Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 1 bài 1: Tứ giác

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
HÌNH HỌC 8


Lấy 4 điểm A,B,C,D, hãy nối các đoạn thẳng AB,BC,CD,DA.
Hình vẽ của em có mấy đoạn thẳng, hình này gọi tên là gì?
D
B

A
a)

B

A

C

A

C


A

D
b)

B

D

C

B

C

D

c)

H1

Trong 4 hình trên hình nào là hình tứ giác ?

Tam giác có tổng các góc bằng 180 0
còn tứ giác thì sao ?

H2


Tam giác có tổng các góc bằng 180 0
Tiết:1
còn tứ giác thì sao ?
I. Định nghĩa:(SGK/64)
B
A
C

D

Tứ giác ABCD là hình gồm
bốn đoạn thẳng AB,BC,CD,DA,
trong đó không có bất kì hai
đoạn thẳng nào cùng nằm trên
một đường thẳng.

Tứ giác ABCD còn gọi là tứ giác BCDA ,BADC,…
Các điểm A,B,C,D là các đỉnh
Các đoạn thẳng AB,BC,CD,DA là các cạnh


Trong
Tứ giác
các tứ
lồi giác
là tứởgiác
hìnhluôn
1, tứnằm
giáctrongmột
nào luôn
?1 nằm
nửatrong
mặt phẳng
một nửa
cómặt
bờ làphẳng
đường
cóthẳng
bờ là
đường thẳng
chứa bất
chứa
kìbất
cạnh
kì nào
cạnhcủa
nàotứcủa
giáctứ?giác ?
D

Tứ giác lồi

B

C

A
a)

B

A
C

A

D

* Chú ý:

b)

B

D

C
c)

H1

Từ nay khi nói đến tứ giác mà không chú ý gì thêm
ta hiểu đó là tứ giác lồi


?2 Quan sát tứ giác ABCD ở hình rồi điền vào chỗ trống
a) Hai đỉnh kề nhau: A và B, B…và C, C và D, D và A

B
C

M

A

N
P

Q

Hai đỉnh đối nhau: A và C, …B và
D,
b) Đường chéo (đoạn thg nối 2 đỉnh đối nhau:
AC,…BD,

B và
c) Hai cạnh kề nhau: ABvà BC, …
D,
AB và DC
Hai cạnh đối nhau: AD và BC,…
d) Bốn góc: Â,…
B,C,D
D

Hai góc đôí nhau:Â và C, B và D,
e) Điểm nằm trong tứ giác( điểm trong của tứ giác): M, P…
Điểm nằm ngoài tứ giác( điểm ngoài của tứ giác): N, Q…


II – TổngTam
các góc
của
tứ các
giác góc bằng 180
giác
cómột
tổng

0

còn tứ giác thì sao ?

?3 a) Nhắc lại định lí về tổng ba góc của một tam giác?
b) Vẽ tứ giác ABCD tuỳ ý. Dựa vào định lí tổng ba góc
của tam giác hãy tính tổng:Â +B + C+ D

B
1
2

A

1
2

C

=> Â + B + C + D = 3600

Định lí :Tổng các góc trong một tứ giác bằng 3600
D


Bài 1: Tìm x trong các hình vẽ sau

x = 1150

c)

b)

a)
1200

800

1100

x = 900

650

x = 500

d)
x = 750

Góc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc
ngoài của tứ giác.

600

1050

Hãy trả lời cho bài tập số2- SGK/66


 Hướng dẫn về nhà:

 Học định nghĩa, biết xác định tứ giác lồi.
 Làm bài tập: 2,3,4,5 trang 67- SGKTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×