Tải bản đầy đủ

tiểu luận về tác phẩm thà ít mà tốt tác phẩm kinh điển

TÁC PHẨM THÀ ÍT MÀ TỐT CỦA LÊNIN
VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN VIỆT NAM
Phần I
THÀ ÍT MÀ TỐT
(V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, t.45, tr.442-460)
Thà ít mà tốt là một trong những tác phẩm cuối đời của Lênin và cũng là
tác phẩm cuối cùng Lênin đọc cho thư ký ghi ngày 2 tháng 3 năm 1923.
Tuy rất ngắn, có 18 trang, nhưng cho đến bây giờ vẫn được coi là một trong
những tác phẩm quan trọng của Người nói về vấn đề nhà nước. Tác phẩm đã thực
sự giúp cho Đảng Bônsêvích Nga không ngừng củng cố nhà nước; đồng thời vừa
có ý nghĩa đối nội, vừa có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc.
I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA TÁC PHẨM

Sau Cách mạng Tháng 10 Lênin tập trung nghiên cứu lý luận để xây dựng
bộ máy nhà nước của nhà nước chuyên chính vô sản.
Mùa xuân năm 1921, Lênin đề ra chính sách kinh tế mới. Sau gần một năm
thực hiện đã đem lại nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế được phục hồi đáng
kể, công, nông nghiệp có bước phát triển mới mặc dù còn rất chậm. Điều đó đã tạo
ra sự giao lưu hàng hóa từ thành thị đến nông thôn, đã tạo được đà để chuyển sang
phát triển nền kinh tế với tốc độ và quy mô lớn.
Về mặt chính trị: Khối liên minh công - nông được củng cố, đó là thực chất

chính trị của chính sách kinh tế mới. Thành phần trung nông có chuyển biến mới
và có thái độ đúng về chính quyền cách mạng rõ rệt hơn. Tầng lớp bóc lột nông
thôn bị hạn chế đáng kể. Chính quyền Xô viết được củng cố, đóng vai trò chủ đạo
trong nền kinh tế quốc dân. Nhiệm vụ đối nội, đối ngoại được đặt ra hết sức to lớn:
Về đối nội, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế quốc dân,
từng bước nâng cao đời sống của nhân dân lao động, củng cố liên minh công nông, bộ máy nhà nước, lực lượng quốc phòng, phòng ngừa nạn đói và sự khủng


hoảng tài chính có thể xảy ra; về đối ngoại, xóa thế bao vây kinh tế của đế quốc,
làm dịu tình hình khiến cho đế quốc không có thể tìm cớ gây ra chiến tranh.
Đặt vấn đề củng cố, củng cố, đổi mới bộ máy nhà nước trong thời điểm này
là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết, phù hợp với điều kiện mới của đất nước, làm cho
bộ máy nhà nước đủ sức lãnh đạo, quản lý đất nước phù hợp với quy luật khách
quan.
Tác phẩm này, Lênin đọc cho thư ký ghi vào ngày 2/3/1923 và được xuất
bản ngày 4/3/1923.
II. NỘI DUNG TÁC PHẨM

1. Quan điểm của Lênin đánh giá nhà nước sau 5 năm Cách mạng
Tháng Mười Nga thành công
Mọi cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản tất yếu dẫn đến thành
lập Nhà nước chuyên chính vô sản. Nhà nước này thực sự của dân, do dân, vì dân.
Do đó sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản không thể tách rời nhà nước. Nhưng cải
cách bộ máy nhà nước này một sớm, một chiều có ngay được mà phải từng bước
củng cố, nâng cao năng lực quản lý điều hành của nhà nước.
Lênin đánh giá đúng tính chất, vai trò, ý nghĩa lịch sử trọng đại của nhà
nước Xô viết. Người khẳng định: Nhà nước Xô viết đã tạo ra một xã hội mới, một
kỷ nguyên mới.
Người viết: "Trong hàng mấy trăm năm nay, người ta đã xây dựng lên
những nhà nước theo kiểu tư sản, và đây là lần đầu tiên, chúng ta đã tìm ra một
hình thức nhà nước không phải tư sản... Dẫu cho bộ máy nhà nước của chúng ta
còn kém cỏi, nhưng nó đã được sáng tạo ra, đó là một phát minh lịch sử vĩ đại
nhất, một nhà nước kiểu vô sản đã được sáng tạo ra" 1.
Đồng thời, Lênin không xem thường mặt yếu kém của bộ máy Xô viết sau
5 năm xây dựng và những nguyên nhân của những yếu kém đó. Những hạn chế đó
là: quan liêu, thủ cựu, bảo thủ, không muốn đổi mới cái gì cả.
Đường lối mà Đảng Bônsêvích Nga đứng đầu là Lênin được đặt ra rất đúng
đắn. Yếu tố quyết định lúc này là tổ chức, bao gồm cả bộ máy tổ chức hoạt động
1

. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, t.45, tr.130.

2


thực tiễn. Năm 1923, Lênin nói nước Nga Xô viết còn xa mới mang đầy đủ tính
chất chủ nghĩa xã hội vì bộ máy cồng kềnh, làm việc thì quan liêu, đội ngũ cán bộ
sính làm kế hoạch, chỉ đạo thực tiễn yếu, ba hoa, cách mạng suông, xuất hiện bệnh
tự mãn của người cộng sản, có cả phần tử xấu, cơ hội.
Tại sao đến thời điểm này, Lênin quan tâm nhiều đến củng cố bộ máy nhà
nước? Sau Cách mạng Tháng Mười, vấn đề này đã được đặt ra, nhưng lúc đó chưa
có điều kiện giải quyết vì nội chiến. Trải qua 5 năm củng cố nhưng không nắm
chắc phương châm nên đến năm 1923 bộ máy của nhà nước vẫn không đáp ứng
được yêu cầu cách mạng mới.
Lênin nói: "Thế là đã năm năm, chúng ta ra sức cải tiến bộ máy nhà nước
của ta. Nhưng đó chỉ là một hoạt động phí công, một hoạt động qua năm năm, đã
chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng hoạt động đó chỉ là vô hiệu, thậm chí còn vô ích, hay
thậm chí còn có hại là khác" 2.
Lênin nói: "Không, bộ máy ấy (bộ máy Xô viết - BT), có thể nói là chúng
ta chưa có, và ngay cả những yếu tố cho phép chúng ta xây dựng được bộ máy ấy,
chúng ta cũng có ít ỏi đến nực cười" 3.
Nguyên nhân của nó bắt nguồn từ quá khứ, nhà nước tư sản bị lật đổ nhưng
chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Trình độ văn hóa của nhân dân quá thấp. Nội chiến lại
diễn ra quá dài. Nhiều cán bộ ưu tú của Đảng phải ra mặt trận, tạo ra chỗ hổng lớn
ở địa phương. Trong hoàn cảnh đó, nhà nước Nga phải sử dụng cả những chuyên
gia tư sản trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và quân sự.
2. Mục đích của việc cải tiến bộ máy nhà nước Xô viết
Nhằm bảo đảm cho nhà nước Xô viết thực sự xứng đáng với danh hiệu là
bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. Trên cơ sở có đầy đủ năng
lực quản lý, đưa nhà nước Nga từ sản xuất nhỏ, yếu kém, nông nghiệp lạc hậu tiến
lên nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.
Củng cố bộ máy nhà nước là bài học có tính chất quốc tế, Lênin đã nêu ra
hai vấn đề:

2
3

. V.I.Lênin: Sđd,, t.45, tr.445.
. V.I.Lênin: Sđd, t.45, tr.443.

3


- Với nền sản xuất tiểu nông, đất nước bị tàn phá, chính quyền Xô viết có
thể đứng vững cho đến khi cách mạng các nước khác có thể đứng vững được
không?
- Liệu nước Nga Xô viết có thể tránh được sự xung đột với các nước đế
quốc chủ nghĩa hay không?
Cách mạng Việt Nam thời gian qua đã phản ánh đúng những tư tưởng vĩ
đại đó của Lênin, đã đứng vững và đang dốc toàn lực vào công cuộc đổi mới toàn
diện, đưa đất nước vốn nghèo nàn lạc hậu tiến lên đạt mục tiêu dân giàu nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh theo định hướng XHCN.
3. Yêu cầu và điều kiện cải tiến bộ máy Xôviết
Phải xây dựng được một nhà nước thực sự trong sạch và gương mẫu.
Nhà nước đó phải được xây dựng trên cơ sở vững chắc của khối liên minh
công - nông. Liên minh công - nông theo Lênin là phải có cái mới về số lượng và
chất lượng. Nông dân phải được hợp thành một giai cấp nông dân tập thể. Liên
minh công - nông là liên minh chính trị bảo đảm cho họ có quyền làm chủ thật sự.
Nhà nước Xô viết phải gọn nhẹ, có hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ viên chức
trong bộ máy nhà nước phải có phẩm chất và năng lực tốt. Lênin đặc biệt quan tâm
đến đội ngũ cán bộ trong bộ máy nhà nước. Người nói: "Theo ý tôi, phải vĩnh viễn
vứt bỏ ngay tất cả những tiêu chuẩn chung về số lượng nhân viên của các cơ quan
thuộc bộ ấy. Chúng ta phải lựa chọn đặc biệt, cẩn thận những cán bộ của Bộ dân
ủy thanh tra công nông, căn cứ vào một sự kiểm tra nghiêm ngặt nhất, chứ không
khác được" 1. Phải qua thi cửa và uy tín của bản thân. Người chỉ ra rằng, nên tập
trung chọn vào bộ máy nhà nước những cán bộ có kinh nghiệm ở các cơ quan cũng
như trong số những sinh viên các trường đại học Xô viết, lựa chọn cán bộ phải
theo phương châm "Thà ít mà tốt", ít về số lượng nhưng chất lượng phải cao.
Phải đổi mới thành phần của bộ máy ấy bằng những lực lượng ưu tú của
Đảng trong giai cấp công nhân và giới trí thức. Vì thế, để đổi mới bộ máy nhà
nước, theo Lênin cần phải: "Một là học tập, hai là học tập, ba là học tập mãi, và

1

. V.I.Lênin: Sđd, t.45, tr.446.

4


sau nữa, phải làm sao cho học thức ở nước ta không nằm trên giấy hoặc là một lời
nói theo mốt nữa..." 2.
Điều kiện để xây dựng bộ máy nhà nước ấy là:
Một là, giai cấp công nhân và nhân dân lao động phải có trình độ cần thiết,
vì thề mỗi người phải tự nỗ lực, cố gắng học tập để nâng cao trình độ.
Hai là, phải làm cho học thức đó không nằm trong giấy tờ hoặc chỉ là một
lời nói theo mốt mà phải coi nó là bộ phận khăng khít của cuộc sống, ra sức học
tập để phục vụ lợi ích chung.
4. Phương châm và những phương pháp chủ yếu để củng cố bộ máy
nhà nước 1
Phương châm: "Thà ít mà tốt"
- Cải tổ bộ máy nhà nước phải được tiến hành có trọng điểm, đó là Bộ dân
ủy thanh tra công nông.
- Tiến hành vững chắc; thận trọng; tránh lề mề, kém hiệu quả.
Biện pháp:
- Tăng cường công tác kiểm tra; củng cố quan điểm của Đảng và Nhà nước;
lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cán bộ lãnh đạo phải là người cộng sản ưu
tú, phải có thi khảo sát trình độ, phải hiểu được quá trình vận hành của bộ máy nhà
nước.
- Phải thanh lọc khỏi bộc máy nhà nước những kẻ quan liêu, những kẻ ăn
hối lộ, những phần tử lạc lõng khác.
III. Ý NGHĨA CỦA TÁC PHẨM

- Tác phẩm Thà ít mà tốt có ý nghĩa thực tiễn cực kỳ quan trọng. Nó trang
bị cho những người cộng sản lý luận về xây dựng nhà nước Xô viết đứng vững và
phát triển.
- Thà ít mà tốt là di huấn chính trị có ý nghĩa quốc tế đối với các đảng mác
xít lêninnít lãnh đạo chính quyền.

2
1

. 1. V.I.Lênin: Sđd, t.45, tr.444.
. 1. V.I.Lênin: Sđd, t.45, tr.445.

5


Tác phẩm này của Lênin đã và đang tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan
trọng trong hoạt động thực tiễn của Đảng Cộng sản về xây dựng chủ nghĩa xã hội
và chủ nghĩa cộng sản.
- Thấm nhuần tư tưởng của Lênin, Đảng ta đã vạch ra đường lối đổi mới
toàn diện, trong đó có cải cách bộ máy nhà nước nhằm làm cho bộ máy nhà nước
trong sạch và vững mạnh. Tình hình chính trị phức tạp hiện nay càng đặt ra cho
Việt Nam phải kiên trì con đường mình đã chọn.
Khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã vạch ra là con đường
đúng đắn nhất để nhà nước thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng và văn minh.
Trong quá trình chuyển đổi và thực hiện cơ chế quản lý mới, vấn đề nhà
nước, vấn đề quản lý hành chính của nhà nước càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa
lớn lao nhằm phân định rõ ràng ranh giới giữa Đảng và Nhà nước.

6


Phần II
LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM
1. Đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước và đấu tranh chống tệ
quan liêu, tham nhũng, lãng phí
a) Đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước
Nhà nước kiểu mới của ta ra đời từ sau ngày cách mạng Tháng Tám (1945)
thành công và đã tiến hành quản lý kinh tế - xã hội; tiến hành các cuộc kháng
chiến chống ngoại xâm thắng lợi. Trong công cuộc xây dựng CNXH, đổi mới đất
nước, nhà nước ta đã phát huy vai trò trách nhiệm trong quản lý kinh tế - xã hội,
tiến hành đổi mới quản lý kinh tế nhưng vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội,
đảm bảo tăng trưởng kinh tế, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng, đổi mới hệ
thống kinh tế, hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức quản lý nhà nước phù hợp với cơ chế mới... do đó đã góp phần to lớn vào
phát triển kinh tế - xã hội đưa đất nước đi lên. Bên cạnh những thành tựu đạt được
còn nhiều mặt hạn chế và yếu kém:
Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước còn nặng nề, quan hệ phân công và hiệp
tác chưa rõ ràng và còn nhiều vướng mắc, tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan
liêu, phân tán còn nghiêm trọng, cán bộ công chức nhà nước còn nhiều hạn chế,
yếu kém cả về trình độ, năng lực, phẩm chất, chưa tương xứng với yêu cầu của
nhiệm vụ;
- Quản lý nhà nước chưa ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới, chưa phát huy
đầy đủ mặt tích cực và hạn chế được tính tự phát, tiêu cực của kinh tế thị trường;
- Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách chưa đồng bộ và nhất quán, thực
hiện chưa nghiêm...
Nguyên nhân chủ yếu của sự yếu kém trên là:
- Chúng ta đang ở quá trình đổi mới, cái cũ chưa xóa bỏ hết, cái mới chưa
ra đời đồng bộ, việc xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, về
quản lý nền kinh tế đang chuyển sang kinh tế thị trường là công việc mới mẻ, phải
vừa làm, vừa tìm tòi, rút kinh nghiệm.
- Việc đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế còn
thiếu cơ sở khoa học, nên còn vừa vướng mắc, hiệu quả và tác dụng còn hạn chế,
7


vừa thiếu trách nhiệm và kiên quyết tự đổi mới, tự chỉnh đốn của các cơ quan quản
lý nhà nước để bảo đảm sự trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động
của nhà nước.
Cải cách nền hành chính nhà nước là một yêu cầu của mọi quốc gia, nhưng
đối với nước ta hiện nay trở thành một nhiệm vụ hết sức cấp bách nhằm khắc phục
những tồn tại của quản lý nhà nước kiểu cũ, xây dựng một nhà nước thực sự của
dân, do dân, vì dân, có khả năng quản lý nền kinh tế đang trong quá trình chuyển
đổi sang nền kinh tế thị trường, còn rất mới mẻ và rất phức tạp, sớm thích nghi hòa
nhập với thị trường, kinh tế thế giới. Cải cách nền hành chính nhà nước là một
cuộc đấu tranh hết sức gay go để khắc phục cái cũ, xây dựng cái mới bao gồm
hàng loạt vấn đề như:
- Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh thể chế kinh tế bao gồm hệ thống pháp luật
về văn bản pháp quy, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hình thành đồng bộ
yếu tố thị trường theo định hướng XHCN; đổi mới công tác kế hoạch hóa bảo đảm
phù hợp và định hướng nền kinh tế thị trường đang trong bước sơ khai và nhiều
biến động, xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách kinh tế - xã hội trong đó quan
trọng nhất là chính sách tài chính - tiền tệ, thực hiện chính sách xã hội.
- Cải cách một bước thủ tục hành chính cả về quy chế và tổ chức thực hiện,
giảm đến mức tối đa các thủ tục, quy chế và phong cách quan liêu, phiền hà đối
với nhân dân và các tổ chức kinh tế, xã hội trong nước và nước ngoài.
- Sắp xếp về chấn chỉnh tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, bảo đảm cho bộ
máy tinh gọn, đủ khả năng quản lý và xử lý tốt các vấn đề nẩy sinh trong nền kinh
tế thị trường, tập trung vào quản lý kinh tế vĩ mô, giảm dần đi tới xóa bỏ chế độ
chủ quản đối với doanh nghiệp nhà nước. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý
nhà nước gắn liền với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước về phẩm
chất, trình độ và năng lực...
b) Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, láng phí
Quan liêu và tham nhũng đi liền với nhau, là căn bệnh của nhà nước nói
chung. Riêng ở nước ta đang trong thời kỳ quá độ, thời kỳ đổi mới, cơ chế cũ chưa

8


hoàn toàn mất đi, cơ chế mới chưa ra đời đồng bộ là điều kiện tốt cho tệ quan liêu
về tham nhũng lãng phí phát triển, trở thành nguy cơ cho nước nhà.
Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí phải vận dụng tổng hợp
các biện pháp: Hành chính, kinh tế, giáo dục, nhưng quan trọng nhất là bằng cơ
chế, chính sách và pháp luật, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các
vụ vi phạm pháp luật và bằng sức mạnh làm chủ của nhân dân trong việc phát hiện
kiểm tra, kiểm soát cán bộ, công chức nhà nước phạm tệ quan liêu, tham nhũng,
hạch sách dân chúng, đồng thời phải nghiêm trị những hiện tượng vu cáo làm mất
danh dự và uy tín của cán bộ, công chức quản lý của bộ máy nhà nước.
2. Nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân
Nâng cao đạo đức cách mạng và chống lại chủ nghĩa cá nhân là vấn đề
được đặt ra rất cấp bách trong tình hình hiện nay. Bởi vì, tình trạng suy thoái về tư
tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang diễn
ra ngày càng phổ biến, tinh vi và nghiêm trọng.
Do đó, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là rất
cần thiết đối với việc nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ
đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh Người sáng lập rèn luyện Đảng ta nhắc nhở cán bộ
đảng viên luôn nêu cao vai trò gương mẫu tiên phong để xứng đáng là người lãnh
đạo, xứng đáng với lòng tin cậy, mến phục của nhân dân: "Đảng viên đi trước,
làng nước theo sau" 1.
75 năm qua, khẳng định vai trò lãnh đạo và thành tích của Đảng trong quá
trình lãnh đạo cách mạng, thể hiện ở các thành tựu sau đây:
- Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám 1945
thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; rồi kháng chiến chống Pháp
thắng lợi và lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là:
vừa chiến đấu chống Mỹ cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
- Khẳng định đường lối cách mạng do Đảng lãnh đạo là đúng đắn. Phương
pháp lãnh đạo của Đảng là sáng suốt, tài chình. Từ đó đưa dân tộc ta tiến lên
1

. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, nxb CTQG, Hà Nội, tr.438.

9


không ngừng, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong đó đáng kể là đào tạo
được một thế hệ thanh niên cách mạng.
Cán bộ đảng viên của Đảng lúc bấy giờ có những ưu điểm trên mọi mặt
chiến đấu và sản xuất, trong mọi hoạt động hàng ngày. Rất nhiều cán bộ đảng viên
tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên
những thành tích rất vẻ vang. Thành tích và ưu điểm nói trên đã được nhân dân và
Đảng thừa nhận, ghi nhớ và tự hào...
Bên cạnh những thành tựu, ưu điểm đạt được, chúng ta cần nhấn mạnh
những khuyết điểm của một bộ phận cán bộ đảng viên mà đạo đức, phẩm chất, lối
sống còn thấp kém làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm suy giảm lòng tin của
nhân dân đối với Đảng, và Nhà nước. Khuyết điểm nặng nhất là "họ mang nặng
chủ nghĩa cá nhân"2. Một căn bệnh nguy hiểm như một thứ vi trùng lây lan và đẻ
ra nhiều chứng bệnh khác, nhiều khuyết điểm khác trong xã hội.
Khái niệm về chủ nghĩa cá nhân được biểu hiện với mọi màu vẻ như Chủ
tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ bản chất cá nhân là: "Việc gì cũng nghĩ đến lợi ích
riêng của mình trước hết... chỉ muốn "mọi người vì mình"" 1. Nó là nguyên nhân
sinh ra nhiều chứng bệnh khác như ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham nhũng,
hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao
tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa
rời thực tế, xa rời quần chúng, mắc bệnh quan liêu... Tóm lại, do chủ nghĩa cá
nhân mà phạm nhiều sai lầm, rất nhiều thói hư tật xấu của một số cán bộ đảng
viên. Đó là những căn bệnh và khuyết điểm được nảy sinh trong điều kiện của
đảng cầm quyền. Tất cả tựu trung là do chủ nghĩa cá nhân.
Để nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân. Trách
nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng cầm quyền là tăng cường giáo dục lý
tưởng cộng sản chủ nghĩa, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình trong Đảng, phải tổ chức cho quần
chúng phê bình cán bộ đảng viên. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ; kỷ
luật của Đảng phải nghiêm minh.
2
1

. Hồ Chí Minh: Sđd, t.12, tr.438.
. Hồ Chí Minh: Sđd, t.12, tr.438.

10


Nhiệm vụ của cán bộ đảng viên là: phải đặt lợi ích của cách mạng, của
Đảng, của nhân dân lên trên, lên trước; phải kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ
nghĩa cá nhân; nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh
thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật... Trong đó đề cập đến nhiệm vụ học tập
rèn luyện nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ. Đó cũng là cách
chữa trị tốt nhất đối với các loại bệnh nói trên.
Đảng Cộng sản Việt Nam - "Đảng ta vĩ đại thật". Mỗi cán bộ đảng viên, và
tổ chức đảng luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xứng đáng với Đảng vĩ đại. Trong
thời kỳ mới, chúng ta đang mở cửa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế nhiều
thành phần, thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh
đạo của Đảng. Sự nghiệp cách mạng khó khăn phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải
mạnh. Đảng mạnh là do mỗi chi bộ phải tốt, chi bộ tốt là do mỗi đảng viên đều tốt.
Đảng phải thường xuyên đổi mới và chỉnh đốn để xây dựng Đảng thành tổ chức
vững mạnh và trong sạch.
Và thực hiện theo phương châm của Lênin "Thà ít mà tốt".
Do đó, vấn đề đặt ra đối với mỗi cán bộ đảng viên là phải thường xuyên tự
đổi mới, tự rèn luyện. Nâng cao đạo đức cách mạng, thực hành chống chủ nghĩa cá
nhân ngay trong mỗi con người. Hơn lúc nào hết, hiện nay vai trò nêu gương về
đạo đức, lối sống cán bộ đảng viên là vấn đề rất quan trọng. Học tập tư tưởng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
giúp chúng ta làm đúng những lời chỉ dẫn quý báu của Người.
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công.

11


KẾT LUẬN
Ngày nay CNXH đang đứng trước những khó khăn thách thức cho sự tồn
tại và phát triển thì kẻ thù của chủ nghĩa Mác - Lênin đã và đang ra sức chống phá,
phản bác những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng nhà nước kiểu
mới XHCN, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vấn đề lý luận mà Lênin đã vạch
ra trong tác phẩm "Thà ít mà tốt" cần được nghiên cứu và vận dụng để không
ngừng củng cố và từng bước xây dựng bộ máy nhà nước ta trong sạch, vững mạnh
để làm tròn vai trò quản lý và điều hành đất nước ta đáp ứng được yêu cầu của sự
nghiệp đổi mới - mà trước hết là tiến hành cải cách bộ máy hành chính nhà nước để
nhà nước thực sự có hiệu lực và hiệu quả. Đó là kết quả của quá trình vận dụng, phát
triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về nhà nước, và các giá trị tư tưởng của dân tộc
và nhân loại trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền.
Ngày nay các điều kiện thực tế trên thế giới và Việt Nam đã thay đổi. Nhà
nước trong quá trình đổi mới đã thu được những thành tựu đáng kể, đáng tự hào,
đồng thời bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến chất lư ợng hoạt động, hiệu
lực hiệu quả và uy tín thực tế. Sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đặt
ra yêu cầu củng cố hoàn thiện theo hướng pháp quyền XHCN. Do vậy, những tư tưởng
của Lênin trong tác phẩm "Thà ít mà tốt" vẫn là nền tảng tư tưởng, lý luận và là những
chỉ dẫn quý báu cho chúng ta xây dựng nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Sức mạnh của nhà nước là yếu tố quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của Đảng, đến vai trò của Đảng đối với toàn xã hội, đối với xây dựng
đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước có phẩm
chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đem tâm
huyết và lòng nhiệt thành cách mạng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được
phân công. Với ý nghĩa đó nghiên cứu và vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng
của Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam để hoàn thiện bộ máy nhà nước thật sự
trong sạch vững mạnh là trách nhiệm to lớn của toàn Đảng và toàn dân, của cả hệ
thống chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu của sự nghiệp đổi mới toàn
diện đất nước theo định hướng XHCN.

MỤC LỤC

12


trang
Phần I: Phân tích tác phẩm: Thà ít mà tốt
I. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm
II. Nội dung tác phẩm
1. Quan điểm của Lênin đánh giá nhà nước sau 5 năm

1
2

cách mạng tháng 10 Nga thành công
2. Mục đích của việc cải tiến bộ máy nhà nước Xô viết
3. Yêu cầu và điều kiện cải tiến bộ máy Xô viết
4. Phương châm và những phương pháp chủ yếu để củng

4
4
6

cố bộ máy nhà nước
5. Ý nghĩa của tác phẩm
Phần II: Liên hệ thực tiễn Việt Nam
1. Đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước về đấu

7
8
8

tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí
a) Đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước Việt Nam
b) Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu tham nhũng

8
1

lãng phí
2. Nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống chống chủ

0

nghĩa cá nhân
Kết luận

0

1
1
4

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×