Tải bản đầy đủ

Luat dat dai TQ 1999 chinh sua nam 2004

LUẬT QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
(Ngày 25 tháng 6 năm 1986, tại cuộc họp lần thứ 16 của Ủy ban Thường vụ
Đại hội Nhân dân toàn quốc lần thứ VI đã thông qua; trên cơ sở Phiên họp thứ 05
của Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân toàn quốc lần thứ VI vào ngày 29 tháng
12 năm 1988, về việc Quyết định sửa đổi Luật Quản lý đất đai Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa lần thứ nhất; ngày 29 tháng 8 năm 1998, Phiên họp thứ 04 của Ủy ban
Thường vụ Đại hội Nhân dân toàn quốc lần thứ IX đã được sửa đổi Luật Quản lý
đất đai Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; căn cứ theo ngày 28 tháng 8 năm 2004,
phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân toàn quốc lần thứ X
về việc sửa đổi lần thứ 02 Luật Quản lý đất đai Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)
Chương I Quy định chung
Điều 1 Luật này được ban hành theo Hiến pháp nhằm tăng cường quản lý đất
đai, bảo vệ quyền sở hữu công cộng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và phát triển tài
nguyên đất, sử dụng đất hợp lý, bảo vệ hiệu quả đất canh tác và thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội bền vững.
Điều 2 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thực hiện quy định sở hữu công về
đất đai xã hội chủ nghĩa, nghĩa là quy định sở hữu của toàn dân và quy định sở hữu
tập thể của nhân dân lao động.
Quyền sở hữu của toàn dân, nghĩa là quyền sở hữu toàn bộ đất đai của quốc
gia được thực hiện bởi Quốc vụ viện thay mặt cho nhà nước.
Không một đơn vị hoặc cá nhân nào có thể chiếm đoạt, buôn bán hoặc

chuyển nhượng đất bất hợp pháp. Quyền sử dụng đất có thể chuyển nhượng theo
pháp luật.
Đối với các nhu cầu của lợi ích công cộng, nhà nước có thể thực hiện thu hồi
hoặc trưng dụng theo quy định pháp luật, đồng thời phải thực hiện bồi thường. Nhà
nước thực hiện một hệ thống sử dụng đất trả tiền theo quy định của pháp luật. Tuy
nhiên, nhà nước phân bổ trong giới hạn theo quy định của pháp luật.
Ngoại trừ quyền sử dụng đất của nhà nước.
Điều 3 Chính sách quốc gia của nước ta là trân trọng và sử dụng hợp lý đất
đai và bảo vệ đất canh tác. Chính quyền nhân dân các cấp phải thực hiện lập quy


H
"

4% #
"

!
9

C

P#

$%# 8

2

"#

C $%

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×