Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 2 bài 1: Phân thức đại số

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN: ĐẠI SỐ 8


KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nêu khái niệm phân số ? Cho ví dụ ?
a Là phân số với a, b Z, b
0, a là tử số
b
là mẫu số (mẫu) của phân số.Ví dụ :

2
3

,

-5

21

,

9
1

(tử), b

Là những phân số.

2.Định nghĩa hai phân số bằng nhau ?Lấy ví dụ về hai phân số bằng nhau.
Hai phân số
Ví dụ :

2
= 4 ,
3
6

a và
b

cgọi là bằng nhau nếu a.d = b.c
d

-5
-10 …
=
21 42

Là những phân số bằng nhau.

3. Cả lớp chú ý nghe bạn trả lời và nhận xét.


Phân số được tạo thành từ số nguyên
Phân thức đại số được tạo thành từ … ?


Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa :
a. Ví dụ :
4x - 7
;
2x3 + 4x - 5

15
3x2 – 7x + 8

;

2
3

X - 12
1

thức) là một biểu thức có dạng

,Atrong
B
đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0
A được gọi là tử thức (hay tử),
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
-Mỗi đa thức cũng được coi như một
phân thức với mẫu thức bằng 1.
-Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số

-5
21

9
1

;

Là những phân số.

Là những phân thức đại số.
b. Định nghĩa:
Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân

;

kháisau
niệm
Các biểu thức
có phân
phải số:

Cho hai đa thức x + 2 và y -1.
phân
đại số không ? Vì sao ?
a Làthức
phân
vớicác
a, phân
b Z,
b từ0,
Hãysốlập
thức
b
đabthức
trênsố?
a là tử sốhai
(tử),
là mẫu
2
x

1
3

3
x

1
c) trên là:
của lập
phântừsố.
a) (mẫu)
Các
phân, b)
thức
hai đa ,thức

x
0
Hoạt động nhóm : Mỗi thành viên trong
4

y-1
X +2viết; một
xy -11
2;xthức
X3đại
y 2số vào
nhóm
phân
+2
;
y - 1y  1X,e)
+2
d)
bảng2phụ
. Nhóm nào viết
3 nhanh, nhiều,
5
x
 y
đúng thời gian thì nhóm đó thắng.
Câu a, câu d, câu e là phân thức.
Câu b, câu c, không là phân thức.


Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa :
A Là phân thức với A, B là những
B
đa thức, B khác đa thức 0

khái niệm phân số:A được gọi là tử thức (hay tử),
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
-Mỗi đa thức cũng được coi như một
phân thức với mẫu thức bằng 1.

a Là phân số với a, b Z, b
b
a là tử số (tử), b là mẫu số
(mẫu) của phân số.

0,

-Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số
2. Hai phân thức bằng nhau
Hai phân thức A và C gọi là bằng
bằng nhau
nhau
B
D
nếu A.D
A.D == B.C.
B.C.
A
C
A.D == B.C
B.C
Ta viết : B = D nếu A.D
+) Ví dụ:

x1
1
Vì :

2
x  1 x 1
 x  1 x  1 1. x 2  1

Hai phân số bằng nhau
Hai phân số a và c gọi là
d
b
bằng nhau nếu a.d = b.c

Ví dụ :

2
= 4
3
6
Vì : 2 . 6 = 3 . 4


Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa :
A ,với A, B là những đa thức và B khác đa thức 0
B
A được gọi là tử thức (hay tử) , B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).

Phân thức đại số là biểu thức có dạng

2. Hai phân thức bằng nhau
Hai phân thức A và C gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C.
B
D
?3 Có thể kết luận

2

3x y
x
 2
3
6 xy
2y

3x 2 y
x
 2 hay không ?
3
6 xy
2y
Giải :
2

Xét x.(3x + 6) và 3.(x2 + 2x)
x.(3x + 6) = 3x2 + 6x

Xét xem hai phân thức
có bằng nhau không.

2

6xy . X = 6x y
3

Hoạt động nhóm :
?4

Giải

Vì 3x y . 2y = 6x y3
2

3.(x2 + 2x) = 3x2 + 6x

2 3

2

x  2x
x

3x  6
3

Ta viết : A = C nếu A.D = B.C
B Dx.(3x + 6) = 3.(x2 + 2x)x x 2  2x
=
3 3x  6

(Theo Đ/N)


Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa :
A ,với A, B là những đa thức và B khác đa thức 0
B
A được gọi là tử thức (hay tử) , B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).

Phân thức đại số là biểu thức có dạng

2. Hai phân thức bằng nhau
Hai phân thức A và C gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C.
B
D
?5

Bạn Quang nói rằng :

Ta viết : A = C nếu A.D = B.C
B D

3x + 3
3
= 3 , còn bạn Vân thì nói :
1
3x

Theo em, ai nói đúng ?

Giải
Bạn Quang nói sai vì : (3x + 3).1
3x.3Bạn Vân làm đúng vì : (3x + 3).x = 3x.(x + 1)

3x + 3 x + 1
=
3x
x


Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Điền vào chỗ (…) để được câu trả lời đúng ?
1. Định nghĩa phân thức đại số :
A với A, B là những đa
…,
…thức và B khác
… đa thức 0
B
A được gọi là tử…thức (hay tử) , B được gọi là mẫu…thức (hay mẫu).

Phân thức đại số là biểu thức có dạng

2. Hai phân thức bằng nhau
Hai phân thức A và C gọi là bằng nhau nếu
B
D


A.D = B.C.

nguyên
Hướng dẫn bài tập số 3 / sgk - 36Phân số được tạo thành từ số nguyên
Phân thức đại số được tạo thành từ đa
…thức
?
2
2
2
Cho ba đa thức : x – 4x, x + 4, x + 4x.Hãy chọn đa thức thích hợp
trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây.

...
x

x 2  16 x  4

Để chọn được đa thức thích hợp điền vào chỗ trống cần :
-) Tính tích (x2 – 16).x
-) Lấy tích đó chia cho đa thức (x – 4) ta sẽ có kết quả.
(x2 – 16).x = x3 -16x ; (x3 -16x) : (x -4) = …

Về nhà : Học bài và hoàn thiện các bài tập 1; 2; 3 / SGK – 36
Ôn lại tính chất cơ bản của phân số.


THÂN ÁI CHÀO MỌI NGƯỜITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×