Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non nga hưng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGA SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG GÓC CHO TRẺ 4-5 TUỔI TẠI TRƯỜNG
MẦM NON NGA HƯNG HUYỆN NGA SƠN

Người thực hiện: Đào Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường MN Nga Hưng-Nga Sơn
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

THANH HOÁ NĂM 2019
1


MỤC LỤC
NỘI DUNG


Trang

1. LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
2.1.1. Thuận lợi.
2.2.2. Khó khăn.
2.2.3. Kết quả thực trạng.
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
2.3.1 : Nâng cao kiến thức, tìm tòi, học hỏi bồi dưỡng bản thân.
2.3.2: Xây dựng môi trường hoạt động được tuân theo các nguyên
tắc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ
2.3.3: Nghiên cứu, tìm tòi cách làm đồ dùng, đồ chơi trong các góc
chơi.
2.3.4: Tạo cơ hội cho trẻ được thực hành, trải nghiệm nhằm nâng cao
chất lượng tổ chức hoạt động góc.
2.3.5. Tăng cường tuyên truyền phối kết hợp với các bậc phụ huynh trong việc
nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ tại lớp.

3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

19
19

3.1. Kết luận

19

3.2. Kiến nghị

20

9
12
18

2


1. LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài.
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Sinh thời Chủ
tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và
quan tâm đặc biệt. Với Bác, trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai
của đất nước. Bác nói: “Cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá
mới tươi quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới
tự cường tự lập”. [1]
Như chúng ta đã biết,giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống
giáo dục quốc dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự
hình thành và phát triển nhân cách con người. [2]
Ở trẻ mầm non tư duy và sự tập trung của trẻ còn hạn chế, trẻ không thể tiếp
thu các kiến thức một cách bài bản và có hệ thống như trẻ ở phổ thông. Vì thế cần
tạo cho trẻ môi trường để trẻ được hoạt động, trải nghiệm, vui chơi, từ đó trẻ có thể
tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng tự nhiên hơn. Đối với trẻ mầm non thì vui
chơi có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của trẻ, vui chơi là hoạt động
chủ đạo, là phương tiện giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ, ảnh hưởng tới tâm
tư, nhận thức, tình cảm và hành vi đạo đức của trẻ. Bên cạnh đó thông qua vui
chơi, hành động chơi với những mối quan hệ bạn bè cùng chơi giúp trẻ tiếp thu
những kinh nghiệm xã hội, và mở ra một chặng đường phát triển mới về chất. Đó
là giai đoạn đầu tiên của quá trình hình thành nhân cách, là phương tiện để phát
triển toàn diện nhân cách. Trong đóhoạt động góc trong trường mầm non là
phương tiện phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất. Trẻ chơi chủ
yếu do nhu cầu và khả năng của trẻ, nhu cầu muốn bắt chước, muốn làm người lớn,
nhưng khả năng và sức lực của trẻ chưa đủ để làm người lớn do đó trẻ giải tỏa nhu
cầu đó dưới hình thức là hoạt động góc. Vì thế chúng ta cần thấy được việc tổ chức
cho trẻ hoạt động là cực kì quan trọng và có ý nghĩa giáo dục to lớn.Tổ chức hoạt
động góc chính là tổ chức cuộc sống của trẻ, trò chơi là phương tiện để trẻ học làm
người. Giáo viên mầm non cần là người hướng dẫn tổ chứccho trẻ chơi các trò chơi
dưới nhiều hình thức khác nhauđể trẻ có thể hoạt động một cách vui vẻ và thoải
mái nhất.
Thực tế của lớp tôi đang dạy là lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi cho thấy. Trẻ rất
thích hoạt động góc nhưng khả năng tự hoạt động, phối hợp giữa các nhóm chơi
của trẻ chưa thật sự tự nhiên hòa quyện vào nhau, mối quan hệ giữa các nhóm chơi
rời rạc, chưa gắn kết, chưa có tác động tương hỗ qua lại. Điều này ảnh hưởng đến
sự phát triển của trẻ. Mặt khác giáo viên còn lúng túng trong việc tìm ra các biện
pháp tổ chức hoạt động vui chơi hợp lý, phù hợp với lứa tuổi, đồng thời cần tạo
môi trường chơi phong phú, đa dạng, kích thích khả năng tư duy và tính sáng tạo
của trẻ.
3


Từ những lý do trên, với mong muốn tạo ra môi trường chơi hấp dẫn lôi
cuốn trẻ, để tạo mọi cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, hoạt động giao tiếp, suy
ngẫm, trao đổi, thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giúp trẻ chiếm lĩnh kiến thức. Tôi đã
mạnh dạn tìm tòi và chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt
động góc cho trẻ 4- 5 tuổi tại trường mầm non Nga Hưng Huyện Nga Sơn”
nhằm đáp ứng nhiệm vụ mới của trường cũng như ngành giáo dục đề ra.
1.2.Mục đích nghiên cứu.
Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động góc, phát huy tính tích cực chủ
động đáp ứng nhu cầu vui chơi giúp trẻ phát triển toàn diện.
Xác định rõ tầm quan trọng của hoạt động góc và trên thực tế chất lượng hoạt
động góc của lớp tôi, lớp 4-5 tuổi. Đánh giá được khả năng hoạt động góc của từng
trẻ để biết được những điểm mạnh, điểm còn hạn chế, từ đó tìm ra nguyên nhân và
đề xuất giải pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng hoạt động góc trong thời gian sắp
tới.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Nghiên cứu về nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 4-5 tuổi và rút ra được
kinh nghiệm, giải pháp khi tổ chức hoạt động góc cho trẻ tại nhóm lớp.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
+ Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết: đọc và sử dụng các tài
liệu, sách báo, tạp chí giáo dục mầm non, mạng internet có liên quan đến đề tài.
+ Phương pháp khảo sát thực tiễn: khảo sát các hoạt động của trẻ trong lớp
để nhận biết khả năng tiếp thu, nhận thức và giao tiếp của trẻ.
+ Phương pháp thu thập thông tin: trao đổi với đồng nghiệp, với phụ huynh
của trẻ để nắm bắt về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ và hoàn cảnh gia đình, điều kiện
khách quan để từ đó cô giáo có những biện pháp phù hợp hiệu quả.
+ Phương pháp thực hành trải nghiệm: Tổ chức các hoạt động vui chơi bằng
nhiều hình thức khác nhau, trẻ được tham gia hoạt động trải nghiệm nhiều.
+ Phương pháp toán học: thống kê số liệu.
2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận
Hoạt động vui chơi được nhìn nhận với phương diện như là phương tiện để
giáo dục nhân cách cho trẻ mầm non.Vui chơi của trẻ là một hoạt động phản ánh
sáng tạo độc đáo, thực hiện tác động qua lại giữa trẻ với trẻ, trẻ với môi trường
xung quanh; trong vui chơi trẻ nhận thức được thế giới xung quanh, khi chơi các
trò chơi trẻ lĩnh hội kinh nghiệm xã hội của người lớn một cách tự nhiên, lĩnh hội
những kiến thức, những kỹ năng, kỹ xảo, những phương thức hành động, những
chuẩn mực đạo đức, những nguyên tắc sống...
Theo Skiner: “Bản chất việc học của trẻ nhỏ là thông qua sự bắt chước và
quan sát người khác, biến các hành vi quan sát được thành của mình và tái tạo lại
4


các hành vi. Tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo và tạo ra các tình huống
giáo dục là yếu tố quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Với trẻ
em, chơi là hình thức cơ bản giúp trẻ phát triển khả năng suy nghĩ và sự giao tiếp
của trẻ”.
Nhà tâm lý học Lêônchiep khẳng định: “hoạt động vui chơi mà trung tâm là
trò chơi đóng vai theo chủ đề là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo.Thông qua trò
chơi giúp trẻ hình thành và phát triển cấu trúc tâm lý trong nhân cách của trẻ. Hoạt
động chơi gây ra những biến đổi về chất có ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành
nhân cách trẻ mẫu giáo và chơi là tiền đề cho hoạt động học tập ở lứa tuổi tiếp
theo”.
Chơi góc là một hoạt động không nhằm tạo ra sản phẩm mà chỉ để thỏa mãn
nhu cầu được chơi của trẻ. Trẻ lứa tuổi 4 – 5 tuổi đã tham gia chơi độc lập, biết chia
sẻ mục đích, ý tưởng chơi, cùng nhau hoàn thành và quyết định những gì muốn chơi.
Trẻ biết giao tiếp liên kết giữa các nhóm chơi với nhau qua việc chơi và khám phá
tại các góc chơi. Vì vậy để nâng cao hoạt động góc giáo viên cần nắm chắc phương
pháp và có nhiều biện pháp linh hoạt để gây hứng thú cho trẻ khi tham gia hoạt động
góc.
Như vậy với những ý nghĩa rất quan trọng như trên hoạt động góc có giá trị
rất lớn trong việc phát triển toàn diện nhân cáchcủa trẻ mẫu giáo và đã trở thành
phương tiện để giáo dục trẻ em, nócó giá trị không nhỏ quyết định sự thành công
trong việc phát triển Tình cảm - Xã hội - Thẩm mỹ - Thể chất - Ngôn ngữ - Nhận
thức. Hay nói cách khác nó là phương tiện giáo dục không thể thiếu nhằm phát
triển toàn diện nhân cách và trí tuệ cho trẻ ở trường mầm non .
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
2.2.1. Thuận lợi:
Trường mầm non Nga Hưng Huyện Nga Sơn nằm ở vị trí trung tâm xã, giao
thông đi lại thuận lợi. Trường được công nhận trường mầm non Đạt chuẩn Quốc
gia. Nhiều năm qua trường đã liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp Huyện.
Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên thường xuyên được tiếp cận và bồi
dưỡng học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, nắm bắt kịp thời các
chương trình đổi mới.
Trong lớp được trang bị đồ dùng đồ chơi đầy đủ, trẻ ngoan và nghe lời cô
giáo.
Nhà trường thường xuyên phát động các phong trào làm đồ dùng và sưu tầm
đồ dùng, đồ chơi để giáo viên có cơ hội tạo nên nhiều đồ chơi đẹp hiệu quả cho trẻ
hoạt động.
Năm học 2018– 2019 tôi được phân công giảng dạy tại lớp 4-5 tuổi, bản
thân trực tiếp chăm sóc nuôi dạy trẻ, là điều kiện tốt để tôi tìm hiểu và giảng dạy
trẻ một cách phù hợp và hiệu quả hơn.
2.2.2. Khó khăn:
5


Bên cạnh những thuận lợi trên, trong thực tế Trường mầm non Nga Hưng
Huyện Nga Sơn cũng còn gặp nhiều khó khăn về đồ dùng đồ chơi ở các nhóm lớp,
mặc dù đã được nhà trường trang bị nhưng số lượng chưa đáp ứng cho việc dạy và
học theo kế hoạch của giáo viên đề ra.Đầu năm học lớp tôi vẫn còn một số khó
khăn như:
Đồ chơi cho trẻ hoạt động trải nghiệm khám phá còn hạn chế, đồ chơi tự tạo
chưa nhiều.
Khả năng chú ý có chủ định của trẻ còn kém. Trẻ dễ dàng nhập cuộc chơi
nhưng cũng nhanh chóng tự rút ra khỏi trò chơi nếu trẻ không còn hứng thú.
Nhận thức của một số bậc phụ huynh về hoạt động của trẻ chưa cao, cho
rằng trẻ còn nhỏ chưa cần phải dạy nên không cho trẻ được trải nghiệm.
Hình thức tổ chức còn đơn điệu, chưa hấp dẫn gây hứng thú với trẻ.
2.2.3. Kết quả thực trạng:
Từ những thuận lợi và khó khăn trên, ngay từ đầu năm học tôi đã đi sâu vào
nghiên cứu đề tài, tiến hành khảo sát trẻ ở mọi lúc mọi nơi, để nắm bắt đặc điểm
tâm sinh lý cùng với điều kiện thực tế của lớp kết quả thu được như sau:
Kết quả khảo sát trẻ đầu năm ( tháng 9 năm 2018)
(Kèm phụ lục 1)
Qua khảo sát đánh giá được trình độ nhận thức và kỹ năng hoạt động theo
nhóm của trẻ lớp mình tôi thấy mức độ đạt ở các tiêu chí đều thấp, chính vì lẽ đó
tôi đã mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo và đưa ra những giải pháp, tổ chức thực hiện đã
đem lại kết quả khá khả thi như sau:
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
2.3.1. Nâng cao kiến thức cho bản thân, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm về
tổ chức hoạt động góc cho trẻ.
Để có thể thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng cho trẻ hoạt động góc có
hiệu quả. Trước tiên bản thân phải xác định mình cần tự nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ và năng lực công tác của bản thân, không chỉ nghiên cứu nắm vững
mục đích, yêu cầu của hoạt động mà cần phải nắm chắc được các phương pháp và
biện pháp thực hiện và cách thức tổ chức giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ
nhàng, không bị gò bó, áp đặt giúp trẻ hiểu bài sâu và vận dụng những kiến thức đã
học vào thực tế hàng ngày của trẻ. Vì vậy, để giúp cho bản thân có kinh nghiệm,
kiến thức tổ chức hoạt động góc đạt hiệu quả tôi tiến hành bồi dưỡng chuyên môn
cho bản thân qua các hình thức như:
Tham khảo sách chương trình, tạp chí giáo dục mầm non để nắm được cách
thiết kế các hoạt động, chọn trò chơi phù hợp theo độ tuổi của trẻ.
Dự giờ bạn đồng nghiệp và thăm quan học tập trường bạn để học hỏi kinh
nghiệm cách tổ chức, thủ thuật đứng lớp để có kinh nghiệm tổ chức hoạt động góc
linh hoạt, sáng tạo.
6


Tham khảo giáo án mẫu để học hỏi về cách thiết kế các hoạt động góc theo
hướng đổi mới.
Xem băng đĩa để nắm được cách quản trẻ và cách xử lý các tình huống sư
phạm, hình thức chuẩn bị môi trường cho trẻ hoạt động góc.
Mời tổ trưởng, ban giám hiệu dự giờ hoạt động góc để góp ý cho tiết dạy
được tốt hơn, mạnh dạn đăng ký tiết dạy tốt trong tổ để được sự góp ý để bản thân
có kinh nghiệm và tự tin hơn khi tổ chức hoạt động góc cho trẻ.
Tham quan học hỏi cách trang trí môi trường ở các góc theo chủ đề ở trường
bạn để thực hiện ở lớp mình đạt hiệu quả. Ngoài ra tôi thường xuyên truy cập
mạng internet để tìm hiểu những thông tin hay, xem các giáo án mẫu, tiết dạy mẫu,
trò chơi để tham khảo học hỏi.
Tích cực tham gia học bồi dưỡng thường xuyên, học các lớp chuyên đề do
phòng giáo dục tổ chức.
Kết quả: Bản thân nắm vững được kiến thức hướng dẫn cho trẻ hoạt động
góc. Tích lũy được phần nào kinh nghiệm quý báu cho bản thân và phục vụ thiết
thực cho các hoạt động đổi mới dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện cho trẻ, giúp trẻ tích cực hơn trong các hoạt động học tập và vui chơi.
2.3.2.Xây dựng môi trường hoạt động được tuân theo các nguyên tắc
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ
Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự
nhiên - xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
ở trường mầm non. Hiệu quả của những hoạt động này nhằm góp phần thực hiện
tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.
Việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp sẽ là phương tiện, là điều kiện
để phát triển phù hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi. Ðối với phụ huynh và xã hội,
quá trình xây dựng môi trường giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm sẽ thu hút được sự tham gia của các bậc phụ huynh và sự đóng góp
của cộng đồng xã hội để thỏa mãn mong đợi của họ đối với sự phát triển của trẻ
trong từng giai đoạn, từng thời kì.
Trong lớp học không thể thiếu những góc chơi của trẻ, do đó để làm tăng sự
hứng thú, hào hứng của trẻ cuốn hút trẻ tích cực tham gia vào hoạt động tôi luôn tạo
nên một môi trường lớp học với những màu sắc sinh động, những nhân vật ngộ
nghĩnh… Môi trường có không gian, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với
cuộc sống thực hàng ngày của trẻ; phản ánh kinh nghiệm, văn hóa của địa phương;
thường xuyên thay đổi theo chủ đề theo đề tài của mỗi hoạt động, tạo ra sự hấp dẫn
mới lạ đối với trẻ. Các góc hoạt động chính được duy trì thường xuyên, chúng không
cần phải di chuyển đi hoặc đóng lại. Vì vậy tôi luôn chú trọng về việc bố trí, sắp xếp
các góc rất linh hoạt phù hợp để phát huy tính tích cực của trẻ.

7


Ví dụ: Để thay đổi sự tập trung của góc phân vai từ trò chơi gia đình sang trò
chơi bệnh viện, hoặc tạo ra không gian cho giờ ngủ trưa bằng cách di chuyển một
số giá để đồ.
* Tạo khoảng cách riêng, yên tĩnh, đảm bảo ánh sáng, diện tích cho trẻ
hoạt động.
Hoạt động góc là một hình thức hoạt động đặc biệt trong đời sống của trẻ
mầm non, đó là nơi trẻ thỏa mãn sở thích, nhu cầu vui chơi, nhận thức và cảm nhận
về thế giới xung quanh. Hoạt động góc giúp trẻ rèn luyện, củng cố kiến thức đã
học, là nơi trải nghiệm, khám phá những cái mới và phát huy khả năng sáng tạo
của trẻ. Để trẻ tham gia hoạt động một cách tích cực, có thời gian chơi sau một nội
dung mà trẻ đã lựa chọn không bị chi phối bởi các yếu tố xung quanh, tôi luôn
quan tâm đến việc tạo khoảng cách riêng, đảm bảo yên tĩnh và ánh sáng trong quá
trình hoạt động của trẻ, để trẻ tập trung suy nghĩ và thực hiện kỹ năng chơi của
mình một cách có hiệu quả. Do vậy tôi đã bố trí các góc chơi trong lớp phù hợp với
diện tích phòng học và đảm bảo yêu cầu góc động và góc tĩnh không đặt gần
nhau.Vì vậy, tôi đã bố trí các góc trong lớp phù hợp như:
Góc yên tĩnh xa góc ồn ào hoặc các góc có thể sắp xếp cạnh nhau như:
+ Góc phân vai xa góc học tập, góc sách.
+ Góc xây dựng và góc phân vai kề nhau tạo sự liên kết các nhóm chơi ở
trong hai góc, góc xây dựng tránh nơi đi lại.
+ Góc thiên nhiên: Tôi đã tận dụng khoảng hiên ngoài lớp cho trẻ hoạt động
thoải mái tránh sự ồn ào cho các góc khác.
Bên cạnh việc sắp xếp phù hợp, tôi còn tạo ranh giới giữa các góc hoạt
động như: Tận dụng các giá đồ chơi tạo thành ranh giới các góc, khoảng rộng ở các
góc cách nhau hợp lý để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho trẻ hoạt động. Ranh
giới ở các góc không che tầm nhìn của trẻ và không cản trở việc quan sát của giáo
viên. Bố trí một số góc cố định, một số góc có thể thay đổi được cho phù hợp với
chủ đề thực hiện, tạo sự mới lạ, kích thích hứng thú của trẻ.
Đặt tên góc đơn giản, gần gũi, dễ hiểu phù hợp nội dung chủ đề đang thực
hiện.
Ví dụ: Khi thực hiện chủ đề “Gia đình”, ở góc sách có thể đặt tên “Thư viện
gia đình bé” nhưng ở chủ đề “Thế giới thực vật” có thể đặt tên “Vườn cổ tích” hay
“Thư viện các loài cây”...và góc học tập dán ô bìa gương để gắn hình ảnh, số thay
đổi theo chủ đề, hay ở góc sách học đến bài thơ nào thì dán bài thơ đó lên. Không
dán khít các mảng tường mà phải để dành khoảng trống để trẻ dán sản phẩm của
mình theo chủ đề. Bên cạnh đó để gây được sự hứng thú và hấp dẫn đối với trẻ để
trẻ cảm thấy luôn mới lạ. Xuất phát từ đặc điểm này sau mỗi chủ đề tôi thường
thay đổi, sắp xếp, trang trí lại các góc.
Hình ảnh: Sơ đồ hoạt động góc lớp
(Kèm phụ lục 2)
8


* Xây dựng và bố trí các mảng hoạt động góc phù hợp.
Khi xây dựng và bố trí các mảng hoạt động, tôi chỉ dành 1/3 diện tích để dán
các tranh ảnh có nội dung liên quan về chủ đề, 1/3 diện tích khác tôi dùng để tạo
môi trường mở cho trẻ hoạt động ở các góc học tập, góc xây dựng, góc phân vai,
1/3 diện tích còn lại tôi dành để trưng bày sản phẩm huy động từ trẻ và từ phụ
huynh trong việc trang trí môi truờng, như vậy vừa tiết kiệm thời gian vừa giúp trẻ
hứng thú, tự tin khi sản phẩm của mình được trưng bày lên tường.
Để tổ chức một buổi chơi thành công vai trò tổ chức và hướng dẫn của cô
giáo là rất quan trọng. Nhưng vấn đề nảy sinh là mâu thuẫn giữa số góc chơi nhiều,
số trẻ chơi lớn, diện tích lớp học chật hẹp. Vì vậy việc cung cấp kiến thức cho trẻ
trong các góc chơi là cần thiết, phù hợp với vốn kiến thức, kỹ năng của trẻ, điều đó
nó có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy tính tích cực của trẻ.
Ví dụ: Với chủ đề: “Phương tiện giao thông” tôi trang trí mảng tường ở góc
học tập với hình thức mở.Khi tổ chức cho trẻ chơi, trẻ quan sát hình ảnh bài tập trẻ
sẽ biết được yêu cầu của bài tập mà cô đưa ra. Với bài tập này tôi đã kiểm tra được
kiến thức của trẻ về toán là “Gắn đúng số lượng theo yêu cầu của cô” Và khám
phá khoa học (MTXQ) là “Phân nhóm phương tiện giao thông đường hàng
không, đường bộ, đường thủy”. Cứ thế ở mảng tường tôi tận dụng hết các diện tích
để trang trí và làm các bài tập mở phù hợp với các góc phát huy tính tích cực của trẻ.
Ngoài ra để có những mảng hoạt động phù hợp với nội dung và tính chất của
từng trò chơi, tận dụng được nhiều diện tích chơi, triển khai được nhiều hình thức
chơi phong phú tại góc ... tôi đã sử dụng sàn nhà, bàn, mảng tường để trẻ hoạt
động.
Ví dụ: Có những trò chơi có thể chơi trên sàn nhà như trò chơi xây dựng, lắp
ghép, trò chơi ô ăn quan, trò chơi đô mi nô, ghép tranh...với những trò chơi này tôi
cho trẻ hoạt động thoải mái trong góc chơi.
Kết quả: Có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm
non là thực sự cần thiết và quan trọng. Nó được ví như người giáo viên thứ hai
trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt
động của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn
diện. Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong lớp
và ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển
thể chất của trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ,
kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện
giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung quanh sẽ tạo cơ hội
cho trẻ được chia sẻ, giải bày tâm sự, nguyện vọng, mong ước của trẻ với cô, với
bạn bè, nhờ vậy mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn, hoạt động phối hợp nhịp
nhàng hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp, yêu cô
giáo và bạn bè hơn.
2.3.3. Nghiên cứu, tìm tòi cách làm đồ dùng, đồ chơi trong các góc chơi..
9


Để nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ thì đồ dùng đồ chơi là phương
tiện không thể thiếu được giúp trẻ trở nên năng động, hiểu biết hơn về thế giới
xung quanh đồng thời rèn luyện cho trẻ sự khéo léo khi sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
Đồ chơi tự tạo thường có màu sắc rất đẹp, mới lạ, phong phú và hấp dẫn. Đồ dùng
đồ chơi tự tạo có thể nói là muôn hình muôn vẻ, bởi chúng được tạo ra từ những
nguyên vật liệu có sẵn, dễ kiếm, dễ làm. Nguồn đồ chơi tự tạo là vô tận có thể
dùng những đồ vật thông thường trong sinh hoạt hàng ngày, những vật liệu tự
nhiên, để làm đồ chơi cho trẻ bằng những vật liệu thu lượm được. Đối với mỗi loại
đồ chơi hay đồ vật thật, trẻ đều cố gắng tìm kiếm một phương thức hành động
tương ứng. Ngoài ra, thao tác với đồ vật, đồ chơi là cho trẻ phối hợp các giác quan,
hành động đồ vật, đồ chơi nhằm cung cấp các kinh nghiệm và rèn luyện thao tác tư
duy. Để phát huy hơn tính tích cực khi tổ chức hoạt động góc cho trẻ tôi đã tăng
cường sưu tầm những nguyên vật liệu sẵn có để làm những đồ dùng đồ chơi đẹp,
mang tính sáng tạo và hấp dẫn những đồ dùng đồ chơi này luôn đảm bảo tính khoa
học, an toàn và được sử dụng một cách phù hợp với độ tuổi.
Đồ chơi của hoạt động góc cần đa dạng và phong phú. Nhiều đồ chơi của trẻ
có kích thước nhỏ nên làm lâu, đòi hỏi tôi phải chịu khó kiên trì khi làm đồ chơi
cho trẻ. Ngoài những gì bản thân tôi đã biết tôi còn học hỏi thêm ở các bạn đồng
nghiệp để tạo ra các đồ dùng, đồ chơi phong phú hơn, phù hợp với nội dung chơi.
Muốn cho trẻ hoạt động tốt hoạt động này, thì ngay từ đầu năm học tôi đã lên
kế hoạch cho việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ ở các góc, không lên một cách
chung chung mà vạch ra rõ ràng cụ thể cho việc làm đồ dùng, đồ chơi gì, phục vụ
cho góc chơi nào ở chủ đề nào?.
Sau khi xác định được nội dung chơi theo chủ đề và những đồ dùng, đồ chơi
cần thiết phục vụ cho hoạt động. Tôi tiến hành phân loại những đồ dùng, đồ chơi
có sẵn ra, còn lại tôi tận dụng những nguyên vật liệu ở dạng phế liệu sẵn có ở địa
phương, những nguyên vật liệu cần đảm bảo an toàn về tính mạng, không gây độc
hại, không sắc nhọn, không nặng nề đối với trẻ. Như: Dùng xốp màu, len để tạo
thành những cây cau, cây dừa, hoa đào, hoa mai, quả cam, quả dứa…; Dùng vỏ
ngao, vỏ hến tạo thành những con cua con cá…, dùng vỏ chai lọ để tạo thành
những chiếc ô tô, máy cày, tàu hỏa… Dùng vỏ hộp sữa, ống hút tạo thành cột đèn
tín hiệu, đu quay cầu trượt….
Ví dụ: + Với chủ đề: “Trường mầm non” trẻ chơi trò chơi “ Xây trường
mầm non”của bé. Để trẻ chơi được trò chơi này, tôi xác định cần phải làm một số
đồ dùng đồ chơi đó là: Hàng rào để trẻ lắp ghép khuôn viên trường, gạch để trẻ xây
trường, hoa, cây cảnh, và một số đu quay, cầu trượt, bập bênh…Để chơi được trò
chơi xây dựng thì tôi cho trẻ liên hệ với góc chơi phân vai để mua các vật liệu.
Đồng thời tôi cần phân loại những đồ chơi đâu là đồ chơi mua sẵn, đâu là đồ chơi
tự làm và những đồ chơi gì cần làm bổ sung để tôi và trẻ cùng làm.
10


Ví dụ: Ở chủ đề “ Thế giới thực vật tết và mùa xuân” từ những nguyên vật
liệu như: xốp màu, vỏ hộp sữa chua, cành cây, dạ màu, bông mút… tôi cùng trẻ
làm ra các cây xanh, cây hoa, các loại rau, may vá các loại quả, củ cà rốt…có màu
sắc rất bắt mắt phong phú hài hòa. Khi chơi ở góc phân vai, để nấu được bữa ăn
cho gia đình thì trẻ sẽ biết đến góc bán hàng để mua các loại rau củ quả để chế biến
các món ăn cho gia đình.
Hình ảnh các loại cây hoa, cây rau, củ quả làm từ xốp, dạ màu và bông
mút.
(Kèm phụ lục 3)
Hay khi trẻ chơi xây dựng “Vườn rau cho bé, vườn hoa mùa xuân” thì trẻ
sẽ đến cửa hàng để mua các loại cây rau, cây xanh, cây ăn quả, cây hoa về thực
hiện ở góc xây dựng.
Với chủ đề “Thế giới động vật” ở góc chơi xây dựng và góc phân vai, để
chơi được trò chơi này tôi cần chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động từ
những phế liệu như: vỏ ngao, ống sữa chua, ống sữa tươi, chai nước giặt, chai nước
rửa bát, giấy xốp, keo, tôi cùng trẻ làm nên bộ đồ chơi các con vật sống trong rừng,
con vật sống trong gia đình, con vật sống dưới nước…Khi tổ chức cho trẻ chơi trò
chơi xây dựng “vườn bách thú, ao cá, hay trang trại chăn nuôi” thì trẻ sẽ đến các
cửa hàng mua con vật về thực hiện góc chơi.
Hay ở góc học tập, với những đồ chơi này tôi cho trẻ đếm số lượng và gắn
số lượng tương ứng các con vật nuôi trong gia đình, con vật sống trong rừng, con
vật sống dưới nước.
Hình ảnh con vật được làm từ vỏ hộp sữa, chai nước giặt
(Kèm theo phụ lục 4)
Hay: Ở chủ đề “Giao Thông”trẻ xây “gara ô tô, bến phà, sân bay” từ
những nguyên vật liệu như: mo cau, bìa cát tông, chai nhựa, nắp chai c2, xốp
màu, … tôi và trẻ đã làm ra những đồ chơi như: Thảm cỏ, hoa, hàng rào, ô tô,
máy bay, tàu thủy, thuyền buồm, ga tàu.... để trẻ chơi trò chơi xây nhà ga, bến phà,
sân bay.
Hình ảnh máy bay, ô tô, thuyền buồm làm từ xốp màu, bìa cát tông, nắp c2, chai
nhựa, mo cau(Kèm theo phụ lục 5)
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay các phụ phế phẩm từ gia đình vô cùng
phong phú: Chai nhựa, các hộp bánh kẹo, lon bia, báo cũ, tạp chí, vỏ hộp sữa, cái
11


vợt muỗi bị hỏng… Từ những nguyên vật liệu trên tôi làm ra rất nhiều đồ chơi cho
trẻ ở góc âm nhạc như: Bộ phách bằng chai nhựa, mũ chóp, bộ trố ng và micro, hoa
múa, đàn ghi ta, bộ âm nhạc bằng vỏ sò...Với những bộ đồ dùng đã làm được tôi
bố trí vào góc âm nhạc, nhằm kích thích lôi cuốn trẻ hoạt động, với bộ gõ bằng vỏ
dừa, hay trống lắc trẻ có thể dùng để gõ theo phách, nhịp, gõ theo tiết tấu nhanh
chậm, hoặc tiết tấu phối hợp của bài hát. Với hoa múa bằng vải trẻ dùng để đeo vào
tay để vận động múa minh họa…
Bộ đồ dùng chơi ở góc âm nhạc
(Kèm theo phụ lục 6)
Kết quả: Với giải pháp nghiên cứu, tìm tòi cách làm đồ dùng, đồ chơi sáng
tạo đa dạng phong phú bằng các nguyên vật liệu khác nhau với đủ màu sắc, chủng
loại tôi thấy trẻ lớp tôi đã thực sự hoà mình vào với thế giới đồ vật đồ chơi mà cô
giáo đã chuẩn bị và rất hứng thú hoạt động góc.
2.3.4.Hướng dẫn cho trẻ thực hành, trải nghiệm hoạt động góc trong
hoạt động hàng ngày.
Khi đến trường mầm non trẻ được tham gia rất nhiều các hoạt động trong
ngày, một hoạt động mà trẻ rất thích thú đó là chơi đóng vai theo chủ đề ( Hoạt
động góc).Trò chơi đóng vai theo chủ đề có ý nghĩa đặc biệt đối với trẻ 4 - 5 tuổi,
trong trò chơi trẻ làm quen với xã hội người lớn. Qua trò chơi cái "tôi" của trẻ được
hình thành, trẻ phân biệt được mình với người khác, biết vai chơi của người khác
và biết hành động tương ứng với vai chơi mà mình đảm nhận.
Qua hoạt động vui chơi trẻ được tham gia các hoạt động đóng vai mà trẻ
thích, trẻ được tái hiện lạji những hoạt động của mọi người xung quanh mà hàng
ngày trẻ quan sát được. Từ đó mở rộng vốn kiến thức, vốn từ và kỹ năng sống cho
trẻ. Vì vậy tôi luôn tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào chơi, hoạt động ở các
góc chơi phù hợp với từng chủ đề đang thực hiện cụ thể:
Góc xây dựng: Một nhà giáo dục học người Nga đã nói “Sự phong phú của
nhân cách phụ thuộc vào sự phong phú của các mối quan hệ xã hội”. Góc xây
dựng ở mẫu giáo phải có mối quan hệ qua lại giữa các góc khác. Góc xây dựng
được chơi độc lập trong nhóm lớp tuy nhiên nếu chúng ta không biết phối kết hợp
với các góc chơi khác thì góc chơi sẽ trở nên đơn điệu và nhàm chán.
Tôi luôn luôn làm phong phú các mối quan hệ xã hội cho trẻ bằng cách liên
kết các góc chơi theo chủ đề thành một xã hội thu nhỏ, trong đó có nhiều ngành
nghề khác nhau, góc xây dựng ở mẫu giáo phải có mối quan hệ qua lại với các góc
chơi khác, khi đó trẻ không những đặt mối quan hệ trong cùng một nhóm mà còn
biết nhân rộng mối quan hệ với các nhóm khác. Khi chơi xây dựng, ngoài tạo một
công viên nhất định, cô giáo còn có thể gợi ý cho trẻ mở rộng liên kết với các góc
khác bằng những đường nối từ góc này sang góc kia, như từ khu chợ đến góc gia
12


đình, từ khu vui chơi đến cửa hàng, lúc này góc xây dựng làm nhiệm vụ trung tâm
nối các góc lại với nhau.
Ví dụ: Trong trò chơi xây dựng ở chủ đề “Thế giới động vật” xây công trình
“Trang trại chăn nuôi” thì cô phải hiểu được trang trại chăn nuôi cần có rất nhiều
vật nuôi. Trong quá trình trẻ xây dựng tôi đến “Góc xây dựng” và gợi mở cho trẻ
như “Tôi thấy hôm nay các bác ở trung tâm con giống có bán rất nhiều con giống
tốt, các bác xây dựng đến xem có mua được con giống về nuôi trong trang trại
chăn nuôi của mình không” , tôi còn đến “Góc tạo hình” gợi ý như “Các bác ở
góc tạo hình hôm nay làm rất nhiều các con vật đẹp đấy, mà hôm nay các bác xây
dựng lại chuẩn bị khánh thành công trình xây dựng các bác hãy mang sản phẩm
của mình tặng cho các bác góc xây dựng đi nhé,..”
Lúc này góc xây dựng là chỗ trưng bày sản phẩm của góc tạo hình sau khi trẻ
làm xong những sản phẩm, từ đó trẻ có thể kết thúc buổi chơi vào góc xây dựng,
như đi khánh thành công trình “trang trại chăn nuôi” và kết thúc hoạt động chơi
một cách nhẹ nhàng.
Khi tổ chức cho trẻ chơi tôi tạo ra tình huống dưới dạng một bài hát, bài thơ,
câu chuyện giúp trẻ có hứng thú động cơ bước vào trò chơi xây dựng.Và chú ý tạo
bầu không khí thân thiện, cởi mở để tất cả trẻ đều có thể tham gia.
Quan sát trẻ chơi giúp giáo viên phát hiện được những tình huống nảy sinh
theo diễn biến của trò chơi và sử dụng các tình huống đó kích thích trẻ phát hiện
tìm tòi suy nghĩ, và tìm cách giải quyết.
Ví dụ: Ở chủ đề: Trường mầm non, nội dung chơi “ Xây dựng trường mầm
non”Khi trẻ đã về góc chơi, nhận vai chơi cô có thể đến tham gia và tạo tình huống
để chơi cùng trẻ như: Xin chào các bác xây dựng. Hôm nay các bác định xây gì
đấy ạ? Ai là bác thợ cả? Để xây được trường mầm non các bác xây gì trước? Có
những gì? Bác ơi theo tôi Bác phải xây như thế này nhé bác thấy có được không?
Chẳng hạn khi trẻ đang xây dựng hết nguyên vật liệu... giáo viên có thể đặt câu
hỏi: Có thể dùng những gì để tiếp tục công trình xây dựng ? Bác ơi tôi thấy cửa
hàng vật liệu bên cạnh đang còn đấy. Bác có thể cử ai đi mua thêm nguyên vật liệu
đi ?...
Giáo viên có thể tạo tình huống chơi, mới gợi mở phát triển nội dung chơi, mở
rộng chủ đề tăng cường sự liên kết giữa các góc chơi để duy trì hứng thú chơi của
trẻ.
Hay ở chủ đề“thế giới thực vật tết và mùa xuân” Trẻ đang xây dựng “Vườn
rau của bé”, cô đặt tình huống: Hôm nay tôi thấy bên cửa hàng giống cây trồng có
rất nhiều các loại cây rau các bác nên mua thêm để trồng đi. Khi các bác thợ xây
đồng ý mua giáo viên gợi ý: đã có vườn để trồng rau chưa? nhiều loại rau thế này
phải có khu vườn rộng đấy, tôi thấy chỗ đất này đang còn trống bác hãy làm gì với
chỗ đất này đi”. Như vậy trẻ sẽ hào hứng bàn nhau xây mở rộng vườn trồng rau.
Hình ảnh: Giáo viên tham gia tạo tình huống cho trẻ chơi góc xây dựng.
13


(Kèm theo phụ lục 7)
Không những thế tôi còn gợi mở để trẻ tái tạo lại những công việc cần thiết
như: Các Bác ơi! Tôi thấy vườn rau của các bác vừa trồng đẹp lắm rồi nhưng để
rau nhanh tốt thì các bác phải làm gì nữa? (trẻ trả lời tưới nước cho rau, mua phân
về bón..) Tôi thấy bên cửa hàng còn bán cả phân bón cho rau đấy các bác sang
xem thế nào? (trẻ trả lời Bác để tôi đi mua cho) giáo viên liên tiếp đặt ra các tình
huống lôi cuốn trẻ chơi, từ đó mở rộng nội dung chủ đề phạm vi chơi và kéo dài
hứng thú chơi của trẻ.
Góc phân vai: Chơi hoạt động góc giúp trẻ từ chỗ không biết, chưa biết rõ
đến nắm được mục đích của nội dung làm giàu vốn kinh nghiệm tăng thêm sự hiểu
biết và phát triển tri thức cho trẻ. Hoạt động góc giúp trẻ phát triển sự giao lưu qua
lời nói, làm giàu vốn từ cho trẻ, còn giúp trẻ thể hiện tình cảm, giáo dục nhân cách
cho trẻ, tình cảm của trẻ được hình thành qua mối quan hệ tốt giữa người với
người, mối quan hệ giữa con người và lao động, giữa trẻ và gia đình, tình cảm đó
được thể hiện một cánh chân thành qua các trò chơi gia đình cùng nhau nấu ăn, cô
bán hàng cho khách, bác sĩ khám bệnh và chăm sóc cho bệnh nhân.
Ở góc bán hàng thông qua người bán hàng trẻ học được cách cư xử giữa
người với người một cách lịch lãm, như chào hỏi cảm ơn của người mua hàng và
giao hàng trong khi giao tiếp. Tôi hướng dẫn trẻ về kĩ năng bán hàng, cách trò
chuyện với người mua hàng, cùng với những kinh nghiệm của bản thân trẻ tích lũy
được trong cuộc sống hàng ngày trẻ đã dần thể hiện được thành công trong vai
chơi của mình mô phỏng lại một hoạt động thường ngày diễn ra ở mọi nơi.
Ví dụ: Trò chơi bán hàng chủ đề “Thế giới thực vật – Tết và mùa xuân”
Tôi cùng trẻ chuẩn bị một số đồ chơi mô phỏng rau, củ, quả để trò chơi hấp dẫn tôi
còn chuẩn bị rau, quả thật như: rau ngót, rau muống, củ cải, quả mận, quả quýt…).
Khi trẻ đã nhận vai chơi tôi hướng nhóm trẻ đóng vai người bán hàng tự sắp xếp
thực phẩm theo từng loại.
Các nhóm trẻ đóng vai người mua thực phẩm phải đưa ra yêu cầu.
Ví dụ: “Bác ơi bán cho tôi mớ rau ngót; Bác bán cho tôi quả mận…”.
“Người mua”trả tiền và nói cảm ơn. “Người mua” và “người bán” chào tạm biệt
nhau.
Bằng việc trao đổi mời chào khách đến mua hàng, ngược lại người mua hàng
phải biết hỏi giá, trả giá cho mặt hàng mình muốn mua. Đây là cách rèn kĩ năng
trao đổi mua bán, kĩ năng giao tiếp cho trẻ.
Hình ảnh: Trẻ chơi trò chơi bán hàng
(Kèm theo phụ lục 8)
14


Để cho trẻ phát triển sự yêu thương chia sẻ và giúp đỡ mọi người trong gia
đình. Ở nhóm chơi “Gia đình vui vẻ”, tôi cho trẻ về góc chơi nấu ăn: Cô đến bên
hỏi: Hôm nay gia đình bác nấu món gì? Theo tôi cá thu bác nên nhặt hết xương và
xé nhỏ rồi chiên, bác ơi chiên cá như thế nào ạ?...Với cách trao đổi tôi tạo cho trẻ
sự tư duy, sáng tạo chế biến ra các
món ăn mới. Thông qua chơi giúp trẻ biết thực hành chế biến các món ăn, sơ
chế, biết rửa thực phấm, thái, bắt chước nấu. Trẻ bắt chước giống bố mẹ ở nhà, như
vậy rèn được kĩ năng thực hành trải nghiệm cho trẻ, lúc này trẻ chính là trung tâm
của hoạt động.
Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, cũng chính vì vậy các trò chơi “Gia đình”
luôn gần gũi và gắn liền với mỗi đứa trẻ, từ tình bạn bè, khi tham gia chơi trẻ đã
chuyển thành tình cảm mẹ - con…
Hình ảnh trẻ chơi “Gia đình vui vẻ”
Kèm theo phụ lục 9
Hay ở trò chơi đóng vai bác sỹ chủ đề “Nghề nghiệp”: Tôi cho trẻ tự phân
vai chơi, một bạn sẽ đóng vai làm bệnh nhân còn các bạn còn lại sẽ đóng vai bác
sỹ, y tá. Khi chơi trẻ phải biết được công việc của từng bạn trong trò chơi như: bác
sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, y tá phụ giúp và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, bệnh
nhân phục tùng ý kiến của bác sĩ và y tá.
Muốn trẻ hứng thú và có kĩ năng trong khi chơi, ngay từ đầu năm học tôi
hướng dẫn trẻ một cách tỉ mỉ và cụ thể: lời nói, cử chỉ, cách sử dụng dụng cụ để trẻ
hiểu được “khi đóng vai bác sĩ thì phải chơi như thế nào”. Chẳng hạn, trước khi
đến phòng khám của bác sĩ, tôi cho trẻ biết chính xác những gì sẽ diễn ra. Đề cập
đến những vấn đề có liên quan như “con có thể sẽ phải ngồi chờ một lúc trong
phòng đợi”, “con có thể sẽ phải cởi quần áo ra”, “Cô y tá sẽ muốn đặt nhiệt kế
vào miệng con”,“mọi người sẽ mặc những chiếc áo khoác trắng”,... để trẻ biết
được những gì chúng sẽ gặp phải khi đến bệnh viện và cảm thấy tin tưởng vào
những người chăm sóc chúng. Từ đó tôi thấy kỹ năng chơi của trẻ dần được nâng
lên, trẻ đóng vai bác sỹ khi khám bệnh cho bệnh nhân hỏi“Bác bị làm sao mà đi
khám?. Tôi bị đau bụng bác khám cho tôi?. Trẻ biết đặt ống nghe lên người bệnh
nhân để khám, khám xong rồi kê đơn thuốc và dặn dò bệnh nhân trước khi về “Bác
nhớ uống thuốc ngày 2 lần”… nhưng hoạt động của trẻ không nhằm đến mục đích
cuối cùng là chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân mà chỉ để thỏa mản nhu cầu của trẻ
tham gia vào xã hội người bị lớn rèn kĩ năng giao tiếp qua các tình huống sảy ra.
Hình ảnh trẻ chơi trò chơi bác sỹ
15


(Kèm theo phụ lục 10)
Góc nghệ thuật:
*Đối với góc tạo hình: được tôi sắp xếp ở vị trí yên tĩnh, xa các góc vui
chơi khác. Tôi cũng bố trí góc này ở nơi có nhiều ánh sáng, không khí thoáng mát
phù hợp với tính chất hoạt động của trò chơi nhưng vẫn trong tầm quan sát để đảm
bảo an toàn cho trẻ.
Tôi sưu tầm cho trẻ những vật liệu đồ dùng phong phú để trẻ dễ dàng hoạt
động với các hình thức khác nhau như; tô màu, nặn,cắt dán, in…Đồ dùng cơ bản
cho hoạt động vẽ, nặn, cắt, xé, dán. Ngoài ra, tôi còn sưu tầm các nguyên vật liệu
khác như vải vụn,vật liệu thiên nhiên (lá cây, vỏ ngao, hến, rơm) các loại hạt…Từ
những nguyên vật liệu phong phú này, trẻ trở nên hứng thú và sáng tạo hơn trong
khi tham gia hoạt động và sản phẩm do trẻ tạo ra rất bắt mắt, sáng tạo. Ngoài ra, tôi
còn sưu tầm thêm các cách hướng dẫn trẻ hoạt động mới từ sách báo, mạng
internet… để tạo sự mới lạ cho trẻ các hoạt động. Ngoài việc sắp xếp đồ dùng đồ
chơi hợp lí, tôi dành riêng một khu vực để trưng bày sản phẩm của trẻ.
Tôi cho trẻ được thỏa sức sáng tạo theo trí tưởng tượng của mình, những gì
mà trẻ thích và được trẻ vẽ, cắt dán thành bức tranh sinh động ngộ nghĩnh như vẽ
các con vật, bông hoa, cây xanh, quả, ngôi nhà của bé…tô màu theo ý thích của trẻ
để trẻ thể hiện sự sáng tạo, ý tưởng gửi gắm tình cảm trong các bức tranh.
Ví dụ: Ở chủ đề “thế giới thực vật”, khi cho trẻ chơi ở góc tạo hình tôi gợi ý
trẻ: “hôm nay ở góc xây dựng, các bác thợ xây đang xây dựng vườn hoa xuân, bây
giờ các bác họa sỹ hãy cắt dán thật nhiều cây hoa đẹp để tặng các bác thợ xây
nhé”. Tôi gợi ý trẻ bằng các câu hỏi: để cắt được cây hoa thì cần có những gì? Cắt
như thế nào? Cây hoa gồm những gì? (trẻ trả lời cây hoa gồm: bông hoa, lá hoa,
thân cây hoa)
Khi trẻ tạo ra được sản phẩm cuối giờ chơi tôi cho trẻ mang cây hoa cắt
được đến tặng các bác thợ xây nhân dịp khánh thành công trình.
Hình ảnh trẻ chơi ở góc tạo hình
(Kèm theo phụ lục 11)
* Đối với góc âm nhạc: Âm nhạc là một hoạt động giải trí thích hợp với trẻ
ở lứa tuổi mầm non và là một hình thức hoạt động có tính nghệ thuật, sánh tạo,
được trẻ yêu thích.
Khi trẻ được tham gia biểu diễn ở góc âm nhạc, trẻ được rèn luyện các kĩ
năng nghe nhạc, nó có tác dụng mạnh mẽ nhưng lại đến với trẻ một cách nhẹ
nhàng, thoải mái. Trò chơi đã trở thành phương tiện để đem đến cho trẻ phản xạ
nhanh, nhạy, có tác dụng trong việc củng cố và tiếp thu những nội dung giáo dục.
16


Khu vực cho trẻ hoạt động âm nhạc trong góc nghệ thuật, tôi bố trí là một sân khấu
nhỏ để trẻ tiện biểu diễn các chương trình văn nghệ khi chơi. Ở góc này, tôi sắp
xếp các trang phục, phục vụ hoạt động biểu diễn như: Băng, đĩa, mũ múa, quần áo,
mô hình các nhạc cụ ( đàn, mic, trống, xắc xô,…).
Ví dụ: Ở chủ đề “thế giới thực vật tết và mùa xuân”tôi cho trẻ đội mũ múa là
những bông hoa biểu diễn các bài hát múa trong chủ đề. Tôi gợi ý cho trẻ để biểu
diễn tiết mục thật hay thì cần có các nhạc công, và người múa minh họa. Ai sẽ là
người đánh đàn?, ai là người đánh trống?, ai là người hát, người múa?tôi cho trẻ
chọn vai chơi. Chọn xong vai chơi trẻ cùng thể hiện các bài hát trong chủ đề để
biểu diễn.
Hình ảnh trẻ đang biểu diễn trong góc âm nhạc
(Kèm theo phụ lục 12)
Góc học tập: Tôi cho trẻ tái tạo lại những gì đã được cô dạy trẻ trên tiết học
nhằm tạo cho trẻ sự ghi nhớ vững bền hơn, củng cố những kĩ năng trẻ đã được học.
Tư duy ngôn ngữ cũng phát triển.
Ví dụ: ở chủ đề “ Thế giới động vật” tôi cho trẻ tìm và gắn số tương ứng
với con vật, ở chủ đề “các phương tiện giao thông” tôi cho trẻ phân nhóm
phương tiện giao thông, hay dùng hột hạt xếp thành các hình học…tùy theo từng
chủ đề học.
Tôi luôn dựa trên nhận thức đặc điểm tâm lý của từng cá nhân trẻ hoặc đặc
trưng của từng trò chơi để có cách hướng dẫn chơi một cách hợp lý. Cũng có lúc
tôi là người chủ trò song cũng có lúc tôi là bạn chơi, người xem, là người cố vấn
giúp đỡ trẻ.Trong quá trình trẻ chơi, tôi quan sát, bao quát trẻ, đến từng góc chơi
gợi ý cho trẻ thể hiện vai chơi, cho trẻ nói lên ý tưởng của trò chơi mà trẻ và các
bạn trong nhóm đang thực hiện, liên kết các nhóm chơi với nhau.
Góc thư viện: sách, truyện có vai trò quan trọng trong đời sống của trẻ thơ
và là một hoạt động thú vị đối với trẻ. Khu vực này cần có sự yên tĩnh, vì vậy
thường được đặt xa những khu vực hoạt động ồn ào.Góc thư viện được bố trí thành
nhiều khu vực nhỏ như: góc đọc sách truyện, góc kể chuyện bằng các con rối, kể
chuyện theo tranh, góc bé làm truyện tranh, góc… Để hoạt động thêm phong phú
tôi sử dụng những câu chuyệntrong và ngoài chương trình có nội dung ngắn gọn,
tình tiết li kì, hấp dẫn, hình ảnh đẹp, rõ ràng cho trẻ nghe và xem.Từ đó trẻ giới
thiệu nhân vật trong truyện, trẻ có thể thể hiện đóng vai các nhân vật: Tích
Chu,Tấm Cám, Cô Tiên… Làm tái hiện tâm trạng, hành động, ngôn ngữ của các
nhân vật trong câu chuyện. Trẻtự chơi với nhân vật rối để kể, nói chuyện một cách
tự nhiên.Thông qua đó trẻ nói trôi chảy khi diễn đạt ý muốn và cảm xúc tình cảm
17


của mình; Trẻ hiểu rõ nội dung câu chuyện, có thể kể lại cho ông bà cha mẹ và bạn
bè nghe.
Ngoài ra tôi sưu tầm thêm hình ảnh từ báo, tạp chí, lịch cũ theo chủ đề đóng thành
từng quyển cho trẻ xem.
Ví dụ: ở chủ đề “Thế giới thực vật” tôi tạo ra những cuốn truyện bằng hình
ảnh của các loại quả khác nhau trông vừa sinh động vừa đẹp mắt lại hấp dẫn trẻ.
Hình ảnh trẻ chơi ở góc thư viện
Kèm theo phụ lục 13
Góc thiên nhiên: Thông qua giờ chơi ở góc thiên nhiên cháu được vui đùa
với thiên nhiên, tự mình trồng cây, chăm sóc cây và tìm hiểu được quá trình phát
triển của cây và biết được lợi ích của cây xanh đối với con người.
Hình ảnh trẻ trồng và chăm sóc cây
Kèm theo phụ lục 14
Kết quả: Qua một thời gian áp dụng những biện pháp trên, tôi thấy trẻ thích
chơi hơn, sáng tạo hơn, linh hoạt hơn, nhanh nhẹn hơn. Trẻ có khả năng giao tiếp
mạnh dạn hơn, sử dụng đồ dùng khéo léo hơn, tạo ra nhiều sản phẩm đẹp hơn và
có nhiều sáng tạo khi tạo ra một sản phẩm. Biết thể hiện tình cảm giao lưu giữa trẻ
với trẻ, giữa trẻ và cô, thích chơi cùng bạn và biết được nhiệm vụ của mình và bạn
trong khi chơi, trẻ đã biết hợp tác với bạn, có sự sáng tạo, có kĩ năng tự phục vụ, có
thái độ tự giác cùng bạn đến góc chơi, hứng thú trong khi chơi.
2.3.5. Tăng cường tuyên truyền phối kết hợp với các bậc phụ huynh trong
việc nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ tại lớp.
Để củng cố kiến thức thông qua hoạt động góc, thì việc trao đổi với phụ huynh
để thống nhất chương trình và phương pháp dạy trẻ là việc làm cần thiết và quan
trọng. Phối kết hợp với phụ huynh có ý nghĩa quan trọng và có nhiệm vụ thiết thực
của nhóm lớp, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ. Vì thế vào đầu
năm học tôi lên kế hoạch họp phụ huynh để thông báo cho phụ huynh biết về nội
dung chương trình giáo dục và trao đổi về tình hình học tập ở lớp và tính cách từng
trẻ.
Ví dụ: Cháu Đức Nghĩa khi chơi hoạt động góc hay ném đồ chơi lộn xộn,
tranh giành đồ chơi của bạn, và rất hiêú động.
Để tổ chức cho trẻ hoạt động góc là nhờ một phần không nhỏ của các bậc
phụ huynh tham gia đóng góp nguyên vật liệu đã qua sử dụng như: Chai dầu gội
đầu, dầu rửa bát, đĩa CD, chai nước giặt...để cho cô giáo và trẻ cùng làm đồ dùng
đồ chơi phục vụ cho các hoạt động. Việc phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu như
vậy đã góp phần tăng thêm hứng thú và sự tích cực của trẻ trong việc tham gia vào
hoạt động góc.
Ví dụ: Muốn làm ngôi nhà bằng cói thì tôi đã tuyên truyền phụ huynh mang
cói khô đến lớp vì đây là sản phẩm sẵn có ở địa phương. Đặc biệt quê tôi nổi tiếng
18


với vùng chiếu cói Nga Sơn, việc lựa chọn các nguyên vật liệu từ cói, lõi để làm ra
các loại đồ chơi rất phong phú, từ đó lồng ghép vào các bài học rất bổ ích cho trẻ.
Hình ảnh: Cói nhỏ dệt làm mái nhà
(Kèm theo phụ lục 15)
Tôi tuyên truyền cho phụ huynh hiểu khi có nhiều đồ chơi trẻ được tham gia
vào hoạt động góc say sưa,trẻ được chơi nhiều hơn vì hoạt động vui chơi chiếm vị
trí trung tâm có mặt hầu hết trong các hoạt động của trẻ ở trường. Thông qua chơi,
trẻ không chỉ thỏa mãn nhu cầu chơi mà khi hoạt động góc trẻ còn nảy sinh nhu
cầu có những tri thức, những sáng tạo mới để thể hiện hoạt động sống động hơn.
Bên cạnh đó tôi thường xuyên trao đổi trực tiếp với phụ huynh một số kiến
thức về việc dạy trẻ hoạt động góc trong các giờ đón và trả trẻ, từ đó phụ huynh có
thể nắm bắt được những kiến thức khi cho trẻ chơi với đồ chơi ở nhà. Tôi nghĩ đây
cũng là một hình thức khá hay trong việc phát huy ở trẻ tính tích cực sáng tạo trong
hoạt động dạy trẻ hoạt động góc.
Kết quả: Trong năm học này tôi cùng phụ huynh đã làm được một số bộ đồ
dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động của trẻ.
Với biện pháp này tôi nhận thấy 100% phụ huynh nhiệt tình tham gia do đó
chất lượng hiệu quả trong hoạt động góc đã nâng lên, thấy con em mình tiến bộ rõ
rệt phụ huynh có sự thay đổi nhìn nhận về việc học và chơi của con em mình, nhận
thấy được tầm quan trọng của hoạt động góc giúp đỡ cho giáo viên thực hiện tốt
công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
2.3.HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
*Đối với Giáo dục:Qua một năm áp dụng những giải pháp trên, cùng với sự
chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, sự góp ý của các bạn đồng nghiệp trong
trường qua các buổi dự giờ. Lớp học của tôi đã thu hoạch được những kết quả như
sau:
Bảng kết quả của trẻ cuối năm ( tháng 4 năm 2019)
Kèm phụ lục 1
* Đối với bản thân:
+ Nắm chắc nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ.
+ Có nhiều kinh nghiệm trong việc siêu tầm nguyên vật liệu và làm đồ dùng
đồ chơi sáng tạo ứng dụng vào việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ.
+ Nâng cao tay nghề trong việc làm đồ dùng, đồ chơi.
+ Tận dụng được các nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi.
* Đối với đồng nghiệp:
+ Các đồng nghiệp trong tổ mẫu giáo tham khảo các biện pháp và được
triển khai, nhân rộng trong tổ.
+ Được đồng nghiệp đánh giá cao với các biện pháp đưa ra trong sáng kiến.
* Đối với trẻ
19


+Trẻ có thói quen nề nếp tốt, mạnh dạn tự tin tham gia, hoạt động nhận biết
của trẻ được mở rộng, sử dụng đồ dùng khéo léo hơn, tạo ra nhiều sản phẩm đẹp hơn
và có nhiều sáng tạo khi tạo ra một sản phẩm, trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tinh
thần.
+Biết thể hiện tình cảm giao lưu giữa bạn bè, giữa trẻ và cô, thích hoạt động
chơi cùng bạn và biết được nhiệm vụ của mình và bạn.Trong khi chơi có thái độ tự
giác cùng bạn đến góc chơi, hứng thú trong khi chơi và có ý thức giữ gìn đồ dùng
đồ chơi.
+ Trẻ tích cực, hứng thú hơn khi tham gia hoạt động góc.
* Đối với phụ huynh:
+ Phụ huynh có nhiều sự thay đổi trong cách nhìn nhận về các hoạt động
giáodục trẻ. Đa số phụ huynh đã nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động góc, từ
đó có nhiều giúp đỡ cho giáo viên trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu làm đồ dùng
đồ chơi cũng như hỗ trợ trong việc giáo dục trẻ tại nhà.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
3.1.Kết luận.
“Nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 4 - 5 tuổi”, là một việc làm hết
sức quan trọng quyết định sự hưng thịnh của các trường Mầm Non trong Huyện
Nga Sơn nói chung Trường mầm non Nga Hưng nói riêng.Đây là nền tảng đầu tiên
của sự nghiệp giáo dục. Do đó bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 -5 tuổi tôi
luôn trăn trở tìm tòi và sáng tạo, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực trạng của
trường mình, lớp mình.Có kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động. Đặc biệt là việc
thiết kế nâng cao chất lượng hoạt động góc vì hoạt động này còn nhiều nan giải.
Tích cực hoàn thành mọi nhiệm vụ, khiêm tốn học hỏi, năng động biết tư duy tìm
nhiều biện pháp tích cực phù hợp để nâng cao chất lượng nói chung, đặc biệt là
chất lượng hoạt động góc mà tôi chọn làm đề tài nghiên cứu.Đưa sáng kiến kinh
nghiệm trên áp dụng vào dạy lớp tôi mà tôi chọn để thực nghiệm vào toàn trường
trong năm học 2018 - 2019. Việc thiết kế và tạo lập môi trường hoạt động theo chủ
đề, như vậy nó có ý nghĩa rất lớn trong việc củng cố kiếnthức mà trẻ tiếp thu được
trong hoạt động học đồng thời đạt kết quả cao trong quá trình chăm sóc giáo dục
trẻ phát triển một cách toàn diện.Biện pháp thiết kế tổ chức hoạt động góc phù hợp
với đa số trình độ của giáo viên hiện nay. Trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ học tập
và đồ chơi phục vụ tổ chức hoạt động góc dễ tìm, rẻ tiền, đa số là vật dụng phế
thải.Phụ huynh học sinh rất vui mừng được cùng các con sưu tầm họa báo, tranh
ảnh, nguyên vật liệu, phế liệu. Qua đó tăng cường mối quan hệ, kết hợp giữa gia
đình và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Nắm vững được kinh nghiệm
của trẻ về mỗi chủ đề, để thiết kế môi trường, hoạt động phù hợp.
Thường xuyên cung cấp mở rộng vốn kinh nghiệm cho trẻ qua các buổi trò
chuyện, thảoluận, các buổi tham quan học tập. Luôn phối kết hợp với phụ huynh
bổ sung nguyên liệu mở để kích thích trẻ hoạt động. Nên sử dụng sản phẩm của trẻ
20


vào việc thiết kế, tạo lập môi trường hoạtđộng.
Bản thân tôi luôn khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện
để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Và luôn thực hiện nghiêm túc các cuộc vận
động của Đảng, của ngành phát động. Đặc biệt là phong trào “Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực”.
3.2. Kiến nghị
*Đối với phòng giáo dục:
- Phòng giáo dục mở các lớp bồi dưỡng kĩ năng làm đồ dùng đồ chơi tự tạo
phục vụ các hoạt động giáo dục ở trường mầm non cho giáo viên.
- Tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm xây dựng môi trường hoạt
động cho trẻ mầm non.
* Đối với nhà trường:
- Tăng cường tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi để kích thích khả năng
sáng tạo của giáo viên.
- Mở các lớp trao đổi kinh nghiệm trong thiết kế và xây dựng môi trường lớp
học.
Trên đây, là bài viết sáng kiến kinh nghiệm của tôi về “Một số biện pháp
nâng cao hoạt động góc cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Nga Hưng Huyện
Nga Sơn”. Rất mong được sự góp ý của hội đồng khoa học ngành cũng như của
các bạn đồng nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nga Hưng, ngày 10 tháng 4 năm 2019
tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm
này là do bản thân tôi viết.
Cam kết không coppy của ai!

Người viết SKKN

Mai Thị Thu Trang

Đào Thị Yến

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Một số tài liệu trong các trang web trên mạng Internet như:
- Bài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với “Ươm mầm xanh” tương lai của đất nước(Phạm
Thị NhungTrường Sĩ quan Lục quân 1, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội).
- https:// text.123doc.org> khoa học xã hội> giáo dục học
2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo
4 - 5 tuổi. TS: Lê Thu Hương – Trần Thị Ngọc Trâm.PGS.TS. Lê Thị Ánh Tuyết.
Đồng chủ biên - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
4. Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên, tài liệu trong dự án “Tăng cường khả
năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” của Bộ giáo dục và Đào tạo.
5. Chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, do
phòng giáo dục Huyện Nga Sơn tổ chức năm 2016-2017.
6. Giáo trình tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non ( NXB giáo dục
Việt Nam)

22


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP
CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Đào Thị Yến
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường mầm non Nga Hưng Huyện Nga
Sơn

TT

1.

2.

Tên đề tài SKKN

Một số kinh nghiệm phát
triển ngôn ngữ cho trẻ nhà trẻ
24-36 tháng tuổi qua tác
phẩm thơ.
Một số biện pháp dạy trẻ 4-5

Cấp đánh giá xếp
loại
(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh; Tỉnh...)

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B, hoặc C)

Loại: C

Năm học:
2011-2012

Loại: B

Năm học:

Phòng GD&ĐT
Huyện Nga Sơn
Phòng GD&ĐT

Năm học
đánh giá
xếp loại

23


3.

4.

tuổi học môn khám phá khoa Huyện Nga Sơn
học
Dạy trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi Phòng GD&ĐT
trường mầm non Nga Hưng Huyện Nga Sơn
làm quen với hoạt động tạo
hình thể loại vẽ.
Dạy trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi
Sở GD&ĐT
trường mầm non Nga Hưng Tỉnh Thanh Hóa
làm quen với hoạt động tạo
hình thể loại vẽ.

2014-2015
Loại: A

Năm học:
2015-2016

Loại: C

Năm học:
2015-2016

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Kết quả khảo sát trẻ đầu năm ( tháng 9 năm 2018)
Nội dung khảo sát
Tổng
Kết quả khảo sát
số trẻ
Trẻ
Tỷ lệ
Trẻ
Tỷ lệ
đạt
%

%
Trẻ biết phân công công việc
39
27
69
12
31
trong nhóm
Trẻ biết lựa chọn công việc phù
39
27
69
12
31
hợp với khả năng của mình.
Trẻ biết lựa chọn nguyên liệu
phù hợp với công việc
Trẻ thể hiện kỹ năng trong quá
trình chơi.

39

28

72

11

28

39

24

62

15

38

24


Trẻ tự sáng tạo các ý tưởng

39

25

64

14

36

Phụ lục 1: Kết quả khảo sát trẻ cuối năm ( tháng 4 năm 2019)
Kết quả khảo sát
Nội dung khảo sát

Tổng
số trẻ

Trẻ
đạt

Tỷ lệ
%

Trẻ biết phân công công việc
trong nhóm
Trẻ biết lựa chọn công việc phù
hợp với khả năng của mình.

39

38

97.4

Trẻ
chưa
đạt
1

Tỷ lệ
%

39

38

97.4

1

2.6

Trẻ biết lựa chọn nguyên liệu
phù hợp với công việc

39

38

97.4

1

2.6

Trẻ thể hiện kỹ năng trong quá
trình chơi.

39

38

97.4

1

2.6

Trẻ tự sáng tạo các ý tưởng

39

37

94.8

2

5.2

2.6

Phụ lục 2
Cửa sổCửa chính trước
Góc bán hàng

Góc xây dựng

Góc âm nhạc

Cửa sổ
Góc chơi gia

đình

Góc mở chủ
đề chính

Cửa sổ
Góc thư viện

Góc tạo
hình
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×