Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 2 bài 1: Phân thức đại sốCâu 1: Em hãy cho biết 1 phân số được viết dưới dạng
như thế nào?
Trả lời:

a
Phân số được viết dưới dạng , trong đó a,b ∈ Z và b ≠ 0
b
a
c
Câu 2: Hai phân số và
bằng nhau khi nào ?
b
d
Trả lời:
a
c
Hai phõn số và
bằng nhau khi a.d = b.c
b

d


Phân số

2
3
A
Các biểu thức
trên
được viết dưới dạng ………..
Đơn
Đa
thức
thức
2B
2

đa
x + 2x +1
2 x + 1 ………………...................
x thức
+ 2x +1
Tử và mẫu
x là những

3x
3x − 1
Những biểu thức trên được gọi là những phân thức
đại số ( gọi tắt là phân thức)
3


BÀI 1 : PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa:
Quan sát các biểu thức sau đây:
15
4x − 7
x

12
b)
a) 3
2
c)
3
x
− 7x + 8
2x + 4x − 5
1
Các biểu thức trên là các phân thức đại số.
*Định nghĩa:
Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu
A
thức có dạng ,trong đó A, B là những đa thức và B khác đa
B
thức 0.
A được gọi là tử thức (hay tử),
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).


CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
BÀI 1 : PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa:
Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu
thức có dạng A ,trong đó A, B là những đa thức và B khác đa
B
thức 0.
Bài tập 1 :Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là phân thức đại số?
x
2x
y
x2 − 2
a)
b)
c)
x+3
x +1
x +1

0,5x + y
d) 3y
x2

x2 − 1
(a là hằng số)
e) 2
a +4

Các biểu thức a, c, e là phân thức đại số.


BÀI 1 : PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa:
Bài tập 2: Các khẳng định sau đúng hay sai?

1. Mỗi đa thức cũng được coi như 1 phân thức đại số. Đ
2. Số 0, 1 không phải là phân thức đại số.

S

3. Một số thực a bất kì là một phân thức đại số

Đ


BÀI 1 : PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa:
A
B

Thương của phép chia A cho B ta cũng có thể viết .

x + 2x + 3
Ví dụ: ( x + 2 x + 3) : ( x + 1) =
x +1
2

2


So sánh sự giống và khác nhau giữa phân số và
phân thức đại số?


BÀI 1 : PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa:
2. Hai phân thức bằng nhau
A C
=
B D

?3

nếu A.D = B.C

3x 2 y
x
=
Có thể kết luận
hay không?
3
2
6 xy
2y


BÀI 1 : PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa:
2. Hai phân thức bằng nhau
A C
=
B D

?4

nếu A.D = B.C

x
x 2 + 2x
Xét xem hai phân thức

có bằng nhau
3
3x + 6
hay không ?


BÀI 1 : PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa:
2. Hai phân thức bằng nhau
A C
=
B D

nếu A.D = B.C

3x + 3
? 5: Bạn Quang nói rằng:
= 3 , còn bạn Vân thì
3x

3x + 3 x + 1
=
nói:
. Theo em, ai nói đúng?
3x
x
Bạn Quang sai vì: 3 x + 3 ≠ 3 x.3
Bạn Vân đúng vì: 3x.(x + 1) = x.(3x + 3) = 3x2 + 3x


BÀI 1 : PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa:
2. Hai phân thức bằng nhau
A C
=
B D

nếu A.D = B.C

Qua bài học hôm nay các em cần nắm được những
kiến thức:
 Định nghĩa phân thức đại số.
 Hai phân thức bằng nhau.


BÀI 1 : PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa:
2. Hai phân thức bằng nhau
A C
=
B D

nếu A.D = B.C

Bài 1c/36 (SGK): Dùng định nghĩa hai phân thức bằng
nhau chứng tỏ rằng:

x + 2 ( x + 2)( x + 1)
=
2
x −1
x −1


BÀI 1 : PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa:
2. Hai phân thức bằng nhau
A C
=
B D

nếu A.D = B.C

Bài 3/36( SGK):
Cho ba đa thức: x2- 4x, x2+4, x2 +4x. Hãy chọn đa thức
thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống
trong đẳng thức dưới đây:

x
x2....
+4x
=
2
x − 16 x − 4


TRÒ CHƠI: NGÔI SAO MAI MẮN

7

4

3

9

5

1
2

6

1
2

3

8

4

5

6

7

8

9


1

Kết luận sau đúng hay sai?
2

3

x y
x
=
4
y
xy
ĐÚNG


2

Khẳng định sau đúng hay sai?

x( x − 1)
= −x
x −1

SAI


3

Khẳng định sau đúng hay sai?

x −y
y −x
=
2
2
( x − 1)
(1 − x)
2

2

2

2

SAI


Khẳng định sau đúng hay sai?

4

Đa thức A trong đẳng thức :

x − 2 xy + y
A
= 2
2
x+ y
x −y
2

2

là (x-y)3

ĐÚNG


5

Đây là ngôi sao may mắn
Đội của bạn đã được cộng 10 điểm!


Khẳng định sau đúng hay sai?
Đa thức B trong đẳng thức:
2

B
x
=
2
x − 49 x − 7
là x2 - 7

SAI

6


7

Khẳng định sau đúng hay sai?

x +1
1
= 2
3
x −1 x − x +1

SAI


8

Đây là ngôi sao không may mắn
Đội của bạn đã bị trừ 10 điểm!


9

Đây là ngôi sao không may mắn
Đội của bạn đã bị trừ 10 điểm!


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×