Tải bản đầy đủ

Chu khánh dư nhiều tác giả

nhiều tác giả

Chu Khánh Dư

nhiều tác giả

Chu Khánh Dư
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chu Khánh Dư

nhiều tác giả
Chu Khánh Dư
Tiểu sử

Nhà thơ Trung Quộc Tên là Khả Cửu; Khánh Dư là tên tự của ông. Thi đậu tiến sĩ trong thời Bảo
Lịch (825 - 827), đời Ðường Kính Tông. Trước khi đi thi, Khánh Dư làm bài thơ Khuê Ý với câu đầu
là Ðộng phòng tạc dạ đình hồng chúc dâng lên Trương Tịch, lúc này đang làm chức Thủy Bộ lang
trung. Trương Tịch làm thơ đáp lại, nhờ đó tiếng tăm họ Chu lan rộng khắp nơi.

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: Nhạn Môn Quan
Được bạn: đưa lên
vào ngày: 5 tháng 10 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×