Tải bản đầy đủ

LUAT KINH DOANH BDS 2017

PHÁP LUẬT KDBĐS
TS. TRẦN HUỲNH THANH NGHI


VBPL ĐIỀU CHỈNH HĐKDBĐS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luật KDBĐS 2014
Luật Nhà ở 2014
Luật Đất đai 2013
Luật Xây dựng 2014
Luật Đầu tư 2014
Bộ luật Dân sự 2015


VBPL ĐIỀU CHỈNH HĐKDBĐS

8.
9.
10.
11.
12.
13.

LUẬT ĐẤU THẦU 2013
LUẬT THƯƠNG MẠI 2005
LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
LUẬT GIÁ 2012
LUẬT QUY HOẠCH
----------------------------------------------


PL CHO HOẠT ĐỘNG KDBĐS

LUẬT KDBĐS
26/11/2014

QUỐC HỘI

NGHỊ ĐỊNH 76/2015

CHÍNH PHỦ

Thông tư 11/2015

BỘ XD


KHÁI NIỆM KDBĐS
Là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt
động XD, mua, nhận chuyển nhượng để
bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê
lại, cho thuê mua BĐS; thực hiện
DVMGBĐS; Sàn GDBĐS; tư vấn BĐS
hoặc QLBĐS nhằm mục đích sinh lợi.


Môi giới BĐS, tư
vấn BĐS, QLBĐS
và Sàn GDBĐS


KHÁI NIỆM THUÊ MUA
Là thỏa thuận giữa các bên, theo đó
BTM thanh toán trước cho bên cho thuê
mua một khoản tiền và được SD nhà,
CTXD đó; số tiền còn lại được tính thành
tiền thuê; sau khi thanh toán đủ số tiền
thuê mua thì BTM trở thành CSH đối với
nhà, CTXD đó.


NGUYÊN TẮC KDBĐS
1

Bình đẳng trước PL, tự do thoả thuận
không trái PL

KDBĐS tại KV ngoài phạm vi bảo vệ
2 QPAN theo quy hoạch và KHSDĐ được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
3

BĐS đưa vào KD phải có đủ ĐK

4

Trung thực, công khai, minh bạch


BĐS ĐƯA VÀO KINH DOANH
1.
2.
3.
4.

Nhà, CTXD có sẵn của TC, cá nhân
Nhà, CTXD hình thành trong tương
lai của các TC, cá nhân
Nhà, CTXD là TS công được CQNN
có thẩm quyền cho phép đưa vào KD
Các loại đất được phép chuyển
nhượng, cho thuê, cho thuê lại
QSDĐ theo quy định của PLĐĐ


Đối tượng mua BĐS


Đối tượng mua BĐS
1.

2.

Việt kiều, DN có VĐTNN được mua, thuê
mua nhà, CTXD để sử dụng làm VP làm
việc, cơ sở SXKD, DV theo đúng công
năng SD của nhà, CTXD đó.
Việt kiều, DNVĐTNN ngoài KDBĐS
được mua, nhận chuyển nhượng, thuê,
thuê mua BĐS để KD theo quy định tại
Điều 11 của Luật KDBĐS


Phạt và bồi thường trong HĐ
Phạt và BTTH do chậm tiến độ
thanh toán hoặc chậm tiến độ bàn
giao BĐS do các bên thỏa thuận
và phải được ghi rõ trong HĐ.


ĐK Để NHÀ, CTXD ĐƯA VÀO KD
Có ĐKQSH nhà, CTXD gắn liền với
đất trong GCNQSDĐ. Đối với nhà,
CTXD có sẵn trong DAĐTKDBĐS thì
chỉ cần có GCNQSDĐ
2. Không có tranh chấp
3. Không bị kê biên THA.
1.


ĐK ĐỐI VỚI ĐẤT ĐƯA VÀO KD
1.
2.
3.

4.

Có QSDĐ theo quy định PLĐĐ
Không có tranh chấp về QSDĐ
QSDĐ không bị kê biên để bảo đảm
THA
Trong thời hạn sử dụng đất.


ĐIỀU KIỆN KD BĐS

PHẢI
THÀNH
LẬP DN
(HTX)

CTCP, CTY TNHH,
CTHD, DNTN

PHẢI
ĐKDN

SỞ KẾ
HOẠCH &
ĐT

PHẢI
CÓ VỐN
PHÁP
ĐỊNH

20 TỶ VND


LOẠI TRƯ
TC, HGĐ, cá nhân bán, chuyển
nhượng, cho thuê, cho thuê mua
BĐS quy mô nhỏ, không thường
xuyên thì không phải thành lập
DN nhưng phải kê khai nộp thuế


NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CĐT


PHẠM VI KDBĐS CỦA NĐT TRONG
NƯỚC
1.

2.
3.

Mua nhà, CTXD để bán, cho thuê, cho thuê
mua
Thuê nhà, CTXD để cho thuê lại
Đối với đất được Nhà nước giao thì được
ĐTXD nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
chuyển nhượng QSDĐ dưới hình thức phân lô,
bán nền; đầu tư XDHTKT nghĩa trang, nghĩa
địa để chuyển nhượng QSDĐ gắn với HTKT đó


PHẠM VI KD CỦA NĐT TRONG NƯỚC
4.

5.

6.

7.

Đối với đất được NN cho thuê thì được ĐTXD nhà ở để
cho thuê; ĐTXD nhà, CTXD không phải là nhà ở để bán,
cho thuê, cho thuê mua
Đất được NN công nhận QSDĐ thì được ĐTXD nhà,
CTXD để bán, cho thuê, cho thuê mua
Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân thì được ĐTXD nhà, CTXD để bán, cho
thuê, cho thuê mua
Đối với đất thuê của tổ chức, HGĐ, cá nhân thì được
ĐTXD nhà, CTXD để cho thuê theo đúng mục đích SDĐ


PHẠM VI KDBĐS CỦA NĐT TRONG
NƯỚC
8.

9.

Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một
phần DABĐS của CĐT để xây dựng nhà,
CTXD để bán, cho thuê, cho thuê mua
Nhận chuyển nhượng, thuê QSDĐ của tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân để ĐTXD hạ
tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê
đất đã có HTKT đó
VIỆT KIỀU KHÔNG ĐƯỢC
1.

2.

Mua nhà, CTXD để bán, cho thuê, cho thuê
mua
Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu
tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê
mua; chuyển nhượng QSDĐ dưới hình thức
phân lô, bán nền theo quy định PLvề đất đai;
ĐTXDHTKT nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển
nhượng QSDĐ gắn với HTKT đó.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×