Tải bản đầy đủ

một số đề bài tập toán lượng giác

Câu 1.

(THPT Đoàn Thượng - Hải Phòng - Lân 2 - 2017 - 2018 - BTN) Phương trình nào trong số các phương trình sau có nghiệm?

2sin x − 3cos x = 1
A.

sin x + 3cos x = 6
.

B.

cos x + 3 = 0

.

sin x = 2

C.

.


D.

.

sin x − 4sin x + 3 = 0
2

Câu 2.

[Sở GD và ĐT Cần Thơ - mã 301 - 2017-2018-BTN] Nghiệm của phương trình

x = π + k 2π , k ∈ ¢
A.

.

B.

x = k 2π , k ∈ ¢
C.
Câu 3.π
x = + k 2π , k ∈ ¢
2
.

π
x = − + k 2π , k ∈ ¢
2

D.

.

m

(THPT Kiến An - HP - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Có bao nhiêu số nguyên

để phương trình

5sin x − 12 cos x = m
có nghiệm?

27
A.

26
.

B. Vô số.

13

C.

.

D.

.

2sin x − 3 = 0
Câu 4.

(THPT Hồng Quang - Hải Dương - Lần 1 - 2018 - BTN) Tìm nghiệm của phương trình

x∈¡

A.

.

x ∈∅

.

B.


3
 x = arcsin  2 ÷+ k 2π
 

( k ∈¢)

3
 x = π − arcsin  ÷+ k 2π
2

C.

.


3
 x = arcsin  2 ÷+ k 2π
 

( k ∈¢)

3
 x = − arcsin  ÷+ k 2π
2

.

D.

.

3 sin x − cos x = 1
Câu 5.

(THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - LẦN 1 - 2017 - 2018) Phương trình
phương trình nào sau đây?

π
 1
sin − x  =
6
 2

π 1

cos x +  =
3 2


Câu 6.

A.
. B.
Phương trình nào sau đây vô nghiệm:

sin x = cos

C.

.

Câu 7.

B.

.

D.

.

1
1
cos 4 x =
4
2

3 sin x = 2
.

B.

.

cot x − cot x + 5 = 0

2sin x + 3cos x = 1
C.

.

3 sin x − cos x = −3

C.
.
Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm:

A.

D.

3sin x − 4cos x = 5
.

π
4

π 1

sin x −  =
6 2


π

sin x −  = 1
6


3 sin 2 x − cos 2 x = 2
A.

tương đương với

2

.

D.

.


sin x + cos x = 1
Câu 8.

Nghiệm của phương trình:

là:

 x = k 2π

 x = π + k 2π

2

x=

A.

.

π

 x = 4 + k 2π

 x = − π + k 2π

4

π
+ k 2π
4

B.

.

x = k 2π

C.

.D.

.

2sin x + 3 sin 2 x = 3
2

Câu 9.

Phương trình

x=
Câu 10.

có nghiệm là:.


+ kπ
3


+ kπ
3

x=

π
+ kπ
3

x=

A.
.
B.
.
C.
Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm:

x=
.

D.

.

B.

.

cot x − cot x + 5 = 0

2sin x + 3cos x = 1
C.
Câu 11.

2

.

D.

m.sin x − 3cos x = 5

Điều kiện để phương trình

 m ≤ −4
m ≥ 4

A.

.

có nghiệm là:

m≥4
.

.

1
1
cos 4 x =
4
2

3 sin x = 2
A.


+ kπ
3

B.

m ≥ 34

−4 ≤ m ≤ 4
.

C.

.

D.

.

sin x − 2sin x = 0
2

Câu 12.

Nghiệm của phương trình lượng giác

x=

x = kπ
A.

.

có nghiệm là:

π
+ kπ
2

B.

x=
.

π
+ k 2π
2

C.

x = k 2π
.

D.

.

a.sin 5 x + b.cos 5 x = c

Câu 13.

Điều kiện có nghiệm của pt

a +b < c
2

A.

2

là:

a +b ≥ c

2

2

.

2

B.

a + b2 ≤ c2

2

a 2 + b2 > c 2

2

.

C.

.

D.

.

2

3sin x − 2 cos x + 2 = 0
Câu 14.

(THPT Phan Đăng Lưu - Huế - Lần I - 2017 - 2018)Giải phương trình

.

π
x = + kπ , k ∈ ¢
2
A.

x = kπ , k ∈ ¢
.

B.

x = k 2π , k ∈ ¢
C.

.

π
x = + k 2π , k ∈ ¢
2
.

D.

.

m sin x + 5cos x = m + 1
Câu 15.

Tìm m để phương trình

m≤3

A.

.

B.

m≤6

m ≤ 24
C.

có nghiệm.
.

m ≤ 12
D.

.


Câu 16.

(THPTThái

Tổ

-

Bắc

Ninh

-

lần

1

-

2017

-

2018

-

BTN)

. Gọi

phương

trình:

( 0; 2π )

α

3cosx + cos2 x − cos3x + 1 = 2sin x.sin 2 x

Cho

là nghiệm lớn nhất thuộc khoảng

của phương

π

sin  α − ÷
4

trình. Tính

.

2
2

1
A.

.

B.0
.

C.

.

2
2

D.

.

2 cos x − 1 = 0
Câu 17.

(THPT TRẦN PHÚ ĐÀ NẴNG – 2018)Giải phương trình

x=±

π
+ k 2π, k ∈ ¢
3

A.

.

x=±
Câu 18.


x =

x =


π
+ kπ
3
, k ∈¢

+ kπ
3

B.

.


x =

x =


π
+ k π, k ∈ ¢
3

π
+ k 2π
3
, k ∈¢

+ k 2π
3

C.
.
D.
(THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 2 - 2017 - 2018) Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

tan x = 3
A.

sin x + 3 = 0
.

B.

3sin x − 2 = 0
C.

.

.

2 cos x − cos x − 1 = 0
2

.

D.

.

sin x + 3 cos x = 1
Câu 19.

(THPT Phan Đăng Lưu - Huế - Lần I - 2017 - 2018)Phương trình

π
 7π

+ k 2π ; + k 2π 

2
 6

A.

π
 π

 − + kπ ; − + k π 
2
 6


k ∈Z
, với

π
 π

− + k 2π ; + k 2π 
2
 6

C.

có tập nghiệm là:

.

B.

, với

π
 π

 − + k 2π ; − + k 2π 
2
 6


k ∈Z
, với

k ∈Z

.

D.

, với

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×