Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 8


KIỂM TRA BÀI CŨ

Cho hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình
vẽ. Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ
nhật?
(Các kích thước có cùng đơn vị đo)
V = a.b.c

c

Hay
b
a

V = diện tích đáy x Chiều cao


Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

1. Công thức tính thể tích
? Quan các hình lăng trụ đứng ở hình vẽ sau :
5

7

Hinh 106a

4
5

7

4

Hinh 106b

- So sánh thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác và thể
tích hình hộp chữ nhật?
- Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác có bằng diện tích đáy
nhân với chiều cao hay không? Vì sao ?


Trả lời :
- Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác
bằng một phần hai thể tích hình hộp chữ
nhật.
- Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác bằng
diện tích đáy nhân với chiều cao. Vì Hình hộp
chữ nhật cũng là hình lăng trụ đứng mà thể
tích của hình hộp chữ nhật bằng diện tích đáy
nhân với chiều cao nên thể tích của hình lăng
trụ đứng tam giác cũng bằng diện tích đáy
nhân với chiều cao.


Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
1. Công thức tính thể tích
5

7

7

4

*Tổng quát:

V=S.h

5

4

5

(S là diện tích đáy, h là chiều cao)

- ?Thể
hìnhbiểu
lăngbằng
trụ lời
đứng
bằng
tích đáy nhân
Emtích
hãy phát
công
thứcdiện
tính thể
tíchchiều
hình lăng
với
cao.trụ đứng


Bài 6. Thể
tích
của
hình
lăng
trụ
đứng
h = 2.diện tích một đáy chia cho

Diện tích một đáy = (h.b) : 2b = (2.12) : 6 = 4
b = 2.diện tích một đáy chia cho
h = 2.diện tích một đáy chia
= (2.5) : 2 = 5
h = (2.5) : 4 = 2,5

cho b = (2.6) : 4 = 3

Bài tập 27: Quan sát hình
rồi
điền
số
thích
hợp
vào


h1= thể tích chia cho thể tích một
các ô trống ở bảng sau : đáy = 12 : 6=2
h

h1

b

b

5

6

4

h

2

3

h1

8

4
5

2,5
4

2

10

DiÖn tÝch
mét ®¸y

5

12

6

5

ThÓ tÝch

40

60

12

50

Thể tích = diện tích một đáy nhân
với h1= 5.8 = 40

Thể tích = diện tích một đáy

Diện tích một đáy = Thể tích chia
nhân với h1= 12.5 = 60
cho h1 = 50 : 10 = 5


Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
2. Ví dụ : Cho hình lăng trụ đứng ngũ giác với các kích thước như
hình vẽ (đơn vị xentimét). Hãy tính thể tích của hình lăng trụ đó.

Giải:
Hình lăng trụ đứng đã cho gồm một hình
hộp chữ nhật và một hình lăng trụ đứng
tam gíc có cùng chiều cao.
Thể tích của hình hộp chữ nhật :
V1 = 4.5.7 = 140 (cm3)
Thể tích lăng trụ đứng tam giác :
1
=2

V2
.5.2.7 = 35 (cm3)
Thể tích lăng trụ đứng ngũ giác :
V = (SGK-Tr113)
V1 + V2 = 175 (cm
* Nhận xét
: 3)


Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
Bài tập 28 : Thùng đựng một máy cắt cỏ có dạng hình
lăng trụ đứng tam giác như hình vẽ. Hãy tính dung tích
của thùng.
60cm

90cm
70cm

Giải:
Diện tích đáy của thùng là:
S = 1.90.60 = 2700 (cm2)

2 của thùng là:
Dung tích

V = S . h = 2700 . 70 = 189000 (cm3)


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Năm vững công thức tính thể tích của
hình lăng trụ đứng
- Làm bài tập 29, 30, 31 (SGK Tr 114,115)
- Ôn tập các khái niệm đường thẳng và mặt
phẳng song song.


Chúc cô và các bạn có nhiều sức khỏe
Công tác và học tập tốt !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×