Tải bản đầy đủ

bao cao tot nghiep anh thu

Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

Lời nói đầu
Từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí
Minh sáng lập ra đảm đơng sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo cách
mạng Việt Nam, nhân dân đứng lên đấu tranh chống xâm lợc
của thực dân, đế quốc, các thế lực thù địch, phản động để
đi đến giành độc lập, thống nhất Tổ quốc: Non sông về
một mối đi theo con đờng Chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục củng cố
và phát triển nền văn hóa mang đậm đã bản sắc dân tộc.
Hiện nay đất nớc ta đã và đang thực hiện công cuộc đổi mới
toàn diện và đồng bộ chuyển nền kinh tế, sang nền kinh tế
thị trờng, đây là cơ hội lớn để tiếp thu tinh hoa văn hóa
nhân loại. Vừa là thách thức lớn, đồng thời là điều kiện thuận
lợi, là nhân tố thúc đẩy tăng trởng kinh tế, góp phần thay đổi
nếp nghĩ, cách làm, kích thích tính năng động sáng tạo. Điều
đó đã chứng minh rất cụ thể trong Hội nghị lần thứ 5 khóa VIII
của Ban chấp hành Trung ơng Đảng Xây dựng nền văn hóa

Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Muốn có một nền Văn hóa tiến tiến đậm đà bản sắc
dân tộc trớc hết phải xây dựng con ngời mới xã hội chủ nghĩa.
Điều đó trở thành hiện thực khi chúng ta biết kế thừa truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, một nền văn hóa yêu nớc và tiến
bộ, nội dung cốt lõi ý nghĩa là lý tởng độc lập và chủ nghĩa xã
hội dới ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lê Nin, t tởng Hồ Chí Minh.
Mặt khác phải mở rộng giao lu văn hóa thế giới, thực hiện phơng châm Hòa nhập nhng không hòa tan, Việt Nam muốn
làm bạn với tất cả các nớc trên thế giới, tiếp thu chọn lọc những
tinh hoa di sản văn hóa thế giới, để xây dựng Nền văn hóa
Việt Nam mang đậm bản sắc Việt Nam.


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

Nhìn lại trong những năm đổi mới, với các thành tựu
quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại,
kinh tế của đất nớc luôn phát triển có nhiều khởi sắc, an ninh
chính trị đợc giữ vững và ổn định. Đất nớc ta làm bạn với tất
cả các nớc trên thế giới Đa dạng hóa, đa phơng hóa trình độ
dân trí đợc nâng lên, các nhu cầu hởng thụ về văn hóa đợc
thỏa mãn và đáp ứng kịp thời. Các phong trào xây dựng gia
đình văn hóa, làng văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa đợc nhân dân đồng tình ủng hộ,
tăng cờng khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với thành tựu văn
hóa, thế và lực của đất nớc ta lớn hơn trớc rất nhiều, nhng
chúng ta cần nhận rõ 4 nguy cơ mà Nghị quyết Đại hội VIII, IX
đã nêu ra và nhấn mạnh.
Các thế lực thù địch thông qua diễn biến hòa bình, bóp
méo sự thật về quyền con ngời, hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ
nghĩa nớc ta, đồng thời tác động của nền kinh tế thị trờng,
phần nào chúng ta buông lỏng quản lý Nhà nớc về văn hóa.
Những biểu hiện thiếu lành mạnh, những hủ tục lạc hậu có
chiều hớng nảy sinh, một số loại văn hóa phẩm đã cấm lu hành,
song vẫn trôi nổi trên thị trờng đã đến với ngời thởng thức, do
đó phần nào bị ảnh hởng đến nếp sống, đạo đức trong cộng
đồng xã hội, gây phiền hà cho nhiều ngời, nhiều gia đình,
mà d luận xã hội đã lên tiếng cảnh báo.
Cùng với xu thế của đất nớc, ở cơ sở xã Minh Tân nói riêng
việc quản lý Nhà nớc trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn hiện nay
là hiệu quả, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân luôn đợc phát huy, tình làng, nghĩa xóm, tôn ti, trật tự trong gia
đình, họ hàng đợc giữ vững. Việc cới, việc tang, lễ hội đợc
2


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

thực hiện lành mạnh đúng pháp luật. Mặc dù vậy trong hoạt
động sinh hoạt hàng ngày vẫn có những sai phạm thiếu sót
nhất định, vì thế việc tăng cờng quản lý Nhà nớc về văn hóa
trong giai đoạn hiện nay là cần thiết ở các cơ sở xã nói chung,
xã Minh Tân nói riêng. Việc xây dựng, đăng ký Gia đình văn
hóa, làng văn hóa là việc làm thiết thực đối với cấp ủy Đảng,
chính quyền địa phơng.
Là một cán bộ hiện đang công tác ở xã, tôi nhận thấy trên
thực tế còn nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động điều hành
quản lý về văn hóa ở cơ sở, bản thân tôi có nhiều suy nghĩ
phải làm thế nào để tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, để
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý văn hóa ở cơ sở hiện nay.
Là cán bộ đợc Ban chấp hành Đảng bộ- ủy ban nhân dân xã
Minh Tân cử đi học lớp Trung cấp quản lý văn hóa khóa 5 tại
Trờng trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch Hải Dơng .
Trong đề tài: Quản lý về văn hóa ở cơ sở. Để trình bày
những nhận thức của mình, trên cơ sở những kiến thức đã đợc các thầy cô giáo Trờng trung cấp văn hóa nghệ thuật và du
lịch Hải Dơng trang bị cho, và thực tế ở địa phơng, nơi tôi
đang công tác mong muốn đợc làm sáng tỏ một số vấn đề nội
dung tăng cờng quản lý về văn hóa trong giai đoạn hiện nay ở
cơ sở xã Minh Tân.
Trong quá trình viết đề tài do trình độ, nhận thức còn
hạn chế, cha có
nhiều tài liệu để tham khảo, do đó không tránh khỏi những
thiếu sót.

3


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

Rất mong thầy giáo hớng dẫn, các thầy cô trong Nhà trờng
hết sức giúp đỡ, tạo điều kiện để đề tài của em đợc hoàn
chỉnh.
Em xin trân trọng cảm ơn./.

Phần thứ nhất
Thực trạng công tác văn hóa ở cơ sở xã Minh Tân
4


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

--------------I. Đặc điểm tình hình kinh tế - chính trị- xã hội.

Minh Tân là một xã anh hùng giàu truyền thống cách
mạng, nhân dân cần cù, chịu khó. Minh Tân có lịch sử lâu
đời với tinh thần sáng tạo trong lao động, anh dũng trong đấu
tranh, qua các cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Minh Tân đã kế
thừa truyền thống của ông cha tiếp tục viết lên trang sử
truyền thống của quê hơng.
Xã Minh Tân là xã xa trung tâm huyện Nam Sách, phía
đông giáp xã Hồng Phong, Nam giáp với Thành phố Hải Dơng,
phía tây giáp với xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, phía bắc
giáp với xã Thái Tân, đợc bao bọc bởi con sông Thái Bình theo
chiều dài của xã, có 5,2 km đê Trung ơng, có diện tích tự
nhiên là 649,09 ha, diện tích canh tác là: 252,7 ha. Dân số có
4.465 khẩu, xã có 5 thôn, tổng số hộ là 1.139 hộ.
Minh Tân cũng nh bao làng xã Việt Nam đợc xây dắp lên
bởi một nền văn hóa lâu đời và cùng thời gian năm tháng phát
triển đi lên. Đến nay nhân dân trong xã có cuộc sống ổn
định, đời sống văn hóa đợc nâng cao, nhân dân tin tởng
vào đờng lối của Đảng và Nhà nớc, các quy định của địa phơng.
Nền kinh tế của đất nớc đang trên đà phát triển, song
bên cạnh đó có tác động mặt trái của cơ chế thị trờng,
khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị ngày
càng giãn ra. Xã Minh Tân dới sự lãnh đạo của Ban chấp hành
Đảng bộ, chính quyền địa phơng đã có nhiều cố gắng trong

5


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý trên các mặt
hoạt động, do vậy Minh Tân đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Trên lĩnh vực kinh tế trong những năm gần đây ( 20082009) nhịp độ tăng trởng kinh tế trong toàn xã bình quân là
9 %/năm, phấn đấu đến năm 2010 toàn xã dới 1% hộ nghèo.
Các công trình lớn của địa phơng: điện, đờng, trờng, trạm
đã đợc xây dựng kiên cố. Sự nghiệp dân số, y tế, giáo dục, kế
hoạch hóa gia đình luôn đợc quan tâm và đầu t chu đáo.
Tình hình an ninh chính trị đợc giữ vững, phong trào toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, mang lại hiệu quả
cao có ý nghĩa thiết thực, trong toàn xã có 1.139 hộ đăng ký
xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 100%. Đến nay đã có 2
thôn đã đợc UBND tỉnh cấp bằng công nhận là làng văn hóa,
các thôn còn lại đang xây dựng quy ớc làng văn hóa để nghị
cấp trên công nhận.
- Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ sản xuất và đời sống
ngày càng phát triển đa dạng, cơ giới hóa việc làm đất là 100
% diện tích canh tác, máy xay sát, tuốt lúa là 100 %. Nhà ở
trong toàn xã có 100 % nhà cấp 4 và kiên cố cao tầng. 100 % số
hộ có phơng tiện nghe nhìn, 100 % số hộ dùng điện sinh hoạt.
Trờng 3 cấp học kiên cố cao tầng. Đờng giao thông của xã và
thôn đợc rải nhựa và bê tông hóa, thuận lợi cho việc đi lại của
nhân dân, mạng lới truyền thanh đợc phủ sóng trong toàn xã,
đảm bảo kịp thời thông tin đến cho nhân dân.
- Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đợc duy trì thờng
xuyên, nâng cao sức mạnh lãnh đạo của Đảng bộ, luôn quan
tâm duy trì lực lợng nòng cốt, chủ lực. Đó là đội ngũ cán bộ và
tổ chức làm công tác văn hóa của Đảng, của chính quyền, của
6


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

đoàn thể, của các tổ chức xã hội khác. Cán bộ và nhân dân
Minh Tân luôn tin tởng tuyết đối vào chủ trơng đờng lối của
Đảng, và Nhà nớc, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển
dịch cơ cấu cây trồng, phát triển ngành nghề dịch vụ, chăn
nuôi, thuỷ sản...,góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, làm cho quê hơng ngày
càng phát triển thực hiện mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội
công bằng dân chủ văn minh.
II. Thực trạng trong lĩnh vực văn hóa ở xã Minh Tân.

Trong giai đoạn hiện nay đất nớc ta đang trên con đờng
đổi mới, vì vậy phát triển nền văn hóa ngày càng phức tạp và
đa dạng, để giữ vững nền văn hóa Việt Nam là một nền văn
hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống
văn hóa quê hơng, của dân tộc, góp phần bồi dỡng xây dựng
đời sống văn hóa mới, làm cho mọi ngời dân có đời sống vật
chất đầy đủ và đời sống tinh thần phong phú, làm lành mạnh
hóa các quan hệ xã hội trên địa bàn, thiết thực, thực hiện cuộc
vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Thực hiện chủ trơng của Đảng và Nhà nớc về cuộc vận
động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đợc sự
chỉ đạo trực tiếp của Đảng và Nhà nớc cấp trên, Đảng bộ, chính
quyền xã đã tổ chức triển khai thực hiện. Qua phát động và
vận động nhân dân, đã dợc nhân dân đồng tình ủng hộ.
Trong những năm qua cuộc vân động đã đi vào thực tiễn và
đạt kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện các nhiệm vụ
chính trị ở cơ sở và trực tiếp nâng cao đời sống tinh thần
của nhân dân.
1. Kết quả đã đạt đợc.
7


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

a. Công tác chỉ đạo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Muốn tiến lên chủ nghĩa xã
hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa. Đảng ta cũng chỉ rõ
nhiệm vụ của cách mạng t tởng và văn hóa là đa văn hóa thâm
nhập vào cuộc sống hàng ngày của nhân dân, đặc biệt chú
trọng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Với t tởng đó, xã Minh Tân đã xác định song song với
việc phát triển kinh tế là phát triển văn hóa văn nghệ, đó là
việc làm quan trọng và cần thiết.
Trong những năm qua bằng nhiều hình thức tuyên
truyền giáo dục, vận động nhân dân tự giác thực hiện, có
phát động, có kiểm tra, có khen thởng, biểu dơng kịp thời.
Vấn đề quan trọng là phát huy quyền dân chủ, nhân dân
bàn quyết định và thực hiện các vấn đề theo hớng dẫn, chỉ
đạo của cấp trên, của Đảng bộ và chính quyền cơ sở.
Căn cứ vào các văn bản hớng dẫn xã đã thành lập Ban chỉ
đạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ( Trởng ban là đồng
chí Chủ tịch UBND xã, các thành viên là trởng các ban ngành
đoàn thể, trởng các thôn) đã tổ chức thực hiện phong trào.
Tính từ năm 2005 Minh Tân có 4 trên 5 làng xây dựng xong
quy ớc làng văn hóa.
Ban chỉ đạo đã duy trì tốt phong trào, chủ động phối
hợp với ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, chỉ đạo các ngành, thành
viên thờng xuyên vận động đã tập hợp các tầng lớp nhân dân
đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Ban chỉ đạo thờng xuyên hớng dẫn chỉ đạo các thôn, các
xóm chủ động xây dựng phong trào ngay từ trong gia đình,
trong dòng họ, trong xóm theo sự hớng dẫn chỉ đạo của cấp
8


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

trên để kịp thời uốn nắn, sửa chữa do vậy không khí thi đua
sôi nổi trong nhân dân đã đem lại hiệu quả cao.
b. Kết quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa.
Gia đình là tế bào của xã hội, một gia đình có văn hóa,
nhiều gia đình tốt thì xã hội tốt, phong trào xây dựng gia
đình văn hóa ở cơ sở đó là thực hiện mục tiêu Dân giàu, nớc
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Với ý nghĩa và vai
trò hết sức quan trọng của gia đình trong xã hội do vậy việc
xây dựng nếp sống gia đình, nếp sống cộng đồng một gia
đình văn hóa phải đợc sống hạnh phúc tiến bộ, thực hiện
nghĩa vụ công dân, một yếu tố cốt lõi là có tôn ti trật tự trong
gia dình, biết kính trên nhờng dới.
Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản
của việc xây dựng gia đình văn hóa. Đợc sự chỉ đạo trực tiếp
của cấp ủy, chính quyền địa phơng, cuộc vận động xây
dựng gia đình văn hóa đợc tiến hành đồng thời ở 5 thôn bằng
nhiều hình thức, thông qua kênh phơng tiện thông tin, các hội
nghị xã, thôn, xóm.
Tổ chức họp nhân dân lấy ý kiến, phát biểu đăng ký
xây dựng gia đình văn hóa đến từng hộ gia đình. Hàng
năm, 6 tháng có sơ kết, 01 năm có tổng kết đánh giá kết quả,
đến năm 2009, qua tổng kết toàn xã với 1139 hộ gia đình
đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; qua bình xét có 1019
hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa bằng 89 %. Đó là
các gia đình có đời sống gia đình hòa thuận, bình đẳng,
có tôn ti trật tự, tuân thủ tốt pháp luật, chấp hành chủ trơng
đờng lối chính sách của Đảng, Nhà nớc. Chấp hành tốt nghĩa
vụ công dân, sống có ý nghĩa, có tình cảm góp phần xây
9


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

dựng gia đình văn hóa, cùng cả nớc xây dựng và phát triển
Nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Thông qua việc xây dựng tiêu chuẩn gia đình văn hóa, hàng
năm đã tạo nên tác động tích cực về nhận thức, trong mỗi gia
đình dòng họ, cộng đồng dân c, trong thôn xóm có nhiều
tấm gơng gia đình văn hóa, mối đoàn kết làng xóm nâng
lên.
Phát huy truyền thống quê hơng, Minh Tân qua phong
trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã xây
dựng đợc con ngời Minh Tân mới, xây dựng đời sống văn hóa
mới, đồng thời làm cho mọi ngời dân có đời sống vật chất đầy
đủ hơn và đời sống tinh thần phong phú, làm lành mạnh hóa
các quan hệ xã hội trên địa bàn xã.
c. Kết quả xây dựng phong trào văn hóa, làng văn
hóa.
Việc xây dựng làng văn hóa gắn liền với nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Xây
dựng làng văn hóa, cụm dân c và dòng họ văn hóa đều hòa
chung với nội dung là: xây dựng cơ sở vật chất làng xóm, phát
triển sản xuất, bảo vệ giữ vững tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới phải đi
đôi với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ tệ nạn xã
hội, ngăn chặn các hoạt động và sản phẩm văn hóa độc hại,
để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
nhân dân.
Xã Minh Tân tính đến hết năm 2009, kể từ khi phát
động phong trào ( năm 2005) với quá trình nỗ lực phấn đấu
của cán bộ các cấp, các ngành và sự đồng tình của đại đa số
10


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

nhân dân. Nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa của phong
trào của địa phơng; 5/5 thôn đều đăng ký xây dựng làng
văn hóa, cộng với sự vận động sáng tạo và phấn đấu của từng
thôn phong trào phát triển mạnh, qua nhiều lần thẩm định của
Sở văn hóa, Phòng văn hóa. Năm 1998 thôn Mạc Xá đã đợc
UBND tỉnh cấp bằng công nhận là làng văn hóa, với khí thế sôi
nổi thi đua của các làng, với sự nỗ lực phấn đấu cộng với sự
thiết thực. Đến năm 2000 làng Hùng Thắng tiếp tục đợc UBND
tỉnh cấp bằng công nhận làng văn hóa. Năm 2008 làng Mạc Xá
đợc UBND tỉnh khen duy trì tốt danh hiệu làng Văn Hóa,
Thông qua việc triển khai thực hiện tốt quy ớc làng văn
hóa, phấn đấu giữ vững phát huy danh hiệu gia đình văn
hóa, làng văn hóa cho thấy: Sự chuyển biến tích cực của các
mặt đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong các
làng, các dòng họ, các gia đình đăng ký giữ vững gia đình
văn hóa ngày càng chiếm từ 70- 90 %, các hoạt động khuyến
học, khuyến tài của các gia đình,dòng họ, thôn, xóm đợc triển
khai thực hiện, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo,
nhiều hộ gia đình làm giàu có hiệu quả, phong trào mỗi gia
đình tự làm công tác an ninh, trật tự, để góp phần cùng địa
phơng giữ vững trật tự an toàn ổn định chính trị có hiệu
quả rõ rệt, đồng thời hệ thống giao thông đợc cải tạo, nâng
cấp, công trình phúc lợi công cộng đợc Nhà nớc và nhân dân
cùng làm. Xây dựng tu bổ nh đờng, điện, trạm xá, nhà văn
hóa, tủ sách, th viện, nhà trờng 3 cấp học, sân thể thao vui
chơi giải trí từng bớc đợc tu sửa tạo nên nét đẹp truyền thống
Làng văn hóa trong cộng đồng dân c.

11


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

Các hoạt động nh văn hóa, văn nghệ, thể thao đợc thờng
xuyên tổ
chức giao lu tại Nhà văn hóa của các thôn, phục vụ các dịp lễ
hội với các đội văn nghệ Mộc mạc chân quê, cây đa giếng nớc
sân đình đợc nhân dân đồng tỉnh ủng hộ và tham gia
nhiệt tình thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ địa phơng
phát triển. Công tác thông tin tuyên truyền đợc nâng cao có
chất lợng hơn, đài truyền thanh xã đã có chơng trình đợc sắp
xếp hợp lý nội dung tuyên truyền kịp thời đờng lối chính sách
của Đảng, Nhà nớc, các quy định của địa phơng nêu tấm gơng
ngời tốt việc tốt, phê phán những hành vi thiếu văn hóa, vi
phạm pháp luật, công tác tuyên truyền đợc rộng khắp và thờng
xuyên. Nếp sống văn hóa ngày càng đợc nâng lên.
d. Kết quả thực hiện nếp sống mới trong việc cới,
việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.
Cấp ủy chính quyền địa phơng đã tổ chức xây dựng
quy chế nếp sống văn minh trong việc cới, việc tang, lễ hội,
tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để nhân dân hiểu rõ
mục đích, ý nghĩa bằng nhiều nguồn thông tin, bằng phơng
tiện thông tin đại chúng, bằng các hội nghị tổ chức Đảng đến
các đoàn thể. Qua tuyên truyền vận động và tổ chức thực
hiện đã đạt hiệu quả.
* Việc cới:
Trong xã hàng năm có khoảng 40 đám cới, các đám cới
đều tiến hành đăng ký kết hôn và các thủ tục theo trình tự
của pháp luật, đúng nghi lễ, theo phong tục tập quán của địa
phơng không ăn uống linh đình, tốn kém lãng phí. Mọi gia
đình đều nhận thức theo nếp sống văn hóa, tệ mợn rợu trong
12


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

ngày cới gây mất đoàn kết không còn. Hạn chế việc cới tảo
hôn, trung bình mỗi đám cới tổ chức trị giá khoảng 5 - 7 triệu
đồng. Việc tổ chức đám cới ở xã Minh Tân đã thực sự đi vào
theo nếp sống mới.
* Việc tang:
Xã Minh Tân đã tiến hành tổ chức tang lễ theo nếp sống
mới không còn
hủ tục rờm rà, mọi công tác tổ chức do Ban tang lễ xã kết hợp
với các thôn điều hành theo quy định. Ban tang lễ xã, trởng
thôn, trởng xóm và đại diện các gia đình khi có ngời qua đời,
gia đình báo cáo, Ban tang lễ đến cùng gia đình thống nhất
tổ chức tang lễ, không để ngời chết quá 24 giờ, kèn trống
không quá 22 giờ đêm và trớc 5 giờ sáng. Khi có việc cải táng
gia đình báo cáo chính quyền xã, báo cáo trởng thôn và ngời
quản trang để quy hoạch cho đảm bảo giữ vệ sinh môi trờng.
Việc tổ chức tang lễ ở xã Minh Tân đã đợc nhân dân
trong toàn xã thực hiện theo nếp sống văn minh, phát huy đợc
truyền thống quê hơng, giữ vững phong trào gia đình văn
hóa và làng văn hóa.
* Lễ hội:
Trong toàn xã Minh Tân có 02 ngôi đền, 02 ngôiđình,
04 ngôi chùa, 03 nơi thờ tự và 01 nhà thờ họ Vơng, 01 nhà thờ
họ Nguyễn, là những nơi thờ Thành Hoàng và ngời có công với
đất nớc và quê hơng, dòng họ ( theo truyền thuyết và lịch sử
để lại)
5 thôn, mỗi thôn có 1 Trung tâm vui chơi giải trí, văn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời phục vụ công việc
của làng xóm những nơi đền, đình, chùa, nơi thờ tự,là nơi
13


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

phục vụ tín ngỡng của nhân dân các làng, cấc xóm cũng nh
để phổ biến tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nớc.
Minh Tân là nơi có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, do
vậy nhân dân ở các làng, xóm luôn tôn thờ và giữ gìn, đồng
thời thờng xuyên góp sức, góp công, tu bổ, trùng tu mang lại
cảnh quan cũng nh truyền thống văn hóa của làng xã.
Theo phong tục truyền thống hàng năm cứ 22 tháng 8 là
ngày lễ hội truyền thống của Đền Mỹ Xá, Đền Mỹ Xá thờ ngời
anh hùng dân tộc áo vải Lê Lợi. Năm 2009 Đền Mỹ Xá đợc UBND
tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Ngày 10 tháng 2 ngày
hội truyền thống Đền thờ nghệ nhân gốm s Đặng Huyền
Thông thôn Hùng Thắng. Bộ văn hóa thông tin xếp hạng di tích
cấp quốc gia năm 2004. Việc tổ chức các lễ hội đợc chính
quyền quan tâm chỉ đạo chơng trình thống nhất. Đảm bảo
quyền tự do tín ngỡng của nhân dân cũng nh quy định của
địa phơng và pháp luậtcủa nhà nớc, các lễ hội đợc tổ chức
trang trọng và có văn hóa, Lễ hội thực sự là ngày hội của quần
chúng nhân dân mang lại đời sống văn hóa tinh thần cho
nhân dân, góp phần tạo dựng môi trờng hoạt động văn hóa
lành mạnh.
2. Những hạn chế, nguyên nhân hạn chế.
a. Những hạn chế.
Cùng với kết quả và những thành tích đã đạt đợc trong
phong trào toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phơng còn
hạn chế, bộc lộ một số tồn tại sau:
- Về nhận thức: Một số bộ phận Đảng viên và quần chúng
nhân dân cha nhận thức đầy đủ về phong trào, cha xác
14


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

định rõ trách nhiệm của mình trong cộng đồng, còn có quan
điểm chung chung về mục đích và yêu cầu của phong trào,
coi phong trào là của những ngời có trách nhiệm. Mặt khác do
trình độ nhận thức kém, có nhận thức sai lệch về mục đích
của phong trào.
- Về công tác chỉ đạo: Ban văn hóa thông tin là cơ quan
thờng trực, trực tiếp làm tham mu cho Đảng, chính quyền địa
phơng đôi khi cha chủ động và sáng tạo trong phong trào, các
ngành thành viên trong Ban chỉ đạo cha có sự phối kết hợp
đồng bộ nhịp nhàng. Do vậy công tác xây dựng gia đình văn
hóa, làng văn hóa đạt hiệu quả cha cao, các tranh chấp dân sự
trong làng xóm còn sảy ra, các tệ nạn xã hội trộm cắp, cờ bạc
vẫn xảy ra.
Việc xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh trong việc
cới việc tang, lễ hội ở một số nơi còn lãng phí, nảy sinh nhiều
tệ nạn, thủ tục còn phức tạp trong nghi lễ, tổ chức ăn uống sinh
hoạt ở một số gia đình còn làm to, quá khả năng của mình
còn biểu hiện, hiện tợng thơng mại hóa trong việc cới, việc
tang, lễ hội gây nhiều phiền hà phức tạp trong nhân dân.
- Việc tổ chức lễ hội ở các thôn xóm mặc dù chính
quyền xã đã thờng xuyên chỉ đạo song khuynh hớng còn phụ
thuộc vào Ban mặt trận ở các thôn xóm. Vì vậy chơng trình
tổ chức cha đợc sáng tạo, có nơi xuất hiện tệ mê tín dị đoan
nảy sinh trong các hoạt động lễ hội chùa.
Những vấn đề trên là những vấn đề nhức nhối, nó sẽ
làm sói mòn giá trị đạo đức truyền thống, phá hoại thuần
phong mỹ tục, gây ảnh hởng xấu đến đời sống tinh thần của
nhân dân. Những vấn đề không tích cực ngày càng bị
15


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

những bộ phận tiến tiến trong nhân dân phản đối và phê
phán.
b. Nguyên nhân hạn chế:
Do nền kinh tế của đất nớc chuyển sang nền kinh tế thị
trờng nên đã chi phối sự nghiệp văn hóa nói chung ở địa phơng cơ sở xã nói riêng.
- Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo quản lý
đôi khi còn coi nhẹ trong công tác, việc triển khai vận động
các phong trào còn mang tính hình
thức, có phát nhng không động.
- Công tác chỉ đạo ở các làng xóm xây dựng thực hiện,
duy trì quy ớc làng văn hóa lành mạnh trong việc cới, việc tang,
lễ hội, còn buông lỏng cha sát với thực tế. Việc tuyên truyền
nhận thức trong nhân dân cha đợc sâu rộng. Vai trò của các
đoàn thể quần chúng phát huy cha cao. Việc duy trì công tác,
chế độ kiểm tra cha đợc thờng xuyên. Đầu t kinh phí, vật chất
cho các phong trào thuộc lĩnh vực văn hóa còn hạn chế.
- Việc bố trí cán bộ làm công tác văn háo đôi khi cha hợp
lý, cha đúng với khả năng cho nên cha phát huy đợc vai trò của
cơ quan tham mu.
Từ những nguyên nhân tồn tại cơ bản nêu trên của địa
phơng cần có một số giải pháp chính nhằm tăng cờng công tác
quản lý trong sự nghiệp văn hóa ở cơ sở.
Phần thứ hai
Những giải pháp chủ yếu
Nâng cao hiệu quả quản lý về văn hóa ở xã Minh Tân.

16


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

Giải pháp 1: Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật
trong quản lý văn hóa
ở cơ sở.
Trong sự nghiệp quản lý văn hóa đất nớc ta đã có sắc
luật 03/SLT (1957) về quyền tự do xuất bản, Luật xuất bản năm
1993, Pháp lệnh bảo vệ sử dụng di tích lịch sử văn hóa và
danh lam thắng cảnh năm 1984, Luật báo chí ( 1990), Chế
định quyền tác giả trong Bộ luạt dân sự (1995), Nghị định
87/CP; 88/CP(1995); 31/CP ngày 26/6/2001, Chỉ thị 814/TTG
của Thủ tớng chính phủ.
Chính vì vậy các văn bản pháp quy xây dựng thành luật
để điều chỉnh hoạt động quản lý văn hóa hiện nay là nhu
cầu cần thiết, Nhà nớc cần cụ thể hóa các văn bản dới luật để
hớng dẫn các cấp, các cơ sở địa phơng thi hành. Pháp luật của
Nhà nớc hoàn thiện, góp phần cho địa phơng cụ thể hóa các
Nghị định, Chỉ thị của tỉnh, của huyện, cụ thể hóa các quy
định, quy chế của địa phơng nh quy định về việc cới, việc
tang, lễ hội, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt quy ớc xây dựng
làng văn hóa. Đồng thời Nhà nớc cũng cần sơm bổ sung hoàn
thiện một cách đầy đủ các văn bản pháp luật về quản lý văn
hóa nh luật
bản vệ các di tích văn hóa, luật quyền tác giả,...
Giải pháp 2: Tuyên truyền pháp luật trong nhân
dân một cách rộng rãi để nhân dân hiểu rõ và thực
hiện.
Bản chất Nhà nớc ta Chính quyền là của dân, do dân
và vì dân pháp luật Nhà nớc ta mang tính nhân dân tự giác
và thuyết phục. Do đó tuyên truyền pháp luật để nhân dân
17


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

hiểu và nhận thức đúng đắn thực hiện là công tác và việc
làm cực kỳ quan trọng. Trong thực tiễn cơ sở địa phơng nào
làm tốt công tác tuyên truyền, thì ở nới đó việc lãnh đạo quản
lý văn hóa thuận lợi, giữ vững tình hình chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội phát triển. Cơ sở địa phơng nào tuyên truyền
pháp luật không thờng xuyên và không sâu rộng thì đơng
nhiên việc lãnh đạo quản lý gặp nhiều khó khăn.
Chính vì vậy Nhà nớc phải có kế hoạch cấp tài liệu, in ấn
luật các văn bản dới luật, đầu t miễn phí cho các cơ sở địa
phơng để làm công cụ tuyên truyền, Nhà nớc cần quan tâm
hơn nữa xây dựng tủ sách pháp luật ngay tại địa phơng, nhất
là tủ sách về quản lý trong lĩnh vực văn hóa.
Đối với địa phơng phải có kế hoạch phổ biến tuyên
truyền bằng nhiều hình thức cụ thể, tuyên truyền trên các
thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị của tổ chức Đảng,
nhà nớc, đoàn thể quần chúng từ thôn xóm đến xã, thờng
xuyên tổ chức thi tìm hiểu pháp luật thông qua văn hóa, văn
nghệ, giao lu, thông qua quy ớc làng văn hóa. Nội dung tuyên
truyền phải phong phú có
sáng tạo, đa dạng các loại hình để thu hút ngời nghe không
nhàm chán...
Giải pháp thứ 3: Hoàn thiện xây dựng bộ máy, hệ
thống tổ chức và h quản lý văn hóa ở cơ sở.
Đối với nớc ta thực tế trong lĩnh vực văn hóa tuy đã có các
hệ thống tổ chức song cha chặt chẽ, cha có khuỗn mẫu cụ thể
làm chuẩn mực. Do vậy đề đảm bảo các hoạt động có hiệu
quả hơn nữa trong công tác quản lý văn hóa, việc xây dựng bộ

18


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

máy, hệ thống tổ chức là hết sức cần thiết nhất là trong tình
hình hiện nay.
Đối với địa phơng việc hoàn thiện bộ máy tổ chức quản
lý văn hóa là công việc bắt buộc và cần phải thờng xuyên đổi
mới xác định là nhiệm vụ lâu dài xuyên suốt trong quá trình
công tác. Trong hệ thống tổ chức phải quy định thực tế cũng
nh truyền thống, phong tục tập quán của địa phơng, công tác
văn hóa ở cơ sở là chủ yếu là lãnh đạo và tổ chức các hoạt
động văn hóa, tinh thần của quần chúng, cán bộ Đảng viên là
lực lợng chủ yếu làm công tác văn hóa cơ sở.
Giải pháp 4: Tăng cờng đào tạo, bồi dỡng đội ngũ
cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở.
Công tác văn hóa ở cơ sở là công tác vận động quần
chúng có sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và quản lý của chính
quyền địa phơng do nhân dân tự tổ chức và hởng thụ. Hiện
nay ở xã có định biên một số cán bộ văn hóa, một Phó chủ tịch
phụ trách văn xã, Đảng ủy có cán bộ phụ trách tuyên giáo và các
đoàn thể đều có ngời phụ trách tuyên giáo đó là lực lợng lãnh
đạo, chỉ đạo làm công tác văn hóa ở cơ sở.
Để thực hiện nhiệm vụ của công tác văn hóa ngoài lực lợng lòng cốt trên, cần xây dựng một lực lợng cộng tác viên đông
đảo, nhiệt tình, có năng khiếu, có trách nhiệm và am hiểu về
văn hóa.
Để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công tác văn hóa
ở cơ sở cần đầu
t kinh phí, mua các trang thiết bị, công cụ phơng tiên hoạt
động. Đồng thời cử cán bộ tham dự các lớp bồi dỡng về công tác
văn háo do tỉnh, huyện mở. Những cán bộ làm công tác văn
19


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

hóa phải có trình độ, năng lực, có uy tín chuyên môn giỏi,
mặt khác sắp xếp cán bộ đúng với sở trờng năng lực, phát huy
năng lực của đội ngũ cán bộ, cán bộ làm công tác văn hóa
chính là thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở cơ sở.
Giải pháp 5: Xây dựng các chơng trình kế hoạch và
phát triển văn hóa.
Đối với địa phơng: Hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ phát
triển sự nghiệp văn háo nói chung phải có kế hoạch phát triển
các hoạt động văn hóa. Cụ thể nh tiếp tục duy trì, phát triển
thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa bằng quy ớc làng văn hóa, xây dựng thực hiện quy chế
nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cới, việc tang, lễ hội,
phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đặc biệt
là các phong trào văn nghệ quần chúng ở các làng xóm. Tổ
chức thờng xuyên các hội thi tìm hiểu lịch sử cách mạng của
quê
hơng, đất nớc các phong tục, tập quán truyền thống của làng,
xã...
Phát động nhân dân tham gia phong trào xây dựng quỹ
khuyến học, khuyến tài, Hội chữ thập đỏ, Hội làm vờn giúp
nhau làm kinh tế giỏi nhân điển hình xuất sắc.
Đây là nhiệm vụ trung tâm, thờng xuyên của công tác
văn hóa ở cơ sở. Căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể mà đề ra những
chỉ tiêu thi đua, xây dựng các hơng ớc, các quy ớc tập thể cho
các gia đình, các làng xóm...Phấn đấu xã Minh Tân năm 2015
trở thành đơn vị xã văn hóa.
Giải pháp 6: Tập hợp sức mạnh quần chúng nhân
dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
20


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

Bác Hồ đã từng nói: Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cùng xong
Để tập hợp đợc sức mạnh địa phơng cơ sở cần phát huy
dân chủ, xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Gắn mục tiêu xây
dựng đời sống văn hóa với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội,
nâng cao đời sống của nhân dân. Sử dụng sức mạnh tổng hợp
để làm công tác văn hóa ở cơ sở. Công tác văn hóa ở cơ sở là
của toàn dân. Xây dựng đời sống văn hóa phải đi đôi với việc
bảo tồn bản sắc dân tộc, bài trừ tệ nạn xã hội, ngăn chặn các
hoạt động sản phẩm văn hóa độc hại.
Tăng cờng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ quần
chúng đáp ứng nhu cầu thởng thức nghệ thuật, đáp ứng nhu
cầu giao tiếp, tiếp xúc gặp gỡ của mọi lứa tuổi. Thông qua văn
nghệ quần chúng, công tác văn hóa góp phần nâng cao nhận
thức, bồi dỡng tình cảm cách mạng, tình cảm quê hơng cho
nhân dân.Sức mạnh của nhân dân làm công tác văn hóa ở cơ
sở là phát huy truyền thống văn hóa quê hơng, xây dựng con
ngời mới, xây dựng đời sống văn hóa mới, làm cho mọi ngời
dân có đời sống vật chất đầy đủ và đời sống tinh thần
phong phú, làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, thiết thực,
thực hiện cuộc vận động : Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa góp phần cùng cả nớc xây dựng và phát triển
Nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Giải pháp 7: Tăng cờng sự kiểm tra về các hoạt
động văn hóa ở cơ sở.
Đồi với chính quyền xã phải kết hợp và sử dụng đồng bộ
các biện pháp giữa kinh tế, giáo dục, hành chính, chính quyền
quản lý chặt chẽ các hoạt động có kiểm tra, có khen thởng,
21


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

biểu dơng kịp thời, đồng thời bài trừ các tai tệ nạn xã hội, ngăn
chặn các hoạt động và sản phẩm văn hóa độc hại góp phần
thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị ở cơ sở đồng thời
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Giải pháp 8: Tăng cờng công tác quản lý văn hóa ở
cơ sở.
Đối với địa phơng cần phát triển các hoạt động văn hóa
văn nghệ quần chúng, thúc đẩy công tác xây dựng làng văn
hóa đồng thời phải giữ vững danh hiệu làng văn hóa, gia
đình văn hóa. Do vậy việc quản lý các hoạt động văn hóa là
công việc khó khăn, phức tạp cần phải có sự kiên trì bền bỉ,
vận dụng linh hoạt các biện pháp.
- Cần nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và toàn
dân về văn hóa. Qua đó nhận thức rõ hơn về vai trò của văn
hóa, nhất là trong việc phát triển
nguồn lực con ngời.
- Việc xây dựng đời sống vật chất ở cơ sở cần chú ý
đến xây dựng cảnh quan văn hóa, quản lý cảnh quan văn hóa
( các di tích đền, chùa, trờng học, trạm y tế, đờng, chợ nông
thôn) đó chính là văn hóa, là xã hội, kinh tế, chính trị.
- Quản lý bằng quy ớc ( vì văn hóa có tính tự quản) công
tác văn hóa ở cơ sở là của toàn dân, nhng phải có lực lợng nòng
cốt, chủ lực. Đó là đội ngũ cán bộ và tổ chức làm công tác văn
hóa của Đảng, của chính quyền, của các đoàn thể, của các tổ
chức xã hội khác.
- Quản lý văn hóa ở cơ sở dựa trên cơ sở pháp luật, quản
lý bằng quy ớc sẽ phát huy đợc sức mạnh tổng hợp của cộng
đồng, hớng con ngời tới cái chân, thiện, mỹ góp phần thực hiện
22


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất tinh
thần của nhân dân.
Giải pháp 9: Tăng cờng đầu t cơ sở vật chất, tài
chính cho công tác văn hóa ở cơ sở.
Đối với địa phơng, trong kế hoạch ngân sách hàng năm
phải có nguồn ngân sách nhất định để đầu t cho các hoạt
động văn hóa. Ban văn hóa thông tin xã là cơ quan tham mu có
kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tế, để đầu t của địa
phơng, còn tổ chức phát động trong nhân dân tập trung sức
mạnh vật chất, các cá nhân, tập thể có lòng hảo tâm với các
hoạt động văn hóa, bằng mọi hình thức nguồn lực tập trung
kinh phí cho hoạt động văn hóa ở cơ sở.
Đầu t cho các hoạt động văn hóa ở cơ sở là một hoạt
động sản xuất do vậy cần tính toán đến hiệu quả đầu t
ngân sách cho văn hóa cũng theo những nguyên tắc trong hoạt
động khác trong tài chính. Phải đạt tới mục tiêu mà Đảng và
Nhà nớc đã đề ra.
Làm tốt công tác đầu t cơ sở vật chât tài chính cho các
hoạt động văn hóa, sẽ góp phần tích cực vào thực hiện các
nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại háo nông nghiệp nông thôn.

Phần thứ ba
Kiến nghị và kết luận
23


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

I. Kiến nghị:
- Đảng và Nhà nớc có chính sách u tiên, đầu t ngân sách
cho cấp xã để xây dựng các công trình văn hóa, tôn tạo các di
tích lịch sử, di tích văn hóa cũng nh xây dựng các phong trào
về văn hóa.
- Hoàn chỉnh các hệ thống về lĩnh vực văn hóa và quản
lý văn hóa.
- Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng với cán bộ làm công tác
văn hóa ở cơ sở.
II. Kết luận:
Văn hóa là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội. Văn hóa
là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động
lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết
Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ơng Đảng khóa VIII và
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng
khẳng định đờng nối văn hóa là Xây dựng nền văn hóa tiên
tiến, đạm đà bản sắc dân tộc. Để đạt đợc mục tiêu đó, mục
tiêu công tác văn hóa ở cơ sở là phất huy truyền thống văn hóa
quê hơng, của dân tộc, góp phần bồi dỡng xây dựng con ngời
mới, xây dựng đời sống văn hóa mới, làm cho mọi ngời dân có
đời sống vật chất đầy đủ và đời sống tinh thần phong phú,
lành mạnh hóa các quan hệ xã hội trên địa bàn, thiết thực thực
hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống
văn hóagóp phần cùng với cả nớc xây dựng và phát triểu nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Đồng thời cần phát huy dân chủ, xã hội hóa các hoạt động
văn hóa. Gắn xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế
24


Tiểu luận tốt nghiệp
văn hóa - K5

Nguyễn Văn Th - Lớp quản lý

xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cần sử dụng sức mạnh
tổng hợp để làm công tác văn hóa ở cơ sở. Công tác văn hóa ở
cơ sở là của toàn dân nhng phải có lực lợng nòng cốt, chủ lực.
Đó là đội ngũ cán bộ và tổ chức làm tốt công tác văn hóa của
Đảng, của chính quyền, của các đoàn thể, của các tổ chức xã
hội khác.
Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phải đi đôi với bảo
tồn bản sắc văn
hóa dân tộc, bài trừ các tệ nạn xã hội, ngăn chặn các hoạt
động và sản phẩm văn hóa độc hại. Các hoạt động văn hóa ở
cơ sở, góp phần trực tiếp nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân, góp thêm sức mạnh cùng cả nớc đẩy nhanh
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông
thôn trong thời kỳ hiện nay.
Minh Tân, ngày 30
tháng 4 năm 2010.
Ngời
viết

Nguyễn
Văn Th

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×