Tải bản đầy đủ

Cao thích nhiều tác giả

nhiều tác giả

Cao Thích

nhiều tác giả

Cao Thích
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Cao Thích

nhiều tác giả
Cao Thích
Tiểu sử

Cao Thích (? - 765) tự là Ðại Phu, người Thương châu (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Thường đến Biện
Châu, cùng Lý Bạch, Ðỗ Phủ uống rượu, làm thơ. Ðời Ðường Huyền Tông, thi đậu tiến sĩ, được bổ
làm chức úy tại Phong Khâu. Không hợp ý nguyện, từ chức. Rồi được Tướng Ca Thư Hàn cử trông
coi việc thư ký. Sau làm Gián nghị đại phu; tỏ ra có khí tiết, dám nói thẳng. Bị Lý Phục Quốc ghen

ghét, đổi ra làm thứ sử tại hai châu Thục, Bành. Rồi làm Tiết độ sứ Tây Xuyên, về triều làm Hình bộ
thị lang, đổi làm Tán kỵ thường thị được phong tước Bột Hải huyện hầu.
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: Đặc Trưng
Được bạn: đưa lên
vào ngày: 5 tháng 10 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×