Tải bản đầy đủ

Một số kinh nghiệm tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại trường mầm non nga thiện

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ
CHỨC HOẠT ĐỘNG GÓC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6
TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THIỆN – NGA SƠN –
THANH HÓA

Người thực hiện: Yên Thị Lệ
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Thiện
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

THANH HOÁ NĂM 2019


STT
1
1.1

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
3
3.1
3.2

MỤC LỤC
Nội dung
Mở đầu.
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tương nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh
nghiệm
Thuận lợi
Khó khăn
Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
Xây dựng môi trường hoạt động trong các góc phong phú,
đảm bảo an toàn, vệ sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí
của trẻ và đáp ứng yêu cầu của chương trình.
Xây dựng các góc và đồ dùng, đồ chơi trong lớp học cho trẻ
hoạt động tích cực theo hướng mở
Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động góc trong các chủ đề
theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ngay từ đầu
năm học.
Không ngừng học tập, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp
vụ và trách nhiệm bản thân nhằm nâng cao chất lượng tổ chức
hoạt động góc cho trẻ hàng ngày.
Kết hợp với cha mẹ học sinh để làm đồ chơi tự tạo phong
phú
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Kết luận, kiến nghị
Kết luận
Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Danh mục các đề tài SKKN đã được hội đồng các cấp đánh
giá
Phụ lục

Trang
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
6
10
13
17
18
19
19
19


1. Mở đầu.
1.1. Lý do chọn đề tài.
Cùng với sự phát triển của đất nước, ngành Giáo dục và Đào tạo, mà đặc
biệt là Bậc học giáo dục Mầm non đang được quan tâm nhiều của toàn xã hội.
Giáo dục Mầm non đã đặt ra mục tiêu phát triển toàn diện đức - trí – thể - mỹ và
lao động. Trong cả năm mặt phát triển đó, mặt nào cũng quan trọng. Nhưng việc
hướng cho trẻ có một đức tính, một nhân cách tốt của con người thời đại mới là
quan trọng hơn cả.
Do đặc điểm của lứa tuổi của trẻ mẫu giáo, nên trong quá trình giáo dục trẻ
cần “Tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung
quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo
phương châm: chơi mà học, học bằng chơi” [1]. Hoạt động góc là các hoạt động
của trẻ được diễn ra tại các góc chơi ở trong nhóm, lớp. Khi chơi ở các góc trẻ
có thể tự làm việc một mình hoặc trong nhóm theo hứng thú và nhu cầu riêng
của mình, từ đó trẻ được hoạt động thực hành trải nghiệm, khám phá những điều
mới lạ nhằm nhận biết, phát triển và củng cố các kỹ năng trong các lĩnh vực giáo
dục, trong các chủ đề.
Ở trường mầm non muốn trẻ phát triển tốt thì cô phải là người thể hiện tốt
nhiệm vụ giáo dục của mình, luôn linh động sáng tạo giúp trẻ thông qua chơi mà
học, bằng cách thông qua các giờ hoạt động học và hoạt động chơi ở các góc. Chơi
ở các góc của trẻ không phải thật mà là giả vờ, nhưng sự giả vờ ấy lại mang tính
chất rất thật. Như vậy, “Trong quá trình giáo dục trẻ nói chung, tổ chức cho trẻ
chơi nói riêng giáo viên cần phải biết dạy cho trẻ chơi cái gì? Chơi như thế nào để
đem lại kiến thức phục vụ cho hoạt động học, phục vụ cho sự phát triển tư duy của
trẻ, đồ càng phong phú bao nhiêu thì càng kích thích sự hứng thú và tạo sự ham
muốn được khám phá mở mang kiến thức về thế giới xung quanh ở trẻ bấy nhiêu”
[2]. Hoạt động vui chơi mà đặc biệt là động góc giúp trẻ từ chỗ không biết, chưa
biết rõ đến nắm được mục đích, nội dung của hoạt động, làm giàu vốn kinh nghiệm
tăng thêm sự hiểu biết và phát triển nhận thức cho trẻ. Hoạt động góc giúp trẻ phát
triển khả năng giao lưu, thể hiện tình cảm, giáo dục nhân cách cho trẻ, tình cảm của
trẻ được hình thành qua mối quan hệ tốt giữa người với người, mối quan hệ giữa
con người và lao động, giữa trẻ và gia đình, tình cảm đó được thể hiện một cánh
chân thành qua các trò chơi như: Gia đình, Bán hàng, Xây dựng...
Bên cạnh đó khả năng chú ý có chủ định của trẻ mầm non còn kém. Trẻ
dễ dàng tham gia chơi ở các góc nhưng cũng nhanh chán, nhanh bỏ cuộc, các đồ
dùng trong các góc chơi có nhưng chưa phong phú chưa đáp ứng nhu cầu hoạt
động góc của trẻ, các tài liệu tổ chức cho trẻ hoạt động góc chưa có nhiều, hình
thức tổ chức của giáo viên chưa phong phú
Hoạt động góc là hoạt động được nhiều trẻ hứng thú tham gia nhất. Thông
qua hoạt động góc có thể giúp trẻ tái tạo lại những gì trẻ nhận biết được trong
cuộc sống, không những vậy trẻ biết được cuộc sống quanh mình có nhiều điều
mới lạ, trẻ thích khám phá tìm hiểu xem ở đó có gì và như thế nào, nhất là trẻ
được hoạt động tái tạo lại cuộc sống hiện thực của đời sống. Trẻ có thể giả vờ
làm cô giáo, thầy giáo, làm bác sỹ, làm chú công nhân xây dựng nhưng lại diễn
lại cảnh thật xung quanh trẻ những công việc của mọi người đã làm. “Sự liên kết
1


giữa các nhóm chơi được nảy sinh và “xã hội trẻ em” được hình thành trong
hoạt động góc. Thông qua hoạt động này trẻ có thể phát triển toàn bộ kỹ năng
của từng lĩnh vực phát triển như: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, quan hệ tình
cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.” [3]. Qua hoạt động góc trẻ thỏa mãn nhu cầu
hoạt động, nhu cầu tìm hiểu khám phá của trẻ, tạo cho trẻ sự nhanh nhẹn và
thích ứng với môi trường tự nhiên đồng thời trẻ tự tin, mạnh dạn trong cuộc
sống. Đặc biệt là trẻ mẫu giáo 5 tuổi chúng ta càng phải quan tâm hơn và giúp
trẻ phát triển một cách toàn diện, chuẩn bị một hành trang cho trẻ bước vào lớp
một vững vàng hơn.
Từ những lí do trên bản thân tôi luôn trăn trở làm thế nào để cho trẻ hoạt
động góc một cách tích cực, sáng tạo nên tôi đã quyết định chọn nghiên cứu đề
tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu
giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non Nga Thiện – Nga Sơn – Thanh Hóa”
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Nhằm nâng cao trình độ năng lực cho bản thân về tổ chức hoạt động góc
cho trẻ.
Đề xuất các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng, nâng cao nhận thức và
khả năng chơi của trẻ trong các góc, trẻ mô phỏng tái hiện cuộc sống xung
quanh trẻ qua các trò chơi trong hoạt động góc. Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ
mạnh lạc, tăng vốn từ, giao tiếp tốt, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ vào lớp 1.
Giúp cho cha mẹ trẻ hiểu hơn về phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi
ở trường mầm non.
1.3. Đối tương nghiên cứu.
Trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi trường mầm non Nga Thiện – Nga Sơn – Thanh Hóa .
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết: Đọc và sử dụng các tài
liệu, sách báo, tạp chí giáo dục mầm non, mạng Internet có liên quan đến đề tài.
- Phương pháp khảo sát thực tiễn: Khảo sát các hoạt động của trẻ trong lớp
để nhận biết về khả năng tiếp thu, nhận thức và giao tiếp của trẻ.
- Phương pháp thu thập thông tin: Trao đổi với đồng nghiệp, với cha mẹ
của trẻ để nắm bắt về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ và hoàn cảnh gia đình, điều
kiện khách quan để từ đó cô giáo có những biện pháp phù hợp hiệu quả.
- Phương pháp thực hành: Tổ chức các hoạt động vui chơi bằng nhiều hình
thức khác nhau, trẻ được tham gia hoạt động trải nghiệm nhiều.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm:
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm:
Các nhà giáo dục đã khẳng định “môi trường hoạt động trong trường, lớp
mẫu giáo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ,
tình cảm – xã hội, khả năng thẩm mĩ, sáng tạo của trẻ” [4]. Như chúng ta đã
biết, lứa tuổi mẫu giáo, đặc biệt trẻ 5 - 6 tuổi đã có khả năng đi từ suy nghĩ sang
hành động, biến những hành động của mình thành hành động thực tiễn thực hiện
những dự định của mình. Năng lực này của trẻ thể hiện trong các hình thức hoạt
động, trước hết là trong trò chơi ở hoạt động góc. Hoạt động góc là một trong
những hoạt động vui chơi mà trẻ hứng thú nhất, mang lại cho trẻ nhiều niềm vui
và kiến thức cần thiết về thế giới xung quanh trẻ. Trẻ nhận thức thế giới xung
2


quanh bằng cách tiếp xúc, tìm hiểu, khám phá và quan tâm đến những gì xảy ra
ở cuộc sống xung quanh mình. Khi chơi, tư duy và óc tưởng tượng của trẻ làm
việc rất tích cực. Tính sáng tạo được khẳng định qua việc khi chơi trẻ không
“coppy” lại cuộc sống mà chỉ bắt chước những gì chúng nhìn thấy, tổng hợp lại
những biểu tượng của mình và thể hiện thái độ, suy nghĩ cũng như tình cảm của
mình đối với những gì chúng thể hiện trong trò chơi. G.L. Rosanh- nhà đạo diễn
phim nổi tiếng đã viết: “Tất cả các loại trò chơi của trẻ em đều là thế giới
huyền ảo, nhưng trong thế giới huyền ảo, đứa trẻ không bao giờ đánh mất “cái
tôi” thực của mình, trẻ giống như một nghệ sĩ. Như vậy trò chơi của trẻ có thể
gọi là trò chơi nghệ thuật còn sự huyền ảo của trò chơi trẻ em là sự huyền ảo
của nghệ thuật” [5].
Ở lứa tuổi này trẻ chơi mà học, học qua chơi. Khi chơi trò chơi trẻ thực
hiện các hành động không nhằm tạo ra sản phẩm, không nhằm đạt kết quả mà
nhằm tái tạo lại quá trình, nội dung của hoạt động như khi đóng vai đầu bếp, trẻ
thực hiện các hành động theo đúng thực tiễn như: Đầu bếp phải đi mua thực
phẩm, thái rau, thái thịt xong mới cho vào nấu…
Hay khi trẻ nhập vai một người lớn nào đó, trẻ táo tạo lại cuộc sống, hành
động và mối quan hệ của người đó với mọi người xung quanh. Trẻ không bắt
buộc dùng phương thức như thật mà trẻ có thể dùng các đồ chơi thay thế cho các
đồ vật thật và như vậy thao tác chơi của trẻ còn phụ thuộc vào đồ vật mà trẻ có
trong tay của mình tại thời điểm đó. Ví như khi trẻ đóng vai Bác sĩ, trẻ sẽ khám
cho bệnh nhân, hỏi han tình hình sức khỏe của bệnh nhân, kê đơn thuốc, hay khi
trẻ đóng vai cô y tá thì trẻ thực hiện công việc chăm sóc bệnh nhân, hoặc tiêm
cho bệnh nhân bằng cách dùng que thay thế kim tiêm…
“Như vậy hoạt động góc giúp trẻ được phát triển, mở rộng và làm sự
phong phú các mối quan hệ qua lại của trẻ với môi trường xung quanh, phản
ánh sáng tạo độc đáo sự tác động qua lại giữa trẻ với môi trường xung quanh
một cách tích cực, tự lực tự nguyện và tự tin. Hoạt động góc có giá trị lớn và đã
trở thành phương tiện để giáo dục trẻ phát triển tình cảm xã hội, phát triển
thẩm mỹ, phát triển thể chất, phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức và là
phương tiện không thể thiếu nhằm phát triển toàn diện nhân cách và trí tuệ cho
trẻ ở trường mầm non.” [6]
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
2.2.1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Giám Hiệu nhà trường tạo điều kiện
cơ bản đầy đủ về cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động góc để việc
tổ chức hoạt động góc cho trẻ ở mỗi ngày được tốt hơn.
- Được sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu về lịch trình và kế hoạch tổ
chức các hoạt động giáo dục.
- Bản thân là Giáo viên trẻ, nhiệt tình và yêu trẻ, luôn có ý thức học tập và rèn
luyện nỗ lực hết mình trong công việc để nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn.
Bản thân làm được nhiều bộ đồ dùng, đồ chơi cho trẻ chơi ở các góc như: Bộ rối
tay, bộ tranh kể chuyện theo chủ đề ở góc sách truyện, bộ rau, củ quả phục vụ hoạt
động ở góc phân vai, một số con vật, một số cây ăn quả, cây hoa, cây rau phục vụ
góc xây dựng, bộ đồ dùng học toán cho trẻ học đếm ở góc học tập…
3


- Đa số phụ huynh đều quan tâm đến việc học của con em mình và các hoạt
động của lớp.
2.2.2. Khó khăn:
Cơ sở trang thiết bị phục vụ cho hoạt động góc tuy đã được đầu tư, song
vẫn còn thiếu ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục trẻ theo mục tiêu
mong đợi của chương trình lấy trẻ làm trung tâm và diện tích phòng hoc theo
mẫụ kiên cố hóa trước đây còn chưa phù hợp với việc tô chức các hoạt động cho
trẻ ở trường cả ngày: Học, vui chơi, ăn, ngủ…
Khả năng nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động vui chơi theo các
góc của giáo viên nhìn chung chưa sâu, chưa nắm chắc nội dung, vẫn còn máy
móc chưa có sự sáng tạo. Nhìn chung cô giáo đã nắm được quy trình tổ chức hoạt
động vui chơi theo góc cho trẻ nhưng khi lựa chọn nội dung chưa phong phú, đa
dạng, chưa phù hợp, không kích thích được sự sáng tạo và phát triển trí tuệ cho
trẻ và bên cạnh đó có một số giáo viên vẫn còn yếu về phương pháp tổ chức hoạt
động vui chơi theo góc cho trẻ vì vậy dẫn đến kểt quả đạt được không cao
Đồ chơi trong các góc đa số là do giáo viên tự làm nên độ bền chưa cao,
mẫu mã chưa đẹp, góc thiên nhiên để trẻ chơi còn sơ sài, chưa có nhiều loại cây,
các loại hoa, công trình cát, nước, bể cá, để trẻ khám phá, tìm hiểu.
Trẻ trong lớp nhận thức chưa đồng đều, có những cháu còn chậm, nhút nhát
chưa tự tin, mạnh dạn, chưa hứng thú trong giờ học, giờ chơi.
Khả năng chú ý có chủ định của một số trẻ còn hạn chế. Trẻ dễ dàng nhập
cuộc chơi nhưng cũng nhanh chóng tự rút ra khỏi trò chơi nếu nó không còn
hứng thú.
Năm học 2018 - 2019 được Ban Giám Hiệu phân công chủ nhiệm lớp 5 - 6
tuổi tôi tiến hành khảo sát trước khi áp dụng các biện pháp, kết quả khảo sát đầu
năm (tháng 9/2018) như sau:
Bảng 1 khảo sát kết quả đầu năm học (kèm theo phụ lục minh họa)
Số trẻ chưa đạt cao, chất lượng trẻ đạt tốt khá vẫn còn thấp, trẻ ở loại trung
bình vẫn còn cao, một số trẻ chưa hứng thú nhiều trong hoạt động vui chơi hoặc
nếu chơi thì chơi chưa chú ý nhiều. Trong hoạt động góc một số trẻ thích chơi
các góc trầm như góc sách, tạo hình, tránh những góc ồn như âm nhạc, xây
dựng, phân vai...
Qua một số kinh nghiệm của bản thân trong quá trình công tác tôi mạnh dạn
áp dụng một số giải pháp để cải tiến chất lượng tổ chức hoạt động góc như sau:
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
2.3.1. Xây dựng môi trường hoạt động trong các góc phong phú, đảm
bảo an toàn, vệ sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của trẻ và đáp ứng yêu
cầu của chương trình.
Việc xây dựng các góc hoạt động trong lớp đẹp mắt, đảm bảo theo nguyên
tắc góc tĩnh xa góc ồn ào, phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Cần chọn lựa đồ chơi, đồ
dùng, học liệu an toàn, có kích thước, trọng lượng, chất liệu, bền, phù hợp với
thể chất và tâm lí sinh của trẻ. Thường xuyên kiểm tra những đồ dùng đồ chơi và
loại bỏ những đồ dùng đồ chơi hư hỏng, sắc nhọn gây mất an toàn cho trẻ. Diện
tích xây dựng, bố trí các góc hợp lý. Sắp xếp đồ chơi, đồ dùng, học liệu ở những
nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng, dễ cất. Không cất đồ chơi vào tủ để trưng bày,
4


vào túi để cất cho mới, không treo trên cao, dán lên tường quá tầm với của trẻ.
Không xếp chồng chất đồ chơi lên nhau.
Hướng dẫn trẻ phân loại đồ chơi, đồ dùng theo góc hoạt động, đưa ra qui
định chỗ để nhất định, thường xuyên cho trẻ xếp đúng nơi quy định saụ khi trẻ
hoạt động chơi xong. Các góc hoạt động cần được tổ chức với môi trường chữ
viết phong phú, tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc, làm quen với chữ cái, chữ viết.
Ví dụ: Ở góc phân vai, tên góc “Bé tập làm người lớn” tôi bố trí tên gọi của
với hình ảnh phù hợp để trẻ nhận biết góc chơi dễ dàng. Thẻ tên của các khu vực
góc hoạt động được bố trí ngang tầm mắt của trẻ, đúng quy định về chữ cái. Các
giá đồ chơi, rổ đựng đồ chơi có đánh tên của các loại đồ chơi trong góc đó để trẻ
sắp xếp và cất đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng sau khi chơi đồng thời trẻ được tiếp
xúc và làm quen với chữ cái mọi lúc, mọi nơi.
Bố trí góc chơi phù hợp với lớp học. Để hoạt động vui chơi của trẻ đạt kết
quả tốt thì trước hết phải tạo được góc chơi có diện tích phù hợp đảm bảo số trẻ
trong mỗi nhóm như góc xây dựng và góc phân vai phải có diện tích rộng, góc
tạo hình phải ở chỗ nhiều ánh sáng và gần vòi nước,…
Ví dụ: Khu vực góc chơi thiên nhiên, sinh vật cảnh, làm thí nghiệm khoa
học tôi bố trí ở ngoài hành lang phía trưởc của lớp học để tận dụng lấy ánh sáng,
có các cây cối xung quanh, vừa để tạo quang cảnh đẹp cho lớp vừa có diện tích
rộng cho trẻ hoạt động thoải mái.
Hình ảnh 1: Trẻ chăm sóc cây và chơi với cát nước
(kèm theo phụ lục minh họa)
+ Góc tạo hình tôi bố trí phía bên phải cửa lớp học là nơi có nhiều ánh sáng
và gần vòi nước nhất để thuận tiện cho hoạt động của trẻ.
+ Góc chơi phân vai tôi sử dụng diện tích rộng và tách biệt có thể kê được
giường, tủ và giá nội trợ bố trí phía bên phải mảng tường ngang của lớp vì đó là
khoảng rộng nhất của lớp học.
+ Góc sách truyện cần yên tĩnh hơn tôi bố trí gần nơi có cửa sổ ánh sáng
phù hợp cho trẻ ngồi đọc thơ xem truyện.
+ Góc xây dựng và bán hàng tôi đã bố trí phía bên trái mảng tường ngang
của lớp học để có mảng tường rộng dành cho trẻ trưng bày sản phẩm và có
khoảng rộng dành cho nhiều trẻ chơi.
Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp góp phần thỏa mãn nhu cầu vui
chơi và hoạt động của trẻ. Lớp học do tôi phụ trách là phòng học xây dựng đã
lâu nhưng hàng năm tôi luôn trang trí mới, bố trí lại sao cho đẹp mắt và hấp dẫn
mà vẫn đảm bảo lớp học hài hòa, đơn giản, ngăn nắp.
Để tạo cảm giác mới lạ, kích thích hứng thú của trẻ, làm mới cảm giác về
lớp học, tôi đã thay đổi, bố trí, sắp xếp lại một số góc về tên gọi, không gian, vị
trí để kích thích trẻ. Cách trang trí trong các góc cũng cần linh hoạt, hấp dẫn. Tôi
tận dụng các sản phẩm của trẻ, của địa phương gần gũi giúp trẻ hoạt động giống
thật hơn. Hình ảnh, biểu bảng minh họa trong các góc là những con vật ngộ
nghĩnh, những hình ảnh gần gũi dễ hiểu với trẻ, những hình ảnh đó tôi không vẽ
chết lên tường mà vẽ tranh lên bạt, bìa cứng và dán lên góc để thuận tiện cho
việc thay đổi, di dời, làm mới góc. Ánh sáng tự nhiên từ các cửa sổ, cửa ra vào
được tận dụng triệt để.
5


Ví dụ: Trong góc gia đình, tôi trang trí tranh mảng tường, tên góc “Bé tập
làm người lớn”, tranh nhỏ minh họa cho hoạt động gia đình, đồ chơi công
nghiệp, đồ chơi tự làm, giấy dạ, bạt, giấy xốp… Để trang trí tranh mảng tường ở
góc phân vai, tôi cùng trẻ sử dụng các nguyên vật liệu giấy xốp, giấy dạ, bạt để
vẽ, cắt dán, tạo nên bức tranh về cảnh sinh hoạt trong gia đình.
Môi trường giáo dục đa dạng, phong phú sẽ tạo hứng thú cho trẻ và cả bản
thân giáo viên, góp phần hình thành và nâng cao mối quan hệ thân thiện, tự tin
giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với học liệu, đồ dùng, đồ chơi, giúp quá
trình dạy và học của cô và trẻ diễn ra thuận lợi, đạt mục tiêu giáo dục
Lớp tôi phụ trách là độ tuổi mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi, ở độ tuổi này nhu cầu
hoạt động nhận thức, tư duy, tình cảm, thẩm mĩ... của trẻ đã phát triển mạnh nên
tôi đã mạnh dạn tham mưu với ban giám hiệu nhà trường bổ sung cơ sở vật chất
cho lớp học. Trang bị đầy đủ giá góc nhằm trưng bày các đồ dùng đồ chơi hấp
dẫn, phù hợp, vừa với tầm tay của trẻ giúp trẻ chủ động hơn trong khi chơi. Hơn
nữa, với không gian của lớp tôi đã tận dụng tối đa để bố trí các góc và sắp xếp
sao cho hợp lý, bày trí đồ dùng đồ chơi theo chủ đề thuận tiện cho trẻ hoạt động.
Hình ảnh 2: Đồ dùng, học liệu, thiết bị phù hợp với chủ đề nước (kèm theo
phụ lục minh họa)
Tôi còn tận dụng và khai thác các nguồn tài liệu trên mạng internet để đầu
tư vào các bài dạy, tổ chức nhiều hình thức cho trẻ hoạt động giúp trẻ hứng thú
hơn khi tham gia hoạt động. Trẻ có thể được ứng dụng công nghệ thông tin trong
quá trình hoạt động góc của mình.
Ví dụ: Trẻ có thể được nghe hát và biểu diễn các bài hát ở góc nghệ thuật
theo băng đĩa, usb, máy tính, ...Trẻ có thể làm quen các chữ cái hay con số qua
các bài tập của cô được thiết kế trên máy vi tính...
Các tài liệu, sách vở và các đồ dùng học tập, đồ chơi của trẻ cũng được
lãnh đạo nhà trường tuyển chọn, mua sắm và trang bị cho các lớp giúp giáo viên
có thêm cơ sở vật chất để sáng tạo trong việc tổ chức cho trẻ hoạt động.
* Kết quả: Được sự quan tâm chỉ đạo của nhà trường, điều kiện cơ sở
vật chất của lớp đã phần nào được trang bị đầy đủ thuận lợi cho trẻ hoạt
động, môi trường hoạt động trong các góc được trang trí phong phú, đảm
bảo an toàn, vệ sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của trẻ và đáp ứng
yêu cầu của chương trình, từ đó khả năng sáng tạo của trẻ ngày càng nâng
cao.
2.3.2. Xây dựng các góc và đồ dùng, đồ chơi trong lớp học cho trẻ hoạt
động tích cực theo hướng mở.
Góc hoạt động là khu vực riêng biệt trong lớp, nơi trẻ có thể tự làm việc
một mình hoặc một nhóm nhỏ theo hứng thú và nhu cầu riêng để xem xét, tìm
hiểu, khám phá cái mới, hoạt động với đồ vật và rèn luyện kĩ năng. Việc trang trí
và sắp xếp các góc chơi sẽ góp phần tạo nên sự thành công khi tổ chức cho trẻ
hoạt động.
Sau khi nghiên cứu đặc điểm của phòng học và đặc điểm lứa tuổi trẻ 5-6
tuổi mà lớp tôi đang đảm nhận, tôi chia lớp thành 6 góc chơi cho trẻ hoạt động
đó là:
+ Góc lắp ghép – xây dựng: Xây dựng trường mầm non, xây dựng ngôi nhà,
6


chuồng trại, doanh trại bộ đội, bệnh viện công viên, trang trại của bác nông dân,...
+ Góc phân vai: Gia đình, nấu ăn, bán hàng, cô giáo, bác sĩ, cửa hàng rau
quả, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng ăn uống, giải khát...
+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách báo, kể chuyện, đọc thơ, kể
chuyện liên hoàn theo tranh, kể chuyện với rối tay,...
+ Góc khám phá khoa học và thiên nhiên: Trẻ được tìm hiểu về môi
trường xung quanh theo 10 chủ đề, nhận biết số lượng trong phạm vi 10, làm
quen với chữ cái...
+ Góc tạo hình: vẽ, nặn, in tranh, tô màu, xé dán, cắt dán, làm anbum...
theo chủ đề
+ Góc âm nhạc: Hát, múa, vận động theo nhạc, nghe hát các bài hát trong
chủ đề chủ đề
Yếu tố đầu tiên cần nghĩ đến là việc bố trí, sắp xếp các góc hoạt động hợp
lí: phải tách xa các góc chơi ồn ào với các góc chơi yên tĩnh. Vì vậy, tôi đã bố trí
góc sách truyện, góc khám phá khoa học và góc tạo hình xa với góc xây dựng,
góc phân vai hay góc âm nhạc và ngay gần cửa lớp vừa để tận dụng không gian
có nhiều ánh sáng, vừa để trẻ không ảnh hưởng lẫn nhau khi chơi.
Hình ảnh 3: Sắp xếp các góc yên tĩnh xa các góc ồn ào
(kèm theo phụ lục minh họa)
Bên cạnh đó các góc chơi cũng cần có ranh giới, có độ ngăn cách nhất định
để trẻ có đủ độ yên tĩnh vì đây là nơi an toàn để trẻ tập trung thử nghiệm những
ý tưởng của mình. Tôi dùng các giá đựng thấp, dễ di chuyển để tạo thành những
vách ngăn đảm bảo có lối vào và đường đi rõ ràng, khi thực hiện hoạt động chơi
chỉ cần xoay giá là tạo thành góc chơi riêng biệt không bị ảnh hưởng đến các
nhóm chơi khác, giảm tối đa ảnh hưởng giữa các góc, giữa trẻ với trẻ làm gián
đoạn hoạt động chơi. Sau khi thực hiện việc lựa chọn sắp xếp bố trí góc chơi cho
trẻ phù hợp như trên tôi thấy có hiệu quả rõ ràng, trẻ chơi trật tự hơn không xô
đẩy va chạm nhau. Các góc yên tĩnh không bị ảnh hưởng từ góc chơi đến các
góc chơi có không gian rộng riêng biệt trẻ chơi thoải mái, chơi hứng thú. Và đặc
biệt là giáo viên bao quát trẻ chơi tốt hơn.
Một yếu tố nữa cũng không kém phần hấp dẫn trẻ khi đến với các góc chơi là
việc đặt tên góc. Do đó tôi đã suy nghĩ là phải làm sao đặt tên góc cho phù hợp,
gần gũi, dễ hiểu đối với trẻ và thu hút sự tò mò của trẻ.Ví dụ: Trước đây tôi
thường đặt tên các góc như “góc nghệ thuật”, “góc phân vai” nhưng lúc tôi giới
thiệu và hướng cho trẻ vào góc chơi thì trẻ nghe chưa gần gũi, thân thiện. Sau
nhiều lần quan sát thái độ của trẻ, tôi đã rất băn khoăn và cuối cùng cũng đã tìm ra
được những cái tên thật ấn tượng mà lại gần gũi với trẻ để đặt cho các góc như:
“Ai thông minh hơn”, “bé tập làm người lớn”, “Ca sĩ nhí”, “Họa sĩ tí hon”...
Hình ảnh 4: Tên góc gần gũi, thân thiện với trẻ
(Kèm theo phụ lục minh họa)
Ngoài việc sắp xếp các góc và đặt tên góc cho phù hợp thì việc chọn đồ
dùng, học liệu đưa vào các góc chơi cũng hết sức quan trọng bởi các đồ dùng,
học liệu phải hấp dẫn, phong phú, gợi mở, linh hoạt, gây được hứng thú, lôi
cuốn trẻ, kích thích được sự sáng tạo của trẻ. Vì vậy tôi luôn đưa ra tiêu chí khi
chọn các đồ dùng là:
7


- Đồ chơi phải phù hợp với mức độ phát triển của trẻ. Trẻ 5 - 6 tuổi đồ
dùng đồ chơi phải đa dạng, phong phú về chủng loại, kích thước vừa phải, gần
gũi, dễ hiểu và đảm bảo an toàn, vệ sinh chỏ trẻ.
- Đồ chơi phải gây hứng thú cho trẻ. Đây là tiêu chí quan trọng trong việc
phát huy tính sáng tạo khi chơi hoạt động góc bởi lẽ trẻ có hứng thú với các đồ
dùng đồ chơi thì trẻ mới thích chơi. Khi trẻ có hứng thú với các đồ dùng đồ chơi
thì trẻ nảy sinh những ý tưởng sáng tạo và thử nghiệm ý tưởng đó bằng những
đồ dùng đồ chơi.
Ví dụ: Ở góc phân vai tôi tận dụng những phế liệu như vỏ hộp kem, sữa
chua, vỏ can nước rửa bát... kết hợp trang trí để làm ra những cái ca, cái ấm, cái
làn... với những màu sắc tươi sáng và hình dáng ngộ nghĩnh nhưng gần gũi với
trẻ. Khi trẻ đến góc chơi, những đồ dùng đó đập vào mắt trẻ khiến trẻ thích thú.
Lúc đầu trẻ chỉ biết giả vờ làm động tác lấy cái ấm rót nước vào cái ca để uống.
Sau nhiều lần chơi, trẻ biết cách sử dụng các đồ dùng và còn biết cách phối hợp
chúng với nhau trong khi chơi như trẻ đóng vai “bố” dùng cái ấm đưa cho trẻ
đóng vai “mẹ” bảo đun nước để pha trà mời khách, “mẹ” lấy cái ấm đặt lên bếp
giả vờ nấu nước.
Ngoài ra tôi luôn sưu tầm, tìm kiếm các nguyên vật liệu, học liệu tái chế,
từ thiên nhiên để bổ sung làm thêm đồ dùng đồ chơi, tăng thêm số lượng và
chủng loại cho trẻ chơi theo hướng phong phú đa dạng. Muốn quá trình chơi của
trẻ diễn ra thuận lợi thì vấn đề an toàn cho trẻ phải được chú trọng, đồ chơi có
thể sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau. Để tận dụng và phát huy tối đa hiệu
quả của các đồ dùng, đồ chơi tôi đã luân phiên thay đổi đồ dùng, đồ chơi ở các
góc cho nhau, tôi nhận thấy việc làm đó tạo cho trẻ có nhiều cảm xúc mới lạ ở
các góc chơi, tăng cường hứng thú cho trẻ trong các hoạt động và khả năng vận
dụng sáng tạo các đồ dùng đồ chơi của trẻ.
Ví dụ: Chủ đề “Trường mầm non”, tôi bố trí các loại rau ở góc xây dựng
cho trẻ chơi xây dựng vườn rau nhưng sang chủ đề “Bản thân” tôi lại bố trí các
loại rau ở góc bé chơi đóng vai để trẻ chơi bán hàng hay sử dụng các loại rau ở
góc học tập cho trẻ đếm và phân loại các nhóm rau.
Có góc chơi phù hợp, có đồ chơi hấp dẫn rồi nhưng phải sắp xếp như thế
nào để phát huy được sự sáng tạo của trẻ? Đó là câu hỏi mà tôi luôn trăn trở khi
thực hiện hoạt động góc. Góc hoạt động được thiết kế phù hợp với chiều cao của
trẻ để trẻ có thể dễ dàng lấy, cất đồ chơi và tự ý bày biện đồ chơi theo ý thích
cùa mình.
Sử dụng những sản phẩm do trẻ tạo ra để trang trí cũng như làm đồ dùng
góc chơi làm cho góc hoạt động không bao giờ cũ đối với trẻ vì luôn được thay
đổi để phù hợp với các chủ điểm trong năm học.
Các góc hoạt động liên kết mật thiết với nhau, qua mỗi buổi chơi và ở các
nhóm chơi khác nhau, trẻ có thể tạo ra nhiều sản phẩm để trưng bày, cũng như
sử dụng sản phẩm của các bạn khác trong lớp để chơi, chính điều này làm cho
môi buổi chơi trở nên phong phú hơn, hấp dẫn hơn và mỗi buổi chơi có hiệu quả
hơn với trẻ. Không những vậy, việc tạo ra nhiều sản phẩm còn rèn cho trẻ những
đức tính tốt, như: kiên trì, biết tôn trọng và giữ gìn sản phẩm do chính mình hay
8


người khác tạo ra...
Ví dụ: Góc chơi tạo hình tôi trang trí bằng các túi cúc tạo thành những
khung ảnh để trưng bày và lưu bài của trẻ.
Hình ảnh 5: Bố trí đồ dùng, đồ chơi trong góc hấp dẫn trẻ
(kèm phụ lục minh họa)
Ở các góc, ngoài phần giáo viên trang trí, còn có một phần mở trống để trẻ
tham gia hoạt động. Khi trẻ tham gia hoạt động, dưới sự hướng dẫn của giáo
viên trẻ sẽ tạo ra sản phẩm của mình. Như vậy việc xây dựng góc mở sẽ giúp trẻ
tích cực tham gia hoạt động, kích thích tư duy, sáng tạo từ đó phát triển trí tuệ
cho trẻ
Ví dụ: Góc khám phá khoa học tôi trang trí khung nền trên mảng tường,
sắp xếp đồ dùng, đồ chơi bằng cách tận dụng vỏ thùng đựng giấy A4 trang trí lại
để đựng đồ dùng. Cũng ở góc này tôi chuẩn bị một số hình ảnh đẹp được chọn
lựa đồ dùng bằng giấy dạ, que tính làm một số hình ảnh, đồ dùng phù hợp với
từng chủ đề cho trẻ chơi, sắp xếp theo số lượng từ 1 đến 10 theo từng ô cô đã
gắn số, buộc trẻ phải gắn số lượng đồ chơi tương ứng với chữ số đó hoặc phân
chia nhóm theo số lượng cô đã cho trước (cô gắn thẻ số trước) hay trẻ thực hiện
sắp xếp theo thứ tự cô đã gợi ý trước. Bên cạnh đó tôi còn làm thêm trò chơi ong
tìm chữ giúp trẻ làm quen và ôn với các nhóm chữ cái, từ đó giúp trẻ được ôn
luyện, củng cố và nhớ lâu hơn những chữ cái trẻ đã được học. Cuối cùng, tôi tận
dụng phía sau giá đồ chơi để trang trí bằng gai dính cùng với việc sử dụng các lô
tô theo chủ đề để giúp trẻ tìm hiểu, khám phá về thế giới xung quanh thông qua
các hình ảnh sinh động của từng chủ đề. Ngoài ra, ở góc học tập tôi còn bố trí
thêm 1 bàn thấp, chuẩn bị giấy, bút màu, bút chì, hột hạt để trẻ có thể viết, vẽ, tô
màu, xếp hột hạt để tạo thành những chữ cái hoạc chữ số trẻ vừa được học theo
khả năng và theo ý thích của trẻ. Như vậy ở trong góc này trẻ học mà chơi, chơi
mà học, trẻ học thông qua chơi với đồ chơi, chơi với hột hạt,..
Hình ảnh 6: Trẻ chơi ở góc khám phá khoa học (kèm theo phụ lục minh họa)
Ngoài những đồ dùng, đồ chơi mua sẵn trên thị trường thì tôi và trẻ phải tự
làm rất nhiều loại đồ dùng, đò chơi và tranh ảnh khác phục vụ cho các hoạt động
ở lớp. Trước hết, tôi xác định rõ những loại tranh ảnh, đồ dùng có tính chất giới
thiệu chủ đề hoặc khó làm do cần có sự khéo léo tinh tế trong bố cục đường nét
thì cô làm, những loại tranh ảnh, đồ dùng đơn giản thì cô làm cùng trẻ hoặc để
trẻ tự làm dưới sự hướng dẫn, gợi ý của cô.
Khi bắt đầu vào một chủ đề mới, tôi cùng trẻ thảo luận (gợi ý, hướng dẫn
trẻ) để xây dựng những góc nào? Trong góc cần có những gì? Và làm như thế
nào để tạo ra những góc đó?
Ví dụ: Trong chủ đề “Thế giới động vật”, tôi chuẩn bị tranh mảng chính,
các loại tranh ảnh về động vật theo các nhánh nhỏ của chủ đề bằng cách sưu
tầm, vẽ, cắt dán, sau đó tôi hướng dẫn trẻ chọn lô tô hoặc trẻ vẽ, cắt dán các con
vật sưu tầm từ sách báo cũ để phân loại và dán hình ảnh các con vật theo đúng
các nhánh như trên: Hình ảnh các con vật: Trâu, bò, lợn, gà...gắn lên nhánh “
động vật nuôi trong gia đình”; Chọn tranh: Hổ, voi, hươu, gấu... gắn lên nhánh
“động vật sống trong rừng”; Chọn lô tô: Tôm, cá, cua, ốc...gắn lên nhánh “động
vật sống dưới nước”, Trẻ chọn tranh ảnh con vật: Ong, kiến, ruồi, chim,... gắn
9


lên nhánh “côn trùng và chim”.
Có loại đồ chơi tôi cùng trẻ làm như: Tôi dùng vải may thành bao da các
loại con vật rồi hướng dẫn trẻ nhồi bông, dùng tất mỏng hướng dẫn trẻ buộc túm
lại và nhồi bông tạo thành các loại quả...rồi cho trẻ bày lên góc bán hàng..
Cũng có những loại đồ chơi tôi để trẻ tự tay làm như: Gấp giấy, dán hình
làm bưu thiếp, vẽ các bức tranh trang trí trong các góc...Cứ như vậy, ở tất cả các
chủ đề tôi đã lôi cuốn thu hút trẻ vào hoạt động vừa huy động được vốn hiểu
biết, khả năng sáng tạo của trẻ vừa giúp trẻ rèn luyện các kỹ năng xã hội như:
Kỹ năng hợp tác với bạn, tương tác với đồ dùng, đồ chơi, rèn nề nếp, thói quen
lao động tích cực, vệ sinh sạch sẽ và đạt được mục đích giáo dục. Điều đó rất
phù hợp với quan điểm quan trọng trong giáo dục mầm non là lấy trẻ làm trung
tâm.
* Kết quả: Nhờ bám vào yêu cầu của chương trình mà trong năm học qua
bản thân tôi đã xây dựng được môi trường các góc hoạt động phù hợp với góp
phần thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động góc và
các góc đa dạng phong phú tên gọi cũng như đồ dùng đồ chơi
2.3.3. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động góc trong các chủ đề theo
quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ngay từ đầu năm học.
Căn cứ kế hoạch nhà trường, kế hoạch chuyên môn tôi xây dựng kế hoạch
hoạt động vui chơi phù hợp với nhóm lớp của mình theo 10 chủ đề trong năm.
Khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động góc trong các chủ đề theo quan điểm
lấy trẻ làm trung tâm tôi chú trọng đến các mục tiêu và kết quả mong đợi của trẻ
5-6 tuổi, đồng thời phải nắm được nhu cầu, hứng thú, khả năng của từng trẻ
trong lớp, đảm bảo từng trẻ trong lớp đều được hỗ trợ để phát triển từ đó đưa ra
kế hoạch hoạt động phù hợp nhằm đạt được mục tiêu giáo dục. Trong mỗi lần
lập kế họach chủ đề nhánh tôi thường chú ý hơn về hoạt động góc. Tôi xây dựng
các góc chơi làm sao để có mối quan hệ giữa các góc chơi với nhau trong một
chủ đề.
Ví dụ: ở chủ đề “Một số phương tiện và luật lệ giao thông”
+ Góc chơi xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố, ga tàu, gara ô tô, bãi đỗ xe
+ Góc phân vai: Gia đình, bế em, bán hàng, bác cấp dưỡng…
+ Góc tạo hình: Vẽ , xé, cắt dán các phương tiện giao thông, làm anbum về
các phương tiện giao thông…
+ Góc âm nhạc: Hát, hát và vận động, hát múa, nghe hát về chủ đề giao thông
+ Góc sách truyện: Kể chuyện, đọc thơ về chủ đề: Truyện “Qua Đường”,
“Vì sao thỏ cụt đuôi”…; Thơ “Cô dạy con”, “Con đường của bé”, “tiếng động
quanh em”…
+ Góc khám phá khoa học và thiên nhiên: Chơi ong tìm chữ, ôn số lượng
trong phạm vi 8, chơi với các lô tô về phương tiện giao thông, trò chơi vật nổi
vật chìm, in hình các phương tiện giao thông trên cát, chăm sóc cây.
Sau khi lựa chọn các nội dung chơi ở các góc phù hợp tôi tiến hành tổ chức
hoạt động góc lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ như sau:
HĐ1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú, trò chuyện thỏa thuận trước khi chơi
Cho trẻ hát bài “Em đi qua ngã 4 đường phố” vừa hát vừa lái xe. Sau đó
cho trẻ cất xe vào bãi gửi xe rồi tạo tình huống cho trẻ chơi, cô giới thiệu các
10


góc chơi, vai chơi và cho trẻ nhận góc chơi, vai chơi và về góc để chơi.
HĐ2: Triển khai góc chơi.
Khi trẻ về các góc chơi tôi đến góc chính trước góc phụ sau để hướng dẫn
trẻ nhập vai chơi:
+ Góc xây dựng: Xây ngã tư đường phố
- Xin chào các bác xây dựng gì?
- Công trình xây dựng của các bác hôm nay là gì vậy?
- Ai là kỹ sư trưởng?
- Khi xây dựng ngã tư đường phố các bác làm như thế nào?
- Ngã tư đường phố có những gì?
- Bác kỹ sư trưởng phân công nhóm của mình xây dựng thật đẹp để nhanh
chóng khánh thành nhé. .
- Khi xây dựng các bác nhớ là phải để nguyên vật liệu gọn gàng, thu dọn đồ
dùng sạch sẽ khi xây dựng xong và nhớ là phải sắp xếp thật là đẹp nhé...
+ Góc phân vai: Gia đình, nấu ăn, gin hàng thực phẩm
- Xin chào các bác!
- Hôm nay gia đình ta đang chế biến những món ăn gì thế?
- Nhà mình ai là bố, ai là mẹ?
- Bố đang làm gì vậy?
- Mẹ đang làm gì vậy?
- Muốn nấu được món bánh (canh/thịt kho…) thì phải làm như thế nào hả
bác?
- Món ăn này cung cấp chất gì cho cơ thể?
- Hôm nay em bé ngoan quá! Em bé đang làm gì vậy?...
- Chào bác bán hàng
- Tôi muốn mua 1 củ cà rốt
- Giá bao nhiêu ạ? (Trẻ nói 2 nghìn)
- Ba nghìn 2 củ được không ạ?...
+ Góc tạo hình: Vẽ, cắt dán phương tiện giao thông bé thích
- Xin chào các họa sĩ tí hon!
- Các bác đang làm gì vậy?
- Cái ô tô/ tàu hỏa/ máy bay… này vẽ như thế nào?
- Làm cách nào mà bác tô màu đẹp vậy?...
- Các bác hãy làm thật đẹp để tí nữa trưng bày lên giá nhé!
+ Góc âm nhạc: Hát và vận động các bài hát trong chủ đề
- Xin chào các ca sĩ nhí
- Các bạn đang làm gì thế?
- Bài hát này nói về điều gì?
- Cho tôi biểu diễn cùng được không?...
+ Góc sách truyện: Xem tranh truyện, thơ, kể chuyện theo tranh
- Xin chào các bác!
- Các bác đang xem gì thế?
- Câu chuyện/bài thơ này nói về điều gì?
- Bác có thể kể/ đọc cho tôi nghe 1 đoạn được không?...
+ Góc khám phá khoa học và thiên nhiên: Chơi vật chìm vật nổi, in hình
11


một số phương tiện giao thông trên cát
- Xin chào các bác?
- Các bác đang làm gì vậy?
- Vì sao ô tô chìm còn thuyền lại nổi?...
- Các bác làm thế nào để có được những hình này trên cát?
- Chiếc tàu thủy này có đặc điểm gì?,…
Như vậy, tùy vào tình huống chơi và nội dung chơi ở mỗi góc và tùy vào
từng ngày trong tuần để giáo viên lựa chọn nội dung chơi ở các góc cho phù
hợp. Đầu tuần lựa chon 3 góc chơi, nhưng cuối tuần trẻ phải được chơi xuyên
suốt tất cả các góc chơi. Trong quá trình hướng dẫn trẻ chơi tôi luôn chú ý đến
tạo việc tình huống, làm phong phú thêm nội dung chơi cho trẻ, giúp đỡ trẻ khi
cần thiết trong khi chơi. Trong quá trình trẻ chơi tôi quan sát theo dõi, quán
xuyến, giúp đỡ, tham gia đóng góp ý kiến, đặt các câu hỏi gợi mở giúp trẻ tái tạo
lại hiện thực và có thể sáng tạo thêm. Nếu đến khoảng 2/3 thời gian buổi chơi,
tôi quan sát thấy trẻ nhàm chán, không hứng thú vào nội dung chơi ở góc đó, tôi
thảo luận, gợi mở để chuyển nhóm chơi cho trẻ.
Khi thời gian chơi gần kết thúc cô đến các góc chơi nhắc trẻ nhanh chóng
hoàn thành sản phẩm của mình.
HĐ3: Đánh giá kết quả chơi.
Khi buổi chơi kết thúc tôi đến từng góc chơi để nhận xét, nhận xét góc phụ
trước sau đó mới đến góc chính. Nhận xét góc nào dứt điểm góc đó và yêu cầu
trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định. Ví dụ tôi đến Góc tạo
hình và nhận xét theo hệ thống câu hỏi
- Chào các họa sỹ tý hon .
- Các bác đã làm xong chưa?
- Các bác có dự định gì với những bức tranh này?
- Hôm nay tôi thấy các bạn vẽ và tô màu được rất nhiều phương tiện giao
thông đẹp, các bạn sẽ tặng những món quà này cho các bác xây dựng nhân dịp
khánh thành công trình xây dựng về ngã tư đường phố chứ?
(Cô động viên khuyến khích trẻ )
- Giờ chơi hôm sau các bạn sẽ làm nhiều tranh đẹp hơn nữa nhé.
- Cho trẻ cất đồ chơi ở góc tạo hình
Tương tự như thế với các góc: phân vai, âm nhạc, sách truyện. Sau khi
nhận xét xong từng góc trẻ cất hết đồ chơi ở các góc, tôi hướng trẻ tập trung tại
Góc xây dựng:
- Xin chào các bác xây dựng .
- Nghe tin các bác vừa khánh thành công trình xây dựng ngã tư đường phố,
chúng tôi cũng muốn đi thăm quan có được không bác?
- Các bác có cảm nghĩ gì về công trình xây dựng?
- Bác xây dựng ơi các bác ấy đã có ý kiến rồi, mời bác tổ trưởng ý kiến nào.
- Vậy các bác hãy giới thiệu về công trình đó đi.
- Đội trưởng góc Xây dựng giới thiệu: Đây là công trình xây dựng: Nhà ga
và bãi đỗ xe. Nhà ga có cổng vào, bên trong có phòng chờ tàu, phòng bán vé và
đường cho tàu hỏa chạy và nhiều cây xanh.. Bãi đỗ xe có rất nhiều loại xe như:
Ô tô, xe máy, xe buýt... Xung quanh có rất nhiều cây xanh, ở giữa có bục giao
12


thông, có đường, có các loại biển báo giao thông và nhiều xe đang đi qua lại…
Bác thợ cả đã giới thiệu về công trình xây dựng rất đầy đủ. Bây giờ chúng mình
cùng nhận xét bổ sung ý kiến cho công trình và thảo luận để đặt tên cho công
trình nhé. Tôi hướng lái cho trẻ cùng đặt tên khác về công trình xây dựng.
- Cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ.
- Khi đến nhà ga, bãi đỗ xe các con phải làm gì?
- Để giữ cho nhà ga, bãi đỗ xe luôn sạch sẽ thi phải như thế nào?
Kết thúc: cho trẻ hát chúc mừng các bác xây dựng: "Em đi qua ngã tư
đường phố” và cắt băng khánh thành, chụp ảnh lưu niệm cùng các bác xây dựng
Hình ảnh 7: Trẻ cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong
(kèm theo phụ lục minh họa)
Tương tự với từng chủ đề việc lựa chọn nội dung thực hiện cho phù hợp với sự
hứng thú của trẻ và làm sao để trẻ được thực hiện theo hệ thống kiến thức lô gic,
biết phối hợp giữa các thành viên trong cùng một nhóm chơi. Sự hợp tác giữa
nhiều người trong một nhóm người này với một nhóm người khác là một đặc
trưng của xã hội loài người. Bởi vậy để tiến hành một hoạt động nhằm mô
phỏng lại đời sống xã hội bắt buộc phải có nhiều trẻ cùng tham gia, cùng hoạt
động với nhau. Để thực hiện tốt việc phối hợp giữa các thành viên trong nhóm
chơi thì trong khi lập kế hoạch chủ đề nhánh, tôi chia nhỏ các nội dung để phân
bổ vào các nhánh cho phù hợp, tránh sự nhàm chán của. trẻ.
* Kết quả: Qua giải pháp này giúp tôi nắm chắc hơn về việc xây dựng kế
hoạch hoạt động góc, biết cách lựa chọn nội dung chơi phù hợp với chủ đề cũng
như khả năng của trẻ lớp mình
2.3.4 Không ngừng học tập, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ
và trách nhiệm bản thân nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động góc
cho trẻ hàng ngày.
Trong thời đại ngày nay, thời đại công nghệ 4.0, trẻ được tiếp xúc với các
trò chơi công nghệ thông tin ở mọi lúc, mọi nơi và trẻ thích ứng rất nhanh với
những trò chơi đó, thậm chí là đam mê mà xa dần với những trò chơi truyền
thống, xa dần với những trò chơi tập thể lành mạnh. Là một giáo viên chủ nhiệm
lớp 5-6 tuổi tôi luôn trăn trở và suy nghĩ làm sao để giúp trẻ phát triển một cách
toàn diện. Muốn thực hiện được điều đó thì giáo viên phải là người thể hiện tốt
nhiệm vụ giáo dục của mình luôn linh động sáng tạo giúp trẻ thông qua chơi mà
học bằng việc tổ chức các trò chơi trong hoạt động góc.
Trong mọi hoạt động, giáo viên phải yêu thương, tôn trọng trẻ, với mọi trẻ
công bằng như nhau, tạo nhiều cơ hội cho trẻ tích cực hoạt động, đáp ứng sự hiểu
biết, sở thích và kỹ năng của trẻ. Trong quá trình giáo dục trẻ nói chung, tổ chức
cho trẻ chơi nói riêng giáo viên cần phải biết dạy cho trẻ chơi cái gì? Chơi như thể
nào để đem lại kiến thức phục vụ cho hoạt động học, phục vụ cho sự phát triển tư
duy của trẻ. Từ những thực tế mà tôi đã thể hiện ở lớp, việc cho trẻ hoạt động góc
từ các đồ dùng, đồ chơi tôi đã nhận thấy được rằng việc thực hiện hoạt động góc
không phải để cho trẻ chơi không, mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện trong các
lĩnh vực ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất, nhận thức và tình cảm xã hội. Đây là những
điều cốt lõi nhất trong công tác tự học, tự bồi dưỡng của bản thân để không ngừng
nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động góc cho trẻ hàng ngày. Vì vậy, tôi luôn cập
13


nhật thông tin mới, tìm hiểu tham khảo những tài liệu trên sách báo, truy cập
mạng Internet để tìm ra những phương pháp mới áp dụng cho phù hợp với tổ
chức trò chơi cho trẻ.
Như chúng ta đã biết quá trình tổ chức hoạt động góc cho trẻ được diễn ra
hàng ngày theo 3 bước
+ Bước 1: Thỏa thuận trước khi chơi
+ Bước 2: Quá trình chơi
+ Bước 3: Kết thúc buổi chơi
Nếu như chúng ta không linh hoạt sáng tạo thay đổi cách tổ chức thì dẫn
đến trẻ sẽ rất nhàm chán trong quá trình chơi. Vì vậy bản thân tôi đã không
ngừng tự học tập, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm bản
thân nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động góc như sau:
* Sáng tạo trong việc thỏa thuận hướng trẻ tới vai chơi trong các góc
Vị trí của trẻ em trong quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là: Trẻ
được tham gia vào các hoạt động cả lớp theo nhóm nhỏ hoặc cá nhân. Trẻ được
tự đề xướng hoạt động, trẻ được tự lựa chọn các hoạt động...”.
Nhưng trong thực tế khi tổ chức hoạt động góc tôi thấy nhiều khi giáo viên
còn áp đặt, việc hướng trẻ tới góc chơi, vai chơi chưa có nhiều sáng tạo, chủ yếu
là trẻ quen góc nào, chơi vai gì thì cứ góc đó mà chơi, bởi tâm lý các cô sợ cháu
mình hoạt động không hiệu quả ở các góc khác, mất công hướng dẫn. Bản thân
tôi nhiều khi chưa tin tưởng vào khả năng của mỗi trẻ nên chưa chú ý tạo cơ hội
cho trẻ tham gia vào các góc, các vai chơi khác nhau.
Ví dụ: Từ đầu chủ đề, có 5 bạn chơi trong góc xây dựng, bạn An là bác thợ
cả thì buổi chơi nào cũng vậy, 5 bạn đấy cứ vào góc xây dựng mà chơi và bạn
An vẫn làm thợ cả. Nhiều khi bạn khác giơ tay xin làm thợ cả hay vào chơi ở
một góc khác, đổi một vai chơi nào đó để được chơi nhiều hơn, được khám phá
nhiều hơn nhưng cô đã không tin vào khả năng của trẻ mà không cho trẻ thử vai.
Thật ra trẻ đã rất nhàm chán với góc chơi, đồ chơi mà ngày nào cũng chỉ ở góc
cô đã chỉ định, trẻ rất muốn chơi ở góc khác với đồ chơi mà bạn khác được chơi.
Nhận thấy sự khát khao được chơi của trẻ, và nhận ra rằng làm mất đi những cơ
hội để trẻ phát triển là sự thiếu trách nhiệm của giáo viên, nếu không cho trẻ thử,
không cho trẻ thể hiện thì giáo viên không thể đánh giá dúng khả năng của trẻ.
Chính vì vậy, năm học này tôi đã mạnh dạn thay đổi quan điểm của mình
trong việc thỏa thuận cho trẻ lựa chọn vai chơi để tạo cơ hội cho trẻ được trải
nghiệm và được thử khả năng thành công của bản thân trẻ.
Ví dụ: Có thể cho trẻ sắm vai là trưởng nhóm thể hiện khả năng làm thủ
lĩnh, tôi tôn trọng những ý kiến của trẻ. Để hướng trẻ tự chọn góc, tôi hỏi trẻ
xem trẻ thích chơi ở góc nào: “Ai thích chơi ở góc xây dựng?”, “ Ai làm thợ cả?;
“Ai thích chơi ở góc đóng vai?”; “ Ai sẽ làm bếp trưởng nhỉ?”, “Bạn nào thích
chơi ở góc sách?”, “Cho cô biết người quản lý sách đâu nào?”...Tôi thường
xuyên thay đổi cho mỗi trẻ được làm nhóm trưởng, hôm nay cháu này, mai cháu
khác để trẻ có cơ hội phát triển khả năng điều hành, quan sát, quán xuyến nhóm
chơi, cũng là tạo cơ hội để mỗi trẻ luyện tập khả năng làm chủ tình hình, tính
mạnh dạn, tự tin trong cuộc sống sau này.
14


Cũng như trong cuộc sống thường ngày, trong các mối quan hệ hợp tác, có
khi cá nhân này kết hợp với cá nhân kia tạo thành một nhóm làm việc năng suất
không cao. Nhưng cũng cá nhân này ta thay đổi kết hợp với cá nhân khác thì
hiệu quả công việc lại năng suất hơn. Bởi vậy, trong mỗi buổi thỏa thuận chơi,
tôi cũng lưu ý thay đổi sự kết hợp giữa các trẻ với nhau giúp trẻ có cơ hội học
tập vui chơi với nhiều bạn trong lớp, nếu hôm nay trẻ kết hợp với bạn này cùng
làm một việc trong một nhóm chơi mà không ăn ý, hay xung đột trong ý tưởng,
cách làm, nhưng ngày mai trẻ cùng chơi với bạn khác nhóm khác thì vai chơi lại
suôn sẻ, trôi chảy hơn... và cho trẻ chơi ở góc theo ý thích, sắm vai mà trẻ muốn
và trẻ có thể chơi lần lượt trong các góc mà trẻ thích. Như vậy trẻ được tự chọn
các góc mà mình muốn chơi. Điều đó hình thành ở trẻ những bài học về kỹ năng
hoạt động, về sự hợp tác, sự thấu hiểu và chia sẻ.
Mặt khác, một trong những thành công lớn của buổi chơi đó là thay đổi
hình thức thỏa thuận trước khi chơi mỗi ngày để tạo hứng thú chơi cho trẻ, đó là
sử dụng những thủ thuật tạo ra mục đích chơi trong mỗi buổi chơi và trong mỗi
chủ đề.
Ví dụ: Với chủ đề “Gia đình” tôi thay đổi hình thức thỏa thuận như chơi
“Lăn bóng”, bóng lăn đến bạn nào thì bạn ấy được chọn vai chơi, góc chơi.
Hoặc tôi cho trẻ hát mừng sinh nhật và hướng trẻ tới chủ đề của các góc chơi…
Sử dụng các biện pháp sáng tạo trong việc thỏa thuận hướng trẻ tới vai chơi
trong các góc như tôi vừa phân tích trên thật sự mang lại hiệu quả cao trong hoạt
động góc. Giúp trẻ mạnh dạn tự tin hơn khi thể hiện các vai chơi, trẻ dược trải
nghiệm nhiều vai chơi trong nhiều góc chơi khác nhau, được tham gia vào nhiều
nhóm chơi, trẻ hứng thú hơn khi hoạt đông và có mục đích rõ ràng.
Hình ảnh 8: Cô và trẻ cùng trẻ đang thỏa thuận vai chơi
(kèm theo phụ lục minh họa)
* Tạo cơ hội, tình huống bất ngờ tác động trẻ trong quá trình chơi
Trong mỗi buổi chơi không tránh khỏi những lúc trẻ nhàm chán. Tuy có
nhiều đồ chơi nhưng chưa chắc trẻ đã biết nhiều cách chơi vì vốn kinh nghiệm
sống của trẻ còn hạn chế.
Để trẻ được chơi nhiều hơn, hứng thú với nội dung chơi của mình, giáo
viên phải có các phương pháp hướng dẫn giúp trẻ suy nghĩ tìm ra nhiều cách
chơi, nhiều cách tương tác với đồ chơi nhằm duy trì thời gian chơi của trẻ đông
thời giúp trẻ hứng thú, sáng tạo trong hoạt động, tận dụng hiệu quả tác dụng của
đồ dùng đồ chơi.
Vì thế, tôi thường xuyên theo dõi, quan sát các nhóm chơi, các hoạt động
của trẻ tại các góc, quan tâm bao quát toàn bộ khu vực hoạt động của trẻ. Tôi
chú ý quan sát để nắm bắt kỹ năng chơi, hứng thú chơi của trẻ. Thường xuyên
theo dõi trẻ hoạt động trong góc để tìm hiểu năng lực, mức độ suy nghĩ của từng
trẻ, phát hiện ra đồ dùng, đồ chơi hoặc các vật liệu có khó khăn gì so với khả
năng của trẻ. Thông qua quan sát giúp tôi biết được khi nào trẻ cần giúp đỡ, cần
phải can thiệp, những gì cần phải bổ sung, thay đổi. Từ đó lựa chọn biện pháp
tác động, hướng dẫn trẻ chơi phù hợp, hiệu quả trên cơ sở kết quả quan sát.

15


Ví dụ: Trong chủ đề “Giao thông” ở góc tạo hình, khi làm các phương tiện
giao thông trẻ còn lúng túng, cô gợi ý hướng dẫn trẻ làm ô tô từ hộp sữa, chai lọ
nhựa... máy bay từ bìa cát tông, xốp...
Hay khi trẻ chơi ở góc phân vai, trẻ chơi trò chơi nấu ăn, thông qua vai
chơi tôi luôn gợi mở tạo cơ hội để trẻ ít nói, khả năng giao tiếp còn hạn chế rụt
rè, nhút nhát. Tôi chủ động gợi ý để trẻ gọi tên các loại thực phẩm, trẻ thao tác
vai chế biến món ăn với các loại thực phẩm, biết được lợi ích các món ăn đó đối
với sức khỏe, trẻ được giao tiếp với các thành viên trong gia đình ở góc chơi…
Từ đó phát triển ở trẻ về sự khéo léo của đôi bàn tay, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm
mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội và đặc biệt là khả năng giao tiếp với mọi người
xung quanh.Tôi luôn gần gũi trẻ để trẻ có cảm giác như đang ở với người thân
của mình. Trong lúc trẻ chơi tôi luôn bao quát và chú ý đến nhu cầu, hứng thú
của từng cá nhân, của từng nhóm chơi, gợi ý luân phiên, điều chỉnh số trẻ trong
các nhóm chơi, trong các khu vực hoạt động chơi phù hợp, không gò bó, áp đặt
trẻ, tôn trọng ý thích của trẻ, giúp đỡ kịp thời khi cần thiết. Cô nhập vai chơi vào
từng góc, tạo tình huống để dạy trẻ kỹ năng chơi. Chính sự hòa đồng và cử chỉ
nhẹ nhàng của cô sẽ làm cho trẻ có cảm giác cô giáo chính là người bạn cùng
chơi với mình, từ đó trẻ thấy vui vẻ, an toàn và muốn học và chơi cùng cô, cùng
càc bạn, trẻ luôn khao khát nhanh được đến trường để được gặp cô, gặp bạn bè
được vui chơi, múa hát, học hành
Hình ảnh 9: Cô nhập vai chơi, giao tiếp với trẻ ân cần, nhẹ nhàng
(kèm phụ lục minh họa)
Trong quá trình quan sát và giám sát trẻ chơi, tôi đánh giá một cách liên tục
vì chơi là kiểu học đầu tiên của trẻ em, là phương tiện đánh giá kĩ năng, thể lực,
ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội của trẻ. Việc đánh giá trẻ có một vị trí đặc
biệt quan trọng trong quá trình tổ chức môi trường, tổ chức các hoạt động cho
trẻ, giúp tôi định hướng mục tiêu giáo dục, xây dụng kế hoạch tổ chức các góc
hoạt động một cách hợp lý. Để củng cố kiến thức kỹ năng cho trẻ và nâng cao
trình độ hoạt động góc cho trẻ.
Đánh giá trẻ trong quá trình trẻ hoạt động để nhận ra khả năng của từng trẻ,
có trẻ có khả năng duy trì trò chơi, nhập vai chơi từ đầu đến cuối, có khả năng
khai thác tác dụng của đồ dùng đồ chơi theo nhiều cách, nhưng cũng nhiều trẻ tỏ
vẻ chán, muốn bỏ góc chơi của mình vì sự hấp dấn của đồ chơi ở góc khác. Vì
vậy, tôi quan sát nắm bắt tình hình và có sự hướng dẫn kịp thời tạo hứng thú cho
trẻ hoạt động, tránh tình trạng trẻ di chuyển tự do, lộn xộn, buổi chơi không hiệu
quả.
Ví dụ: Ở góc xây dựng, trong chủ đề “Gia đình”, khi trẻ xây xong khuôn
viên “công trình vườn, ao, chuồng” của mình, trẻ cảm thấy mình “hết việc”,
không biết làm gì nữa. Tôi đến với vai trò là người thăm quan công trình trò
chuyện với trẻ: “Tôi thấy các bác làm việc rất chăm chỉ, nhưng các bác có thấy
chúng ta cần xây thêm các hàng rào để ngăn các khu vực cho rõ ràng không
nhỉ?”; “Nếu không có lối đi thì cho gà ăn bằng cách nào?”; “Ao mà không xây
bờ thì cá sẽ đi hết, bác ạ!” hay “Với số vật liệu này, tôi nghĩ chúng ta có thể xây
nhà 3 tầng đấy”... Với cách gợi ý này, trẻ nhận ra mình còn rất nhiều việc phải
làm, và có thể sử dụng thêm các vật liệu vào nhiều việc khác nhau.
16


Tôi chú ý thay đổi, bổ sung thêm học liệu mới, học liệu có tính phức tạp
hơn để đáp ứng cho các hoạt động chơi mà trẻ đang tham gia để trẻ có thể phát
triển năng lực và thỏa mãn tính thích khám phá của trẻ.
Ví dụ: Đến góc nấu ăn, tôi đưa cho trẻ một túi giấy đã cắt thành sợi và gợi
ý: “Chúng ta có thể nấu thêm món miến nữa đấy!”, Hay là “tôi muốn thêm các
thực phẩm khác” và đưa cho trẻ một gói hạt xốp có nhiều màu.
Bằng những biện pháp vừa phân tích trên không chỉ giúp trẻ tích cực hoạt
động mà còn kích thích trẻ suy nghĩ, tìm cách mở rộng hoạt động của mình mà
còn giúp trẻ nâng cao khả năng, trình độ chơi lên mức cao hơn, điều này cũng có
nghĩa là vốn hiểu biết của trẻ được mở rộng, trẻ được phát huy hết khả năng của
mình và hoạt động góc thật sự có hiệu quả.
Hình ảnh 10: Cô đang tác động trẻ với đồ chơi nhằm mở rộng nội dung chơi
(kèm theo phụ lục minh họa)
* Thay đổi các hình thức khi kết thúc buổi chơi một cách sinh động.
Có rất nhiều hình thức để kết thúc buổi chơi nhưng chủ yếu tôi thường
hướng trẻ về góc xây dựng và kết thúc ở đó. Tuy nhiên trong một chủ đề tôi
cũng thường thay đổi tên gọi của công trình sao cho hấp dẫn trẻ
Ví dụ: Với chủ đề giao thông tôi đặt tên công trình như: Ngã tư đường phố,
gara ô tô, bãi đỗ xe, bãi gửi xe, ngã tư đường…
Hình ảnh 11: Kết thúc buổi chơi (kèm phụ lục minh họa)
* Kết quả: Với biện pháp này trong năm học ở mỗi ngày, mỗi tuần khi tôi
cho trẻ hoạt động góc thì thấy 100% trẻ hứng thú hoạt động, không có trẻ chơi
ngang hay không biết chơi cái gì.
2.3.5. Kết hợp với cha mẹ học sinh để làm đồ chơi tự tạo phong phú
Đối với trẻ mẫu giáo, vui chơi là hoạt động chủ đạo và đồ chơi là phương
tiện giúp trẻ thực hiện hoạt động đó, đồng thời cũng chính là cách giúp trẻ tiếp
thu bài học một cách sinh động, nhiệt tình hơn. Nếu là đồ dùng, đồ chơi tự làm
phải đảm bảo thực hiện theo mục tiêu giáo dục, mang tính thẩm mỹ, đảm bảo
tính phù hợp, an toàn cho trẻ, đảm bảo tính phổ biến, đảm bảo tính sáng tạo phải
giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, kích thích cho trẻ tính độc lập, sáng tạo, đồng
thời phải phù hợp với từng lứa tuổi và đảm bảo được sự an toàn cho trẻ. Để làm
được điều này, tôi đã định hướng trước một số nguyên vật liệu càn thiết, tiếp
theo phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để biết trước những nguyên vật nào
có thể sưu tầm được.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay các phụ phế phẩm từ gia đình vô cùng
phong phú: vải vụn, các hộp bánh kẹo, lon nước ngọt, hũ đựng đồ, đựng thức ăn,
báo cũ, tạp chí, vỏ hộp sữa, gối bông.. .là một kho nguyên liệu vô cùng phong
phú để cho trẻ có thể làm được đồ chơi cho mình. Tuy nhiên, để chương trình
giáo dục này càng thêm phong phú, chúng ta có thể tư vấn cho phụ huynh sưu
tầm thêm các loại nguyên liệu khác như: các loại hạt ngũ cốc, rau củ, quả tươi
và khô, cành cây, lá cây khổ, các loại hạt, các loại vỏ trứng, len, dây đồng, dây
thép,…
Để hoạt động chơi của trẻ được hoàn hảo thì cần phải có đồ chơi. Tôi xin ý
kiến chỉ đạo của Ban Giám Hiệu cho phép huy động các bậc phụ huynh trẻ đóng
góp nguyên vật liệu phế thải và cùng cô làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ
17


Hình ảnh 12: Phụ huynh cùng cô làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo
(kèm phụ lục minh họa)
Phần lớn đồ chơi tự làm là những loại đồ chơi đơn giản được làm từ
nguyên vật liệu giấy dạ, bông, giấy xốp, giấy màu, chai lọ nhựa,… những đồ
dùng đồ chơi này tương đối bền, có màu sác bắt mắt, giống như đồ thật và đặc
biệt an toàn với trẻ.
Hình ảnh 13: Một số đồ chơi cô và phụ huynh tự làm
(kèm phụ lục minh họa)
Tuyên truyền, phát động phụ huynh tham gia làm đồ dùng đồ chơi cùng trẻ,
qua đó tạo mối liên hệ gần gũi, thân thiết giữa phụ huynh với giáo viên và học
sinh, thường xuyên trao đổi cùng nhau nắm băt kịp thời những thay đổi về đặc
điểm tâm sinh lý của trẻ, từ đó đưa ra được những nội dung, phương pháp chăm
sóc giáo dục phù hợp giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt.
Như vậy, bằng nguyên vật liệu gần gũi với trẻ ta đã tạo ra những sản phẩm
rất thân thiện hữu ích đối với trẻ. Từ đó sẽ kích thích được tính tò mò thu hút trẻ
tham gia vào các góc chơi.
* Kết quả: Giải pháp này mang lại hiệu quả giáo dục lớn, góp phần tích
cực trong việc phối hợp giữa giáo viên với phụ huynh trong công tác nuôi
dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ nói chung và trong việc giáo dục trẻ ở hoạt
động vui chơi ở các góc nói riêng. Đặc biệt nhờ giải pháp này mà đồ dùng đồ
chơi của lớp tôi luôn có đầy đủ, đa dạng, phong phú và hấp dẫn cho trẻ tích cực
hoạt động, từ đó giúp phát huy khả năng nhận thức và sáng tạo của trẻ trong quá
trình chơi ở các góc.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
* Đối với hoạt động giáo dục:
Sau một thời gian nghiên cứu và áp dụng tại trường, tôi thấy rằng đối với trẻ
mẫu giáo, chơi là cuộc sống của trẻ, không chơi trẻ không thể phát triển được, trong
đó hoạt động góc là những trò chơi mang tính “xã hội trẻ em” nhiều nhất.
Qua thực hành một số kinh nghiệm tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động góc
cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non Nga Thiện. Tôi thấy chất lượng của trẻ cũng được
nâng lên rõ rệt. Số trẻ hứng thú chơi vào các góc nhiều hơn, kỹ năng chơi của trẻ
cũng được cải thiện, một số trẻ trước đây không hứng thú trong hoạt động góc bây
giờ cũng đã tích cực tham gia. Cụ thể sau khi thực hiện các biện pháp tôi đã tiến
hành khảo sát chất lượng hoạt động góc cho trẻ 5 tuổi kết quả như sau:
Bảng 2 kết quả khảo sát cuối năm (kèm theo phụ lục minh họa)
So với đầu năm học số cháu đạt tốt khá tăng lên, số cháu trung bình và yếu
giảm, trẻ tích cực hứng thú hoạt động, mạnh dạn, tự tin hơn trong các hoạt động
khác và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng lên rõ rệt.
* Đối với bản thân:
Trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, để giúp trẻ hoạt động góc tốt hơn tôi
rút ra những kinh nghiệm là: Tự bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ, nghiên cứu kỹ đề tài trước khi tổ chức cho trẻ hoạt động. Đối xử
công bằng với trẻ, quan tâm đên những trẻ chưa mạnh dạn khi giao tiếp, luôn tạo
điều kiện trẻ được giao tiếp với các bạn cùng nhóm. Làm tốt công tác tuyên
18


truyền, kết hợp chặt chẽ với gia đình giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.
* Đối với đồng nghiệp:
- Giáo viên tự tin, mạnh dạn và chủ động hơn khi xây dựng kế hoạch hoạt
động góc cho trẻ. Thiết kế môi trường chơi mang tính mở nhiều hơn tạo cơ hội
để trẻ được trải nghiệm, tư duy, giúp trẻ hoạt động tích cực qua đó trẻ mạnh dạn
tự tin và sáng tạo.
- Định hướng nội dung các góc chơi không còn máy móc, áp đặt
- Giáo viên khéo léo sáng tạo hơn trong làm đồ dùng đồ chơi, từ những
nguyên vật liệu gần gũi với trẻ tạo ra những sản phẩm rất thân thiện hữu ích đối với
trẻ. Từ đó sẽ kích thích được tính tò mò thu hút trẻ tham gia vào các góc chơi
Đây cũng là những cách thức tổ chức đạt kết quả tốt, được giáo viên nhiệt
tình ủng hộ và áp dụng vào thực tiễn.
* Đối với nhà trường:
Việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn làm cho chất lượng chăm sóc giáo
dục được nâng lên rõ rệt. Đối với nhà trường đang thực hiện chương trình giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ phát
triển hài hoà, cân đối cả về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tinh cảm quan hệ xã
hội và thẩm mỹ. Phát triển ở trẻ những kỹ năng thực hành, kỹ năng hợp tác, kỹ
năng sáng tạo từ trong các hoạt động vui chơi.
3. Kết luận, kiến nghị.
3.1. Kết luận:
Với kết quả trên kinh nghiệm tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo 5
tuổi là rất quan trọng. Bởi thông qua hoạt động góc, trẻ có thể học được cách
sống, cách giao tiếp với mọi người. Kỹ năng sống của trẻ được hình thành và
phát triển thông qua hoạt động vui chơi ở góc.
Từ những thực tế mà tôi đã thể hiện ở lớp, việc cho trẻ chơi ở góc từ các đồ
dùng, đồ chơi tôi đã nhận thấy được rằng việc thực hiện chơi ở góc không phải
để cho trẻ chơi không, mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện. Trẻ chơi chủ yếu do
nhu cầu và khả năng của trẻ, nhu cầu muốn bắt chước, muốn làm người lớn,
nhưng khả năng và sức lực của trẻ chưa đủ để làm người lớn do đó trẻ giải tỏa
nhu cầu đó dưới hình thức là hoạt động chơi ở các góc. Thông qua hoạt động
góc trẻ có thể phát triển một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Trẻ được
thỏa mãn nhu cầu của mình, trẻ được hóa thân thành người lớn, hóa thân vào các
mối quan hệ xã hội và từ đó những mối quan hệ giữa người với người được thể
hiện một cách khách quan trước trẻ. Qua đó, trẻ được phát triển và mở rộng tính
sáng tạo, độc đáo và sự tác động qua lại giữa trẻ với môi trường xung quanh một
cách tích cực, tự lực, tự nguyện và tự tin.
Qua nghiên cứu đề tài trong năm học đã cho tôi bài học kinh nghiệm đó là:
- Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy tôi luôn nêu cao tinh thần phải luôn
năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với chương trình và đặc biệt là phải có
phương pháp, hình thức mới, mạnh dạn áp dụng lấy trẻ làm trung tâm vào việc
tổ chức hoạt động góc và hướng trẻ tới góc chơi phù hợp với từng cá nhân trẻ,
thể hiện sự yêu thương gắn bó của người lớn, tạo cho trẻ có niềm vui khi chơi,
tích cực hoạt động, được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh
dưới nhiều hình thức, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ và đáp ứng mục tiêu
19


phát triên của giáo dục mầm non.
- Khi lập kế hoạch cho hoạt động góc cần lựa chọn những nội dung mới lạ
cuốn hút trẻ vào góc chơi để khám phá. Đồng thời phải lựa chọn phân bố các
góc chơi phù hợp với số lượng thành viên trong nhóm lớp, không chọn nhiều
góc chơi quá cũng không ít quá.
- Chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục bên ngoài góc chơi nhằm
kích thích và tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá thử nghiệm và sáng tạo ở các
khu vực hoạt động một cách vui vẻ. Kết hợp giữa giáo dục trẻ trong nhóm bạn
với giáo dục cá nhân, chú ý đến từng đặc điểm riêng của từng trẻ để có phương
pháp giáo dục phù hợp.
3.2. Kiến nghị:
Từ thực tế giảng dạy lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non cũng như
nhận thức được tầm quan trọng của việc phát huy tính sáng tạo của trẻ trong khi
chơi hoạt động góc. Bản thân tôi mạnh dạn xin đưa ra một số kiến nghị như sau:
* Đối với phòng giáo dục:
- Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về chuyên đề hoạt động góc
cho các trường được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.
* Đối với nhà trường:
Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên cho
trẻ hoạt động.
Mua sắm thêm các nguồn tài liệu, sách báo, tạp chí để giáo viên có thể
tham khảo, học tập, trau dồi thêm kiến thức và áp dụng.
Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn hay dự giờ góp ý để
giáo viên đúc rút kinh nghiệm.
Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã thực hiện đưa lại hiệu quả trong
quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ, song thời gian áp dụng giảng dạy ở lớp,
phạm vi nghiên cứu chỉ ở một lớp 5 - 6 tuổi trường mầm non Nga Thiện – Nga
Sơn – Thanh Hóa nên không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận
được sự đóng góp ý kiến của hội đồng khoa học để bản sáng kiến kinh nghiệm
của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Nga Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép, coppy nội dung của
người khác
NGƯỜI VIẾT

Trần Thị Hà
Yên Thị Lệ

20


21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. [1] Chương trình giáo dục Mầm non (Đã được chỉnh lí theo thông tư số
28/2016/ TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số
nội dung của Chương Trình Giáo dục mầm non)
2. [2] Nguyễn Ánh Tuyết. Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non.NXB Đại
Học sư Phạm Hà Nội. NXB 2009
3. [3] Nguyễn Thị Hòa. Giáo dục học Mầm non – NXB Đại học sư phạm
4. [4] TS. Lê Thu Hương – TS. Trần Thị Ngọc Trâm - PGS. TS. Lê Thị Ánh
Tuyết, hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (56 tuổi)
5.[5] G.L. Rosanh- nhà đạo diễn phim nổi tiếng đã viết trong tác phẩm vui
chơi của trẻ thơ.Nguồn internet
6.[6] http://mnlamthuy.edu.vn. Nguồn internet


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP
CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Yên Thị Lệ
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên - Trường Mầm Non Nga Thiện

TT

1

2

3

Tên đề tài SKKN
Một số biện pháp lồng ghép
nội dung giáo dục sử dụng
năng lượng tiết kiệm, hiệu
quả trong hoạt động có chủ
định cho trẻ 5 - 6 tuổi
Một số biện pháp giáo dục
kỹ năng sống cho trẻ 5 - 6
tuổi tại trường Mầm non
Nga Thiện
Một số giải pháp nâng cao
chất lượng tổ chức hoạt
động góc cho trẻ mẫu giáo
5 - 6 tuổi ở trường mầm
non Nga Thiện – Nga Sơn –
Thanh Hóa

Cấp đánh giá
xếp loại
(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh:
Tỉnh…)

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A,B hoặc C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

Ngành
GD&ĐT cấp
huyện

B

2014 - 2015

Ngành
GD&ĐT cấp
huyện

A

2015 - 2016

Ngành
GD&ĐT cấp
huyện

A

2018 - 2019

PHỤ LỤC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×