Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ 5 6 tuổi lớp c1 ở trường mầm non thị trấn nga sơn bước vào lớp 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGA SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHUẨN BỊ TÂM THẾ TỐT
CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở LỚP C1 TRƯỜNG MẦM NON
THỊ TRẤN NGA SƠN BƯỚC VÀO LỚP 1

Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Xuân
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường MN Thị Trấn
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

THANH HOÁ, NĂM 2019


MỤC LỤC
Nội dung


Trang

1. Mở đầu

1

1.1. Lý do chọn đề tài

2

1.2. Mục đích nghiên cứu

2

1.3. Đối tượng nghiên cứu

2

1.4. Phương pháp nghiên cứu

2

2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm

2

2.1. Cơ sở lý luận của SKKN

2

2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng SKKN

3

2.3. Các giải pháp tổ chức thực hiện

3

Giải pháp 1: Chuẩn bị về mặt thể lực cho trẻ:

4

Giải pháp 2: Chuẩn bị về mặt phát triển trí tuệ cho trẻ:

6

Giải pháp 3: Chuẩn bị về mặt tình cảm - Kỹ năng xã hội cho trẻ:

8

Giải pháp 4: Chuẩn bị về mặt ngôn ngữ cho trẻ:

9

Giải pháp 5: Chuẩn bị một số kỹ năng cần thiết cho trẻ:

10

Giải pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc tổ chức
các hoạt động cho trẻ bước vào lớp 1:

13

Giải pháp 7: Tạo niềm tin đối với từng trẻ

14

Giải pháp 8: Phối kết hợp cùng phụ huynh chuẩn bị tâm thế tốt cho
trẻ bước vào lớp 1:

15

2.4 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

16

3. Kết luận, kiến nghị

16

3.1 Kết luận

16

3.2 Kiến nghị

17


I. MỞ ĐẦU
1.Lý do chon đề tài:
Giáo dục mầm non là một hệ thống trong hệ thống trong giáo dục quốc
dân, là bậc học đầu tiên, là mắt xích đầu tiên, có một vị trí vai trò quan trọng, nó
tạo tiền đề về vật chất và tinh thần cho trẻ tiếp thu tốt chương trình giáo dục ở
trường tiểu học.
Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới và phát triển nên vấn đề giáo dục có
vai trò quan trọng chính vì vậy mà trong các văn kiện qua các kỳ đại hội Đảng ta
đều quan tâm đến yếu tố giáo dục và đào tạo trở thành quốc sách hàng đầu và
kiểm định vấn đề giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn xã hội.
Với những nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể: Tiếp tục cuộc vận động “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện học sinh tích cực”. Thực hiện chủ đề “Năm học đổi mới
công tác quản lý nâng cao chất lương giáo dục”. Tập trung thực hiện chương
trình phổ cập mẫu giáo 5- 6 tuổi. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2010 - 2019. Là một giáo viên mầm
non, tôi luôn trăn trở mình phải làm gì để góp phần nhỏ bé thực hiện những kế
hoạch nhiệm vụ cụ thể trên. Từ đó tôi đã tự lập kế hoạch và tự đề ra những
nhiệm vụ cụ thể cho mình đó là: Luôn nghiên cứu nắm bắt kịp thời các chỉ đạo
của cấp trên, những vấn đề đổi mới của chương trình giáo dục, chăm sóc trẻ.
Năm học 2018 - 2019 tôi được nhà trường phân công dạy lớp mẫu giáo 5
tuổi, chính từ những vấn đề trên đòi hỏi tôi phải tìm giải pháp phù hợp để giải
quyết các vấn đề một cách hợp lý. Do đó tôi đã nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh
nghiệm về “Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ 5 - 6 tuổi ở lớp C1
trường mầm non Thị Trấn Nga Sơn bước vào lớp 1”
Vì tuổi mầm non là bậc thang đầu tiên, làm nền móng cho các bậc tiếp theo
của cuộc đời con người, để các cháu có được tiền đề tốt đẹp khi mà ngưỡng cửa
trường tiểu học đang dần hé mở để đón chào các cháu vào lớp 1. Việc chăm sóc
giáo dục trẻ mầm non vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật, đòi hỏi cô
giáo mầm non phải có kiến thức khoa học toàn diện, sâu sắc, vừa phải có sự
năng động, sáng tạo linh hoạt, luôn tạo ra cái mới để thu hút sự chú ý của trẻ lôi
cuốn trẻ vào các hoạt động, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi “Trực quan sinh
động”. Khi trẻ mẫu giáo lớn chuyển lên lớp 1 rất non nớt, bởi vì trẻ đang sống
trong một môi trường được sự chăm lo chu đáo của các cô giáo mầm non cả về
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục được các cô chăm sóc nhiệt tình chu đáo như
người mẹ thứ hai của mình. Cho nên khi trẻ chuyển sang một môi trường hoàn
toàn mới lạ trẻ sẽ khó tiếp cận và thích nghi ngay được. Nhiệm vụ của cô giáo
mầm non là phải tạo cho trẻ mẫu giáo lớn một tâm thế vững vàng, sẵn sàng bước
vào lớp 1 để trẻ tiếp cận môi trường mới một cách tốt nhất, nhằm giúp trẻ tiếp
thu kiến thức ở trường tiểu học đạt hiệu quả tốt nhất.
Thấy được tầm quan trọng trong việc tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho trẻ
mầm non chuyển sang giai đoạn mới đầy hào hứng, mong chờ không bở ngỡ

1


trước sự mới lạ xung quanh. nhận thức rõ nhu cầu của phụ huynh và đặt niềm tin
vào trường mầm non, mong muốn nơi đây trang bị cho con em mình về kiến
thức lẫn tinh thần để trẻ tự tin bước vào lớp 1.
2. Mục đích nghiên cứu:
Với những ý nghĩa rất quan trọng như trên đã thôi thúc tôi chọn đề tài “Một
số biện pháp chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ 5 - 6 tuổi ở lớp C1 trường mầm non
Thị trấn Nga Sơn bước vào lớp 1” Làm đề tài nghiên cứu cho mình
3. Đối tượng nghiên cứu: Trẻ 5 – 6 tuổi C1 trường mầm non Thị Trấn Nga Sơn
4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
Phương pháp quan sát.
Phương pháp thực hành trải nghiệm.
Phương pháp trực quan.
Phương pháp dung tình cảm nêu gương, khuyến khích.
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1 Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
Việc chuẩn bị cho trẻ đến trường là một công việc quan trọng[1] vì thực tế
hiện nay trên phạm cả nước vẫn còn một số trẻ chưa được chuẩn bị tốt về mặt
tâm thế, trí tuệ, khả năng thích ứng với hoạt động chủ đạo mới. Lý do nêu trên
vẫn còn là do một số phụ huynh học sinh coi nhẹ vấn đề này, một số gia đình
khó khăn việc đưa con đến trường mầm non còn hạn chế. Hiện thực trên ảnh
hưởng không nhỏ đến kết quả học tập, giáo dục và rèn luyện của học sinh khi
các cháu bước chân đến trường tiểu học.
Sự chuyển tiếp khoa học giữa giáo dục mầm non [2]với chương trình dạy
học và giáo dục ở tiểu học đặt ra cho chúng ta những vấn đề cần quan tâm:
Trong mỗi giai đoạn phát triển ở trẻ, việc chuyển giai đoạn này, hoạt động chủ
đạo này sang giai đoạn khác hoạt động chủ đạo khác là sự chuyển biến mang
tính chất nhảy vọt [3]có sự biến đổi về lượng và chất. Sự phát triển ở một giai
đoạn mới vừa là kết quả của giai đoạn trước đó vừa là tiền đề cho sự phát triển
tiếp theo. Đó cũng chính là quan điểm chỉ đạo của bậc học mầm non nhằm đảm
bảo sự chuyển giai đoan giữa giáo dục mầm non nói chung, giáo dục trẻ em 5
tuổi nói riêng với lớp 1 của trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay
Ai trong chúng ta cũng biết lớp 1 là lớp đầu tiên trong cuộc đời đi học đây
là một bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc đời của trẻ[4], cũng đã có nhiều nhà
khoa học nói đến sự cần thiết và vai trò của trường mầm non trong việc phát
triển cũng như chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Để vào lớp 1 trẻ cần được
chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi học hay còn gọi là “Độ chín muồi[5]” vì thế một
trong những yêu cầu quan trọng để giúp trẻ vào học tốt chương trình tiểu học là
cần chuẩn bị cho trẻ:
+ Về mặt thể lực.
+ Về mặt trí tuệ.
+ Về mặt tình cảm - Kỹ năng xã hội
+ Về mặt ngôn ngữ.

2


+ Một số kỹ năng sống và kỹ năng cần thiết cho hoạt động học tập, vui
chơi của trẻ.
Để đáp ứng yêu cầu trên đòi hỏi khi chuyển tiếp giữa mầm non và tiểu
học phải đảm bảo sự kế thừa, tính khoa học[6], những kiến thức đã được hình
thành ở lứa tuổi mầm non cần phải được củng cố và mở rộng, hoàn thiện ở mức
độ cao hơn giúp trẻ không bị những thay đổi đột ngột khi chuyển từ hoạt động
chủ đạo là vui chơi sang hoạt động học tập ở trường tiểu học[7]. Những năm gần
đây nền kinh tế xã hội của đất nước ta có sự phát triển không ngừng làm cho bậc
học mầm non cũng được từng bước củng cố và phát triển, để chuẩn bị cho thế hệ
trẻ bước vào thời đại của nền văn minh trí tuệ, thời đại công nghiệp hóa - Hiện
đại hóa đất nước vì mục tiêu chung của giáo dục mầm non là đào tạo cho thế hệ
trẻ phát triển một cách toàn diện[8].
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
* Thuận lợi:
- Đối với nhà trường và cơ sở vật chất của lớp:
Trường mầm non Thị Trấn Nga Sơn đã được sự chỉ đạo sát sao về chuyên
môn của phòng giáo dục và sự quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất của lãnh
đạo địa phương và ban giám hiệu nhà trường.
Lớp đã được sở giáo dục và đào tạo cấp đầy đủ các trang thiết bị theo
đúng với danh mục tại thông tư 02 của bộ giáo dục và đào tạo và được nghiên
cứu và giảng dạy trẻ theo thông tư 28 của bộ giáo dục và đào tạo quy định.
- Đối với giáo viên:
Năm học 2018 - 2019 tôi được nhà trường phân công lớp 5 tuổi.
Bản thân đã được trải qua nhiều năm kinh nghiệm thực tế đứng lớp 5 tuổi
nên cũng đã tìm được ra một số biện pháp chuẩn bị tâm lý tốt cho trẻ bước vào
lớp 1.
- Trẻ 5 - 6 tuổi được phổ cập giáo dục ra lớp 100% nên mức độ nhận thức
tương đối đồng đều, chính vì vậy việc dạy trẻ cũng gặp nhiều thuận lợi.
*Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi mà tôi có được thì tôi cũng đã gặp phải không ít
khó khăn trong quá trình giảng dạy của mình như sau:
Một số phụ huynh đi làm công ty phó mặc con cái cho cô giáo, cho ông
bà nên phần nào ảnh hưởng đến việc phối kết hợp với cô giáo trong công tác
chăm sóc – Nuôi dưỡng – Giáo dục trẻ.
- Đối với trẻ:
Một số cháu trong lớp có 1 số cháu ngoài tuyến đến trường học chưa qua
lớp 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi nên về các mặt: Trí tuệ, tình cảm xã hội, ngôn ngữ,
cũng như một số kỹ năng sống cần thiết còn hạn chế.
* Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm
Đầu năm học 2018 – 2019 khi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp
mẫu giáo 5 tuổi C1. Tôi đã tiến hành khảo sát số trẻ trên lớp của mình như sau:
- Kèm theo phụ lục bảng khảo sát kết quả đầu năm.
2.3. Các giải pháp tổ chức thực hiện.
3


Từ thực trạng và khảo sát trên tôi đã trăn trở và tìm ra các giải pháp áp dụng
thực hiện việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ để trẻ tự tin, vững vàng bước vào lớp 1
như sau:
Đến 6 tuổi bất kỳ một em bé nào phát triển bình thường đều có thể đi học.
Đối với trẻ em việc đến trường tiểu học được coi như một bước ngoặt quan
trọng của cuộc đời. Đó là việc trẻ được chuyển qua một lối sống mới, đồng thời
trẻ cũng được chuyển qua một vị trí xã hội mới với những mối quan hệ mới của
một người học sinh thực thụ.
Đối với trẻ 5 tuổi hoạt động vui chơi đang giữ vai trò chủ đạo, chơi là hoạt
động mang tính chất thoải mái, không bắt buộc. Vào lớp 1 trẻ phải làm nhiệm vụ
một người học sinh, hoạt động chủ yếu là hoạt động học tập lại mang tính chất
bắt buộc, có tổ chức chặt chẽ, có mục đích, có kế hoạch. Bản thân học sinh phải
nỗ lực, cố gắng mới có thể đạt kết quả học tập tốt đẹp.
Giải pháp 1: Chuẩn bị về mặt thể lực cho trẻ:
Trẻ ở lứa tuổi mầm non phát triển rất nhanh về thể lực và trí lực, nếu được
nuôi dưỡng đầy đủ khoa học trẻ sẽ phát triển tốt về 5 mặt (Đức – trí - thể- mỹ,
lao động, thể lực). Ở lứa tuổi này dinh dưỡng của trẻ tính theo trọng lượng có
thể hơn người lớn. Mặt khác, do sức ăn của trẻ còn hạn chế, bộ máy tiêu hóa,
chức năng tiêu hóa hấp thụ chưa hoàn chỉnh, khả năng miễn dịch của trẻ còn hạn
chế.
Lúc sinh thời Bác Hồ của chúng ta đã từng nói “Một tâm hồn minh mẫn
trong một cơ thể cường tráng” thật vậy một điều kiện quan trọng ảnh hưởng trực
tiếp đến quá trình học tập của học sinh là thể lực.
Ngay từ những ngày đầu lên lớp mẫu giáo lớn chúng tôi đã cùng với nhà
trường kết hợp với nhà trường và trạm y tế Thị Trấn Nga Sơn cân đo khám sức
khoẻ định kỳ cho trẻ để chấm biểu đồ tăng trưởng về cân nặng, chiều cao, phân
loại bệnh tật, tôi theo dõi ghi kết quả lên góc tuyên truyền để phụ huynh tiện
theo dõi. Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, chế độ sinh hoạt, ăn uống
nghỉ ngơi, đặc biệt là tình hình sức khỏe. Những trẻ ăn chậm, biếng ăn, ít ngủ, ít
vận động. Để cô giáo và phụ huynh phối kết hợp chăm sóc trẻ.
Ví dụ 1: Trong lần cân đo, khám sức khỏe định kỳ vào tháng 9/2018. Lớp
tôi có 3/26 = 11.5 % cháu bị suy dinh dưỡng. Ngoài việc thông báo kết quả trên
góc tuyên truyền với phụ huynh, trong khi đón trả trẻ, tôi đã trao đổi với phụ
huynh có con bị suy dinh dưỡng phối hợp cùng với cô giáo nuôi dưỡng chăm
sóc cháu đúng khoa học, bổ sung thêm chế độ ăn cho cháu như gửi sữa, đồ ăn
cho trẻ đến trường để cô động viên trẻ ăn thêm ngoài bữa chính và bữa phụ ở
trường.
Ví dụ 2: Ở lớp có cháu Vinh do hoàn cảnh mẹ cháu đi làm công ty, để
cháu cho ông bà nội nuôi và đi làm ở xa. Cân đo lần 1 Cháu bị suy dinh dưỡng
độ 1, thể lực như vậy nên lúc nào tôi cũng thấy cháu mệt mỏi. Cháu không ăn
cháo mà đến bữa ăn cháu cứ ngồi thờ ơ, không chịu ăn, tôi động viên, ép mãi
cháu mới ăn được 3,4 thìa, vẻ mặt buồn rầu do không được chăm sóc chu đáo về
các loại thực phẩm nên cháu ăn không quen. Hôm nào cũng vậy cứ đến khi ăn
4


cháo là cháu không ăn, vì thế hôm tôi trao đổi với bà cháu, biết được hoàn cảnh
gia đình khó khăn nên chưa có điều kiện để chăm sóc cháu như những gia đình
khác. Từ đó tôi dỗ dành động viên, ép cho ăn mỗi lần một ít, sau đó cháu dần
dần ăn quen và ăn ngon như các bạn khác trong lớp. Thời gian này cháu đến lớp
sức khỏe mỗi ngày một khác, lần kiểm tra sức khỏe tháng 12 cháu đã tăng dần
lên đạt ở kênh bình thường.
Trẻ càng nhỏ thì nhu cầu dinh dưỡng càng cao, trong những năm đầu của
cuộc sống nhu cầu phát triển cả về thể chất và tinh thần đặc biệt trong giai đoạn
trẻ từ 0 - 6 tuổi là thời gian trẻ phát triển đầy đủ các yếu tố về thể chất và tinh
thần nên nhu cầu dinh dưỡng là rất quan trọng.
Chuẩn bị về mặt thể lực cho trẻ không đơn thuần là chuẩn bị về chiều cao
và trọng lượng cơ thể mà còn là sự chuẩn bị về chất, năng lực làm việc bền bỉ,
dẻo dai có khả năng chống lại sự mệt mỏi của thần kinh, cơ bắp, độ khéo léo của
bàn tay, tính nhanh nhạy của các giác quan.
Xác định được điều đó tôi đã thực hiện một chế độ sinh hoạt ăn uống,
nghỉ ngơi, luyện tập, dạy trẻ rèn luyện một cách khoa học và hợp lý về thời gian
và đặc điểm phát triển riêng của từng trẻ.
Bên cạnh đó, tôi tham mưu với ban giám hiệu nhà trường phân phối chế
độ sinh hoạt hợp lý cho trẻ theo mùa để trẻ được đảm bảo ăn đủ lượng (ăn đủ
suất, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng như: Chất đạm, chất béo, chất bột dường,
chất vi ta min và muối khoáng), ngủ đủ giấc.
Ví dụ: Ở lớp, Tôi luôn chú ý rèn luyện cho trẻ có thói quen vệ sinh, khả
năng tự phục vụ của bản thân như:
+ Khi học và chơi: Trẻ tự cất đồ dùng sau khi tham gia vào các hoạt động
học có chủ định, đồ chơi sau khi chơi xong, cất sách vở tập tô vào túi đựng riêng
của mình.
+ Khi ăn: Trẻ tự sắp xếp bàn ăn, Trẻ tự xúc cơm ăn, tự rửa tay, rửa mặt
trước và sau khi ăn, tự xếp bát vào chậu gọn gàng sau khi ăn xong.
+ Khi ngủ: Trước khi ngủ trẻ tự lấy chăm gối. Sau khi ngủ tự gấp và cất
chăn gối, tự chải đầu, mặc quần áo.
Các thói quen này rất có ích đối với trẻ. Từ những thói quen này sẽ hình
thành ở trẻ sự đoàn kết cùng nhau làm việc, tính độc lập, không phụ thuộc, ỷ lại
vào người khác.
Kèm theo phụ lục hình ảnh: Ăn trưa của trẻ lớp 5 tuổi
Qua các hoạt động phát triển vận động của lứa tuổi như: Đi chạy trèo leo,
bò bằng bàn tay cẳng chân tôi hướng dẫn trẻ cách bò cách phối hợp tay nọ chân
kia rèn cho trẻ sự khéo léo của đôi bàn tay của các giác quan như trẻ tự xỏ quai
dày, tự cài cúc áo. Hoặc với hoạt động thể dục: Bật xa 50 cm. Tôi vẽ 3 vòng
tròn, khoảng cách từ vạch xuất phát đến vòng thứ nhất là 50cm, từ vòng thứ nhất
đến vòng thứ 2 là 50 cm, từ vòng thứ 2 đến vòng thứ 3 là 50cm.
Sơ đồ như sau:

5


x x x x x x x

x x

50cm
x x

x x

50cm
x

x

x

x

50cm

x x

Việc cho trẻ luyện tập những vận động cơ bản như vậy sẽ giúp trẻ tăng
cường sức đề kháng cho cơ thể. Giúp cơ thể khoẻ mạnh.
Ngoài những hoạt động luyện vận động cơ bản cho trẻ, tôi còn đẩy mạnh
việc luyện tập thể dục sáng cho trẻ dưới nhiều hình thức để trẻ hứng thú tham
gia như tập với vòng gậy thể dục, tập theo băng đĩa nhạc. Ngoài ra tôi còn luyện
cho trẻ các bài tập Aerobic với các động tác vừa sức. Đây là một trong những
biện pháp phát triển thể lực tốt nhất cho trẻ vì trẻ được luyện tập đều đặn, giúp
các cơ phát triển săn chắc và bền bỉ
Kèm theo hình ảnh: Trẻ chơi trò chơi của trẻ lớp 5 tuổi
Giải pháp 2: Chuẩn bị về mặt phát triển trí tuệ cho trẻ:
Giáo dục mầm non có một ý nghĩa quan trọng đối với việc chuẩn bị tâm
thế sẵn sàng đi học cũng như việc làm quen với những sinh hoạt gần gũi với
hoạt động học tập. Vì vậy trẻ cần phải rèn luyện về các thao tác trí tuệ, có sự
hiểu biết về bản thân, gia đình, môi trường xung quanh, các biểu tượng định
hướng về không gian, thời gian đồng thời có kỹ năng thực hiện hoạt động trí óc
như: So sánh, phân tích, tổng hợp.
Trí tuệ ở đây là những hiểu biết nhất định của trẻ về các sự vật hiện tượng
xung quanh như nắng mưa, nóng lạnh, thứ bậc trong gia đình được thực hiện
thông qua các hoạt động như: Hoạt động học tập, hoạt động vui chơi. Trẻ cần đạt
được những yêu cầu của các môn học, hoạt động đó chính là hành trang và là
vốn hiểu biết cần thiết để trẻ bước vào lớp 1 một cách tự tin vững vàng.
Kỹ năng hoạt động trí óc là những hành động trí óc đơn giản như so sánh
sự giống nhau hay khác nhau của 2 hay nhiều sự vật hiện tượng, đối chiếu về
kích thước, đưa ra các câu hỏi và câu trả lời ở mức độ khó hơn và lôgic hơn.
Khả năng định hướng không gian và thời gian là một biểu hiện của sự
phát triển trí tuệ, biết xác định trên, dưới, trước, sau, phải trái, hôm nay, ngày
mai. Là điều kiện cần thiết để trẻ tiếp thu lĩnh hội chương trình học tập ở trường
tiểu học.
Ví dụ: Qua hoạt động cho trẻ làm quen với các mùa trong năm trẻ biết
được mùa hè nắng nóng đi học phải đội mũ, mùa đông lạnh phải mặc ấm;
Ví dụ: Qua chủ đề gia đình trẻ nhận biết mình là con thứ mấy trong gia
đình biết được gia đình mình có bao nhiêu người, là gia đình đông con hay ít con…
Ví dụ: Qua hoạt động làm quen với biểu tượng toán sơ đẳng: Đếm đến 4,
nhận biết số lượng trong phạm vi 4, nhận biết chữ số 4 tôi cho trẻ xếp tương ứng
1-1 số xe đạp và xe máy.
6


Kèm theo hình ảnh các bé đang làm quen với chữ cai qua vở bé tập tô chữ
cái.

Hình ảnh: Xếp tương ứng 1 - 1
Tôi cho trẻ đếm sau đó đặt câu hỏi “Số xe máy và số xe đạp như thế nào
với nhau” muốn số xe đạp bằng số xe máy con phải làm thế nào?. Muốn trả lời
được câu hỏi này trẻ phải dùng ngôn ngữ của mình để diễn đạt, trẻ ở lứa tuổi này
học bằng chơi, chơi mà học nên ta không cứng nhắc dạy trẻ học mà thông qua
trò chơi và dần dần mối tương quan giữa nhiệm vụ chơi và nhiệm vụ học cũng
được thay đổi dần về cuối năm.
Ngoài ra để giúp trẻ phát triển trí tuệ tốt, tôi còn cho trẻ hoạt động mọi lúc
mọi nơi để trẻ khám phá hết những điều mới lạ xung quanh. Từ đó phát triển khả
năng tư duy, so sánh.
Ví dụ: Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi thực nghiệm: Bóng cây thay đổi:
- Chuẩn bị: Phấn để đánh dấu và thước đo.

- Cách tiến hành:
+ Đố trẻ biết bóng người hoặc bóng cây dưới ánh sáng mặt trời trong ngày
có thay đổi không?
7


+ Cùng trẻ đo bóng của một người hoặc của một cây dưới ánh sáng mặt
trời ở 3 thời điểm trong ngày.
+ Cho trẻ nhận xét và so sánh khi nào bóng ngắn nhất, khi nào bóng dài
nhất ?
- Khuyến khích để trẻ cùng cô giải thích và kết luận:
+ Ánh sáng mặt trời chiếu vào cây xanh không đi qua được nên tạo ra
bóng trên mặt đất.
+ Bóng thay đổi vào các thời điểm khác nhau trong ngày là do mặt trời di
chuyển.
Giải pháp 3: Chuẩn bị về mặt tình cảm - Kỹ năng xã hội cho trẻ:
Sự phát triển tình cảm - Kỹ năng xã hội là tiền đề quan trọng trong việc
học và phát triển toàn diện nhân cách của trẻ. Chính việc phát triển tính tự tin, tự
trọng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, khả năng tập trung chấp hành những
quy định chung và sự chỉ dẫn của cô giáo là vô cùng thiết yếu giúp trẻ học tầp
tốt ở lớp 1 sau này. Khi trẻ tự tin vào chính mình, trẻ sẽ học được cách chủ động
độc lập trong việc thực hiện các nhiệm vụ đến cùng. Vì vậy hãy để trẻ làm người
lớn chúng ta là người khích lệ trẻ, cô giáo cần giáo dục cho trẻ ý thức về bản
thân như đặt các câu hỏi để kích thích trẻ biểu lộ những suy nghĩ cảm xúc của
mình thông qua tranh, ảnh, thơ, truyện. Giúp trẻ lựa chọn và tham gia các hoạt
động chơi nhằm phát triển tính tự tin, tự lực sáng tạo của trẻ.
Kèm theo phụ lục hình ảnh các bé đang đi giã ngoại hướng về cội nguồn
tại đền thờ Đức thánh Mai An Tiêm.
Tôi luôn giáo dục trẻ ý thức chấp hành nội quy, quy định ở trường, lớp
học, những nơi cộng đồng, chấp hành luật lệ an toàn giao thông.
Ví du: Phải xin cô khi ra hoặc vào lớp, trong hoạt động học muốn phát
biểu thì phải dơ tay hoặc đi chơi ở cung thiếu nhi hoặc siêu thị không được vứt
rác bừa bãi. Đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm.
Giáo dục trẻ ý thức và thái độ cư xử phù hợp đối với người thân trong gia
đình như: Ông, bà, cha, mẹ, cô, dì chú, bác. Xây dựng mối ở trẻ quan hệ tốt đẹp
với bạn bè, cô giáo, những người lớn trong trường mầm non đồng thời giúp trẻ
có những biểu tượng chính xác về trường tiêủ học về các mối quan hệ giữa bạn
bè, thầy cô từ đó kích thích lòng mong mỏi, háo hức được đến trường học của
trẻ.
Tôi khuyến khích trẻ tự tổ chức các trò chơi đặc biệt là trò chơi đóng vai
theo chủ đề. Muốn trẻ chơi tích cực sáng tạo nghĩ ra nhiều cách chơi trong các
hoạt động ngay từ đầu tôi phải biết cách giới thiệu các góc chơi và quản lý tốt
quá trình chơi của trẻ. Biện pháp này tôi giúp trẻ chủ động tìm kiếm đồ chơi khi
cần, triển khai trò chơi, thu dọn và cất đồ chơi đúng nơi quy định.
Ví dụ: Cô nhập vai vào người mua hàng “Chào cô cô bán cho tôi cái mũ,
bao nhiêu vậy cô? Cho tôi xin, tôi cảm ơn” trẻ thấy cô mua hàng như vậy trẻ sẽ
bắt chước cô như vậy là chúng ta đã giáo dục trẻ phải biết lễ phép, phải biết cách
xưng hô.
8


Ngoài ra trong các hoạt động ngoài trời tôi thường xuyên cho trẻ xem
tranh ảnh về trường tiểu học, hướng trẻ chú ý vào các bức tranh chỉ tư thế ngồi
học, tư thế cầm bút, tư thế mở sách, vở, của các anh chị lớp 1.
Kèm theo phụ lục hình ảnh các cháu 5 tuổi tham gia hội thi “Bé khỏe Bé tài năng cấp trường”
Giải pháp 4: Chuẩn bị về mặt ngôn ngữ cho trẻ:
Ngôn ngữ là điều kiện, là phương tiện, là công cụ giao tiếp giữa con
người với con người. Trong quá trình lao động và học tập, con người ngoài giao
tiếp bằng ngôn ngữ nói còn sử dụng ngôn ngữ bằng chữ viết chính vì vậy chữ
viết đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong quá trình lao động và học tập
ấy.
Đối với trẻ 5 - 6 tuổi, việc cho trẻ làm quen chữ cái có ý nghĩa vô cùng
quan trọng. Thông qua hoạt động làm quen chữ cái giúp trẻ rèn luyện việc phát
âm đúng. Khi trẻ chơi các trò chơi dân gian kết hợp với đồng dao trong hoạt
động làm quen chữ cái giúp trẻ có cơ hội trong việc luyện phát âm đúng.
Tất cả những nội dung, kiến thức nói cho đến cùng đều phải thông qua
tiếng mẹ đẻ. Vì vậy tôi đã luôn chuẩn bị cho trẻ sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ
trong sinh hoạt hàng ngày nhất để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Trẻ có ngôn ngữ
mạch lạc phát triển tốt thì đồng thời các quá trình tâm lý như tư duy, tưởng
tượng, trí nhớ, tri giác, của trẻ cũng phát triển tốt.
Bên cạnh đó, tôi tổ chức các hoạt động nghe - Nói như cho trẻ phát âm
các chữ cái, nghe và hiểu nghĩa của từ, thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp
với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. Tôi còn cho trẻ tiếp xúc với chữ viết trong môi
trường xung quanh, nhận dạng và phát âm các chữ cái, tô chữ cái, từ, xem và
nghe đọc các loại sách. Cho trẻ làm quen với cách đọc: Hướng đọc, từ phải sang
trái, từ dòng trên xuống dòng dưới, đọc truyện qua tranh vẽ, đọc phải diễn cảm,
các loại tranh vẽ phải đẹo và to, chữ viết rõ ràng, chữ sử dụng trong sách là chữ
in thường. Được tôi bố trí và tạo cơ hội để được diễn ra ở mọi lúc mọi nơi tự
nhiên và hứng thú cho trẻ.
Ví dụ1: Khi cho trẻ vui chơi tôi cũng chuẩn bị giấy bút ở mỗi góc chơi,
góc bác sĩ trẻ dùng bút ghi tên bệnh nhân, góc bán hàng ghi tên các mặt hàng,
góc khoa học ghi lại các kết quả nghiên cứu.
Ví dụ 2: In tên trẻ lên khăn mặt, viết tên các đồ chơi trong góc phân vai,
viết tên tiêu đề bức tranh, viết tên lên sản phẩm vẽ, nặn, đồ chơi của trẻ.
Tôi đã xây dựng môi trường chữ cái mọi lúc mọi nơi tạo cơ hội cho trẻ
được tham gia tiếp cận đọc, viết 29 chữ cái một cách tự nguyện tích cực và thích
thú bởi trẻ rất thích làm người lớn nhất là thích được giống cô giáo. Đặc biệt rất
thích được cùng tôi trang trí lớp học, làm đồ dùng, làm thiệp chúc mừng.
Tôi tận dụng môi trường hoạt động mọi lúc mọi nơi hay những hoạt động
mà trẻ thích như vui chơi, dạo chơi, hay các hoạt động học có chủ đích: Khám
phá khoa học, hoạt động tạo hình, âm nhạc, làm quen tác phẩm văn học.
Tác động để trẻ thích ứng với hoạt động mới qua 100 câu đố đó là hoạt
động học tập - Hoạt động chủ đạo ở tiểu học sau này.
9


Phân chia tổ nhóm để trẻ nhận ra vị trí của mình ở tổ nào để sau này trẻ
quen với hoạt động của “Sao nhi đồng, đội thiếu niên” sau này.
Ví dụ1: Khi vào một hoạt động làm quen chữ cái tôi thường tích hợp với
các loại câu đố, thơ ca, hò, vè, như: Câu đố với chữ “n”.
Bình thường em đọc chữ u
Khi em quay ngược em ra chữ gì?
Ví dụ 2: Các con có thích tập tô chữ p, q không? Vậy tô thế nào thì đẹp
(trùng khít nét mờ), làm thế nào để tô chữ đẹp (Ngồi ,cầm bút đúng tư thế). Đối
với những bài đầu như o, ô , ơ hay a, ă â, thì cô dùng lời ngắn gọn và hình ảnh
trực quan để hướng sự mong muốn của trẻ vào việc tập tô, viết, ngồi đúng tư
thế.
Kèm theo hình ảnh các cháu đang tô chữ cái
Ví dụ: Khi dạy trẻ đến chủ đề: “Thế giới động vật” Tôi treo kế hoạch hoạt
động của chủ đề, đánh máy in các bài thơ, bài đồng dao. Và găm vào góc tuyên
truyền với phụ huynh để giúp các phụ huynh biết được bé đang học ở chủ đề nào
và yêu cầu phụ huynh hưỡng dẫn cho trẻ gạch chân chữ cái đang học ở trong
tuần. Chằng hạn khi làm quen chữ cái “o, ô, ơ ” tôi đánh và in bài đồng dao:
Ông giẳng ông giăng
Ông giẳng ông giăng
Có nồi cơm nếp
Xuống chơi với tôi
Có nệp bánh chưng
Có bầu có bạn
Có lưng xôi vò
Có ván cơm xôi
Ông giẳng ông giăng .
Và ngược lại với hoạt động làm quen văn học bao giờ tôi cũng lồng ghép
tích hợp cho trẻ tiếp xúc với chữ cái nhiều trong hoạt động này.
- Ví dụ: Khi cô cho trẻ làm quen với truyện “Tích Chu” cô cho trẻ quan
sát tranh nhân vật Tích Chu và đọc từ dưới tranh. Sau đó cô bớt đi các từ dưới
tranh “Tích Ch…” và cho trẻ thi đua phát hiện ra chữ còn thiếu và tìm chữ cái
đó để gắn thêm vào hoặc đến cuối năm học cô có thể cho trẻ cầm bút viết chữ
còn thiếu trong tiếng.
Giải pháp 5: Chuẩn bị một số kỹ năng cần thiết cho trẻ:
* Kỹ năng hoạt động học tập, làm quen với các con số, chữ viết và tập cho trẻ
kỹ năng cầm bút, cầm sách, tư thế ngồi đọc, viết.
Hiện nay việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong các bậc học đã
giúp trẻ chuyển hoạt động chủ đạo từ hoạt đông vui chơi sang hoạt động học tập
một cách thuận lợi.
Để đạt được những hiệu quả trên cần tạo điều kiện cho trẻ rèn luyện một
số kỹ năng cơ bản của hoạt động học tập như việc sắp xếp bàn ghế, cách cầm
bút, mở sách, tư thế ngồi đúng, giúp trẻ thích ứng với hoạt động mới. Thông qua
chủ đề “Trường tiểu học” giáo viên cần hướng dẫn trẻ làm quen với các đồ dùng
học tập ở trường tiểu học, thường xuyên cho trẻ tiếp xúc với sách, bút, thước kẻ.
Hay khi cho trẻ đi tham quan dã ngoại là nơi cho trẻ hiểu được thế giới xung
quanh và cũng là nơi tôi gợi cho trẻ lòng ham muốn đọc chữ.
10


Ví dụ 1: Như đến công viên tôi đọc cho trẻ nghe những cái bảng quy định
cho mọi người vào công viên như: Không dẫm chân lên cỏ, hoặc khu vực cấm
tới gần ở những nơi có điện tôi giúp trẻ đọc được chữ là rất bổ ích. Hoặc khi tới
các chuồng động vật tôi đọc tên cho trẻ nghe tên các con vật, môi trường sống,
thức ăn, sinh sản của các con vật trẻ lớp tôi đã phát biểu “Sao cô giỏi quá con
vật nào cô cũng biết tên” tôi chưa trả lời thì trẻ khác nói chen vào “Vì cô biết
đọc chữ treo ở bảng”.
Ví dụ 2: Hướng dẫn trẻ làm quen cách đọc các từ, câu đơn giản như
hướng dẫn trẻ đọc tên trẻ trong bảng danh sách lớp, gọi tên một số đồ vật được
ghi trên những đồ dùng cá nhân, bảng chữ ghi tên đồ vật thường dùng (Như bút
chì, giấy, góc Sách) nhận biết và viết tên của bản thân.
Tôi thường xuyên đọc sách cho trẻ nghe, khi đọc cho trẻ nghe, cô cho trẻ
ngồi cùng hướng với cô, khi trẻ nghe và nhìn cách cô đọc sách trẻ có thể học
được những kiến thức từ nội dung sách, cách sử dụng sách và nguyên tắc đọc,
hướng dẫn trẻ ý thức giữ gìn và bảo vệ sách.
Thông qua việc đọc sách trẻ khám phá các ký hiệu và mẫu chữ khác nhau,
kích thích sự tò mò tìm hiểu các từ và chữ cho Trẻ.
Tôi thường tổ chức các hoạt động tập tô, tập vẽ giúp trẻ làm quen với các
nét cơ bản của chữ viết tiếng Việt và biết cách đưa nét tạo thành chữ viết.
Ví dụ: Tổ chức cho trẻ các trò chơi luyện ngón tay nhằm rèn luyện vận
động của các cơ nhỏ và sự khéo léo của các ngón tay, sự phối hợp tay mắt như
chơi buộc dây, cài cúc, xếp hột hạt, chơi lăn bóng, chuyền bóng, ném trúng đích.
Hoặc tôi tổ chức các hoạt động tạo hình như vẽ tranh, nặn, xé dán, đồ, in
hình, vò giấy, đặc biệt các hoạt động có sử dụng bút, giấy như làm sách, hoàn
thiện bức tranh.
Hay tôi cho trẻ tham gia hội thi bé khỏe - Bé tài năng các cấp trẻ rất phấn
khởi tự tin hoàn thành xuất các phần thi của mình.
Ngay trong sinh hoạt ăn ngủ , đi vệ sinh, học tập tôi cũng hình thành thói
quen đúng giờ giấc, có nề nếp nhằm hình thành ở trẻ khả năng tự kìm chế, thói
quen tốt.
Những trẻ thiếu tập trung tôi luôn nhắc nhở khéo các bé như ngồi học
phải ngồi ngay ngắn, muốn nói gì phải giơ tay xin phép cô, khi phát biểu phải
đứng ngay ngắn, nói đủ câu, diễn đạt mạch lạc. Tập nhiều lần như vậy trẻ sẽ có
thói quen, nề nếp tốt, khi sang tiểu học trẻ sẽ không bỡ ngỡ, sợ sệt, lo lắng.
Hay khi cho trẻ đi thăm quan dã ngoại là nơi cho trẻ hiểu được thế giới
xung quanh và cũng là nơi tôi gợi cho trẻ lòng ham muốn đọc chữ.
VD: Khi cho trẻ đi thăm quan sân trường tôi đọc cho trẻ nghe biển chỉ dẫn
từng khu vực như: Vườn cổ tích, vườn rau xanh, vườn cây thuốc nam hoặc tôi
đọc tên các loại cây trong sân trường cho trẻ nghe. Có trẻ lớp tôi đã hỏi sao cây
nào cô cũng biết tên? Tôi chưa kịp trả lời thì trẻ khác nói xen vào “Vì cô biết
đọc chữ treo ở cây”. Trong khi chơi, giờ ăn, ngủ giáo viên tập cho trẻ biết sử
dụng những đồ dùng sinh hoạt một cách gọn gàng, khéo léo, có thói quen đúng
11


giờ, có nề nếp. Các nhà khoa học đã khẳng định “Những vận động của trẻ bằng
bàn tay càng khéo léo, càng phong phú bao nhiêu càng dễ hình thành các thao
tác trí tuệ bấy nhiêu”.
* Rèn luyện cho Trẻ một số kỹ năng cần thiết:
Bên cạnh chuẩn bị cho trẻ kỹ năng hoạt động học tập, tôi còn rèn luyện
cho trẻ một số kỹ năng cần thiết để trẻ tự tin, vững vàng bước vào lớp 1 đó là:
+ Kỹ năng sống tự tin : Tôi luôn chú ý giúp trẻ phát triển sự tự tin, lòng
tự trọng của trẻ. Nghĩa là giúp trẻ cảm nhận được mình là ai, cả về cá nhân cũng
như trong mối quan hệ với những người khác. Kỹ năng sống này giúp trẻ luôn
cảm thấy tự tin trong mọi tình huống ở mọi nơi.
Ví dụ: Khi trò chuyện ở mọi lúc mọi nơi, tôi đặt ra những câu hỏi giúp trẻ
tự tin xử lý được các tình huống xảy ra như: Nếu bị lạc đường con sẽ tìm đến ai
để hỏi? Nếu bị ai đó bắt nạt con sẽ làm gì?
+ Kỹ năng giao tiếp: Tôi cần dạy trẻ biết thể hiện bản thân và diễn đạt ý
tưởng của mình cho người khác hiểu, trẻ cần cảm nhận được vị trí, kiến thức của
mình trong thế giới xung quanh. Đây là một kỹ năng cơ bản và khá quan trọng
đối với trẻ. Nó có vị trí chính yếu khi so với tất cả các kỹ năng khác như đọc,
viết, làm toán và khám phá khoa học. Nếu trẻ cảm thấy thoải mái khi nói về một
ý tưởng hay chính kiến nào đó, trẻ sẽ trở nên dễ dàng học và sẽ sẵn sàng tiếp
nhận những suy nghĩ mới. Đây chính là yếu tố cần thiết để giúp trẻ sẵn sàng học
mọi thứ.
Ví dụ: Trẻ biết giới thiệu về bản thân và gia đình mình trước đám đông,
biết mình đang học ở lớp, trường nào và địa chỉ nhà mình ở đâu? Biết cách ứng
xử với mọi người xung quanh. Học cách lắng nghe mọi người và đối đáp.
+ Kỹ năng sống hợp tác: Bằng các trò chơi, câu chuyện, bài hát tôi giúp
trẻ học cách cùng làm việc với bạn, đây là một công việc không nhỏ đối với trẻ
lứa tuổi này. Khả năng hợp tác sẽ giúp trẻ biết cảm thông và cùng làm việc với
các bạn.
+ Kỹ năng thích tò mò, ham học hỏi, khả năng thấu hiểu: Đây là một
trong những kỹ năng quan trọng nhất cần có ở trẻ vào giai đoạn này là sự khát
khao được học. Giáo viên cần sử dụng nhiều tư liệu và ý tưởng khác nhau để
khêu gợi tính tò mò tự nhiên của trẻ. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, các câu
chuyện hoặc các hoạt động và tư liệu mang tính chất khác lạ thường khêu gợi trí
não nhiều hơn là những thứ có thể đoán trước được.
Ví dụ: Khi kể chuyện Ba cô con gái tôi đặt ra những câu hỏi gợi mở như:
Nếu là một trong Ba con gái khi mẹ bị ốm, con sẽ làm gì. Gợi mở để trẻ có thể
sáng tạo ra cốt chuyện có hậu hơn như khi nghe Sóc đưa tin Mẹ bị ốm thì các
con vội vàng về chăm mẹ.
+ Ngoài ra, tôi còn dạy trẻ nghi thức văn hóa trong ăn uống qua đó dạy
trẻ kỹ năng lao động tự phục vụ, rèn tính tự lập:

12


Ví dụ: Dạy cho trẻ về tinh thần trách nhiệm có thể là một nhiệm vụ không
dễ dàng như biết mời mọi người trước khi ăn, không được bốc bải, không làm
rơi vãi, không vừa ăn vừa nói nhồm nhoàn.
Giải pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc tổ chức các hoạt
động cho trẻ bước vào lớp 1:
Sử dụng những trò chơi hấp dẫn từ chương trình kidsmart, đặc biệt là
thông qua đĩa: "Ngôi nhà toán học của Milie" tôi đã cho trẻ được ôn lại về các số
lượng đã học từ các trò chơi như: "Máy số, tạo ra một con côn trùng, Xưởng làm
bánh, Con số của tôi".
Đối với các hoạt động định hướng về không gian trong phần ôn và phần
luyện tôi cho trẻ chơi các trò chơi như: "Truy tìm hạt mứt, Đồng hồ cát"...
Các hoạt động về hình khối, kích cỡ tôi cho trẻ chơi các trò chơi như: To
- nhỏ - vừa; Xếp nhà...
Áp dụng được các trò chơi trong đĩa "Ngôi nhà toán học của Milie" sẽ tiết
kiệm rất nhiều thời gian cho cô giáo chuẩn bị các đồ dùng trong phần ôn và phần
luyện. Ngoài ra tôi còn nghiên cứu các phần mềm thiết kế bài giảng điện tử như:
E - leaning, trình chiếu Powerpoint để thiết kế các hoạt động toán:
Ví dụ: Trong hoạt động toán thay vì cô giáo xếp trên bảng các đối tượng
tôi sử dụng các hình đã được scan vào máy vi tính và cho các đối tượng lần lượt
xuất hiện sau mỗi lần ấn chuột. Đặc biệt trong hoạt động về chia các nhóm đối
tượng thành 2 phần theo các cách, tôi cũng có thể dùng các hiệu ứng trong
Power point để ấn chuột chia các đối tượng thành 2 phần và có một dãy số cho
trẻ chọn số tương ứng với phần còn lại, nhờ vậy vừa tiết kiệm được đồ dùng
phải chuẩn bị trong hoạt động vừa có thể cho trẻ làm quen với các cách ấn
chuột, các thao tác cơ bản của máy tính, phát huy tính tích cực của trẻ.
Hình ảnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
Nhờ ứng dụng được công nghệ thông tin mà trong phần trò chuyện tôi đã
tìm được những đoạn phim phù hợp với chủ đề và cho chạy hình ảnh động, như
vậy gây hứng thú cho trẻ rất lớn. Không cần các hỗ trợ như đàn, đài, đầu
đĩa...chỉ với 1 chiếc máy vi tính tôi có thể lồng nhạc vào bài dạy, cho trẻ được
xem những đoạn phim trong phần trò chuyện….
Để có thể đạt được kết quả cao khi ứng dụng công nghệ thông tin vào các
hoạt động, hàng ngày thông qua trò chơi Kidsmart trong các hoạt động động
góc, đón trả trẻ, tôi đã cho trẻ lớp tôi làm quen với các thao tác với chuột nên khi
vào bài dạy trẻ đã sử dụng chuột 1 cách thành thạo. Ngoài ra tôi trang trí lớp, tạo
môi trường cho trẻ được hoạt động ví dụ tôi trang trí cạnh góc Kidsmart trò
chơi: Con bọ dễ thương, trò chơi máy số...để trẻ biết cách chơi.
13


Giải pháp 7: Tạo niềm tin với từng trẻ:
Ở trẻ mầm non luôn thích được cô yêu thương, gần gũi, mọi hành vi của cô
trẻ đều tạo niềm tin trong trẻ rất lớn cô dù đúng hay sai.
Vì vậy cô luôn luôn chuẩn mực trong lúc giao tiếp với người lớn, với trẻ
không to tiếng quát tháo, xưng hô dịu dàng bằng cô và con, Khi đón trả trẻ tôi
luôn ân cần dịu dàng thương yêu tạo niền tin cho trẻ để cho trẻ thích đến lớp hơn
luôn khiêm tốn lịch sự trong giao tiếp với phụ huynh, con hỏi gì tôi trả lời rõ
ràng, gọn gàng tôn trọng lời nói của trẻ, lắng nghe ý kiến của trẻ để trẻ tin tưởng
yên tâm khi bên cô.
Tôi hứa điều gì với trẻ là thực hiện đúng lời hứa, nếu trẻ có hành vi hoặc lời
nói không hay tôi nhẹ nhàng khuyến khích trẻ tránh sai phạm lần sau. Tuyệt đối
không nói lại lời nói sai của trẻ hoặc làm trẻ phải sợ hãi lo lắng. Tác phong quần
áo tôi luôn chú ý ăn mặc đẹp, lịch sự, cô tươi trẻ cháu rất thích.
Giáo viên thực sự yêu nghề, mến trẻ, luôn coi trẻ như con em của mình, tôn
trọng mọi ý kiến của trẻ luôn lấy tình cảm mẹ - Con để giáo dục trẻ, luôn tạo cho
trẻ sự an toàn tin tưởng tuyệt đối khi ở bên cô.
Tôi luôn tìm tòi sáng tạo trong các hình thức lên lớp nhằm thu hút sự chú ý
của các cháu. Cô có thể tự sáng tác ra những câu chuyện bài thơ về lễ giáo và kể
cho trẻ nghe, hoặc cô có thể ghi qua băng rồi để kể trẻ nghe trẻ sẽ tiếp thu rất
nhanh.
Tóm lại: Cô giáo luôn là tấm gương sáng cho trẻ noi theo, luôn là người mẹ
hiền thứ hai của trẻ có hai mẹ hiền nhất định trẻ sẽ là con ngoan trò giỏi. Qua
thực tế trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy, các cháu đều có chung đặc điểm tâm
sinh lý của độ tuổi, bên cạnh đó tôi cũng hiểu rằng mỗi trẻ là một cá thể là một
tính cách riêng nên cũng có những biểu hiện tình cảm, nhận thức khác nhau, đa
số trẻ có biểu hiện hiếu kỳ ham hiểu biết chỉ cần một gợi ý nhỏ hay đồ chơi bắt
mắt là trẻ đó đòi hỏi hay tìm cách tiếp cận. Nhưng cũng có ít trẻ lại lầm lũi, ít
nói, ít thể hiện cảm xúc. Vì vậy tôi thường xuyên tìm cách gần gũi trẻ tìm hiểu
nguyên nhân từ đó tìm ra cách tạo sự mạnh dạn tự tin chỏ trẻ, lôi cuốn trẻ tham
gia vào các hoạt động như các bạn.
Ví dụ: Cháu Huy mới đến lớp đầu tiên thường ngồi một mình, ít nói, ít
hoạt động, tôi đã dành thời gian trò chuyện, chơi với cháu kết hợp rủ các bạn
khác cùng chơi, mới đầu thì 1 cháu dần dần thì nhiều cháu cùng chơi. Sau hơn
nửa tháng Huy đã hoà đồng các bạn và ngày càng mạnh dạn, tự tin tiếp thu bài
tốt.
- Với những cháu nói ngọng , nói lắp cô đến bên trẻ và phát âm cùng trẻ.
- Với những trẻ cầm bút chưa được cô đến bên cầm tay trẻ dần dần thả tay
ra và động viên trẻ bằng những câu cổ vũ, khích lệ về gương bạn giỏi.
Chính sự quan tâm của cô đến từng trẻ trong lớp đảm bảo cho mỗi trẻ
đều có cơ hội phát triển kỹ năng học đọc, học viết chữ cái và hình thành những
14


tiềm năng sẵn có để hình thành những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống và trẻ
luôn cảm thấy được cô yêu thương và đối xử công bằng.
Giải pháp 8: Phối kết hợp cùng phụ huynh chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ
bước vào lớp 1:
Công tác giáo dục không chỉ thầy giỏi trò ngoan ở trường là được mà đòi
hỏi phải có sự phối kết hợp 3 bên gia đình, nhà trường, xã hội. Vậy để những cố
gắng và thành công của cô và trẻ ở trường không trở nên vô nghĩa với gia đình.
Đặc biệt là với phụ huynh lớp tôi chủ nhiệm khi mà khái niệm “Học mầm non
chỉ là hát múa” thôi nên tôi đã mạnh dạn thực hiện biện pháp sau:
Tạo dựng mối quan hệ thân thiện với cha mẹ trẻ. Nắm bắt được tâm tư
tình cảm của họ, họ mong muốn gỉ ở con họ và ở cô giáo mầm non. Ngay từ
buổi đầu đến nhận lớp tôi đã thể hiện mình là một giáo viên mầm non có phong
cách, có trình độ chuyên môn và hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ như:
Trang phục gọn gàng, giản dị, lịch sự. Tôi luôn đến sớm chuẩn bị phòng lớp
sạch sẽ thoáng mát.
Khi phụ huynh đưa cháu vào lớp tôi luôn ân cần chào hỏi từng người một,
nhờ phụ huynh cung cấp thông tin thêm về trẻ như: Sở thích, thói quen. Từ đó
khi xây dựng góc tuyên truyền với phụ huynh để có thông tin hai chiều, tôi
thường xuyên trao đổi với các bậc phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày, những
điểm nổi bật của trẻ khi ham gia các hoạt động. Phụ huynh cũng biết hôm nay
con mình học gì, ngày mai con mình học gì để thống nhất nhẹ nhàng giúp trẻ ôn
bài và trao đổi những kỹ năng cần thiết của các con khi bước vào lớp 1.
Ví dụ: Chị biết không hôm nay em tổ chức cho các cháu ôn chữ “t” trong
trò chơi tìm chữ cái trong bộ tranh, cháu nhà mình tìm rất nhanh, ngày mai em
cho các cháu ôn chữ “i”.
- Tạo sự yên tâm cho phụ huynh và dần thuyết phục họ chia sẻ phương
pháp dạy chữ của cô. Trò chuyện giới thiệu với phụ huynh về các hoạt động của
trẻ ở trường, giới thiệu những đồ dùng đồ chơi làm bằng nguyên vật liệu có sẵn
từ đó tuyên truyền vận động phụ huynh giúp đỡ các cô nguyên vật liệu hoặc cho,
tặng những đồ chơi dư thừa ở nhà.
Tôi cũng cho trẻ đi thăm quan dã ngoại và cho trẻ làm quen với đồ dùng
của học sinh lớp 1
Hướng dẫn phụ huynh sưu tầm sách, chọn sách, hướng dẫn trẻ các kỹ
năng học cần thiết. Phụ huynh có thể dẫn trẻ đến thăm quan trường tiểu học.
Qua việc việc áp dụng các giải pháp vào hoạt động làm quen chữ viết cho
trẻ, nhờ chất lượng làm quen chữ viết của trẻ tăng lên mà tôi thấy phụ huynh đã
có những cách nhìn khác về bậc học mầm non. Phụ huynh không còn nghĩ đơn
thuần là con em mình chỉ đến trường để chơi, ăn, ngủ, nữa mà đã có sự quan tâm
hơn trước rất nhiều. Phụ huynh thường xuyên trao đổi trực tiếp với Tôi trong
việc dạy chữ cái cho con như hỏi cô giáo về cách tô chữ đúng quy định, đúng
15


dòng kẻ, cách phát âm, dùng từ. Thăm hỏi xem khả năng của trẻ đã đến đâu để
về phụ huynh kèm cặp thêm. Phụ huynh rất hào hứng và phấn khởi khi phụ
huynh nói sang năm con lên lớp một con mình không còn sợ sệt, lo lắng nữa.
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghệm
Sau quá trình sử dụng các biện pháp nêu trên để chuẩn bị tâm thế cho trẻ
vào lớp 1, thì tôi đã thu được kết quả như sau:
* Đối với trẻ
Trẻ đã có sự tiến bộ rất nhiều, mức độ đạt tốt, khá tăng lên rõ rệt, mức độ
chưa đạt giảm hẳn , điều đó phần nào chứng minh các biện pháp tôi đưa ra có
tính khả thi trong thực tiễn, nó góp phần làm phong phú thêm nội dung chuẩn bị
tốt tâm thế cho trẻ 5 - 6 tuổi bước vào lớp 1.
Kèm theo phụ lục bảng khảo sát trẻ cuối năm học:
* Đối với phụ huynh:
Qua việc việc áp dụng các giải pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1, nhờ
đó mà trẻ đã có một tâm thế tốt hơn trước rất nhiều làm cho phụ huynh trẻ an
tâm hơn. Con mình không sợ phải đi học lớp 1 nữa.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
- Kết luận:
Từ những kết quả trên tôi rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong việc
chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 - 6 tuổi bước vào lớp 1 như sau:
- Giáo viên phải nắm được đặc điểm tấm sinh lý của trẻ 5 - 6 tuổi. Quan
tâm đến từng cá thể và hiểu được một số tâm tư nguyện vọng của trẻ, luôn tôn
trọng trẻ, từ đó cuốn hút trẻ vào các hoạt động một cách tự nguyện.
- Giáo viên năng động, linh hoạt trong giảng dạy, tìm hiểu tài liệu tự học tự
nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức.
- Giáo viên phải có kiến thức về lớp 1 để giới thiệu trước cho trẻ, biện pháp
hình thức đúng đắn trong quá trình giáo dục trẻ, đảm bảo giáo viên không chỉ là
là cô giáo mà còn là người bạn gần gũi thân thiết với trẻ.
- Phải bám sát kế hoạch lớp từ đầu năm và thực hiện đúng vào các chỉ số
của bộ chuẩn trẻ 5 tuổi
- Cần có ý kiến báo cáo đề xuất kịp thời cho ban giám hiệu trong quá trình
chăm sóc giáo dục trẻ để đảm bảo sao cho trẻ được chăm sóc tốt nhất cả về thể
chất và tinh thần.
- Phải biết lắng nghe, tham khảo, học hỏi kinh nghiệm, góp ý của Ban giám
hiệu cùng đồng nghiệp để chọn lọc tiếp thu ý kiến hay.
- Làm tốt công tác phối kết hợp gia đình, nhà trường, xã hội. Muốn làm
được những điều trên đòi hỏi người giáo viên phải luôn trao dồi đạo đức nghề
nghiệp, tác phong nhà giáo, nhất là lòng yêu mến trẻ thơ, luôn mong muốn trẻ
phát triển hài hoà hoàn thiện.
16


- Kiến nghị:
Để đạt được kết quả cao hơn trong công tác dạy học ở cấp học mầm non
nói chung và công tác chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 nói riêng như ở địa
bàn Thị trấn Nga Sơn Bản thân tôi đang công tác, thì đang rất cần sự quan tâm
của các cấp lãnh đạo, của toàn xã hội - Gia đình - Nhà trường nhiều hơn nữa để
nhà trường ngày một phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng về cơ sở vất
chất.
+ Đề nghị phòng giáo dục tổ chức các buổi tập huấn công nghệ thông tin
cho giáo viên để giáo viên nắm vững và thực hiện tốt.
+ Đề nghị các cấp các ngành quan tâm đầu tư ty vi màm hình rộng 55 in,
các trang thiết bị như máy tính, máy chiếu, Để phục vụ cho các hoạt động của
trẻ ở trường mầm non, cũng như quan tâm đầu tư thêm đồ chơi ngoài trời cho
các cháu hoạt động một cách tích cực hơn nữa.
Trên đây là “Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ 5 - 6 tuổi ở
lớp C1 trường mầm non Thị Trấn Nga Sơn bước vào lớp 1” năm học vừa qua,
vẫn còn nhiều thiếu sót và vụng về rất mong được sự tham khảo góp ý của cấp
trên cũng như bạn bè đồng nghiệp để tôi có thể vận dụng tốt hơn trong sự nghiệp
trồng người của mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Thị trấn, ngày 15 tháng 4 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết. Không sao chép của người khác.
Người viết sáng kiến

Phạm Thị Thanh Xuân

17


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Một số tài liệu trong các trang web trên mạng Internet như:
- Bài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với “Ươm mầm xanh” tương lai của đất nước
(Phạm Thị Nhung Trường Sĩ quan Lục quân 1, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội).
- Bài luận văn thạc sĩ giáo dục. Biệp pháp phát triển khả năng họat động
với đồ vật cho trẻ 18- 24 tháng của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Hà.
2. Thông tư 17/2009/TT - BGDĐT ban hành ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng
Bộ giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục mầm non của nhà xuất bản
giáo dục Việt nam (tái bản lần thứ sáu)
3. Thông tư 28/2016/TT - BGDĐT ban hành ngày 30/12/2016 sửa đổi bổ
sung đổi nội dung của chương trinh giáo dục mầm non.


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN.
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Xuân
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thị Trấn
TT

1

2

3

4

Tên đề tài SKKN
Một số biện pháp hướng
dẫn trẻ 25 – 36 tháng tuổi
hoạt động góc
Một số kinh nghiệm rèn
luyện thói quen tốt nhằm
hình thành kỹ năng sống
cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi

Cấp đánh giá
xếp loại
(phòng, sở,
tỉnh…)

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A,B hoặc
C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

Phòng GD&ĐT
Xếp loại B
Huyện Nga Sơn

2013- 2014

Phòng GD&ĐT
Xếp loại A
Huyện Nga Sơn

2014- 2015

Một số kinh nghiệm rèn
luyện thói quen tốt nhằm Phòng GD&ĐT
hình thành kỹ năng sống Huyện Nga Sơn Xếp loại A
cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi

2015- 2016

Một số biện pháp giáo
dục lễ giáo cho trẻ 25
– 36 tháng tuổi tại Phòng GD&ĐT Xếp loại A
trường mầm non Thị Huyện Nga Sơn
trấn Nga Sơn

2016- 2017


PHỤ LỤC
KÈM THEO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP
CHUẨN BỊ TÂM THẾ TỐT CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI Ở LỚP C1 TRƯỜNG
MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠN BƯỚC VÀO LỚP 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
1. Phụ lục 1: Các bảng khảo sát chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ 5 - 6 tuổi ở lớp
C1 trường mầm non Thị trấn Nga Sơn bước vào lớp 1
1. Bảng khảo sát kết quả đầu năm
Đạt

Nội dung khảo sát
- Trẻ có sức khoẻ đạt kênh bình thường
về cân nặng và chiều cao; Bền bỉ, dẻo
dai, chống lại sự mệt mỏi của thần
kinh, cơ bắp, độ khéo léo của bàn tay,
tính nhạy cảm của các giác quan.
- Về mặt trí tuệ: Có sự hiểu biết về
bản thân, gia đình, môi trường xung
quanh, các biểu tượng về thời gian,
không gian, có năng lực thể hiện hoạt
động trí óc như biết so sánh, phân tích,
tổng hợp.
- Trẻ có ý thức, thái độ, quan hệ tình
cảm xã hội.
- Trẻ nhận biết, phát đúng âm các chữ
cái, nghe và hiểu nghĩa của từ, trẻ biết
thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù
hợp với yêu cầu giao tiếp, nhận dạng,
phát âm các chữ cái, tô chữ cái, xem và
nghe đọc các loại sách, biết Hướng
đọc, viết từ trái sang phải, từ dòng trên
xuống dòng dưới.
- Trẻ có một số kỹ năng sống cần thiết
phù hợp với độ 5 - 6 tuổi.
- Trẻ có sức khoẻ đạt kênh bình thường
về cân nặng và chiều cao; bền bỉ, dẻo
dai, chống lại sự mệt mỏi của thần
kinh, cơ bắp, độ khéo léo của bàn tay,
tính nhạy cảm của các giác quan.

Chưa đạt

Tổng
số trẻ

Tốt

Tỷ lệ%

Tốt

Tỷ lệ%

41

36

87,9

5

12,1

41

35

85,4

6

14,6

41

36

87,9

5

12,1

41

35

85,4

6

14,6

41

35

85,4

6

14,6

41

36

87,9

5

12,1


1. Bảng khảo sát kết quả cuối năm cho thấy.
Đạt

Nội dung khảo sát
- Trẻ có sức khoẻ đạt kênh bình thường
về cân nặng và chiều cao; Bền bỉ, dẻo
dai, chống lại sự mệt mỏi của thần
kinh, cơ bắp, độ khéo léo của bàn tay,
tính nhạy cảm của các giác quan.
- Về mặt trí tuệ: Có sự hiểu biết về
bản thân, gia đình, môi trường xung
quanh, các biểu tượng về thời gian,
không gian, có năng lực thể hiện hoạt
động trí óc như biết so sánh, phân tích,
tổng hợp.
- Trẻ có ý thức, thái độ, quan hệ tình
cảm xã hội.
- Trẻ nhận biết, phát đúng âm các chữ
cái, nghe và hiểu nghĩa của từ, trẻ biết
thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù
hợp với yêu cầu giao tiếp, nhận dạng,
phát âm các chữ cái, tô chữ cái, xem và
nghe đọc các loại sách, biết Hướng
đọc, viết từ trái sang phải, từ dòng trên
xuống dòng dưới.
- Trẻ có một số kỹ năng sống cần thiết
phù hợp với độ 5 - 6 tuổi.
- Trẻ có sức khoẻ đạt kênh bình thường
về cân nặng và chiều cao; bền bỉ, dẻo
dai, chống lại sự mệt mỏi của thần
kinh, cơ bắp, độ khéo léo của bàn tay,
tính nhạy cảm của các giác quan.

Chưa đạt

Tổng
số trẻ

Tốt

Tỷ lệ%

Tốt

Tỷ lệ%

41

41

100

0

0

41

41

100

0

0

41

41

100

0

0

41

41

100

0

0

41

41

100

0

0

41

41

100

0

0


Phụ lục 2: Hình minh họa
1. Hình ảnh 1 Phụ lục hình ảnh: Trẻ chơi trò chơi của trẻ lớp 5 tuổi

2. Phụ lục hình ảnh cháu đang làm quen chữ cái


3. Phụ lục kèm theo hình ảnh các bé đang đi giã ngoại hướng về cội nguồn tại
đền thờ Đức thánh Mai An Tiêm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×