Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN: ĐẠI SỐ 8

BÀI 11: CHIA ĐA THỨC CHO
ĐƠN THỨC


Kiểm tra bài cũ
1). Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B ?
2). Phát biểu qui tắc chia đơn thức cho đơn thức ?
3). Thực hiện các phép tính :
a). 18x4y2 : 6xy
b). - 8x2y3 : 3x2y2


CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC
1. Quy tắc :
?1
Cho đơn thức 3xy2.
- Hãy viết một đa thức có các hạng tử đều chia hết cho 3xy2.
- Chia các hạng tử của đa thức đó cho 3xy2.

- Cộng các kết quả vừa tìm được với nhau.

Chẳng hạn :
(15x2y5 + 12x3y2 - 10xy3 ) : 3xy2
= (15x2y5 : 3xy2 ) + (12x3y2 : 3xy2) + (- 10xy3 : 3xy2 )
= 5xy3 + 4x2 -

10
y
3

Thương của phép chia là đa thức : 5xy3 + 4x2 -

10
y
3

* Vậy
Một muốn
đa thức
muốn
chiaAhết
đơn
cần
điều kiện
chia
đa thức
chocho
đơncho
thức
B thức
ta làmthìthế
nào?
gì ?
3


CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC
1. Quy tắc :
?1
Quy tắc :

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các
hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta
chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với
nhau.
Một đa thức muốn chia hết cho đơn thức thì tất cả các
hạng tử của đa thức phải chia hết cho đơn thức.

4


CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC
1. Quy tắc :
?1
Quy tắc : (SGK trang 27 )
Ví dụ. Thực hiện phép tính :

(30x4y3 - 25x2y3 - 3x4y4 ) : 5x2y3

Giải
(30x4y3 - 25x2y3 - 3x4y4 ) : 5x2y3
= (30x4y3 : 5x2y3 ) + (-25x2y3: 5x2y3 )+ (-3 x4y4 : 5x2y3)
3
= 6x2 - 5 - x2y
5
Chú ý: Trong khi thực hành ta có thể tính nhẩm và bỏ bớt một số
phép tính trung gian.

5


CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC
1. Quy tắc :
?1
Quy tắc : (SGK tr 27 )
Ví dụ:
Chú ý : (SGK tr28)
(30x4y3 - 25x2y3 - 3x4y4 ) : 5x2y3
3
= 6x2 - 5 - x2y
5

6


CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC
1. Quy tắc :
2. Áp dụng :
?2

4
2
5
a)Khi
Khithực
thựchiện
hiệnphép
phépchia
chia(4x
(4x4-8x
-8x2y2y2+12x
+12x5y):(y):(-4x
4x2)2)
a)

BạnHoa
Hoaviết:
viết:
Bạn

A

B

Q

4
2
5
2
3
(4x4-8x
-8x2y2y2+12x
+12x5y)
y)==--4x
4x2(-x
(-x22++2y
2y22--3x
3x3y)
y)
(4x
4
2
5
Nên (4x
(4x4-8x
-8x2y2y2+12x
+12x5y):(y):(-4x
4x2)2)==-x
-x22++2y
2y22--3x
3x3y3y
Nên

Emhãy
hãynhận
nhậnxét
xétbạn
bạnHoa
Hoagiải
giảiđúng
đúnghay
haysai?
sai?
Em

Đáp án:
- Lời giải của bạn Hoa là đúng .
- Vì ta biết rằng: nếu A=B.Q thì A : B = Q
7


CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC
1. Quy tắc :
2. Áp dụng :
?2 b) Làm tính chia:
(20x4y - 25x2y2 + 3x2y) : 5x2y.
Giải:
(20x4y - 25x2y2 + 3x2y) : 5x2y.
3
= 4x – 5y +
5
2

8


CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC
1. Quy tắc :
2. Áp dụng :
* Một
đa thức
muốn
chia
chođơn
chothức
đơn thức
thìcả
cần
kiện
Đa thức
muốn
chia
hếthếtcho
thì tất
cácđiều
hạng
gìtử
? của đa thức phải chia hết cho đơn thức.

Bài 63 (SGK tr28): Không làm tính chia , hãy xét
xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không :
A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2
B = 6y2
Giải
Đa thức A chia hết cho đơn thức B vì tất cả các
hạng tử của A đều chia hết cho B
9


CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC
1. Quy tắc :
2. Áp dụng :
Nêu quy tắc chia đa thức cho đơn thức ?
Bài 64 (SGK tr28): Làm tính chia:
3
2

a) (- 2x5 + 3x2 – 4x3): 2x2

= - x3  - 2x

b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : ( - 1 x)
2

= - 2x2 + 4xy – 6y2

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy = xy + 2xy2 - 4

10


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Bài cũ:
- Học thuộc qui tắc chia đa thức cho đơn thức. Đa thức
A chia hết cho đơn thức B khi nào ?
- Làm bài tập 65; 66 (SGK tr29).
- Bài tập 44 ; 45 (SBT tr8).
2. Bài mới:
- Ôn lại phép trừ đa thức, phép nhân đa thức sắp xếp
các hằng đẳng thức đáng nhớ.


BÀI HỌC KẾT THÚC

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×