Tải bản đầy đủ

Simple present Thì Hiện tại đơn

TOPIC 3:
Simple Present


a) Use:
- Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả:
+ Một thói quen sinh hoạt.
Eg: I always brush my teeth before I go to bed
+ Một sự việc mang tính thường xuyên lặp đi lặp lại.
Eg: I celebrate my birthday every year.
+ Sự thật hiển nhiên.
Eg: Waters boil at 100 degree.
+ Một sự việc diễn ra trong tương lai được lên lịch cụ thể. ( vd: thời gian
biểu, chương trình hoặc kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu...)
Eg: The meeting starts at 9 a.m.


b) Form:

Động từ thường


Động từ
“to be”( am/ is/
are)

Khẳng
định

S1 + V
S2 + V s/es

I + am
We/ They/ You +
are
He/ She/ It + is

Phủ
định

S1 + do not/ don’t + V
S2 + does not/ doesn’t + V

S + to be + not +...

Nghi
vấn

Do/ Does + S + V ?

To be + S +...?


•Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

+ Always (luôn luôn) ,
Usually (thường xuyên),
Often (thường xuyên),
Frequently (thường xuyên) ,
Sometimes (thỉnh thoảng),
Seldom (hiếm khi),
Rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) ,
Never (không bao giờ),
Generally (nhìn chung),
Regularly (thường xuyên).

+ Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi
ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm)
+ Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/
year,……. (một lần / hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..một ngày/
tuần/ tháng/ năm)


Lưu ý
1. Cách thêm s/es:
– Thêm s vào đằng sau hầu hết các động từ: want-wants;
work-works;…
– Thêm es vào các động từ kết thúc bằng ch, sh, x, s, o:
watch-watches; miss-misses; wash-washes; fix-fixes;…
– Bỏ y và thêm ies vào sau các động từ kết thúc bởi một phụ
âm + y:
study-studies;…
2. Cách phát âm phụ âm cuối s/es: Chú ý các phát âm phụ
âm cuối này phải dựa vào phiên âm quốc tế chứ không dựa
vào cách viết.
– /s/:Khi từ có tận cùng là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/
– /iz/:Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/
(thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)
– /z/:Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm còn lạiBài 1: Điền trợ động từ:
1.I ………. like tea.
2.He ………. play football in the afternoon.
3. You ………. go to bed at midnight.
4. They……….do homework on weekends.
5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.
6. My brother ……….finish work at 8 p.m.
7. Our friends ………. live in a big house.
8. The cat ………. like me.

Bài 2: Chọn dạng đúng của từ
1.I catch/catches robbers. My dad is a driver.
2. He always wear/wears a white coat.
3. They never drink/drinks beer.
4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.
5. She have/has a pen.
6. Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.
7. Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teach
8. She teach/teaches students.


Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc
She 1.(not study) doesn’t study on Saturday. He 2.(have)
has a new haircut today. I usually 3.(have) …
have….breakfast at 6.30. Peter 4.(not/ study)……doesn’t
study….very hard. He never gets high scores. My mother
often 5.(teach) teaches me English on Saturday evenings.
I like Math and she 6.(like) likes Literature. My sister 7.
(wash) washes….dishes every day. They 8.(not/ have)
don’t have breakfast every morning.
Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc :
1.My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________
2.He (stay) up late? (sometimes) => ____________
3. I (do) the housework with my brother. (always) =>
___________
4. Peter and Mary (come) to class on time. (never) =>
___________
5. Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________
6. You (go) shopping? (usually) => ____________
7. She (cry). (seldom) => ____________
8. My father (have) popcorn. (never) => ____________


BVN:Viết lại câu hoàn chỉnh
Eg: They / wear suits to work? =>Do they wear suits to wor
she / not / sleep late at the weekends =>________
we / not / believe the Prime Minister =>________
you / understand the question? =>________
they / not / work late on Fridays =>________
David / want some coffee? =>________
she / have three daughters =>________
when / she / go to her Chinese class? =>________Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở Thì hiện tại đơn.
1. I (be) ________ at school at the weekend.
2. She (not study) ________ on Friday.
3. My students (be not) ________ hard working.
4. He (have) ________ a new haircut today.
5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.
6. She (live) ________ in a house?
7. Where (be)____ your children?
8. My sister (work) ________ in a bank.
9. Dog (like) ________ meat.
10. She (live)________ in Florida.


11. It (rain)____ almost every day in Manchester.
12. We (fly)________ to Spain every summer.
13. My mother (fry)________ eggs for breakfastevery morning.
14. The bank (close)________ at four o'clock.
15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________
he'll pass.
16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without
even trying.
17. My life (be)____ so boring. I just (watch)_____ TV every
night.
18. My best friend (write)________ to me every week.
19. You (speak) ________ English?
20. She (not live) ________ in HaiPhong city.


Bài 2: Chọn đáp án đúng.
1. I don’t stay/ doesn’t stay at home.
2. We don’t wash/ doesn’t wash the family car.
3. Doris don’t do/ doesn’t do her homework.
4. They don’t go/ doesn’t go to bed at 8.30 p.m.
5. Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.
6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.
7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.
8. She don’t use/ doesn’t use a ruler.
9. Max, Frank and Steve don’t skate/ doesn’t skate in
the yard.
10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.


Bài 3: Hoàn thành các câu hỏi sau:
1. How/ you/ go to school/ ?
- How do you go to school?
2. what/ you/ do/ ?
___________________________________ ?
3. where/ John/ come from/ ?
___________________________________ ?
4. how long/ it/ take from London to Paris/ ?
___________________________________ ?
5. how often/ she/ go to the cinema/ ?
___________________________________ ?
6. when/ you/ get up/ ?
___________________________________ ?
7. how often/ you/ study English/ ?
___________________________________ ?
8. what time/ the film/ start/ ?
___________________________________ ?
9. where/ you/ play tennis/ ?
___________________________________ ?
10. what sports/ Lucy/ like/ ?
___________________________________ ?


Bài 4: Bài tập trắc nghiệm:
1. I _____ (be) a student.
A. am
B. is
C. are
2. My father __________ excuses when I feel like going to
the cinema.
A. make always
B. make always
C. always makes
3. His students ________ (not, speak) German in class.
A. don’t speak
B. doesn’t speak
C. not speak
4. She ________ (not, be) six years old.
A. isn't
B. not is
C. are not
5. John ________ (work) in a supermarket.
A. works
B. working
C. work


6. The flowers _______________ (be, normally) watered by Bob.
A. are normally
B. normally are
C. normally is
7. Danny ________ (phone) his father on Sundays.
A. phons
B. phones
C. phone
8. I ___________ (not, know) what you mean.
A. doesn't know
B. not know
C. don't know
9. My husband and his colleague __________ golf whenever they are
A. play
B. plays
C. are playing
10. John always __________ on time for meetings.
A. arrives
B. are arriving
C. is arriving


11. Barbara usually __________ dinner for her husband after work.
A. cooks
B. are cooking
C. is cooking
12. Mr. and Mrs. Parsons __________ to work together every day.
A. drive
B. drives
C. are driving
13. My parents normally __________ breakfast at 7:00 a.m.
A. eat
B. are eating
C. is eating
14. My best friend ________ to me every week.
A. write
B. writies
C. writes

15. John ________ very hard in class, but I don't think he'll pass the c
A. try
B. trys
C. tries


16. The bank ________ at four o'clock.
A. closes
B. will close
C. is close
17. It ________ almost every day in Manchester.
A. rain
B. rains
C. raines
18. My life is so boring -- I just ________ TV every night.
A. watch
B. watchies
C. watches

19. Jo is so smart that she ________ every exam without even trying.
A. pass
B. passes
C. is passes
20. My mother ________ eggs for breakfast every morning.
A. is frying
B. is fry
C. fries
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×