Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của hiệu trưởng ở trường MN nga vịnh

MỤC LỤC
NỘI DUNG
I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở lí luận
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
II 3. Các giải pháp thực hiện
3.1. Nâng cao nhận thức về lý luận quản lý.
3.2. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm học.
3.3. Trình tự tổ chức xây dựng kế hoạch năm học.
3.4. Tổ chức hội nghị viên chức năm học
3.5. Xây dựng cấu trúc nội dung của bản kế hoạch năm học.
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị


Trang
1
1
3
3
3
4
4
6
7
7
8
12
14
16
17
19
19
19

1


I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Con người là trung tâm của sự phát triển. Trong giai đoạn hiện nay khoa
học công nghệ phát triển như vũ bão, xu thế toàn cầu hoá gia tăng, dần dần đưa
nhân loại đến nền văn minh trí tuệ….
Trong bất cứ vùng lãnh thổ nào, ở bất cứ quốc gia nào, muốn có nền kinh tế
phát triển mạnh, trước hết quốc gia đó phải có nền giáo dục phát triển, từ đó tạo
ra những sản phẩm (con người) có tài, có tri thức, góp phần vào phát triển kinh
tế, đưa đất nước đi lên.
Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), lập kế hoạch là chức
năng của tất cả các nhà quản lý dù tính chất và phạm vi của nó khác nhau ở
những cấp quản lý khác nhau. Chức năng lập kế hoạch liên quan chặt chẽ đến
các chức năng khác của người cán bộ quản lý trong chu trình hoạt động quản lý
của mình: Lập kế hoạch - tổ chức - chỉ đạo - kiểm tra - điều chỉnh kế hoạch. Lập
kế hoạch là khâu đầu tiên trong chu trình quản lý, nó có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng đối với công tác quản lý. V.I Lê Nin đã từng nói: "Mọi kế hoạch đều là
thước đo, tiêu chuẩn, đèn pha và là cái mốc".
Đối với các trường học, chất lượng của kế hoạch và hiệu quả thực hiện
kế hoạch quyết định chất lượng, hiệu quả của quá trình giáo dục - dạy học diễn
ra trong đó. Đặc biệt đối với trường mầm non, nơi mà quá trình sư phạm không
chỉ đơn thuần là quá trình dạy học mà còn là quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
thì việc lập kế hoạch lại càng quan trọng. Lập kế hoạch là một biện pháp chủ
yếu, nó giúp người quản lý hình dung rõ ràng và chủ động trong công việc. Kế
hoạch là cơ sở thống nhất mọi hoạt động của các thành viên trong và ngoài nhà
trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm học, giúp cho mọi hoạt
động của nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Mặt khác, nó giúp
cho người Hiệu trưởng chủ động trong khi điều hành công việc, đưa các hoạt
động vào nề nếp. Nếu không có kế hoạch thì mọi hoạt động trở nên vô mục đích,
trở nên khó khăn, không tránh khỏi mò mẫm, giẫm đạp lên nhau, lúng túng và
luôn nằm trong tình trạng bị động. Kế hoạch đồng thời còn là cơ sở để nhà
trường và cấp trên kiểm tra, đánh giá các hoạt động, biết được kết quả để giúp
nhà trường có sự thay đổi, biến đổi tích cực nhằm tạo nên sự phát triển cả về
chất và lượng. Tuy thế lý luận kế hoạch hóa của Khoa học quản lý giáo dục hết
sức khái quát, trừu tượng nên nhận thức trong mỗi người không khỏi không có
những chỗ khác nhau, khó vận dụng. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch năm
học ở các trường Mầm non thường gặp phải khá nhiều khó khăn về xác định
mục tiêu, cụ thể hoá các nhiệm vụ, đề ra các biện pháp chưa xác đáng nên mặc
dầu có kế hoạch nhưng tính khả thi chưa cao. Việc cụ thể hoá lý luận xây dựng
kế hoạch năm học ở các trường Mầm non để tiện sử dụng là hết sức cần thiết.
Trong điều kiện phát triển như hiện nay, giáo dục cũng phải phát triển theo
hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá. Do đó nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi
giáo dục phải giải quyết.
Đảng và Nhà nước xác định mục tiêu của đổi mới lần này là: Tạo chuyển
biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày
càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân
2


dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm
năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng
bào; sống tốt và làm việc hiệu quả (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa –
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập quốc tế.
“Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo đóng một vai trò quan
trọng trong việc vận động và phát triển của đất nước, là một trong những nhân tố
cơ bản quyết định tương lai của dân tộc, là chìa khoá để mở ra tiềm năng cho sự
phát triển bền vững của đất nước. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục để đào
tạo những người lao động có tri thức, có tư duy độc lập, kết hợp tri thức khoa
học kỹ thuật, công nghệ với tri thức khoa học xã hội nhân văn, phát triển tự do
và toàn diện, tạo ra động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới thành công và hoàn
thành từng bước mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Để có nền giáo dục tiên tiến đậm dà bản sắc dân tộc và phát triển vững chẵc
hệ thống giáo dục quốc gia, thì giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói
riêng có ý nghĩa quyết định vì: “Giáo dục mầm non là nền tảng của hệ thống
giáo dục quốc dân, là mắt xích quan trọng đầu tiên trong hệ thống giáo dục. Có
nhiệm vụ xây dựng và phát triển toàn diện 5 mặt giáo dục là: tình cảm, đạo đức,
trí tuệ, thẩm mỹ, lao động và thể chất cho trẻ Mầm non. Nhằm hình thành cơ sở
ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Xã hội chủ nghĩa.
Để đáp ứng được những yêu cầu đó, Giáo dục và Đào tạo phải nâng cao
chất lượng và hiệu quả, đó là một trong những giải pháp có tính chiến lược mà
cụ thể là việc đổi mới công tác quản lý giáo dục từ cấp Trung ương đến cơ sở.
Điều lệ trường Mầm non cũng nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của người
hiệu trưởng như sau: Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch
và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết
quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
Kế hoạch hoá là biện pháp lãnh đạo nhà trường có hiệu quả. Hơn nữa kế
hoạch mang tính pháp lệnh. Tính kế hoạch là đặc điểm của quản lý, có kế hoạch
là có nguyên tắc quản lý. Quản lý bằng kế hoạch là phương pháp chủ yếu của
quản lý.
Để có thể hội nhập vào guồng máy chung của xã hội trong thời đại mới
đòi hỏi nhà quản lý phải năng động hơn, sáng tạo hơn, phát huy hơn nữa vai trò
lãnh đạo của mình và trên hết là phải làm việc có kế hoạch, khoa học. Trong mọi
hoạt động: Kế hoạch càng chi tiết, càng cụ thể, càng khoa học bao nhiêu thì khả
năng thành công của công việc, hoạt động càng lớn bấy nhiêu. Thực tế cho ta
thấy rằng việc lập bản kế hoạch năm học ở các trường Mầm non là việc làm
được ưu tiên và được đầu tư về thời gian trí tuệ của những người làm công tác
quản lý nhằm xây dựng cho nhà trường Mầm non một chương trình làm việc có
hiệu quả nhất. Kế hoạch năm học được coi như là một hướng đi vững chắc để
người quản lý dựa vào đó nhằm giải quyết các nhiệm vụ của mình. Chỉ đạo, tổ
chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá nhằm đưa nhà trường tiến lên một cách vững
chắc nhất.
3


Song, thực tế chỉ đạo cho ta thấy rằng công tác xây dựng kế hoạch năm
học ở một số trường Mầm non còn tồn tại những hạn chế do người quản lý chưa
nhận thức được một cách đúng đắn tầm quan trọng của kế hoạch hoá. Vì thế dẫn
tới việc quản lý còn hời hợt và không gắn với thực tế của nhà trường. Công tác
xây dựng kế hoạch năm học còn mang tính hình thức, thủ tục, tính khả thi không
cao.
Vậy việc xây dựng kế hoạch năm học ở trường Mầm non hiện nay là vấn
đề quan trọng, nó phần nào đánh giá đúng thực chất trình độ năng lực quản lý
của người hiệu trưởng. Kế hoạch năm học cũng là công cụ, là phương tiện là
chuẩn mực để giúp người hiệu trưởng chỉ đạo công việc một cách khoa học và
đạt hiệu quả cao.
Để khắc phục điều đó tôi đã nhận thức sâu sắc, đúng đắn về vai trò, vị trí
trong việc lập kế hoạch, vì kế hoạch luôn gắn với quá trình hoạt động của nhà
trường. Vì vậy đã xem xét và thực hiện nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp
xây dựng kế hoạch năm học của hiệu trưởng trường Mầm non Nga Vịnh,
Nga Sơn”.
Qua đề tài này, hy vọng sẽ đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự
nghiệp giáo dục ở quê hương, đất nước mình, đưa giáo dục nước nhà ngày càng
đi lên sánh ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.
2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu thực trạng việc xây dựng kế hoạch năm học của một số trường
Mầm non trên địa bàn huyện Nga Sơn đặc biệt là trường Mầm non Nga Vịnh,
bản thân thấy cần thiết đóng góp một số biện pháp về việc xây dựng kế hoạch
năm học ở trường Mầm non Nga Vịnh nhằm nâng cao công tác chỉ đạo thực
hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường theo một hệ thống khoa học đạt kết quả
cao.
3. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của người Hiệu trưởng mầm non
Nga Vịnh.
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác kế hoạch và kế hoạch hoá trong
trường Mầm non.
- Nghiên cứu, điều tra thực trạng, biện pháp xây dựng kế hoạch năm học
của Hiệu trưởng trường Mầm non Nga Vịnh - Nga Sơn - Thanh Hóa.
- Đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn, từ đó rút ra những ưu, nhựơc điểm.
- Đề xuất một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của hiệu trưởng
trường mầm non.
4. Phương pháp nghiên cứu
* Phương pháp điều tra, khảo sát:
- Điều tra viết: Tiến hành xây dựng mẫu điều tra nhằm tìm hiểu nhận thức
của Hiệu trưởng về biện pháp xây dựng kế hoạch năm học, tầm quan trọng của
việc xây dựng kế hoạch năm học, thực hiện biện pháp xây dựng kế hoạch năm
học.
- Điều tra nói (trò chuyện) với Hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên nhằm đánh
giá kết quả điều tra viết.
4


* Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu sản phẩm (nghiên cứu
các bản kế hoạch, các tài liệu Hiệu trưởng sử dụng để xây dựng bản kế hoạch
năm học).
* Phương pháp phân tích, so sánh.
* Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn.
* Phương pháp quan sát, quan sát việc thực hiện kế hoạch thực tiễn
để bổ trợ kết quả các phương pháp trên.
* Phương pháp chuyên gia: Trao đổi với cán bộ quản lý có kinh nghiệm
để thu thập ý kiến, kinh n ghiệm quý về biện pháp xây dựng kế hoạch năm học.
* Phương pháp toán học: Sử dụng phương pháp thống kê để sử lý số
liệu thu được.
* Tổng kết kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp.
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở lý luận
Muốn nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm
vụ của bậc học mầm non thì việc xây dựng kế hoạch nói chung và kế hoạch năm
học nói riêng là công việc hết sức quan trọng và cần thiết.
Trong quản lý trường học bản kế hoạch năm học được xem như là một
cương lĩnh hoạt động trong năm học của nhà trường. Trong chu trình quản lý
thì xây dựng kế hoạch là chức năng đầu tiên và cũng là chức năng nền tảng. Nếu
xây dựng một bản kế hoạch chặt chẽ, phù hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch
một cách khoa học sẽ hạn chế sự bất ổn định trong quá trình tổ chức, giúp cho
người Hiệu trưởng nhìn thấy những thay đổi từ bên ngoài, tạo khả năng thực
hiện công việc một cách hiệu quả nhất, tập trung được sự cố gắng của mọi người
vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm học. Khi có kế hoạch sẽ giúp cho
Hiệu trưởng dễ dàng thực hiện các chức năng quản lý khác. Có thể nói rằng tính
kế hoạch là đặc điểm của quản lý, kế hoạch là nguyên tắc của quản lý, quản lý
bằng kế hoạch là phương pháp chủ yếu của quá trình quản lý.
Mục đích của quản lý trường học là nâng cao chất lượng và hiệu quả các
hoạt động của nhà trường, trong đó dạy và học là hoạt động chủ đạo. Để
hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng phải
tổ chức xây dựng một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện hiện
có của nhà trường, yêu cầu của ngành và thực tế địa phương nơi trường đóng,
bản kế hoạch có khả năng thực thi cao vì:
Kế hoạch: là toàn bộ những điều nói chung, những điều vạch ra một cách
có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định với
cách thức, trình tự, thời gian tiến hành. (Viện ngôn ngữ -Từ điểnTiếng Việt Nhà xuất bản Đà Nẵng, Trung tâm từ điển học, 1997).
Kế hoạch năm học: Là một hệ thống chương trình hoạt động của nhà
trường trong một năm học nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đó.
Lập kế hoạch: Là xây dựng các phương án về mục tiêu và các hoạt động
của toàn bộ hệ thống trong một thời gian nhất định nhằm đạt được mục tiêu đã
đề ra.
5


Trong chu trình quản lý, kế hoạch hoá là khâu đầu tiên của một chu trình.
Mọi hoạt động quản lý đều bắt đầu từ khâu xây dựng kế hoạch. Kế hoạch được
thể hiện ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội. Trong quá trình quản lý nói
chung và quản lý giáo dục nói riêng ở nước ta sử dụng phân loại chức năng sau:
Kế hoạch hoá - tổ chức - chỉ đạo - kiểm tra đánh giá.
Trong các chức năng trên thì chức năng kế hoạch hoá là chức năng mở
đầu của một chu trình quản lý. Thực chất kế hoạch hoá xuyên suốt quá trình
quản lý vì:
Tính kế hoạch là đặc điểm của quản lý, có kế hoạch có nguyên tắc quản
lý, quản lý bằng kế hoạch là phương pháp chủ đạo của quản lý.
KH hoá

Kiểm tra

Thông tin

Tổ chức

Chỉ đạo
Sơ đồ chu trình quản lý
Dựa vào kế hoạch để các tổ nhóm trong nhà trường phối kết hợp với nhau,
dựa vào nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình nhằm góp phần đạt
được mục tiêu chung của nhà trường.
Xây dựng kế hoạch tạo nên sự hài hoà giữa các bộ phận vì vậy trong quá
trình hoạt động sẽ không lẫn giữa công việc của bộ phận này với cán bộ phận
khác. Xây dựng kế hoạch để khẳng định sự phát triển của tổ chức trong tương lai
và dự báo trạng thái của hệ thống tổ chức (tổ chức trường học) trong một tương
lai gần đối với kế hoạch ngắn hạn và tương lai xa với kế hoạch dài hạn. Các
mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch thể hiện được bước tiến của nhà trường, nó là
động lực thúc đẩy quá trình hột động của các các bộ phận, các nhân hay một tổ
chức.
Xây dựng kế hoạch để đảm bảo cơ sở pháp lý cho hoạt động của tổ chức
và tạo khả năng thực hiện các hoạt động một cách kinh tế. Kế hoạch là pháp
lệnh bắt mọi người phải tuân theo. Nó đảm bảo cho việc thực thi các hoạt động
của tổ chức.
Lập kế hoạch phải dựa trên cơ sở khoa học và số liệu đáng tin cậy. Các
quyết định khi lập kế hoạch phải dựa vào phân tích vấn đề, xác định những
nguyên nhân, đánh giá các tác động của nhiều yếu tố theo phương pháp khoa
học, dựa vào số liệu và các dự báo đáng tin cậy.
6


Kế hoạch đề ra phải đo đếm được khi triển khai thực hiện. Muốn vậy phải
có các chỉ tiêu chính xác, các chỉ báo hoặc chuẩn mực rõ ràng để đo đếm các sản
phẩm đầu ra.
Kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao, năng lực
thực hiện và khả năng có thể của nguồn lực. Nếu kế hoạch dựa vào những mong
muốn chủ quan sẽ làm tổn hại đến các mục tiêu khác và ảnh hưởng tới tất cả các
chức năng khác của quản lý.
Các kế hoạch cần phải linh hoạt: Kế hoạch phải phù hợp với những thay
đổi trong môi trường, muốn vậy phải xây dựng nhiều tình huống để các hoạt
động của kế hoạch được tiến hành theo sự thay đổi đó.
Kế hoạch phải được công khai hoá: Bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin
cho các cơ quan có liên quan, các cấp thực hiện về những công việc cụ thể, tiến
độ, nguồn lực.
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
2.1 Thực trạng chung:
Trường Mầm non Nga Vịnh được thành lập từ năm 1998. Trường có diện
tích 1570m2 nằm ngay trung tâm xã, giao thông đi lại thuận lợi. Trong trường đã
xây dựng được tập thể sư phạm lành mạnh đoàn kết, thống nhất. Đội ngũ cán bộ
giáo viên có lòng đam mê nghề nghiệp, thực sự yêu nghề, mến trẻ, có ý thức tự
học hỏi bồi dưỡng, giúp đỡ lẫn nhau. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của trường
đảm bảo yêu cầu về quản lý, điều hành tốt các hoạt động trong trường
Với cương vị là một Hiệu trưởng mới được điều động đến trường mầm non
Nga Vịnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ chung đặt ra ở trên, bước vào năm học
2018-2019 bản thân gặp những khó khăn và thuận lợi sau:
* Thuận lợi:
Trường mầm non Nga Vịnh có quy mô 8 nhóm lớp với 2 nhóm trẻ và 6 lớp
mẫu giáo. Trường có hệ thống phòng học, các phòng chức năng khá đầy đủ, đảm
bảo theo quy định, chất lượng giáo dục đạt trên 67%, khá, giỏi.
Tổng số đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường là 19 người;
Trong đó; Cán bộ quản lý: 2, Giáo viên 12, nhân viên 5. Trình độ đạt chuẩn
100%, trên chuẩn 15/19 = 78,9%. Đội ngũ trẻ nhiệt tình năng động có năng lực,
có trách nhiệm với nhiệm vụ tích cực tham gia phong trào thi đua “Dạy tốt, học
tốt” và đã có bề dày thành tích trong công tác. Có 2 cô đạt danh hiệu CSTĐ các
cấp.
Tỷ lệ trẻ được bán trú tại trường là 100%; Hưởng ứng chủ đề năm học
“Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới công tác quản lý” ngay từ đầu năm học,
cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường nhận thức tầm quan trọng của việc
ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn tích cực tự học tập, bồi dưỡng rèn
luyện khả năng thực hành sử dụng máy vi tính. Đến nay 100% CB, GV, NV
trong nhà trường có chứng chỉ tin học và thực hành thành thạo soạn giảng giáo
án điện tử, nhiều tiết học được sử dụng máy chiếu đa năng.
Chính quyền địa phương luôn quan tâm cho giáo dục mầm non. Hội phụ
huynh chăm lo cho việc học tập của trẻ. Sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo
Phòng giúp nhà trường định hướng cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ năm
học.
7


* Khó khăn:
Nhiều giáo viên chưa biết cụ thể hóa kế hoạch của nhà trường thành kế
hoạch của nhóm, lớp. Lập kế hoạch tính khả thi chưa cao, kết quả thực hiện
nhiệm vụ hạn chế. Số lượng giáo viên có máy vi tính tại nhà chưa nhiều và kỷ
năng sử dụng máy vi tính của một số giáo viên còn hạn chế. Trong năm học này
có giáo viên, nhân viên con mọn, thai sản nên phần nào ảnh hưởng đến thời
gian, hiệu quả công tác. Tuy còn nhiều khó khăn, với trách nhiệm là một người
Hiệu trưởng tôi luôn luôn suy nghĩ làm thế nào để xây dựng kế hoạch năm học
của nhà tường đạt hiệu quả cao nhất, có tính khả thi nhất.
2.2. Thực trạng xây dựng kế hoạch năm học ở trường Mầm non Nga Vịnh
đầu năm học.
Bước vào đầu tháng 9 nhà trường đã thành lập kiện toàn Hội đồng trường
gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng các tổ
chuyên môn.
Toàn ban đã nghiên cứu kế hoạch năm học trước, rút ra bài học kinh
nghiệm về những mặt đạt và chưa đạt; Nắm bắt thông tin về tình hình đội ngũ
cán bộ giáo viên nhân viên, Nắm bắt nguồn tài chính của năm học này để có kế
hoạch chi tiêu nội bộ hợp lý, thu thập và nắm bắt các loại văn bản chỉ thị, nghị
quyết của các cấp của các cấp các ngành có liên quan đến nhà trường về chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ năm học từ đó xây dựng kế hoạch năm học sơ bộ. Vào
tháng 9 năm 2018: Tổ chức Hội nghị viên chức thường kỳ, Sơ kết công đoàn cơ
sở giữa nhiệm kỳ..
Hiệu trưởng nhà trường thông qua toàn trường về nội dung của kế hoạch sơ
lược. Tiếp theo là lấy ý kiến đóng góp của toàn thể hội đồng sư phạm nhà
trường để xây dựng kế hoạch năm học chính thức và đi đến thống nhất.
III. Các giải pháp thực hiện
Từ phần lý luận của việc xây dựng kế hoạch năm học và tính cấp thiết của
vấn đề so với thực trạng xây dựng kế hoạch năm học của người Hiệu trưởng
trường Mầm non Nga Vịnh tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp xây dựng kế
hoạch năm học có chất lượng, có tính khả thi cao.
3.1 Nâng cao nhận thức về lý luận quản lý.
* Đối với bản thân.
Là một người cán bộ quản lý rất cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình
độ, năng lực quản lý và tôi đã tích cực bồi dưỡng bằng nhiều hình thức: Tham
gia các lớp học quản lý do ngành tổ chức, tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình
độ về nghiệp vụ quản lý nói chung, xây dựng kế hoạch năm học nói riêng.
Bản thân tôi đã cập nhật kiến thức và đúc rút những kinh nghiệm quản lý
thông qua quá trình quản lý trường mầm non của bản thân, học hỏi qua đồng
nghiệp các lãnh đạo quản lý có nhiều năm kinh nghiệm, học hỏi trên sách báo tài
liệu để tích lũy những kinh nghiệm xây dựng kế hoạch năm học của mình ngày
một hoàn thiện hơn.
Bản thân tôi còn tích cực nghiên cứu các văn kiện và Nghị quyết đại hội
Đảng các cấp. Luật giáo dục, Luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em, Điều lệ
trường Mầm non. Các công văn, Chỉ thị liên quan trong năm học 2018-2019: Cụ
thể là: Công văn số 2569/UBND-GD-ĐT Nga Sơn ngày 09 tháng 7 năm 2018
8


Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm 2018-2019 bậc học Mầm non. Công
văn số 1771/SGDĐT- KHTC Thanh Hóa ngày 25 tháng 7 năm 2018 về Việc
hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi trong các đơn vị trường học năm 20182019, nghiên cứu kỹ chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo thông
tư số 17/2009/ TT- BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 và thông tư 28 năm 2016
của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo). Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Cán
bộ quản lý giáo viên mầm non năm học 2018 - 2019. Các chương trình quy định
hướng dẫn về công tác Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, tài liệu về VSATTP….
Vận dụng một cách linh hoạt lý luận vào thực tiễn xây dựng kế hoạch năm
học.
* Đối với cán bộ giáo viên:
Tôi đã nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên về tầm quan trọng
của việc đóng góp xây dựng kế hoạch năm học. Coi việc xây dựng kế hoạch
năm học là việc chung cần làm của toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên để tìm ra
biện pháp tốt nhất thực hiện nhiệm vụ năm học bằng cách: Tổ chức tuyên truyền
cho giáo viên qua các cuộc hội thảo, chuyên đề, họp hội đồng, hội ý nói về việc
xây dựng kế hoạch năm học.
Kết quả: Giáo viên rất nhiệt tình, tích cực đóng góp vào bản kế hoạch năm
học của nhà trường vì mọi người đã ý thức được đây là những chỉ tiêu, giải pháp
cụ thể để thực hiện nhiệm vụ năm học. Nếu mình đóng góp xây dựng cụ thể đến
đâu thì khi thực hiện rõ ràng đến đó.
3.2 Chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm học.
Kế hoạch năm học là một cái khung để mọi hoạt động giáo dục trong
trường dựa vào đó mà thực hiện. Bản kế hoạch chứa đựng toàn bộ các mục tiêu,
chỉ tiêu, bước đi, biện pháp…chủ yếu của nhà trường trong năm học đó. Vì vậy
việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm học phải được tiến hành hết sức cẩn thận
chu đáo. Ngay trong bước chuẩn bị này phải thể hiện sự gắn kết giữa giáo dục
kế hoạch phát triển của địa phương. Do đó việc làm trước tiên tôi đã dùng là:
Dùng phiếu trưng cầy ý kiến hoặc biểu quyết của giáo viên, nhân viên
trường Mầm non Nga Vịnh để tìm hiểu cách thức, thời gian xây dựng kế hoạch
năm học.
Đây là phương pháp thăm dò ý kiến của cá nhân cán bộ giáo viên, nhân
viên một cách chính xác, khoa học, khách quan. Nó giúp họ được đề xuất, bày tỏ
ý kiến của mình một cách thẳng thắn theo quan điểm cá nhân.
Qua quá trình điều tra bằng cách biểu quyết trong hội nghị tại trường Mầm
non Nga Vịnhh kết quả được như sau:
+ Về cách thức tổ chức xây dựng kế hoạch năm học thì: 100% cán bộ giáo
viên, nhân viên cho rằng phải đưa ra bàn bạc trước hội đồng sư phạm.
+ Về thời gian đưa ra thảo luận đóng góp ý kiến:
60% cán bộ giáo viên, nhân viên cho rằng phải thực hiện từ đầu tháng 8.
30% cán bộ giáo viên, nhân viên cho rằng phải thực hiện từ giữa tháng 8.
10% cán bộ giáo viên, nhân viên cho rằng phải thực hiện từ đầu tháng 9.
- Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch năm học.

9


Tìm hiểu và thu thập thông tin về những căn cứ. Đó là cơ sở xây dựng kế
hoạch. Theo tôi, khi xây dựng kế hoạch năm học cần phải dựa vào những
căn cứ sau đây:
- Căn cứ vào những cơ sở pháp lý:
Cơ sở pháp lý để xây dựng kế hoạch năm học trong giáo dục là các loại chỉ
thị từ các cấp lãnh đạo và quản lý như: Các nghị quyết từ cấp Đảng (TW và địa
phương); các chỉ thị từ chính phủ đến các cấp chính quyền, các chỉ thị năm học
của ngành dọc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các cơ quan quản lý Giáo dục &
Đào tạo, các phòng ban liên quan: Phòng tài chính kế hoạch, Bảo hiểm xã hội
huyện Nga Sơn…. Ngoài ra một căn cứ quan trọng của trường là nghị quyết Đại
hội chi bộ và Hội nghị cán bộ công chức trường.
- Các mục tiêu, chỉ tiêu cần thực hiện:
Các chỉ tiêu này do đơn vị xây dựng dựa vào các chỉ tiêu cấp quản lý ở trên.
Chẳng hạn như chỉ tiêu huy động trẻ ra lớp, chỉ tiêu huy động trẻ ăn bán trú tại
trường, chỉ tiêu về thi đua, chỉ tiêu về xây dựng cơ sở vật chất.
- Tình hình về đội ngũ sư phạm của nhà trường. Đội ngũ cán bộ quản lý
và nhân viên.
Đội ngũ cô giáo là lực lượng lao động chính của trường cho nên đây là căn
cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch. Tôi đã phân tích cân đối cả về số lượng và
chất lượng khi xây dựng kế hoạch của trường. Cần phân bổ và sử dụng đúng
người, đúng việc đối với nhân viên và cán bộ quản lý của trường.

Đội ngũ Cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non Nga Vịnh
- Căn cứ tình hình học sinh:
Học sinh là trung tâm của trường học cho nên học sinh cũng là trung tâm
của kế hoạch giáo dục. Phải điều tra, thống kê phân tích một mặt về học sinh để
có thể trả lời được câu hỏi về học sinh của trường trong hiện tại cũng như trong
10


tương lai gần. Bộ phận giúp việc phải giúp Hiệu trưởng trong công việc này. Kết
quả thu được sẽ giúp ích rất nhiều trong tính toán và cân đối kế hoạh về chỉ
tiêu….
- Cở sở vật chất trang thiết bị của nhà trường:
Phòng học, phòng học bộ môn, khối phục vụ học tập (nhà tập đa năng, thư
viện, phòng thiết bị giáo dục,…) Khối hành chính quản trị, khu sân chơi bãi
tập…. Đây là những điều kiện cho phép ta có khả năng để làm giáo dục. Do đó
ta phải thống kê đầy đủ, phải nghĩ tới những khả năng khai thác tối đa sử dụng
triệt để các cơ sở vật chất trang thiết bị. Chú ý đến tính cân đối tính đồng bộ của
trang thiết bị và cơ sở vật chất, tránh lãng phí để tính toán cân đối kế hoạch.

( Sân chơi bãi tập tạo điều kiện cho nhà trường làm công tác giáo dục…)
- Nguồn tài chính của nhà trường:
Muốn thực hiện được công việc, ngoài cơ sở vật chất thì cần có kinh phí.
Khi xây dựng kế hoạch thì phải căn cứ tài chính. Có nhiều nguồn để cung cấp tài
chính cho nhà trường nhưng được phân ra là nguồn tài chính ngoài ngân sách
được quan tâm, khai thác nhiều hơn. Tính toán về nguồn lực tài chính cuả
11


trường là việc phải làm. Căn cứ về quy định của Nhà nước về chỉ tiêu trong nhà
trường, vận dụng vào tỷ lệ chỉ tiêu của các năm trước, vào tính hình của trường
trong mỗi kỳ kế hoạch để tính toán ra lượng chỉ tiêu các khoản, các công việc.
Tài chính là điều kiện quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện kế
hoạch.
- Kết quả thực hiện kế hoạch của năm học trước:
Việc xây dựng kế hoạch để có tính khả thi và có bước phát triển thật bền
vững thì một căn cứ quan trọng đó là kết quả thực hiện của năm trước. Căn cứ
vào đó để ta xem xét cần phải thoả mãn những yêu cầu nào? Cần những yêu cầu
nào ?.
Những cơ cấu và bước đi nào phù hợp. Đặc biệt phải chú ý đến chất lượng
giáo dục trong năm học trước. Bên cạnh đó cũng cần phải chú ý phân tích kết
quả thành công của công tác kế hoạch hoá giáo dục. Từ đó ta sẽ có biện pháp
khai thác sức mạnh to lớn của xã hội cho giáo dục. Thực tiễn nhiều năm qua cho
thấy: Trường nào chú trọng tới vấn đề này thì trường đó thành công trong việc
xây dựng kế hoạch năm học.
Trên đây là những căn cứ cần thiết cho công tác kế hoạch nói chung và xây
dựng kế hoạch năm học nói riêng của nhà trường. Vì vậy những nội dung của
lĩnh vực đó tô đã thống kê đầy đủ và khoa học. Do đó là người quản lý đứng đầu
trong nhà trường tôi đã tỉ mỉ và tuân thủ các căn cứ và thực hiện thường xuyên
để hoàn thiện quá trình xây dựng một kế hoạch năm học tiếp đến là phân công
cụ thể cho từng bộ phận chức năng hoặc từng cá nhân trong nhà trường làm cụ
thể từng việc nào đó. Tất cả các thống kê, theo dõi phải lưu trữ báo cáo một cách
sát thực. Mỗi bộ phận nên xây dựng các biểu mẫu để theo dõi, thống kê những
nội dung cần thiết.
- Yếu tố đặc điểm của địa phương nơi trường đóng:
Ở đây ta quan tâm đến những yếu tố và đặc điểm của địa phương có ảnh
hưởng nhiều tới kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đó là những yếu tố quan
trọng khi xây dựng kế hoạch năm học cần căn cứ:
Bộ máy chính quyền địa phương là một nề tảng góp phần cho sự thành
công của một năm học trong đó Văn hóa xã hội, Đoàn thanh niên, phụ nữ,
UBND là những đoàn thể phối kết hợp rất cần thiết, khả năng về tài chính, vật
chất địa phương hỗ trợ cho văn hoá ra sao, khả năng hỗ trợ cho giáo dục về cơ
sở vật chất có thể khai thác.
Để làm được việc đó, cần có sự chỉ đạo của địa phương, sự ủng hộ của các
phòng ban chức năng. Từ đó tôi đã báo cáo, tham mưu với lãnh đạo địa phương
một cách rõ ràng đầy đủ nhất là các điều kiện về cơ sở vật chất như cần bổ sung
bàn ghế, tu sửa đường điện, hệ thống cống rãnh…
- Căn cứ vào ảnh hưởng tiêu cực của môi trường tác động vào giáo dục.
- Về công tác xây dựng kế hoạch năm học.
* Về thời gian xây dựng kế hoạch năm học:
Công tác xây dựng kế hoạch năm học phải tiến hành ngay từ cuối tháng 7
đầu tháng 8, để có thời gian thực hiện như: Tu sửa phòng học, đóng bàn ghế, xây
thêm phòng học…trong quá trình xây dựng kế hoạch cần phải thu thập thông tin
12


chính xác, kịp thời về nội lực, ngoại lực, có điểm nào yếu cần khắc phục trước
hoặc sau.
* Tổ chức bộ máy xây dựng kế hoạch:
Như vậy công việc xây dựng kế hoạch rất nhiều và phức tạp, phải tiến hành
trong thời gian dài (Từ đầu đến cuối kỳ kế hoạch trước) cho nên tôi không thể
làm việc một mình được. Mà thành phần tham gia vào ban chuyên trách công tác
xây dựng kế hoạch phải bao gồm các cán bộ chủ chốt của trường và các cấp
Đảng, chính quyền, các ban ngành, tổ chuyên môn trong nhà trường để xây
dựng một kế hoạch sơ bộ trước khi đem ra bàn bạc với cán bộ giáo viên nhân
viên trong trường. Cụ thể là bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn
trường, các tổ trưởng chuyên môn, ban giám hiệu...Tất cả những người này phải
có trách nhệm tham gia đóng góp ý kiến xây dựng một bản kế hoạch cho nhà
trường.
Muốn xây dựng kế hoạch phải xây dựng các mục tiêu, xây dựng các chỉ
tiêu, tìm kiếm các nguồn nhân lực, các phương án thực hiện...Để làm được các
việc đó phải có được các thông tin, những thống kê, rồi phải tổ chức để mọi
người được tham gia một cách rộng rãi dân chủ.
Tất cả các công việc trên không chỉ là một mình Hiệu trưởng làm, vì vậy để
xây dựng kế hoạch cần tiến hành tổ chức bộ máy tương xứng với tính chất và
khối lượng công việc. Nên lập thành một tổ công tác gồm có một số người có
kinh nghiệm và nănglực làm kế hoạch, có vị trí và điều kiện làm kế hoạch (gồm
các thành viên như đã trình bày). Tổ công tác sẽ thực hiện các công việc của
khâu chuẩn bị cho kế hoạch. Chẳng hạn:
Tập hợp các thông tin bên trong và bên ngoài nhà trường cần thiết cho kế
hoạch, tập hợp các bước, các số liệu thống kê trong các mặt công việc hoặc các
yếu tố cần thiết cho kế hoạch. Bước đầu xử lý các thông tin đó để tham mưu, tư
vấn cho Hiệu trưởng. Phân tích tình hình mọi mặt nhằm đánh giá thực trạng của
trường, đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học trước. Có thể gọi công việc
này là chuẩn đoán về nhà trường, tìm ra các khó khăn, nguy cơ trường có thể
gặp.
Tổ công tác tiến hành tập hợp các kế hoạch của đơn vị trong trường ,cùng
Hiệu trưởng xây dựng bản kế hoạch sơ bộ, chuẩn bị cho Hội nghị hội đồng giáo
dục; Hội nghị viên chức đầu năm học với nội dung chính là thảo luận và thông
qua bản kế hoạch của trường. Tổ công tác giúp Hiệu trưởng xây dựng bản kế
hoạch chính của trường.
Theo tôi, lập tổ công tác xây dựng kế hoạch Hiệu trưởng sẽ có thêm lực
lượng để suy nghĩ và thực thi công việc, sẽ tập hợp được trí tuệ của cả tập thể
một cách có định hướng, có tổ chức, thể hiện được nguyên tắc tập trung dân chủ.
Cách làm này rất phù hợp với những trường Mầm non hiện nay tạo ra một sự
thống nhất cao giữa mọi người. Họ cùng được biết, cùng được bàn, được làm và
Hiệu trưởng là người quyết định cuối cùng.
Xây dựng kế hoạch theo cách này sẽ tốn công và thời gian hơn nhưng dân
chủ khoa học, phù hợp thực tế. Bản kế hoạch chứa đựng ngay trong nó sức hấp
dẫn sức động viên đối với mọi người trong trường, chứa đựng ngay trong nó sự
khả thi trong tương lai.
13


3.3 Trình tự tổ chức xây dựng kế hoạch năm học.
Như đã trình bày ở trên, khi chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm học đã chứa
đựng những nội dung, những việc làm cụ thể, tuy nhiên để thực hiện dân chủ và
tập trung trí tuệ của mọi thành viên trong bản kế hoạch. Theo tôi, nên thực hiện
với trình tự sau:
- Hiệu trưởng phổ biến cho tổ xây dựng kế hoạch về nhiệm vụ, các định
hướng chính của bản kế hoạch, các mục tiêu và chỉ tiêu có tính chất gợi ý kế
hoạch.
- Tổ xây dựng kế hoạch tiếp nhận, tính toán, cân đối các mặt, dự thảo hệ
thống các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch. Sau đó báo cáo với Hiệu trưởng và cùng
Hiệu trưởng vạch ra một kế hoạch sơ bộ.
- Hiệu trưởng giao kế hoạch của đơn vị cho các tổ công tác trong trường
Các tổ tiến hành xây dựng kế hoạch công tác cho đơn vị mình.
- Các tổ báo cáo lên Hiệu trưởng, Hiệu trưởng tập hợp kế hoạch của đơn vị
cùng với tổ xây dựng kế hoạch năm học của trường. Tổ chức Hội nghị viên chức
đầu năm để phổ biến, thảo luận, thông qua kế hoạch năm học rồi trình với cấp
trên để duyệt kế hoạch này.
- Với bản kế hoạch đã được phê duyệt, Hiệu trưởng giao kế hoạch chính
thức cho các đơn vị, công bố kế hoạch chính thức với toàn trường.
Khi đó, ý đồ của Hiệu trưởng đã được trao đổi tập thể, ở tổ chức xây dựng
kế hoạch và người thực hiện, sự thảo luận này có tính chất tư vấn nhiều hơn, cân
đối với những người thực hiện. Đó là các tổ công tác của trường (tổ chuyên
môn,...) tại đây, từng cá nhân trong đội ngũ của trường có điều kiện được biết,
được bàn bạc và được xây dựng những cái của chính mình. Các đề nghị hoặc ý
kiến bất đồng đều được phản ánh lại cho tổ kế hoạch và Hiệu trưởng. Được cơ
quan xây dựng kế hoạch tiếp thu và vận dụng. Cách làm này thể hiện sự kế hợp
từng bước có tổ chức giữa lãnh đạo và quần chúng.
Trình tự tổ chức xây dựng kế hoạch được minh hoạ bằng sơ đồ sau:
HIỆU TRƯỞNG

BÁO CÁO KẾ
HOẠCH SƠ BỘ

PHỔ BIẾN ĐỊNH
HƯỚNG, CHỈ TIÊU

TỔ XÂY DỰNG KẾ
HOẠCH

14


GIAO KẾ HOẠCH
SƠ BỘ

NHẬN KẾ HOẠCH
PHẢN HỒI

GIAO KẾ HOẠCH
CHÍNH THỨC

TỔ CÔNG TÁC

Để xây dựng được kế hoạch năm học đạt kết quả cao tôi đã thực hiện tốt
từng bước xây dựng kế hoạch lần lượt như sau:
+ Bước 1: Tổ chức bộ phận chuyên trách về kế hoạch hoá. Bước này là xác
định thủ tục xây dựng kế hoạch, thành phần tham gia xây dựng kế hoạch, người
thực hiện. Tôi đã cơ cấu thành phần ban chuyên trách này bao gồm những thành
viên đại diện cho Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong trường cụ
thể: bí thư chi bộ, ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn, chi hội trưởng phụ huynh,
tổ trưởng chuyên môn.
Kết quả các thành phần rát tích cực tham gia đóng góp các chỉ tiêu, giải
pháp để xây dựng kế hoạch.
+ Bước 2: Tập hợp thông tin (bên ngoài, bên trong) xử lý thông tin.
Ở bước này tổ chức bộ phận chuyên trách (tổ công tác) tiến hành phân tích,
đánh giá thực trạng nhà trường và văn bản chỉ thị của ngành, địa phương về
hướng dẫn nhiệm vụ năm học.
+ Bước 3: Xây dựng và xác định mục tiêu.
Đây là bước rất quan trọng, bởi mục tiêu chính là đích cần phải đến, không
có mục tiêu thì không có kế hoạch. Hoặc mục tiêu đề ra cao quá hoặc thấp quá
thì không mang tính khả thi hoặc không hoàn thiện nhiệm vụ cấp trên đề ra.
+ Bước 4: Xác định các điều kiện.
Đó là xác định nội lục, ngoại lực, những khó khăn, thuận lợi, các nguy cơ,
cơ hội. Vì vậy ở đây cần xác định các điều kiện cần thiết để đạt được chỉ tiêu.
Đó là nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học….
Ví dụ: Để thực hiện được mục tiêu 100% trẻ ăn bán trú thì số giáo viên là
bao nhiêu ? số phòng học ? bàn ghế ? đồ dùng phục vụ nấu ăn, cô nuôi… phụ
cấp cho giáo viên, cho nhân viên nấu ăn và tuyên truyền đến các bậc phụ huynh
như thế nào....
+ Bước 5: Xây dựng phương án.
Từ việc xây dựng chỉ tiêu xác định điều kiện rồi tính toán về nguồn nhân
lực, tài liệu, vật lực thì tôi đã phải xây dựng dự án về kế hoạch cụ thể để trình
với các cấp xem xét hỗ trợ. Dự án (kế hoạch sơ bộ) tôi làm rất cụ thể đạt được
15


các dự án, chỉ tiêu đề ra trong một tời gian nhất định. Tóm tắt và lập ra các
phương án thi hành phù hợp mang tính thuyết phục.
+ Bước 6: Xây dựng kế hoạch bộ phận.
Được phổ biến cách thức tiến hành xây dựng của nhà trường, phổ biến các
mục tiêu, chỉ tiêu trong kỳ kế hoạch, ban chuyên trách công tác kế hoạch giúp
Hiệu trưởng triển khai cụ thể đến từng bộ phận trong trường, từ đó các đơn vị
xây dựng các kế hoạch bộ phận phù hợp thống nhất với kế hoạch nhà trường.
+ Bước 7 : Xây dựng kế hoạch sơ thảo.
Sau khi triển khai về các chỉ tiêu của kế hoạch, các đơn vị trong trường tiến
hành thảo luận và đăng ký thi đua, lúc này Ban chuyên trách công tác kế hoạch
tiến hành thu thập, tập hợp kế hoạch bộ phận để hình thành bản kế hoạch sơ bộ.
+ Bước 8: Hoàn thành bản kế hoạch.
Trên cơ sở của bước xây dựng kế hoạch sơ bộ tôi đã tiến hành xây dựng kế
hoạch chính thức và lựa chọn phương án tổng hợp các phương án đã nêu ra ở
trên. Nghĩa là sẽ chắt lọc những mặt ưu trong các phương án để xây dựng một
phương án tối ưu nhất.
Cho thảo luận tập thể để hoàn thiện bản kế hoạch. Tuy nhiên việc thảo luận
phải mang tính xây dựng và tập trung nhất. Xét duyệt với cấp trên, với địa
phương về bản kế hoạch năm học của trường.
Lập kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động theo từng thời kỳ.
3.4. Tổ chức hội nghị viên chức năm học.
Sau khi đã xây dựng hoàn chỉnh, tôi đã cùng với lãnh đạo Đảng, Ban giám
hiệu tổ chức “Hội nghị viên chức” nhằm thống nhất, thông qua trước hội nghị
toàn bộ nội dung kế hoạch năm học cũng như các chương trình, mục tiêu lớn của
nhà trường. Tuy nhiên để phát huy vai trò của kế hoạch trong quản lý thì về nội
dung, về cách tổ chức và thành phần hội nghị cần phải cải tiến cho khoa học,
đoàn kết, mang tính dân chủ.
Theo tôi thành phần hội nghị không nên hạn chế trong nội bộ nhà trường
mà cần mở rộng, phải có thành phần của Đảng và chính quyền phường, các ban
ngành chức năng, hội cha mẹ học sinh lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
Huyện Nga Sơn. Các thành phần này không chỉ ngồi nghe như trước mà cần
được bàn bạc, được quyết định thông qua các hình thức thích hợp về bản kế
hoạch của trường.
Kết quả sau ½ ngày làm việc toàn thể hội nghị đã thống nhất thực hiện các
chỉ tiêu về huy động trẻ, phát triển nâng cao chất lượng chăm sóc, chất lượng
nuôi dưỡng, chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn, các chỉ tiêu hoạt
động của các đoàn thể trong trường, thống nhất các khoản thu chi trong và ngoài
ngân sách, các chế độ chính sách của giáo viên và học sinh, các chỉ tiêu về bổ
sung cơ sở vật chất… Nhất là các đồng chí giáo viên đã đóng góp các giải pháp
thiết thực để thực hiện các chỉ tiêu đặt ra. Công đoàn và nhà trường đã ký cam
kết thực hiện kế hoạch năm học một cách phấn khởi.

16


ơ

Hội nghị cán bộ công chức đầu năm
nhà trường và công đoàn ký cam kết thực hiện kế hoạch năm học
Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục là để toàn thể xã hội cùng tham
gia quản lý xây dựng và phát triển giáo dục. Đó là phương hướng, chiến lược lâu
dài của giáo dục, không phải chỉ riêng ở các trường Mầm non có điều kiện mới
làm mà hầu hết cả các trường đều làm theo chiến lược này. Vì thế tại hội nghị tôi
đã thống nhất mời rộng rãi các thành phần xã hội tham gia quan trọng hơn là
mời các doanh nghiệp có tinh thần hỗ trợ cao để thực hiện công tác xã hội hóa
giáo dục.
Nhờ xã hội hoá giáo dục, sự nghiệp giáo dục mới thực sự trở thành sự
nghiệp giáo dục của toàn dân. Muốn vậy, trước tiên người cán bộ quản lý nhà
trường phải coi trọng công tác này, phải có sự chuyển biến từ nhận thức thành
hành động. Tìm mọi cách để xây dựng, thúc đẩy công tac xã hội hoá giáo dục.
Đây là một trong những biện pháp để xây dựng kế hoạch năm học có hiệu quả.
3.5. Xây dựng cấu trúc nội dung của bản kế hoạch năm học.
Để kế hoạch phát huy tác dụng trong quản lý và giúp cán bộ quản lý sử
dụng kế hoạch và quản lý được thuận tiện hơn, cuối mõi bản kế hoạch năm học
nên có phần “Chương trình hoá bản kế hoạch”. Nhờ phần chương trình hoá ta
biết được tên các công việc chủ yếu trong suốt năm học. Thời gian để thực hiện
các công việc đó (bắt đầu từ lúc nào). Biết được trong thời gian nào đó đồng thời
phải làm bao nhiêu việc, bao nhiêu việc bắt đầu, bao nhiêu việc kết thúc.
Để lập bảng chương trình hoá tôi đã tiến hành như sau:
- Dựa vào kết quả năm học, liệt kê từng tháng các công việc phải làm. Bắt
đầu tháng 8 năm trước đến tháng 7 năm sau. Xác định cho từng thời lượng công
việc.
17


- Dùng sơ đồ Grant để lập kế hoạch cụ thể từng học kỳ, từng tháng, từng
tuần cho hoạt động.
Xây dựng bảng “chương trình”, trường nào cũng có thể làm được. Bởi nó
có tác dụng đối với cán bộ quản lý, chỉ cần phổ biến trong thời gian ngắn mọi
người có thể làm được.
Chẳng hạn: Lập kế hoạch của tháng như bảng sau
Sơ đồ Grant.
Nội dung
công việc
Tháng
Tuần
1. Hoạt động 1
- Công việc 1
- Công việc 2
………………
………………
………………
2. Hoạt động 2
- Công việc 1
- Công việc 2
………………
………………
………………
3…………

Người
chịu
trách
nhiệm

Thời gian thực hiện
8/2018
1

2

3

9/2018
4

1

2

3

….
4

7/2019
1

2

3

4

...

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch:
Hoạch định

Kiểm soát

A
Lập kế hoạch

D
Tiến hành các hoạt
động điều chỉnh

Điều chỉnh sự chệch
hướng của kế hoạch
đang thực hiện

B
Thực hiện kế hoạch

C
So sánh các kết quả
đạt được với kế hoạch
18


Chu trình hoạch định - kiểm soát cơ bản
Chỉ đạo thực hiện kế hoạch trong trường Mầm non là một hoạt động thường
xuyên, liên tục và được tiến hành trong suốt cả năm học. Đối với hiệu trưởng,
phải tổ chức chỉ đạo trên tất cả các hoạt động của nhà trường. Trong phần
nghiệp vụ quản lý trường Mầm non, những chỉ đạo cơ bản là chỉ đạo các hoạt
động chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ từ 18 đến 72 tháng tuổi.
Ví dụ: Chỉ đạo các hoạt động dạy học trên lớp, các hoạt động giáo dục
ngoài giờ, các hoạt động chăm sóc trẻ, các hoạt động trong nuôi dưỡng…
Trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm học chúng ta thường phải xây dựng
kế hoạch tác nghiệp (quý, tháng, tuần, ngày) cụ thể hoá các hoạt động để đạt
được các mục tiêu đề ra.
Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch để quản lý và điều
chỉnh. Trong bước chỉ đạo, người ta thường sử dụng phương pháp gọi là: “Chu
trình hoạt định - Kiểm soát” (như hình vẽ trên).
Kiểm tra đánh giá:
Kiểm tra định kỳ để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch. Trong bước này,
sau khi kiểm tra và đánh gía sơ bộ, nếu thấy cần thiết có thể điều chỉnh kế
hoạch. Song đây là vịêc làm cần hạn chế.
Kiểm tra giai đoạn cuối kỳ và đánh giá tổng thể kế hoạch và đây là một
trong những dữ liệu để xây dựng kế hoạch cho chu trình mới (giai đoạn mới,
năm học mới….).
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Với hệ thống những biện pháp đã nêu cùng với sự nghiêm túc thực hiện của
bản thân, chỉ đạo toàn trường cùng nhau thực hiện. Công tác xây dựng kế hoạch
và thực hiện kế hoạch năm học của trường Mầm non Nga Vịnh chúng tôi đã
thực sự thu được những kết quả đáng ghi nhận. Khi mà các giải pháp trên được
thực hiện bài bản hơn, có hệ thống hơn thì hiệu quả giáo dục của nhà trường đã
có những chuyển biến rõ rệt. Kế hoạch năm học của nhà trường được lãnh đạo
Ngành, địa phương và tập thể cán bộ giáo viên, Hội phụ huynh đồng tình cao.
Thu hút được sự quan tâm tham gia của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn
thể, các bậc phụ huynh. Tất cả đã được thể hiện trong mọi hoạt động của nhà
trường, toàn trường thực hiện nhiệm nhiêm vụ nề nếp bài bản hơn.
Ban giám hiệu chủ động trong công việc, các bộ phận và cá nhân theo đúng
kế hoạch để thực hiện, nhiệm vụ năm học hàng tháng, hàng kỳ đều được thực
hiện nghiêm túc, ít gặp sai sót. Các chỉ tiêu đề ra trong bản kế hoạch đều được
thực hiện một cách khả thi, đúng kế hoạch đề ra cả về thời gian và chất lượng
công việc, các biện pháp phong phú, sáng tạo, đổi mới, phù hợp với địa phương,
mang tinh thần dân chủ, tập trung nên tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn
khởi, tự giác hoàn thành mọi nhiệm vụ. Lãnh đạo địa phương và nhân dân tin
tưởng vào chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường, được Phòng giáo dục
và đào tạo đánh giá cao trong các đợt kiểm tra.
Điều đáng phấn khởi là công tác xây dựng kế hoạch đến thời điểm hiện nay
tại trường Mầm non Nga Vịnh không phải là công việc của riêng Hiệu trưởng
19


nữa mà đã trở thành hoạt động thường niên của toàn trường. Thể hiện: Trước và
sau khi áp dụng chặt chẽ các biện pháp nêu trên thì hiệu quả xây dựng và thực
hiện kế hoạch năm học cụ thể như sau:
100% giáo viên biết cách xây dựng kế hoạch một cách cụ thể đảm bảo theo
kế hoạch của nhà trường.
Các Tổ, các bộ phận có kế hoạch hoạt động cụ thể, đầy đủ các chỉ tiêu và
biện pháp thực hiện theo kế hoach nhà trường đề ra.
Kết quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của đội ngũ được
xếp loại Tốt, Khá đạt 87,5%
Kết quả xếp loaị qua công tác kiểm tra trong năm như sau:
+ Kiểm tra thường xuyên 36 lần, kiểm tra chuyên môn 24 lượt. Xếp loại
như sau: Tốt 7/12 = 58,3%; Khá:5/12 = 41,7%;
+ Kiểm tra toàn diện: 8 đồng chí giáo viên: xếp loại tốt 4 = 50%, khá 4 =
50%.
Kết quả thực thi của kế hoạch của nhà trường: Đạt 100% Cụ thể đó là: Huy
động trẻ vào lớp đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ trẻ trú tại trường đạt 100%,
Tỷ lệ trẻ mắc bệnh: 6,2 %. Tỷ lệ SDD: 3,2%, tỷ lệ trẻ thấp còi 3,8%. Chất lượng
giáo dục đạt mức cao tỷ lệ trẻ đạt mức khá giỏi chiếm 80%.
Tích cực phối hợp với phụ huynh tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy
trẻ theo khoa học, mua thêm 3 máy vi tính tăng số lượng máy vi tính cho cô hoạt
động trên lớp. Thay đường dây điện, thay hệ thống quạt, hệ thống cống rãnh từ
nguồn kinh phí của xã.
Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đào tạo 100%, trên chuẩn 14/15 = 93,3%. Chỉ đạo
giáo viên “Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin”: Tạo điều kiện khuyến
khích giáo viên tự học nâng cao khả năng thực hành soạn bài, giáo án điện tử.
Đến nay có 12/12 = 100% giáo viên soạn bài trên máy vi tính, giáo án điện tử
góp phần đổi mới phương pháp giáo dục trẻ. Tích cực bồi dưỡng chuyên môn
nâng cao năng lực sư phạm và phẩm chất đạo đức và chăm lo đời sống vật chất
tinh thần cho giáo viên. Xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch và triển khai thực
hiện kế hoạch có kỷ cương, nền nếp, đạt hiệu quả cao; triển khai thực hiện tốt
các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường THTT, HSTC” đạt
kết quả Xuất sắc. Quản lý khá tốt tài sản, tài chính của đơn vị, lập chứng từ thu,
chi theo quy định, đầy đủ hỗ sơ, lưu trữ khoa học.
Trong năm học qua nhà trường và phụ huynh, các nhà hảo tâm đã tu sửa,
mua sắm tăng trưởng cơ sở vật chất trị giá hơn 102 triệu đồng.
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Qua lý luận quản lý và thực tiễn quản lý chúng ta thấy rằng kế hoạch hoá
là một trong bốn chức năng quan trọng của chu trình quản lý, nó là giai đoạn của
chu trình quản lý, là hoạt động cơ bản, nòng cốt nhất của quản lý. Kế hoạch hoá
là một vấn đề cơ bản và cấp bách nhưng rất khó khăn và phức tạp. Chỉ quản lý
giáo dục bằng kế hoạch và thông qua kế hoạch thì mới đạt hiệu quả cao.
Thực tiễn cũng chỉ ra rằng các hoạt động thực hiện chưa đạt kết quả khả
quan, công tác chưa tốt của nhiều trường Mầm non (không hoàn thành nhiệm vụ
20


năm học cấp trên giao cho, chỉ tiêu lớp không đạt, chất lượng giáo dục toàn diện
chưa cao, kết quả làm việc của giáo viên chưa tốt …) là do nhiều nguyên nhân
trong đó không thể không nói đến công tác quản lý, mà đầu tiên là bản kế hoạch
không chính xác, không nêu ra các nhiệm vụ, không biết tổ chức hợp lý công tác
của bộ máy, việc xây dựng kế hoạch thường mang đậm nét riêng của Hiệu
trưởng. Không chú ý đầy đủ đến các căn cứ cơ bản (như đã nêu ở các phần trên)
để xây dựng kế hoạch. Vì thế chưa phát huy được trí tuệ của tập thể giáo viên,
cán bộ công nhân viên trong trường. Do vậy người Hiệu trưởng thường bị động
trong các công việc, làm việc theo cảm tính. Không biết nhìn xa và xác định
đúng các triển vọng của việc giải quyết vấn đề.
Kế hoạch hoá không những là con đường để ta đi tới mục đích mà nó còn
chỉ ra cách thức để đạt được các mục tiêu để đến đích. Việc xây dựng và sử dụng
con đường để đi tới đích là việc làm thật lớn lao và quan trọng. Vì vậy nếu kế
hoạch chưa tốt thì việc tổ chức, thực hiện và kiểm tra đánh giá dù tốt mấy cũng
không đem lại hiệu quả cao..
Để hoàn thành tốt công tác quản lý giáo dục ở trường Mầm non, người
cán bộ quản lý nhất thiết phải thực hiện tốt chức năng kế hoạch hoá. Đặc biệt
cần làm tốt khâu xây dựng kế hoạch, mà trong đó bao trùm nhất, toàn diện nhất
là kế hoạch năm học. Bởi nó như một xương sống có tính chất xuyên suốt các kế
hoạch và hoạt động của nhà trường. Xây dựng tốt kế hoạch năm học coi như
chúng ta đã làm sẵn được một cái khung cho mọi hoạt động của nhà trường.
Quản lý một trường Mầm non là quản lý nhiều con người với các mối quan hệ
phức tạp, thì buộc người Hiệu trưởng phải có kế hoạch. Vì vậy nói xây dựng kế
hoạch năm học là việc làm thiết thực, phục vụ chính cho công việc cuả người
làm quản lý giáo dục.
2. Kiến nghị
* Đối với Phòng Giáo dục: Tạo điều kiện cho họ được học tập, nghiên cứu
tài liệu, thâm nhập thực tế, học hỏi kinh nghiệm. Có như vậy công tác quản lý
của nhà trường mới đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai
đoạn mới hiện nay. Cần phổ biến rộng rãi cách thức các bước tiến hành xây
dựng kế hoạch năm học xuống tới đội ngũ giáo viên để họ nắm và cùng Hiệu
trưởng xây dựng bản kế hoạch năm học một cách dân chủ, tập trung trí tuệ của
mọi người và coi công tác xây dựng kế hoạch năm học là một mặt để đánh giá
thi đua giữa các trường và đánh giá xếp loại Hiệu trưởng.
* Đối với trường: Cần thực hiện chế độ thủ trưởng nhưng phải song song
với dân chủ hoá. Tất cả mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường phải có
trách nhiệm giúp Hiệu trưởng xây dựng tốt bản kế hoạch năm học. Bên cạnh đó
mỗi người làm công tác quản lý phải tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ quản lý
của mình, phải biết phát huy kế thừa những kinh nghiệm quản lý, đồng thời phải
cập nhật những phong cách quản lý mới mẻ. Có như vậy bản kế hoạch của Hiệu
trưởng lập ra mới mang tính khoa học, tính thực tiễn và có tính khả thi.
* Đối với địa phương: Cần kết hợp với nhà trường trong việc tham mưu,
đóng góp ý kiến cho bản kế hoạch năm học. Các cấp, các ngành, các đoàn thể
của địa phương cần trao đổi bàn bạc trên tinh thần giáo dục là sự nghiệp chung
của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân. Tất cả mọi người cùng tham gia quản
21


lý, giáo dục học sinh thân yêu vì tương lai của đất nước vì sự phồn vinh và phát
triển của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trân trọng cảm ơn!
Thanh Hóa, ngày 10 tháng 4 năm 2019
XÁC NHẬN
Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ này là do bản thân tôi viết, không sao chép
của người khác.
Người viết SKKN

Trần Thị Hương

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đề án phát triển giáo dục mầm non 2015 - 2020.
2. Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo thông tư số
17/2009/ TT- BGDĐTngày 25 tháng 7 năm 2009 và thông tư 28 của bộ trưởng
Bộ giáo dục và Đào tạo).
3. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý giáo viên mầm non.năm
học 2018-2019.
4. Tạp chí giáo dục số 60, 61 năm 2018.
5. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII - NXB .
6. Luật giáo dục - NXB Giáo dục 2005.
7. Điều lệ trường Mầm non ngày 12 tháng 3 năm 2014
8. Công văn số: 2569/UBND-GD-ĐT Nga Sơn ngày 09 tháng 7 năm 2018
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm 2018-2019 bậc học Mầm non. Công
văn số 1482/SGDĐT- KHTC Thanh Hóa ngày 11 tháng 8 năm 2018 về Việc
hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi trong các đơn vị trường học năm 20182019,
22


9. Từ điểnTiếng Việt - Nhà xuất bản Đà Nẵng, Trung tâm từ điển học,
1997).

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×