Tải bản đầy đủ

BAI tập CA NHAN QUẢN TRỊ học

Bài tập cá nhân môn Quản trị học

I. Nhiệm vụ , quyền hạn của Ban Kiểm Soát
1. Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng Cổ đông giám sát, đánh
giá công tác điều hành, quản lí của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo
đúng các qui định trong Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội
đồng Cổ đông;
2. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cung cấp mọi
Hồ sơ và thông tin cần thiết liên quan đến công tác điều hành quản lí Công ty;

Đinh Văn Phu Lớp K713QT

Trang 1


Bài tập cá nhân môn Quản trị học
Mọi Thông báo, Báo cáo, Phiếu xin ý kiến đều phải được gửi đến Ban kiểm
soát cùng thời điểm gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng
giám đốc;
Thông tin phải trung thực, chính xác và kịp thời theo yêu cầu;
3. Kiểm tra, thẩm định tính trung thực, chính xác, hợp lí và sự cẩn trọng từ

các số liệu trong Báo cáo tài chính cũng như các Báo cáo cần thiết khác;
4. Khi nhận được kiến nghị của Cổ đông được nêu tại khoản 5.5 thuộc Điều
5 trong Bản Điều lệ này, Ban kiểm soát có trách nhiệm tiến hành kiểm tra không
chậm hơn 7 ngày làm việc và phải có Báo cáo giải trình các vấn đề kiểm tra ngay
sau khi kết thúc kiểm tra cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông có
yêu cầu;
Trước ngày dự định kiểm tra tối thiểu là 3 ngày, Ban kiểm soát phải gửi
chương trình và thời hạn kiểm tra cho Bộ phận được kiểm tra, Cổ đông có yêu cầu,
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để phối hợp và theo dõi;
Việc kiểm tra không được gây cản trở các Bộ phận liên quan, không được
làm gián đoạn công tác điều hành quản lí Công ty;
5. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông
bất thường theo các nội dung được nêu tại khoản 14.2 thuộc Điều 14 trong Bản
Điều lệ này;
6. Có trách nhiệm thực hiện quyền hạn của mình được nêu tại khoản 14.3.2
thuộc Điều 14 trong Bản Điều lệ này;
7. Có quyền kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đưa ra các giải
pháp phòng ngừa các hậu quả xấu có thể xảy ra;
8. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc bố trí cán bộ chuyên môn
phù hợp để Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
Có quyền thuê Tư vấn độc lập để thực hiện những quyền được giao;
Đinh Văn Phu Lớp K713QT

Trang 2


Bài tập cá nhân môn Quản trị học
9. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình
Báo cáo kiểm soát lên Đại hội đồng Cổ đông;
10. Có quyền giám sát hiệu quả sử dụng vốn Công ty trong đầu tư;
11. Có quyền yêu cầu được tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị nếu thấy
cần thiết;
12. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực
vì lợi ích của Cổ đông và vì lợi ích của Người lao động trong Công ty;
13. Ban kiểm soát có quyền được thanh toán mọi chi phí ăn, ở, đi lại, tiếp
khách, chi phí thuê Tư vấn độc lập và các chi phí hợp lí khác khi thừa hành nhiệm
vụ của Công ty;
14. Ban kiểm soát có quyền đề cử ứng các cử viên còn thiếu để ứng cử vào
Ban kiểm soát trong trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông và nhóm cổ đông
quy định tại Điều 5 mục 5.5 và 5.6 của điều lệ đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà
họ được quyền đề cử vào Ban kiểm soát theo quy định .

II. Nhiệm vụ , quyền hạn của Hội đồng quản trị
a. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý
hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy
đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm
quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.
b. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và các cán
bộ quản lý khác.
c. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các Quy
chế nội bộ của Công ty và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể,
Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:
Đinh Văn Phu Lớp K713QT

Trang 3


Bài tập cá nhân môn Quản trị học
- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng
năm;
- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được
Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lựa chọn công ty kiểm toán;
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như
quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các
thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;
- Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành
theo từng loại;
- Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và
các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
- Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển
đổi;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc điều hành;
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức
việc chi trả cổ tức;
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
d. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:
- Thành lập Chi nhánh hoặc các Văn phòng đại diện của Công ty;
- Thành lập các công ty con của Công ty;
- Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ
trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ
đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện,
Đinh Văn Phu Lớp K713QT

Trang 4


Bài tập cá nhân môn Quản trị học
sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán,
sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh);
- Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi
thường của Công ty;
- Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt
quá 5% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm tương ứng hoặc các khoản đầu tư vượt
quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
- Việc mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác được thành lập ở Việt
Nam hay nước ngoài;
- Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan
đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
- Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;
- Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có
sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;
- Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.
e. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của
mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành
và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị
không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của
Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.
f. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền
thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội
đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông
quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị

Đinh Văn Phu Lớp K713QT

Trang 5


Bài tập cá nhân môn Quản trị học
theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả
thuận được.
g. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được
ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.
h. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả
chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc
tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà
theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông
thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao
dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm
lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
i. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí
đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện
trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát
sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban
của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc
1. Chức năng, nhiệm vụ:
- Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị
và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
- Giám đốc phải điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ
công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.
Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty;

Đinh Văn Phu Lớp K713QT

Trang 6


Bài tập cá nhân môn Quản trị học
2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc theo Điều lệ tổ chức và
hoạt công ty Cổ phần Đầu tư CADIF:
- Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông,
kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và
Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có Nghị quyết của Hội đồng
quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương
mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty
theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
- Soạn thảo các quy chế hoạt động, quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ
của Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm
hoặc miễn nhiệm các chức danh quản lý Công ty từ Phó Giám đốc trở xuống;
- Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao
động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản
khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
- Vào ngày 20 tháng 12 hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị
phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp
ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 05 (năm)
năm;
- Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội
đồng quản trị thông qua;
- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
- Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty
(sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng
tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả
bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển
Đinh Văn Phu Lớp K713QT

Trang 7


Bài tập cá nhân môn Quản trị học
tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị
thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.
- Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các
Quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động
của Giám đốc và pháp luật;
- Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông. Giám đốc chịu trách nhiệm
trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và
quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu;

IV. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc
1. Chức năng, nhiệm vụ:
- Giúp việc cho Giám đốc trong quản lý điều hành các hoạt động của công ty
theo sự phân công của Giám đốc;
- Chủ động và tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công và
chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hiệu quả các hoạt động.
2. Quyền hạn:
Theo ủy quyền bằng văn bản của Giám đốc phù hợp với từng giai đoạn và
phân cấp công việc

V. Các Ban thuộc cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ngày 3/10/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Quyết định số 959/QĐEVN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Ban thuộc cơ quan
Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 25/3/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban
hành Quyết định số 240/QĐ-EVN về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư vốn; ngày
29/3/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 275/QĐ-EVN về
việc thành lập Ban An toàn.
Đinh Văn Phu Lớp K713QT

Trang 8


Bài tập cá nhân môn Quản trị học
1. Văn phòng
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và quản trị.
2. Ban Tổ chức và Nhân sự
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác tổ chức bộ máy, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, cán bộ, đào tạo phát
triển nguồn nhân lực, lao động, tiền lương, y tế, chế độ bảo hộ lao động, thi đua và
khen thưởng.
3. Ban Kế hoạch
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác kế hoạch hàng năm, dài hạn, quy hoạch và chiến lược phát triển sản xuất
kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác thống kê kết quả hoạt động của EVN.
4. Ban Tài chính Kế toán
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán của EVN.
5. Ban Thanh tra bảo vệ
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành các
lĩnh vực công tác: Thanh tra, kiểm tra; xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác
phòng, chống tham nhũng; công tác bảo vệ; bảo vệ bí mật Nhà nước và EVN; công
tác quốc phòng.
6. Ban Pháp chế
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác pháp chế trong EVN, những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của
EVN; bảo vệ quyền và lợi ích pháp lý của EVN.
7. Ban Quan hệ cộng đồng
Đinh Văn Phu Lớp K713QT

Trang 9


Bài tập cá nhân môn Quản trị học
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác thông tin truyền thông, quảng bá thương hiệu, tuyên truyền văn hóa doanh
nghiệp, công tác truyền thống của EVN.
8. Ban Quan hệ quốc tế
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoạch định chiến lược,
quản lý, điều hành công tác quan hệ, hợp tác với các đối tác nước ngoài trong việc
tìm kiếm, thu xếp nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính nước
ngoài, hợp tác với các đối tác nước ngoài và các quan hệ quốc tế khác.
9. Ban Kỹ thuật - Sản xuất
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác quản lý kỹ thuật sản xuất, vận hành, sửa chữa nguồn điện và lưới điện,
công tác quản lý vật tư cho sản xuất kinh doanh của EVN và các vấn đề kỹ thuật có
liên quan trong công tác hoạch định chiến lược khoa học công nghệ và phát triển
hệ thống điện của EVN.
10. Ban Thị trường điện
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác vận hành thị trường điện và tham gia thị trường điện của EVN, các hoạt
động mua điện của các đơn vị trong và ngoài EVN.
11. Ban Kinh doanh
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác kinh doanh điện năng của EVN.
12. Ban Khoa học công nghệ và Môi trường
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường, tiêu chuẩn hoá, quản lý
chất lượng trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của EVN.
13. Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin
Đinh Văn Phu Lớp K713QT

Trang 10


Bài tập cá nhân môn Quản trị học
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác đầu tư xây dựng, vận hành, kinh doanh và chiến lược phát triển viễn
thông và công nghệ thông tin của EVN
14. Ban Quản lý đầu tư
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch các dự án đầu tư, thiết kế, dự toán đầu tư xây
dựng và sửa chữa lớn các công trình và công tác giám sát đầu tư.
15. Ban Quản lý xây dựng
Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành
công tác quản lý tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án nguồn điện, lưới điện và
các dự án khác của EVN từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng cho đến khi hoàn thành
đưa vào sử dụng.
16. Ban Quản lý đấu thầu
Tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công
tác quản lý đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư mới, mua sắm phục vụ sửa chữa lớn, sản
xuất kinh doanh (trừ mua nhiên liệu).
17. Ban Quản lý đầu tư vốn
Tham mưu cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc quản lý, giám sát
hoạt động của các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN) và người đại diện phần vốn góp của EVN tại doanh nghiệp (Người đại
diện); công tác cổ phần hóa của EVN
18. Ban An toàn
Tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công
tác an toàn - bảo hộ lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đinh Văn Phu Lớp K713QT

Trang 11


Bài tập cá nhân môn Quản trị học

Đinh Văn Phu Lớp K713QT

Trang 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×