Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm ở trường mầm non nga thủy

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN TRONG VIỆC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI
LÀM QUEN VỚI CÁC BIỂU TƯỢNG VỀ TẬP HỢP, SỐ
LƯỢNG VÀ PHÉP ĐẾM Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THỦY

Người thực hiện: Mai Thị Yến Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Thủy
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

THANH HÓA, NĂM 2019
0


STT
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MỤC LỤC
NỘI DUNG
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3.Đối tượngnghiên cứu
1.4.Phương pháp nghiên cứu
1.5.Những điểm mới của sáng kiến
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
2.2. Thực trạng vấn đề khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
2.3. Các biện pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
2.3.1. Bồi dưỡng nâng cao về trình độ tin học
2.3.2. Đầu tư mua sắm máy tính và các trang thiết bị cần
thiết phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong
giảng dạy
2.3.3. Thiết kế bài giảng trình chiếu và trò chơi ôn luyện
củng cố cho trẻ.
2.3.4. ứng dụng các trò chơi trên phần mềm vui chơi học
tập cho trẻ làm quen với biểu tượng về tập hợp số lượng và
phép đếm.
2.3. 5. ứng dụng công nghệ thông tin vào các phương pháp
dạy học cho trẻ làm quen với các biểu tượng về tập hợp số
lượng phép đếm .
2.3. 6.Lồng ghép ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm
quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng phép đếm
thông qua các hoạt động học khác.
2.3.7.Phối hợp cùng phụ huynh cho trong việc cho trẻ làm
quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng phép đếm
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động
giáo dục với bản thân đồng nghiệp và nhà trường
3. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
3.2. Kiến nghị
* Tài liệu tham khảo

Trang
1
1
2
2
2
2
2
2
3
4
4
5
5
7
8
13
16
17
18
18
18

1


2


1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”
Lời dạy của Hồ Chủ Tịch từ xa xưa đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Theo
Bác thì một trong những tiêu chí của đứa trẻ “Ngoan” là phải biết “Học hành”.
Như vậy, chăm sóc giáo dục trẻ em ngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc
sống là một việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự
nghiệp chăm lo đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những chủ nhân tương
lai của đất nước.
Theo lịch sử Giáo dục Mầm non đã khẳng định: “Giáo dục mầm non là
khâu đầu tiên của quá trình giáo dục thường xuyên cho mọi người, là khâu đầu
tiên của việc quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người”. Như vậy,
Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống Giáo dục Quốc dân. Tầm
quan trọng của Giáo dục Mầm non là ở chỗ nó đặt nền móng ban đầu cho việc
giáo dục hình thành và phát triển nhân cách trẻ em.
Ở trường Mầm non, việc tổ chức và hình thành cho trẻ làm quen với các
biểu tượng toán học có một vai trò to lớn. Quá trình này giúp trẻ làm quen với
thế giới xung quanh, nhận thức được những thuộc tính, đặc điểm của các đồ vật
xung quanh. Nhờ vậy, ở trẻ hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng như: Biểu
tượng về số lượng, con số và phép đếm, biểu tượng về kích thước hình dạng, vị
trí sắp đặt của các vật trong không gian. Những biểu tượng này được hình thành
trong quá trình trẻ tích cực tri giác và thao tác với các đồ vật, đồ chơi đa dạng.
Nhờ vậy mà những khả năng tìm tòi quan sát, thói quen định hướng thế giới
xung quanh của trẻ trở nên sáng tạo hơn trong mọi hoạt động, thúc đẩy sự phát
triển tư duy, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
Trong số những biểu tượng toán học mà trẻ Mầm non được làm quen, biểu
tượng về tập hợp, số lượng và phép đếm đi theo trẻ suốt quá trình làm quen với
toán và các môn học khác. Khi làm quen với các biểu tượng này trẻ còn hiểu và
diễn đạt được các từ: Một, nhiều, ít, rèn kỹ năng đếm, thêm bớt, chia, nhóm,
ghép đôi, kỹ năng thực hiện các phép tính đơn giản. Đó là những kỹ năng cơ
bản quan trọng để trẻ học tốt môn toán sau này.
Để giúp trẻ làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm
một cách tốt nhất thì việc ứng dụng công nghề thông tịn vào quá trình dạy học
cho trẻ là một việc làm hết sức cần thiết. Thế nhưng, trong trường Mầm non việc
dạy nội dung này còn nhiều hạn chế. Với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn,
đầy đủ hơn về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cho trẻ làm quen
với các biểu tượng về tập hợp, số lượng và phép đếm tôi đã mạnh dạn chọn
nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc
1


cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng
và phép đếm ở trường mầm non Nga Thủy”. Để nghiên cứu và áp dụng vào
dạy học ở lớp mình phụ trách.
1.2. Mục đích nghiên cứu
Nhằm đưa ra một số biện pháp hiệu quả nhất giúp trẻ 5 - 6 tuổi làm quen
với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
“Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cho trẻ mẫu giáo
5 - 6 tuổi làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm ở
trường Mầm non Nga Thủy”.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình tiến hành nghiên cứu đề tài, tôi đã sử dụng các phương
pháp sau:
+ Phương pháp nghiên cứu lí luận
+ Phương pháp quan sát
+ Phương pháp đàm thoại
+ Phương pháp thực hành
1.5.Những điểm mới của sáng kiến
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi làm quen
với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm tạo ra môi trường dạy học
tương tác cao, sống động, hứng thú và đạt hiệu quả cao trong quá trình dạy trẻ.
- Giáo viên Mầm non có thể chủ động khai thác tìm kiếm các hình ảnh chân
thực thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng giáo án điện tử
cho riêng mình.
- Giúp giáo viên tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như là kinh phí
trong việc chuẩn bị đồ dùng phục vụ cho việc dạy hoạt động làm quen với toán.
- Trong quá trình trẻ được tiếp xúc với công nghệ thông tin trẻ sẽ được lĩnh
hội nguồn kiến thức phong phú, giúp sự tri giác và tư duy của trẻ phát triển hơn.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Trẻ 5 - 6 tuổi có khả năng phân tích từng phần tử của tập hợp tốt hơn, có
thể hình dung được phần tử của tập hợp không phải chỉ là từng vật riêng lẻ mà
có thể là từng nhóm gồm một số vật. Xu hướng đánh giá tập hợp về mặt số
lượng của trẻ tốt hơn, không còn chịu ảnh hưởng các yếu tố bên ngoài (Màu sắc,
kích thước) hay sự sắp xếp trong không gian.
Trên cơ sở biết so sánh 2 tập hợp hơn kém 1 phần tử bằng thiết lập tương
2


ứng 1 - 1, trẻ biết đếm trong phạm vi 10, nắm vững thứ tự gọi tên các số. Trẻ
hiểu được 2 ý nghĩa của số: Chỉ số lượng và chỉ thứ tự. Đồng thời, trẻ có khả
năng “Gọi tên chung” cho các tập hợp có số lượng bằng nhau trong phạm vi 10
bằng các số từ 1 đến 10 và nhận biết được các chữ số đó. Trẻ còn nắm được thứ
tự chặt chẽ giữa các số của dãy số tự nhiên từ 1 đến 10, thấy được mối quan hệ
giữa chúng với nhau. Ở lứa tuổi này, trẻ còn có khả năng đếm các tập hợp với
các đơn vị khác nhau, hiểu được thành phần của số từ các đơn vị, nghĩa là các
cháu hiểu rằng đơn vị của số có thể là một nhóm vật chứ không nhất thiết là
từng vật riêng lẻ.
Dưới tác động của dạy học, trẻ mẫu giáo lớn không chỉ biết đếm xuôi mà
còn biết đếm ngược trong phạm vi 10. Trẻ hiểu rằng, mỗi con số không chỉ được
diễn đạt bằng lời nói mà còn có thể viết.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cho trẻ mẫu giáo lớn
làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm là nhiệm vụ quan
trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non.
2.2. Thực trạng vấn đề khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
* Thực trạng chung
Trường mầm non Nga Thủy là một xã bãi ngang của huyên Nga Sơn Nằm
ở phía đông Thị trấn Huyện Nga Sơn. Trường mầm non xã Nga Thủy vinh dự
được các cấp, các nghành quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất rất khang trang,
rộng rãi, thoáng mát, là một trường có bề dầy thành tính trường rất vinh dự được
công nhận đạt chuẩn quốc gia vào tháng 4 vừa qua, có đội ngũ cán bộ giáo viên
trẻ, năng động, nhiệt tình sáng tạo, đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên
trong đó có 100% giáo viên đạt trình độ đại học. Giáo viên thực sự đã có nhiều
đầu tư vào việc nâng cao các phương pháp, hình thức cho trẻ làm quen với cụng
nghệ thông tin, hầu hết giáo viên đã ý thức được các vấn đề chuyên môn theo
thông tư 28 của bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu.
2.2. 1.Thuận lợi:
*Đối với giáo viên:
-Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường về chuyên môn xây dựng
phương pháp mầm non mới và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
- Đội ngũ giáo viên: 100% cán bộ giáo viên có trình độ chuẩn trở lên, có
tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, luôn luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện
nghiêm túc quy chế chuyên môn và kỷ luật lao động cao.
- Bản thân giáo viên có nhiều cố gắng và luôn trao đồi học hỏi đồng nghiệp
nên tích lũy được một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ
làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm.

3


* Đối với học sinh
Năm học 2018 -2019 tổng số học sinh lớp tôi là 30 cháu, đa số các cháu
ngoan ngoãn, lễ phép, các cháu trong lớp cùng độ tuổi nên nhận thức của các
cháu khá đồng đều.
2. 2.2. Khó khăn
* Đối với giáo viên: Một số giáo viên chưa linh hoạt trong giảng dạy, chưa
biết cách gây hứng thú vào bài, chưa sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi.
Chưa có nhiều sáng tạo trong việc soạn giáo án điện tử nên chưa có được
bài giảng chi tiết. Phương pháp sử dụng công nghệ thông tin chưa linh hoạt, trẻ
chưa thực sự say mê hào hứng, giáo viên sử dụng giáo án điện tử chưa khoa học
nên nhiều hoạt động trẻ ít tập trung chú ý, hiệu quả hoạt động chưa cao.
*Khó khăn đối với học sinh
Đa số trẻ con nhà nông nên khả năng nhận thức chậm, nhút nhát, không tự
tin khi giao tiếp với người lạ, chưa mạnh dạn khi tham gia vào các hoạt động.
Điều kiện kinh tế của phụ huynh khó khăn dẫn đến việc quan tâm đến trẻ còn
hạn chế, đa số các gia đình mải lo làm kinh tế nên chưa quan tâm đúng mức đến trẻ.
Nhiều trẻ chưa được tiếp xúc với máy tính và một số phụ huynh chưa thực sự
coi trọng việc cho trẻ học và làm quen với toán trên máy tính ở độ tuổi mầm non.
* Kết quả của thực trạng:
Năm học 2018 - 2019, tôi được phân phụ trách lớp Mẫu giáo lớn (5 - 6)
tuổi với số cháu 30 cháu vào đầu năm học tôi đã khảo sát chất lượng trẻ với kết
quả như sau:
Phụ lục 1 kèm theo bảng khảo sát kết quả đầu năm
Sau khi khảo sát nắm được kết quả cụ thể trên từng trẻ, bản thân rất băn khoăn,
trăn trở, làm thế nào để nâng cao chất lượngứng dụng công nghệ thông tin trong
việc cho trẻ làm quen vớicác biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm ở lứa
tuổi Mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) mà hiện tại mình đang phụ trách. Nên tôi đã mạnh
dạn đưa ra một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cho trẻ
làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm làm đề tài nghiên
cứu trong năm học mà phụ trách..
2.3 . Các biện pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề:
2.3. 1. Bồi dưỡng nâng cao về trình độ tin học.
Xác định vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy,
trong những năm qua tôi đã chủ động từng bước: Từ học hỏi đồng nghiệp, tham
gia học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về tin học. Bản thân không ngừng tìm tòi học
hỏi, khai thác thông tin. Từ chỗ không biết, soạn giáo án cũng phải soạn đi soạn
lại; từng ngày, từng tháng và từng năm tôi đã vun đắp kiến thức của mình. Đến

4


nay tôi đã biết khai thác thông tin, soạn thảo giáo án điện tử. Bên cạnh đó, sự
quan tâm giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường về sự chỉ đạo công tác chuyên
môn, bảo ban, kèm cặp hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Được
sự giúp đỡ, động viên khích lệ của đồng nghiệp để tôi có thêm nguồn động viên
thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Bản thân là một giáo viên có trình độ về chuyên môn, đã được học các lớp
về tin học hơn nữa luôn nêu cao tinh thần học hỏi và sáng tạo, nhiệt tình yêu
nghề mến trẻ có khả năng sử dụng giáo án điện tử, và sử dụng các công nghệ
giảng dạy.
Kết qủa: Nhờ sự ham học hỏi của mình và sự giúp đỡ của mọi người đến
nay tôi đã tự mình thiết kế được giáo án điện tử trong khi dạy trẻ trong lớp vào
các hoạt động khác nhau, trẻ rất hứng thú tham gia các hoạt động.
2.3. 2. Đầu tư mua sắm máy tính và các trang thiết bị cần thiết phục
vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non là hết sức cần thiết.
Vì vậy đầu tư trang thiết bị cho giảng dạy là yếu tố quyết định. Bên cạnh kiến
thức của giáo viên để khai thác thì thiết bị là điều kiện để giáo viên rèn luyện,
trau dồi và học hỏi thêm và cũng vô cùng quan trọng để sử dụng bằng nhiều
hình thức đa dạng trong các hoạt động tạo sự hứng thú tham gia của trẻ.
Máy tính và thiết bị tin học là điều kiện cơ bản, không thể thiếu khi ứng dụng
công nghệ thông tin, đòi hỏi phải đầu tư kịp thời, tương đối đầy đủ và hiện đại,
tạo điều kiện tốt nhất để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. ứng dụng công
nghệ thông tin không chỉ cần riêng máy tính mà cần rất nhiều loại thiết bị khác
(Ti vi, điện thoại chụp ảnh và quay camera,) cũng như điều kiện về kỹ thuật
(Lioa, nguồn điện). Nếu đầu tư không đồng bộ sẽ không đạt hiệu quả.Trước đòi
hỏi đó tôi đã gom góp mua sắm máy tính, máy in, điện thoại chụp hình ảnh.
Tham mưu với nhà trường đầu tư mua sắm ti vi, đầu đĩa,đàn máy tính. Ngoài ra
hàng năm tôi huy động phụ huynh lớp tôi phụ trách, sau nhiều năm đầu tư theo
hướng “Từng bước, hiện đại” từ nhiều nguồn nên đã có được một kết quảtương
đối đảm bảo các điều kiện thiết yếu cho giáo viên và trẻ tham gia học tập.
Kết qủa: Hiện nay lớp tôi đã có đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học như ti vi màn hình lớn, máy
tính, loa dài, âm li.
(Hình ảnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động toán)
2.3. 3. Thiết kế bài giảng trình chiếu và trò chơi ôn luyện củng cố cho
trẻ.

5


Để thiết kế bái giảng trình chiếu và trò chơi ôn luyện củng cố cho trẻ tôi
thường sử dụng một số phần mềm như Adobe Presenter để thiết kế các trò chơi
và phần mềm Adobe Photoshop CS5 để cắt dán hình ảnh, phối mầu theo ý tưởng
của mình. Ngoài ra phần mềm photoshop còn có chức năng làm ảnh động rất tốt.
Tùy vào mục đích yêu cầu của từng bài giảng, tùy vào từng chủ đề tôi tự thiết kế
giáo án điện tử để giảng dạy.
Để soạn được giáo án giáo viên cần tuân thủ nguyên tắc lấy trẻ làm trung
tâm, chủ động tìm hiểu nội dung của hoạt động học (Chủ đề nào, đề tài gì, cho
trẻ ở độ tuổi nào, cho cá nhân trẻ, một nhóm trẻ hay cả lớp, trong thời gian bao
lâu, trẻ cần đạt được những nội dung gì để đạt mục đích đó) từ đó xác định mục
đích yêu cầu cần hình thành để thiết kế các hoạt động .
Ví dụ: Với trò chơi có nội dung ôn đếm đến 10, nhận biết chữ số từ 1-10:
- Tại slide đầu tiên: Giới thiệu trò chơi, cách chơi đặt liên kết
- Slide thứ hai sang các slide tiếp theo, tôi đặt các nhóm có số lượng khác
nhau và yêu câu trẻ quan sát, đếm và chọn một nhóm theo yêu cầu.
- Kéo tranh đúng ở từng slide từ slide thứ hai cho đến hết.
- Đặt ký hiệu “Đúng” vào ô vừa để trống vừa chuyển
- Lập tiếp slide có ký hiệu “Sai” nhấp chuột phải vào Action setting /
Hyperlinkto / Last Slide Viewed.
- Liên kết các tranh ở từng slide
+ Liên kết tranh đúng / liên kết các tranh sai / một slide
+ Trước slideký hiệu “sai” đặt dấu quay lại slideđầu tiên: Vào Autoshapes /
Action Buttons:Home
+Giáo viên đưa ra yêu cầu, trẻ click chuột để chọn.
+ Nếu chon đúng sẽ có những lời khen ngợi, động viên khích lệ, nếu chọn
sai sẽ có yêu cầu nhấp chuột vào biểu tượng theo yêu cầu để slide xuất hiện và
tiếp tục trò chơi.
- Cách tạo kết nối giữa các đói tượng khi nhấp chuột vào đối tượng này sẽ
hiện đối tượng khác
+ Nhấp chuột vào đối tượng / slide show / Action Setting / Hyperlink to /
chọn placein This / chọn slide liên kết.
+ Muốn chọn thao tác trước đó: Last Slide Viewed.
- Nếu là bài giảng thì phải thể hiện được mục đích yêu cầu cần đạt của hoạt
động, trình tự tiến hành các bước theo đúng phương pháp cơ bản và phải tuân
thủ những quy tắc nhất định nhằm tạo hiệu quả khi trình chiếu . Nên thận trọng
trong việc lựa chọn các kỹ xảo , hiệu ứng vì nếu dùng không hợp lý sẽ phản tác
dụng.
6


- Nên dùng kỹ xảo hiệu ứng vừa phải làm nổi bật nội dung cần chuyển
tải.Nên chọn phông nền đơn giản, các hình ảnh minh họa phải rõ nét. Tránh
chọn nhiều màu nhiều hình cùng một slide.
- Nên dùng các font chữ đậm rõ ràng và gọn (Arial, Tahoma, VNI-Helve)
hạn chế dùng các font chữ có đuôi ( VNI- times) vì dễ mất nét khi trình chiếu.
Khi trình chiếu cho trẻ thì cỡ chữ phải 28 trở lên trẻ mới nhìn thấy.
- Khi soạn xong bài giảng thì phải thuộc “Kịch bản” mà mình đã xây dựng.
Đặc biệt cần thực hiện các liên kết trình diễn hợp lý, logic lên các đối tượng
trong bài giảng.
Kết qủa: Được tiếp xúc nhiều với giáo án điện tử mà khả năng hoạt động
của trẻ cũng nhanh nhẹn hơn, trẻ được tiếp xúc nhiều hình ảnh mới lạ và trẻ
rất hứng thú khi học.
2.3. 4. Ứng dụng một số phần mềm vui chơi học tập để cho trẻ làm
quen với biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm.
* ứng dụng phần mềm Kidsmart
-Tổ chức cho trẻ vui học Kidsmart là hoạt động giáo dục giúp trẻ có cơ hội
được làm quen kiến thức mới và củng cố kiến thức đã học một cách hiệu quả.
Trong phần mềm trò chơi này tôi thấy “Ngôi nhà toán học của Millie” ứng
dụng được nhiều và hiệu quả nhất trong việc cho trẻ hình thành các biểu tượng
ban đầu về toán với các phần chơi: “Máy đếm số” “Xưởng làm bánh”, “Hãy làm
một con bọ” Cùng học và chơi với các nhân vật trong trò chơi giúp trẻ nâng cao
kỹ năng đếm và làm quen chữ số, nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng
trong phạm vi 10.
- Tôi đã ứng dụng trò chơi Kidsmart trong việc hình thành các biểu tượng
ban đầu về toán cho trẻ, trò chơi này có thể ứng dụng để cung cấp kiến thức cho
trẻ trong hoạt động góc, sau tiết học nhằm ôn lại lại kiến thức giáo viên vừa
cung cấp. Không chỉ ứng dụng hiệu quả trong việc cho trẻ hình thành các biểu
tượng ban đầu về toán, trò chơi Kidsmart còn cung cấp và ôn luyện cho trẻ kiến
thức kỹ năng về môi trường xung quanh, tạo hình, văn học. Thời gian tổ chức
cho trẻ chơi với phần mềm này phù hợp nhất là vào hoạt động góc, hoạt động
chiều.
(Hình ảnh trẻ chơi trò chơi trên máy tính)
* Ứng dụng phần mềm Kidpix
Phần mềm Kidpix gồm hai giao diện chính là:
- Giao diện một: Là phần chứa các công cụ đồ họa giúp tạo nên những bức
tranh

7


- Giao diện hai: Là phần bảng trình chiếu cho phép giới thiệu những bức
tranh đã tạo ra ở giao diện một hoặc tạo ra những câu truyện tranh hay những bộ
phim hoạt hình bằng kỹ thuật ghép hình ảnh.
- Tôi thường ứng dụng phần mềm Kidpix vào hoạt động toán cho trẻ làm
quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm cho trẻ như:
+ Đếm đối tượng trên bảng
+ Chia một nhóm đối tượng thành hai phần: Sử dụng chức năng “Băng keo
hình ảnh”
+ Trò chơi: Tô màu thích hợp với ô đánh số tương ứng.
Ví dụ: Màu vàng cho mảng màu số một, màu đỏ cho mảng màu số hai.
tranh nối số và tô màu. Đặt thẻ số tương ứng với số đối tượng trên bảng bằng
cách tạo một số mẫu thẻ số bằng dấu cho trẻ chọn và đóng lên tranh.
Kết qủa: Được chơi các trò chơi trên máy tính đến nay đa số trẻ trong lớp
tôi đã biết cách sử dụng con chuột để tham gia trò chơi trên phần mềm Kidsmart
và phần mêmKidpix mà cô giáo đưa ra khi chơi.
2.3. 5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào các phương pháp dạy học
cho trẻ làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm cho
trẻ 5 - 6 tuổi
* Củng cố, phát triển biểu tượng tập hợp và luyện tập cho trẻ so sánh
số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10
Giáo viên cho trẻ ôn lại kỹ năng: Tạo nhóm, tìm nhóm theo dấu hiệu
chung. Rồi từ đó dạy cho trẻ tạo nhóm theo 1,2 dấu hiệu, nhận biết dấu hiệu
chung của nhóm vật và tìm 1 đối tượng không thuộc nhóm, từ đó dạy trẻ sắp xếp
3 nhóm đối tượng có số lượng tăng hay giảm dần. Trẻ lớn được tiếp xúc với
những tập hợp mang dấu hiệu chung có tính khái quát hơn như: tập hợp những
con vật có những dấu hiệu khác nhau. Tuy nhiên, để cho chúng thành một nhóm
vật chọn vẹn thì trẻ cần biết bỏ qua những dấu hiệu cụ thể của chúng và nhóm
chúng theo một dấu hiệu chung khái quát hơn, ví dụ: tất cả chúng đều là đồ chơi
hay tất cả đều là quả.
Ta có thể cho trẻ chơi bài tập tìm một đối tượng không thuộc nhóm:
Ví dụ: Trên màn hình có nhiều quả nhưng có 1 củ cà rốt không phải quả.
Trẻ lên tìm trên màn hình đối tượng không thuộc nhóm. Bài tập này giúp trẻ có
khả năng phân tích những vật trong nhóm, phát hiện nhanh những dấu hiệu
giống và khác nhau giữa các vật.
Luyện tập so sánh số lượng các nhóm đối tượng, trẻ 5 - 6 tuổi ngoài so sánh
nhóm vật khác loại còn so sánh các nhóm vật cùng loại.
Ví dụ: So sánh số hoa hồng đỏ và hoa hồng vàng.
Mặt khác cần cho trẻ so sánh số lượng vật của một nhóm nhó với số vật của
8


cả nhóm chung.
Ví dụ: So sánh số hoa hồng đỏ với toàn bộ số hoa hồng vàng, đỏ
Dạy trẻ sắp xếp các nhóm đối tượng theo số lượng tăng hay giảm dần:
nhiều nhất, ít nhất, ít hơn. Cụ thể qua những bài tập sau: Chia thức ăn cho những
chú thỏ, chú thỏ nào to nhất thì được nhiều cà rốt nhất.
* Dạy trẻ đếm trong phạm vi 10.
Trẻ tiếp tục học đếm xác định số lượng trong phạm vi 6 - 10.
Ví dụ với đề tài “Số 7, nhóm đối tượng, thứ tự trong phạm vi 7” ở chủ
đề“Gia đình tôi đã thiết kế giáo án điện tử để dạy trẻ như sau:
Tôi cho trẻ so sánh 6 cái thìa và 7 cái bát.
Trước tiên ta xếp tất cả thìa ra từ trái sang phải. Rồi xếp tương ứng
giữa số thìa và số bát .
(Hình ảnh so sánh số bát và số thìa)
Trẻ quan sát trên màn hình trẻ sẽ thấy số bát nhiều hơn số thìa là 1 và số
thìa ít hơn số bát là 1. Và bằng cách đếm, trẻ sẽ gọi số mới để diễn đạt số
thìa.Tôi cho trẻ đọc: 6 thêm 1 là 7, 7 bớt 1 là 6. Suy ra 7>6 là 1, 6<7 là 1.
Vậy ta có cách để đếm số mới là:
Xếp tương ứng 1-1 để so sánh số lượng 2 nhóm đối tượng 1 nhóm có số
lượng là số mới, 1 nhóm có số lượng là số liền kề trước.
Đưa ra nhận xét về sự khác nhau giữa số lượng của 2 nhóm, đếm nhóm đã
biết, rồi đến nhóm mới.
Thêm 1 đối tượng vào nhóm có số lượng ít để tạo sự bằng nhau giữa 2
nhóm để tạo số mới. Trẻ đến và nhận xét 2 nhóm.
Trong khi dạy giáo viên tăng cường lời nói để hướng dẫn trẻ chú ý không
nên sử dụng nhiều các hành động và thao tác mẫu.
Ví dụ: Đến giờ ăn rồi hãy xếp tất cả những chiếc thìa ra. Xếp tất cả 7 cái
thìa ra (Theo hàng ngang hoặc hàng dọc) xếp những chiếc bát ra (Xếp kề xuống
dưới hoặc xếp cạnh.
(Hình ảnh trẻ tìm số tương ứng cho số bát và số thìa)
Để so sánh thìa và bát các cháu phải làm như thế nào? Cháu phải đếm, khi
đếm thì phải như thế nào? Đếm theo hàng ngang (Từ trái sang phải), theo hàng
dọc (Từ trên xuống dưới) đếm phải dùng tay chỉ vào vật đếm (cô dùng bút điều
khiển chỉ vào để đếm), cô hình thành số mới là số 7 và gắn số 7 vào nhóm có 7
đối tượng.
Cô cho trẻ làm quen với số 7 in thường trên màn hình. Số 7 in thường gồm
9


có một nét ngang và một nét xiên phải. Khi giới thiệu số 7 in thường xong cô
giới thiêu cho trẻ về số 7 viết thường.
(Hình ảnh số 7 in thường và số 7 viết thường)
Sau khi trẻ đã nhận biết được số 7 ta cho trẻ chơi trò chơi tìm số tương ứng.
Ví dụ: Trên màn hình sẽ có hình ảnh của 7 cái ca và các số 5,6,7 nhiệm vụ
của trẻ là sẽ lên tìm số tương ứng với số lượng những cái ca. Trẻ sẽ phải đếm và
chọn số tương ứng.
(Hình ảnh trò chơi tìm số tương ứng)
Trẻ không chỉ học đếm trong phạm vi 10 theo trật tự xuôi mà còn cần nắm
kỹ năng đếm ngược. Ta có thể sử dụng các cách dạy khác nhau: Trẻ đếm 10 vật
xếp thành hàng ngang để xác định số lượng của chung, tiếp theo cô cất dần từng
vật và yêu cầu trẻ nói số vật còn lại cho tới khi không còn vật nào.
Giúp trẻ dễ dàng nhận biết và phân biệt các chữ số, giáo viên nên cho trẻ
nhìn và khảo sát đường nét của mỗi con số, phân tích các chữ số với nhũng đặc
điểm nổi bật trên màn hình. giáo viên phân tích đặc điểm của số mà trẻ hay
nhầm: 1-7, 6-9.
Nên cho trẻ làm quen với 1 vài số điện thoại cần thiết: 113,114,115. Cho trẻ
nhận biết con số trong cuộc sống hàng ngày mà trẻ tiếp xúc: trên báo, truyện,
biển số xe, số nhà, đồng hồ. Bằng cách hệ thống những hình ảnh đó trên màn
hình cho trẻ quan sát. Giáo viên giúp trẻ hiểu ý nghĩa của các con số đó, có có ý
nghĩa như thế nào và tại sao trẻ cần biết điều đó.
* Dạy trẻ so sánh số lượng, thêm, bớt nhằm biến đỗi số lượng và mối
quan hệ trong phạm vi 10
Để dạy trẻ so sánh số lượng, thêm, bót nhằm biến đổi số lượng và mối quan
hệ trong phạm vi 10 tôi thường tìm những hình ảnh tương ứng phù hợp với từng
chủ đề và tạo thành các slide dạy trẻ.
Trẻ vận dụng các cách đã học: Xếp cạnh, xếp chồng, sử dụng gạch nối hay
bằng kết quả đếm để so sánh các nhóm. Trẻ nắm được các mối quan hệ số lượng
như: nhiều hơn, ít hơn.
Ví dụ: So sánh 9 hoa và 8 quả ta sử dụng biện pháp xếp tương ứng 1-1.
Trẻ thấy số hoa nhiều hơn số quả là 1. Đếm 2 nhóm suy ra 9 bông hoa
nhiều hơn 8 quả là 1. Suy ra 9>8 là 1 đơn vị. 8 quả ít hơn 9 hoa là 1. Suy ra 8<9
là 1 đơn vị.
Hướng dẫn trẻ thêm bớt tạo sự bằng nhau về số lượng 2 nhóm vật. Thêm 1
đối tượng vào nhóm ít thì được số lớn và bớt 1 ở nhóm nhiều thì được số nhỏ.

10


Để trẻ hiểu được mà không cần nhiều đến các đồ dùng trực quan như trước kia.
Nhờ công nghệ thông tin tôi dễ dàng tìm kiếm các hình ảnh Dowload về để dạy
trẻ.
Khi đã biết các mối quan hệ số lượng, dần dần trẻ nắm được các mối quan
hệ thuận, nghịch giữa các số liền kề của dãy số tự nhiên và giữa các số trong
phạm vi 10, nói được bằng lời.
Giúp trẻ hiểu số lượng của nhóm vật không phụ thuộc vào kích thước, hình
dạng và sự sắp đặt trong không gian, có thể sử dụng cách xếp tương ứng 1-1 hay
là cách đếm số lượng. Ví dụ: So sánh số lượng giữa 4 quả bóng và 4 hòn bi sau
đó so sánh các số của kết quả đếm với nhau. Có thế so sánh bằng gạch nối hoặc
xếp tương ứng 1 -1 (Xếp chồng, xếp cạnh) kết quả so sánh cho thấy nhóm nào
nhiều hơn hay nhóm nào ít hơn. Từ đó trẻ sẽ so sánh các con số với nhau để thấy
được số nào nhỏ hơn và số nào lớn hơn.
Trẻ hiểu được ý nghĩa khái quát của con số là chỉ số về độ lớn của một tập
hợp tương đương, giáo viên cần sử dụng các nhóm vật có những đặc điểm, chủng
loại khác nhau nhưng có số lượng bằng nhau và cho trẻ quan sát từng nhóm trên
màn hình. Yêu cầu trẻ đếm và dùng con số để biểu thị số lượng của chúng.
Ví dụ: 8 củ cà rốt, 8 cái cốc. Giáo viên giúp trẻ thấy rằng các nhóm vật có
số lượng bằng nhau và cùng bằng 8. Các nhóm này không phụ thuộc vào những
đặc điểm riêng của chúng.
Trong dãy số tự nhiên khi trẻ đã nắm được mối quan hệ giữa các số liền kề,
cô có thể giao cho trẻ nhiệm vụ phức tạp hơn như: nói số lớn hơn 9 là 1, số nhỏ
hơn 9 là 1,
Dạy trẻ xác định thứ tự và các con số chỉ thứ tự ta làm như sau:
- Xếp các vật thành hàng ngang hay hàng dọc.
- Trẻ nhận biết dấu hiệu của các vật trong nhóm
- Đếm, xác định số lượng của nhóm vật
- Đếm thứ tự các vật từ trái qua phải hay từ phải qua trái để xác định vị trí
của vật trong dãy đồ vật.
Cô đọc trước và cho trẻ đọc to theo cô, vừa đọc vừa chỉ tay vào: thứ nhất,
thứ 2, thứ 3...
Dạy trẻ thấy được sự khác biệt giữa phép đếm xác định số lượng và phép
đếm xác định số thứ tự.
*Dạy trẻ cách chia một nhóm có số lượng từ 5 đến 10 thành 2 phần
bằng các cách khác nhau
Để dạy trẻ cách chia một nhóm có số lượng từ 5 đến 10 thành 2 phần bằng
các cách khác nhau thì việc chuẩn bị các đồ dùng để dạy trẻ là rất công phu. Nhờ
sử dụng công nghệ thông tin các hình ảnh dùng để giảng dạy rất phong phú và ta
11


sẽ dễ dàng sắp xếp và biến đổi chúng theo ý đồ của mình rất nhanh chóng và
thuận tiện.
Giáo viên dạy trẻ chia một nhóm đối tượng thành 2 nhóm theo các cách
khác nhau nhằm giúp trẻ hiểu thành phần con số từ 2 số nhỏ hơn theo trình tự
sau:
Trẻ đếm số lượng của nhóm vật trước khi chia nó làm 2 phần.
Cho trẻ chia theo ý thích và đếm để biết kết quả sau mỗi lần chia. Giáo viên
tổng kết lại tất cả những cách chia để trẻ thấy có nhiều cách chia số lượng 1
nhóm thành 2 phần, mỗi cách có 1 kết quả.
Cho trẻ thực hành chia thành 2 phần theo yêu cầu của cô, 1 phần có số
lượng cho trước và cho trẻ đếm để biết số lượng phần còn lại.
Ví dụ: chia 8 quả cam thành 2 phần thì ta cho trẻ chia theo ý tưởng của
mình rồi sau đó cho trẻ củng cố trên màn hình bằng các cách chia đó là chia hai
nhóm bằng nhau hay 1 phần có 5 quả, 1 phần có 3 quả...
Sau mỗi lần chia giáo viên cần cho trẻ gộp 2 phần chia lại với nhau để tạo
số lượng của nhóm vật ban đầu. Cuối cùng lại cho trẻ quan sát lại cách cô thực
hiện trên màn hình để trẻ khắc sâu.
Khi trẻ đã nắm được các cách chia 1 nhóm đối tượng thành 2 nhom theo
các cách khác nhau, giáo viên cần hướng dẫn trẻ khái quát lại những cách chia
đó với các thẻ số bằng cách yêu cầu trẻ đặt các thể số tương ứng với số lượng
đối tượng của mỗi phần chia.
Ví dụ: chia 6 bông hoa thành 2 phần theo các cách sau:
3-3, 4-2, 5-1
Qua đó trẻ sẽ hiểu: 3 và 3 là 6
4 và 2 là 6
5 và 1 là 6
Giáo viên cho trẻ thực hành luyện tập chia các nhóm vật có số lượng giống
nhau thành 2 phần bằng các cách khác nhau
Ví dụ: chia 9 cái kẹo, 9 con cá.. .làm 2 phần. Trẻ thực hiện và cuối cùng cô
kết luận có 4 cách chia: 5 - 4 ,
3- 6, 7 - 2, 8 - 1. Ngoài ra, giáo viên cho trẻ luyện tập thêm, bớt số lượng
như: cô có 5 củ cà rốt, thêm 4 củ là mấy?... cô tổng kết 5 thêm 4 là 9, 9 bớt 4 còn
5. Qua các bài tập trên trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ giữa tổng thể và bộ
phận, hai bộ phận có thể bằng nhau, không bằng nhau, nhiều, ít... nhưng bộ phận
bao giờ cũng nhỏ hơn tổng thể.

12


Kết quả: Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào các phương pháp dạy
học cho trẻ làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm mà
trẻ lớp tôi đã biết đếm, nhận biết, so sánh, thêm bớt trong phạm vi mười.
2.3. 6. Lồng ghép ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm quen với
các biểu tượng về tập hợp số lượng phép đếm thông qua các hoạt động học
khác.
Hoạt động học là thời điểm quan trọng nhất trong một ngày sinh hoạt của
trẻ ở trường, cô cần tạo ra những hoạt động học mà chơi, chơi mà học đồng
thời “Lấy trẻ làm trung tâm” trong mọi hoạt động. Muốn trẻ thực hiện tốt các
hoạt động làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng phép đếm thông
qua các hoạt động học khác ta cần ứng dụng công nghệ thông tin vào trong
các hoạt động, điều kiện đầu tiên phải có cô giáo sử dụng máy tính thành thạo
vẫn chưa đủ mà còn phải biết thiết kế giáo án điện tử cho các hoạt động học,
biết tìm các tư liệu giáo dục trên mạng để vận dụng những hình ảnh sống
động đưa vào giáo án, để trình chiếu có hiệu quả, nhưng cũng không lạm
dụng công nghệ đưa hình ảnh phụ nhiều để trẻ không tập trung vào nội dung
chính của bài. Thời gian của hoạt động chung của lớp 5 tuổi 30 - 35 phút. Vì
vậy trong hoạt động này tôi sử dụng rất nhiều hình thức khác nhau để gây
hứng thú cho trẻ, giúp trẻ nhanh chóng hiểu, nhận biết, khám phá các hoạt
động.
* Hoạt động âm nhạc
Với mục đích giáo dục âm nhạc cho trẻ nhằm cung cấp cho trẻ những kiến
thức ban đầu về âm nhạc, sự uyển chuyển, nhịp nhàng của âm nhạc, dạy trẻ kĩ
năng lắng tai nghe, hát đúng theo nhạc, vận động tốt hơn theo nhạc. Trong khi
đó có nhiều bài hát hát cho trẻ nghe cô hát không chuẩn về nhạc lí. Mặt khác trẻ
lại rất thích nghe hát và hát theo. Trước thực tế đó, khi dạy âm nhạc cho trẻ cô
cần sử dụng những bài hát trên băng đĩa cho trẻ nghe, hoặc vào mạng tìm bài hát
theo ý thích và Dowload tải nhạc mở cho trẻ nghe, trẻ rất thích thú, hào hứng
tham gia biểu diễn để thể hiện mình là ca sĩ.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm quen với các biểu tượng về
tập hợp số lượng phép đếm thông qua các hoạt động âm nhạc giúp trẻ hoạt động
rất tích cực.
Ví dụ 1: Ở bài hát “Năm ngón tay ngoan” ở chủ đề “Bản thân” tôi tìm hình
ảnh năm bàn tay, mỗi bàn có một ngón xèo ra tương ứng với một số. Chẳng hạn
hình ảnh bàn tay có ngón cái xòe ra thi bàn tay đó có số 1. Tượng tự như vậy với
các hình ảnh còn lại tương ứng với ngón trỏ , ngón giữa , ngón áp út và ngón út.
Khi hát đến ngón nào thì bàn tay có ngón đó xòe ra sẽ xuất hiện trên màn hình.
Lần lượt cho đến ngón út. Khi bài hát kết thúc hình ảnh bàn tay có đủ 5 ngón sẽ

13


xuất hiện và tôi cho trẻ đếm số ngón tay trên màn hình và 5 ngón tay sẽ tương
ứng với số 5.
Ví dụ 2: Khi dạy trẻ hát bài “Bạn ơi có biết” ở chủ đề “Phương tiện và luật
giao thông” thì lời bài hát nói về các phương tiện nào thì phương tiện đó sẽ xuất
hiện trên màn hình và cuối lời bài hát trên màn hình sẽ có đủ tất cả các phương
tiện, sau đó tôi cho trẻ đếm số phương tiện trong bài hát và cho trẻ quan sát số
tương ứng các phương tiện.
* Hoạt động tạo hình
. Việc sử dụng đồ dùng trực quan trên máy vi tính để cho trẻ làm quen với
các biểu tượng về tập hợp, số lượng vá phép đếm qua hoạt động tạo hình sẽ
mang lại cho trẻ hứng thú và kích thích trẻ tham gia vào hoạt động hơn bởi trên
máy vi tính các hình ảnh xuất hiện và mất đi hay kèm theo các hiệu ứng mới lạ
hấp dẫn theo ý muốn của giáo viện, trẻ sẽ tập trung sự chú ý trước những điều
mới lạ, tiết học sẽ càng đạt hiệu quả hơn. Qua thực tiễn, tôi thấy hình thức cho
trẻ tiếp cận với máy vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giờ hoạt
động tạo hình, hình thức rất cơ bản giúp người giáo viên đạt được mục đích.
Ví dụ 1: Ở chủ đề “Gia đình” với đề tài “Vẽ ngôi nhà của bé”, thì tôi sẽ cho
trẻ quan sát trên màn hình tranh vẽ về các kiểu nhà khác nhau như nhà ngói, nhà
mái bằng, nhà tầng, và trò chuyện với trẻ. Để trẻ hình dung được có rất nhiều
các kiểu nhà. Khi quan sát xong các kiểu nhà tôi sẽ cho trẻ đếm xem có bao
nhiêu kiểu nhà và cho trẻ đọc số tương ứng.
Ví dụ 2: Ở chủ đề “Thế giới thục vật” với đề tài “Vẽ các loại quả tôi cho
trẻ quan sát ột số loại qủa trên màn hình, sau đó cho trẻ đếm các loại quả đó và
đọc số tương ứng.
* Hoạt động làm quen với văn học
Ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm quen với các biểu tượng về tập
hợp số lượng phép đếm thông qua hoạt động làm quen với văn học sẽ có ích cho
cô và mang lại hiệu quả trên trẻ. Hiện nay với việc thực hiện chương trình giáo
dục mầm non mới, khi thực hiện chương trình có nhiều bài thơ, truyện kể không
có tranh ảnh cụ thể hoặc tranh minh họa có nhưng hình ảnh chưa chính xác thì
có thể truy cập vào mạng để tìm hình ảnh phù hợp với bài thơ, truyện kể trong
kế hoạch từng chủ đề..
Ví dụ 1: Khi tôi thực hiện chủ đề “ Thế giới thực vật” với đề tài thơ “Hoa
kết trái” tôi sẽ tìm hình ảnh cụ thể của từng loại hoa có trong bài thơ. Khi đọc
đến câu thơ vè loài hoa nào thì loài hoa đó sẽ xuất hiện trên màn hình. Hết bài
thơ tôi cho trẻ đếm xem có tất cả bao nhiêu loại hoa, cho trẻ đếm, đọc số tương
ứng với các loại hoa có trong bài thơ.
Ví dụ 2: Ở chủ đề “Gia đình” với câu truyện “Ai đáng khen nhiều hơn” khi
14


đàm thoại vớ trẻ về các nhân vật có trong câu truyện tôi sẽ cho trẻ quan sát và
đếm các nhân vật có trong câu truyện và cho trẻ đọc số tương ứng với các nhân
vật trong câu truyện.
* Hoạt động làm quen chữ cái
Ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm quen với các biểu tượng về tập
hợp số lượng phép đếm thông qua hoạt động làm quen với chữ cái trong giảng
dạy là rất cần thiết. Bởi việc làm này đã giúp tôi tiết kiệm được thời gian và kinh
phí cho việc làm đồ dùng vì với giáo viên mầm non hiện nay lượng công việc rất
nhiều, vì vậy chúng ta phải tìm biện pháp, phương pháp để giảm bớt thời gian và
lượng công việc, nhưng hiệu quả và chất lượng giáo dục luôn được đảm bảo thì
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là rất cần thiết và hiệu quả
thì cũng rất cao. Khi cho trẻ làm quen với chữ cái tôi cho trẻ làm quen với các
biểu tượng về tập hợp số lượng phép đếm khi cho trẻ đếm các chữ cái trong từ.
Ví dụ 1: Ở chủ đề “Bản thân” khi cho trẻ làm quen với chữ â tôi cho trẻ
quan sát trên màn hình từ “Bàn chân”, tôi cho trẻ đọc từ, sau đó trẻ sẽ đếm xem
trong từ có bao nhiêu chữ cái.
Để trẻ làm quen biểu tượng về tập hợp số lượng phép đếm trong qua hoạt
động làm quen với chữ cái thì tôi còn cho trẻ đếm các nét của chữ cái hay cho
trẻ chơi trò chơi “Ô số bí mật” mời trẻ lên nháy chuột vào ô số mình chọn, khi ô
số được mở trẻ sẽ phải trả lời câu hỏi về chữ cái vừa được mở, hay trò chơi
“Chữ số nào biến mất” cô cũng cho trẻ thực hiện một số thao tác để trẻ đọc tên
chữ cái biến mất trong nhiều chữ cái khác. Từ những trò chơi đó nhằm củng cố
cho trẻ về cách phát âm và đặc điểm của những chữ cái đã được làm quen. Việc
ứng dụng công nghệ tin cho trẻ làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng
phép đếm trong tổ chức hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ mầm non nhằm
tạo một môi trường, lớp học thân thiện mới lạ, phong phú, bắt mắt thu hút trẻ,
kích thích trẻ tích cực hoạt động, ham học hỏi, tìm tòi khám phá để trẻ phát triển
toàn diện tạo cơ sở bước đầu vững chắc cho trẻ bước vào trường tiểu học một
cách vững chắc.
* Hoạt động khám phá khoa học.
Ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm quen với các biểu tượng về tập
hợp số lượng phép đếm thông qua hoạt động khám phá khoa học đối với trẻ là
rất cần thiết. Bởi trẻ rất tò mò, hiếu động, trẻ luôn đặt ra vô vàn câu hỏi: Nó là
cái gì?, Nó như thế nào?, Vì sao nó lại như vậy? Do vậy, việc tổ chức cho trẻ
khám phá khoa học cần được linh hoạt, hệ thống, với những màu sắc sặc sỡ,
hình ảnh rõ nét, âm thanh “thật” thì sẽ giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ
nhàng, trẻ thõa mãn được mọi thắc mắc của mình. Trên thực tế có nhiều hoạt
động cho trẻ khám phá khoa học giáo viên không thể có đủ điều kiện để cho trẻ

15


quan sát trực tiếp. .
Ví dụ 1: Ở chủ đề “Thế giới thực vật” khi cho trẻ quan sát “Quá trình phát
triển của cây” tôi cho trẻ quan sát trên màn hình: Từ hạt - Nảy mầm - Thành cây
con - Cây trưởng thành - Ra hoa - Kết qủa - Hạt. Dưới mỗi hình ảnh về sự hình
thành và phát triển của cây tôi đề số thứ tự . Cuối cùng tôi cho trẻ đếm xem quá
trình hình thành và phát triển của cây có bao nhiêu giai đoạn trẻ sẽ rất thích thú,
tập trung chú ý, hoạt động sẽ đạt được kết quả như mong muốn.
Ví dụ 2: Khi cho trẻ khám phá về chủ đề “Gia đình”, với đề tài “Trò chuyện
về những người thân trong gia đình bé” tôi cho trẻ quan sát hình ảnh về gia đình
trên màm hình, cho trẻ đếm các thành viên trong gia đình.
Kết quả: Viêc lồng ghép ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm quen
với các biểu tượng về tập hợp số lượng phép đếm thông qua các hoạt động học
khác giúp trẻ được luyện và khắc sâu thêm các biểu tượng về tập hợp số lượng
và phép đếm qua tất cả các hoạt động.
2.3. 7. Phối hợp cùng phụ huynh trong việc cho trẻ làm quen với các
biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm
Đa số cha mẹ trẻ làm nghề nông nên trẻ ít được tiếp xúc với máy vi tính,
công nghệ thông tin. Mắt trẻ còn yếu nên thời gian tiếp xúc với máy tính rất ngắn
không quá 30 phút đồng thời giáo viên cũng không quên nhắc trẻ khoảng cách
cũng như tư thế khi ngồi trước máy tính. Dựa vào những đặc điểm của trẻ, hứng
thú khi được học, chơi trên máy tính cần phải chọn lọc những tài liệu cũng như
trò chơi sao cho phù hợp lại vừa kích thích trẻ hoạt động hơn.
Nhiều gia đình các cháu ở trường tôi không có máy vi tính nhưng một
số gia đình trẻ có máy vi tính thì không cho trẻ chơi, phụ huynh rất e ngại
trong việc cho trẻ tiếp xúc với máy sớm và sợ trẻ sẽ làm ảnh hưởng đến máy.
Tôi đã tìm hiểu và trao đổi với phụ huynh hãy mạnh dạn cho các bé làm
quen với máy vi tính và sử dụng một số lệnh căn bản và cho trẻ làm quen
với các biểu tượng về tập hợp số lượng phép đếm bằng cách hướng dẫn phụ
huynh cho trẻ chơi các trò chơi trong phần mềm Kidsmart hay phần mềm
Kidpix. Từ đó phụ huynh đã mạnh dạn cho trẻ làm quen với máy tính. Trong
các buổi chiều trong giờ trả trẻ, trong khi chờ phụ huynh đến đón tôi sử
dụng máy vi tính để mở cho trẻ chơi các trò chơi trên phần mềm Kidsmart
hay phần mềm Kidpix. Cũng những giờ này tôi giới thiệu cho trẻ biết về các
bộ phận của máy tính gồm: màn hình, con chuột, bàn phím. Sau đó tôi làm
chậm một số thao tác cho trẻ xem như: Khởi động máy, cách rê chuột, nhấp
chuột chọn biểu tượng, thoát chương trình. Rồi tôi chọn một bé nhanh nhẹn
lên làm thử thao tác, lần lượt và mọi lúc chúng tôi hướng dẫn cho các cháu
nắm được một số thao tác cơ bản về việc sử dụng máy tính.

16


Kết quả: Nhờ việc phối hợp cùng phụ huynh cho trẻ ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động học toán mà đã có nhiều trẻ biết sử dụng máy tính khi
tham gia vào hoạt động vui chơi và học tập.
2.4 . Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục
với bản thân đồng nghiệp và nhà trường:
+ Đối với hoạt động giáo dục:
Kèm theo phụ lục 2 bảng khỏa sát kết quả cuối năm
Kết quả thực nghiệm:
* Đối với bản thân:
Qua thực tế nghiên cứu và trực tiếp giảng dạy, bản thân tôi đã rút ra một số
kinh nghiệm như sau:
- Trước hết cô phải có trình độ chuyên môn, phải có lòng nhiệt tình, say
mê, sáng tạo với nghề nghiệp. Không ngừng học tập, bồi dưỡng trình độ chuyên
môn, tham gia các chuyên đề hàng năm, học hỏi kinh nghiệm của những người
đi trước.
- Việc ứng dụng cho trẻ làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng
phép đếm là rất cần thiết để giúp trẻ tiếp cận gần với sự phát triển của công nghệ
thông tin ngày nay và làm tiền đề cho việc học tập toán của trẻ.
- Việc ứng dụng phương tiện công nghệ trong giảng dạy là rất cần thiết và
bổ ích nó sẽ giúp giáo viên rất nhiều trong việc giảng dạy đem lại hiệu quả cao
trong việc tiếp thu kiến thức của trẻ và giảm bớt thời gian của chúng ta trong
việc làm đồ dùng, ngoài ra những tư liệu ấy còn được sử dụng lâu dài và nhân
rộng.
- Đối với hoạt động cho trẻ làm quen với các biểu tượng về tập hợp số
lượng và phép đếm thì trước hết người giáo viên phải xác định và đưa ra mục
đích phù hợp nhận thức của trẻ.
- Việc thiết kế bài giảng trình chiếu và trò chơi ôn luyện củng cố cho trẻ là
rất rất quan trọng để trẻ được làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng
và phép đếm.
- Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy là một phương pháp không thể
thiếu khi cho trẻ làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm.
- Cần linh hoạt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các phương
pháp dạy học cho trẻ làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng phép
đếm:
- Lồng ghép ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm quen với các biểu
tượng tập hợp số lượng và phép đếm trong các hoạt động học là không thể thiếu
được.

17


- Nên phối hợp với phụ huynh trong việc cho trẻ học toán qua máy tính.
+ Đối với đồng nghiệp:
- Tất cả đồng nghiệp thường xuyên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm
phương pháp khi dạy hoạt động làm quen quen với các biểu tượng về tập hợp số
lượng và phép đếm nói riêng và các hoạt động trong trường mầm non nói chung.
+ Đối với nhà trường:
Nhà trường liên tục được Phòng giáo dục đánh giá cao về công tác chăm
sóc giáo dục trẻ đặc biệt là việc tổ chức cho trẻ làm quen với các biểu tượng về
tập hợp số lượng và phép đếm.
3. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
3. 1. Kết luận
Qua một thời gian nghiên cứu về lý luận và thực tiễn cho trẻ mẫu giáo 5 - 6
tuổi trường mầm non Nga Thủy làm quen quen với các biểu tượng về tập hợp số
lượng và phép đếm tôi rút ra một số kết luận về công tác này như sau:
- Đối với giáo viên phải nắm vững kiến thức, phương pháp dạy môn toán.
- Luôn thay đổi hình thức hoạt động tạo sự bất ngờ thu hút trẻ hoạt động.
- Sử dụng phong phú các trò chơi toán học và vận dụng 1 cách linh hoạt.
Sáng kiến kinh nghiệm chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả lớn trong hoạt động
giáo dục làm quen với các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm cho trẻ
tại trường nhà, với sự thiết thực phù hợp với đối tượng trẻ 5 - 6 tuổi và sự góp ý
tận tình của cấp trên tôi thiết nghĩ sáng kiến này sẽ có cơ hội để mở rộng phạm
vi nghiên cứu hơn.
Việc nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non chính là nâng cao chất lượng
hoạt động cho từng lĩnh vực, là hoạt động làm quen quen vớicác biểu tượng về
tập hợp số lượng và phép đếm đóng vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục ở
lứa tuổi này mà nội dung quan trọng đầu tiên là xây dựng môi trường giáo dục
cho trẻ, một môi trường hoạt động tốt sẽ giúp trẻ tiếp thu kiến thức, thực hành
kỹ năng tốt nhất. Ngoài xây dựng môi trường học tập ra thì các thủ thuật sử
dụng trong hoạt động có chủ định, cách sử dụng giáo án điện tử, hay công tác
phối hợp với các bậc phụ huynh cũng rất quan trọng chính vì vậy tạo nên sức
mạnh tổng hợp để làm nên sự thành công của hoạt động cho trẻ làm quen với
các biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm là điều thành công trong năm
học vừa qua.
3.2. Kiến nghị:
* Đối với nhà trường:

18


Nhà trường nên tạo mọi điều kiện về đồ dùng dạy để giáo viên phát huy hết
khả năng của mình khi giảng dạy.
* Đối với phòng giáo dục:
Để thực hiện tốt đề tài này, chúng tôi là những người làm công tác giáo
dục, trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, muốn cho trẻ làm quen với các biểu tượng
về tập hợp số lượng và phép đếm là điều đạt hiệu quả rất mong muốn lãnh đạo
cấp trên quan tâm nhiều hơn nữa trong việc bổ sung thêm thiết bị, đồ dùng phục
vụ cho hoạt động.
Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, mặc dù được sự quan tâm giúp
đỡ của đồng nghiệp và đặc biệt là của ban giám hiệu nhà trường. Nhưng không
tránh khỏi những thiếu sót rất mong được sự góp ý của ban lãnh đạo cấp trên và
của đồng nghiệp để sáng kiến này đạt hiệu quả tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mai Thị Lý

Nga Thủy ngày 10 tháng 4 năm 2019
NGƯỜI VIẾT SKKN

Mai Thị Yến Oanh

19


TÀI LIỆU THAM KHẢO
STT

1

2

3

4

Nội dung

Số
Trang

Tác giả

- Tài liệu Hướng dẫn thực hiện
TS. Trần Thị Ngọc Trâm
chương trình giáo dục mầm non
TS. Lê Thu Hương
các độ tuổi 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6
PGS.Lê Thị ánh Tuyết
tuổi
- Tài liệu bồi dưỡng thường 223-234 Nhà xuất bản giáo dục
xuyên CBQL giáo viên mầm non
Việt Nam
năm học 2016 - 2017.
Toán và phương pháp hướng dẫn
sở Giáo dục và Đào tạo
trẻ mầm non hình thành các biểu
Hà Nội năm 2006à
tượng sơ đẳng về toán” Dùng
trong các trường Trung học
chuyên nghiệp
3. Sách phương pháp hình thành
Đinh Thị Nhung. NXB
các biểu tượng toán cho trẻ mẫu
Giáo dục Việt Nam
giáo

DANH MỤC


CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
CẤP PHÒNG DG&ĐT, SỞ GD& ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI
TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Mai Thị Yến Oanh
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường mầm non Nga Thủy

TT

1

2

3

Tên đề tài sáng kiến
Một số biện pháp gây
hứng thú giúp trẻ 25-36
tháng tuổi học tốt môn
kể chuyện
Kinh nghiệm dạy nhận
biết tập nói cho trẻ 2536 tháng
Một số biện pháp chuẩn
bị tâm thế tốt cho trẻ 56 tuổi ở trường MN
Nga Thủy bước vào lớp
1

Cấp đánh giá
xếp loại

Kết quả
đánh giá
xếp loại

Năm học
đánh giá xếp
loại

Phòng giáo
dục Bỉm Sơn

C

2011 - 2012

Phòng giáo
dục Bỉm Sơn

C

2012 - 2013

Phòng giáo
dục Nga Sơn

A

2017- 2018


PHỤ LỤC
KÈM THEO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC CHO TRẺ MẪU
GIÁO 5 - 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI CÁC BIỂU TƯỢNG VỀ TẬP HỢP,
SỐ LƯỢNG VÀ PHÉP ĐẾM Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THỦY
1. Phụ lục 1: Bảng khảo sát trẻ làm quen với các biểu tượng về tập hợp,
số lượng và phép đếm đầu năm.
TS
trẻ

Nội dung khảo sát
Khả năng trẻ nhận
biết được chữ số
từ 1- 10

30

Khả năng trẻ
đếm trong phạm
vi 10

Khả năng trẻ biết
so sánh hai nhóm
đối tượng trong
phạm vi 10

Khả năng trẻ biết
Khả năng trẻ biết
cách chia nhóm
so sánh, thêm bớt,
số lượng từ 5 -10
biến đổi số lượng
thành 2 phần bằng
và mối quan hệ
các cách khác
trong phạm vi 10
nhau

Đạt Tỉ lệ CĐ Tỉ lệ Đạt Tỉ lệ CĐ Tỉ lệ Đạt Tỉ lệ CĐ Tỉ lệ Đạt Tỉ lệ CĐ Tỉ lệ Đạt Tỉ lệ CĐ Tỉ lệ
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
14

46,6

16

53,3

16

53,3

14 46,6

13 43,3 17

56,6

14

46,6

16

53,3

17

56,6 13

43.3

Phụ lục 2: Bảng khảo sát trẻ làm quen với các biểu tượng về tập hợp, số
lượng và phép đếm cuối năm
TS
trẻ

Nội dung khảo sát

Khả năng trẻ
nhận biết được
chữ số từ 1- 10

30

Khả năng trẻ
Khả năng trẻ
Khả năng trẻ
biết so sánh,
biết cách chia
Khả năng trẻ
biết so sánh hai thêm bớt , biến
nhóm số lượng
đếm trong phạm
nhóm đối
đổi số lượng và
từ 5 -10 thành 2
vi 10
tượng trong
mối quan hệ
phần bằng các
phạm vi 10
trong phạm vi
cách khác nhau
10

Đạt Tỉ lệ CĐ Tỉ lệ Đạt Tỉ lệ CĐ Tỉ lệ Đạt Tỉ lệ CĐ Tỉ lệ Đạt Tỉ lệ CĐ Tỉ lệ Đạt Tỉ lệ CĐ Tỉ lệ
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
27

90

3

10

28 93,3 28 93,3 27 90

3

10

26 86,6 4

13,3 27

90

3

10


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×