Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ

PHÒNG GD&ĐT HẬU LỘC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC

Người thực hiện: Nguyễn Thái Sơn
Chức vụ:
Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường TH Hưng Lộc 2
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lí

THANH HÓA, NĂM 2019


MỤC LỤC
MỤC


I
1
2
3
4
II
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

NỘI DUNG

Mở đầu
Lí do chọn đề tài.
Mục đích nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu.
Nội dung
Cơ sở lí luận.
Thực trạng của vấn đề.
Đặc điểm tình hình nhà trường.
Thực trạng công tác giáo dục đạo đức trong nhà
trường.

1
1
3
3
3
4
4
5
5

Kết quả của thực trạng.

7
8
8

3.6

Các giải pháp tổ chức thực hiện.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong trường:
Nâng cao nhận thức trong công tác giáo dục đạo
đức trong nhà trường.
Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo
dục đạo đức cho học sinh.
Chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo
đức.
Chỉ đạo dạy giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và
những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học
sinh” từ khối 2 đến khối 5.
Phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tổ chức đội
Thiếu niên và Đoàn Thanh niên.

3.7

Phát huy hoạt động tự quản của học sinh.

3.2
3.3
3.4
3.5

3.8
3.9
4
III
3.1
3.2

TRANG

Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục
đạo đức trong trường.
Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục
đạo đức trong trường.
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
Kết luận, kiến nghị
Kết luận.
Kiến nghị.

6

8
10
11
12
14
14
15
16
16
18
18
19


I. MỞ ĐẦU
*****@*****

1. Lí do chọn đề tài.
Như chúng ta đã biết, đạo đức là một mặt quan trọng của nhân cách, là
“cái gốc” của con người. Giáo dục đạo đức là một nhiệm vụ quan trọng của nhà
trường nói chung, nhà trường tiểu học nói riêng, nhằm xây dựng ý thức đạo đức
(tri thức đạo đức và niềm tin đạo đức), bồi dưỡng tình cảm đạo đức và hình
thành những hành vi, thói quen cho học sinh. Trên cơ sở đó, hình thành cho các
em những phẩm chất đạo đức quan trọng của người công dân Việt Nam.
Hồ Chủ Tịch đã dạy: “ Dạy cũng như học, phải chú ý cả tài lẫn đức. Đức
là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc rất quan trọng” ; “Người có tài mà không
có đức là người vô dụng”. Việc giáo dục đạo đức trong nhà trường chính là trực
tiếp góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh.
Cùng với quá trình giáo dục toàn diện, việc giáo dục đạo đức giúp con người tự
nhận ra vai trò to lớn của lương tâm, nghĩa vụ, hạnh phúc, ý thức, danh dự và
phẩm chất đạo đức cần thiết của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Do vậy việc
giáo dục đạo đức là mặt trận hàng đầu, của trường phổ thông. Đặc biệt trường
tiểu học lại càng quan trọng, vì người xưa đã dạy: “Bé không vin cả gãy cành”
và “Dạy con từ thủa còn thơ”. Từ đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học,
suy nghĩ của các em còn non nớt, kinh nghiệm sống của các em ở trình độ thấp,
tư duy cụ thể còn chiếm vai trò quan trọng, có tính bắt chước nên cung cấp cho
học sinh những chuẩn mực đạo đức là viên gạch đầu tiên cho sự hình thành nhân
cách người công dân, người chủ của xã hội tương lai. Mặt khác nó giúp cho các
em hình thành cơ sở ban đầu, như một “Sức đề kháng” chống lại sự xâm nhập
của những cái xấu từ bên ngoài và gột rửa những cái xấu đó bị tiêm nhiễm,
những cái đi ngược với chuẩn mực đạo đức mà xã hội đã quy định. Do đó việc
giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học có vai trò hết sức quan trọng, nhằm hình
thành những cơ sở ban đầu về mặt đạo đức cho học sinh tiểu học, giúp các em
ứng xử đúng đắn qua các mối quan hệ đạo đức hàng ngày. Có thể nói, nhân cách
của học sinh tiểu học thể hiện trước hết qua bộ mặt đạo đức. Điều này thể hiện
qua thái độ cư xử đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột trong gia đình, với
thầy cô giáo, bạn bè qua thái độ với học tập, rèn luyện hàng ngày... Đó là cơ sở
quan trọng của việc hình thành những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức ở các cấp
học cao hơn.

1


Nền giáo dục nước ta từ trước đến nay, nay dưới sự lãnh đạo của Đảng đã
có nhiều bước phát triển đáng kể, song nhìn lại vẫn còn nhiều tồn tại, đáng ngại
hơn là sự suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng,
thiếu hoài bão...Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban chấp
hành trung ương đảng đã chỉ ra rằng: “ ... giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều tổ chức,
cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục
thế hệ trẻ, nhất là trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi. Việc cụ thể hoá
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo
dục thế hệ trẻ chưa kịp thời và hiệu quả; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt yêu
cầu...Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật,
sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân
tộc...”. Chính vì thế gần đây nhất, tại Đại hội lần thứ XII của Đảng (tháng
01/2016), Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của thế hệ trẻ và
công tác giáo dục thế hệ trẻ, trong đó nhấn mạnh: Đổi mới nội dung, phương
thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng
cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn
trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự nghiệp
giáo dục, coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Để tiếp tục thực hiện chủ
trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo mà Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 9 khóa XI (NQ 29-NQ/TW) đề ra, Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra
phương hướng: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào
tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển
mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện
năng lực và phẩm chất người học”. Để thực hiện được mục tiêu của Đảng và
nhà nước đã đề ra, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước, chúng ta,
những người làm công tác giáo dục phải quán triệt các quan điểm tư tưởng chỉ
đạo giáo dục của nghị quyết Trung ương Đảng, nỗ lực phấn đấu toàn diện làm
cho giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, trong đó giáo dục đạo đức phải là
gốc, là nền tảng như Bác Hồ đã dạy : "Cũng như sông có nguồn thì mới có
nước, không có nước thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo.
Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng
không lãnh đạo được nhân dân...".
Thực tiễn hiện nay cho thấy chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh nói
chung và của học sinh tiểu học nói riêng có phần giảm sút. Sự cạnh tranh của cơ
chế thị trường, sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của khoa học, công nghệ
thông tin có mặt tích cực là thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, xã hội, song
lại là mảnh đất tốt cho tư tưởng cơ hội, thực dụng vụ lợi phát triển chủ nghĩa cá
nhân ích kỷ coi đồng tiền là trên hết dẫn đến sự xuống cấp về đạo đức. Bản sắc
văn hóa dân tộc bị đe dọa, sự xâm nhập của các văn hóa phẩm đồi trụy làm xóa
mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Một số học sinh sa
sút về đạo đức, về nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc kém ý thức trong quan hệ
cộng đồng, không có tính tự chủ dễ bị lôi cuốn vào những việc xấu. Nhà trường
vốn là nơi hình thành nhân cách đầu tiên cho học sinh nhưng sự quan tâm của
2


nhà trường đến vấn đề đạo đức của học sinh còn bị hạn chế, giáo viên chỉ quan
tâm đến việc truyền thụ kiến thức văn hóa, chưa thực sự chú trọng đến việc giáo
dục phẩm chất đạo đức cho các em. Sự quan tâm nhận thức của phụ huynh còn
hời hợt. Thêm vào đó trong phương pháp giáo dục còn để lại nhiều lỗ hổng, sự
kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa được nhịp nhàng, đồng bộ.
Chính vì thế việc tăng cường công tác giáo dục đạo đức là một vấn đề cấp bách
và cần thiết.
Xuất phát từ mục đích yêu cầu và tầm quan trọng của việc giáo dục đạo
đức cho học sinh, trước tình hình thực tế, là người quản lý tôi nghĩ mình phải có
trách nhiệm tìm hiểu nguyên nhân, đề ra biện pháp từng bước nâng cao chất
lượng lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài
viết này, tôi xin trình bày một số kinh nghiệm về: “Một số biện pháp chỉ đạo
nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học ”
2. Mục đích nghiên cứu:
Sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho
học sinh trường tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho
học sinh trường tiểu học Hưng Lộc 2 – Hậu Lộc – Thanh Hóa
3. Đối tượng nghiên cứu:
Nghiên cứu những biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh ở trường
tiểu học Hưng Lộc 2 - huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hóa.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu, lí luận, thực tiễn: Nghiên cứu các chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các tài liệu, chuyên đề ... có liên
quan đến vấn đề cần nghiên cứu.
Phương pháp điều tra khảo sát: Điều tra khảo sát thực tiễn công tác giáo
dục đạo đức cho học sinh tiểu học.
Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân tích và tổng hợp kết quả điều tra ở
từng giai đoạn.
Phương pháp thống kê: Thống kê kết quả điều tra; các biện pháp giáo dục
đạo đức cho học sinh.
Phương pháp thực nghiệm: Kiểm tra tính khả thi và tác dụng của việc giáo
dục đạo đức cho học sinh qua qua các biện pháp thực hiện.
Phương pháp quan sát sư phạm: Quan sát thực tiễn công tác giáo dục đạo
đức trước và trong quá trình thực nghiệm.

3


II. NỘI DUNG
*******@******

1. Cơ sở lý luận:
Đạo đức là một nhân tố quan trọng của nhân cách, đó là cái tốt, cái đúng ở
bên trong con người được biểu hiện ra bên ngoài bằng lời nói, hành vi. Đạo đức
con người không phải có sẵn mà phải được giáo dục. "Hiền dữ phải đâu là tính
sẵn,phần nhiều do giáo dục mà nên" (Hồ Chí Minh). Do đó giáo dục đạo đức
phải được thực hiện ngay từ lúc nhỏ, từ lứa tuổi tiểu học.
Theo quan điểm Mác xít, phẩm chất đạo đức là bộ phận quan trọng trong
cấu trúc nhân cách toàn diện của con người. Vì thế việc giáo dục đạo đức cho
học sinh tiểu học là vấn đề cần luôn được được quan tâm hàng đầu. Đồng thời
với việc dạy văn hóa các em có ngoan ngoãn, chăm chỉ thì mới có thể học tập tốt
được, bên cạch đó việc tiếp thu tốt kiến thức các môn văn hóa là nền tảng xây
dựng những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn trong sáng của các em.
Theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò và chức năng rất
quan trọng trong đời sống xã hội. Nó có khả năng điều chỉnh, chi phối hành vi
của mỗi người và toàn xã hội. Là người cán bộ quản lý của một trường tiểu học,
tôi luôn xem học sinh là những bông hoa mà giáo viên sẽ là người phác thảo
những nét đầu tiên cho những bông hoa ấy. Muốn những bông hoa ấy đầy màu
sắc tỏa ngát hương thì phải đưa việc giáo dục đạo đức lên hàng đầu, tạo cho các
em có đạo đức tốt như Bác Hồ thường nói: “ Đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và
phát triển con người”.
Quá trình hình thành và phát triển đạo đức của cá nhân, của con người là
quá trình tác động qua lại giữa xã hội và cá nhân để chuyển hoá những nguyên
tắc, yêu cầu, chuẩn mực, giá trị đạo đức - xã hội thành những phẩm chất đạo đức
cá nhân, làm cho cá nhân đó trưởng thành về mặt đạo đức, công dân và đáp ứng
các yêu cầu của xã hội.
Quá trình giáo dục đạo đức là một hoạt động có tổ chức, có mục đích, có
kế hoạch nhằm biến những nhu cầu, chuẩn mực, giá trị đạo đức theo yêu cầu của
xã hội thành những phẩm chất, giá trị đạo đức của cá nhân, nhằm góp phần phát
triển nhân cách của mỗi cá nhân và thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ của xã hội.
Quá trình đó là một bộ phận cấu thành quá trình giáo dục trong trường phổ
thông. Tạo ra nhịp cầu gắn kết giữa nhà trường và xã hội, con người với cuộc
sống. Giáo dục đạo đức được xem là nền tảng, gốc rễ tạo ra nội lực tiềm năng
vững chắc cho các mặt giáo dục khác.
Để quá trình giáo dục đạo đức đạt hiệu quả cần có sự gắn kết chặt chẽ
giữa quá trình dạy học trên lớp và dạy học giáo dục ngoài giờ lên lớp; có định
4


hướng thống nhất các yêu cầu, mục đích giáo dục giữa các tổ chức giáo dục
trong và ngoài nhà trường; có sự tương tác hai chiều giữa nhà giáo dục và đối
tượng được giáo dục; đảm bảo tính biện chứng, phức tạp trong quá trình phát
triển, biến đổi về nhân cách của học sinh về mặt đạo đức; tính lâu dài của quá
trình hình thành, phát triển các phẩm chất đạo đức; tính đột biến và khả năng tự
biến đổi, sự phát triển thông qua hoạt động và giao lưu tập thể.
Giáo dục đạo đức phải làm cho học sinh thấm nhuần sâu sắc thế giới quan
Mác - Lênin, tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, tính chân lý khách
quan của các giá trị đạo đức, nhân văn, nhân bản của các tư tưởng đó, coi đó là
kim chỉ nam cho hành động của mình. Giáo dục đạo đức phải thấm nhuần các
chủ trương, chính sách của Đảng, biết sống và làm việc theo pháp luật, sống có
kỷ cương nền nếp, có văn hoá trong các mối quan hệ giữa con người với tự
nhiên, với xã hội - con người; phải làm cho nhận thức ngày càng sâu sắc nguyên
tắc, yêu cầu, chuẩn mực và các giá trị đạo đức xã hội chủ nghĩa. Biến các giá trị
đó thành ý thức, tình cảm, hành vi, thói quen và cách ứng xử trong đời sống
hàng ngày.
Nhiệm vụ của quá trình giáo dục đạo đức là: Phát triển nhu cầu đạo đức
cá nhân; hình thành và phát triển ý thức đạo đức; rèn luyện ý chí, hành vi, hình
thành thói quen ứng xử đạo đức; phát triển các giá trị đạo đức cá nhân theo
những định hướng giá trị mang tính đặc thù dân tộc và thời đại.
Quá trình giáo dục đạo đức không chỉ định hướng cho các hoạt động giáo
dục đạo đức mà còn định hướng cho hoạt động dạy học nói chung, dạy môn học
đạo đức nói riêng. Với tư cách là người quản lý giáo dục, trước hết cần phải hiểu
biết một cách sâu sắc những vấn đề chung của quá trình giáo dục đạo đức. Từ đó
mới có những định hướng, mục tiêu sát thực, xây dựng được những chương
trình, kế hoạch khả thi và có những biện pháp tổ chức chỉ đạo thích hợp để nâng
cao chất lượng và hiệu quả của quản lý giáo dục nói chung, quá trình giáo dục
đạo đức nói riêng.
Trong công tác giáo dục, bậc Tiểu học là bậc học giữ vai trò quan trọng
trong việc hình thành nhân cách cho học sinh nhằm xây dựng và phát triển con
người làm chủ tương lai cho đất nước. Trong đó giáo dục đạo đức là một trong
những hoạt động giáo dục cơ bản nhất trong các bậc học của học sinh nhằm làm
cho nhân cách được phát triển đúng đắn, giúp học sinh có những nhận thức, ý
thức tình cảm đạo đức, có những thói quen, hành vi ứng xử đúng mực trong các
mối quan hệ của cá nhân với xã hội, của cá nhân đối với mọi người xung quanh.
Giáo dục đạo đức là một bộ phận rất quan trọng của quá trình sư phạm, đặc biệt
là ở Tiểu học. Nó nhằm hình thành những cơ sở ban đầu về mặt đạo đức cho học
sinh, giúp các em ứng xử đúng đắn qua các mối quan hệ đạo đức hàng ngày. Có
thể nói, nhân cách của học sinh Tiểu học thể hiện trước hết qua hành vi đạo đức.
Điều này thể hiện qua thái độ cư xử đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột
trong gia đình, với thầy cô giáo, bạn bè qua thái độ với học tập, rèn luyện hàng
ngày. Vì vậy, giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học giữ vị trí đặc biệt quan
trọng. Vì bậc Tiểu học là bậc học nền tảng. Sự phát triển nhân cách bắt nguồn từ
môi trường này. Các nề nếp, thói quen, các cử chỉ hành vi đều được xây dựng từ
đây.
5


Chính vì thế những biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức trong
trường tiểu học là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng đối với người quản
lý.
2. Thực trạng của vấn đề:
2.1. Đặc điểm tình hình nhà trường.
- Trường tiểu học Hưng Lộc 2 là một trong những trường nằm trong các
xã vùng ven biển bãi ngang khó khăn của huyện Hậu Lộc, địa bàn dân cư đông,
học sinh số đông là con gia đình nông nghiệp và ngư nghiệp nên điều kiện kinh
tế còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, nhà trường luôn nhận được
sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp lãnh đạo, tuy nhiên
do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên nhiều gia đình bố, mẹ đi làm ăn xa để lại
con cái cho ông bà chăm sóc, phó thác toàn bộ việc học hành cho nhà trường
nên công tác giáo dục gặp không ít khó khăn.
- Năm học 2018 - 2019, trường tiểu học Hưng Lộc 2 có 17 lớp, với 515
học sinh. (Trong đó có 14 học sinh khuyết tật). Cụ thể:
STT Khối Số lớp
Số HS
Nữ
Ghi chú
1
I
4
119
58
2KT
2
II
4
109
47
7KT
3
III
3
100
47
3KT
4
IV
3
100
47
2KT
5
V
3
87
43
Tổng
17
515
242
14KT
- Toàn trường có 25 cán bộ giáo viên, trong đó:
+ Cán bộ quản lí:
2 đ/c
+ Nhân viên hành chính: 2 đ/c
+ Giáo viên văn hóa:
18đ/c
+ Giáo viên đặc thù:
3đ/c
(1 đ/c dạy Mỹ thuật, 1đ/c dạy Tiếng Anh; 1đ/c dạy Âm nhạc )
- 100% cán bộ giáo viên nhà trường đều đạt chuẩn, trong đó có 24/25 cán
bộ, giáo viên đạt trên chuẩn = 96%.
Nhìn chung đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn luôn có lập trường
tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với con đường giáo dục mà Đảng và
Nhà nước đã định, chấp hành tốt kỷ cương nền nếp và các quy định về chuyên
môn, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác, nhiệt tình, tâm huyết
với nghề.
2.2. Thực trạng công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường.
1.2.1. Công tác chỉ đạo của ban giám hiệu.
Trong những năm vừa qua, công tác chỉ đạo giáo dục đạo đức của ban
giám hiệu nhà trường đã được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, có những lúc vì
thành tích chung của đơn vị nên chỉ quan tâm nhiều đến chất lượng văn hóa,
chất lượng mũi nhọn.
1.2.2. Công tác giáo dục đạo đức của giáo viên.
Qua việc khảo sát, điều tra tôi thấy đa số đội ngũ giáo viên trong trường
tiểu học Hưng Lộc 2 đều quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh.
6


Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số giáo viên chưa nhận thức sâu sắc và chưa
nhiệt tình với việc giáo dục đạo đức cho học sinh, các đồng chí chỉ quan tâm đến
việc dạy văn hóa, ngay trong tiết Đạo đức giáo viên nhiều khi vẫn còn sử dụng
các phương pháp dạy học theo lối áp đặt, dạy học theo lối truyền đạt, chưa linh
hoạt trong quá trình sử dụng các phương pháp cũng như các hình thức tổ chức
dạy học, bắt học sinh phải nhớ những nội dung rất xa vời và thiếu thực tế, ít liên
hệ, lồng ghép giáo dục những hành vi đạo đức và chưa kịp thời sửa sai hành vi
đạo đức của các em khi các em vi phạm. Bên cạnh đó việc kết hợp 3 môi trường
giáo dục chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên vì vậy đôi lúc chưa uốn nắn, chỉnh
sửa kịp thời những sai lệch của các em ở gia đình, ngoài xã hội.
1.2.3. Phẩm chất đạo đức của học sinh.
Cũng như đặc điểm tâm lí chung của lứa tuổi học sinh tiểu học, nhân cách
học sinh trường tiểu học Hưng Lộc 2 còn mang đậm tính hồn nhiên, đang hình
thành và phát triển. Kinh nghiệm đạo đức của các em còn ít. Nhận thức của các
em còn mang đậm tính trực giác, cụ thể, đơn lẻ. Phạm vi tri giác còn hẹp. Năng
lực hành động còn hạn chế,… Mặt khác do đặc điểm của địa phương có một
phận dân cư không nhỏ đi làm ăn xa, gửi lại con cái ở nhà cho ông bà nên sự
quan tâm, chăm sóc, giáo dục của gia đình với các em bị hạn chế nhiều. Các em
có những hành vi, lời nói mang tính “thị trường”, đến trường các em hay chửi
tục, nói bậy.
2.3. Kết quả của thực trạng trên:
* Kết quả xếp loại môn Đạo đức năm học 2017 - 2018:
Khối
STT
Sĩ số Hoàn thành tốt
lớp
SL
TL
1
I
104
71
68,3
2
II
94
52
55,3
3
III
98
59
60,2
4
IV
93
46
49,5
5
V
99
58
58,6
Toàn trường 488
286
58,6

Kết quả
Hoàn thành
SL
TL
33
31.7
42
45,7
39
39,8
47
50,5
41
41,4
202
41,4

Chưa hoàn thành Ghi chú
SL
TL
0
8KT
0
3KT
0
2KT
0
0
3KT
0
16KT

* Kết quả xếp loại phẩm chất đạo đức của học sinh năm học 2017 - 2018:
Phẩm chất

Tổng số Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
T
SL TL SL TL SL TL SL TL SL
SL TL
L

Chăm học chăm
488
104
làm
Chia ra: - Tốt
291 59,6 73 70,2
- Đạt
197 40,4 31 29,8
- Cần cố gắng 0
0
Tự tin trách nhiệm
488
104
Chia ra: - Tốt
290 59,4 73 70.2

94

98

58 61,7 62 63,4
36 38,3 36 36,6
0
0
94
98
56 59.8 65 66.3

93

99

41 44,1 57 57,6
52 55,9 42 42,4
0
0
93
99
39 41.9 57 57.6
7


- Đạt
198 40,6
- Cần cố gắng 0
Trung thực, kỷ luật
488
Chia ra: - Tốt
304 62.3
- Đạt
184 37.7
- Cần cố gắng 0
488
Đoàn kết, yêu thương
Chia ra: - Tốt
304 62.3
- Đạt
184 37.7
- Cần cố gắng 0

31 29.8
0
104
73 70,2
31 29,8
0
104
73 70,2
31 29,8
0

38 40.2 33 33.7
0
0
94
98
58 61,7 66 67.3
36 38,3 32 32.7
0
0
94
98
63 67.0 65 66.3
31 33.0 33 33.7
0
0

54 58.1 42 42.4
0
0
93
99
50 53.8 57 57.6
43 46.2 42 42.4
0
0
93
99
46 49.5 57 57.6
47 50.5 42 42.4
0
0

Qua điều tra, khảo sát cho thấy mặc dù đơn vị không có học sinh nào xếp
loại môn Đạo đức ở mức “Chưa hoàn thành” và xếp loại phẩm chất ở mức
“Cần cố gắng”. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận học sinh nói năng chưa lễ phép
chưa đúng mực, có những lời lẽ thiếu thiện cảm khi tiếp xúc với bè bạn như nói
tục, chửi thề đôi lúc còn có hành vi đánh nhau…Một số mải chơi, bỏ học vô lý
do, thiếu trung thực với thầy cô, gia đình và bạn bè.
3. Các giải pháp tổ chức thực hiện:
Từ cơ sở lý luận đến kết quả của thực trạng nghiên cứu, tôi đã tìm ra một
số giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường
tiểu học như sau:
3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong trường:
Trong nhà trường chi bộ Đảng là trung tâm chính trị, tập hợp các lực
lượng quần chúng nhằm thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Với trách nhiệm là phó bí thư chi bộ nhà trường, tôi đã tham mưu và cùng
với đồng chí bí thư chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo mọi hoạt động của nhà trường, tăng
cường và chú trọng công tác đức dục. Có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ giáo viên và toàn thể
học sinh đạt hiệu quả cao.
Chỉ đạo, tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên tham gia học tập đầy đủ các
chỉ thị, nghị quyết và các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh
phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo”.
Chỉ đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể phối hợp cùng hội thảo, xây
dựng chuyên đề về giáo dục đạo đức, tổ chức các sân chơi lành mạnh thu hút
học sinh tham gia. Như: Tổ chức triển khai chuyên đề dạy bộ tài liệu “Bác Hồ
và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; tổ chức hội thảo
đánh giá, rút kinh nghiệm về dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo
đức, lối sống dành cho học sinh”; chỉ đạo Đoàn – Đội phát động phong trào
“Nói lời hay – làm việc tốt”...
Phân công tới các đoàn viên thanh niên, giáo viên trong trường tăng
cường công tác giáo dục đạo đức thông qua giờ lên lớp, qua các hoạt động giáo
8


dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động lao động, pháp luật, qua các mối quan hệ với
cộng đồng, người thân, bè bạn...
Chỉ đạo đội ngũ giáo viên, nhân viên phải tôn trọng học sinh thật sự, từ bỏ
cách áp đặt, chấp nhận cá tính của học sinh để giáo dục các em trở thành người
tốt chứ không phải bằng cách kỷ luật, đuổi học.
3.2. Nâng cao nhận thức trong công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường.
3.2.1. Nâng cao nhận thức, vị trí trách nhiệm của người quản lý trong công tác
giáo dục đạo đức cho học sinh.
Có thể nói để giải quyết tốt một vấn đề nào đó, thì trước hết chúng ta phải
có nhận thức đúng đắn về vấn đề đó, xác định rõ vai trò, vị trí của vấn đề đó
trong mối tương quan tổng thể. Là một phó hiệu trưởng nhà trường, khi chọn
vấn đề “Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trong
trường tiểu học” làm nhiệm vụ nghiên cứu trong năm học 2018 – 2019, tôi đã tự
nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân và xác định rõ nhiệm vụ mình
cần giải quyết, vì thế đã tiến hành một số công việc như sau:
- Không ngừng học hỏi, nghiên cứu các tài liệu về đường lối của Đảng,
các văn bản pháp quy của các cơ quan Nhà nước về giáo dục và đào tạo, các văn
bản chỉ đạo của ngành, các loại tạp chí của ngành,...
- Đi sâu nghiên cứu về nội dung, vai trò, vị trí, phương pháp, hình thức
giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học.
- Tích cực tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng
như năng lực quản lí của bản thân. Đi đầu trong mọi công việc, có kế hoạch cụ
thể cho các hoạt động. Bình tĩnh xử lý các tình huống xảy ra tại đơn vị mình một
cách thấu tình đạt lý. Đặc biệt là trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh
phải xây dựng được nề nếp, kỷ cương của nhà trường sao cho: Trường ra
trường; Lớp ra lớp; Thầy ra thầy; Trò ra trò.
Thường xuyên liên hệ với địa phương, các tổ chức xã hội, phụ huynh học
sinh để phối hợp tạo được vòng tròn khép kín trong việc giáo dục học sinh về tư
tưởng đạo đức.
3.2.2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong việc giáo dục
đạo đức.
Trong nhà trường tiểu học thì giáo viên chính là những người tác động
trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Chất lượng dạy
học nói chung và chất lượng giáo dục đạo đức nói riêng chủ yếu là do đội ngũ
giáo viên quyết định. Do đó muốn nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức thì
phải làm sao cho giáo viên ý thức được vai trò, vị trí , trách nhiệm của mình
trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức.
Hiện nay trong các nhà trường nhìn chung chỉ chú ý tới việc bồi dưỡng
kiến thức văn hoá, nhồi nhét vào học sinh lượng kiến thức nâng cao với mục tiêu
đạt các giải huyện, giải tỉnh... dẫn đến tình trạng học sinh xa rời thực tế, bằng
mọi cách đạt mục đích, không đạt được có thể có những tiêu cực xảy ra. Do vậy
người quản lý phải không ngừng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ giáo viên
thấy được trách nhiệm của mình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.
Người giáo viên không chỉ thực hiện nội dung bài giảng mà phải rèn cho học
sinh biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Học sinh tiểu học rất nghe lời và
9


làm theo thây cô giáo. Các em coi thầy cô giáo là thần tượng và luôn đúng.
Chính vì vậy mỗi giáo viên phải là tấm gương sáng cho học sinh học tập và noi
theo. Là tấm gương trong lời nói, cách cư xử, thái độ trong giao tiếp giữa giáo
viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, giáo viên với các tầng lớp nhân dân.
Mặt khác phải gắn việc học tập ở trường với thực tế trong đời sống, tạo được
niềm tin, lý tưởng sống.
Giáo viên phải có kế hoạch giúp đỡ những học sinh cá biệt, xây dựng
nghiên cứu các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm về vấn đề giáo dục đạo đức phù
hợp với lớp mình, khối mình. Từ đó giúp học sinh có khát vọng sống, phấn đấu
vươn lên trong học tập, rèn luyện bản thân để trở thành con ngoan, trò giỏi. Đối
với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cần thường xuyên trao đổi, họp bàn bạc các vấn
đề về đạo đức học sinh từ đó có chuyên đề giáo dục đạo đức theo hàng tháng.
Phối kết hợp tốt giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên bộ môn, đoàn
thanh niên, cha mẹ học sinh... để cùng có biện pháp uốn nắn, sửa đổi những vi
phạm của các em, đặc biệt là những em có biểu hiện vi phạm lớn, cá biệt.
Hàng tháng kịp thời tuyên dương, khen thưởng những giáo viên chủ
nhiệm giỏi, đồng thời phê bình nhắc nhở những đồng chí giáo viên chủ nhiệm
còn chưa làm tốt công việc của mình
Khuyến khích, động viên cán bộ giáo viên tìm đọc, nghiên cứu thêm các
loại tài liệu có liên quan đến công tác giáo dục, thường xuyên theo dõi, đọc báo
mới, cập nhật thông tin qua các phương tiện thông tin. Qua đó nắm bắt kịp thời
các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành, thấy được sự phát
triển nhanh chóng của xã hội, để từ đó thấy được vai trò, trách nhiệm của mình
trong công tác giáo dục hiện nay.
3.3.Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh.
3.3.1. Giáo viên chủ nhiệm phải gần gũi, quan tâm, theo dõi, quản lí chặt chẽ
học sinh:
- Giáo viên chủ nhiệm phải thương yêu học sinh, tìm hiểu và nắm bắt
hoàn cảnh, tâm sinh lí của học sinh, biết được sự quan tâm của gia đình đối với
từng học sinh.
- Giáo viên chủ nhiệm nên dành thời gian để trò chuyện tâm sự cùng với
học sinh để các em cảm thấy thân thiện, tự tin hơn.
+ Đối với những học sinh hay nghịch, giáo viên nhắc nhở khuyên bảo các
em.
+ Đối với học sinh sai lệch đạo đức do tâm lí lưa tuổi thay đổi, giáo viên
nên trò chuyện với các em để tư vấn thêm cho các em, giúp các em nhận ra sai
trái, có những suy nghĩ đúng
- Phối hợp với ban cán sự lớp, giáo viên bộ môn và giáo viên tổng phụ
trách theo dõi học sinh qua từng tiết học, buổi học và các hoạt động, đặc biệt là
giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm có thể gặp riêng từng giáo viên để trao
đổi hoặc thông qua các buổi họp tổ chuyên môn hàng tuần, thông báo về tình
hình của học sinh lớp mình và đồng thời lắng nghe ý kiến phản ánh của giáo
viên bộ môn về học sinh lớp mình và nhờ giáo viên bộ môn nhắc nhỡ, rèn luyện
thêm, không nên bao che, bênh vực những vi phạm của học sinh.
10


- Giáo viên chủ nhiệm phân công một số em có đạo đức tốt theo dõi, giúp
đỡ những em vi phạm.
3.3.2. Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh:
Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh để trao đổi
với phụ huynh về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh. Đặc biệt khi học
sinh có những hành vi vi phạm, giáo viên kịp thời thông báo để phụ huynh biết.
Khi trao đổi với phụ huynh, giáo viên không nên dùng những lời lẽ như chê bai,
trách móc con em của họ, mà nên dùng những lời lẽ như nhờ họ nhắc nhỡ thêm ,
làm như vậy phụ huynh sẽ cảm thấy giáo viên rất lo lắng và quan tâm đến con
em mình, từ đó họ sẽ chung tay cùng giáo dục.
3.3.3.Uốn nắn, xử lí kịp thời những hành vi vi phạm của học sinh:
Khi phát hiện những hành vi sai trái cần xử lí kịp thời để ngăn chặn học
sinh tiếp tục vi phạm.
- Đối với những em vi phạm mang tính bột phát: giáo viên nên cho học
sinh tự nhận khuyết điểm và nêu hướng khắc phục.
- Đối với học sinh vi phạm nặng, mang tính thường xuyên: giáo viên chủ
nhiệm phối hợp với giáo viên Tổng phụ trách để có biện pháp xử lí như lập biên
bản, hạ hạnh kiểm, phối hợp với nhà trường mời phụ huynh đến để kí cam kết
cùng giáo dục.
3.3.4. Đánh giá xếp loại hạnh kiểm hàng tuần hàng tháng và biểu dương học
sinh có những việc làm tốt
- Yêu cầu giáo viên tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của HS vào tiết
sinh hoạt cuối tuần.
- Hình thức: Cho học sinh tự đánh giá và xếp loại vào phiếu cá nhân, sau
đó giáo viên công khai kết quả trước lớp.
- Đối với những học sinh chưa tốt: giáo viên không nên phê bình học sinh
trước lớp, mà gặp riêng từng em để nhắc nhở
- Kịp thời biểu dương những học sinh có những việc làm tốt để làm
gương cho học sinh khác noi theo
3.3.5. Tổ chức các trò chơi nhỏ cho học sinh tham gia vào tiết sinh hoạt thứ sáu
hàng tuần nhằm taọ sự đoàn kết, thân thiện giữa các em học sinh, tránh sự phân
biệt giữa học sinh nam và học sinh nữ:
Khi tổ chức các trò chơi, giáo viên nên phân công những em hay nghịch
làm quản trò điều khiển, làm như vậy các em sẽ cảm thấy mình cũng được thầy
cô và bạn bè tin tưởng, từ đó các em sẽ có chí hướng phấn đấu hơn.
3.4. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức.
Môn Đạo đức ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh :
- Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và chuẩn
mực hành vi mang tính pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của các em
với bản thân; với người khác; với công việc; với cộng đồng, đất nước, nhân loại;
với môi trường tự nhiên và ý nghĩa của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó.
- Bước đầu hình thành kĩ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và
những người xung quanh theo chuẩn mực đã học; kĩ năng lựa chọn và thực hiện
các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các quan hệ và tình huống đơn
giản, cụ thể của cuộc sống.
11


- Bước đầu hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào khả năng của bản thân,
có trách nhiệm với hành động của mình; yêu thương, tôn trọng con người; mong
muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người ; yêu cái thiện, cái đúng, cái
tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu.
Chính vì thế việc chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy môn
Đạo đức chính là góp phần quan trọng trong việc nâng cao phẩm chất đạo đức
cho học sinh. Để làm tốt điều đó, cần tập chung chỉ đạo làm tốt một số việc sau:
- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình sách giáo khoa môn đạo
đức ở từng khối lớp. Thông qua các bài học đạo đức hình thành cho các em
những chuẩn mực ban đầu về đạo đức. Từ đó các em có thể thực hành thông qua
hoạt động giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày.
- Giáo viên phải soạn bài trước khi lên lớp 3 ngày, ký duyệt đúng lịch sinh
hoạt chuyên môn. Bài soạn phải chi tiết thể hiện rõ mục đích yêu cầu của bài.
Phải nêu rõ được công việc của thầy - trò trên lớp, thể hiện được đơn vị kiến
thức phù hợp với yêu cầu của chương trình, của từng bài. Nghiên cứu nội dung
bài giảng trước khi lên lớp. Xác định rõ mục đích yêu cầu, kiến thức trọng tâm
từng bài, từng phần. Qui định trên lớp: Giáo viên phải dạy đảm bảo đúng
chương trình được lên theo phân phối, đủ thời gian trong 1 tiết tránh cắt xén thời
gian để dạy các môn khác, vận dụng linh hoạt các bước lên lớp.
- Xây dựng cho các em ý thức học tập đầy đủ, đúng giờ, khi nghỉ học phải
viết giấy xin phép.
- Do tư duy của học sinh tiểu học là tư duy trực quan hình ảnh. Vì vậy để
giờ dạy Đạo đức thành công tôi yêu cầu giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng
dạy học cho mỗi tiết dạy. Giáo viên phải nghiên cứu tự làm đồ những dùng dạy
học đơn giản, bên cạnh dó nhà trường cũng phải coi trọng việc đầu tư mua sắm
trang thiết bị dạy học như tranh ảnh minh hoạ cho các giờ dạy.
- Đầu năm học, các tổ chuyên môn tập trung xây dựng các tiết dạy mẫu,
qua giờ dạy mẫu này nhằm rút kinh nghiệm để thống nhất được phương pháp,
hình thức tổ chức dạy học môn Đạo đức phù hợp, để từ đó giáo viên vận dụng
vào việc giảng dạy trên lớp sao cho hiệu quả nhất.
- Yêu cầu giáo viên phải tham khảo tìm đọc thêm truyện, sách báo, các
thông tin về sách giáo khoa hoặc có thể sưu tầm những câu chuyện về những
gương tốt, việc tốt, việc thật kể cho học sinh nghe để qua đó cung cấp thêm
những hiểu biết bên ngoài cuộc sống và giáo dục cho các em theo nội dung, chủ
đề của bài học.
Tuy nhiên để việc thực hiện của giáo viên có hiệu quả thì người cán bộ
quản lý phải xây dựng lịch kiểm tra, nội dung kiểm tra cụ thể, có thể kiểm tra
thường xuyên, đột xuất. Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch, phân phối chương trình
xem giáo viên có thực hiện đúng không. Từ đó xây dựng nề nếp cho giáo viên
có tính kỷ luật thực hiện dạy đúng đủ bài, giờ dạy có hiệu quả cao.
3.5. Chỉ đạo giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối
sống dành cho học sinh” từ khối 2 đến khối 5.
Năm học 2018 – 2019, thực hiện công văn số 142 /KH-PGDĐT, ngày 22
tháng 8 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc về việc tiếp tục triển khai
sử dụng Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho
12


học sinh” từ lớp 2 đến lớp 9 trong giảng dạy ở các nhà trường phổ thông. Việc
chỉ đạo giáo viên giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức,
lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường tốt chính là đã góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh.
Để làm tốt điều đó, với cương vị là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên
môn trong nhà trường, tôi đã tập chung thực hiện một số công việc sau:
- Quán triệt tinh thần chỉ đạo của các cấp, căn cứ tình hình thực tế nhà
trường, tôi nghiên cứu xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho toàn thể cán
bộ giáo viên. Trong quá trình tập huấn cũng như chỉ đạo giáo viên giảng dạy bộ
tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” tôi
quán triệt giáo viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể như
sau:
* Về mục đích giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo
đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 5 là:
+ Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình cảm của học sinh
đối với Bác Hồ kính yêu. Qua đó giáo dục đạo đức, tình yêu quê hương, đất
nước; xây dựng khát vọng, hoài bão cho thế hệ trẻ; quan tâm thực hiện di huấn
của Người: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt
Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được
hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em".
+ Thông qua việc giảng dạy Bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo
đức, lối sống dành cho học sinh" từ lớp 2 đến lớp 5 nhằm góp phần giáo dục cho
học sinh những hiểu biết cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, góp phần tạo nên sự gắn bó
nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống và phù hợp với mục tiêu chung của
giáo dục.
* Về yêu cầu trong quá trình giảng dạy bộ tài liệu "Bác Hồ và những
bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" từ lớp 2 đến lớp 5 phải:
- Giáo dục cho học sinh những hiểu biết cơ bản về tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh;
nội dung tích hợp đảm bảo tự nhiên, nhẹ nhàng không gây quá tải cho học sinh.
- Tùy theo điều kiện của từng lớp, tùy theo đối tượng học sinh, giáo viên
tổ chức giờ học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sao cho hợp lí, vừa sức,
đạt hiệu quả giáo dục cao.
* Về nguyên tắc thực hiện.
Khi sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành
cho học sinh”, thực hiện tích hợp giáo dục phải bảo đảm một số nguyên tắc sau:
- Nội dung tích hợp giáo dục phải được thực hiện trong kế hoạch dạy học,
giáo dục của nhà trường, nội dung giáo dục phải đảm bảo tự nhiên, nhẹ nhàng
tránh gây nặng nề, giáo dục cho học sinh những hiểu biết cơ bản về tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh.
- Mục tiêu tích hợp giáo dục phải phù hợp với mục tiêu giáo dục của cấp
tiểu học nói chung và từng lớp nói riêng, góp phần thực hiện mục tiêu của giáo
dục phổ thông nói chung.
13


- Nội dung, mục tiêu tích hợp giáo dục phải phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học, được triển khai theo hướng tích hợp vào các
môn học và các hoạt động giáo dục chính khóa, ngoại khóa; phù hợp với đặc
trưng của môn học và hoạt động giáo dục, không làm thay đổi mục tiêu và nội
dung của môn học, bài học; đảm bảo tự nhiên, nhẹ nhàng, tránh gây nặng nề;
góp phần tạo nên sự gắn bó giữa nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống.
- Việc lồng ghép tích hợp phải được thể hiện rõ trong kế hoạch bài học,
tiến trình giảng dạy của tiết học.
* Về mức độ tích hợp:
Tùy theo nội dung, đặc điểm và khả năng thực hiện việc tích hợp giáo dục
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi bài học trong môn học để lựa chọn
mức độ tích hợp thích hợp. Có thể tích hợp theo các mức độ như: toàn phần (đối
với các bài học có nội dung trùng khớp hoàn toàn với nội dung giáo dục tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh); bộ phận (đối với các bài học chỉ có một phần
nội dung phù hợp với nội dung giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh), liên
hệ (đối với các bài học mà nội dung có yếu tố gần gũi, có thể liên hệ với nội
dung giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).
- Sau khi tập huấn đầy đủ các nội dung đến toàn thể giáo viên, tôi yêu cầu
các tổ khối chuyên môn căn cứ kế hoạch của nhà trường xây dựng kế hoạch dạy
học của tổ, khối. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ chức cho tổ viên
nghiên cứu tài liệu, xác định địa chỉ và nội dung tích hợp, lựa chọn phương pháp
và hình thức dạy học phù hợp.
Kế hoạch của các tổ khối cần xây dựng thật cụ thể, thể hiện rõ các nội
dung, môn, bài, các hoạt động tích hợp, thời lượng.....theo từng khối lớp và gửi
kế hoạch về nhà trường phê duyệt.
- Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban giám hiệu nhà trường cũng như
các đồng chí tổ khối trưởng phải tăng cường kiểm tra và đôn đốc giáo viên thực
hiện, thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình sinh hoạt
chuyên môn ở tổ, khối.
3.6. Phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tổ chức đội Thiếu niên và Đoàn
Thanh niên:
Để phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn – Đội thì
ngay từ đầu năm học phải kiện toàn tổ chức Đoàn - Đội trong nhà trường, chỉ
đạo Đoàn - Đội theo dõi sát sao các hoạt động thực hiện nề nếp. Phối hợp với
giáo viên chủ nhiệm cùng nắm bắt với học sinh chưa thực hiện tốt quy định để
kịp thời uốn nắn.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, hội thảo, hội thi, giao lưu...
thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giúp các em thoải mái nâng cao
ý thức tập thể, kiến thức xã hội và có ước mơ hoài bão cao đẹp, góp phần hoàn
thiện quá trình giáo dục đạo đức, hướng các em tới thói quen tốt, cách ứng xử có
văn hoá. Rèn luyện được kỹ năng thực hành bồi dưỡng năng lực tổ chức các
hoạt động thực tiễn. Thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp các hành vi đạo đức
được hình thành và củng cố.
Theo dõi sát sao các đợt thi đua, động viên khen thưởng kịp thời theo các
chủ đề, chủ điểm. Phê bình các cá nhân, tập thể mắc lỗi.
14


Tổ chức tốt các phong trào thăm hỏi, chăm sóc tượng đài liệt sĩ, bảo vệ
môi trường... rèn luyện tính cần cù chịu khó, tinh thần tương thân tương ái, ham
học hỏi, suy nghĩ độc lập, sáng tạo.
3.7. Phát huy hoạt động tự quản của học sinh.
Bạn bè cùng lứa tuổi hình thành tự phát và tự giác, đối với bạn bè mà các
em có thể bộc lộ những tính cách của mình do vậy cần chú ý việc xây dựng nền
tảng đạo đức chân chính trên cơ sở tình bạn chân chính. Đó là sự chung thực,
thông cảm, động viên giúp nhau cùng vươn lên cùng tiến bộ.
Giúp các em có ý thức tự quản cao, thấy được cái đẹp, ái cao thượng của
tình bạn giúp nhau cùng giành thành tích trong học tập và tu dưỡng. Song cũng
phải để các em tránh xa những ngộ nhận biến tình bạn cao đẹp thành đồng bọn,
nhóm bao che khuyết điểm cho nhau, tụ tập đàn đúm, rủ rê, lôi kéo vào các hội,
hè, tệ nạn xã hội.
Phát huy tốt vai trò của cán bộ lớp, chia tổ, nhóm tự quản, có bình bầu
hạnh kiểm theo tuần, theo tháng.
Tôn trọng ý kiến của cán bộ lớp, cán bộ đội, xây dựng cho các em mối
đoàn kết, thân ái, giúp nhau trong học tập và tu dưỡng. Khuyến khích bạn nghèo
vượt khó, có tinh thần đồng đội, tương trợ lẫn nhau.
Giáo viên chủ nhiệm đầu tư thời gian, tuyển chọn và cố vấn cho đội ngũ
cán bộ lớp, cán bộ đội, hướng dẫn các em hoạt động đội sao cho có hiệu quả.
3.8. Kết hợp nhà trường - gia đình - xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh.
Mỗi nhà trường đều cố gắng lớn trong việc hình thành phát triển nhân
cách cho học sinh. Song đây là một vấn đề nhạy cảm của xã hội, một khó khăn
không thể nhà trường giải quyết nổi mà đòi hỏi cả xã hội - gia đình cùng chung
tay, chung sức với trường để chống lại tác động của mặt trái xã hội tới học sinh.
Đối với nhà trường phải đổi mới cách giáo dục đạo đức cho các em, tránh
kiểu quan liêu, giáo điều, sách vở mà cần chú ý đến thực tế và tính hiệu quả, tính
mục đích, cụ thể của từng vấn đề. Duy trì tốt công tác phối kết hợp giữa nhà
trường - gia đình - xã hội.
Hàng năm phải kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha
mẹ học sinh phải xây dựng kế hoạch hoạt động riêng về vấn đề theo dõi, phối
hợp giáo dục đạo đức cho con em mình. Phát hiện kịp thời những sai lầm để uốn
nắn có biện pháp phù hợp. Tại các buổi họp phụ huynh. Nhà trường thông báo
tới các bậc phụ huynh nội quy, quy định về học tập, nề nếp của nhà trường tới
các bậc phụ huynh đôn đốc học sinh thực hiện. Thông qua với gia đình về các
chuẩn mực đạo đức mà học sinh phải đạt được ở từng lứa tuổi. Phụ huynh trao
đổi với giáo viên về việc rèn luyện đạo đức của từng em. Với những học sinh có
cá tính, giáo viên cần trao đổi cụ thể với gia đình nắm được đặc điểm tâm lý của
từng em. Kết hợp với gia đình có các biện pháp cụ thể: có thể mềm dẻo nhưng
thật kiên quyết với những em có hành vi không đúng. Nhà trường tuyên truyền
cho các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm hơn nữa đến đời sống tình cảm của
học sinh. Tạo cho các em có góc học tập: Có tủ sách, có một môi trường sống
lành mạnh. Cha mẹ anh chị em có mối quan hệ thân thiết, quan tâm đến nhau từ
đó có tác dụng tới việc hình thành nhân cách cho các em.
15


Hàng năm cho ký cam kết thực hiện giữa nhà trường - gia đình và cam kết
không vi phạm pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội.
Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội để theo dõi học
sinh ngoài giờ học. Có học sinh vi phạm phải phối hợp xét kỷ luật, đồng thời có
kế hoạch theo dõi giúp đỡ học sinh đó tiến bộ.
Học sinh tiểu học ở lứa tuổi sinh hoạt sao, đội nhi đồng. Ngoài hoạt động
ở trờng các em còn tham gia những tổ chức đoàn thể các xóm. Đoàn thể trực tiếp
quản lý các em là đoàn thanh niên. Nhà trường cần có mối liên hệ chặt chẽ với
tổ chức này, tổ chức các hoạt động ngoại khoá mang ý nghĩa giáo dục như: sửa
sang, vệ sinh tượng đài liệt sĩ, giúp đỡ ngời cô đơn không nơi nơng tựa, bà mẹ
Việt Nam anh hùng, giúp đỡ gia đình thơng binh liệt sĩ ... Phối kết hợp với hội
Cựu chiến binh mời các bác, các chú kể chuyện về các anh Bộ đội Cụ Hồ,
những thiếu nhi dũng cảm, những tấm gương anh hùng của các chiến sĩ cách
mạng. Phối kết hợp với Hội Phụ nữ tổ chức các hoạt động vui chơi, thể dục thể
thao, văn nghệ.
3.9. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức trong trường.
Kiểm tra hoạt động dạy và học là một bộ phận cốt yếu, quan trọng trong
quản lí trường học. Thông qua kiểm tra người quản lí nắm bắt được thông tin
liên hệ nghịch một cách đầy đủ, khách quan, có hệ thống. Nhận biết được thực
trạng dạy và học trong từng giai đoạn của giáo viên và học sinh. Từ đó có biện
pháp chỉ đạo phù hợp.
Do đó song song với việc triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp trên,
Ban giám hiệu nhà trường đã tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động
giáo dục đạo đức trong trường.
Thường xuyên kiểm tra hoạt động giáo dục đạo đức của giáo viên theo kế
hoạch đã đề ra. Từ đó rút kinh nghiệm, tổng kết đánh giá thi đua khen thưởng ở
mức độ khác nhau và lại mở màn cho một chu trình kế hoạch giáo dục đạo đức
mới hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với tình hình cụ thể của trường, khắc phục
được những bất cập, những chỗ chưa hợp lý. Để kế hoạch tiếp nối hay hơn kế
hoạch trước và nhờ đó công tác giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cho học sinh
ngày một nâng cao góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục nhân cách phát
triển toàn diện, hài hoà, đáp ứng yêu cầu mới của xã hội.
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
Từ việc nghiên cứu lí luận và thực tiễn hoạt động giáo dục đạo đức trong
nhà trường, với việc áp dụng các biện pháp trên trong quá trình chỉ đạo trong
thời gian qua, đã thu được một số kết quả sau:
- Bản thân cũng như các đồng chí cán bộ giáo viên nhà trường đã được
nâng cao nhận thức trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, từ đó có trách
nhiệm hơn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường.
- Học sinh nhà trường đã nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức, hành vi đạo
đức của các em đã có nhiều tiến bộ, học sinh ngoan ngoãn, kính thầy yêu bạn,
vâng lời ông bà cha mẹ, thầy cô, hình thành được các nề nếp học tập, vui chơi,
các em thi đua nói lời hay, làm việc tốt, hiện tượng bỏ học vô lý do, vô lễ không
còn, hiện tượng các em có những lời lẽ thiếu thiện cảm khi tiếp xúc với bè bạn
như nói tục, chửi thề đã giảm hẳn.
16


Kết quả đánh giá xếp loại môn đạo đức và phẩm chất đạo đức học kỳ I
năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:
* Kết quả xếp loại đạo đức học kỳ I - Năm học 2018 - 2019:
Kết quả
Khối
STT
Sĩ số Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Ghi chú
lớp
SL
TL
SL
TL
SL
TL
1
I
119
83
69.7
36
30.3
0
3KT
2
II
108
67
62.0
41
38.0
0
7KT
3
III
99
62
62.6
37
37.4
0
3KT
4
IV
99
62
62.6
37
37.4
0
2KT
5
V
86
52
60.5
34
39.5
0
Toàn trường 511
326
63.8
185
36.2
0
15KT
* Kết quả xếp loại phẩm chất đạo đức học kỳ 1 - Nnăm học 2018 2019:
Phẩm chất

Chăm học chăm
làm
Chia ra: - Tốt
- Đạt
- Cần cố gắng
Tự tin trách nhiệm
Chia ra: - Tốt
- Đạt
- Cần cố gắng
Trung thực, kỷ luật
Chia ra: - Tốt
- Đạt
- Cần cố gắng

Tổng số Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
511

307 60.1
204 39.9
0
511
307 60.1
204 39.9
0
511
333 65.2
178 34.8
0
511
Đoàn kết, yêu thương
Chia ra: - Tốt
325 63.6
- Đạt
186 36.4
- Cần cố gắng 0

119

108

84 70.5
35 29.5
0
119
84 70.5
35 29.5
0
119
84 70.5
35 29.5
0
119
84 70.5
35 29.5
0

48 44.0
60 56.0
0
108
51 59.3
57 40.7
0
108
54 50.0
54 50.0
0
108
58 53.7
50 46.3
0

99

99

86

63 63.6 58 58.6 54 62.8
36 36.4 41 41.4 32 37.2
0
0
0
99
99
86
63 63.6 60 60.6 49 56.9
36 36.4 39 39.4 37 43.1
0
0
0
99
99
86
70 70.7 60 60.6 65 75.3
29 29.3 39 39.4 21 24.7
0
0
0
99
99
86
72 72.7 61 61.6 50 58.1
27 27.3 38 38.4 36 41.9
0
0
0

17


III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
***************@****************

1. Kết luận:
Công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường tiểu học hiện nay là một
nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách, đang được Đảng, nhà nước và toàn xã
hội quan tâm. Việc giáo dục đạo đức tốt sẽ góp phần tạo ra những con người có
nhân cách phẩm chất đạo đức tốt và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện. Bởi vậy ngời cán bộ quản lý phải có nhận thức đúng đắn về vị trí vai trò,
nhiệm vụ của công tác giáo dục đạo đức, tăng cường công tác chỉ đạo giáo dục
trong nhà trường để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước đặt
ra cho ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Qua quá trình nghiên cứu các biện pháp chỉ đạo nâng cao cất lượng giáo
dục đạo đức trong trường Tiểu học Hưng Lộc 2, tôi rút ra một số bài học kinh
nghiệm sau:
- Để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nói riêng, chất lượng giáo dục
toàn diện trong nhà trường nói chung, thì yếu tố nâng cao nhận thức của cán bộ
quản lý và giáo viên là yếu tố hành đầu trong mọi công việc. Do đó muốn nâng
cao chất lượng giáo dục trong nhà trường thì người cán bộ quản lí cần phải nhận
thức đúng đắn về vị trí vai trò, nhiệm vụ của công tác giáo dục đạo đức và
thường xuyên coi trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên.
- Trong công tác chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường,
người cán bộ quản lí phải xác định cho mình một trách nhiệm lớn lao và phải
biết sáng tạo, linh hoạt các biện pháp quản lí có tính khả thi; phải biết kết hợp
nhiều biện pháp, tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, lâu dài mới đạt
được mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Mỗi thầy cô phải là một tấm gương sáng và chuẩn mực đạo đức, để học
sinh học tập và noi theo. Vì vậy mỗi cán bộ quản lý, giáo viên phải thường
xuyên tu dưỡng đạo đức, chú ý tới cử chỉ, lời nói và cách ăn mặc của mình để
học sinh bắt chước làm theo.
- Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể rộng lớn để học
sinh thực hành đạo đức. Nhà trường kết hợp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ với các
18


hoạt động sinh hoạt dã ngoại, tham quan di tích, văn nghệ, thể dục thể thao,
thăm gia đình thương binh liệt sĩ, tham bà mẹ Việt Nam anh hùng, làm kế hoạch
nhỏ thu gom giấy vụn giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui tết v.v. Các
hoạt động này nhằm mục đích giúp cho học sinh thực hành những lý thuyết đạo
đức, chuyển hóa những nhận thức tốt, đúng của học sinh thành lời nói, lời văn,
hành vi đạo đức được thể hiện trước mắt nhiều người. Những lời nói, hành vi
của các em được nhiều người nhận xét đánh giá. Dựa trên nhận xét, đánh giá này
nhà trường, thầy cô giáo có những biện pháp kịp thời uốn nắn những sai lệch
trong học sinh hoặc phát huy những điều tốt giúp học sinh rèn luyện hình thành
thói quen đạo đức.
- Để công tác giáo dục đạo đức cho học sinh đạt hiệu quả cao thì trong
quá trình tổ chức thực hiện phải biết phối kết hợp chặt chẽ các lực lượng trong
và ngoài nhà trường cùng tham gia, thực hiện tốt mối quan hệ “Nhà trường –
Gia đình – Xã hội” để tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho các em kể cả
trong và ngoài nhà trường, lý thuyết với thực hành.
- Trong quá trình tổ chức chỉ đạo, phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra
đụn đốc giáo viên, động viên, giúp đỡ giáo viên để họ tự giác, hăng hái trong
công việc, có như thế mới phát huy được tính sáng tạo của đội ngũ giáo viên.
2. Kiến nghị:
Qua quá trình nghiên cứu, áp dụng một số biện pháp vào việc quan lí chỉ
đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học, tôi có
một số đề xuất kiến nghị sau:
- Đối với các cấp ủy đảng phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo các nhà
trường coi trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Phòng giáo dục nên mở các đợt hội thảo, tham luận về giáo dục đạo đức
cho học sinh để các trường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.
- Về phía nhà trường: Cần tổ chức cho học sinh tham gia vào các họat
động tập thể, giúp các em mạnh dạ, có cơ hội bộc lộ những phẩm chất đạo đức,
từ đó giúp giáo viên có biện pháp giáo dục cho các em hợp lí; tham mưu với cấp
ủy, chính quyền địa phương đầu tư cơ sở vật chất để đảm cho yêu cầu công tác
giáo dục hiện nay.
- Giáo viên cần tìm hiểu đặc điểm riêng của mỗi học sinh để có biện pháp
giáo dục đạo đức phù hợp. Luôn lấy những câu chuyện, tấm gương gần gũi với
học sinh hoặc của chính gia đình học sinh, giúp bài học đạo đức thêm phong
phú gần gũi, sống động đối với các em và các em cũng tiếp nhận bài học nhẹ
nhàng sinh động và hiệu quả. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng trong
nhà trường và các lực lượng xã hội để cùng có biện pháp giáo dục đạo đức cho
học sinh, giúp cho việc giáo dục đạo đức được gắn liền với thực tiễn.
- Đối với gia đình học sinh cần phối hợp với các lực lượng giáo dục trong
nhà trường để có biện pháp giáo dục đạo đức cho con em mình, không quá
nuông chiều các em, không làm thay, làm hộ các em những việc vừa sức với lứa
tuổi. Tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện nhân cách.
Do thời gian và năng lực có hạn, nên chắc chắn bài viết không thể tránh
khỏi những tồn tại, thiếu sót. Rất mong nhận được sự chỉ đạo, góp ý của các cấp
lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp, để bản thân tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hơn.
19


Xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hậu Lộc, ngày 18 tháng 3 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là
SKKN của mình viết, không sao chép
của người khác.
Người thực hiện

Nguyễn Thái Sơn

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×