Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non nga liên năm học 2018 2019

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HOÁ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG
MẦM NON NGA LIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Người thực hiện: Lê Thị Hương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Liên
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THANH HOÁ, NĂM 2019


MỤC LỤC
Tên đề mục
1. Mở đầu.

1.1. Lý do chọn đề tài.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
2.3. Các sáng kiến kinh nghiệm hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải
quyết vấn đề.
2.3.1. Giải pháp 1: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức công
tác giáo dục tư tưởng chính trị, Đạo đức tác phong sư phạm cho đội
ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.
2.3.2. Giải pháp 2: Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, các
nghành đoàn thể đối với giáo dục mầm non, tuyên truyền xây dựng
cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng
giáo dục trẻ.
2.3.3. Giải pháp 3: Xây dựng, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội
ngũ giáo viên.
2.3.4. Giải pháp 4: Chỉ đạo thực hiện đồng bộ để nâng cao chất lượng
toàn diện trong chăm sóc , nuôi dường, giáo dục trẻ.
2.3.5. Giải pháp 5: Phối hợp nhà trường, gia đình, giáo viên cùng
thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
2.3.6. Giải pháp 6: Tổ chức tốt công tác khen thưởng kỷ luật trong
trường.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
3. Kết luận và kiến nghị.
3.1. Kết luận.
3.2. Kiến nghị.

Trang
1
1-2
2
2
2
2
2
2-5
5
5-6

6-8

8-12
12-14
14-15
15-16
16-17
17
17-18
18-19


I. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay Đảng và nhà nước ta xác định giáo dục là nền tảng của sự phát
triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực nhu cầu xã hội hiện đaị và
đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm
năng lực của các thế hệ hiện nay và mai sau “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”
giáo dục phải đi trước một bước để nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài để thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tếxã hội.
Giáo dục mầm non được nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân bởi vì
giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền
móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ
em Việt nam. Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung
của các cấp chính quyền, của mỗi nghành, mỗi gia đình và toàn xã hội.
Thực hiện thành công chiến lược đó, đòi hỏi sự nổ lực và quyết tâm lớn
của Đảng, nhà nước và của nghành giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng
đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài Nghị quyết TƯ
2 khóa XIII khẳng định “ xây dựng đội ngũ là nhân tố quyết định chất lượng
giáo dục đào tạo trong xã hội tôn vinh”.
Đội ngũ cán bộ giáo viên có một vị trí, vai trò to lớn trong việc quyết định
hậu quả, chất lượng giáo dục đào tạo con người, đào tạo nguồn nhân lực, tài
năng để thực hiên công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, Do vậy vấn đề cốt
yếu hiện nay là phải tập trung cho giáo dục và đào tạo, chất lượng đội ngũ giáo
viên phải đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong thời
kỳ hội nhập.
Nhiệm vụ của đội ngũ quản lý giáo viên mầm non phải xây dựng kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng cho CBGV theo từng giai đoạn, nâng cao chất lượng và hiệu
quả công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuẩn hóa đối với giáo viên
mầm non. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng
tích hợp các nội dung nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo
dục trẻ một cách phù hợp với sự phát triển của từng lứa tuổi trẻ trong trường
mầm non.
Đạt được mục đích đó, thì việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
giáo viên là việc làm cần thiết thường xuyên tiến hành liên tục .Từ thực trang
của đội ngũ giáo viên hiện nay, tại đại hội TƯ Đảng đã đánh giá “ Đội ngũ giáo
viên thiếu về số lượng và nhìn chung thấp về chất lượng, chưa đáp ứng được
1


yêu cầu vừa phải tăng nhanh quy mô, vừa phải nâng cao chất lượng hiệu quả
giáo dục”
Là người cán bộ quản lí, tôi thấy phải tập trung xây dựng bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ giáo viên như thế nào cho tốt để thực hiện tốt công tác chăm sóc
nuôi dưỡng giáo dục trẻ tốt trong trường mầm non tôi chọn đề tài " Một số biện
pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường
Mầm non Nga Liên năm học 2018 – 2019”
1.2. Mục đích nghiên cứu:
- Nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn kỹ năng
sư phạm, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên
- Nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên nắm vững chương trình và tổ chức tốt
các hoạt động chăm sóc – nuôi dưỡng- giáo dục có hiệu quả trong các lĩnh vực
giáo dục góp phần hình thành và phát triển nhân các ban đầu cho trẻ
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên trong trường mầm non Nga Liên- huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa
1.4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý luận
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp trắc nghiệm, điều tra
- Phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng kết
- Phương pháp nêu gương, động viên, khen thưởng,
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến.
Cơ sở khoa học: Hội đồng sư phạm (tập thể sư phạm) là một tập thể lao
động trong lĩnh vực giáo dục, là tập thể tổ chức chặt chẽ nhằm thực hiện mục
tiêu và nhiệm vụ thống nhất, chất lượng giáo dục phụ thuộc hoàn toàn vào đội
ngũ giáo viên.
Cơ sở pháp lý: Thực hiện Theo thông tư 28/ 2016/TT- BGĐT ngày 30
tháng 2 năm 2016 của BGD và ĐT về thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi
dưỡng giáo dục trẻ . Thực hiện theo QĐ 02 quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo
viên mầm non làm cẩm nang để đánh giá . Thực hiện QĐ số 2569/ QĐ- UBND
Tỉnh thanh Hóa ngày 9 tháng 7 năm 2018 và kế hoạch thực hiện ban hành kế
hoach thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019. QĐ 149/2006/QĐTTg ngày 23.6.2006 của TTCP ở điều I có quy định vai trò, nhiệm vụ, chất
lượng giáo viên mầm non trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ để tìm
ra các biệp pháp chỉ đạo tốt nhất khi thực hiện. Chỉ thị 06 của Bộ chính trị, Chỉ
2


thị 03 của trung ương Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM,
chỉ thị 03CT/TU ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Bộ chính trị gắn thực hiện cuộc
vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tư học và sáng tạo và phong
trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.Thực hiện hướng
dẫn tại tài liệu bồi dưỡng thường xuyên năm 2018- 2019 của bộ giáo dục và đào
tạo.[1]
Cơ sở thực tiễn: căn cứ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của giáo dục
mầm non trong trường mầm non, chất lượng giáo viên mầm non hiện nay để
thực hiện tôt việc quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo
viên hiện nay vững mạnh là việc làm cần thiết, thường xuyên liên tục vì chất
lượng của đội ngũ cán bộ giáo viên có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng
giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
* Thuận lợi :
- Đội ngũ CBGV nhân viên: gồm 27 trong đó CBQL 3, giáo viên nhà trẻ
và mẫu giáo 18, nhân viên 1, cô nuôi 6, độ tuổi trên 50 là 4 cô; từ 30 đến dưới
50 là 18 cô; dưới 30 tuổi là 5 cô . Chi bộ Đảng tổng 16 Đ/C( 11 Đ/C gốc giáo)
cơ bản là đạt trình độ chuẩn trở lên, có năng lực tay nghề chuyên môn vững
vàng, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, say mê, yêu nghề
nghiệp, tự giác học hỏi để nâng cao trình độ, luôn cố gắng vươn lên để khẳng
định mình, đoàn kết gắn bó với nhà trường giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần trách
nhiệm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Cơ sở vật chất : Nhà trường có khu trường đảm bảo đủ phòng học 12
phòng kiên cố, các phòng chức năng, có đủ phòng bếp, khu vệ sinh, trang bị đồ
dùng đồ chơi tối thiểu phục vụ cho các độ tuổi.
- Số lượng điều tra: Tổng 608 cháu trong đó nhà trẻ 257 cháu ; MG 352
cháu.
- Số lượng huy động: Tổng 415 cháu trong đó nhà trẻ 75 cháu= 29.2%
MG 340 cháu = 97%
- Trường mầm non Nga Liên được sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của
Phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban
nghành đoàn thể trong toàn xã về đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục xã nhà.
Sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh học sinh trên địa bàn xã nên công
tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ luôn đảm bảo, trường lớp ngày càng
khang trang, đảm bảo Xanh – Sạch - Đẹp. nhà trường đã đạt trường chuẩn quốc
gia, được công nhận chuẩn lại năm 2015, đang tập trung tiến tới phấn đấu đạt
chuẩn mức độ II năm 2020 tới.
3


* Những khó khăn.
Theo thông tư 02 về chuẩn GVMN đã có đủ đội ngũ song về trình độ giáo
viên không đồng đều về độ tuổi cũng như trình độ chuyên môn, thiếu giáo viên
nên hoạt động chuyên môn còn bất cập.
Chưa có vườn cổ tích, sân vườn, sân khấu ngoài trời theo đúng quy cách
để thực hiện các cháu có đủ điều kiện để hoạt động
Cơ sở vật chất thiếu 1 số các phòng chức năng, Kinh phí chi đầu tư cho các
thiết bị hiện đại chưa có, đồ dùng đồ chơi còn hạn chế chưa đủ theo quy định
Phụ huynh là một xã theo đạo thiên chúa giáo chiếm 98 % nhận thức còn
chưa quan tâm đúng mức còn nhiều hạn chế .
* Khảo sát chất lượng giáo viên và trẻ.
Căn cứ thực trang trên với kết quả đạt được năm học qua chất lượng trẻ,
xếp loại theo thông tư 02/ 2008/QĐ- BGDDTqui định chuẩn GVMN năm 20172018.
1. Kết quả đánh giá giáo viên.
Xếp loại chung
Tỷ
Tỷ
Số
Xuất
Trung Tỷ
TT
Nội dung
lệ Khá lệ
lượng
sắc
bình lệ %
%
%
Xếp loại theo
1
22
7
32 10
46
5
22
thông tư 02
2. Kết quả đạt được trên trẻ.
Nuôi
Chăm sóc
Giáo dục
dưỡng
T Độ
Chưa
Số
Tỷ
Cân nặng
Chiều cao
Đạt
cháu
T tuổi
đạt
lệ
KBT
KSDD
KBT
KTC
S % SL TL
ăn
%
SC % SC % SC % SC % BT
%
L
Nhà trẻ
75 cháu
Mẫu
giáo
2
340
cháu
1

71

94.7

4

5.3

69

92

6

8

75

100

65

86.7

10

13.3

314

92.4

26

7.6

315

92.6

25

7.4

340

100

301

88.5

39

11.5

Qua khảo sát đầu năm số giáo viên theo thông tư 02, kết quả đạt được trên
nhóm lớp thực hiện chương trình , kết quả đạt được trên trẻ chưa cao. Là cán bộ
quản lý chịu trách nhiệm chung trong nhà trường. Tôi đã trăn trở để tìm ra
4


những biện pháp, phương pháp chỉ đạo cho việc quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên của trường nhằm đạt hiệu quả cao.
2.3. Các sáng kiến kinh nghiệm hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải
quyết vấn đề.
2.3.1. Giải pháp 1: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức công
tác giáo dục tư tưởng chính trị, Đạo đức tác phong sư phạm cho đội ngũ
cán bộ giáo viên, nhân viên.
Trong nhà trường nói chung và trường mầm non nói riêng, việc hợp tác giữa
giáo viên với giáo viên, giáo viên với cán bộ quản lý là một yếu tố quan trọng ,
đảm bảo sự thống nhất chặt chẽ trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và cùng
nhau giáo dục các cháu. Tạo sự đoàn kết tình bạn chân thành giữa các thành viên
trong tập thể là sức mạnh của nhà trường tạo ra tính găn bó yêu mến công việc
của mỗi thành viên.
Việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua như toàn
nghành tiếp tục thực hiện chỉ thị 05- CT/ TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị kế
hoạch của Đảng ủy xã nga liên hướng dẫn về việc đảy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào mỗi thầy cô giáo là tấm
gương đạo đức tự học và sáng tạo. Phong trào xây dựng trường học thân thiện
học sinh tích cực đã xây dựng các kế hoạch, triển khai kế hoạch đến toàn thể CB
giáo viên, nhân viện trong nhà trường , CBGV cam kết thực hiện với nhà
trường, với chi bộ trường, nhà trường theo dõi, đánh giá sơ kết ,tổng kết theo
định kỳ, Nêu gương điển hình có hồ sơ sổ sách lưu tại nhà trường, hàng kỳ nêu
gương điển hình thực hiện tốt làm cơ sở bình xét thi đua cuối năm.
Đã sử lý kịp thời khi phát hiện những giáo viên không soạn giáo án, có
những lúc thiếu trách nhiệm đối với trẻ, hồ sơ sổ sách chưa đúng, giờ giấc làm
việc chưa khoa học còn đến trường muộn so với quy định của nhà trường.
Tạo mối quan hệ giữa giáo viên theo đạo thiên chúa với giáo viên ngoài
đạo không tôn giáo bên lương tạo sự hài hòa lương tạo sự hài hòa lương giáo
đoàn kết trong nhà trường, đồng thời tôi cần lắng nghe dư luận của tập thể để
phán đoán, phát hiện tình hình chung, giải quyết kịp thời những thắc mắc mâu
thuẫn trong tập thể, tạo sự hài hòa, gắn bó giữa các thành viên trong tập thể.
Để nâng cao nguyên tắc công bằng, tôn trọng và yêu cầu đối với mỗi cá
nhân và tập thể tôi đã cùng chị em cốt cán trong nhà trường trước hết phải quan
hệ tốt với nhau, trên cơ sở đoàn kết đấu tranh phê bình và tự phê bình để được
thực sự tin yêu trong tập thể. Xây dựng mối quan hệ,tinh đoàn kết. Tình bạn
thân thiết quan tâm chia sẻ lẫn nhau.
5


Hình ảnh: bồi dưỡng nhận thức giáo dục chính trị tư tưởng cho CBGV, NV đầu năm học

Kết quả: 27/27= 100% CBGV nhân viên viết cam kết thực hiện, viết kế
hoạch cá nhân, 100% CBGV Đảng viên được chi bộ nhà trường theo dõi và thực
hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng chính trị tư tưởng, thực hiện
nhiệm vụ tổ chức Đảng các nhiệm vụ được giao CBGV thực hiện tốt, tạo nên
môi trường đoàn kết không ai vi phạm đạo đức nhà giáo.
2.3.2. Biện pháp 2: Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, các
nghành đoàn thể đối với giáo dục mầm non, tuyên truyền xây dựng cơ sở
vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
Tăng cường vai trò sư lãnh đạo của Đảng về công tác giáo dục đào tạo ”
coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu” tham mưu cho cấp ủy chính quyền
địa phương với mục tiêu làm tốt công tác đón xã đạt chuẩn nông thôn mới năm
2018, làm tôt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt giáo
dục đào tạo với nhiệm vụ để chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục các cháu
tốt, cạnh tranh được với các trường mầm non khác trong Huyện, thu hút được
niềm tin của các bậc phụ huynh không để phụ huynh đưa con em đi học tập ở
nơi khác thì nhà trường phải có đủ cơ sở vật chất khang trang đầy đủ.
Vào đầu năm trước khi nghỉ hè tôi chỉ đạo thống kê toàn bộ đến đầu năm
học mới này nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý tôi thu thập thông tin, xây dựng kế
6


hoạch tu sửa trình UBND xã về sửa hiên nhà trứơc sau các lớp học, xây nhà vệ
sinh , Xây nhà bảo vệ trường, thay toàn bộ đường điện sáng,xây nhà xe mới, sửa
lại đường rãnh thoát nước, xây vườn cổ tích tôi đã lập kế hoạch Đã làm tờ trình
trình UBND xã cho chủ trương sau đó họp BCH hội phụ huynh cùng thực hiện.
Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh phát động sưu tầm phế thải thiên
nhiên như bệ chuối bẹ cau, bẹ ngô, vỏ ngao vỏ hến , hộp giấy long bia long nước
ngọt,..để phụ huynh hiểu được ý nghĩa của việc làm đồ dùng đồ chơi cho các
cháu, đóng góp mua đồ dùng đồ chơi phục vụ cho dạy học.
Phát động CBGV tự làm đồ dùng dạy học đồ chơi có nhiều bộ đồ dùng
phục vụ hoạt động học tập vui chơi cho các cháu với nhà trường có số lượng
giáo viên trẻ không đông hơn so với độ tuổi cao tuổi song với nhiều năm nhà
trường phát động thì năm học này tiếp tục làm các sản phẩm phục vụ cho các
chủ đề, các độ tuổi trong trường, nguyên vật liệu được phụ huynh đống góp thì
tính quy ra tiền thì ít nhưng rất có giá trị đối với các cháu.
Trong công tác xã hội hóa giáo dục đối với nhà trường rất chú trọng đã có sự
quan tâm của các tổ chức xã hội cac nhà hảo tâm , một số doanh nghiệp đóng
góp ủng hộ bộ loa chuyên sử dụng cho giáo dục thể chất, sửa lại bồn hoa vườn
trường làm bãi tập vận động cho các cháu thực hiện ngoài trời.Làm vườn cổ tích
để các cháu thăm quan học tập, làm sân khấu ngoài trời, xây bếp và nhà xe cho
giáo viên sớm hơn so với dự kiến.

7


(Hình ảnh: Tổ chức hội thi làm đồ dùng tự tạo)
Kết quả: Với công tác tham mưu, tuyên truyền sự chỉ đạo năng động nhà
trường Hoàn thiện cơ sở vật chất, có đủ các bộ đồ dùng, đồ chơi vật liệu học
liệu phục vụ theo các chủ đề ở các độ tuổi cho từng cháu. Chất lượng giáo dục
của nhà trường tốt, có nhiều bộ đồ dùng có giá trị sử dụng cao.Với tổng kinh
phí UBND xã tu sửa làm mới 975.000đ ( Chín trăm bảy mươi năm triệu đồng).
Kinh phí phụ huynh và các nhà hảo tâm 55.000đ ( năm mươi lăm triệu đồng).
2.3.3. Giải pháp 3: Xây dựng, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội
ngũ giáo viên.
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, sự biến động về nhân sự trong nhà trường 2
đồng chí nghỉ hưu, căn cứ vào năng lực chuyên môn, điều kiện hoàn cảnh, về
sức khỏe của đội ngũ trong nhà trường ngay tư đầu năm học tôi phân công
nhiệm vụ mong muốn là ổn định tối đa trong việc thực hiện nhiệm vụ
Coi trọng quản lý lao động - quản lý lao động bao gồm quản lý thời gian,
hiệu quả lao động. Ban giám hiệu phân công hợp lý theo từng nhóm, lớp. Theo
quan điểm của tôi thì phân công, sắp xếp là chọn những giáo viên trẻ, có năng
lực chuyên môn vững phân công phụ trách lớp 5-6 tuổi vì ở lứa tuổi này trẻ
chuẩn bị vào lớp 1, nên rất cần trang bị một số kiến thức và điều kiện cần thiết
để có đủ tâm thế và kiến thức bước vào trường Tiểu học. Với những giáo viên có
tuổi nghề lâu năm, có sức khỏe, có hoàn cảnh gia đình ổn định, đảm bảo chuyên
môn, có kinh nghiệm chăm sóc cháu nhỏ thì phân công vào các nhóm từ 18-36
tháng, còn các giáo viên khác phân công vào các nhóm lớp 3- 4 tuổi, 4-5 tuổi.
Nhà trường chia làm 3 tổ, mỗi tổ có một tổ trưởng chịu trách nhiệm toàn
bộ các hoạt động của tổ mình, mỗi nhóm lớp 1.5 giáo viên/ Lớp, giáo viên phải
đảm nhiệm 3 chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và thực hiện các hoạt
động khác khi cần thiết
8


Trong quá trình phân công sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên trước hết tôi
xây dựng kế hoạch, trình UBND xã phê chuẩn, họp Ban giám hiệu nhà trường ,
họp các đoàn thể trong nhà trường; họp hội đồng nhà trường. triển khai có 3
hình thức giáo viên tự nhận; Phân công của ban giám hiệu; Tổ chức bắt thăm.
Các hình thức này rất dân chủ khách quan để ủng hộ theo hình thức phân công
nhiệm vụ.
Mặt khác việc xây dựng và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chăm sóc
nuôi dưỡng giáo dục trẻ là việc làm thường xuyên của mỗi Hiệu trưởng quản lý
nhà trường
Trước tiên phải xây dựng đội ngũ đủ về số lượng giáo viên hoạt động liên
tục cả ngày không giống cấp học khác, căn cứ số lượng giáo viên hiện tại của
nhà trường thiếu 2 giáo viên đứng lớp tôi đã làm tờ trình, tham mưu cho Đảng
ủy,UBND xã, trình ban đại diện phụ huynh, họp phụ huynh toàn trường chấp
nhận cho hợp đồng 2 GVđể chăm sóc các cháu với mức chi trả hàng tháng
2.200.000Đ/ cô.
Dự giờ thăm lớp, thao giảng, dạy mẫu,soạn giáo án mẫu tổ chức thường
xuyên theo kế hoạch chuyên môn. Hàng tháng chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn 2
lần , họp hội đồng trường 1 lần cử những đồng chí chuyên môn chưa vững trình
bày và rút kinh nghiệm trong hoạt động một ngày bản thân tôi luôn chỉ đạo thực
hiện tốt công tác theo dõi, kiểm tra đánh giá giáo viên hình thức kiểm tra đa
dạng phù hợp với từng đối tượng
Có thể nói việc tổ chức tốt các buổi thao giảng, kiến tập tại trường là rất
cần thiết, bởi vì các hoạt động với các đề tài cụ thể sẽ là những ví dụ sinh động
giúp cho các đồng chí giáo viên được ”Mắt thấy tai nghe” những gì mà mình
được học ở lý thuyết, được nghe giảng viên bồi dưỡng. Nhận thức được vấn đề
này, trường tôi đã tổ chức tốt các tiết thao giảng, kiến tập tại trường.
Ví dụ: Tổ chức kiến tập giờ phát triển vận động của bốn độ tuổi. 25 – 36
tháng tuổi. Bé, Nhỡ, Lớn”. Khi tổ chức kiến tập, chúng tôi lựa chọn giáo viên
vững vàng về chuyên môn, có kinh nghiệm trong giảng dạy như các tổ trưởng
chuyên môn dạy hoặc giáo viên dạy giỏi. Như cô Mai Thị Thu một tiết vận
động nhóm 25 – 36 tháng, cô Trần Thị Vân dạy một tiết vận động lớp 3- 4 tuổi,
cô Lê Thị Vân dạy một tiết vận động lớp 4 -5 tuổi, cô Trần Thị Tâm dạy một vận
động lớp 5 – 6 tuổi. Trước khi tổ chức cho các đồng chí giáo viên dự giờ. Chúng
tôi phải duyệt trước giáo án, đề ra một số tình huống sư phạm có thể xảy ra giúp
giáo viên cách xử lý hợp lý nhất. Lồng ghép nội dung tích hợp hiệu quả cao. Sau
buổi kiến tập chúng tôi cho tất cả các giáo viên nhận xét góp ý kiến để rút kinh
nghiệm cho tiết dạy về ưu điểm cũng như tồn tại của giờ dạy. Chính việc nhận
9


xét của mỗi cá nhân giáo viên cho giờ dạy của bạn đó giúp họ học tập đồng
nghiệp những cái tốt và hạn chế những tồn tại mà bạn mình đã mắc phải để áp
dụng vào thực tế dạy trẻ hàng ngày.

(Hỉnh ảnh: BGH đi dự giờ thao giảng)
Ngoài những lớp nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn mà giáo viên được cử
đi học, mỗi CBGV còn phải tự học tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức khác
nhau100% CBGV đăng ký học bồi dưỡng thường xuyên, ban giám hiệu ngay từ
đầu năm học đã cung cấp tài liệu cho giáo viên tự nghiên cứu tập san , báo chí,
tạp chí khoa học giáo dục có liên quan đến nghành học mầm non nghiên cứu để
học tập. Công tác viết sáng kiến kinh nghiệm chúng tôi chú trọng trong việc bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên ngay từ đàu năm học nhà trường tổ chức cho CBGV
đăng ký viết SKKN và hội đồng khao học nhà trường tổ chức đánh giá xếp loại
những sáng kiến nào xếp loại A cấp trường nhà trường sẽ gửi đi hội đồng khoa
học cấp Huyện, nhà trường đã có 4 SKKN đạt xếp loại cấp tỉnh được bảo lưu.
Tổ chức tốt các hội thi tại nhà trường ngay từ đầu năm học đã tổ chức hội
thi trang trí nhóm lớp, thi xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non
là năm học trường mới được sơn lại toàn bộ nên tôi đã bố trí thời gian vào đầu
tháng 8 giao nhiệm vụ cho 1 tổ các cô chuyên kẻ vẽ còn lai các nhóm khác dọn
vệ sinh trang trí góc. Chỉ đạo tổ chức tốt hội thi ” Bé khỏe bé tài năng cấp
trường” Hội thi triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp trường , qua các hội thi giúp giáo
viên tích cực bồi dưỡng và học tập lẫn nhau.

10


( Hình ảnh: Phát động giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi)
Tạo điều kiện cho giáo viên đi học do phòng giáo dục mở liên kết với
trường đại học nhằm nâng cao trình độ đào tạo năm học này có 4 Đ/C đang theo
học. Có 3 Đ/C học quản lý giáo dục tại Huyện, 3 Đ/C hoc lớp trung cấp chính trị
tai Huyện. Thực hiện dự giờ đột xuất, kiểm tra toàn diện, chỉ đạo tốt tiêu chuẩn
xếp loại, quy trình đánh giá xếp loại giáo viên mầm non tôi có trách nhiệm
hướng dẫn giáo viên tư đánh giá nhận xét trên phiếu đánh giá của mình nộp lên
nhà trường, nhà trường tổ chức nhận xét đối chiếu với theo dõi hoạt động thực tế
của mỗi giáo viên, nộp lên cấp trên theo quy định để có biện pháp quản lý, bồi
dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên nhà trường.Tổ chức
tốt các buổi họp hội đồng trường theo dúng định kỳ, chỉ đạo họp tổ chuyên môn,
tổ chức tốt các chuyên đề thông qua học lý thuyết và thực hành trên nhóm lớp
mời dự họp.
Kết quả: chất lượng đội ngũ giáo viên năm học 2018- 2019 của nhà trường
được nâng lên rõ rệt, Kiểm tra xếp loại tốt 21 HĐ, xếp loại khá 16 HĐ, Chưa đat
YC 2 HĐ. Hội thi giáo viên giỏi trường có 19 Đ/C đạt GV giỏi trường= 100%,
thi cấp huyện 5 cô đạt= 100%, đánh giá chất lượng nhà trường tốt. Công tác tự
học tự bồi dưỡng thường xuyên trong CBGV nhân viên hiện nay đã là một
phong trào trong nhà trường.
11


2.3.4. Giải pháp 4: Chỉ đạo thực hiện đồng bộ để nâng cao chất lượng
toàn diện trong chăm sóc , nuôi dường, giáo dục trẻ.
Đánh giá sự phát triển của trẻ là quá trình thu thập thông tin về trẻ một
cách có hệ thống, có mục tiêu của chương trình giáo dục mầm non mà giáo viên
phải thực hiện. theo dõi sự phát triển của trẻ và điều chỉnh kế hoạch giáo dục
để có căn cứ trong việc đánh giá hoạt động của từng giáo viên dân chủ Kiểm tra
vừa là điều tra xem xét kết quả của một quá trình, một sự việc đã kết thúc, vừa là
chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình quản lý chỉ đạo tiếp theo. Kiểm tra
trước hết là vì sự tiến bộ của cá nhân và tập thể trong công tác, phát huy những
mặt tốt, mặt tích cực, ngăn chặn uốn nắn những lệch lạc của cá nhân và tập thể
khi tiến hành công việc.
Kiểm tra tác động đến hành vi con người, nâng cao tinh thần trách nhiệm
của họ, kiểm tra phải thúc đẩy tự kiểm tra. Một thực tiễn đặt ra trong nhà trường
là dù mạng lưới kiểm tra có sát sao đến đâu thì người quản lý cũng không thể
theo sát từng việc làm của giáo viên.
Vấn đề đặt ra là phải làm sao cho mỗi cán bộ giáo viên phải biết tự giác,
chủ động thực hiện phương pháp và mực tiêu giáo dục và chính quá trình kiểm
tra sẽ góp phần hình thành ý thức và năng lực tự kiểm tra công việc của chính
bản thân mỗi cán bộ giáo viên. Trong thời gian qua, nhà trường đã tập trung làm
tốt công tác kiểm tra theo các nội dung sau:
Kiểm tra kế hoạch (kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ, kế hoạch chủ nhiệm,
kế hoạch tự bồi dưỡng). Kiểm tra việc tổ chức giờ dạy.
Khâu chăm sóc của giáo viên bao gồm: Việc thực hiện vệ sinh như vệ sinh
cá nhân trẻ, vệ sinh phòng học, phòng ăn, vệ sinh đồ dùng đồ chơi; việc tổ chức
bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ, kiểm tra việc phát triển thể lực, phát triển của trẻ qua
biểu đồ tăng trưởng...
Kiểm tra chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục khác như hoạt động
vui chơi, hoạt động ngoài trời, việc thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục
ngày hội, ngày lễ vào chương trình. Qua công tác kiểm tra, theo dõi, góp ý, đã
góp phần quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế, tồn tại kịp thời. Giáo
viên đã biết khai thác mạng nội dung, mạng hoạt động một cách phù hợp, xây
dựng kế hoạch hoạt động ngày một cách lôgíc, sáng tạo, mục tiêu đề ra cho từng
hoạt động phù hợp với trẻ ở từng lớp, việc xây dựng kế hoạch cho mỗi chủ đề
giáo viên biết cân đối các đề tài theo 5 lĩnh vực phát triển, cân đối giữa truyện và
thơ và đặc biệt chú trọng những câu chuyện ngắn nhưng nội dung mang tính
giáo dục cao đối với trẻ. Xây dựng kế hoạch vui chơi phù hợp và tổ chức hoạt
động vui chơi thường xuyên đảm bảo theo yêu cầu, trẻ có sự hứng thú trong giờ
12


chơi. Tổ chức đầy đủ các giờ hoạt động ngoài trời theo kế hoạch với nhiều nội
dung khác nhau, không gây nhàm chán đối với trẻ.
Hướng dẫn cho giáo viên cách đánh giá sự phát triển của trẻ. Như chúng
ta đã biết đánh giá trong giáo dục mầm non có liên quan đến nhiều mặt nhưng
nhìn chung chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non phải được phản
ánh qua những kết quả đạt được trên trẻ, còn những khâu khác chỉ là điều kiện
đem lại kết quả đó. Vì vậy đánh giá trẻ là khâu được quan tâm hơn cả trong quá
trình chăm sóc giáo dục trẻ, thực trạng việc đánh giá trẻ của giáo viên trong nhà
trường còn những hạn chế, đánh giá chưa kịp thời, chưa nắm được nội dung,
hình thức, phương pháp về đánh giá trẻ, do đó qua công tác kiểm tra, phát hiện
và đã chỉ ra cho giáo viên biết về những điểm mới trong việc đánh giá trẻ hiện
nay đó là mục đích đánh giá: Đánh giá mức độ đạt được, chưa đạt được về khả
năng nhận thức, kỹ năng hành động, thái độ ứng xử của trẻ làm cơ sở lập kế
hoạch hoạt động giáo dục một cách linh hoạt phù hợp với khả năng của đa số trẻ
trong lớp theo từng độ tuổi.
Nội dung đánh giá: Căn cứ vào mục tiêu giáo dục tổng quát đối với trẻ ở
từng độ tuổi mà cụ thể là theo các lĩnh vực phát triển của trẻ. Hình thức đánh
giá: Đánh giá được thực hiện theo 2 cách: Đánh giá thường xuyên qua các hoạt
động hàng ngày của trẻ.
Đánh giá định kỳ được thực hiện theo giai đoạn cụ thể như: Đánh giá sự
phát triển về các mặt hoặc một mặt nào đó của trẻ sau vài tháng hay một học kỳ,
hay một năm. Đánh giá định kỳ thường nhằm đánh giá chung sự phát triển các
mặt của trẻ để nhìn nhận kết quả quá trình giáo dục.
* Các kênh đánh giá trẻ bao gồm:
- Trẻ tự đánh giá về mình, ví dụ trẻ nêu ý kiến về thành tích của bản thân. Đánh
giá của bạn bè, trẻ nhận xét về kết quả học tập của bạn mình.
- Đánh giá từ phía giáo viên: Giáo viên nhận xét quá trình hoạt động của từng trẻ
trên tinh thần khen ngợi, động viên khuyến khích trẻ học tập tốt hơn. Tránh
những lời chê trách nặng nề làm cho trẻ nhụt chí, kém tự tin vào khả năng bản
thân. Nếu trẻ có những điều gì chưa thực hiện được tốt giáo viên nhẹ nhàng nhắc
nhở, hướng dẫn trẻ tiếp tục hoàn thiện công việc của mình.
+ Đánh giá sản phẩm của trẻ hoặc kết quả của một hoạt động giáo dục.
Trong quá trình kiểm tra, nhằm chỉ ra cho giáo viên một cách cụ thể về những
việc đã làm được và chưa làm được trong từng tiết dạy, từng loại hoạt động, việc
sử dụng đồ dùng, đồ chơi trong lớp của cô và trẻ, giáo viên có sự ghi chép vào
sổ góp ý một cách cụ thể, rõ ràng để lần sau không còn mắc phải những sai sót
đã được góp ý. Qua kiểm tra đã uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong
13


công tác giáo dục. Từ đó có biện pháp cụ thể giúp giáo viên ôn luyện kiến thức,
xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo dục trẻ có chất lượng tốt hơn.
Công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục nhà trường đã chú trọng phối hợp
với trạm y tể xã khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, theo dõi tiêm chủng, phát hiện
bệnh tật phối hợp gia đình cùng chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Về nuôi dưỡng chỉ
đạo tốt hợp đồng lương thực thực phẩm , xây dựng thực đơn phù hợp tổ chức
bũa ăn hợp lý để đảm bảo định lượng Clo cho từng độ tuổi trẻ để đủ định lượng
quy định Lương thực, thực phẩm phải hợp đồng tươi ngon, là một thời gian dài
dịch bệnh về thực phẩm trên địa bàn Tỉnh ta nhưng với sự chỉ đạo chặt chẽ của
bản thân đẫ tránh được sự rủi ro các cháu an toàn tuyệt đối cho Các cháu, chỉ
đạo giáo viên báo ăn đúng số lượng, chỉ đạo các nhóm lớp đã chú ý từng giấc
ngủ của trẻ ở nhà trường.
Về chất lượng giáo dục có duy trì được số lượng huy động thì phải nâng
cao được chất lượng giáo dục trước hết tôi phải có đủ đồ dùng đồ chơi theo
thông tư 02/ BGD quy định cho từng cháu, từng độ tuổi trẻ, chỉ đạo giáo viên
thực hiện đúng chương trình giáo dục theo từng độ tuổi trẻ, thực hiện tốt trên hồ
sơ sổ sách đặc biệt đã chỉ đạo tốt công tác xây dựng môi trường giáo dục bên
trong và bên ngoài để trẻ được học bằng chơi , chơi mà học đảm bảo chuyên đề
lấy trể làm trung tâm .
Kết quả: 12/12 nhóm lớp giáo viên đã xây dựng chương trình và thực
hiện đánh giá trẻ tốt, qua kiểm tra, đã khơi dạy tự giác chủ động của từng đồng
chí, chất lượng hoạt động trong nhà trường được nâng lên, Có được nhiều kết
quả lưu lại trong hồ sơ sổ sách chuyên môn và từng nhóm 100% phụ huynh
được xem theo dõi trên hồ sơ cá nhân trẻ để thấy sự tiến bộ của trẻ có những
biện pháp phối hợp với giáo viên giáo dục trẻ tốt có nhiều đồng chí giáo viên
được làm căn cứ để bình xét cuối năm theo qui định của nhà trường đã đề ra.
2.3.5. Giải pháp 5: Phối hợp nhà trường, gia đình, giáo viên cùng thực
hiện chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
Ngay từ đầu năm học với nhiệm vụ lãnh đạo nhà trường tôi đã xây dựng
kế hoạch phối hợp triển khai kế hoạch tới từng nhóm lớp để chủ động phối hợp
với cha mẹ trể để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thành lập ban chấp
hành phụ huynh của mỗi lớp, của nhà trường và hoạt động theo quy định điều lệ
ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành thống nhất
họp phụ huynh 3 tháng 1 lần nhà trường thống nhất về đóng góp mua sắm đồ
dùng phục vụ ăn bán trú cho trẻ, mức tiền ăn hàng ngày, đồ dùng dụng cụ vệ
sinh phục vụ cho cháu được sự thống nhát của phụ huynh sau đó nhà trường
trình Đảng ủy UBND xã cho chủ trương để thực hiện.
14


Kết hợp công tác tuyên truyền tôi đã có những biện pháp và hình thức như
hướng dẫn cha mẹ trẻ cách chăm sóc, nuôi con theo khoa học đó là mời Ban chỉ
đạo phòng chống suy dinh dưỡng của xã mời phu huynh đến trường tổ chức học
tập tại trường, Phát động phụ huynh mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi ở nhà.
Thông tin cho phụ huynh về sức khỏe của từng cháu thông qua các góc
tuyên , qua tuyên truyền của giáo viên trao đổi với các bậc phụ huynh, truyền ở
các lớp xây dựng, đóng góp tiền mua sắm đồ dùng vệ sinh cho từng trẻ, năm học
này nhà trường làm toàn bộ hệ thống rửa tay dưới vòi nước chảy do không có
kinh phí đã vận dụng tinh thần của 1 số phụ huynh biết làm nghề cơ khí đã dùng
tôn cao cấp, inooc làm hoàn thành ngay từ đầu năm học đưa vào sử dụng tốt.

(Hình ảnh: Trẻ rủa mặt, rửa tay dưới vòi nước)
Kết quả: Số phụ huynh tham gia họp mỗi kỳ họp 397 người đạt 90%. ủng
hộ mua sắm đồ dùng trang bị cho chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ 78000.000
đ. Đóng góp 35 công thợ. Trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối tại trường phát
triển hài hòa không xảy ra ngộ độc dịch bệnh.
2.3.6. Giải pháp 6: Tổ chức tốt công tác khen thưởng kỷ luật trong
trường.
Thi đua là cùng nhau đưa hết tài năng, sức lực nhằm thúc đảy nhau đạt
thành tích tốt nhất, Thi đua khen thưởng là việc làm rất quan trọng trong sự phát
triển đi lên của nhà trường ngay từ đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch
khen thưởng, thành lập hội đồng thi đua gồm: Hiệu trưởng là chủ tịch hội đồng,
Phó hiệu trưởng làm phó chủ tịch hội đồng, các tổ trưởng làm ủy viên có 3 tổ
trưởng được phân công gồm tổ mẫu giáo, tổ nhà trẻ, tổ nuôi. Thông qua ngày
hội nghị giáo viên đầu năm
15


Tổ trưởng mẫu giáo, tổ trưởng nhà trẻ, tổ trưởng nuôi dưỡng bình xét thi
đua hàng tháng, học kỳ và tổng kết năm học, các phong trào thi đua, xét trên cơ
sở từng nhiệm vụ các tổ đăng ký thi đua từ đầu năm học, thực hiện thông tư
1700/ 2011/TT- BGDĐT và nghị định 56/2015NĐ/CP chính phủ về đánh giá
phân loại Cán bộ,công chức, viên chức. Nhà trường xây dựng kế hoạch lập quỹ
khen thưởng từ tiền đóng góp tự nguyện của phụ huynh thực hiện theo quy chế
của hội phụ huynh thăm hỏi và chi cho khen thưởng giáo viên cùng các cháu.
Yêu cầu phải đảm bảo công bằng, kịp thời, đánh giá đúng mức sự nỗ lực CBGV,
các cháu, các thành tích đạt được để khen thưởng.
Trong công tác đoàn thể công đoàn trường đã kết hợp với nhà trường cùng
thực hiện tốt theo dõi chuyên môn và các hoạt động phong trào. là một môi
trường giáo dục toàn là chi em nữ làm cho mọi chị em đã ý thức luôn phải đoàn
kết nội bộ. Lương – Giáo đoàn kết thể hiện sự thân thiện
Bám vào đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm của từng CBGV nhân viên và
hoạt động thực tế để đánh giá
Kết quả: Với những yêu cầu thực hiện bằng sự chỉ đạo đội ngũ giáo viên,
không ngừng thi đua thực hiện, sôi nổi các hoạt động trong nhà trường theo quy
định về quy trình xét thi đua, khen thưởng mọi cán bộ giáo viên, nhân viên thực
hiện nghiêm túc. Hội khuyến học và ban chấp hành hội phụ huynh nhà trường đã
chi tổng kinh phí chi 21 triệu đồng, chi cho CBGV, các cháu có thành tích, tạo
được sự phấn khởi và làm đà cho năm học tiếp theo.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
Từ những kinh nghiệm " Quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ
giáo viên Mầm non” tại trường chúng tôi đã áp dụng và thực hiện từ đầu năm
học đến nay đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã có nhiều chuyển biến rõ
rệt, giáo viên nắm vững phương pháp dạy các bộ môn, hình thức tổ chức các
các hoạt động dạy linh hoạt sáng tạo, có tác phong sư phạm tốt.
Kết quả năm học 2018 – 2019.
Kết quả đạt được trên trẻ.
Nuôi
Chăm sóc
Giáo dục
dưỡng
T Độ
Chưa
Số
Tỷ
Cân nặng
Chiều cao
Đạt
cháu
T tuổi
đạt
lệ
KBT
KSDD
KBT
KTC
S % SL TL
ăn
%
SC % SC % SC % SC % BT
%
L
1

Nhà trẻ
75 cháu

73

97.3

2

2.7

72

96

3

4

75

100

71

94.6

4

5.4

16


2

Mẫu
giáo
343
cháu

330

96.2

13

3.8

329

95.9

14

4.1

343

100

328

95.6

15

4.4

Số cháu tăng so với đầu năm học là 3 cháu.
Kết quả đánh giá giáo viên.
TT
Nội dung
Số
Xếp loại chung
Tỷ
lượng Tốt Tỷ lệ Khá Tỷ Đạt
%
lệ
lệ %
%
Xếp loại theo
1
21
6
28.6
10 47.6
5
23.8
thông tư 25,26
100% cán bộ, giáo viên nhà trường đều có lập trường tư tưởng vững vàng,
có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh chủ
trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kỹ cương, nề
nếp trong nhà trường được giáo viên tự giác chấp hành một cách nghiêm túc.
- Đội ngũ giáo viên đoàn kết, thống nhất cao trong mọi công tác, có tâm huyết
với nghề, có tinh thần tương thân - tương ái, thực hiện tốt quy chế chuyên môn
của ngành, nhiệt tình, năng động luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Trình độ chính trị, trình độ chuyên môn của giáo viên được nâng cao rõ rệt.
*Đối với nhà trường: Được phòng giáo dục đánh giá cao trong việc xây
dựng môi trường giáo dục lấy tret làm trung tâm, là trường có chất lượng tốt so
với các trường trong huyện. 3 lần kiểm tra của trung tâm y tế Tỉnh về kiểm tra
về an toàn thực phẩm đánh giá chất lượng tốt, được các trường bạn thăm quan.
Lưu trữ hồ sơ minh chứng. Làm tài liệu để có cơ sở cho CBGV tham khảo.
* Đối với bản thân: Để có một tập thể sư phạm vững mạnh người hiệu
trưởng phải thực sự có năng lực biết xoay chuyển tình hình, thực sự là con chim
đầu đàn, dám đứng mũi chụi xào trong mọi hoàn cảnh làm việc tự giác để hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ.Quam tâm tạo điều kiện về mọi mặt, gần gũi chị em, giải
quyết kịp thời những thắc mắc nếu có.
Trên đây là những biện pháp về quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng
cho đội ngũ giáo viên mà tôi đã mạnh dạn đề xuất, những biện pháp người làm
công tác quản lý những biện pháp được học, những biện pháp sưu tầm, tự suy
nghĩ nhưng phải biết sử dụng các biện pháp một cách hợp lý, khéo léo và khoa
học thì mọi việc đều đạt hiệu quả chất lượng cao.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận.
17


Việc quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên có ý nghĩa
quyết định với sự nghiệp giáo dục đào tạo. Vì tập thể giáo viên đóng vai trò
quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Đây là
một việc làm khó đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có tâm và tầm nhìn, có năng
lực sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt không chỉ phụ thuộc vào yếu tố trong nhà
trường mà phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài nhà trường ngoài tầm tay của người
quản lý.
Trải qua những năm làm công tác quản lý thông qua việc nghiên cứu các
tài liệu quản lý giáo dục, tôi cũng đã đề xuất một số giải pháp nhỏ để góp phần
vào công tác xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhõn viờn trong nhà
trường Mầm non đó là những yêu cầu đối với người quản lý.
Người quản lý phải biết lắng nghe ý kiến dư luận của quần chúng có thói quen
phê và tự phê. Thực hiện dân chủ trong mọi điều kiện. Có ý thức chăm lo đến
đời sống của cán bộ giáo viên. Xây dựng đội ngũ giáo viên là một nhiệm vụ
quan trọng mang tính quyết định đến sự thành đạt của nhà trường, xây dựng đội
ngũ giáo viên là cá nhân cho một nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến các
cấp, để có đội ngũ cán bộ giáo viên vững mạnh phải đoàn kết trong lãnh đaọ nhà
trường nêu cao tinh thần trách nhiệm có năng lực sáng tạo, người cán bộ quản lý
phải gương mẫu có uy tín với tập thể sư phạm, với cán bộ chính quyền địa
phương nơi trường đóng. Có kế hoạch sắp xếp và bồi dưỡng chuyên môn, sử
dụng nhân lực một cách hợp lý. Vận dụng kết hợp các phương pháp quản lý giáo
dục một cách sáng tạo.
Biết phát huy các tác dụng khả năng tiền năng của các lực lượng, tổ chức
xã hội, tổ chức đoàn thể trong nhà trường, biết vận dụng hết khả năng năng
khiếu của từng giáo viên trong nhà trường
Thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị để giáo viên có nhận thức đúng
đắn về vai trò vị trí trách nhiệm của công tác giáo dục nhằm nâng cao tinh thần
tự giác, tinh thần tập thể thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đào tạo của nhà tr ường
đã đề ra.
Những CBGV làm tốt thì khen ngợi kịp thời, những người chưa làm tốt
biết động viên, bồi dưỡng yếu kém theo thời điểm đúng nội dung, mục đích cần
đạt. Đội ngũ CBGV có chất lượng là cả một quá trình làm việc của người chỉ
đạo lãnh đạo nhà trường tạo lên một môi trường sư phạm có chất lượng đã thu
hút được lòng tin của Đảng, của các cấp lãnh đạo , của toàn thể các bậc phụ
huynh không những trong xã mà còn có các xã lân cận gửi con cháu vào trường
mỗi ngày một đông hơn, đó là thành công lớn nhất của nhà trường.
3.2. Kiến nghị
18


Qua nghiên cứu vấn đề này tôi xin nêu một số ý kiến đề xuất như sau:
Trình độ giáo viên hiện nay nhìn chung còn thấp so với yêu cầu của
nghành giáo dục cần có những hình thức đào, bồi dưỡng tích cực hơn nữa của
các cấp để chị em được tham gia học tập như tại chức, chính qui ,tổ chức nhiều
hơn nữa các đợt thi tay nghề cũng như các hội thi đoàn thể khác để chị em tham
gia như vậy không chỉ kịp thời động viên mà còn là dịp tốt để chị em học hỏi lẫn
nhau mở mang sự hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ cũng như hiểu biết về xã
hội bên ngoài nhà trường.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân tôi, với mong muốn
góp phần nhỏ của mình trong quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng cho
đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường mầm non Nga Liên ngày một tốt hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nga Liên, ngày 15 tháng 04 năm 2019
XÁC NHẬN CỦA THỦ
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
mình viết, không sao chép của người khác.
Người thực hiện

Lê Thị Hương

19


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nghị quyết trung ương 2 khoá XIII.
2. Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo", Chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ
tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nề nếp kỷ cương hành chính.
3. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý năm 1999.
4. Chương trình giáo dục mầm non các độ tuổi.

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×