Tải bản đầy đủ

Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non

LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài:
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa giai đoạn
hiện nay, vấn đề củng cố tăng cường nâng cao ý thức pháp luật cho đội ngũ cán
bộ, viên chức nói rêng và nhân dân nói chung ở nước ta là vấn đề vô cùng quan
trọng và cấp thiết. Không những nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước mà còn mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa ( XHCN) phát huy quyền làm
chủ của nhân dân lao động. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã chỉ
rõ: “...phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp
chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, giáo dục toàn dân nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật”.
Pháp luật đối với Nhà nước là công cụ, là phương tiện tổ chức hoạt động
của chính mình, là sự ghi nhận và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân
và xã hội, là phương tiện quản lý xã hội có hiệu lực nhất. Việc ban hành pháp
luật thuộc chức năng nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, việc
thực thi pháp luật là của công chức Nhà nước và mỗi công dân. Để thực hiện
đúng pháp luật của nhà nước cần phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo
dục pháp luật. Trong thực tế cuộc sống, các vụ vi phạm pháp luật do nhiều
nguyên nhân song trong đó luôn chứa ẩn nguyên nhân sâu xa là chưa hiểu pháp

luật, ý thức pháp luật và thi hành pháp luật. Tình trạng vi phạm pháp luật mang
tính đặc thù của ngành giáo dục xảy ra như làm văn bằng giả, thi hộ, chạy việc,
chạy điểm, chạy chức quyền.. một số quy định về đạo đức nhà giáo, xâm phạm
thân thể, sức khoẻ và tinh thần học sinh, tình trạng dạy thêm, dạy trước chương
trình … xảy ra với nhiều hình thức khác nhau.
Qua đó chúng ta thấy công tác giáo dục pháp luật cho nhân dân nói chung
và giáo dục pháp luật trong nhà trường nói riêng, thời gian qua chưa ngang tầm
với yêu cầu đổi mới hiện nay điều này đã dẫn đến hậu quả trình độ hiểu biết
pháp luật của một số cán bộ, viên chức và nhân dân còn hạn chế.
Là cán bộ quản lý trường mầm non, tôi nhận thấy việc tuyên truyền giáo
dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong giai đoạn hiện nay là vấn đề
cần thiết có tính cấp bách. Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm làm cho cán bộ,
viên chức nhận thức và hành động đúng theo pháp luật, hạn chế tối đa các vụ
việc vi phạm pháp luật là do không hiểu biết pháp luật, đây cũng là những vấn
đề đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, viên chức có kiến thức về pháp luật, làm chủ
1/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
bản thân và xã hội, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật đến nhân
dân. Với lý do đó tôi chọn đề tài “Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức
trường mầm non.”
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Tuyên truyền giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của hoạt động thực hiện
pháp luật, là cầu nối để chuyền tải pháp luật vào đời sống xã hội, vì pháp luật
muốn phát huy được tác dụng và hiệu quả phải thông qua con người hiểu biết
pháp luật, vì vậy Đảng và Nhà nước ta quan tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền giáo dục pháp luật. Nghị quyết Đại hội X Đảng ta khẳng định: " Triển
khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, huy động lực lượng của
các đoàn thể chính trị, xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia cuộc
vận động thiết lập trật tự, kỷ cương và các hoạt động thường xuyên xây dựng
nếp sống và làm việc theo hiến pháp và luật pháp trong cơ quan nhà nước và
trong toàn xã hội ".
Tuy nhiên trong tình hình hiện nay một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng
viên và nhân dân bị phai nhạt về lý tưởng cách mạng, coi thường giá trị nhân
văn, bất chấp đạo lý, ăn chơi sa đoạ, sống với những thủ đoạn xấu xa, coi
thường pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước. Lợi dụng những điều đó các
thế lực thù địch trong nước cấu kết với bọn phản động quốc tế truyền bá những
tư tưởng đồi trụy, độc hại lối sống vô văn hoá, vô đạo đức; nhằm thực hiện âm
mưu “ Diễn biến hoà bình” chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta, hòng xoá
bỏ sự lãnh đạo của Đảng để lập đổ chế độ XHCN. Vì vậy, tuyên truyền giáo dục
pháp luật là một bộ phận quan trọng có ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống giáo dục
chung của Đảng và Nhà nước nhằm giáo dục đạo đức, ý thức pháp luật, tổ chức
thực hiện tốt pháp luật và góp phần xây dựng con người XHCN mới, phát huy
quyền làm chủ nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong
thời kì mới.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng việc giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên
chức trường mầm non nơi tôi công tác , để đánh giá đúng thực trạng, mặt mạnh,
mặt yếu, đề ra phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục
pháp luật trong nhà trường.
4.Phạm vi – Thời gan nghiên cứu :

2/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
- Thực trạng công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường
mầm non Nơi tôi công tác.
- Thời gian nghiên cứu từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019 năm học 2018 2019
5. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp thống kê.
- Phương pháp tổng hợp.
- Phương pháp phân tích, đánh giá.

3/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận của đề tài:
Xuất phát từ mục tiêu giáo dục và đào tạo toàn diện của các nhà trường,
từ yêu cầu tăng cường pháp chế XHCN Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương đưa
giáo dục pháp luật vào nhà trường, do đó việc giáo dục pháp luật trong nhà
trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần tích cực
trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.Tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp
hành pháp luật của nhà giáo cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, góp phần ổn định
môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối kết hợp Bộ Tư pháp đã ban hành
thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16 tháng 11năm 2010
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn việc phối hợp thực
hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường với mục tiêu là
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong
nhà trường, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhà giáo.
Các cấp uỷ đảng có trách nhiệm lãnh đạo chính quyền các cấp tổ chức
thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung, hình thức, phương
pháp phù hợp với địa bàn và đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định việc
tìm hiểu, học tập pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những tiêu
chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, giáo viên, thông qua việc gương mẫu chấp
hành pháp luật của cán bộ, đảng viên.
2. Thực trạng:
2.1. Đặc điểm tình hình của nhà trường.
Trường mầm non ………….. đóng trên địa bàn xã ……….., là một xã bán
nông nghiệp. Trên địa bàn xã đời sống nhân dân trong xã chủ yếu là sản xuất
nông nghiệp và dịc vụ và chăn nuôi, đa số cuộc sống của nhân dân còn gặp
nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp.
Trường được thành lập từ tháng …… năm …….. Tổng diện tích khuôn
viên nhà trường có ……… m2. Hiện nay, trường có ……… phòng học và 01
4/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
phòng chức năng, có 4 phòng làm việc ( Văn phòng, phòng làm việc của hiệu
trưởng, hiệu phó) có nhà bếp để tổ chức bán trú.
* Tình hình đội ngũ.
+ Tổng số đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 32 đồng chí,
trong đó: Nữ: 31 đồng chí.
Được chia ra:

Tổng
số

Đảng
viên

Ban giám
hiệu

TS Nữ TS

Nữ

8
32
7
3
3
* Tình hình học sinh:

Giáo viên

Nhân viên

TS

Nữ

TS

Nữ

25

25

4

3

Trình độ chuyên
môn
Đại Cao Trung
học đẳng
cấp
10

3

19

Nhóm trẻ MG Bé
MG Nhỡ
MG Lớn
Đơn vị
Tổng số
( 2 tuổi)
(3 tuổi)
(4 tuổi)
(5 tuổi)
tính
Số lớp
12
1
3
3
5
Số học sinh
405
27
96
122
160
* Tính cấp thiết phải giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay:
Thực tiễn trong những năm đổi mới của đất nước cho thấy nước ta đang
là một nước phát triển mạnh về kinh tế. Vì vậy các thế lực thù địch đang rình
rập rập và thực hiện âm mưu “ Diễn biến hoà bình”, truyền bá tư tưởng văn hoá
đồ trụy không lành mạnh và lối sống vô đạo đức…làm hư hỏng một số cán bộ,
nhân dân có lối sống xa đoạ, duy ý chí, buông thả, một số ít giáo viên vi phạm
đạo đức nhà giáo, làm tổn thương đến sức khoẻ, tinh thần của học sinh …bên
cạnh đó thì tình trạng vi phạm pháp luật đã và đang xảy ra với mức độ chóng
mặt. Những hành vi, vi phạm pháp luật dù xảy ra lỗi do vô ý hay cố ý đều có
những ảnh hưởng xấu đến xã hội đặc biệt là trẻ hoá tội phạm, đất nước ta đang
đánh lên hồi chuông báo động, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân
và giải pháp cho vấn đề của tình trạng vi phạm pháp luật là vô cùng cần thiết.
Trước tình hình thực tế như vậy, việc cần thiết phải nâng cao tầm quan
trọng của công tác giáo dục pháp luật ở trường học. Làm chuyển biến nhận thức
của các thành viên trong hệ thống chính trị, làm cho mỗi cán bộ, viên chức tham
gia một cách tích cực, tự giác. Tư tưởng, đạo đức, tác phong của đảng viên, cán
bộ, viên chức được nâng cao; ý thức trách nhiệm cao hơn, công việc hoạt động
có hiệu quả hơn. Các Chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật
5/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo
đảm. Chủ trương chính sách liên quan đến nhà giáo; như Luật lao động, Luật
giáo dục, Luật bảo hiểm, công ước quyền trẻ em…, họ được hiểu biết rõ, thấy
được vai trò của họ, sức lực của họ đối với đời sống xã hội; trách nhiệm của họ
đối với nhà trường xã hội; từ đó họ hăng hái tích cực tham gia tuyên truyền nhân
dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có thể coi đây là
một thế mạnh để phổ biến giáo dục pháp luật đến với nhân dân, vì hầu hết đội
ngũ này có trình độ học vấn, có khả năng sư phạm và thường xuyên tiếp xúc với
nhân dân.
2.2. Thuận lợi, khó khăn:
* Thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ chính quyền địa phương
và lãnh đạo phòng giáo dục, sự phối hợp giúp đỡ các ban ngành đoàn thể trong
và ngoài nhà trường.
Cán bộ, viên chức trong trường có lập trường tư tưởng vững vàng tin
tưởng tuyệt đối vào công cuộc đổi mới của đất nước mà Đảng và Bác Hồ đã
chọn, luôn chấp hành và vận động người thân thực hiện tốt chủ chương đường
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn có tinh thần học tập để
nâng cao trình độ về mọi mặt
* Khó khăn:
Kinh phí để tổ chức cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà
trường còn hạn chế.
Sự phối hợp với các ban ngành trong và ngoài nhà trường chưa thường
xuyên. Nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật chủ yếu là lồng
ghép trong các buổi họp hội đồng, công đoàn nên hiệu quả chưa cao.
2.3. Thành công, hạn chế:
+ Thành công:
Về đội ngũ cán bộ, giáo viên:
Đội ngũ giáo viên trong trường đã nhận thức được tầm quan trọng của
việc học tập, rèn luyện để nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật, cơ bản nắm
bắt được các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các cuộc vận động của
Ngành.
* Về các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

6/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
Chi bộ Đảng gồm 8 đồng chí, thực sự là những hạt nhân tiêu biểu trong
chuyên môn. Chi bộ Đảng nhà trường luôn vạch ra được các chủ trương ngày
càng phù hợp với tình hình hoạt động của trường.
Tổ chức công đoàn nhà trường luôn làm tròn trách nhiệm tổ chức, giáo
dục, động viên giáo viên, cán bộ nhân viên có ý thức nâng cao hiểu biết pháp
luật phát động và duy trì tốt các đợt thi đua .
Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn giữ vững được kỷ
cương, trật tự nề nếp học tập, sinh hoạt làm tốt phong trào thi đua học tập tốt,
lao động tốt. Từ đó, tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường.
- Hạn chế:
Trong những năm qua nhà trường đã thực hiện tốt những nhiệm vụ và kế hoạch
của trường và các cấp đề ra. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trường còn có
một số tồn tại.
Sự phối hợp giữa ban giám hiệu và các đoàn thể trong trường về nội dung
tuyên truyền pháp luật đôi lúc chưa đạt hiệu quả.
Giáo viên trong trường 100% là nữ trong độ tuổi sinh con và nuôi con
nhỏ, thời gian làm việc ở trường là 8h/ ngày nên ít có thời gian tự học để nâng
hiểu biết về pháp luật.
Vai trò của đồng chí chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn chưa năng động,
thiếu tính sáng tạo trong hình thức sinh hoạt, mang nặng tính hình thức, nặng về
đối phó, việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn và tuyên truyền pháp luật cho đội
ngũ cán bộ giáo, viên chưa được nâng cao.
2.4. Mặt mạnh, mặt yếu
+ Mặt mạnh:
- Đội ngũ cán bộ quản lý:
Lãnh đạo quản lý nhà trường có uy tín, có phẩm chất đạo đức tốt, được
đạo tạo trên chuẩn về trình độ chuyên môn nhiệp vụ, đã được đào tạo qua lớp
quản lý giáo dục và trung cấp chính trị nên có kinh nghiệm trong công tác quản
lý và công tác tuyên truyền pháp luật.
- Đội ngũ giáo viên:
Đa số giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm có nhiều kinh nghiệm
trong công tác, thực hiện tốt quy định của trường và của ngành, được đào tạo
chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Một số giáo viên khác đang theo

7/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
học các lớp đại học từ xa và các loại hình đào tạo khác nhằm nâng cao trình độ
chuyên môn;
+ Mặt yếu:
- Đội ngũ cán bộ quản lý:
Phó hiệu trưởng mới được bổ nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý
giáo dục nên xử lý các tình huống có liên quan đến quyền và lợi ích của giáo
viên đôi lúc chưa linh hoạt.
- Đội ngũ giáo viên:
Trình độ đội ngũ giáo viên không đồng đều, giáo viên trẻ nhiệt tình
nhưng còn thiếu kinh nghiệm trong công tác, đa số giáo viên trong độ tuổi sinh
đẻ và nuôi con nhỏ nên ít có thời gian đầu tư cho các hoạt động tìm hiểu về pháp
luật, chưa thực sự mạnh dạn tuyên truyền những quy định của trường và ngành
cho phụ huynh học sinh.
2.5. Những nguyên nhân và các yếu tố tác động:
+ Nguyên nhân khách quan: Kinh phí để tổ chức cho công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật trong nhà trường còn nhiều hạn chế. Sự phối hợp giữa các
đoàn thể trong trường chưa thường xuyên, sâu sát, kịp thời.
+ Nguyên nhân chủ quan:
Vai trò của các đoàn thể trong nhà trường đối với việc tham gia tuyên
truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, viên chức chưa cao.
Cán bộ làm công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa được đạo
chuyên sâu nên việc chuẩn bị cho nội dung cũng như hình thức tổ chức tuyên
truyền giáo dục pháp luật còn nghèo nàn chưa thu hút được sự quan tâm nhiều
của đội ngũ cán bộ, viên chức và phụ huynh.
Các buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu là lồng ghép
vào các buổi họp nên hiệu quả chưa cao.
Giáo dục pháp luật còn mang tính thời điểm những vấn để cấp bách hiện
tại, chưa thường xuyên liên tục, chưa có kế hoạch dài hạn.
Trường có đội ngũ cán bộ, viên chức 100% là nữ đang trong độ tuổi sinh
đẻ và nuôi con nhỏ, thời gian dành cho công việc chăm sóc giáo dục trẻ ở trường
chiếm đến 8h/ ngày, nên thời gian dành cho việc tìm hiểu các về luật còn hạn
chế. Vì vậy nhà trường cần khảo sát thực tế tìm những vấn đề thiết thực và gần
gũi gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để tuyên truyền phổ biến giáo
dục cho cán bộ, viên chức.
8/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
3. Phương hướng, mục tiêu và các Giải pháp giáo dục pháp luật cho
cán bộ, viên chức trường mầm non.
3.1: Phương hướng, mục tiêu
Để khắc phục những tồn tại, bất cập từ thực trạng về giáo dục pháp luật
cho cán bộ, viên chức ở trường Mầm non trong thời gian qua đồng thời tiếp tục
đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật, nâng cao
dân trí và văn hóa pháp lý cho cán bộ, viên chức thực hiện "Sống và làm việc
theo hiến pháp và pháp luật", tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước bằng pháp
luật. Là hiệu trưởng nhà trường tôi đã xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền
giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và nhân dân từ đầu năm học 2018 2019 với những mục tiêu, yêu cầu cơ bản phải đạt được về công tác giáo dục
pháp luật trong đó có hoạt động giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học
sinh.
Phổ cập những kiến thức cơ bản về pháp luật cho cán bộ công chức, giáo
viên và học sinh.
Nâng cao vai trò trách nhiệm của hiệu trưởng người quản lý nhà trường
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật.
Nâng cao ý thức pháp luật và một khi văn bản qui phạm pháp luật ban
hành thì cần tổ chức triển khai, quán triệt và học tập sâu rộng trong các ngành,
các cấp và mọi tầng lớp nhân dân để nhân dân, cán bộ, học sinh thực hiện.
Nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, viên chức góp phần ngăn ngừa có hiệu
quả việc vi phạm pháp luật. Nhằm giảm tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo và
phòng, chống vi phạm pháp luật của cán bộ, viên chức trong việc thực hiện các
quyền và nghĩa vụ của học sinh trong nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng
dạy và học theo hướng cung cấp các kiến thức, thực hiện các quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với
cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao
thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã
hội, công ước quyền trẻ em, luật giáo dục… Đặc biệt đối với học sinh mầm non
chú trọng giáo dục tính tự lập, kỹ năng sống, một số hành vi bảo về môi trường,
ngoan lễ phép, biết vâng lời ông bà bố mẹ..,
Phát huy tính chủ động, sáng tạo cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức
chính trị, xã hội và mọi cán bộ, giáo viên trong hoạt động phổ biến giáo dục
pháp luật.
9/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
Để đạt được mục tiêu trên , phương hướng giáo dục pháp luật cho cán bộ
và giáo viên trong trường trong giai đoạn hiện nay là.
-Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào những vấn đề
mang tính chất cấp bách, thời sự.
-Phổ biến, giáo dục pháp luật là một hoạt động mang tính chất định hướng
có tổ chức, có chủ định nhằm thiết lập ý thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên. Vì
vậy công tác giáo dục pháp luật đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung,
sâu sắc của cấp uỷ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể.
-Từng cán bộ, gáo viên trong nhà trường phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ
trách nhiệm của mình. Để thực hiện tốt việc thi hành pháp luật, giữ gìn kỹ cương
phép nước.
3.2. Các giải pháp giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức, học sinh
trường Mầm non.
3.2.1. Cần đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục
pháp luật cho phù hợp với điều kiện và đối tượng của trường học.
Lâu nay công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở trường Mầm non .........
chủ yếu là mở các hội nghị, lớp tập huấn như nói trên. Cần phải có sự phối hợp
chặt chẽ giữa các ngành: Tư pháp, Văn hoá thông tin, báo, đài phát thanh truyền
hình để xây dựng thành những chuyên mục về hỏi đáp, tư vấn pháp luật: Chuyển
tải kịp thời những nội dung chuyên đề về pháp luật, lồng ghép việc phổ biến
giáo dục pháp luật, trong các hội thảo, hội nghị, cuộc họp, bài nói chuyện v.v
cho mọi đối tượng, cụ thể là cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh.
- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép vào các buổi họp
trong trường, phải xác định rõ đối tượng tuyên truyền cụ thể;
Họp hội đồng nhà trường tuyên truyền Luật bảo hiểm, công ước về quyền
trẻ em, Pháp lệnh thực hiện dân chủ, đạo đức nhà giáo, các cuộc vận động lớn
của Đảng, ngành như cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung...
Họp công đoàn tuyên truyền, phổ biến Luật hôn nhân và gia đình, Luật
lao động.
Họp đoàn thanh niên tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn giao thông, bảo
vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội…
- Thay đổi hình thức truyết trình bằng các hình thức giải quyết các tình huống về
pháp luật diễn ra trong trường, trong các buổi toạ đàm ngày nhà giáo Việt Nam,
10/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
ngày 8/3 đưa một số nội dung tìm hiểu pháp luật vào chương trình hái hoa dân
chủ.

Hình ảnh buổi tọa đàm về tìm hiểu luật Công Đoàn
3.2.2. Tăng cường hơn nữa việc bồi dưỡng, giáo dục pháp luật cho đội
ngũ cán bộ, tuyên truyền viên trong nhà trường.
Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của trường Mầm non nơi tôi công
tác hiện nay có số lượng đông, trình độ học vấn khá cao, nhìn chung đã được
đào tạo cơ bản có khả năng am hiểu pháp luật và tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật. Nhưng trong thực tế do nhiều nguyên nhân khác nhau mà đội ngũ
cán bộ công chức chưa được học tập về pháp luật, cho nên am hiểu pháp luật
còn hạn chế. Trong khi đó do nhận thức không đúng mức của một số người làm
công tác phổ biến pháp luật, coi công tác phổ biến pháp luật chỉ là nhiệm vụ
riêng của ngành tư pháp. Thực ra đây là công việc của nhiều cấp, nhiều ngành
nhưng cán bộ của những cấp này rất hạn chế về học tập, nghiên cứu về pháp
luật để nâng cao kiến thức pháp luật. Từ đó công tác tuyên truyền phổ biến, giáo
dục pháp luật gặp rất nhiều trở ngại.
Để khắc phục tình trạng trên ngành tư pháp cần phải chủ động phối hợp
chặt chẽ với các ngành có liên quan, nhất là các cơ quan như: Báo, đài phát
thanh truyền hình, ngành văn hoá thông tin, ngành giáo dục để huy dộng đội ngũ
cán bộ, công chức của các ngành nói trên tham gia vào công tác phổ biến giáo

11/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
dục pháp luật cho cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, học sinh ở cơ quan,
trường học.
Hội đồng tư vấn phối hợp công tác giáo dục pháp luật ở thành phố phải chỉ đạo
sâu sát, quan tâm hơn nữa những thông tin pháp luật, sách báo pháp lý, tập huấn
nhiệm vụ, chế độ bồi dưỡng… Để đội ngũ báo cáo viên hoạt động phổ biến giáo
dục pháp luật đạt hiệu quả cao. Định kì tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ
chuyên môn, phương pháp giảng dạy và cập nhật kiến thức pháp luật cho giảng
viên, giáo viên dạy các môn pháp luật, giáo dục công dân, đạo đức.
Kết hợp giảng dạy pháp luật trong chương trình chính khoá với việc phổ
biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khoá ỏ trong trường học.
Từng bước hình thành và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ giáo
viên và học sinh.

Hình ảnh Một tuyên truyền Pháp luật năm 2018 của trường

12/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non

Hình ảnh Hội nghị tuyên truyền Pháp luật về An toàn thực phẩm
3.2.3. Xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở trường học.
Dân chủ là bản chất của chế độ nhà nước ta. Đảng và nhà nước ta luôn tôn
trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm sức mạnh to lớn góp phần
quyết định thành công của cách mạng.
Quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đã được ghi bằng Hiến
pháp, pháp luật và các văn bản của nhà nước. Trong điều I chương I những qui
định chung về dân chủ có viết “Qui chế thực hiện dân chủ ở xã nhằm phát huy
quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân ở xã, động viên sức mạnh vật chất và
tinh thần to lớn của nông dân và nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định kinh
tế xã hội, tăng cường đoàn kết trong nông thôn, cải thiện dân sinh nâng cao dân
trí, xây dựng đảng bộ chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Ngăn
ngừa khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu tham nhũng, góp phần vào sự
nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh theo định hướng Xã
Hội Chủ Nghĩa. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được
bản chất tốt đẹp của nhà nước. Thu hút nhân dân tham gia quản lí nhà nước,
tham gia kiểm kê, kiểm soát nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu
mất dân chủ và nạn tham nhũng. Mặt khác có thực hiện qui chế dân chủ thì
người dân mới có được quyền thể hiện, quyền được biết, được làm được kiểm
13/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
tra. Từ đó mà tự giác thực hiện, tự ý thức được mình, ý thức xây dựng cộng
đồng dân tự quản, xây dựng thực hiên hương ước của thôn buôn. Phát huy
quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước. Tham gia phòng ngừa, phát
hiện. tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm. Tức là đã ý thức được trách
nhiệm pháp luật. Vì thế khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy
quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên cũng chính là đưa việc tuyện truyền, giáo
dục pháp luật đến với cán bộ, giáo viên một cách có hiệu quả cao.
3.2.4. Phát hiện kịp thời và xử lí nghiêm minh.
Để chống và phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm có
hiệu quả, phải giải quyết kịp thời từ những vụ việc vi phạm pháp luật không lớn
đến những vụ vi phạm lớn nguy hiểm cho xã hội. Điều quan trọng là các cơ
quan bảo vệ pháp luật không vì lí do gì mà bỏ qua không xử lí. Dù việc phạm tội
nặng hay nhẹ, nể nang, bao che hành vi phạm tội. Cũng như người vi phạm pháp
luật dưới bất kì hình thức nào, đây cũng là biện pháp nhằm đảm bảo cho pháp
luật được thực hiệm một cách nghiêm chỉnh.Để mọi người đều được bình đẳng
trước pháp luật.
Biện pháp này trước tiên phải thường xuyên kiểm tra hoạt động bộ máy
nhà nước để phát hiện kịp thời những sai sót, lệch lạc kịp thời uốn nắn rút kinh
nghiệm bảo đảm hoạt động theo nguyên tắc và yêu cầu pháp luật. Mọi hành vi
phạm pháp của cán bộ cũng phải được xử lý nghiêm minh, theo nguyên tắc mọi
người đều bình đẳng trước pháp luật cho dù đó là ai? Ở cương vị nào? Phải xử
lý nghiêm minh đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, điều này không chỉ
mang tính quyền lực nhà nước mà còn thể hiện tính chất xã hội rộng lớn.
3.2.5. Tăng cường đầu tư cho tử sách pháp luật trong trường học.
Hiện nay trong nhà trường đã có tủ sách pháp luật nhưng nhìn lại tủ sách
này còn nghèo nàn về sách báo, tài liệu pháp lý thiếu đồng bộ và nhất là việc tổ
chức khai thác sử dụng còn hạn chế đối tượng phục vụ chủ yếu của tủ sách pháp
luật hiện nay là cán bộ quản lý. Còn cán bộ giáo viên và học sinh ít biết đến tủ
sách này. Vì nhiều lí do đó là: Ngại đến thư viện mượn đọc và tham khảo về
pháp luật.
Vì thế việc đầu tư mua sắm thêm sách, báo về pháp luật là một việc làm
cần thiết. Nhà trường đã đầu tư tủ sách pháp luật có qui mô để cán bộ giáo viên
thuận tiện trong việc đến đọc, tham khảo về các loại sách, báo, tài liệu về giáo

14/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
dục pháp luật. Nhằm nâng cao hiểu biết kiến thức về pháp luật của cán bộ giáo
viên và học sinh.
3.2.6 - Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng với công tác tuyên
truyền giáo dục pháp luật.
Thực tế cho thấy thời gian qua nơi nào có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp
uỷ Đảng thì ở nơi đó công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được thực hiền
thường xuyên và có hiệu quả. Ý thức chấp hành pháp luật ở nơi đó của nhân
dân, cán bộ, học sinh được nâng cao. Ngược lại ở đâu cấp uỷ Đảng thiếu quan
tâm, thiếu chú ý thì ở nơi đó công tác này bị bê trễ, thực hiện không thường
xuyên dẫn đến tình trạng nhân dân, cán bộ, học sinh, vi phạm pháp luật ở nơi đó
tăng cao. Làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn
xã hội tại địa phương, cơ quan trường học.
Vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác
tuyên truyền giáo dục pháp luật là vô cùng quan trọng. Vì vậy cấp uỷ Đảng phải
quán triệt sâu sắc vấn đề này để làm công tác giáo dục pháp luật đi vào nề nếp,
thường xuyên và đạt hiểu quả cao ở địa phương, cơ quan, trường học. Nhằm
nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, học sinh và nhân dân. Bảo đảm cho pháp
luật xã hộ chủ nghĩa được tuân thủ một cách nghiệm chỉnh.Góp phần hoàn thành
thắng lợi mục tiêu, kinh tế-xã hội, văn hoá, giáo dục của đất nước.
4. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp:
Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, xây
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân,
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được tăng cường thường xuyên, liên
tục và ở tầm cao hơn, nhằm làm cho cán bộ, viên chức và nhân dân hiểu biết và
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Muốn làm được điều đó trước hết nhà trường
cần bố trí kinh phí để tổ chức cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong
nhà trường.
Phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong nhà trường tích cực tìm hiểu
pháp luật, tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, viên
chức.
Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên phải xác định việc tìm hiểu, học tập
pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán
bộ, viên chức.

15/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
Cần tập trung tuyên truyền phổ biến những vấn đề mang tính thời sự theo
từng chuyên đề, phù hợp với việc phát triển giáo dục chăm sóc trẻ trong nhà
trường. Cụ thể luật có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ và giáo viên,
nhân viên như Luật bảo hiểm, Luật lao động, Luật giáo dục, Công ước quyền trẻ
em, Luật cán bộ công chức...
Nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật phải cụ thể,
gắn giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức với
giáo dục truyền thống tốt đẹp “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta giữ gìn thanh
danh nhà giáo, xứng đáng là người thầy luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực, tạo niềm
tin cho nhân dân.
5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.
Giáo dục pháp luật trong nhà trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng
trong đời sống xã hội, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu của giáo
dục là đào tạo con người trở thành công dân mẫu mực, sống và làm việc theo
Hiến pháp và pháp luật. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục
pháp luật trong trường học, thời gian qua nhà trường đã chỉ đạo công đoàn, đoàn
thanh niên, thực hiện lồng ghép tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các buổi
họp nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của cán bộ, viên chức. Trên cơ sở đó
vận dụng những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của
Nhà nước một cách có hiệu quả, đề ra được những giải pháp sát với tình hình và
điều kiện thực tế của công tác giáo dục hiện nay.
Trong thời gian qua, công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường bước
đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao ý thức pháp luật cho đội
ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và những đội ngũ này đã làm tốt vai trò và
trách nhiệm của mình cũng như tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của
Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và đây trở thành nội dung
không thể thiếu trong hoạt động của nhà trường.
Nhìn chung công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của trường được
tăng cường về mọi mặt, nội dung tuyên truyền và những kết quả đạt được cụ thể
như sau:
+ Nội dung pháp luật được tuyên truyền phổ biến :
- Đối với cán bộ, viên chức:
Tổ chức phổ biến pháp luật như: Luật cán bộ công chức ( 1/1/2010),
Luật công đoàn Việt Nam ( 2012) Luật phòng chống tham nhũng, Luật Hôn
16/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
nhân gia đình, Luật giao thông đường bộ, Luật bình đẳng giới, Luật giáo dục,
Pháp lệnh dân số, Luật bảo hiểm, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Công ước
quyền trẻ em. Bộ luật lao động và văn bản pháp luật có liên quan (năm 2012)
Ngoài văn bản luật còn phổ biến hướng dẫn các văn bản dưới luật, nhiệm vụ
chính trị của ngành và trường học nhằm làm cho đội ngũ cán bộ, viên chức nắm
vững các nội dung về luật để thực hiện tốt .
+ Các hình thức tuyên truyền :
Tuyên truyền vào các buổi họp hội đồng, chuyên môn, công đoàn, chi
đoàn, các buổi toạ đàm ngày nhà giáo Việt Nam, ngày 8/3, họp phụ huynh học
sinh
- Xây dựng tủ sách pháp luật của trường.
* Kết quả:
Trong những năm qua tập thể cán bộ, viên chức trong trường luôn thực
hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” Thực hiện đúng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non
mới và phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước
về giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật.
- Đã khắc phục những tồn tại, bất cập từ thực trạng về giáo dục pháp luật
cho cán bộ, viên chức ở trong nhà trường .
- Nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật, nâng cao
dân trí và văn hóa pháp lý cho cán bộ, học sinh thực hiện "Sống và làm việc
theo hiến pháp và pháp luật".
- Đã phổ cập những kiến thức cơ bản về pháp luật cho cán bộ công chức,
viên chức và học sinh.
- Nâng cao ý thức pháp luật không có cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm
pháp luật.
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo cộng đồng trách nhiệm của các tỏ chức
chính trị, xã hội và mọi cán bộ, giáo viên trong hoạt động phổ biến giáo dục
pháp luật.
- Nội bộ nhà trường đoàn kết chặt chẽ, thống nhất, luôn hỗ trợ , giúp đỡ lẫn
nhau cùng tiến bộ , xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.
- Cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị vững vàng.Thục hiện tốt chủ
trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
17/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
- 100% cán bộ, giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm túc luật pháp và
pháp luật.
- Từng cán bộ, gáo viên và học sinh trong nhà trường đã nhận thức đúng
đắn, đầy đủ trách nhiệm của mình, thực hiện tốt việc thi hành pháp luật, giữ gìn
kỹ cương phép nước.
. Làm tốt công tác giáo dục đạo đức , lối sống tích cực, lành mạnh và
hành vi ứng xử có văn hóa cho học sinh.
Đã đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Có 99 % em đạt đạo đức
loại tốt còn lại loại khá không có yếu kém.
+ Kết quả đánh giá xếp loại Cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm:
Năm học
Loại
2016-2017
2017 - 2018
2018-2019
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ% Số lượng Tỷ lệ%
Tốt
20
62,5
22
68,8
25
78,1
Khá
8
25
7
21.9
5
15,6
TBình
4
12,5
3
9,3
2
6,3
* Đánh giá chung.
Nhìn chung các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đội ngũ
cán bộ, viên chức trong nhà trường ngày càng thiết thực và có hiệu quả hơn, trên
cơ sở đó chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; việc thực hiện pháp luật,
nói và làm theo Hiến pháp và pháp luật trong cơ quan được đảm bảo và ngày
càng phát huy. Công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng được coi trọng. Từ đó, các bậc
phụ huynh luôn tin tưởng nhà trường, đội ngũ cán bộ, viên chức ngày càng yên
tâm công tác, tích cực hoàn thành công việc được giao.

18/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non

III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có vai trò ý nghĩa rất quan trọng
trong hệ thống giáo dục chung của Đảng và Nhà nước ta. Công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục nó là
hoạt động nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, từng bước nâng cao trình độ lý
luận, ý thức trách nhiệm của bản thân với tập thể, cộng đồng nhằm làm cho cán
bộ, viên chức hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, đáp ứng yêu cầu
xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân.
Giáo dục pháp luật trong nhà trường, là việc làm không thể thiếu trong
việc thực thi pháp luật, giữ gìn trật tự xã hội vì vậy không thể xem nhẹ, mà đây
là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của nhà trường bởi vì
tuyên truyền giáo dục pháp luật chính là nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm,
tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, biết sử dụng pháp luật làm phương
tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như của học sinh đồng
thời cũng có những biện pháp tích cực trong việc ngăn ngừa và xử lý nghiêm
minh đúng qui định đối với các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, các biểu
hiện tiêu cực khác, vi phạm nội qui, qui chế của ngành, của trường. tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình giảng dạy.
Có thể coi các nhà giáo, vừa là người giảng dạy văn hoá, vừa là người
giáo dục nhân cách, đồng thời là những báo cáo viên pháp luật tiềm năng. Nếu
được bồi dưỡng về trình độ pháp lý nhất định thì đội ngũ này có thể đóng góp
rất hữu ích vào sự nghiệp phổ biến, giáo dục pháp luật cho các bậc phụ huynh và
nhân dân. Do vậy, vấn đề tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ,
viên chức những người trực tiếp tuyên truyền và thực hiện pháp luật càng trở
19/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
nên cần thiết. Đây cũng là trách nhiệm nặng nề phức tạp vừa có tính cấp bách,
vừa có tính lâu dài đòi hỏi lãnh đạo nhà trường, ngành giáo dục và toàn xã hội,
cần có chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện.
2. Kiến nghị:
a. Đối với nhà trường :
Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 32 – CT/ TW, các văn bản chỉ đạo của Đảng,
Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về vị trí,
vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường
học.
Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập để nâng cao
trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kết hợp với việc nâng cao nhận thức lý luận và
kiến thức pháp luật.
Đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân
viên trong trường vào kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, trong Hội nghị cán bộ
công chức, hội nghị công đoàn hàng năm có kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm
việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đề ra chương trình hành động
tiếp theo, việc chấp hành công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của cán bộ,
giáo viên được đưa vào tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cuối năm của cá nhân.
Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật ở trường học, nâng cao chất lượng
quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, thường xuyên tuyên truyền vận động cán
bộ, viên chức tìm hiểu, bổ sung các tài liệu, sách, báo pháp lý của tủ sách pháp
luật.
Tăng cường lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật, tổ chức các cuộc
thi tìm hiểu pháp luật; các buổi nói chuyện chuyên đề; giới thiệu văn bản mới
trong các buổi họp hội, sinh hoạt thường kỳ;
Lập dự toán kinh phí dành cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật từ
nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của trường
b. Đối với phòng giáo dục và đào tạo :
Tham mưu với Huyện uỷ, UBND huyện tổ chức mở các lớp bồi dưỡng
nâng cao trình độ lý luận, ý thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong
ngành giáo dục.
Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch phổ
biến, giáo dục pháp luật; kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

20/20


LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736
Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non
Đưa chỉ tiêu thi đua hằng năm, có nội dung kết quả và hiệu quả của công tác
tuyên truyền giáo dục pháp luật, thực thi pháp luật ở mỗi cơ quan trường học.
Phối hợp với cơ quan tư pháp huyện để đề xuất các nội dung cần phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, tổ chức các hội thi tìm hiểu về
pháp luật.
Trong giới hạn nhận thức vấn đề của bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng
cũng xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao công tác, giáo
dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong nhà trường chắc chắn còn
nhiều thiếu sót, rất mong được sự góp ý của ban giam khảo để sáng kiến được
hoàn thiện hơn.

21/20


MỤC LỤC
Contents
I. ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài:.......................................................................................1
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.....................................................................2
3. Đối tượng nghiên cứu:.................................................................................2
4.Phạm vi – Thời gan nghiên cứu :................................................................2
5. Phương pháp nghiên cứu:...........................................................................3
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.................................................................................4
1. Cơ sở lý luận của đề tài:..............................................................................4
2.1. Đặc điểm tình hình của nhà trường...................................................4
2.3. Thành công, hạn chế:............................................................................6
2.4. Mặt mạnh, mặt yếu...............................................................................7
3. Phương hướng, mục tiêu và các Giải pháp giáo dục pháp luật cho cán
bộ, viên chức trường mầm non........................................................................8
3.1: Phương hướng, mục tiêu......................................................................8
3.2. Các giải pháp giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức, học sinh
trường Mầm non........................................................................................10
4. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp:..............................................15
5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.............16
III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ........................................................................19
1. Kết luận:.....................................................................................................19
2. Kiến nghị:...................................................................................................19


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X – Nhà xuất bản Chính trị
quốc gia năm 2006.
2.Các Chỉ thị Thông tư của Đảng, ngành GD như Chỉ thị số 32/CT – TW;
Thông tư liên tịch số 30/2010/ TTLT – BGDĐT – BTP
3. Quy định về đạo đức nhà giáo – Ban hành theo Quyết định số
16/2008/QĐBGD&ĐT, ngày 16/4/2008 của bộ trưởng bộ GD
4. Một số trang web của Bộ Tư pháp về tuyên tryền phổ biến pháp luật.


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ ĐỨC
TRƯỜNG MẦM NON…..
  

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức trường mầm non.

Lĩnh vực: Quản lý
Cấp học : Mầm non
Tác giả:
Ðõn vị công tác: Trường Mầm non
Chức vụ: Hiệu trưởng

NĂM HỌC: 2018 - 2019Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×