Tải bản đầy đủ

VNPT e cabinet hệ thống họp hội nghị không sử dụng giấy

Hệ thống ứng dụng CNTT
phục vụ điều hành không
giấy tờ

Tháng 07-2019


1

Chính phủ không giấy tờ - eCabinet

2

Mục tiêu VNPT e-Cabinet

3

Giải pháp của VNPT

4


Quy trình triển khai

NỘI DUNG


CHÍNH PHỦ KHÔNG GIẤY TỜ- eCABINET

150/2016/NĐ-CP
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Thiết lập phiên họp

28/2018/QĐ-TTg
Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các
cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

10/2006/CT-TTg
Về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính
trong hoạt động của các cơ quan hành chính
nhà nước
114/2006/QĐ-TTg
Quy định chế độ họp trong hoạt động của
các cơ quan hành chính nhà nước.

Lấy ý kiến thành viên

Tổ chức cuộc họp

Tích hợp hệ thống


CHÍNH PHỦ KHÔNG GIẤY TỜ- eCABINET


MỤC TIÊU CỦA VNPT E-CABINET
Phiên họp không giấy tờ

01

TIẾT KIỆM CHI
PHÍ

02

TIẾT KIỆM
THỜI GIAN

03

HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG

04

KHAI BÁO
LINH HOẠT


GIẢI PHÁP CỦA VNPT
Phiên họp không giấy tờ

Trước phiên họp

Lấy ý kiến

Phân công người tham dự

Chuẩn bị nội dung, tài liệu họp

Chuẩn bị tài liệu cá nhân

Thông báo mời họp

Tích hợp hệ thống QLVB&ĐH


GIẢI PHÁP CỦA VNPT
Phiên họp không giấy tờ

Trong phiên họp

Điều hành
Đăng ký phát biểu
Biểu quyết
Hỗ trợ
Trao đổi trực tuyến
Họp từ xa
Tích hợp màn hình TV


GIẢI PHÁP CỦA VNPT
Phiên họp không giấy tờ

Sau phiên họp
Cập nhật kết luận họp

Báo cáo kết quả thực hiện

Lấy ý kiến
Tích hợp hệ thống
QLVB&ĐH


GIẢI PHÁP CỦA VNPT
Phiên họp không giấy tờ

Các chức năng dùng chung
Xem chi tiết nội dung họp

Trao đổi riêng tư

Xem tài liệu họp

Thảo luận nhóm

Tải lên và xem tài liệu cá nhân

Sổ ghi chú và ghi chú lên file

Tìm kiếm tài liệu họp và tài liệu cá
nhân

Chia sẻ tài liệu, ghi chú cá nhân

Tra cứu nội dung các buổi họp đã
dự

Liên kết khác


GIẢI PHÁP CỦA VNPT
Phiên họp không giấy tờ

Các chức năng quản trị
Quản lý người dùng

Quản lý loại phiên họp

Quản lý phòng họp

Quản lý khách mời

Quản lý phiên họp

Quản lý menu chức
năng

Quản lý phân quyền

Quản lý lấy ý kiến/biểu
quyết

Quản lý liên kết khác

Quản lý chức danh

Quản lý chuyên mục

Quản lý cấu hình hệ
thống

Quản lý đơn vị

Quản lý tin tức

Quản lý khai báo đơn
vị độc lập


GIẢI PHÁP CỦA VNPT
Phiên họp không giấy tờ


QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

 Quy trình triển khai (Jira + Văn bản)

VTT

ĐẦU MỐI
CÁC ĐƠN VỊ

HỖ TRỢ IT
KHU VỰC

 Quy trình hỗ trợ (Jira + Văn bản)

NHÓM
TRIỂN KHAI.
TỔ CÔNG
TÁC


GIẢI PHÁP CỦA VNPT
Phiên họp không giấy tờ

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×