Tải bản đầy đủ

LUẬN văn QUOC HÙNG ngày 24 07 2018

i

CHẤP THẬN CỦA HỘI ĐỒNG
Luận văn này, với tựa đề là: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực
làm việc của nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư
Và Thuốc Thú Y” do học viên Nguyễn Quốc Hùng thực hiện theo sự hướng dẫn của
TS. Nguyễn Ngọc Minh Luận văn đã được báo cáo và được hội đồng chấm luận văn
thông qua ngày …/…/……

ỦY VIÊN

THƯ KÝ

(Ký tên)

(Ký tên)

PHẢN BIỆN 1
(Ký tên)

PHẢN BIỆN 2

(Ký tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên)


ii

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm
việc của nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư Và
Thuốc Thú Y” này, lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Ngọc Minh
đã hướng dẫn tận tình và giúp đỡ tôi về mọi mặt để hoàn thành luận văn.
Tiếp theo, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Cô trường đại học Tây
Đô đã truyền đạt cho tôi những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn quý báu, nhờ đó
tôi có được nền tảng kiến thức để thực hiện luận văn của mình. Tôi cũng xin chân
thành cảm ơn đến Anh/Chị đồng nghiệp và bạn bè của tôi đã giúp đỡ, chia sẽ, hỗ trợ
tôi trong quá trình nghiên cứu và thu thập dữ liệu cho luận văn.

Cần Thơ, ngày 09 tháng 06 năm 2018.
Tác giả thực hiện luận văn

Nguyễn Quốc Hùng


iii

TÓM TẮT
Luận văn “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của
nhân viên văn phòng Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư và Thuốc
Thú Y” được thực hiện nhằm đánh giá các nhân tố tác động đến động lực làm việc
cho nhân viên làm việc tại Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư và Thuốc
Thú Y. Thông qua lược khảo tài liệu, cơ sở các lý thuyết về động lực làm việc và
các thuyết về nhu cầu. Tác giả đã chọn mô hình mười yếu tố tạo động lực của
Kovach để xây dựng mô hình nghiên cứu cho mình. Thang đo của mô hình nghiên
cứu đã được điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của công ty sau khi thảo luận với
chín chuyên gia trong công ty. Mô hình nghiên cứu ban đầu bao gồm tám biến độc
lập: (1) Cấp trên, (2) Đồng nghiệp, (3) Thu nhập và phúc lợi, (4) Môi trường làm
việc, (5) Đào tạo và thăng tiến, (6) Công việc thú vị và thách thức, (7) Chính sách
khen thưởng và công nhận, (8) Thương hiệu và văn hóa công ty. Tác giả sử dụng
phương pháp hỗn hợp bao gồm: phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu
định lượng để thực hiện nghiên cứu này. Nghiên cứu định tính nhằm làm rõ nghĩa,
xác nhận, hiệu chỉnh và bổ sung các biến quan sát. Nghiên cứu định lượng được
thực hiện với mẫu gồm 230 nhân viên văn phòng đang làm việc tại Công ty cổ phần
Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư và Thuốc Thú Y thông qua phiếu khảo sát ý kiến nhân
viên văn phòng để đánh giá thang đo và đánh giá sự phù hợp của mô hình nghiên
cứu. Phần mềm SPSS 20.0 được sử dụng để xử lý số liệu. Kết quả phân tích
Cronbach’s Alpha và nhân tố khám phá cho thấy thang đo sử dụng trong nghiên cứu
là phù hợp.
Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy có 07 nhân tố có tác động dương
đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật
Tư và Thuốc Thú Y. Trong đó, biến Thu nhập và phúc lợi (TN) có tác động mạnh
nhất (β1 = 0,357) đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng, tiếp theo các biến
có tác động đến động lực làm việc giảm dần là Công việc thú vị và thách thức (CV)
(β2=0,183), Môi trường làm việc (MT) (β3=0,159), Đào tạo và thăng tiến (DT) (β4


iv

= 0.154), Quản lý trực tiếp (QL) (β5=0,108), Thương hiệu và văn hóa công ty (TH)
(β6 = 0.097), Chính sách khen thưởng và công nhận (KT) (β7 = 0.090).
Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số hàm ý quản trị để tăng động
lực làm việc cho nhân viên văn phòng tại Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh
Vật Tư và Thuốc Thú Y. Ngoài ra tác giả cũng đã đưa ra một số hạn chế của đề tài
và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.


v

ABSTRACT
The thesis “Analyzing the Factors that influence the working motivation of
office employee of Veterinary Medicine Import-Export Joint Stock Company” is
carried out to analyze the factors that influence the working motivation of office
employee of Veterinary Medicine Import-Export Joint Stock Company. Based on
reference document researches, theoretical basis of motivations for working and
theories on needs. The author refers to Kovach’s ten factor model of motivations to
build the thesis’s specialized research model. The scale of research model is
adjusted with feedbacks from nine experts in the Company to suit with the
Company’s characteristics. The initially research model consists of eight variables:
(1) Direct supervisors, (2) Colleagues, (3) Income and benefits, (4) Work
environment, (5) Training and promotion opportunities, (6) interesting work and
challenge, (7) Reward and recognition policy, (8) Brand power and Company
culture. The author uses mixed methods research which consist of qualitative
research and quantitative research for the thesis. Qualitative research is used to
clarify, validate, adjust and add observable variables. Quantitative research is carried
out on a sample of 230 office employee currently working for Veterinary Medicine
Import-Export Joint Stock Company by means of surveys to evaluate the scale and
the suitability of research model. The software SPSS 20.0 is utilized to process data.
The results from Cronback’s Alpha reliability measure and Exploratory Factor
Analysis show that the scale of research model is suitable.
Multivariate regression analysis result indicated that there were 07 factors that
influenced the working motivation of office employee of Veterinary Medicine
Import-Export Joint Stock Company, in which the variable Income and benefits
(TN) had the strongest influence (β1 = 0,357) to the working motivation of office
employee, the next variables that influenced the working motivation in declining
order were Enjoyable work and challenge (CV) (β2=0,183), Work environment
(MT) (β3=0,159), Training and promotion opportunities (DT) (β4 = 0.154), Direct


vi

supervisors (QL) (β5=0,108), Brand power and Company culture (TH) (β6 = 0.097),
Reward and recognition policy (KT) (β7 = 0.090).
From the findings, the author suggested some administrative implications to
improve working motivation at Veterinary Medicine Import-Export Joint Stock
Company. In addition, the author also indicated some limitations of the thesis and
proposed directions for further researches in the future.


vii

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động
lực làm việc của nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật
Tư Và Thuốc Thú Y” là công trình nghiên cứu do chính bản thân tôi thực hiện và
được sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Ngọc Minh.
Cơ sở lý luận tham khảo từ các tài liệu được nêu ở phần tài liệu tham khảo,
những trích dẫn trong luận văn đều có nguồn trích dẫn rõ ràng, số liệu và kết quả
nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực không sao chép của bất cứ
luận văn nào và chưa được trình bày hay công bố ở bất cứ công trình nghiên cứu nào
khác trước đây. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và tính trung thực
của luận văn này.
Cần Thơ, ngày 09 tháng 06 năm 2018.
Tác giả thực hiện luận văn

Nguyễn Quốc Hùng


viii

MỤC LỤC
CHẤP THẬN CỦA HỘI ĐỒNG ........................................................................... I
LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... II
TÓM TẮT ............................................................................................................ III
ABSTRACT ........................................................................................................... V
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................... VII
DANH SÁCH BẢNG ........................................................................................ XIII
DANH SÁCH HÌNH........................................................................................... XV
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... XVI
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI ....................................................................1
1.1 Lý do chọn đề tài .............................................................................................1
1.2 Lược khảo tài liệu............................................................................................2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................7
1.2.1 Mục tiêu chung ..........................................................................................7
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..........................................................................................7
1.4 Câu hỏi nghiên cứu..........................................................................................7
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................8
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................8
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................8
1.6 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................8
1.6.1 Nghiên cứu sơ bộ .......................................................................................8
1.6.2 Nghiên cứu chính thức ...............................................................................9
1.7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài........................................................ 10
1.8 Kết cấu luận văn ............................................................................................ 10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ................. 12
2.1 Khái niệm Động lực làm việc ........................................................................ 12
2.2 Một số lý thuyết về động lực ......................................................................... 15
2.2.1 Thuyết nhu cầu của Maslow..................................................................... 15
2.2.2 Thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg (1959) ..................................16


ix

2.2.3 Thuyết kỳ vọng của Vroom (1964) .......................................................... 18
2.2.4 Thuyết công bằng của J.Stacey Adam(1963)............................................ 20
2.2.5 Thuyết củng cố ........................................................................................ 20
2.2.6 Học thuyết về sự tăng cường tích cực của B.F.Skinner ............................ 20
2.2.7 Nghiên cứu của Hackman và Oldham (1976) ........................................... 21
2.2.8 Lý thuyết động lực làm việc ..................................................................... 22
2.2.9 Mô hình mười yếu tố tạo động lực của Kovach(1987) ............................. 22
2.3 Đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thuyết: .................................................... 23
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................. 33
3.1 Thiết kế nghiên cứu ....................................................................................... 33
3.2 Nghiên cứu định tính ..................................................................................... 34
3.3 Nghiên cứu chính thức ................................................................................. 36
3.4 Phương pháp chọn mẫu ................................................................................. 37
3.5 Thiết kế thang đo cho bảng câu hỏi ............................................................... 37
3.5.1 Thiết kế bảng câu hỏi .............................................................................. 37
3.5.2 Diễn đạt và mã hóa thang đo .................................................................... 38
3.6 Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu ......................................................... 40
3.6.1 Phân tích thống kê mô tả .......................................................................... 40
3.6.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha ..................................... 41
3.6.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA ............................................................ 42
3.6.4 Phân tích hồi quy đa biến ......................................................................... 43
3.6.5 Kiểm định giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể - trường hợp mẫu
độc lập (Independent – samples T- test) ............................................................ 44
3.6.6 Phân tích phương sai (ANOVA) .............................................................. 45
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 47
4.1 Giới thiệu nơi nghiên cứu .............................................................................. 47
4.1.1 Sự hình thành Công ty ............................................................................. 47
4.1.2 Cơ cấu tổ chức ......................................................................................... 49
4.1.3 Cơ cấu nguồn nhân lực: ........................................................................... 49


x

4.1.4 Lĩnh vực kinh doanh và mạng lưới phân phối .......................................... 50
4.1.5 Kết quả kinh doanh .................................................................................. 51
4.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu .................................................................... 51
4.2.1 Kết quả khảo sát về giới tính .................................................................... 52
4.2.2 Theo độ tuổi............................................................................................. 52
4.2.3 Theo trình độ học vấn .............................................................................. 52
4.2.4 Theo thâm niên ........................................................................................ 53
4.2.5 Chức vụ ...................................................................................................53
4.2.6 Thu nhập..................................................................................................54
4.3 Kiểm định độ tin cậy của thang đo ................................................................ 54
4.3.1 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Quản lý trực tiếp........................ 55
4.3.2 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Đồng nghiệp .............................. 55
4.3.3 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Thu nhập và phúc lợi ................. 56
4.3.4 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Môi trường làm việc .................. 56
4.3.5 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Đào tạo và thăng tiến ................. 57
4.3.6 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Công việc thú vị và thách thức ..57
4.3.7 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố chính sách khen thưởng và công
nhận.................................................................................................................. 58
4.3.8 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Thương hiệu và văn hóa công ty 58
4.3.9 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Động lực làm việc ..................... 59
4.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ................................................................ 59
4.4.1 Phân tích nhân tố đối vối biến độc lập...................................................... 60
4.4.2 Phân tích nhân tố đối với biến phụ thuộc ................................................. 64
............................................................................................................................ 65
4.5 Phân tích tương quan và phân tích hồi quy đa biến ........................................ 66
4.5.1 Phân tích tương quan ............................................................................... 66
4.5.2 Phân tích hồi quy ..................................................................................... 67
4.6 Thảo luận kết quả nghiên cứu ........................................................................ 72
4.6.1 Thảo luận với các kết quả nghiên cứu trước đó ........................................ 72


xi

4.6.2 Thảo luận về động lực làm việc cho nhân viên văn phòng tại Công ty CP
SXKD Vật Tư và Thuốc Thú Y ........................................................................ 74
4.7 Kiểm định sự khác biệt về động lực làm việc của nhân viên .......................... 74
4.7.1 Kiểm định sự khác biệt động lực làm việc theo giới tính .......................... 75
4.7.2 Kiểm định sự khác biệt động lực làm việc theo độ tuổi ............................ 75
4.7.3 Kiểm định sự khác biệt động lực làm việc theo trình độ ........................... 76
4.7.4 Kiểm định sự khác biệt động lực làm việc theo thâm niên........................ 76
4.7.5 Kiểm định sự khác biệt động lực làm việc theo mức thu nhập .................. 77
4.7.6 Kiểm định sự khác biệt động lực làm việc theo chức vụ ........................... 77
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ .......................................... 79
5.1 Kết luận......................................................................................................... 79
5.2 Hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên văn phòng
Công ty CP SXKD Vật Tư Và Thuốc Thú Y ....................................................... 81
5.2.1 Tăng động lực làm việc thông qua thu nhập và phúc lợi........................... 83
5.2.2 Tạo động lực làm việc thông qua Đào tạo và thăng tiến ........................... 86
5.2.3 Tạo động lực làm việc thông qua Công việc thú vị và thách thức ............. 87
5.2.4 Tạo động lực làm việc thông qua thương hiệu và văn hóa công ty ........... 88
5.2.5 Tạo động lực làm việc thông qua chính sách khen thưởng và công nhận ..90
5.2.6 Tạo động lực làm việc thông qua Quản lý trực tiếp ..................................91
5.2.7 Tạo động lực làm việc thông qua Môi trường làm việc ............................ 92
5.3 Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................ 94
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................. 95
PHỤ LỤC .............................................................................................................. 99
Phụ lục 1: Bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên gia .................................................... 99
Phụ lục 2: Bảng câu hỏi nghiên cứu chính thức ................................................. 106
Phụ lục 3: Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu ....................................................... 111
Phụ lục 4: Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha ............................................... 115
Phụ lục 5: Kết quả kiểm định EFA .................................................................... 119
Phụ lục 5.1 kiểm định EFA các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc ..... 119


xii

Phụ lục 5.2 kiểm định EFA đối với Động lực làm việc ................................... 126
Phụ lục 6: Kết quả ma trận phân tích tương quan và hồi quy ............................. 127
Phụ lục 6.1 : Kết quả ma trân phân tích tương quan ........................................ 127
Phụ lục 6.2: Kết quả phân tích hồi quy ........................................................... 128
Phụ lục 7: Kiểm định mối quan hệ giữa các biến kiểm soát và động lực làm việc
.......................................................................................................................... 131
Phụ lục 8: Kết quả phân tích thống kê mô tả...................................................... 137


xiii

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 3.1: Thang đo và mã hóa thang đo .................................................................38
Bảng 4.1: Kết quả hoạt động kinh doanh ................................................................ 51
Bảng 4.2: Mô tả mẫu theo giới tính ........................................................................ 52
Bảng 4.3: Mô tả mẫu theo độ tuổi ........................................................................... 52
Bảng 4.4: Mô tả mẫu theo trình độ học vấn ............................................................ 53
Bảng 4.5: Mô tả mẫu theo thâm niên ...................................................................... 53
Bảng 4.6: Mô tả mẫu theo chức vụ ......................................................................... 54
Bảng 4.7: Mô tả mẫu theo thu nhập ........................................................................ 54
Bảng 4.8: Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Quản lý trực tiếp ...................................55
Bảng 4.9: Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Đồng nghiệp ......................................... 56
Bảng 4.10: Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Thu nhập và phúc lợi .......................... 56
Bảng 4.11: Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Môi trường làm việc ........................... 57
Bảng 4.12: Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Đào tạo và thăng tiến .......................... 57
Bảng 4.13: Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Công việc thú vị và thách thức ............ 58
Bảng 4.14: Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Chính sách khen thưởng và công nhận 58
Bảng 4.15: Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Thương hiệu và văn hóa công ty ......... 59
Bảng 4.16: Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Động lực làm việc............................... 59
Bảng 4.17: Kết quả phân tích nhân tố-Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến động lực
làm việc .................................................................................................................. 61
Bảng 4.18: Kết quả phân tích nhân tố-Thang đo động lực làm việc ........................ 64
Bảng 4.19: Tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng động lực làm việc của nhân viên
............................................................................................................................... 66
Bảng 4.20: Hệ số hồi quy và thống kê đa cộng tuyến (lần đầu) ..... Error! Bookmark
not defined.
Bảng 4.21: Mức độ phù hợp của mô hình-Phân tích phương sai ANOVAb ............ 68
Bảng 4.22: Mức độ giải thích của mô hình ............................................................. 69


xiv

Bảng 4.23: Thống kê phân tích các hệ số hồi quy - Coefficientsa .. Error! Bookmark
not defined.
Bảng 4.24: So sánh kết quả nghiên cứu với các nghiên cứu trước ........................... 73
Bảng 4.25: Thống kê mô tả - Động lực làm việc của nhân viên .............................. 74
Bảng 4.26: Kiểm định độc lập t-Test theo giới tính ................................................. 75
Bảng 4.27: Kiểm định Levene phương sai của các nhóm tuổi .................................75
Bảng 4.28: Kết quả ANOVA của các nhóm tuổi ..................................................... 76
Bảng 4.29: Kiểm định Levene phương sai của các nhóm trình độ ........................... 76
Bảng 4.30: Kết quả ANOVA của các trình độ ........................................................ 76
Bảng 4.31: Kiểm định Levene phương sai của các nhóm thâm niên........................ 76
Bảng 4.32: Kết quả ANOVA của các nhóm thâm niên ........................................... 77
Bảng 4.33: Kiểm định Levene phương sai của các mức thu nhập ........................... 77
Bảng 4.34: Kết quả ANOVA của các mức thu nhập ............................................... 77
Bảng 4.35: Kiểm định Levene phương sai của các chức vụ .................................... 77
Bảng 4.36: Kiểm định Post Hoc theo các chức vụ................................................... 78


xv

DANH SÁCH HÌNH
Hình 2.1 Các cấp bậc của nhu cầu Maslow ............................................................. 15
Hình 2. 2 Thuyết hai nhân tố của Herzberg ............................................................. 17
Hình 2. 3 Mô hình kỳ vọng của Vroom (Isacc eta.,2001) [26] ................................ 19
Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất ..................................................................... 31
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu .............................................................................. 33
Hình 3.2 Mô hình nghiên cứu ................................................................................. 35
Hình 4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty CP SXKD Vật Tư và Thuốc Thú Y ..... 49
Hình 4.2: Mô hình nghiên cứu để chạy hồi quy đa biến .......................................... 65
Hình 4.3: Biểu đồ tần số của phần dư chuẩn hóa..................................................... 69
Hình 4.4: Biểu tần số P – P ..................................................................................... 70
Hình 4.5: Mô hình kết quả nghiên cứu .................................................................... 72


xvi

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CP: Cổ phần.
SXKD: Sản xuất kinh doanh.
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.
MTV: Một Thành viên.
ĐH: Đại học.
NXB: Nhà xuất bản.
TP: Thành phố.
HCM: Hồ Chí Minh.


1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh các nhà quản lý cần phải quan tâm
thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự thay đổi nhanh chóng
của khoa học công nghệ đã tạo ra những thách thức không nhỏ cho những doanh nghiệp
nào không tìm được cách tiếp cận công nghệ một cách hợp lý. Khi đã có nguồn nhân lực
chất lượng cao, đã có Công nghệ tiên tiến thì đòi hỏi nhà quản lý phải quan tâm đến công
tác tạo động lực cho người lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần
cho người lao động. Công tác tạo động lực cho người lao động của doanh nghiệp được
thực hiện thông qua các chính sách nhân sự như các biện pháp kích thích về vật chất và
kích thích về tinh thần.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra sâu rộng
tạo ra nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức cho các doanh nghiệp. Cạnh tranh giữa
các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài ngày càng sâu sắc. Doanh
nghiệp hoạt động kinh doanh ngoài vốn, tài sản, công nghệ sản xuất... thì không thể thiếu
được đó là nguồn lực con người. Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý
giá nhất của tổ chức.
Khi có nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho tổ chức lợi thế cạnh tranh mà
còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức, cho nên quản lý con
người luôn được tổ chức, nhà quản trị đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động quản trị.
Động lực làm việc của người lao động là rất quan trọng. Khi người lao động có Động lực
làm việc cao, họ say mê làm việc, tìm tòi và sáng tạo trong công việc, họ sử dụng mọi kỹ
năng, kỹ xảo của mình để thực hiện công việc, họ luôn muốn cống hiến cho tổ chức.
Ngược lại, khi người lao động không có Động lực Làm việc hoặc suy giảm động lực, họ
sẽ không còn tha thiết với công việc, làm việc cầm chừng, không chủ động và kém hiệu
quả, năng suất lao động của tổ chức sẽ giảm và mục tiêu của tổ chức không đạt được.
Mỗi con người là một cá thể khác nhau về tâm lý, tính cách, hành động, ý chí… Do
vậy, động lực thúc đẩy họ làm việc cũng khác nhau. Vấn đề đặt ra với nhà quản trị là xác


2

định chính xác các yếu tố thuộc động lực làm việc cho nhân viên để từ đó có các chính
sách và giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích tính tự giác và nhận thức trong lao động
của tất cả mọi người trong việc hoàn thành các nhiệm vụ.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật
Tư và Thuốc Thú Y đã phát triển không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh
chóng của mình Công ty đã thuê 6 ha đất trong khu Công nghiệp Sông Hậu để xây dựng
nhà máy, kho bãi mới. Đầu năm 2015 Công ty hoàn thành xây dựng hai phân xưởng
thuốc Tiêm và thuốc sát trùng và đã đi vào hoạt động, năm 2016 phân xưởng thuốc Feed
Additive đi vào hoạt động. Đầu năm 2017 Công ty tiến hành xây dựng giai đoạn 2, kế
hoạch cuối năm 2017 sẽ hoàn thành các phân xưởng sản xuất còn lại đó là Phân xưởng
thuốc bột, Phân xưởng thuốc nước và phân xưởng Beta-lactam. Đầu năm 2016 Công ty
chính thức đưa phần mềm quản trị nguồn lực ERP vào ứng dụng thay thế cho phần mềm
kế toán cũ. Chính những thay đổi để vươn lên tầm cao mới như trên, bắt buộc Công ty
phải thay đổi cơ cầu nhân sự của mình, và chính bản thân của nhân viên cũng phải học
hỏi và thay đổi phong cách làm việc để đáp ứng được những nhu cầu đổi mới của Công
ty. Chính trong giai đoạn này Công Ty rất cần nâng cao động lực làm việc của nhân viên
nhằm giúp họ đáp ứng được những mục tiêu mà Công ty đề ra.
Làm thế nào để có đội ngũ nhân viên làm việc thật là hiệu quả, cống hiến hết mình?
Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cần phải tạo động lực cho họ. Khi nhân viên có
động lực làm việc thì họ sẽ thực hiện công việc đạt hiệu quả hơn. Đây là điều mà Công
ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh rất mong muốn có được từ nhân viên của mình. Từ
những lý do trên nên tác giả chọn “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm
việc của nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư Và
Thuốc Thú Y” làm đề tài nghiên cứu.
1.2 Lược khảo tài liệu
Võ Quốc Hùng (2016): “Các yếu tố tạo động lực làm việc cho công chức tại Chi
Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh”. Mục tiêu nghiên cứu là phân tích, đánh
giá sự ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến động lực làm việc cho công chức tại Chi
cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra các hàm ý quản trị để gia tăng
động làm việc cho công chức. phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định


3

lượng để thực hiện nghiên cứu này. Tác giả lựa chọn mô hình mười yếu tố động viên
được phát biểu bởi Kovach (1987) và các nghiên cứu trước làm cơ sở nền tảng cho
nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 05 yếu tố có tác động dương đến động lực làm
việc cho công chức tại Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó,
yếu tố Thu nhập và phúc lợi có tác động mạnh nhất (β2 = 0.323), tiếp theo là yếu tố
Quan hệ với đồng nghiệp (β6 = 0.274), tiếp đến là yếu tố Bản chất công việc (β3 =
0.224), tiếp đến là yếu tố Điều kiện làm việc (DKLV) (β1 = 0.214), và tác động thấp
nhất là yếu tố Cơ hội đào tạo và thăng tiến (DTTT) (β4 = 0.173)
Nguyễn Hoàng Thanh Nhàn (2016): Nghiên cứu động làm việc cho nhân viên
kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là đo
lường các yếu tố tạo động lực làm việc của nhân viên với tổ chức, đề ra được các giải
pháp giúp Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam có thể tạo cho nhân viên kinh doanh có động
lực làm việc để làm việc hiệu quả hơn. Xác định các yếu tố tác động đến động lực của
nhân viên. Phân tích các yếu tố động lực làm việc của nhân viên kinh doanh tại
Vinamilk. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm gia tăng động lực cho nhân viên,
để mang lại hiệu quả làm viêc cao cho Công ty. Thông qua việc Kiểm định thang đo
bằng hệ số tin cậy Crobach’s Alpha; Phân tích nhân tố khám phá EFA; phân tích hồi
quy; các kiểm định khác cho thấy có 9 yếu tố với 42 biến quan sát ảnh hưởng đến động
lực làm việc của nhân viên, bao gồm: (1) Thu nhập và phúc lợi, (2) Đào tạo và thăng
tiến, (3) Môi trường làm việc, (4) Thương hiệu và văn hóa công ty, (5) Quản lý trực tiếp,
(6) Tham gia lập kế hoạch, (7) Khen thưởng và công nhận, (8) Thách thức trong công
việc, (9) Công việc thú vị. Trong đó Tham gia lập kế hoạch là yếu tố có ảnh hưởng mạnh
nhất đến động lực làm việc của nhân viên.
Nguyễn Minh Tấn (2015) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc
của nhân viên Công ty cổ phần du lịch An Giang. Mục tiêu của đề tài là phân tích các
nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An
Giang, từ đó đề ra các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động. Mô hình
nghiên cứu đưa ra gồm tám thành phần. Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm điều
chỉnh bổ sung biến quan sát cho các thang đo. Nghiên cứu định lượng sử dụng phương
pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố phám phá, phân tích tương quan


4

và hồi quy với số lượng mẫu quan sát gồm 230 nhân viên. Phân tích hồi quy, các kiểm
định khác cho thấy có 4 nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đó là : (1) Thương
hiệu và văn hóa Công ty, (2) Môi trường làm việc, (3) Quản lý trực tiếp, (4) Thu nhập và
phúc lợi. Trong đó Thương hiệu và văn hóa công ty là nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất
đến động lực làm việc của nhân viên.
Lê Thùy Linh (2015) Nghiên cứu Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao
động tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Tùng Phương, thành phố Thanh Hoá. Mục
tiêu đề tài : Phân tích thực trạng của việc tạo động lực làm việc cho người lao động tại
Công Ty; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại
Công ty; Thông qua việc phân tích Cronbach Alpha, sử dụng mô hình hồi quy bội để
đánh giá mức độ tác độ của các nhân tố đến động lực làm việc, phân tích Anova để biết
được sự phù hợp của mô hình hồi quy. Rút ra được động lực làm việc chịu ảnh hưởng
của 6 nhân tố theo thứ tự giảm dần như sau: (1) Điều kiện làm việc; (2) Tình hình kinh
doanh; (3) Lãnh đạo; (4) Chế độ chính sách; (5) Đồng nghiệp; (6) Tính chất công việc.
Hoàng Văn An (2015) Nghiên cứu Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho
người lao động tại Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Thanh Hóa. Mục tiêu đề tài là
Phân tích thực trạng động lực làm việc cho người lao động và các hoạt động tạo động lực
lao động cho người lao động tại Công ty; Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực
làm việc cho người lao động tại Công ty; Đề xuất một số giải pháp nhằm tạo động lực
làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần mía đường Lam sơn. Thông qua phân
tích thông kê mô tả và phương pháp phân tích nhân tố để xác định các nhân tố ảnh
hưởng đến động lực làm việc của người lao động. Kết quả nghiên cứu có 6 nhóm nhân tố
ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty bao gồm: (1) chế độ
lương thưởng và phúc lợi; (2) Điều kiện làm việc; (3) Năng lực lãnh đạo; (4) Tính chất
công việc;(5) Đào tạo và thăng tiến; (6) Đồng nghiệp.
Đoàn Thị Mỹ Hằng (2014) Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao
động tại Công ty Cổ phần in và sản xuất bao bì Huế. Mục tiêu của đề tài: Phân tích,
đánh giá thực trạng động lực làm việc và các nhân tố tạo động lực làm việc của người
lao động tại Công ty Cổ phần in và sản xuất bao bì Huế. Đề xuất một số giải pháp nhằm
nâng cao động lực làm việc, góp phần gia tăng năng suất lao động và lòng trung thành


5

của người lao động đối với Công ty trong thời gian tới. Phương pháp nghiên cứu dùng
kỹ thuật thảo luận tay đôi và diễn dịch về tất cả các khái niệm liên quan, khám phá, điều
chỉnh và bổ sung các biến quan sát dùng để đo lường các khái niệm trong mô hình; Kiểm
định độ tin cậy của thang đo và mô hình nghiên cứu; phân tích nhân tố khám phá (EFA),
phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu khám phá ra 7 nhân tố ảnh hưởng đến động lực
làm việc: (1) lương thưởng và phúc lợi; (2) môi trường làm việc; (3) mối quan hệ với
đồng nghiệp và cấp trên; (4) bố trí, sử dụng lao động; (5) sự hứng thú trong công việc;
(6) cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp; (7) trách nhiệm và công nhận sự đóng
góp.
Bùi Thị Minh Thu (2014): Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm
việc của nhân viên trực tiếp sản xuất ở tổng công ty lắp ráp máy Việt Nam (Lilama).
Nghiên cứu đã tiến hành phân tích kết quả thu thập được từ quan sát, kiểm định độ tin
cậy của thang đo và phân tích nhân tố. Sau đó phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính
bội theo hồi quy đa biến thông thường, nghiên cứu đã phát hiện 07 nhân tố ảnh hưởng
đến động lực làm việc của nhân viên trực tiếp sản xuất Lilama là: (1) Văn hóa doanh
nghiệp, (2) công việc, (3) cơ hội đào tạo và phát triển, (4) điều kiện làm việc, (5) lương
và chế độ phúc lợi, (6) mối quan hệ với đồng nghiệp, (7) mối quan hệ lãnh đạo. Trong đó
Lương và phúc lợi với văn hóa doanh nghiệp là yếu tố tác động mạnh nhất đến động lực
làm việc. Trong đó Lương và chế độ phúc lợi là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến động
lực làm việc của nhân viên.
Theo nghiên cứu của Linder (1998) “Nghiên cứu tìm hiểu về động lực làm việc
của các nhân viên thuộc hai trung tâm của Đại học bang Ohio là Trung tâm Doanh
nghiệp và Trung tâm nghiên cứu và mở rộng Piketori” . Mô hình mười yếu tố tạo động
lực cho nhân viên của Kovach (1987) được sử dụng làm công cụ nghiên cứu. Bảng câu
hỏi chỉ yêu cầu người trả lời sắp xếp các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc từ một
đến mười với một là quan trọng nhất và mười là ít quan trọng nhất. Sử dụng phương
pháp thống kê mô tả để cho dữ liệu phân tích. Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu này cho
nhà quản trị biết mức độ quan trọng của từng yếu tố tạo động lực cho nhân viên theo thứ
tự sau: (1) Công việc thú vị, (2) Được công nhận đầy đủ thành tích công việc, (3) Cảm
giác được tham gia, (4) Công việc ổn định, (5) Lương cao, (6) Sự thăng tiến và phát triển


6

nghề nghiệp, (7) Điều kiện làm việc tốt, (8) Sự gắn bó của cấp trên với nhân viên, (9) Xử
lý kỷ luật khéo léo, tế nhị, (10) Sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp trong việc giải quyết vấn
đề cá nhân.
Charles & Marshall(1992) nghiên cứu động lực làm việc của nhân viên của khách
sạn Caribean. Mục tiêu nghiên cứu: 1) Yếu tố nào tác động nhiều nhất đến động lực làm
việc của nhân viên khách sạn ở Caribean; 2) Xem có sự khác nhau trong động lực làm
việc giữa các đặc điểm cá nhân khác nhau; 3) Khám phá ý nghĩa nghiên cứu để cung cấp
cho các nhà quản lý khách sạn ở Caribean. Mẫu nghiên cứu 255 nhân viên từ bảy khách
sạn ở Hoàn Đảo Bahamas thuộc vùng biển Caribean. Bảng câu hỏi dựa trên mô hình
mười yếu tố của công việc của Kovach(1987) và các câu hỏi thuộc đặc điểm cá nhân.
Nhân viên được yêu cầu xếp hạng các yếu tố thúc đẩy làm việc của họ theo thứ tự từ một
đến mười với một là quan trọng nhất và 10 là ít quan trọng nhất.
Simons& Enz (1995) nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của
nhân viên. Mục đích nghiên cứu: 1) Điều tra về các yếu tố nào tác động đến động lực
làm việc của nhân viên khách sạn tại Mỹ và Canada; 2) Phát hiện những khác biệt giữa
động lực làm việc của nhân viên khách sạn khác với nhân viên làm trong các ngành công
nghiệp khác; 3) Xem có sự khác nhau trong động lực dựa trên giới tính và tuổi; 4) Có sự
khác biệt trong động lực làm việc dựa vào các bộ phận khác nhau trong động lực làm
việc. Nghiên cứu sử dụng 10 yếu tố công việc động viên của Kovach(1987) để làm công
cụ điều tra ban đầu. Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 278 nhân viên của mười khách
sạn tại Mỹ và Canada. Người trả lời xếp hạng những gì nhân viên thấy tác động nhất đến
động lực làm việc của họ theo thứ tự từ 1 đến 10. Với 1 là quan trọng nhất và 10 là ít
quan trọng nhất. Đồng thời thu thập thông tin cá nhân: giới tính, độ tuổi, bộ phận công
tác để so sánh. Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu này cho biết mức độ ảnh hưởng các yếu
tố đến động lực làm việc của nhân viên theo thứ tự như sau: (1) Lương cao, (2) Công
việc ổn định, (3) Sự thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, (4) Điều kiện làm việc tốt, (5)
Công việc thú vị, (6) Được công nhận đầy đủ thành tích công việc, (7) Sự gắn bó của cấp
trên với nhân viên, (8) Cảm giác được tham gia, (9) Xử lý kỷ luật khéo léo, tế nhị, (10)
Sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp trong việc giải quyết vấn đề cá nhân.


7

Wong, Siu, Tsang(1999) thực hiện nghiên cứu “Các yếu tố tác động đến động
lực nhân viên khách sạn tại Hồng Kông”. Mục đích của nghiên cứu: 1) có mối quan hệ
giữa các yếu tố cá nhân và mười yếu tố công việc liên quan đến nhân viên khách sạn
Hồng Kông. 2) Đề xuất phương pháp tác động đến động lực làm việc của nhân viên dựa
trên những đặc điểm cá nhân khác nhau. Nghiên cứu cũng sử dụng 10 yếu tố công việc
động viên của Kovach(1987) làm công cụ và cũng yêu cầu người trả lời sắp xếp các yếu
tố ảnh hưởng đến động lực làm việc từ 1 đến 10. Kết quả nghiên cứu như sau: (1) Sự
thăng tiến và phát triển nghề nghiệp; (2) Sự gắn bó của cấp trên với nhân viên; (3)
Lương cao; (4) Công việc ổn định; (5) Điều kiện làm việc tốt; (6) Được công nhận đầy
đủ thành tích công việc; (7) Công việc thú vị; (8) Cảm giác được tham gia ; (9) Xử lý kỷ
luật khéo léo, tế nhị; (10) Sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp trong việc giải quyết các vấn đề
cá nhân, là những yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến động lực làm việc của nhân viên.
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Mục tiêu nghiên cứu đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm
việc của nhân viên văn phòng tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Vật Tư Và
Thuốc Thú Y. Từ đó, đề ra các hàm ý quản trị tạo động lực làm việc cho nhân viên.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Để thực hiện mục tiêu chung, luân văn sẽ giải quyết các mục tiêu cụ thể sau:
(1) Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên văn
phòng tại Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư Và Thuốc Thú Y.
(2) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên văn
phòng tại Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư Và Thuốc Thú Y.
(3) Đề xuất một số hàm ý quản trị tạo động lực làm việc cho nhân viên văn phòng
tại Công ty CP SXKD Vật Tư Và Thuốc Thú Y.
1.4 Câu hỏi nghiên cứu
- Thực trạng động lực làm việc tại Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư
Và Thuốc Thú Y trong thời gian qua như thế nào?
- Các nhân tố nào ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng Công
ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư và Thuốc Thú Y?


8

- Giải pháp nào tạo động lực làm việc cho nhân viên văn phòng Công ty cổ phần
Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư và Thuốc Thú Y?
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân
viên văn phòng Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư và Thuốc Thú Y.
- Đối tượng khảo sát là nhân viên văn phòng của Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh
Doanh Vật Tư Và Thuốc Thú Y.
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu
- Nghiên cứu được thực hiện tại Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư và
Thuốc Thú Y và các công ty con 100% vốn.
- Số liệu thứ cấp: Nghiên cứu được xây dựng trên cơ sở thu thập số liệu báo cáo
của Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư và Thuốc Thú Y từ năm 2014 đến
năm 2016 và các nghiên cứu về con người như lý thuyết hai nhân tố của Thuyết mong
đợi của Vroom, Thuyết công bằng, Thuyết xếp đặt mục tiêu (trích lại từ Robins và
DeCenzo, 2004; theo Chu Văn Toàn, 2009) và một số nghiên cứu ứng dụng lý thuyết
trên như thang đo động viên nhân viên của Nguyễn Ngọc Lan Vy, Trần Kim Dung năm
2005 được thu thập từ tạp chí Phát triển kinh tế số 224.
- Số liệu sơ cấp: Tác giả tiến hành phỏng vấn nhân viên văn phòng với số mẫu là
250, dự kiến số mẫu thu về và có thể đưa vào phân tích là 230 phiếu, thời gian thực hiện
từ tháng 26/11/2017 đến tháng 25/12/2017.
1.6 Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này được thực hiện thông qua 2 bước chính: nghiên cứu sơ bộ và
nghiên cứu chính thức.
1.6.1 Nghiên cứu sơ bộ
Thực hiện bằng phương pháp định tính, sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm nhằm
xem xét các yếu tố động lực của Kovach(1987) đã đầy đủ và hợp lý chưa để điều chỉnh
các yếu tố cho hợp lí.
Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và
nghiên cứu định lượng sơ bộ. Kỹ thuật thảo luận nhóm được sử dụng trong nghiên cứu


9

định tính để khám phá, điều chỉnh, bổ sung các thang đo cho phù hợp với điều kiện
nghiên cứu; Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng cách gửi bảng câu hỏi khảo sát cho
các đối tượng nghiên cứu trong Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư và Thuốc
Thú Y. Thông tin thu được từ nghiên cứu định lượng sơ bộ dùng để sàng lọc các biến
quan sát, đo lường các khái niệm thành phần cho phù hợp với khái niệm trong luận văn.
1.6.2 Nghiên cứu chính thức
Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng,
câu hỏi điều tra thông qua google drive sẽ được gởi đến email của các đối tượng điều tra.
Tác giả sẽ email, điện thoại hướng dẫn, gợi ý để đối tượng điều tra trả lời bảng câu hỏi,
google drive sẽ thu lại kết quả trả lời của bảng câu hỏi, tác giả lấy kết quả từ google
drive tiến hành phân tích. Mục đích của nghiên cứu định lượng chính thức là nhằm
khẳng định lại các thành phần cũng như giá trị, độ tin cậy của thang đo và kiểm định mô
hình lý thuyết. Sử dụng thang đo để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm
việc của nhân viên. Mô hình sử dụng thang đo Likert 5 mức độ, với lựa chọn số 1 là
“Hoàn toàn không đồng ý” cho đến lựa chọn số 5 “Hoàn toàn đồng ý”.
Dữ liệu được thu thập, mã hóa và làm sạch trải qua các bước phân tích sau:
Thống kê mô tả, các phương pháp thống kê được sử dụng trong đề tài như sau: Sử
dụng phương pháp đồ thị, phương pháp phân tích tần số. Thống kê mô tả với các chỉ tiêu
như: tần suất, tỷ lệ, trung bình, độ lệch chuẩn.
Đánh giá độ tin cậy của thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha, các biến không phù
hợp sẽ bị loại và thang đo sẽ được chấp nhận khi hệ số Cronbach’s Alpha đạt yêu cầu.
Phân tích nhân tố EFA được sử dụng trong nghiên cứu nhằm loại bỏ bớt các biến
đo lường không đạt yêu cầu.
Kiểm định các giả thuyết của mô hình và độ phù hợp tổng thể của mô hình.
Phân tích hồi quy bội để xác định nhân tố nào ảnh hưởng đến động lực làm việc
của nhân viên và nhân tố nào ảnh hưởng nhiều nhất.
Bước sau cùng là thực hiện kiểm định T – Test và phân tích ANOVA(Analysis of
variance) nhằm tìm sự khác biệt có ý nghĩa thống kê theo một vài đặc tính cá nhân ảnh
hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty.
Đề tài được thực hiện theo quy trình nghiên cứu gồm các bước sau:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×