Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 4: Hình lăng trụ đứng

02:15


KIỂM TRA BÀI CŨ
A

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’:
- Có tất cả bao nhiêu mặt, bao nhiêu đỉnh,
bao nhiêu cạnh?

D

- Hay chỉ ra tất cả các mặt, các đỉnh, các
cạnh?

Trả lời:

C

A’
D’


B

B’

C’

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’:
- Có tất cả 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh
-Các mặt: ABCD, A’B’C’D’, ABB’A’, BCC’B’, ADD’A’, DCC’D’.
các đỉnh: A, B, C, D, A’, B’ C’, D’. các cạnh: AB, BC, CD, DA, AA,
BB, CC’, DD’, A’B’, B’C’, C’D’, D’A’.Tiết 59. §4. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
1. Hình lăng trụ đứng.
D1
C1

A1
B1
D

C

A
B


Tiết 59. §4. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
1. Hình lăng trụ đứng.

1) A, B, C, D, A1, B1, C1 và D1 là các
đỉnh.

D1
C1

A1
B1

Mặt
bên
Cạnh
bên

C

A
B

Đỉnh

Đáy

D

2) Các mặt ABB1A1, BCC1B1, CDD1C1
và DAA1D1 là các hình chữ nhật, chúng
gọi là các mặt bên
3) Các đoạn AA1, BB1, CC1,DD1 là các
cạnh bên, chúng song song và bằng
nhau.
4) Hai mặt ABCD và A1B1C1D1 là hai
đáy, hai đáy là hai hình bằng nhau và
nằm trên hai mặt phẳng song song


Tiết 59. §4. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
1. Hình lăng trụ đứng.
D1

C1

A1
B1
D

C

A
- Các đỉnh.

B

- Các mặt bên.
- Các cạnh bên.
- Các mặt đáy.
* Kí hiệu: ABCD.A1B1C1D1
?1 SGK/106
?2 SGK/107

?1 Hai mặt phẳng chứa hai đáy của một lăng trụ
đứng có song song với nhau hay không?
- Các cạnh bên có vuông góc với hai mặt phẳng
đáy không?
- Các mặt bên có vuông góc với hai mặt phẳng
đáy hay không?

?2 Hãy chỉ rõ các mặt đáy, mặt bên,
cạnh bên của tâm lịch bàn.


Đáy
Cạnh bên
Mặt bên


Tiết 59. §4. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
1. Hình lăng trụ đứng.
D1
C1

A1
B1
D

C

A
- Các đỉnh.

B

- Các mặt bên.
- Các cạnh bên.
- Các mặt đáy.
* Kí hiệu: ABCD.A1B1C1D1
?1 SGK/106
?2 SGK/107

2. Ví dụ.


Cách vẽ lăng trụ đứng
F
D

E

C
A
*) Chú ý: (SGK -107)

D

E
F

A
B

B
C


Bài tập 19: SGK/108. Quan sát các

hình lăng trụ và điền vào

ô trống bảng dưới đây.
HÌNH

a

Số cạnh
của 1 đáy

b

c

d

3

4

6

5

Số mặt
bên

3

4

6

5

Số đỉnh

6

8

12

10

Số cạnh
bên

3

4

6

5

C)

d)

a)

b)


Công việc về nhà:
1. Hình lăng trụ đứng.
- Các đỉnh.
- Các mặt bên.
- Các cạnh bên.
- Các mặt đáy.
- Kí hiệu.

2. Ví du.
- Cách vẽ hình lăng trụ.

Bài tập về nhà: 21, 22: SGK/108 – 109.
Làm thên các bài tập SBT/111 - 112.
Chúc các em
luôn học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×