Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao công tác tuyên truyền giữa nhà trường và cha mẹ trẻ trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại trường mầm non nga lĩnh nga sơn

MỤC LỤC
Tên đề mục

Trang

1. Mở đầu

1

1.1. Lý do chọn đề tài

1

1.2. Mục đích nghiên cứu

2

1.3.Đối tượng nghiên cứu

2


1.4. Phương pháp nghiên cứu

2

2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm

2

2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm

2

2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm

4

2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.

7

2.3 1: Tuyên truyền về chất lượng đội ngũ CBGV,NV vững về
chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng.
2.3 2: Tuyên truyền các nội dung thiết thực bằng nhiều hình thức
khác nhau.
2.3 3: Tuyên truyền về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo
dục trẻ.
2.3.4: Kêu gọi các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh tham gia công
tác xã hội hoá giáo dục.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo
dục, bản thân, đồng nghiệp và nhà trường

12

3. Kết luận, kiến nghị

18

3.1.Kết luận

18

3.2. Kiến nghị

7
8

16
17

18-19


1. MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài:
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai.Trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia
đình, là tương lai của đất nước, việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ không chỉ là
trách nhiệm của mọi người mà của toàn xã hội và của cả nhân loại. Bác Hồ kính
yêu của chúng ta đã từng dạy:
“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan”. [1].
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên nằm trong hệ thống giáo dục quốc
dân[2]. Là ngành học đầu tiên đặt nền tảng ban đầu và là cơ sở để khẳng định
chất lượng cho các cấp học tiếp theo. Bởi giáo dục mầm non là giai đoạn khởi
đầu cho sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ và nó tạo ra sự học tập của một
đời người. Chính vì lẽ đó mà nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng
nhân cách của con người được hình thành và phát triển mạnh ở 5 năm đầu của
cuộc đời. Ở thời kỳ này có thể coi là thời kỳ phát triển mạnh nhất về thể lực và
các mặt nhận thức như tình cảm, trí tuệ hiểu biết xã hội . Do vậy giáo dục mầm
non có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục ở
từng giai đoạn tiếp theo, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non
trong giai đoạn hiện nay chúng tôi nghĩ cần phải coi trọng việc nâng cao chất
lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non. Đây là nhiệm
vụ then chốt tạo tiền đề cho trẻ bước vào trường tiểu học một cách tự tin và thoải
mái nhất. Để đạt được yêu cầu đề ra trước hết chúng ta cần coi trọng công tác
quản lý và xây dựng tập thể nhà trường một cách toàn diện và vững mạnh về
mọi mặt.
Giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, tình
cảm, trí tuệ, thẩm mỹ. Hình thành những yếu tố đầu tiên về nhân cách, tâm sinh
lý, năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi, đặt nền tảng lâu dài
cho việc học tập tiếp theo và học tập suốt đời sau này của trẻ.
Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện thì chúng ta cần phải kết
hợp hài hoà giữa nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục đó là điều tất yếu.
Ngày nay cùng với sự phát triển chung của xã hội mỗi gia đình đều có cuộc sống
đầy đủ, sung túc hơn, trình độ dân trí cũng được nâng cao. Chính vì vậy việc
chăm sóc giáo dục trẻ cũng được gia đình và xã hội đặc biệt quan tâm. Vậy quan
tâm như thế nào là đúng mực để cơ thể trẻ khoẻ mạnh, học tốt phát triển cân đối,
giao tiếp ứng xử mạnh dạn, tự tin hơn thì trước tiên ta phải có một kiến thức nhất
định về cách chăm sóc và nuôi dạy con khoa học, theo chương trình chăm sóc
giáo dục trẻ của Bộ GD&ĐT đã ban hành. [3]
Công tác tuyên truyền giữa nhà trường với gia đình ở bậc học Mầm Non
đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong những năm trở lại đây trường mầm non


Nga Lĩnh đã có sự phối kết hợp với các bậc phụ huynh rất nhịp nhàng thông qua
nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích, đã mang lại hiệu quả cả về vật chất lẫn tinh
thần cho sự phát triển của nhà trường.
Nhưng với thực tế hiện nay vẫn đang còn một số ít những phụ huynh nhận
thức vẫn còn hạn chế nên việc cập nhật những kiến thức về chăm sóc nuôi
dưỡng giáo dục trẻ chưa thực sự đầy đủ và thấu hiểu. Mặt khác các bậc phụ
huynh do điều kiện kinh tế còn khó khăn, hay vì lí do gì đó đi làm ăn xa rồi gửi
con lại cho ông bà hoặc do đẻ nhiều con nên không có đủ điều kiện cho trẻ đến
trường đến lớp, phụ huynh chưa thực sự quan tâm nhiều về kiến thức và phương
pháp nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo khoa học.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Xuất phát từ các các lý do đó của phụ huynh thì công tác phối hợp giữa nhà
trường, gia đình và xã hội ngày càng có ý nghĩa quan trọng hơn trong công tác
nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở trường mầm non.
Vì vậy, đứng trước thực trạng trên với vai trò là Hiệu trưởng nhà trường, tôi
luôn xác định ngoài việc thúc đẩy các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo
dục trẻ thì việc chỉ đạo giáo viên nâng cao công tác tuyên truyền để phụ huynh
thấu hiểu cũng là một vấn đề hết sức cần thiết nó góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục của nhà trường. Bản thân tôi đã lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ
đạo giáo viên nâng cao công tác tuyên truyền giữa nhà trường và cha mẹ trẻ
trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại trường Mầm non Nga
Lĩnh Nga Sơn”. Làm đề tài nghiên cứu của bản thân trong năm học :2018-2019
Vì ở trường Mầm non công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là rất
quan trọng vì công tác này không những được các bậc phụ huynh hết sức quan
tâm, mà còn được phụ huynh và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ vị trí tầm
quan trọng của nó vì lợi ích chung của xã hội và cá nhân. chính vì vậy công tác
tuyên truyền cần được chuẩn bị tốt, để những kiến thức đến với phụ huynh phải
thật sự cần thiết, thiết thực, hiệu quả.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
- 268 các bậc phụ huynh trường MN Nga Lĩnh
- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường
- 268 trẻ toàn trường
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế.
- Phương pháp nghiên cứu cơ sở lý thuyết.
- Phương pháp thống kê, xử lý số liệu.
- Phương pháp thu thập thông tin (trải nghiệm)
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.


2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm:
Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg phê duyệt “ Đề án phát triển giáo dục
mầm non giai đoạn 2006-2015’’ khẳng định vai trò của công tác phối hợp trong
giáo dục mầm non : “Việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phải được thực hiện
với sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ , phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho
các bậc phụ huynh, cha mẹ của trẻ nhằm thực hiện đa dạng hóa phương thức
chăm sóc, giáo dục trẻ em” [4] .
Luật giáo dục năm 2005, Điều 93 khẳng định “ Nhà trường có trách nhiệm
chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo
dục” [5]
Điều lệ trường mầm non ban hành Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT, mục
4, điều 35 nêu rõ nhiệm vụ của giáo viên “ Tuyên truyền , phổ biến kiến thức
kho học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để
thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ” [6]
Thông tư 55 số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11/2011 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh: Hướng dẫn tổ chức và
hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, làm cầu nối giữa cha mẹ trẻ với nhà
trường, hỗ trợ nhà trường trong việc vận động cha mẹ tham gia thực hiện tốt các
hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ [7].
Đúng vậy không ai có thể hiểu rõ một đứa trẻ tốt hơn gia đình trẻ. Cha mẹ
là những người có thể hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Khi cha
mẹ trẻ trang bị những kiến thức, kỹ năng và cam kết áp dụng những thực hành
tích cực và hiệu quả thì cha mẹ có thể hỗ trợ cho con mình đạt được mốc phát
triển. Vì vậy trường mầm non muốn thực hiện mục tiêu chăm sóc và giáo dục trẻ
phát triển toàn diện cần phải dựa vào gia đình, phối hợp chặt chẽ với gia đình,
việc phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ trẻ là một nhiệm vụ thiết thực, tạo sự
liên kết thống nhất giữa nhà trường và cha mẹ trẻ về nội dung, phương pháp,
cách thức tổ chức giáo dục trẻ ở lớp cũng như ở gia đình. Đây là điều kiện thuận
lợi để nhà trường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục
trẻ cho phụ huynh và cộng đồng nhằm giúp cho trẻ có sự phát triển toàn diện cả
về thể chất, tinh thần, nhận thức, tình cảm, thẩm mĩ, ngôn ngữ, giao tiếp ứng
xử...góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục mà nhiệm vụ đã đề ra.
Có thể nói giáo viên mầm non là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng
nền móng cho sự phát triển nhân cách của trẻ. Bởi vậy trường Mầm non được
xác định là sự khởi đầu cực kỳ quan trọng của sự nghiệp đào tạo con người vì
đối với trẻ nhỏ đây là thời kỳ hình thành và phát triển nhân cách. Do vậy việc
chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm non phải nhằm đạt được mục tiêu: Hình
thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.[8]
Gia đình là một tế bào của xã hội và trẻ được giáo dục nền tảng chính ở
trong gia đình. Giáo dục không chỉ đơn thuần là nuôi con đầy đủ về vật chất, mà


chủ yếu giúp con trở nên hữu ích, là người con hiếu thảo trong gia đình, là công
dân tốt cho xã hội và đất nước.
Để thực hiện được mục tiêu đề ra nhà trường cần tuyên truyền phổ biến
những kiến thức nuôi dạy trẻ với phụ huynh tạo sự kết hợp chặt chẽ thống nhất
giữa nhà trường và gia đình tránh được sự trái ngược về cách thức tác động đến
trẻ, nâng cao hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
2.2.1. Thuận lợi.
* Về cơ sở vật chất
- Được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm các bậc
phụ huynh luôn quan tâm ủng hộ nhà trường trong công tác xây dựng cơ sở vật
chất tạo cảnh quan môi trường lớp học về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua
sắm trang thiết bị theo yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I theo thông tư
19/2018/TT-BGDĐT.
* Về đội ngũ cán bộ giáo viên:
- Trường có đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đoàn kết vượt qua mọi khó
khăn, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên
môn nghiệp vụ vững vàng có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc.
- Ban giám hiệu luôn đoàn kết, nhất trí trong việc lãnh chỉ đạo nhà trường
thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, cũng như thực hiện công tác chỉ đạo giáo
viên tuyên truyền giữa nhà trường và cha mẹ trẻ trong công tác chăm sóc nuôi
dưỡng giáo dục trẻ
* Về học sinh:
- Trường mầm non Nga Lĩnh luôn lấy chất lượng để duy trì số lượng, vì thế
hàng năm trẻ trong độ tuổi đến trường ngày càng tăng. Các cháu đi học đều,
ngoan,rất tự tin, chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động.
* Về nhận thức của phụ huynh:
- Đa số các bậc cha mẹ phụ huynh hưởng ứng tích cực trong việc tổ chức
bán trú cho trẻ nhiệt tình tham gia các phong trào và các hoạt động của nhà
trường cũng như nhóm, lớp tổ chức.
2.2.2. Khó khăn:
* Về cơ sở vật chất
- Trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ còn
chưa đồng bộ.
* Về nhận thức của đội ngũ cán bộ giáo viên:
- Giáo viên chưa biết cách tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh ở
từng nhóm, lớp; không chỉ là huy động phụ huynh tham gia đóng góp kinh phí
mua sắm đồ dùng chơi, mà còn huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi đạt tỷ lệ cao
hơn, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, vệ sinh sạch sẽ cho trẻ trước khi đến lớp, rèn
luyện thói quen vệ sinh và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
* Về học sinh:
Trẻ nhà trẻ ra lớp chưa được thường xuyên.


* Về nhận thức của phụ huynh:
Nga Lĩnh là một xã thuần nông nên bố mẹ các cháu làm nghề nông nghiệp,
điều kiện sống còn thấp, nhận thức còn nhiều hạn chế, sự hiểu biết về giáo dục
mầm non không cao, chưa coi trọng hoặc chưa thực sự nhận thức đúng đắn về
phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo khoa học, phụ huynh ít thời gian chăm
sóc con hoặc không quan tâm con, ỷ lại nhà trường và cô giáo, các yêu cầu của
nhà trường chưa được phụ huynh thực hiện đầy đủ.
Công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh còn gặp rất nhiều khó khăn
vì một một số trẻ bố mẹ đi làm ăn xa nên ở nhà với ông bà, hoặc các Bác .
2.2.3. Kết quả của thực trạng trên:
* Những kết quả đạt được qua khảo sát đầu năm của phụ huynh về hiểu
biết về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non:
Năm học 2018- 2019 tổng số lớp là 9 nhóm lớp: Số trẻ huy động đến
trường là 268 cháu: Trong đó: Nhà trẻ là 3 nhóm trẻ với 50 cháu, mẫu giáo là 6
lớp với tổng số trẻ là 218 cháu. Tỷ lệ huy động đến trường đạt 71,5% trong tổng
số trẻ điều tra từ 0-6 tuổi.
Trong đó:
+ Trẻ mẫu giáo huy động đến trường đạt tỷ lệ 100% trong tổng số trẻ điều tra.
+ Trẻ nhà trẻ huy động đến trường đạt tỷ lệ đạt 30-34 %% trong tổng số trẻ
điều tra.
+ Tổng trẻ 5 tuổi huy động ra lớp đạt 100% tổng số trẻ trong độ tuổi.
- Tổng số phụ huynh toàn trường là 268 phụ huynh . Thì mức độ Hiểu biết
về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm Non cũng khác nhau Trong
đó Tổng số phụ huynh học sinh hiểu biết về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở
trường mầm non là
+ Hiểu biết bình thường
+ Chưa hiểu biết về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non
1. Bảng khảo sát phụ huynh toàn trường đầu năm :
Mức độ
Nhóm lớp

Khối nhà trẻ
Khối MG Bé
Khối MG Nhỡ
Khối MG lớn
Tổng

Tổng số Hiểu biết về chất
lượng chăm sóc
phụ
giáo dục trẻ ở
huynh
trường MN
HS
SL
%
50
12
24
68
15
22
76
17
22,4
74
19
25,7
268
63
23,5

Hiểu biết
bình
thường
SL
13
26
29
30
98

%
26
48,3
38,1
40,5
36,5

Chưa hiểu biết về
chất lượng chăm sóc
giáo dục trẻ ở
trường MN
SL
25
27
30
25
107

%
50
29,7
39,5
33,8
40


* Đối với giáo viên
2. Bảng khảo sát giáo viên về công tác tuyên truyền đầu năm.
TT

1

2
3

Nội dung khảo sát
Giáo viên khi
tuyên truyền với
phụ huynh còn
lúng túng.
Chưa biết cách
tuyên truyền vận
động phụ huynh
Nội dung tuyên
chưa phong phú

Tổng
số giáo
viên

Tốt
Số
%
GV

Kết quả
Khá
TB
Số
Số
%
%
GV
GV

Yếu
Số
%
GV

15

9

60

4

26,7

2

13,3

0

0

15

10

66,7

3

20

2

13,3

0

0

15

11

73,4

2

13,3

2

13,3

0

0

* Đối với trẻ
3. Bảng khảo sát chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng , giáo dục trẻ đầu năm
T
T

Tổng
số trẻ

1

268

N
T
50

Chất lượng CSND
Cân nặng
Chiều cao
M
G Kênh % Kênh % Kênh % Kênh
BT
SDD
BT
SDD
218 249 93
19
7
249
93
19

Chất lượng GD
%
7

Đạt

%

217

81

Chưa
%
đạt
51

19

* Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy:
Mức độ hiểu biết của phụ huynh về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở
trường mầm non chưa cao, nhận thức của một số các bậc phụ huynh còn hạn
chế, chưa quan tâm đến con em mình trong chăm sóc nuôi dưỡng cũng như giáo
dục trẻ, phụ huynh chưa có sự phối kết hợp với nhà trường còn phó mặc việc
chăm sóc, dạy dỗ là trách nhiệm của nhà trường. Một số phụ huynh còn để con ở
nhà với ông bà chưa cho trẻ đi học.
Nhà trường tổ chức các hoạt động như: Ngày hội, ngày lễ, các hội thi của
trẻ… một số phụ huynh nghĩ không liên quan gì đến ngày hội, ngày lễ cho rằng
ngày đó là ngày của nhà trường tổ chức, hoặc trẻ tham gia thi thì phụ huynh cho
đi còn nếu không tham gia thì để trẻ ở nhà.
Một số đồng chí giáo viên chưa biết cách tuyên truyền với các bậc phụ
huynh, hoặc khi tuyên truyền còn lúng túng điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ
trong quá trình tuyên truyền phối hợp giữa nhà trường và gia đình khi chăm sóc
giáo dục trẻ.
Trước tình hình thực tế đó, việc thực hiện các biện pháp chỉ đạo giáo viên
nâng cao công tác tuyên truyền giữa nhà trường và cha mẹ trẻ trong công tác
chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại trường Mầm non Nga Lĩnh là một việc làm


hết sức cần thiết. Bản thân là hiệu trưởng phụ trách chung của nhà trường tôi
luôn suy nghĩ và trăn trở rằng mình phải làm gì? Làm như thế nào? Để phụ
huynh hiểu được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi
dưỡng giáo dục trẻ tại nhà trường cho phù hợp, đáp ứng được nhu cầu ngày càng
phát triển của xã hội hiện nay.
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
2.3.1. Tuyên truyền về chất lượng đội ngũ CBGV,NV vững về chuyên
môn nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng.
Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giữa gia đình và nhà trường,
giữa cô giáo chủ nhiệm với cha mẹ trẻ nhằm nâng cao chất lượng nuôi và dạy thì
trước hết mỗi giáo viên phải là một tuyên truyền viên giỏi.Giáo viên cần hợp tác
chặt chẽ với cha mẹ trẻ để cùng chăm sóc và giáo dục trẻ phát triển toàn diện.Do
khả năng của mỗi giáo viên có sự chênh lệch khác nhau nên nhà trường phải trực
tiếp quan tâm chỉ đạo tới việc bồi dưỡng năng lực tuyên truyền cho đội ngũ giáo
viên. Hơn thế nữa đội ngũ cán bộ giáo viên mầm non có vai trò quyết định trong
việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ ở trường mầm non vậy phải làm thế nào
để phụ huynh hiểu được trách nhiệm to lớn này: Trước hết người giáo viên mầm
non phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững
vàng, có năng lực thực tiễn đề cao lương tâm và nhân cách nhà giáo, có lòng
nhân ái tận tuỵ bao dung, thương yêu trẻ như chính con em của mình, thể hiện ở
tinh thần tự học, tự bồi dưỡng luôn cải tiến nội dung phương pháp chăm sóc giáo
dục trẻ, tham gia tích cực các hoạt động đem lại nhiều kết quả mới. Đây là vấn
đề cốt lõi của con người bởi trình độ tư tưởng chính trị và phẩm chất của đội ngũ
cán bộ, giáo viên sẽ quán xuyến, chi phối toàn bộ hoạt động chăm sóc, nuôi
dưỡng và giáo dục trẻ trong trường mầm non.
Mặt khác đội ngũ cán bộ giáo viên phải thấm nhuần lời dạy của Bác: “Vì
lợi ích mười năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người”. Chính vì thế mà
các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức, phong cách, tác phong Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là
một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo hay phong trào “giỏi việc trường
đảm việc nhà” đã lan rộng cho tất cả các thế hệ nhà giáo nói chung và cán bộ
giáo viên, nhân viên trường mầm non Nga Lĩnh nói riêng.
Chính vì vậy mà các tấm gương cán bộ giáo viên tiêu biểu điển hình trong
nhà trường đã được tuyên truyền sâu rộng cho phụ huynh biết từ đó phụ huynh
có cái nhìn đúng đắn hơn không nghĩ rằng trẻ đến trường mầm non chỉ để gửi
con trẻ hát, múa chứ không được học hành gì cả với cách nghĩ đơn giản đó thì
việc không cho trẻ đến trường là điều dễ xảy ra.
Để khẳng định được uy tín của nhà trường trong chất lượng đội ngũ bản
thân CBGV,NV phải chứng minh được việc làm cụ thể, kết quả thành tích đạt
được từ đó “Thương hiệu” của nhà trường mới được ghi nhận đem lại cho phụ
huynh lòng tin tưởng tuyệt đối.


(Hình ảnh 1 kèm Phụ lục Tấm gương CBGV tiêu biểu của trường mầm
non Nga Lĩnh)
Đây là một kênh thông tin quan trọng góp phần chuyển biến rõ rệt về nhận
thức của các bậc phụ huynh. Với công tác tuyên truyền sâu rộng như vậy thì địa
phương, các bậc phụ huynh, nhân dân trong xã cũng đã có nhận thức đúng đắn
về công tác công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục từ đó cùng tham gia vào các
hoạt động mà nhà trường tổ chức và hiểu ra bậc học mầm non nó quan trọng như
thế nào.
2.3.2. Tuyên truyền các nội dung thiết thực bằng nhiều hình thức khác
nhau.
* Tuyên truyền thông qua các cuộc họp phụ huynh.
Trên thực tế, nhiều cuộc họp phụ huynh của nhà trường vẫn còn mang tính
hình thức, hiệu quả chưa cao. Nhất là, cuộc họp phụ huynh đầu năm học còn
dành quá nhiều thời gian cho việc thu các khoản tiền trong đó có việc vận động
phụ huynh tích cực đóng góp các khoản “tự nguyện”, vai trò của nhà trường và
ban chấp hành phụ huynh học sinh cũng chưa thực sự phát huy hết bản chất của
nó. Nhiều phụ huynh đi dự họp trong tâm thế chỉ để nghe phổ biến các khoản
tiền nộp và quy định về thời gian nộp. Mong cho cuộc họp mau chóng kết thúc
để nộp tiền rồi ra về. Ở đây, vai trò của tổ chức đại diện phụ huynh học sinh
trong các cuộc họp phụ huynh còn khá mờ nhạt, chưa phát huy hết vai trò của
mình.
Vậy để những cuộc họp phụ huynh học sinh thực sự phát huy hiệu quả cao
thì nhà trường cần phải cải tiến hình thức trình bày nội dung sao cho khoa học
theo hướng tập trung vào việc thảo luận, bàn bạc các giải pháp để nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện cho trẻ vì thế nội dung tuyên truyền trong cuộc họp
phụ huynh là hết sức quan trọng. Nhà trường họp thống nhất các nội dung chính
cần họp lên kế hoạch cụ thể dành nhiều thời gian trao đổi tâm sự về đặc điểm,
tâm lý lứa tuổi của các cháu, nói nhiều về các hoạt động và những kiến thức mà
trẻ lĩnh hội được thông qua các bài giảng của cô giáo dạy hàng ngày. Tuyên
truyền về nội dung chương trình giáo dục mầm non, nhằm tạo sự liên kết thống
nhất giữa nhà trường với các bậc phụ huynh về nội dung, phương pháp, hình
thức tổ chức của ở các nhóm lớp học cũng như ở gia đình.
Ví dụ 1: Đối với trẻ nhà trẻ thực hiện các hoạt động trên 4 lĩnh vực giáo
dục: GD phát triển thể chất, GD nhận thức, GD ngôn ngữ, GD tình cảm kỹ năng
xã hội- thẫm mỹ.
Lĩnh vực phát triển GD thể chất: Trẻ được tập các vận động cơ bản và phát
triển tố chất vận động ban đầu thông qua các hoạt động học như: - Tập bò, trườn:
Bò thẳng hướng và có vật trên lưng; Bò chui qua cổng; Bò, trườn qua vật cản. Tập đi, chạy: Đi theo hiệu lệnh, đi trong đường hẹp; Đi có mang vật trên tay;
Chạy theo hướng thẳng; Đứng co một chân. - Tập nhún bật: Bật tại chỗ; Bật qua


vạch kẻ. - Tập tung, ném, bắt: Tung - bắt bóng cùng cô; Ném bóng về phía
trước; Ném bóng vào đích .vv.[8]
Lĩnh vực phát triển GD Nhận thức: Trẻ được làm quen: Một số bộ phận của
cơ thể con người; Một số đồ dùng, đồ chơi; Một số phương tiện giao thông quen
thuộc; Một số con vật, hoa, quả quen thuộc; Một số màu cơ bản, kích thước,
hình dạng, số lượng vị trí trong không gian; Trẻ nhận biết về bản thân, người gần
gũi. [8]
Lĩnh vực phát triển tình cảm ,kỹ năng xã hội và thẫm mỹ: Trẻ có ý thức về
bản thân , nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc; có mối quan hệ tích
cực với con người và sự vật gần gũi; có những hành vi văn hóa giao tiếp đơn
giản;
Về phát triển cảm xúc thẫm mỹ; trẻ nghe hát, hát vận động đơn giản theo
nhạc; trẻ biết vẽ,nặn,xé dán, xếp hình, xem tranh. [8]
Ví dụ 2: Còn đối với trẻ mẫu giáo thực hiện các hoạt động trên 5 lĩnh vực:
GD phát triển thể chất, GD nhận thức, GD ngôn ngữ, GD tình cảm kỹ năng xã
hội, GD thẫm mỹ.
Lĩnh vực phát triển GD thể chất: Trẻ được tập các kỹ năng vận động cơ bản
và phát triển các tố chất trong vận động thông qua các hoạt động học như: đi và
chạy +Đi kiểng gót, đi , chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, đi,chạy thay đổi
theo hướng theo đường dích dắc, đi trong đường hẹp,đi bằng gót chân,đi khụy
gối, đi lùi, đi trên ghế thể dục, đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn, đi trên dây, đi lối
bàn chân tiến , lùi; chạy 15m trong khoảng 10 giây; chạy 18m trong khoảng 10
giây; chạy chậm 60-80m hoặc chạy chậm khoảng 100-120m;- Bò, trườn, trèo
như bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m hoặc 4-5m; bò dích dắc qua 5 điểm hoặc
7 điểm; Tung , ném, bắt như Tung bóng lên cao và bắt, tung , đập bắt bóng tại
chỗ, ném xa bằng 1 tay, 2 tay, ném trúng đích bằng 1 tay, chuyễn bòng qua đầu ,
qua chân; Bật liên tục vào vòng , bật xa 40-50cm, bật nhảy từ trên cao xuống,
bật tách chân,khép chân qua 5 ô hoặc 7 ô…vv
Lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức:
a; khám phá kho học:Trẻ được khám phá các bộ phận của cơ thể co người;
Đồ vật , đồ chơi; phương tiện giao thông; Động vật và thực vật; Khám phá một
số hiện tượng tự nhiên như thời tiết, mùa, ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng,
nước, không khí, ánh sáng, đất đá, cát ,sỏi
b; Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán: Trẻ biết tập hợp, số
lượng, số thứ tự và đếm, biết xếp tương ứng, biết So sánh , sắp xếp theo quy tắc,
biết đo lường, nhận biết về hình dạng, biết định hướng trong không gian và định
hướng thời gian.
c. Khám phá xã hội: Trẻ biết bản thân, gia đình, trường mầm non, cộng
đồng, biết một số nghề trong xã hội, biết các danh lam thắng cảnh, các ngày lễ
hội, sự kiện văn hóa của quê hương đất nước..


Về lĩnh vực GD thẩm mỹ: - Hoạt động âm nhạc: Trẻ được làm quan với các
bài hát, bản nhạc; Hát đúng gia điệu lời ca, bài hát; Vận động đơn giản theo nhịp
điệu của các bài hát, bản nhạc.; Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp.
- Hoạt động tạo hình: trẻ sử dụng các nguyên vật liệu, tạo hình để tạo ra sản
phẩm, Sử dụng một số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm
đơn giản; Nhận xét sản phẩm tạo hình, Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý
thích, Đặt tên cho sản phẩm của mình. [8]
Tuyên truyền các nội dung như: Khả năng sẵn sàng cho trẻ đi học, giáo dục
lễ giáo, giáo dục môi trường, giáo dục an toàn giao thông, ứng phó giảm nhẹ
thiên tai, giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập, Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm. Tuyên truyền và phổ biến những kiến thức nuôi con theo khoa
học, quá trình phát triển của trẻ, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm
khi trẻ ở trường hay những dịch bệnh thường gặp ở trẻ mầm non, cách phòng
chống tai nạn thương tích cho trẻ trong những trường hợp khẩn cấp.
Ngoài ra còn Tuyên truyền cho phụ huynh một số các chế độ chính sách
của trẻ mầm non: Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của thủ
tướng chính phủ phê duyệt đề án Phỏ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
gia đoạn 2010-2015, Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của thủ
tướng chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai
đoạn 2011-2015; Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của chính phủ quy
định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với
giáo viên mầm non: Về chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi
được hỗ trợ ăn trưa là 120.000 đồng/tháng/trẻ và được hưởng theo thời gian học
thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mỗi trẻ được hưởng chính sách hỗ
trợ tối đa trong 3 năm học. Năm học được hưởng là năm học mà trẻ đạt đến 3
tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi theo giấy khai sinh ,để duy trì bữa ăn tại trường . Ngoài ra còn
hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ, chính sách về giáo dục
đối với người khuyết tật. [9]
Chính vì thế mà những năm trở lại đây các cuộc họp phụ huynh ở trường
Mầm non Nga Lĩnh đã mang lại kết quả rất cao, tạo niềm tin cho phụ huynh và
thu hút trẻ đến trường, đến lớp vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.
* Tuyên truyền thông qua các ngày hội, ngày lễ.
Tổ chức ngày hội ngày lễ ở trường mầm non là một hoạt động giáo dục
trong chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ. Nó có tác dụng quan trọng góp phần
phát triển trí tuệ, thể chất và chính là nội dung của việc giáo dục đạo đức thẩm
mĩ cho trẻ. Vì vậy, trong một năm học Trường Mầm non có rất nhiều hoạt động
lễ hội được tổ chức như: Ngày hội đến trường ( khai giảng năm học ); Vui hội
Trung thu; ngày “Cô giáo như mẹ hiền” (Nhà giáo Việt Nam 20/11); ngày “Múa
hát mừng xuân” (Tết Nguyên đán); “Ngày hội cô và mẹ”(Quốc tế phụ nữ 8/3);
ngày Tổng kết năm học…
Việc tổ chức các ngày hội, ngày lễ được coi là một trong những phương


tiện giáo dục nhiều mặt và cũng là một trong những nội dung đổi mới giáo dục
mầm non hiện nay. Tổ chức ngày hội, ngày lễ là điều kiện tốt nhất cho giáo viên
được chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết, hình thức hay để thực hiện tốt hơn
trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ và cũng là dịp để tuyên truyền
đến địa phương, các ban ngành toàn thể, các bậc phụ huynh hiểu biết về những
hoạt động ở trường mầm non, nhằm đánh giá việc thực hiện và kết quả thực
hiện, năng lực, ý thức trách nhiệm của từng đồng chí giáo viên trong mọi hoạt
động.
Thông qua các ngày hội, ngày lễ hình thành cho trẻ có khái niệm cơ bản về
một số ngày hội, ngày lễ gần gũi và biết thể hiện tình cảm, thái độ cảm xúc của
mình với những ngày đó, giúp trẻ phát triển giao lưu cảm xúc, mạnh dạn, tự tin,
đoàn kết khi thể hiện các tiết mục văn nghệ mang tính giáo dục cao. Từ đó giáo
dục trẻ tình cảm đạo đức, tình yêu quê hương đất nước, tỏ lòng biết ơn và yêu
mến những người quan tâm chăm sóc các trẻ trong trường mầm non.
Được xem trẻ múa, hát, xem giáo viên tổ chức các hoạt động kết hợp đây
quả là một cách tuyên truyền thực tế có hiệu quả, qua đây phụ huynh đã tin
tưởng vào cách chăm sóc, giáo dục của nhà trường và đã chung tay hỗ trợ tinh
thần lẫn vật chất. Từ đó phụ huynh yên tâm khi con đến trường, lớp tạo sự gần
gũi giữa nhà trường và cha mẹ trẻ.
(Hình ảnh 1kèm theo Phụ lục tuyên truyền qua “Ngày hội đến trường của
bé”.
(Hình ảnh 2 kèm theo Phụ lục tuyên truyền qua “Tết trung thu”
(Hình ảnh 3 kèm theo Phụ lục tuyên truyền qua “Toạ đàm ngày 20/11”
Không những vậy bằng các hoạt động của địa phương. Nhà trường luôn
tham gia tích cực các phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao của địa
phương, tham gia các hoạt động của hội làng, hội chùa đã để lại trong lòng phụ
huynh những ấn tượng sâu sắc.
(Hình ảnh 4 kèm theo Phụ lục Các bé tham gia văn nghệ với địa phương
tại xã Nga Lĩnh)
* Tuyên truyền thông qua các hội thi của giáo viên và trẻ.
- Hội thi giáo viên.
Hàng năm nhà trường luôn thực hiện và tham gia tích cực các hội thi do
Sở, phòng tổ chức, trong đó phong trào thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp
huyện, cấp tỉnh là một minh chứng để đánh giá chất lượng của mỗi giáo viên.
Thực tế cho thấy việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi có tác dụng rất lớn trong
việc nâng cao chất lượng giờ dạy, bởi vì khi tham gia thi, giáo viên phải suy nghĩ
nghiên cứu nội dung chương trình kỹ hơn, tìm tòi những phương pháp, hình thức
tổ chức thật linh hoạt, sáng tạo mới lạ để trẻ luôn hứng thú, chủ động trong giờ
học. Qua kỳ thi, giáo viên được học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm từ đó mang
lại những bài học bổ ích đối với đồng nghiệp với các bậc phụ huynh.


Kết quả: Trong năm học 2018- 2019 có 15 đ/c tham gia dự thi giáo viên
giỏi cấp trường: Xếp giờ dạy giỏi: 15 GV;
6 GV tham gia giáo viên dạy giỏi cấp huyện luôn đạt số điểm cao ở 2 vòng thi.
(Hình ảnh 5 kèm theo Phụ lục GV MN Nga Lĩnh tham gia dự thi GV giỏi cấp
huyện Năm học 2018-2019)
Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm hằng năm cũng được tập thể
CBGV nhiệt tình tâm huyết tìm ra các biện pháp hay nhất mang lại hiệu quả cao
để áp dụng trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Đây là việc làm không thể
thiếu trong mỗi năm học của nhà trường, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm sẽ thúc
đẩy nhiệm vụ năm học tốt lên. Trình độ của đội ngũ cũng được nâng lên một
cách cơ bản. Vì vậy nhà trường đã xây dựng kế hoạch, ngay từ đầu năm cho giáo
viên đăng ký tên sáng kiến kinh nghiệm, hết học kỳ I duyệt bản thảo và đến đầu
tháng 4 hàng năm giáo viên hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm. Nhà trường
thành lập hội đồng khoa học để chấm sáng kiến kinh nghiệm, khuyến khích động
viên giáo viên tham gia nghiên cứu để đúc rút sáng kiến kinh nghiệm. 100% lượt
cán bộ giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm , được nhà
trường chấm đánh giá xếp loại A ,gửi về hội đồng khoa học ngành đánh giá xếp
loại, có nhiều sáng kiến xếp loại B, C cấp tỉnh. Vì thế mà phong trào viết sáng
kiến kinh nghiệm cũng là một trong những thế mạnh của nhà trường vì hằng
năm nhà trường luôn được phòng giáo dục đánh giá cao luôn đứng ở tốp dẫn đầu
trong huyện.
Đối với trẻ mầm non đồ dùng đồ chơi là không thể thiếu với trẻ. Để thu
hút trẻ đến trường ngày một đông và để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục
trẻ , làm phong phú hơn trong mỗi hoạt động dạy học.Thay vào các đồ dùng , đồ
chơi có sẵn thì việc tổ chức cho đội ngũ cán bộ giáo viên thi làm đồ dùng, đồ
chơi sáng tạo để dạy học từ các nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu thiên
nhiên qua bàn tay khéo léo của các cô giáo để trở thành những đồ dùng đồ chơi
có giá trị sử dụng cao , thể hiện tính thấm mỹ .Đây là một trong những nội dung
không thể thiếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dạy học. Vì thế đầu năm học
trong chỉ đạo công tác chuyên môn nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát động
làm đồ dùng dạy học cho từng cá nhân, từng tổ gắn với từng đợt thi đua trong
năm học. Cho nên phong trào thi đua làm đồ dùng, đồ chơi dạy học của nhà
trường được tiến hành liên tục có nhiều đồ dùng có giá trị được Phòng Giáo dục
đánh giá cao và đưa vào sử dụng dạy và học.
(Hình ảnh 6 kèm theo Phụ lục GV MN Nga Lĩnh tham gia phong trào làm đồ đồ
chơi dạy học )
Ngoài ra nhà trường còn tổ chức các cuộc thi như thi xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của các lớp vào cuối tháng để đánh giá, xếp loại
giáo viên qua đó phụ huynh thấy được trách nhiệm lớn lao của cô giáo mầm non
khi trực tiếp đứng lớp.
+ Hội thi của trẻ.


Năm học 2018-2019 căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học của phòng Giáo
dục và thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Trường mầm non Nga Lĩnh đã tổ
chức tốt hội thi “ Bé khẻo- Bé tài năng” cấp trường và chọn 6 cháu lớp 5-6 tuổi
tham dự hội thi “ Bé khẻo- Bé tài năng” cấp huyện : Kết quả tập thể đạt giải nhì ,
cá nhân 6 cháu đạt giải nhì
Qua các hội thi của trẻ nhà trường đã đánh giá kết quả nuôi dưỡng chăm
sóc và giáo dục trẻ ở các nhóm lớp, đánh giá kết quả thực hiện giáo dục kỹ năng
sống ở nhà trường cũng như ở các nhóm lớp. Chính thông qua hội thi giúp cô và
trẻ mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động tập thể, rèn luyện tinh
thần thần lạc quan yêu đời, yêu trẻ luôn khám phá học hỏi và sáng tạo.
Thông qua các hội thi đã tuyên truyền sâu rộng tới các cấp lãnh đạo trong
xã và các bậc phụ huynh học sinh trong nhà trường hiểu và quan tâm hơn về
công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo phương pháp khoa học, từ đó có nhận thức
đúng đắn và tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt.
(Hình ảnh 7 kèm theo Phụ lục các bé trường MN Nga Lĩnh tham gia dự thi
Hội “ Bé khỏe -bé tài năng”cấp trường, cấp huyện)
2.3.3. Tuyên truyền về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Tuyên truyền về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.
Chăm sóc sức khỏe nuôi dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho trẻ là việc
làm hết sức quan trọng mà toàn đảng toàn dân cần phải quan tâm. Riêng đối với
bậc học mầm non việc chăm sóc nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho trẻ được đặt
lên hàng đầu, mục tiêu giáo dục mầm non là hình thành nhân cách con người
mới xã hội chủ nghĩa giúp cho trẻ khỏe mạnh, hồn nhiên vui tươi phát triển cơ
thể hài hòa. Nếu chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng trẻ không tốt sẻ ảnh hưởng đến
sức khỏe, tỷ lệ suy dinh dưỡng cao ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ. Do đó chúng
ta là nhà giáo dục là người mẹ hiền thứ 2 của trẻ cần phải chăm sóc như thế nào
để phụ huynh tin tưởng và yên tâm trao gửi con em họ cho nhà trường.
Một số trẻ có bố mẹ làm nghề nông nghiệp nên nhận thức về công tác chăm
sóc nuôi dưỡng và phòng các loại dịch bệnh còn hạn chế nhất là kinh thế gia
đình khó khăn nên để trẻ ở nhà không cho trẻ đến trường và không có thời gian
quan tâm đến chăm sóc hay học tập của con em mình, coi nhẹ chế độ ăn của
nuôi con theo khoa học, nhiều phụ huynh để trẻ ở nhà vì nếu đưa trẻ đi học phải
mất tiền ăn, tiền ăn của trẻ trong 1 ngày có thể mua thức ăn cho cả gia đình.
Không ai có thể hiểu rõ một đứa trẻ tốt hơn gia đình trẻ. Cha mẹ là những
người có thể hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Khi cha mẹ được
trang bị những kiến thức , kỹ năng và cam kết áp dụng những thực hành tích cực
và hiệu quả thì cha mẹ trẻ có thể hỗ trợ cho con em mình đạt được mốc phát
triển.Trường mầm non muốn thực hiện mục tiêu chăm sóc và giáo dục trẻ phát
triển toàn diện cần dựa vào gia đình, phối hợp chặt chẽ với gia đình.
Vậy để phụ huynh nhận thức rõ về chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ ở
trường mầm non bằng các việc làm cụ thể ngay đầu năm học nhà trường xây


dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm thực tế của địa phương. Tổ chức họp Ban
lãnh đạo nhà trường, ban đại diện cha mẹ trẻ, các nhà cung cấp thực phẩm, mời
lãnh đạo địa phương cùng dự họp để bàn bạc thống nhất về chế độ ăn uống, xây
dựng thực đơn phù hợp cân đối trong từng bữa ăn. Sau đó mời các nhà cung cấp
thực phẩm ký hợp đồng, nguồn thực phẩm cung cấp phải đủ về số lượng, đảm
bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý theo thị trường địa
phương.
Nhà trường chỉ đạo CBGV,NV thực hiện đúng quy chế nuôi dưỡng, chăm
sóc trẻ, đổi mới phương pháp giảng dạy tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡng
vệ sinh an toàn thực phẩm vào các giờ học, dạy trẻ có thói quen ăn uống văn
minh: Ăn chậm, nhai kỹ, không ăn miếng to quá, không nói chuyện trong khi ăn,
nếu ho phải quay ra ngoài, ăn uống từ tốn tránh rơi vãi, khi thức ăn rơi vãi phải
nhặt bỏ vào nơi quy định, dạy trẻ nhận thức được sự cần thiết của việc rửa tay
bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và đánh răng
rửa mặt sau khi ăn xong và các hoạt động khác trong ngày. Ngoài ra công tác
tuyên truyền tới các bậc phụ huynh thông qua góc trao đổi với phụ huynh ở các
nhóm lớp cũng rất cần thiết..
Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng nhà trường luôn công khai thực đơn trên
bảng tin không những thế nhà trường còn mời phụ huynh đến dự hoạt động nuôi
dưỡng của trẻ tại lớp. Khi được trực tiếp xem phụ huynh thấy được sự quan tâm
chăm sóc của các cô, sự đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân,
mặt khác trẻ mẫu giáo đã biết tự phục vụ như: tự biết rửa tay, rửa mặt, biết xúc
cơm ăn, ngồi bàn ăn theo quy định. Khi các cháu đến trường khoẻ mạnh, tăng
cân gia đình rất vui vẻ phấn khởi, yên tâm khi phụ huynh gửi con cả ngày ở
trường, phụ huynh tỏ ra rất hài lòng tin tưởng vào các cô người mẹ hiền thứ hai
của các cháu. Có nhiều bậc phụ huynh đến lớp gặp các cô và nói: “Cô ơi các
cháu về nhà bảo mẹ không nấu giống các cô ,các cô ở trường con nấu ăn ngon
hơn ở nhà mình, thịt các cô băm nhỏ, nhiều thức ăn ngon; thịt gà, thịt bò, cá to
ăn Tôm to thích lắm cô ạ”
(Hình ảnh 8 kèm theo Phụ lục phụ huynh đến tham quan giờ ăn trưa của trẻ
ở trường mầm non Nga Lĩnh)
Ngoài ra nhà trường còn làm tốt công tác phối kết hợp với phòng khám đa
khoa Thành Đạt đóng tại địa bàn xã Nga Lĩnh. Đây là đơn vị thường xuyên phối
hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ và có
nhiều nội dung tuyên truyền phong phú về chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ
em và phụ nữ, chính vì vậy tôi đã xây dựng phối hợp với phòng khám đa khoa
Thành Đạt đóng tại địa bàn xã về khám sức khoẻ cho trẻ và giáo viên.
(Hình ảnh 9 kèm theo Phụ lục các Y bác sỹ đang khám bệnh cho các cháu ở
trường mầm non Nga Lĩnh)
Đầu năm học 2018- 2019 nhà trường có 17 trẻ gia đình thuộc diện hộ


nghèo đặc biệt khó khăn không có tiền cho trẻ ăn bán trú, bằng tình yêu thương
nghề nghiệp, yêu thương trẻ như chính con em của mình“Lá lành đùm lá rách,
lá rách ít đùm lá rách nhiều” nhà trường đã kêu gọi sự ủng hộ bằng tiền mặt của
tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên cho trẻ được ăn bán trú tại trường như bao
bạn khác trong cả năm học. Ngoài ra nhà trường kêu gọi sự ủng hộ các cô giáo,
các nhà hảo tâm trên địa bàn xã quên góp quần áo và quà để tặng cho trẻ nhân
dịp tết trung thu và tết nguyên đán với số tiền ủng hộ lên đến gần 10 triệu đồng.
Từ những nghĩa cử cao đẹp như vậy đã tạo được cho phụ huynh sự tin
tưởng và sẵn sàng hỗ trợ nhà trường tất cả mọi hoạt động khi nhà trường tổ chức.
- Tuyên truyền về chất lượng giáo dục trẻ.
Như chúng ta đã biết “Một lần mất tin, vạn lần mất tín” quả là một vấn đề
mà mỗi chúng ta ai cũng cần phải giữ, phải quan tâm và phải thực hiện. Vậy để
tạo được uy tín với phụ huynh trong chất lượng giáo dục ở trường mầm non thì
cán bộ giáo viên giữ vai trò quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả.
Có thể nói đội ngũ giáo viên là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo
dục thành hiện thực, ngoài chăm sóc nuôi dưỡng thì giáo dục trẻ ở trường mầm
non cũng vô cùng quan trọng và bổ ích trẻ được trẻ“Học mà chơi, chơi mà học”
đó là yếu tố quan trọng quyết định lớn đến sự phát triển toàn diện nhân cách trẻ.
Bởi vậy phải nhanh chóng củng cố và bồi dưỡng giáo viên giỏi về chuyên
môn, vững vàng về nghiệp vụ tay nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách
sư phạm đẹp.
Để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhà trường cần chú ý đến việc đảm
bảo môi trường lớp học, cảnh quan sư phạm. Các phòng học, sân chơi cho trẻ
phải thoáng mát, sạch sẽ đúng theo điều lệ trường mầm non. Thực hiện đúng nội
dung, chương trình các lĩnh vực phát triển để cung cấp cho trẻ những tri thức ban
đầu về thế giới xung quanh, giúp trẻ phát triển được các phẩm chất nhân cách
phù hợp với yêu cầu của xã hội.
Nhưng trong thực tế nhiều bậc phụ huynh không hiểu tâm lý con em mình
bắt trẻ học giống như người lớn có người cho rằng con mình đến trường chỉ để
hát múa và vui chơi, không biết rằng con mình đến trường cũng được học đầy đủ
các môn học theo các lĩnh vực, các giờ học của trẻ rất vui nhộn và có nhiều hình
thức tổ chức khác nhau.
Ví dụ: MTXQ: Trò chuyện về ngày hội ngôi nhà của bé : (5-6 tuổi) [10]
* Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Xin chào mừng tất cả các Bé tham gia
“Ngày hội ngôi nhà của bé”ngày hôm nay, đến với ngày hội xin nhiệt liệt chào
đón các bạn nhỏ đến từ 3 gia đình :- Gia đình Vui vẻ
- Gia đình Hạnh phúc
- Gia đình Hòa thuận
“Ngày hội ngôi nhà của bé” gồm có 2 phần:
Phần 1 Cùng khám phá


Phần 2 Cùng thử tài
* Bài mới:
Nôi dung:
1. Cô giới thiệu trẻ khám phá ngôi nhà của bé
Phần 1 Cùng khám phá: Ở phần chơi này .Ban tổ chức ngày hội sẽ tặng
mỗi gia đình một món quà, mỗi đội cử đại diện lên nhận quà và về vị trí để cùng
khám phá món quà thời gian dành cho 3 gia đình là 3 phút . Sau 3 phút yêu cầu
3 gia đình phải nói lên được ý nghĩa món quà mà gia đình mình được tặng
2. Quan sát và đàm thoại ngôi nhà của bé
- Lần lượt từng thành viên trong đội sẽ nói về món quà của mình (Quát sát
ngôi nhà ngói, quan sát ngôi nhà cao tầng, quan sát ngôi nhà sàn) sau đó đội
bạn sẽ bổ sung
- Cho trẻ so sánh
- Cho trẻ vận động bài “ Bé quét nhà”
Mở rộng: cho trẻ kể thêm về những ngôi nhà trẻ biết ,cô cho trẻ xem vi deo
các hình ảnh các kiểu nhà khác nhau..
- Giáo dục : Trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình không vứt rác bừa bãi,
không vẽ bẩn lên tường, biết giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ vừa sức . như
quét nhà, nhặt rau..vv
Phần 2 Cùng thử tài
Phần này 3 gia đình sẽ trải qua 2 trò chơi
Trò chơi 1 :Ai nhanh nhất(chọn lô tô theo yêu cầu)
Trò chơi 2: Về đúng nhà
Kết thúc: Củng cố, nhận xét và tuyên dương.
Phối hợp với phụ huynh để cùng giáo dục trẻ một cách khoa học nhất. Trẻ
mầm non “Học mà chơi, chơi mà học” có thể trẻ học trong giờ chơi mang nội
dung học tập. Chính những lý do đó mà việc tuyên truyền để các bậc phụ huynh
hiểu rằng GV mầm non quan trọng như thế nào trong việc giáo dục con em mình
một cách khoa học là vô cùng cần thiết đối với mỗi giáo viên ở nhóm lớp.
Trong năm học nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch “Trường lớp
xanh sạch đẹp an toàn” gắn với chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm.
Nhà trường thực hiện phương châm “Trăm nghe không bằng được thấy,
được nhìn, được trực tiếp quan sát”. Do đó đầu năm học nhà trường đã xây
dựng kế hoạch phối kết hợp với hội cha mẹ học sinh nhà trường trong tháng sẽ
mời các phụ huynh tham dự các tiết học, trong mỗi học kỳ yêu cầu giáo viên
mời ít nhất một lần phụ huynh tham gia. Sau mỗi lần dự, hoặc 1 đợt dự giáo viên
và phụ huynh sẽ giành 1 khoảng thời gian nhất định để cùng trao đổi, thống nhất
cùng có trách nhiệm bồi dưỡng chăm sóc con em mình đặc biệt trong việc đáp
ứng yêu cầu về đồ dùng học tập, đồ chơi và sưu tầm các nguyên vật liệu thiên
nhiên sẵn có bổ sung thêm đồ chơi cho trẻ.


(Hình ảnh 10 kèm theo Phụ lục các bậc phụ huynh tham quan tiết học ở
trường MN Nga Lĩnh)
2.3.4. Kêu gọi các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh tham gia công tác
xã hội hoá giáo dục.
Như chúng ta đã biết làm thế nào để nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo
tâm, các bậc phụ huynh tham gia công tác xã hội hoá giáo dục là cả một vấn đề
vô cùng khó khăn, nhưng khó khăn hơn hết là làm thế nào lấy được lòng tin và
luôn giữ được lòng tin đây mới là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Vậy thì
chúng ta phải làm tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tạo được
niềm tin đối với phụ huynh học sinh, phụ huynh rất muốn con em mình đến
trường đều được chăm sóc tận tình chu đáo, ngoan ngoãn khoẻ mạnh và lễ phép,
đây là mong mỏi của tất cả các bậc phụ huynh. Vẫn biết rằng việc đầu tư bổ
sung cơ sơ vật chất luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của các
bậc phụ huynh. Nhưng tôi vẫn phải thực hiện theo đúng kế hoạch của cấp trên
về các khoản thu đầu năm học, tôi bám vào công văn chỉ đạo của cấp trên để có
những biện pháp chặt chẽ về những quy định của các khoản thu , tôi cùng với
bán giám hiệu nhà trường họp trao đổi với ban chấp hành hội phụ huynh, bàn
bạc với ban chấp hành hội phụ huynh toàn trường cùng phối hợp đề xuất của
ban giám hiệu nhà trường để xây dựng quỹ hội, huy động sự đóng góp mua
sắm trang thiết bị cho nhà trường trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, các
nhà hảo tâm. Lấy ý kiến và biểu quyết trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học.
Vì vậy trước khi bước vào đầu năm học mới, tôi mời ban đại diện hội cha
mẹ trẻ đến trường khảo sát thực tế về cơ sở vật chất và trang thiết bị của nhà
trường trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ sau đó xây dựng kế
hoạch cụ thể. Phụ huynh đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh
mua sắm, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu hoạt động và
sinh hoạt của trẻ.
Ví dụ: Xây dựng vườn cổ tích, bắn mái tôn sân khấu ngoài trời, vẽ trang
trí môi trường trong và ngoài lớp học, mua sắm tủ đựng đồ dùng cá nhân của
trẻ ở các nhóm lớp.
Song song với việc huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, phụ
huynh quản lý chặt chẽ nguồn lực về cơ sở vật chất, nhằm đảm bảo sử dụng có
hiệu quả, tiết kiệm kinh phí cho các bậc phụ huynh, các nguồn kinh phí huy
động được sử dụng có hiệu quả. Khi xong một công trình ban đại diện cha mẹ
họp các nhà tài trợ, các bậc phụ huynh toàn trường báo cáo kết quả công việc
đã làm và làm hồ sơ trao tặng lại cho các cháu trường MN Nga Lĩnh.
(Hình ảnh 11 kèm theo Phụ lục các công trình được các nhà hảo tâm, các
bậc phụ huynh trao tặng cho các cháu trường MN Nga Lĩnh)


2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,
với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường:
Với những giải pháp thực sự thiết thực và hiệu quả. Năm học 2018-2019.
Trường Mầm non Nga Lĩnh đã có sự thay đổi rõ rệt và tạo được lòng tin yêu của
chính quyền địa phương, nhân dân trong xã, các bậc phụ huynh. Số lượng trẻ
huy động đến trường vượt chỉ tiêu, chất lượng của trẻ được nâng lên khá cao,
giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi đạt kết quả tốt có 6 giáo viên đạt giáo
viên giỏi cấp huyện, hội thi “ Bé khỏe – Bé tài năng” của trẻ cũng được đánh
giá cao, các phong trào thi đua của nhà trường luôn hoạt động tích cực lập
nhiều thành tích được cấp trên khen thưởng và quan trọng hơn nữa nhà trường
đã minh chứng cho phụ huynh thấy được những việc làm của tập thể CBGV,
NV trong nhà trường.
Kết quả đánh giá qua khảo sát cuối năm 2019 như sau:
1. Bảng khảo sát phụ huynh toàn trườngcuối năm như sau:
Mức độ

Nhóm lớp

Tổng số
phụ
huynh
HS

Hiểu biết về
chất lượng
chăm sóc giáo
dục trẻ ở
trường MN

Hiểu biết
bình
thường

Chưa hiểu biết về
chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ ở
trường MN

SL

%

SL

%

SL

%

Khối nhà trẻ

50

36

72

12

24

2

4

Khối MG Bé

68

51

75

15

30

2

5

Khối MG Nhỡ

76

59

77,6

15

19,7

2

2,7

Khối MG lớn

74

62

83,7

12

16,3

0

0

Tổng

268

208

77,6

54

20,1

6

2,3

2. Bảng khảo sát giáo viên về công tác tuyên truyền cuối năm cho thấy:
TT
1

2

3

Nội dung khảo sát
Giáo viên khi tuyên
truyền
với
phụ
huynh còn lúng túng.
Chưa biết cách tuyên
truyền vận động phụ
huynh.
Nội dung tuyên chưa

Tổng
số
giáo
viên

Tốt
Số
%
GV

Kết quả
Khá
TB
Yếu
Số
Số
Số
%
%
%
GV
GV
GV

15

15

100

0

0

0

0

0

0

15

13 86,7

2

13,3

0

0

0

0

15

14 93,3

1

6,7

0

0

0

0


phong phú.
3. Bảng khảo sát chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng , giáo dục trẻ cuối năm:
Chất lượng CSND
Tổng
Cân nặng
số
NT MG
Kênh
Kênh
trẻ
%
BT
SDD
1 268 50 218 264 98,5
4

Chiều cao

TT

%
1,5

Kênh
Kênh
%
%
BT
SDD
264 98,5
4
1,5

Chất lượng GD
Chưa
Đạt
đạt
%
263

98

%
5

2

Với những thành quả đó đã giúp cho nhà trường có động lực phấn đấu để
tạo “Thương hiệu” trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, sự đồng tình ủng hộ
toàn tâm toàn ý đối với nhà trường đã thu nhận được kết quả đáng tự hào.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
3.1. Kết luận:
Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục thì việc tuyên truyền phối hợp
các bậc phụ huynh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ là nhiệm vụ
rất quan trọng trong trường mầm non. Sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa nhà
trường và phụ huynh sẽ tạo được sự đồng thuận và thống nhất về phương pháp,
cách thức chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành thói
quen và các phẩm chất nhân cách tốt ở trẻ. Từ đó khuyến khích cha mẹ tự giác
vận dụng hợp lý các nội dung chăm sóc giáo dục trẻ một cách hợp lý. Việc phối
kết hợp giúp cho cha mẹ hiểu được công việc của giáo viên mầm non ở lớp, ở
trường qua đó giáo viên cũng hiểu được điều kiện và hoàn cảnh sống của từng
gia đình trẻ.
Với những giải pháp đã thực hiện cho công tác tuyên truyền ở nhà trường
các chỉ tiêu đề ra trong năm học đều đạt đã đạt được kết quả tốt.
Cán bộ giáo viên , nhân viên đều nhận thức rất rõ công tác tuyên truyền
với phụ huynh là khâu rất quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc
nuôi dưỡng của mình nên từng thành viên đều phát huy vai trò của mình, kết hợp
chặt chẽ với phụ huynh, tạo sự tin yêu tin tưởng vào chất lượng của nhà trường
và vì vậy số lượng phụ huynh gửi con ngày càng tăng. Trong các năm học tiếp
theo nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ
huynh đổi mới các biện pháp để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả
chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện theo hướng thực chất và bền vững.
3.2. Kiến nghị:
* Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân cần tạo mọi điều kiện thuận
lợi cho giáo dục mầm non về cơ sở vật chất. Bổ sung tu sửa các phòng học đã
xuống cấp, xây dựng tu sửa bếp ăn bán trú .
Đề nghị các cấp các ban nghành đoàn thể trong và ngoài xã Nga Lĩnh cần
đầu tư trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trường trọng điểm chất lượng, nhất là
đồ chơi ngoài trời để các cháu được vui chơi đạt kết quả tốt nhất


Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi đã rút ra trong quá trình
công tác quản lý ở trường Mầm non Nga Lĩnh. Rất mong được sự đóng góp ý
kiến của đồng nghiệp và hội đồng xét SKKN các cấp, để sáng kiến của tôi được
hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA
Nga Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
P. Hiệu Trưởng
không sao chép nội dung của người khác.
Người viết sáng kiến

Nguyễn Thị Hạnh
Dương Thị Hoa


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Bài nói của Bác Hồ đăng báo Nhân Dân, số1645, ra ngày 14/9/1958; về sau
đưa vào sách “Hồ Chí Minh - Tuyển tập”, tập II, NXB Sự Thật, Hà Nội- 1980,
trang 93.
[2]. Phần II Chương II những vấn đề chung của giáo dục mầm non
[3]. Module MN 40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ MN
[4]. Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển giáo dục mầm
non giai đoạn 2006-2015”
[5]Luật giáo dục năm 2005, Điều 93 khẳng định “Nhà trường có trách nhiệm chủ
động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục”
[6] Điều lệ trường mầm non ban hành Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT,mục 4,
điều 35 nêu rõ nhiệm vụ của giáo viên“Tuyên truyền, phổ biến kiến thức kho
học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực
hiện mục tiêu giáo dục trẻ”
[7]. Thông tư 55 số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11/2011 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh:
[8]. Chương trình giáo dục mầm non (NXB Giáo dục Việt Nam). Năm xuất bản
2011.
[9]. Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai
đoạn 2010-2015; Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của thủ
tướng chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai
đoạn 2011-2015; Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của chính phủ quy
định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với
giáo viên mầm non, Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu quản lý
học phí đối với cơ sở GD quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi
phí học tập.
[10]. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động Giáo dục trong trường Mầm
non (NXB Giáo dục Việt nam).


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Dương Thị Hoa
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng trường Mầm Non Nga Lĩnh Nga Sơn

TT

1

2

3

4

5

6

Tên đề tài SKKN
Một số biện pháp giúp trẻ
mẫu giáo 5 tuổi học và làm
quen với tác phẩm Văn Học
Trường Mầm Non Nga Trung
Một số biện pháp nâng cao
chất lượng tổ chức hoạt động
âm nhạc cho trẻ mẫu giáo
Trường Mầm Non Nga Trung
Một số kinh nghiệm nâng cao
chất lượng cho trẻ mẫu giáo
5-6 tuổi làm quen với biểu
tượng toán sơ đẳng Trường
Mầm Non Nga Trung
Một số biện pháp nâng cao
chất lượng giúp trẻ mẫu giáo
5-6 tuổi hứng thú khi khám
phá khoa học Trường Mầm
Non Nga Trung
Một số biện pháp nâng cao
năng lực chuyên môn cho
giáo viên trong trường mầm
non Nga Trung
Một số biện pháp chỉ đạo giáo
viên nâng cao chất lượng hoạt
động ngoài trời cho trẻ mẫu
giáo ở Trường Mầm Non Nga
Trung

Cấp đánh
giá xếp loại
(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh;
Tỉnh...)

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B, hoặc C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

Sở Giáo dục

C

2006-2007

Sở Giáo dục

C

2007-2008

Phòng giáo
dục Nga Sơn

B

2011-2012

Sở Giáo dục

C

2012-2013

Phòng giáo
dục Nga Sơn

C

2014-2015

Phòng giáo
dục Nga Sơn

B

2015-2016


PHỤ LỤC
HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỐI HỢP VỚI CHA MẸ TRONG CHĂM
SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNH NĂM HỌC
2018-2019
I. CÁC HÌNH ẢNH

(Hình ảnh tấm gương CBGV tiêu biểu của trường mầm non Nga Lĩnh)
(Phụ lục)


(Hình ảnh tuyên truyền qua “Tết trung thu” tại trường mầm non Nga Lĩnh)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×