Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Thiết Kế Bài Dạy
Môn: Hình Học 8
GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ HỒNG ĐẬM


§6. THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

1. Công thức tính thể tích
Thể tích hình hộp chữ nhật với 3 kích
thước a, b, c là: V = abc
hay V = Diện tích đáy x chiều cao.


? Quan sát các hình lăng trụ sau:

5

7

4


5
a/ Lăng trụ đứng có đáy
là hình chữ nhật

7

4

5
a/ Lăng trụ đứng có đáy
là tam giác vuông


5
7

5

7

4
5

4

So sánh thể tích của lăng trụ đứng tam giác
Vláng trụ đứng=Vhình hcn = 5.4.7
và thể tích hình hộp chữ nhật
- Thể tích lăng trụ đứng tam giác có bằng
Vlăng trụ đứng= diện tích đáy nhân với chiều cao
diện tích đáy nhân với chiều cao hay không?
Vì sao?


5
7

5

7

4
5

4

Công thức tính diện tíchhình lăng trụ đứng
V = S.h
Trong đó: S là diện tích đáy, h là chiều cao
Thể tích hình lăng trụ đưng bằng diện tích
đáy nhân với chiều cao


2.Ví dụ

Cho lăng trụ đứng ngũ giác với các kích thước ở
hình bê. Hãy tính thể tích của hình lăng trụ.
5

7

2

4


HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học bài.
-Làm bài tập 27, 28, 31, 33.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×