Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Giáo viên: TÔN NỮ BÍCH VÂN


Giải bất phương trình và biểu diễn tập
nghiệm trên trục số: -3(x + 2) < x - 1 .
-3(x+2) < x - 1
 - 3x - 6 < x- 1
 - 3x -x < 6 - 1
 - 4x < 5
 (- 4x ) :(- 4) > 5:(- 4)
 x > -1,25

-3(x+2) < x - 1
 -3x -6 < x- 1
 -6 + 1 < 3x + x
 -5 < 4x
 -5:4 < 4x:4
 -1,25 < x

Nghiệm của bất phương trình là x > -1,25
Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

-1,25
///////////(

0


1. Nhắc lại về dấu giá trị tuyệt đối:
| a | = a khi a  0 ; | a | = a khi a < 0.
Ví dụ 1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn :
a) A = |x  3| + x  2 khi x  3;
b) B = 4x + 5 + |2x| khi x > 0.
a) Khi x  3, ta có x  3  0 nên |x  3| = x 
3. Vậy: A = x  3 + x  2 = 2x  5.
b) Khi x > 0, ta có 2x < 0 nên |2x| = (2x) = 2x
Vậy: B = 4x + 5 + 2x = 6x + 5.
?1

Rút gọn các biểu thức: a) C= | -3x | + 7x - 4 khi x ≤ 0


1.Nhắc lại về dấu giá trị tuyệt đối:
2.Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối:
Ví dụ 2: Giải phương trình |3x| = x+ 4 (1)
Ta có: |3x| = 3x khi 3x  0 hay x  0;
•Với 3x  0 x
0 takhi
có phương
trình:
|3x|
= 3x
3x < 0 hay
x < 0.
Vậy
phương
quymãn
về giải
3x =để
x +giải
4 
2x = 4trình
 x =(1),
2: ta
thỏa
x hai
0 nên
phương
trình

nghiệm
của sau:
phương trình (1).
•Với 3x < 0 x < 0 ta có phương trình :
-3x = x + 4  -4x = 4  x = -1 : thỏa mãn x < 0 nên
là nghiệm của phương trình (1).
Vậy:Tập nghiệm của phương trình (1) là S = {1; 2}


1. Nhắc lại về dấu giá trị tuyệt đối:
2.Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối:

Ví dụ 3: Giải phương trình |x - 3| = 9 - 2x (2)
Ta có |x - 3| = x - 3 khi x - 3  0 hay x  3;
•Với x - 3  |0xx
ta-có
- 3|
= -3(x
3)phương
khi x - 3trình:
< 0 hay x < 3.
xVậy
- 3 =để9 giải
- 2x phương
 x + 2x
= 9+3
= 12
= 4:
trình
(2),ta3x
quy
về 
giảix hai
thỏa
mãntrình
x 3sau:
nên là nghiệm của phương trình (2)
phương
•Với x - 3 < 0 x < 3 ta có phương trình:
-(x - 3) = 9 - 2x  -x + 3 = 9 - 2x  x = 6 : không
thỏa mãn x < 3 , ta loại.
Vậy:Tập nghiệm của phương trình (2) là S =
?2 Giải các phương trình: a) | x + 5| = 3x + 1
{4}.
b) | - 5x | = 2x + 21


Làm trên phim trong

• Mỗi nhóm 5 em, mỗi em làm 1 câu trên phim
trong, em còn lại kiểm tra kết quả các bạn.
• Nhóm nào làm đúng và xong trước nhất là
nhóm thắng cuộc.


Cách
tính
điểm:
Số
người
chơi:
Luật
chơi:
-Mỗi
độicâu
hội
ý phân
mỗi
bạn
nối trong:
1 câu
bảng
-Mỗi
điền
đúng
2(tổ
điểm,mỗi
câu ởđiền
Các
em
khác
làm
trên
phim
Đội
Acông
: được
4 :em
1,2)
phụ.
sai bị trừ 1 điểm.

•Dãy A làm câu a) và c)
Đội
B:
4
em
(tổ
3,4)
-Hội ý xong•sắp
thành
hàng
dọc.
Dãy
B
làm
câu
b)

d)
-Đội điền xong trước được cộng 2 điểm thưởng.
-Người đứng đầu nhận một viên phấn.

-Đội
nhiều
là đội thắng
cuộc.
-Sau
hiệu
lệnhđiểm
“Bắt hơn
đầu”,người
thứ nhất
lên nối câu
1 với kết quả rồi chuyền phấn cho người thứ 2.
-Cứ tiếp tục cho đến người cuối cùng.


Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng
ở cột bên phải để có kết quả đúng:
a) 2|x-1|-3 = -5
b) |x+3|-1 = 0
c) |x+1|-3 = 2x
d) 2|x-1|-3 = x

x = -2; x = -4
1
x= ;x=5
3
4
x =  ;x = -2
3

vô nghiệm
4
x= 
3


Chọn câu trả lời đúng:
Nghiệm của phương trình |x-2| = 18 - 3x là:
a) x = 5

đúng

b) x = 5; x = 8

sai

c) x = 8

sai

d) Một đáp số khác

sai


Giải phương trình |x+5| - |1-2x| = x
-5

0 0,5

•Lập bảng xét dấu :
x
x+5
-2x+1

+

(1)

-5
0

0,5
+
+

0

+
-

•Với x<-5: ta có: -x-5 - (1-2x) = x  -x+2x-x = 6
 0x = 6 : vô nghiệm
•Với -5 x = -2 :thỏa mãn -5 x < 0,5 nên là nghiệm của
•Với x  0,5:ta có: x+5 + (1-2x) = x  -2x = -6
(1)
 x = 3 : thỏa mãn x  0,5 nên là nghiệm của (1)
Vậy:Tập nghiệm của phương trình (1) là S ={-2;
3}.


Hướng dẫn về nhà
• Soạn bài tập 37 SGK.
• Soạn bài tập 66, 67, 68 / 48 SBT
• Chuẩn bị “Ôn tập chương”, soạn câu hỏi SGK /52
1.Giải phương trình:
a) |2x  5| = 2  x
b) 2|x + 1| + |x  3| = 6
2.Giải bất phương trình: |x  1| < 9 + 3x


CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×