết học, giờ học cần tạo không khí hòa đồng, thân tình, cởi mở, sôi nổi
ở học sinh. Đặc biệt là cần tạo được hệ thống tình huống có vấn đề để thảo luận,
tìm hiểu khai thác, kích thích sự chủ động, sáng tạo của từng cá nhân học sinh
trong học tập.
- Dạy học chú trọng tích hợp, lồng ghép kiến thức nhiều phân môn trong
từng bài học, môn học.
9


- Chú trọng khai thác tối đa công nghệ thông tin, đồ dùng, thiết bị dạy học và
phòng học bộ môn trong giảng dạy.
- Trong quá trình dạy học phải chú trọng rèn luyện kĩ năng thực hành luyện
tập; rèn luyện ý thức, phương pháp tự học ở học sinh. Quan tâm công tác hướng
dẫn học sinh tự học ở nhà và lồng ghép giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học
sinh. Ban giám hiệu nhà trường phải chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, đánh
giá, phân loại học sinh ở tất cả các bộ môn một cách nghiêm túc, chính xác.
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá sẽ có ý nghĩa động viên, khích lệ đối
tượng học sinh khá giỏi đồng thời rèn luyện ý thức, thái độ học tập nghiêm túc,
trung thực ở các đối tượng học sinh. Chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá theo
hướng phải phân hóa, phân loại được đối tượng học sinh đặc biệt là chú trọng
khai thác tính tích cực, chủ động sáng tạo, phát huy tối đa chính kiến cá nhân
của học sinh. Công tác kiểm tra định kì từ 1 tiết trở lên phải được tiến hành theo
hình thức ngân hàng đề kiểm tra. Mỗi môn học, mỗi tổ chuyên môn, mỗi cán bộ
giáo viên đều phải xây dựng được ngân hàng đề kiểm tra cho mình và nộp lại
cho ban giám hiệu. Trước khi kiểm tra sẽ tiến hành bốc thăm để đảm bảo tính
khách quan, minh bạch. Trong quá trình kiểm tra phải chỉ đạo cán bộ giáo viên
thực hiện tuân thủ đúng nguyên tắc và coi thi nghiêm túc. Quá trình coi thi,
chấm thi, vào điểm, đánh giá phân loại học sinh phải đảm bảo tính chính xác,
khách quan, công khai và phân loại đúng đối tượng học sinh.
3.5. Xây dựng và phát triển phong trào học tập ở học sinh. Tập trung khơi
dậy nâng cao công tác tự học, tự rèn.
- Chú trọng công tác giáo dục, động viên ý thức học tập, rèn luyện của học
sinh. Nhà trường cần tăng cường công tác giáo dục, động viên ý thức học tập,
rèn luyện của học sinh trong các hoạt động tập thể, hoạt động chính khóa và
hoạt động ngoại khóa. Trong các buổi chào cờ đầu tuần tổ chức đọc các bài văn
hay, đọc các bài dự thi báo bảng tốt trong tuần, trong tháng để động viên khích
lệ học sinh. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời
những học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện, chú trọng hình thức nêu
gương trước tập thể. Hàng tuần, hàng tháng, cuối mỗi học kì đều có sự tuyên
dương, động viên, khen thưởng kịp thời đối với những em có thành tích cao,
những em có sự cố gắng vượt khó trong học tập để nhân rộng phong trào. Phát
huy vai trò tổ chức Đoàn và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong việc
giáo dục nâng cao ý thức học tập, rèn luyện của học sinh. Nâng cao chất lượng
10


việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa và công tác hướng
nghiệp, việc tổ chức các hoạt động này phải nhằm nâng cao kiến thức về khoa
học thường thức, kỹ năng sống, ý thức tập thể, lòng yêu nước, tinh thần cống
hiến và đức hy sinh, giúp các em học sinh xây dựng hoài bão ước mơ cao đẹp,
quyết tâm học tập nắm vững tri thức khoa học để góp phần xây dựng quê hương
đất nước ngày càng giàu đẹp. Nhà trường phải thường xuyên liên hệ, tham mưu
với các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội khuyến học địa phương hoạt động có
hiệu quả để hình thành nên các phong trào thôn xóm hiếu học, gia đình, dòng họ
hiếu học để gây dựng và phát triển phong trào học tập ở địa bàn.
- Quan tâm công tác ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo học sinh theo đối tượng.
Với địa phương còn nhiều khó khăn, phong trào, ý thức và phương pháp tự
học ở học sinh còn nhiều hạn chế, chính vì vậy nhà trường cần tăng cường công
tác ôn tập, phu đạo, bồi dưỡng cho học sinh. Vào đầu năm học, qua kiểm tra
khảo sát và kết quả qúa trình học tập rèn luyện của học sinh, nhà trường cần
phân loại được các đối tượng học sinh để tổ chức công tác ôn tập, bồi dưỡng,
phụ đạo theo từng đối tượng. Lựa chọn đội ngũ cán bộ giáo viên có năng lực và
tâm huyết để ôn thi tuyển sinh vào THPT cho học sinh lớp 9, bồi dưỡng học sinh
khá giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn và
cải thiện chất lượng đại trà. Công tác ôn tập phải được nhà trường tổ chức chặt
chẽ, khoa học từ việc lựa chọn giáo viên phụ trách đến xây dựng nội dung, kế
hoạch giảng dạy, chương trình và thời khóa biểu. Tổ chức các đợt kiểm tra, khảo
sát để đánh giá sự tiến bộ của học sinh và chất lượng giảng dạy của giáo viên khi
được phân công bồi dưỡng, phụ đạo.
3.6. Tăng cường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường xây dựng mối quan hệ phối
hợp thật tốt với phụ huynh học sinh nhằm tạo ra chương trình phối hợp hành
động có hiệu quả. Trong công tác xã hội hóa giáo dục thì gia đình đóng một vai
trò vô cùng quan trọng, vì cha mẹ, gia đình là nhân tố trực tiếp có trách nhiệm
đến tương lai của con em mình. Vào đầu năm học, nhà trường kiện toàn lại đội
ngũ Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh của
trường. Nhà trường làm tốt công tác tham mưu để lựa chọn được những phụ
huynh có uy tín, có năng lực, có trách nhiệm và tiếng nói có trọng lượng trước
phụ huynh, trước nhân dân để tham gia vào Ban đại diện cha mẹ học sinh.
11


Những người trong Ban đại diện cha mẹ học sinh được rải đều ở các thôn xóm,
các vùng để phụ trách từng địa bàn. Ban giám hiệu nhà trường phối kết hợp chặt
chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc xây dựng chương trình hành
động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học theo điều lệ của Ban đại
diện cha mẹ học sinh.Tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công
tác xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, điều kiện dạy học và công tác phối hợp giáo
dục. Phát huy tối đa vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa nhà
trường với phụ huynh học sinh, với chính quyền địa phương và nhân dân trên
địa bàn. Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng là nhân tố quan trọng trong công tác
phối hợp giáo dục, công tác tham mưu, là kênh thông tin quan trọng giúp nhà
trường nắm bắt, điều chỉnh các hoạt động giáo dục. Nhà trường chỉ đạo đội ngũ
giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh học sinh. Theo
định kì hàng tháng có sự thông tin phối hợp hai chiều giữa nhà trường với gia
đình về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh. Đối với những học sinh có
thành tích xuất sắc hay có vi phạm trong học tập rèn luyện đều thông báo, gặp
mặt trao đổi với cha mẹ học sinh để khích lệ động viên hoặc phối hợp giáo dục
kịp thời.
3.7. Chú trọng đầu tư, trang bị cơ sở vật chất phục vụ dạy học.
Một trong những yếu tố có vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng giáo
dục là điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác dạy học.
Nhà trường sử dụng hợp lí, có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn
hỗ trợ khác đặc biệt là tham mưu, huy động nguồn xã hội hóa giáo dục để tăng
cường xây dựng, củng cố, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị để có đủ điều
kiện cơ bản nhất phục vụ công tác giảng dạy.Trước hết củng cố được hệ thống
phòng học, phòng học bộ môn đúng chuẩn theo quy định. Xây dựng hệ thống
phòng máy vi tính kết nối mạng, phòng máy chiếu đủ để phục vụ công tác quản
lí và hoạt động giảng dạy, học tập. Mua sắm thiết bị, hóa chất, đồ dùng dạy học
từng bộ môn đủ theo quy định. Chỉ đạo, quản lí công tác xây dựng, củng cố,
chăm sóc cảnh quan nhà trường luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn, mô
phạm. Việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất được thực hiện theo hướng kiên cố
hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa để từng bước đáp ứng theo yêu cầu của công tác
giáo dục ngày càng đổi mới hiện nay.

12


3.8. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.
Đây là một trong bảy nhóm giải pháp để phát triển giáo dục của Đảng và
Nhà nước trong thời kỳ Công nghiệp hóa- hiện đại hóa, thực hiện phương châm
"Nhà nước và nhân dân cùng làm". Chính nhờ chủ trương này mà nguồn lực đầu
tư cho giáo dục tăng lên và làm cho bộ mặt giáo dục nước nhà khởi sắc, tạo ra
một phong trào học tập rầm rộ và cả xã hội làm giáo dục. Đối với nhà trường,
nhờ làm tốt công tác này trong những năm qua mà bộ mặt nhà trường đã có
nhiều đổi mới, khang trang hơn. Trong thời gian tới, nhà trường phải thực hiện
tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các
tổ chức đoàn thể của địa phương và hội cha mẹ học sinh trong công tác xây
dựng cơ sở vật chất, công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục. Giúp phụ huynh
học sinh và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác
giáo dục để đầu tư, chăm lo cho con em học tập. Tích cực công tác tuyên truyền
cho phụ huynh thông qua các tổ chức, đoàn thể như: Hội nông dân, Hội phụ nữ,
Đoàn thanh niên, ... về công tác giáo dục. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất,
liên hệ với cơ quan quản lí giáo dục cấp trên cũng như các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn để tranh thủ sự ủng hộ về chủ trương tăng cường cơ
sở vật chất để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển về mọi mặt.
3.9. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ và phát huy vai trò các tổ chức
đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở nhà
trường.
Nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhà
trường. Chú trọng sinh hoạt tư tưởng, phát huy dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò
tiền phong, gương mẫu, tính chiến đấu của đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong mọi
hoạt động của nhà trường. Các buổi sinh hoạt Chi bộ là điều kiện, là cơ sở quan
trọng nhất để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên, của giáo
viên, nhân viên. Qua công tác kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết TW4 mà
những hạn chế, yếu kém của người cán bộ Đảng viên trong nhà trường đã được
giảm đi đáng kể. Quan tâm bồi dưỡng kết nạp giáo viên vào Đảng, thực hiện tốt
nền nếp sinh hoạt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên
trong việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật nhà
nước và thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác đánh giá phân
loại Đảng viên, công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để kích thích sự
13


phấn đấu của cán bộ, giáo viên. Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn và Đoàn
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản lý các mặt hoạt động
của nhà trường. Phát huy vai trò các Đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân
chủ và đẩy mạnh các phong trào trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đoàn kết
nội bộ. Phát huy vai trò các đoàn thể trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn
kết, nhất trí, vững mạnh, quyết tâm cao để đẩy mạnh việc thực hiện các phong
trào góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Phát huy vai trò Đội
thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nề nếp học tập và tổ
chức các hoạt động trong nhà trường. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
phải là nhân tố hạt nhân, cơ bản trong việc xây dựng, quản lí các nền nếp ở học
sinh để giúp cán bộ giáo viên thực hiện các hoạt động chuyên môn có hiệu quả.
Nhà trường phát huy tốt vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp và sức mạnh của tổ
chức đoàn thể trong các hoạt động để các tổ chức này cùng chung vai gánh vác
trọng trách trong công tác giáo dục.
3.10. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện tốt
công tác thi đua khen thưởng.
Vào đầu năm học, BGH nhà trường phối hợp với các đoàn thể, để tổ chức
học tập, quán triệt nội dung về các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp
trên phát động đến toàn thể cán bộ cơ quan. Tổ chức kí cam kết đến tận từng cán
bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các lớp về việc thực hiện các phong trào thi
đua, các cuộc vận động như: Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm
gương đạo đức tự học và sáng tạo, cuộc vận động Hai không với bốn nội dung,
Phong trào thi đua hai tốt, Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực... Thành lập ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện kế
hoạch, tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua, các
cuộc vận động hàng tuần, hàng tháng một cách nghiêm túc. Đánh giá thi đua,
biểu dương các tập thể cá nhân điển hình, phê bình nhắc nhở những cá nhân, tập
thể chưa tốt để góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn. Nội
dung các phong trào, các đợt thi đua và các tiêu chí đánh giá thi đua được xây
dựng từ đầu năm học và được thảo luận thống nhất trong hội nghị cán bộ viên
chức đầu năm. Hàng tháng và cuối mỗi học kì, cuối năm học Hội đồng thi đua
nhà trường và các tổ chuyên môn thực hiện công tác đánh giá xếp loại thi đua
của cán bộ giáo viên một cách nghiêm túc. Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng
14


những yếu tố những cá nhân có cống hiến, có thành tích trong các hoạt động
chuyên môn đồng thời giúp mỗi cá nhân tự nhận ra những hạn chế, tồn tại trong
trong việc thực hiện nhiệm vụ để chấn chỉnh, khắc phục.Thực hiện nghiêm túc,
khách quan, đúng quy trình công tác đánh giá cán bộ, giáo viên theo chuẩn nghề
nghiệp. Lấy kết quả, chất lượng, thành tích trong công tác giáo dục cuối năm là
thước đo, là cơ sở quan trọng nhất để đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ giáo viên
trong năm học. Công tác thi đua khen thưởng đối với học sinh cũng được thực
hiện kịp thời, nghiêm túc, bài bản, trang trọng để có tính giáo dục, tính khích lệ
động viên phong trào vươn lên trong học tập. Nhà trường chú ý quan tâm động
viên đời sống tinh thần và vật chất tới đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất về các mặt để giáo viên yên tâm, phấn khởi hoàn
thành nhiệm vụ được giao. Thường xuyên thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo
dục và tham mưu tạo nguồn để có phần thưởng, những món quà cho những giáo
viên, học sinh có thành tích cao trong giảng dạy, học tập hàng năm. Động viên
kịp thời về tinh thần, vật chất cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong các ngày
lễ, tết. Song cần nghiêm khắc với những giáo viên, học sinh chậm tiến hay vi
phạm quy chế, quy định của ngành, nội quy nhà trường.
4. Hiệu quả.
Có thể khẳng định rằng sản phẩm cuối cùng của hoạt động giáo dục ở nhà
trường là kết quả học tập của học sinh. Qua 2 năm trực tiếp công tác quản lí ở
nhà trường bản thân tôi đã tự nghiên cứu, mày mò, tham khảo và xây dựng được
các giải pháp trong công tác quản lí. Từ khi thực hiện đồng bộ các giải pháp trên
chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn và chất lượng đội ngũ được cải thiện,
nâng cao. Số liệu sau đây ở hai năm học sẽ minh chứng điều đó:
a. Chất lượng giáo dục toàn diện
- Cấp TH:
Kết quả năm học 2017 - 2018
Nội dung
1.Môn toán
2. Môn tiếng việt
3. Mức độ hình thành và phát triển năng
lực
4. Mức độ hình thành và phát triển phẩm
chất

HTT(%)
38,4
13,8
Tốt(%)
44,2
48,2

HT(%)
58,9
83,5
Đạt(%)
54,4
51,8

CHT(%)
2,7
2,7
CCG(%)
0,4
0
15


+ Lên lớp thẳng: 100%
+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 45/45 HS = 100%
Kết quả năm học 2018 - 2019
Nội dung
1..Môn toán
2. Môn tiếng việt
3. Mức độ hình thành và phát triển năng
lực
4. Mức độ hình thành và phát triển phẩm
chất
+ Lên lớp thẳng: 100%

HTT(%)
51,8
24,8
Tốt(%)
58,3

HT(%)
46,5
73,5
Đạt(%)
41,7

60,0

CHT(%)
1,7
1,7
CCG(%)
0

40,0

0

+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 28/28 HS = 100%
-Cấp THCS
Hạnh kiểm

2017-2018

Số
lượng
HS
144

2018-2019

157

Năm học

Tốt
SL

Khá
%

116

80,
6
131 83,
4

SL
22

%
15,
3
15,
3

24

TB
SL

Yếu
%

SL

Kém

%

SL

%

6

4,1

0

0

0

0

2

1,3

0

0

0

0

Học lực

2017-2018

Số
lượng
HS
144

17

11,8 68

2018-2019

157

23

14,
6

Năm học

Giỏi
SL

%

Khá
SL

76

%
47,
3
48,
4

TB
SL
51
53

Yếu
%

35,
4
33,
8

SL

%

Kém
SL

%

8

5,6

0

0

5

3,2

0

0

b. Chất lượng mũi nhọn.
Cấp TH (Năm học 2017 - 2018) tham gia giao lưu sân chơi trí tuệ các câu lạc bộ
VHTDTT cấp Huyện đạt 8 giải tăng 2 bậc so với năm học 2016 - 2017.
Cấp THCS (Năm học 2017 - 2018) tham gia giao lưu HSG cấp Huyện, cấp Tỉnh
đạt 16 giải (trong đó có 1 giải cấp Tỉnh) tăng 2 bậc với năm học 2016 - 2017.
16


Năm học 2018 - 2019 cả 2 cấp học tham gia giao lưu sân chơi trí tuệ các câu lạc
bộ VHTDTT cấp Huyện đạt 35 giải tăng 15 bậc so với năm học 2017 - 2018.
c. Chất lượng đội ngũ.
Trìnhđộ đào tạo SKKN các cấp
GVG các cấp
Năm học
Đạt
Trên
Huyện Tỉnh Huyện Tỉnh
chuẩn chuẩn
2017-2018 29
2
27
7
1
2
0
2018-2019 27
2
25
2
0
Kết quả xếp loại cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp
Tổng số
CBGV

Xuất sắc
Khá
TB
Chưa đạt
Tổng số
CBGV
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
2017-2018
26
3
11,5 22
84,6 1
3,9
0
0
2018-2019
24
4
16,7 20
83,3 0
0
0
0
Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy - học ngày một khang trang, xanh, sạch,
đẹp theo hướng kiên cố hóa xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, mọi hoạt động
của nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ được giữ vững ổn định. Công tác xã
hội hóa giáo dục được chuyển biến tích cực, gia đình và xã hội ngày một quan
tâm đến công tác giáo dục.
Năm học

Trong những năm qua, với những giải pháp nêu trên của bản thân, đặc biệt là
được sự đồng tình hưởng ứng, ủng hộ của 100% CB, GV, NV trong toàn trường
và phụ huynh, học sinh. Chính vì vậy mà hiệu quả, chất lượng hoạt động toàn
diện của nhà trường ngày càng được củng cố và có bước chuyển biến rõ rệt.
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.
1. Kết luận.
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các nhà trường nói chung và
Trường phổ thông có nhiều cấp học nói riêng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
nhằm phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại
hóa đất nước. Đó không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, của đội ngũ giáo
viên, mỗi học sinh, mỗi gia đình mà là của toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của
Đảng, quản lý của nhà nước. Với tư cách là một cán bộ quản lí ở một Trường
phổ thông có nhiều cấp học sau 2 năm sáp nhập, trong khuôn khổ thời gian,
không gian và năng lực nghiên cứu có hạn, tôi mạnh dạn nêu ra “Một số giải
pháp trong công tác quản lí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở
17


trường TH&THCS Phong Lộc sau 2 năm sáp nhập” như đã trình bày, hy
vọng góp phần không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
tại nhà trường. Cũng với những giải pháp này, bản thân tôi mong mong muốn
được đóng góp, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề về lí luận và thực tiễn trong
việc đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lí ở nhà trường phổ
thông có nhiều cấp học.
Khi đề tài được hoàn thiện là cơ sở quan trọng để cán bộ quản lí, các tổ
chuyên môn, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp
trong các năm học. Định hướng cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên về tư
tưởng, tinh thần trách nhiệm và những nhiệm vụ cụ thể cần làm để góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tai đơn vị.
2. Kiến nghị.
Từ kết quả đúc rút kinh nghiệm của cá nhân như trên, tôi xin đề xuất kiến
nghị như sau: Việc xây dựng các giải pháp để đổi mới công tác quản lí, nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện ở các nhà trường nói chung và trường phổ thông
có nhiều cấp học nói riêng là việc làm hết sức quan trọng, thường xuyên trong
từng năm học, tùy theo sự chỉ đạo của ngành và đặc điểm tình hình hàng năm
của từng đơn vị. Mỗi một cán bộ quản lí cần phải quan tâm hơn đến vấn đề này.
Chúng ta cần phải thực hiện tốt điều này bởi nó chính là cẩm nang, là giải pháp,
là chìa khóa để thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm
học. Việc xây dựng các giải pháp phải tuân thủ đúng nguyên tắc, phù hợp với
chủ trương, đường lối của Đảng; phù hợp nội quy, quy chế, quy định của ngành;
phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, của từng đơn vị. Khi thực hiện
cần có sự sáng tạo, uyển chuyển, linh hoạt tùy theo đặc điểm tình hình để các
giải pháp đảm bảo tính khả thi. Việc xây dựng và triển khai các giải pháp hàng
năm cần được thực hiện sớm vào thời gian đầu các năm học và cần phải công
khai, dân chủ để có sự đóng góp trí tuệ của toàn thể CB, GV, NV đặc biệt là huy
động được sự đồng tình hưởng ứng, ủng hộ của toàn thể đội ngũ trong việc thực
hiện các giải pháp đó. Các cấp quản lí giáo dục hàng năm cần có văn bản chỉ
đạo sớm hơn về các nhiệm vụ ở trưởng phổ thông có nhiều cấp học để giúp các
nhà trường có cơ sở để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lí
để thực hiện. Các cấp quản lí giáo dục, các cơ quan liên quan và địa phương cần
quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục của các nhà trường nói chung và trường
phổ thông có nhiều cấp học nói riêng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà
18


trường về cơ sở vật chất, về đội ngũ, về công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản
lí và giáo viên… Giúp các nhà trường có điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu
quả các hoạt động toàn diện. Mỗi một cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong
các nhà trường cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức
nghề nghiệp đặc biệt là công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nghệ thuật quản lí để đáp ứng được yêu cầu
ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay. Trên đây là những kinh nghiệm nhỏ của
bản thân được đúc rút trong quá trình quản lí thực tế tại nhà trường, với vốn kiến
thức có hạn nên khi trình bày chắc hẳn còn nhiều khiếm khuyết. Rất mong được
sự góp ý, phê bình của các thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp.
Xin trân trọng cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phong Lộc, ngày 09 tháng 3 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung
của người khác
Người viết
Lê Trọng Sửu

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×