Tải bản đầy đủ

bien ban thanh tra gviao vien

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên
Thời gian: Ngày tháng năm 200
Ngời kiểm tra: .
Kiểm tra giáo viên: Trờng Tiểu học Nam Lĩnh
Năm học: 200 - 200
nội dung kiểm tra
1- Kế hoạch,chỉ tiêu biện pháp thực hiện nhiệm vụ đợc giao:


2- Giáo án:..
3- Giải bài tập,các đề thi hay,các đề thi học sinh giỏi các cấp:..
...
4- Sổ ghi chép tổng hợp:


5- Sổ chủ nhiệm:


6- Sách giáo khoa,tài liệu tham khảo,bồi dỡng giáo viên:7- Phân phối chơng trình:


8- Sổ điểm:


9- Hồ sơ tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:


10- Dự giờ thăm lớp:


11- Đồ dùng dạy học:


Nhận xét chung:........

Điểm:. Xếp loại: ..
Nam Lĩnh,ngày tháng năm 200
Giáo viên đợc kiểm tra: Ngời kiểm tra:
biênbản thanh tra giáo viên
Họ và tên: ... Năm sinh: ..
Hệ đào tạo: . Năm tốt nghiệp: ... Năm vào ngành: .
Dạy lớp: .. Trờng Tiểu học Nam Lĩnh
Các công việc đợc giao: ...
Kết quả thanh tra lần trớc ngày tháng năm ....
Đợc xếp loại: ....
I-kết quả kiểm tra các mặt
1- Kiểm tra trình độ nghiệp vụ tay nghề:
- Tiết 1: .... Xếp loại: ...
- Tiết 2: ..... Xếp loại:
- Tiết 3: .... Xếp loại: ....
- Nhận xét trình độ nghiệp vụ tay nghề:
- Đợc xếp loại: .
2- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
Thành tích u khyết điểm chính: ...
Đợc xếp loại:
3- Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác:
Ưu điểm: ...
Khuyết điểm: .
Đợc xếp loại:
4- Kết quả giảng dạy và giáo dục: Duy trì sĩ số:
Các bài kiểm tra hiện tại: Tổng số bài: ... Số bài đạt yêu cầu trở lên: ...
Tỷ lệ: ..%.
Kết quả lên lớp: .
Nhận xét chất lợng học sinh về mọi mặt: .

Đợc xếp loại:
Đánh giá chung: .
Tổng quát u điểm:
Tổng quát khuyết điểm: .
Tồn tại: ..
Xếp loại chung: .
II- các kiến nghị
Đối với giáoviên: .. .

Đối với trờng: ..
Nam Lĩnh,ngày tháng năm 200
ý kiến giáo viên hiệu trởng thanh tra viên

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×