Tải bản đầy đủ

ke hoach xay dung nong thon moi nhà văn hóa thon ban

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÌ NHỪ
Số:

/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phì Nhừ, ngày

tháng 07 năm 2019

KẾ HOẠCH
Thực hiện chương trình huy động nguồn lực
tiếp tục đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn bản thuộc chương trình nông thôn mới.
Căn cứ Nghị quyết số:16/NQ-ĐU, ngày 14 tháng 02 năm 2019 của ban
thường vụ Đảng ủy về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019;
Căn cứ nghị quyết số:34/2018/NQ-HĐND, ngày 26 tháng 12 năm 2018
được HĐND xã khóa XX tại kỳ họp thứ 9 thông qua về việc nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội năm 2019;
Căn cứ công văn số:357/UBND – VP ngày 22 tháng 5 năm 2019 của UBND

huyện Điện Biên Đông về việc giúp đỡ các xã xây dựng nhà văn hóa bản bằng
nguồn xã hội hóa;
Uỷ ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trọng điểm
huy động nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới với các nội dung sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ về Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới bền
vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo diện mạo mới trong nông
thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của nhân dân.
2. Yêu cầu:
- Phát huy nội lực của cộng đồng dân cư là chủ yếu, nhà nước định hướng,
hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn mới bảo đảm phương châm dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được hưởng lợi.
- Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các cơ sở văn hóa, cơ sở hạ
tầng thiết yếu đảm bảo phục vụ cho công tác sản xuất, nâng cao đời sống trong
nhân dân.
II. Tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới:
Tính đến nay xã Phì Nhừ có 5 tiêu chí nông thôn mới cơ bản đạt chuẩn theo
quy định 5/ 19 tiêu chí, đạt 26,31 % KH. UBND xã tiếp tục có những giải pháp để
hoàn thành thêm 2 tiêu chí 8 và 13 trong năm 2019, duy trì các tiêu chí đã đạt,

1


phương án xây dựng các tiêu chí còn lại như các thiết chế cơ sở văn hóa ( xây dựng
nhà văn hóa thôn bản cho từng bản trong các năm để đạt tiêu chí )
III. Những nhiệm vụ, giải pháp
1. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của Cấp ủy, sự quản lý, điều
hành của chính quyền, huy động sự vào cuộc của Mặt trận và các đoàn thể trong hệ
thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, Ban điều hành có kế hoạch cụ thể tổ
chức các hoạt động quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các cơ chế, chính sách về xây
dựng nông thôn mới để mọi người dân hiểu, tự giác tham gia chương trình, vận
động quần chúng nhân dân thấy rõ được ý thức trách nhiệm của mình trong chương
trình xây dựng nông thôn mới.
2. Tập trung huy động mọi nguồn lực, chỉ đạo có hiệu quả các quy hoạch,
đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo, đúng tiến độ chất lượng công trình giai
đoạn 2016 - 2020. Huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để thực hiện tốt công
tác xây dựng trên địa bàn, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong công
tác xây dựng, hiến đất, góp sức, cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới.
3. Tiếp tục triển khai cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn
mới, một cách toàn diện, thông qua các hội nghị, các buổi họp dân, tuyên truyền
trên hệ thống đài truyền thanh, nêu cao người tốt, việc tốt, nông dân sản xuất giỏi
đưa phong trào thi đua công tác xây dựng nông thôn mới đến tận cơ sở và toàn dân
hưởng ứng tham gia.
4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý của Ban quản lý xây dựng nông thôn
mới, phân công trách nhiệm của các thành viên để điều hành công tác quy hoạch,
triển khai, xây dựng quy hoạch để đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong giai
đoạn tới.
5. Thực hiện văn bản số: 357/UBND – VP ngày 22 tháng 5 năm 2019 của
UBND huyện Điện Biên Đông về việc giúp đỡ các xã xây dựng nhà văn hóa bản
bằng nguồn xã hội hóa, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức huy động nguồn lực
xã hội hóa từ các doanh nghiệp đang thi công công trình trên địa bàn, các cá nhân,
tổ chức các bản để thực hiện xây dựng 1 nhà văn hóa trong năm 2019.
6. Kiểu nhà đúng theo tiêu chuẩn nhà cấp 4 kiên cố, hợp với phong tục tập
quán của các dân tộc trên địa bàn xã.
7. Nguồn kinh phí thực hiện xây dựng nhà văn hóa của từng điển bản không
vượt quá 50 triệu đồng/ nhà, từ nguồn xã hội hóa huy động của xã.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Ban quản lý xã: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tham mưu UBND xã tổ
chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; theo dõi, tổng hợp tình hình
thực hiện, báo cáo UBND xã hàng quý, hàng tháng.

2


2. Địa chính xây dựng: Lập kế hoạch các danh mục hạ tầng cần đầu tư, tham
mưu các ngành, các cấp hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng; triển khai có hiệu quả
các công trình, dự án thi công trên địa bàn.
3. Văn hóa thông tin: Thường xuyên tuyên truyền chủ trương chính sách của
Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách xây dựng chương trình
mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
4. Tài chính - kế toán: Tham mưu bố trí các nguồn kinh phí theo cơ chế huy
động vốn, sử dụng vốn đã ban hành bảo đảm đúng quy định. Phối hợp thực hiện
các nội dung, tiêu chí khác có liên quan.
5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã theo chức năng, nhiệm vụ tích cực
tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham
gia thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh các
phong trào thi đua yêu nước; tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ ở các cơ
sở thôn.
Trên đây là kế hoạch của UBND xã thực hiện Chương trình trọng điểm về
huy động nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới. UBND xã yêu cầu
các cơ quan, ban ngành liên quan chủ động tổ chức thực hiện, triển khai có hiệu
quả các nhiệm vụ được phân công./.
Nơi nhận:
- UBND Huyện;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND;
- UBMTTQ xã- các đoàn thể xã;
- Ban QLXDNTM xã;
- Lưu VT.

Hạng A Di

3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×