Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất ở trường THCS quảng thọ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ

PHÒNG GD&ĐT TP SẦM SƠN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TÊN ĐỀ TÀI

“NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO
DỤC NHẰM TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
Ở TRƯỜNG THCS QUẢNG THỌ”

Người thực hiện: Lê Thị Nguyệt
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Thọ
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THANH HOÁ NĂM 2019

1MỤC LỤC
NỘI DUNG
I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở lý luận
2. Thực trạng của vấn đề
3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
3.1. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức
3.2. Nêu cao vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để tạo
uy tín của nhà trường bằng việc khẳng định chất lượng giáo dục
3.3. Phát huy sức mạnh của Hội cha mẹ học sinh
3.4. Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương
3.5. Tăng cường các mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị đóng trên
địa bàn và huy động các ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, cộng
đồng tham gia công tác XHH GD
3.6. Tranh thủ sự tài trợ của những người con Quảng Thọ thành đạt
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,
bản thân, đồng nghiệp và nhà trường
4.1. Hiệu quả đạt được
4.2. Kết quả cụ thể về việc đầu tư cơ sở vật chất do nguồn kinh phí xã
hội hóa giáo dục (trong 05 năm gần đây)
4.3. Những tồn tại, hạn chế
4.4. Một số hình ảnh các hạng mục, công trình được trang bị từ
nguồn kinh phí tài trợ, XHH GD trong những năm qua
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục các đề tài SKKN đã được Hội đồng SKKN Ngành GD
huyện, tỉnh đánh giá đạt từ loại C trở lên (Mẫu 1(2)).

TRANG
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
7
8
8
9
9
10
10
10
14
28
28
28
29
30

2


NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NHẰM
TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
QUẢNG THỌ
I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong nhiều năm qua, trường THCS Quảng Thọ đã luôn chú trọng việc đẩy
mạnh công tác xã hội hóa giáo dục (XHH GD) và đã nhận được sự quan tâm của
các cấp ủy và tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể nhân dân, các tổ chức
chính trị-xã hội, các gia đình và các cá nhân; đã huy động được sự góp phần phát
triển sự nghiệp giáo dục, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực cho giáo dục; kết hợp
giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; tạo nên môi trường giáo
dục lành mạnh trong nhà trường.
Trong khi nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho giáo dục còn hạn hẹp thì việc
huy động đẩy mạnh XHH GD là rất cần thiết. Theo đó, việc tìm ra các giải pháp
hữu hiệu để thực hiện tốt công tác XHH GD, nhằm tăng cường hơn nữa về cơ sở
vật chất (CSVC) và các điều kiện khác phục vụ dạy và học sẽ trở thành vấn đề cấp
thiết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Vì vậy, tôi mạnh
dạn chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng
cường cơ sở vật chất ở trường THCS Quảng Thọ”
2. Mục đích nghiên cứu
Như chúng ta đã biết, giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiến
lược phát triển đất nước, phát triển giáo dục là cơ sở để thực hiện chiến lược phát
triển kinh tế-xã hội, chiến lược con người của Đảng và Nhà nước ta. Trong Điều 35
của Hiến pháp 1992 đã nêu: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, đến Hiến
pháp 1992 sửa đổi năm 2001 thì sửa thành: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng
đầu”. Như vậy, ngay trong quy định của Hiến pháp, Đảng và Nhà nước ta đã xác
định tầm quan trọng của giáo dục. Theo quan điểm của nhà nước ta, không có sự
đầu tư nào mang lại nhiều lợi ích như đầu tư cho giáo dục, bởi giáo dục là hoạt
động mà qua đó hình thành nên nhân cách của công dân, đào tạo nên những người
lao động có nghề, năng động và sáng tạo, là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, xã hội
của đất nước.
Ngày nay, nhân dân ta đã nhận thức rất rõ tầm quan trọng của giáo dục. Vì
vậy, công tác XHH GD, một hình thức toàn xã hội tham gia cùng làm giáo dục
ngày càng phát triển phong phú, đa dạng và đã trở thành nhân tố góp phần giải
quyết hàng loạt vấn đề trong giáo dục, khắc phục một số khó khăn, tạo điều kiện
cần thiết để làm giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Có thể nói rằng XHH GD là một giải pháp
giáo dục phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, hiệu quả của
3


công tác XHH GD vẫn chưa đồng đều tại các địa phương, đơn vị, trường học.
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là chưa tìm ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả.
Rút kinh nghiệm về công tác XHH GD ở trường THCS Quảng Thọ trong
những năm qua, với mục đích tăng cường việc phát huy tiềm năng, khả năng vốn
có của địa phương, tôi muốn đề xuất một số giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh hơn nữa
công tác này.
Tuy nhiên như trên đã nói ở trên, XHH GD là một chủ trương lớn mang tầm
chiến lược của Đảng và Nhà nước. Với vốn kinh nghiệm thực tế hạn hẹp, tôi chỉ
xin đề xuất một số kinh nghiệm thực hiện công tác XHH GD nhằm tăng cường
CSVC cho nhà trường ở Trường THCS Quảng Thọ.
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu trong đề tài này là các giải pháp “Nâng cao hiệu quả
công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất ở trường THCS
Quảng Thọ”
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý thuyết:
+ Phương pháp tham khảo tài liệu;
+ Phương pháp phỏng vấn;
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin;
+ Phương pháp quan sát;
+ Phương pháp điều tra.
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở lý luận
Trước hết, chúng ta hiểu rằng XHH GD là làm cho giáo dục trở thành của xã
hội, hay nói cách khác là huy động toàn xã hội tham gia làm giáo dục, động viên
các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự lãnh đạo
của Đảng và quản lý của Nhà nước. Như vậy, XHH GD chính là việc tăng cường
tính xã hội của giáo dục, gắn nhà trường với cộng đồng xã hội để phát huy tối đa
vai trò và tạo điều kiện cho giáo dục khẳng định vai trò thúc đẩy phát triển cộng
đồng xã hội, khơi gợi mọi tiềm năng, huy động mọi tiềm lực trong xã hội tham gia
xây dựng và phát triển giáo dục.
Về nội dung chủ yếu của XHH GD gồm:
- Xây dựng phong trào học tập trong toàn xã hội, làm cho nền giáo dục trở thành
một nền giáo dục cho mọi người.
- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, vận động toàn dân chăm sóc thế hệ trẻ,
phối hợp chặt chẽ giáo dục gia đình - nhà trường - xã hội. Tăng cường trách nhiệm
của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế-xã hội,
cá nhân đối với giáo dục.
- Đa dạng hoá các loại hình giáo dục.
- Tăng cường đầu tư từ nguồn ngân sách, khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả
các nguồn lực trong xã hội để phát huy giáo dục.
4


Vì giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, nên để phát triển sự nghiệp giáo dục
trong cả nước, nhất thiết phải huy động sức mạnh to lớn của toàn thể nhân dân, huy
động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Do đó, giáo dục phải trở thành nhiệm vụ
chung của Nhà nước cũng như tất cả mọi người dân. Chính vì vậy, để giáo dục trở
thành sự nghiệp toàn dân phải XHH GD, tức là tổ chức sự tham gia rộng rãi của
nhân dân, của toàn xã hội vào sự nghiệp giáo dục. Phải xây dựng được một cộng
đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với việc học tập và cải thiện môi
trường kinh tế xã hội lành mạnh thuận lợi cho các hoạt động giáo dục, phải đa dạng
hóa giáo dục để khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển
giáo dục…
Xã hội hoá giáo dục là một tất yếu khách quan, là điều kiện để thực hiện
chuẩn hoá và hiện đại hoá trên cơ sở đó đạt tới chất lượng và hiệu quả giáo dục ở
trình độ cao. Mọi người đều có nhiệm vụ chăm lo phát triển giáo dục về mọi mặt và
đó cũng là để toàn dân hưởng lợi từ giáo dục, có cơ hội học tập thừa hưởng những
lợi ích từ học tập nói riêng, giáo dục nói chung.
Việc thực hiện XHH GD ở các trường học nói chung và ở trường THCS
Quảng Thọ nói riêng hiện nay là một giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy tối đa các
nguồn lực của xã hội cho giáo dục, trong đó giải quyết được vấn đề về nhu cầu
CSVC đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông để đảm bảo việc dạy
và học trong nhà trường mà nguồn ngân sách Nhà nước còn chưa đáp ứng đủ.
2. Thực trạng của vấn đề
- Nhận thức về XHH GD của một bộ phận lớn trong nhân dân, kể cả các nhà quản
lý giáo dục, nhiều lúc còn nhiều mặt hạn chế, chưa nhìn nhận đúng vai trò của các
thành phần kinh tế và xã hội trong việc tham gia vào các hoạt động giáo dục.
- Công tác quản lý xã hội hoá giáo dục còn bất cập cả trong định hướng phát triển,
quy hoạch và chỉ đạo thực hiện. Việc triển khai thực hiện xã hội hoá giáo dục còn
chậm và nhiều lúng túng.
- Các tổ chức kinh tế, xã hội tham gia vào quá trình xã hội hoá giáo dục còn hạn
chế, tiềm năng trí tuệ trong xã hội vẫn chưa được phát huy đầy đủ.
- Công tác tuyên truyền của nhà trường đôi lúc thực hiện chưa thường xuyên, chưa
sâu rộng đến toàn thể phụ huynh học sinh trong nhà trường;
- Công tác xây dựng cảnh quan sư phạm, cơ sở vật chất của nhà trường chưa đổi
mới, còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước;
- Công tác vận động xã hội hoá giáo dục chưa hiệu quả, phụ huynh chưa đồng
thuận cao, việc huy động nguồn lực còn bị dàn trải, không tập trung;
- Cảnh quan sư phạm chưa khang trang, sân chơi, bãi tập của nhà trường chưa đảm
bảo, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động ngoại khoá và vui chơi của các em
học sinh.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đầy đủ để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
3.1. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức
5


Để nâng cao hiệu quả công tác XHH GD, trước hết cần đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận động và cung cấp thông tin về XHH GD nhằm nâng cao nhận
thức của toàn xã hội.
Xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức
về XHH GD, với vai trò là người đứng đầu đơn vị, tôi luôn quan tâm việc tổ chức
tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để mọi người, mọi tầng lớp nhân dân
hiểu đúng về xã hội hóa giáo dục, thấy được vai trò, tầm quan trọng và tính cấp
thiết của công tác này, đồng thời triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán
bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh (CB, GV, NV, HS) trong nhà trường các chủ
trương, chính sách, các nghị quyết, văn bản của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và
chính quyền các cấp có liên quan đến XHH GD. Biến nhận thức của người dân
thành hành động tích cực trong công tác công tác xã hội hóa giáo dục. Tăng cường
trao đổi thông tin và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm các trường có nhiều thành công
trong việc tổ chức công tác XHH GD để vận dụng vào thực tiễn của nhà trường
THCS Quảng Thọ. Cụ thể là:
- Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, ngày 21-8-1997, Chính phủ đã
ban hành Nghị quyết số 90/CP về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt
động giáo dục, y tế và văn hóa quy định cụ thể về xã hội hóa các hoạt động xã hội
trong đó có giáo dục, tạo cơ sở pháp lý trong triển khai quan điểm của Đảng về vấn
đề này, tạo sự thống nhất từ trong nhận thức đến hành động của toàn xã hội.
- Tiếp tục chủ trương Đại hội VIII đề ra, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng khẳng
định: “Các chính sách xã hội được tiến hành theo tinh thần xã hội hóa, đề cao trách
nhiệm của chính quyền các cấp, huy động các nguồn lực trong nhân dân và sự tham
gia của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội”.
- Các Đại hội X, XI của Đảng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa,
huy động nguồn lực vật chất và trí tuệ của xã hội tham gia chăm lo sự nghiệpgiáo
dục. Phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các ban, ngành, các tổ chức chính
trị-xã hội trên cả ba phương diện: động viên các nguồn lực trong xã hội; phát huy
vai trò giám sát của cộng đồng; khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến
tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân được học tập suốt đời, chú
trọng vấn đề xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.
- Cụ thể hóa quan điểm của Đảng tại Đại hội XI, Nghị quyết 29 về Đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục-đào tạo đề ra phương hướng: “Đẩy mạnh xã hội hóa, trước
hết đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học... Đối với các ngành đào tạo
có khả năng xã hội hóa cao, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ các đối tượng chính
sách, đồng bào dân tộc thiểu số và khuyến khích tài năng”. Như vậy, xã hội hóa
giáo dục đã xác định được trọng tâm là bậc giáo dục đại học và dạy nghề, hai cấp
học quan trọng quyết định trình độ, chất lượng nguồn nhân lực nước ta.
- Đại hội XII của Đảng nhận định: giáo dục-đào tạo trong thời gian qua đã đạt
nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó “Xã hội hóa giáo dục, đào tạo được đẩy
mạnh.... Tuy nhiên, việc đổi mới giáo dục-đào tạo chưa đạt kết quả như mong
muốn: “Cơ chế, chính sách có mặt chưa phù hợp; xã hội hóa còn chậm và gặp
6


nhiều khó khăn, chưa thu hút được nhiều nguồn lực ngoài nhà nước cho phát triển
giáo dục, đào tạo”. Do đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cuộc
cách mạng khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin tiếp tục phát triển
mạnh mẽ, Đại hội đề ra nhiệm vụ: “Từng bước hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc
dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học
tập”. Bên cạnh đó, cần nghiêm túc: “thực hiên cơ chế thị trường và đẩy mạnh xã
hội hóa đối với cung cấp các dịch vụ công”. Đặc biệt, cần thực hiện mục tiêu:
“khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các
cấp học và trình độ đào tạo. Giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, đào tạo,
nhất là các trường đại học, dạy nghề”.
- Tạo hành lang pháp lý thuận lợi, ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển giáo dục.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích
xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa,
thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo đó,
nhà đầu tư được hưởng nhiều chính sách ưu đãi trong giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ
kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh
nghiệp; tham gia cung cấp các dịch vụ công do Nhà nước tài trợ, đặt hàng; tham gia
đấu thầu nhận các hợp đồng, dự án sử dụng nguồn vốn trong và ngoài nước phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động; bình đẳng trong đánh giá, sử dụng các sản
phẩm và dịch vụ. Điều 12, Luật Giáo dục Đại học (2012), quy định: “Thực hiện xã
hội hóa giáo dục đại học; ưu tiên về đất đai, thuế, tín dụng, đào tạo cán bộ để
khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn
đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; ưu tiên cho phép thành lập cơ sở
giáo dục đại học tư thục có vốn đầu tư lớn, bảo đảm các điều kiện thành lập theo
quy định của pháp luật” đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ sở giáo dục ngoài
công lập hoạt động.
- Gần đây nhất, Ngày 03/08/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 18/09/2018.
Ngoài ra, tôi luôn tăng cường trao đổi thông tin và giao lưu, học hỏi kinh
nghiệm về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc tổ chức công tác
XHH GD của các trường có nhiều thành công để vận dụng vào thực tiễn của nhà
trường THCS Quảng Thọ một cách hợp lý và đã đạt được hiệu quả rất đáng phấn
khởi trong những năm qua.
3.2. Nêu cao vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để tạo uy tín của
nhà trường bằng việc khẳng định chất lượng giáo dục
Với vai trò là một hiệu trưởng, tôi luôn có ý thức nâng uy tín bằng cách điều
hành công việc khoa học, quan tâm đến chất lượng giáo dục, tạo môi trường sư
phạm lành mạnh, đoàn kết; thường xuyên tự bồi dưỡng để làm tốt vai trò đầu mối
của mình trong môi trường xã hội địa phương.
7


Bên cạnh đó, tôi luôn quán triệt tinh thần « mỗi thầy, cô giáo phải tạo uy tín
cho mình bằng chất lượng giáo dục »
Mặt khác, nhà trường tập trung quan tâm vào mũi nhọn giáo viên giỏi, học
sinh giỏi, hạn chế học sinh bỏ học, lưu ban nhằm khẳng định uy tín của nhà
trường, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để công tác xã hội hoá giáo dục được triển
khai có hiệu quả.
Từ những mục tiêu trên, tôi đã thực hiện nhiều giải pháp trong việc chỉ đạo
chuyên môn để đội ngũ CB, GV, NV thực hiện sứ mệnh hết sức cao cả, đó là phấn
đấu để nhà trường luôn nằm trong tốp dẫn đầu về chất lượng giáo dục trong Thành
phố. Theo tôi nghĩ, đó là câu trả lời thuyết phục nhất đối với câu hỏi sử dụng hiệu
quả hay không nguồn kinh phí XHH GD và cũng là bí quyết để công tác XHH GD
thành công.
Ngoài ra, để tăng cường sức mạnh cho lực lượng tham gia công tác XHH GV,
tôi luôn quán triệt để mỗi CB, GV, NV có ý thức phấn đấu nâng cao năng lực vận
động quần chúng, tổ chức quần chúng thành lực lượng thực hiện tích cực công tác
XHH GD. Mỗi CB, GV, NV là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác XHH
GD.
3.3. Phát huy sức mạnh của Hội cha mẹ học sinh
Với việc xác định: «Hội cha mẹ học sinh là lực lượng nòng cốt, là nhân tố tích
cực trong công tác XHH GD», tôi đã thực hiện tốt việc giữ mối quan hệ liên minh,
liên kết, cộng đồng trách nhiệm giữa nhà trường với Hội cha mẹ học sinh trong
việc giáo dục học sinh;
Tôi luôn xác định, trong quá trình lãnh đạo nhà trường, việc lấy hội cha mẹ
học sinh là nơi để tuyên truyền mọi chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và
Nhà nước về công tác Giáo dục, làm cho họ thấy rõ trách nhiệm của mình trong vai
trò nòng cốt trong việc tham gia đóng góp và quản lý kinh phí cũng như việc phối
kết hợp với nhà trường và xã hội để giáo dục con em của mình được tốt hơn;
Ngoài ra, với việc nhận thấy rằng: «Tiếng nói » của Hội cha mẹ học sinh trong
việc vận động, tổ chức quần chúng nhân dân thành lực lượng thực hiện tích cực
công tác XHH GD là tiếng nói thuyết phục và hiệu quả nhất, tôi luôn cố gắng tạo
mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh toàn
trường và nhà trường để có sự tác động hiệu quả; tôi luôn dựa vào uy tín và tiếng
nói của Ban đại diện cha mẹ học sinh để tuyên truyền, vận động vì giữa họ luôn có
tiếng nói chung, có cùng một nguyện vọng, hiểu rõ tâm lý của phụ huynh học sinh
và mang tính khách quan;
Ngoài phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tôi cũng đã cố gắng phát huy
tối đa tính tích cực của Hội cha mẹ học sinh trong các hoạt động XHH GD khác
như hoạt động xây dựng kế hoạch, tư vấn thực hiện, kiểm tra giám sát,…
Trong giải pháp phát huy sức mạnh của Hội cha mẹ học sinh trong công tác
XHH GD, tôi luôn đề ra một nguyên tắc và tuyệt đối tuân thủ là đảm bảo tính đồng
thuận, sự tự nguyện và tính công khai, minh bạch.
8


3.4. Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương
Có thể nói: Công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương đóng vai trò vô cùng
quan trọng, có tính chất quyết định đến hiệu quả công tác XHH GD. Vì vậy, tôi đã
rất chú trọng và thường xuyên cố gắng làm thật tốt công tác tham mưu với lãnh đạo
địa phương trong công tác XHH GD hàng năm. Cụ thể, tôi đã thường xuyên và kịp
thời cung cấp những thông tin về giáo dục (các chủ trương của ngành, các hoạt
động giáo dục của đơn vị,…) đến các cán bộ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền
địa phương. Tôi đã cố gắng lựa chọn nội dung và giải pháp tham mưu để các ý kiến
đề xuất của mình trở thành ý Đảng, lòng dân và được thể hiện bằng các Nghị quyết
của cấp ủy, chỉ thị của địa phương mới được mọi người dân đồng tình, ủng hộ.
Chính quyền các cấp với chức năng quản lý Nhà nước của mình, không chỉ
huy động, khuyến khích mà còn tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động và tổ chức
điều hành sự phối hợp các lực lượng xã hội cùng tham gia xây dựng và phát triển
giáo dục. Vì vậy, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ của địa phương về huy động
sức mạnh tổng hợp của các ban ngành đoàn thể, kêu gọi được sự đóng góp hỗ trợ
của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các đơn vị kinh tế đóng trên địa bàn,
cũng như ngoài địa bàn qua uy tín của địa phương.
3.5. Tăng cường các mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và
huy động các ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, cộng đồng tham gia công
tác XHH GD
Để mở rộng và tăng cường các mối quan hệ của nhà trường với các ngành, địa
phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế-xã hội,…tạo điều kiện
để xã hội có thể đóng góp cơ sở vật chất, góp ý kiến cho quy hoạch phát triển nhà
trường, hỗ trợ kinh phí cho nhà trường, giám sát các hoạt động giáo dục và tạo lập
môi trường giáo dục lành mạnh. Tôi đã thường xuyên thông tin về tình hình học
tập, rèn luyện của học sinh và những chủ trương, biện pháp về giáo dục đến các
tầng lớp nhân dân thông qua Hội cha mẹ HS, qua đội ngũ CB, GV, NV, qua cấp ủy
và chính quyền địa phương,… Thông qua đó, động viên, kêu gọi sự đóng góp về tài
lực, vật lực của các lực lượng kinh tế-xã hội, các nhà hảo tâm, các tổ chức từ
thiện...nhằm tăng cường thêm cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ dạy và học.
Trong những năm vừa qua, nhà trường đã nhận được sự ủng hộ hết sức nhiệt
tình của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và các ngành, đoàn thể, các lực
lượng xã hội, cộng đồng tham gia công tác XHH GD, nhờ vậy những nhu cầu thiết
yếu về đầu tư CSVC của nhà trường từng bước được đáp ứng.
Ví dụ: Nhận thấy sự cần thiết về phát triển văn hóa đọc trong nhà trường,
đứng trước sự khó khăn về nguồn sách trong thư viện, tôi đã tạo mối quan hệ và xin
được nguồn tài trợ quý báu của Nhà xuất bản Kim Đồng với hơn 200 đầu sách bổ
sung vào thư viện của nhà trường.
3.6. Tranh thủ sự tài trợ của những người con Quảng Thọ thành đạt
Với truyền thống «uống nước nhớ nguồn» và «ăn quả nhớ kẻ trồng cây»,
nhiều người con Quảng Thọ thành đạt trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, chính
9


trị, công danh,…đều hướng về nguồn cội là quê hương của mình, đặc biệt họ luôn
nghĩ đến mái trường, nơi các thầy, cô giáo đã dạy dỗ mình nên người.
Là một lãnh đạo nhà trường, tôi đã tranh thủ cơ hội đó, cùng các đồng chí lãnh
đạo địa phương liên lạc, trao đổi, tham mưu để có sự tài trợ thiết thực với nhu cầu
đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học của nhà trường.
Đây là giải pháp mà trường THCS Quảng Thọ đã và đang rất thành công, đã
nhận được nhiều nguồn tài trợ khá to lớn trong thời gian qua.
Cụ thể là:
- Khu nhà đa năng do Đồng chí Hồ Huy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn
Mai Linh tài trợ;
- Phòng máy vi tính do Thiếu tướng Phạm Khắc Lượng-Tư lệnh Vùng 2 Hải
quân Việt Nam tài trợ ;
- Khu nhà 2 tầng 4 phòng học do Công ty TNHH và phát triển Phú Mỹ Hưng
(TP HCM tài trợ) với sự quan tâm của Đồng chí Lê Thành Long, ủy viên TW
Đảng, Bộ trưởng bộ Tư pháp...
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, bản thân,
đồng nghiệp và nhà trường
4.1. Hiệu quả đạt được
Trong những năm qua, đặc biệt trong 05 năm trở lại đây, nguồn đầu tư về
CSVC ở trường THCS Quảng Thọ tăng đáng kể, đã huy động được nguồn lực trong
nhân dân, các thành phần, tổ chức kinh tế-xã hội, cá nhân đầu tư cho nhà trường.
Trách nhiệm và tính tự chủ, năng động, sáng tạo của nhà trường đã được tăng
cường và phát triển; CSVC, trang thiết bị dạy học được đầu tư đúng mức. Đặc biệt,
các thiết bị hiện đại như máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể, máy tính,…được
trang bị tương đối đảm bảo nhu cầu đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy và học. Các hạng mục công trình như phòng học, phòng chức năng,…theo tiêu
chí trường Chuẩn Quốc gia được đầu tư tương đối đầy đủ. Cũng từ nguồn kinh phí
XHH GD, khuôn viên, cảnh quan sư phạm ngày càng được đầu tư khang trang,
đảm bảo xanh-sạch-đẹp-an toàn.
Mục tiêu XHH GD của nhà trường là: Xây dựng nhà trường thành trung tâm
văn hóa, giáo dục về đức, trí, thể, mỹ bằng các cuộc vận động, các phong trào thi
đua, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với các ban ngành địa phương, cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế-xã hội, tạo điều kiện để xã hội đóng góp
nguồn lực cho nhà trường.
Từ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường đã có sự chuyển biến tốt, có sức
thuyết phục: tình trạng học sinh yếu kém, học sinh bỏ học được khắc phục; chất
lượng đại trà và mũi nhọn ngày càng tăng, thực hiện tốt công tác phổ cập, trình độ
nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên được nâng cao...

10


4.2. Kết quả cụ thể về việc đầu tư cơ sở vật chất do nguồn kinh phí xã hội hóa
giáo dục (trong 05 năm gần đây)
NĂM HỌC 2014-2015
Được sự quan tâm của địa phương; sự hợp tác của phụ huynh HS và sự tích cự
của nhà trường, năm học 2014-2015 nhà trường đã tích cực cải tạo, xây dựng, nâng
cấp khuôn viên, tạo cho nhà trường một diện mạo mới hơn, khang trang hơn; đồng
thời nhà trường đã chú trọng công tác đầu tư tu bổ, mua sắm bổ sung nhiều trang
thiết bị, ĐDDH, đảm bảo tốt điều kiện CSVC, phòng học, bàn ghế và đầu tư, trang
thiết bị phục vụ dạy và học.
Cụ thể:
+ Mua bàn ghế HT (1 bộ), hệ thống quạt điện trong các phòng chức năng (16 cái),
bảng từ (5 cái), bàn ghế HS (60 bộ = 120 chỗ ngồi) và bàn ghế GV(2 bộ): Tổng trị
giá gần 150 triệu đồng;
+ Mua bổ sung ĐDDH vào phòng “thiết bị - thư viện”: hơn 35 triệu đồng
+ Xây dựng thêm và quy hoạch lại khu để xe HS (Hội cha mẹ HS làm): gần 30
triệu đồng;
+ Xây dựng vườn cây thuốc nam: gần 10 triệu đồng;
+ Lát gạch bát khu vực sân cạnh phòng PHT: gần 10 triệu đồng;
+ Xây dựng khu chứa rác và phân loại rác thải cạnh lò xử lí rác: hơn 7 triệu đồng;
+ Nâng cấp toàn bộ hệ thống bồn cây, bồn hoa (mua cây, trồng, chăm sóc, cắt tỉa…)
+ Tu sửa toàn bộ hệ thống điện sáng, mua sắm thiết bị điện đi kèm (quạt trần, bóng
điện, công tắc,…)
+ Sửa chữa, nâng cấp đường ống nước sinh hoạt, chuyển vòi nước, mua các thiết bị
nước đi kèm (vòi nước, ống nước,…)
+ Sửa chữa, nâng cấp toàn bộ hệ thống cấp nước và đường ống thải của nhà vệ sinh
học sinh và nhà vệ sinh GV đã xuống cấp;
+ Lát lại các viên gạch nền bị bong, vỡ; Lắp các ô kính bị vỡ trên các phòng học và
các phòng chức năng;
+ Chuyển, bố trí lại các phòng học và các phòng chức năng, do tăng 2 lớp học;
Ngăn đôi Phòng HT cũ thành Phòng y tế và Văn phòng; chuyển phòng HT, phòng
họp, phòng truyền thống,…
+ Lắp hệ thống Wifi (mạng không dây) để GV dùng laptop và điện thoại truy cập
mạng internet;
+ Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị hệ thống máy tính trong phòng tin
học;
+ Riêng lớp 8A: Phụ huynh đã đóng góp và mua được một thiết bị dạy học hiện đại
trị giá hơn 15 triệu đồng đã đưa vào sử dụng rất hiệu quả (Tivi màn hình rộng tích
hợp internet và nhà trường hỗ trợ lắp đặt đường truyền internet và hệ thống wifi).

NĂM HỌC 2015-2016
11


* CSVC được đầu tư nhiều, tạo khuôn viên trường lớp khang trang, trang thiết bị
phục vụ dạy và học đảm bảo. Tổng kinh phí lên đến hơn 220.000.000đ. (Công tác
XHH rất tốt, cuối năm học P/H vẫn ủng hộ kinh phí mua dù bạt: Gần 30.000.000đ)
* Nhà trường đã tham mưu với lãnh đạo địa phương và kết hợp hội cha mẹ HS,
thực hiện tích cực việc tu sửa, nâng cấp, xây dựng, mua sắm về CSVC như sau:
- Đóng mới bàn ghế HS (40 bộ = 80 chỗ ngồi): 80.000.000 đ
- Xây dựng hàng rào thép gai cho tường rào quanh trường: Hơn 10.000.000 đ
- Xây dựng một sân khấu trước khu nhà B: Gần 20.000.000 đ
- Mua sắm bộ tăng âm, loa đài lớn: Hơn 25.000.000 đ
- Thay phông, biển, làm rèm cửa phòng họp, phòng y tế, văn phòng: Hơn
10.000.000 đ
- Làm 2 cửa xếp tại 2 cầu thang khu nhà B và nhà C: Gần 20.000.000 đ
- Tu bổ, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học: Hơn 25.000.000 đ
- Bảo dưỡng, thay thế thiết bị hệ thống điện sáng nhà B và C, máy tính,...: Hơn
10.000.000 đ
- Trang trí (bảng, biểu,...) các phòng học và ngoài sân trường: Hơn 20.000.000 đ
- Riêng lớp 6A: phụ huynh đã đầu tư mua sắm thiết bị dạy học hiện đại cho con em
mình: Hơn 20.000.000 đ.
NĂM HỌC 2016-2017
- Nhà trường đã tham mưu với lãnh đạo địa phương và kết hợp hội cha mẹ HS, thực
hiện tích cực việc tu sửa, nâng cấp, xây dựng, mua sắm về CSVC như sau:
+ Đóng mới bàn ghế HS (15 bộ = 30 chỗ ngồi) trị giá 30.000.000 đ
+ Sửa chữa 01 khu và xây dựng mới 01 khu nhà vệ sinh học sinh trị giá
60.000.000đ
+ Sửa cổng trường trị giá hơn 10.000.000đ...
+ Riêng lớp 6A và 7B: phụ huynh đã đầu tư mua sắm thiết bị dạy học hiện đại cho
con em mình. Mỗi lớp đầu tư hơn 20.000.000 đ.
- Ngoài ra nhà trường đã tu sửa, nâng cấp các bồn hoa, bồn cây, trang trí các phòng
học, tạo khuôn viên trường lớp thêm khang trang, xanh, sạch, đẹp, an toàn.
NĂM HỌC 2017-2018
(*) Kinh phí do các bậc phụ huynh tài trợ:
+ Nâng cấp hệ thống điện sáng và quạt điện các phòng học
+ Thay thiết bị nhà vệ sinh
+ Sửa hệ thống cửa các phòng học
+ Lát nền khu nhà A
+ Mua 01 bộ máy chiếu đa năng và 02 máy chiếu vật thể
+ Mua 01 bộ máy tính để bàn
+ Làm bảng biểu, khẩu hiệu trong sân trường
+ Làm 02 bộ cửa xếp tại 02 phòng máy chiếu
+ Mua bảng chống lóa (phòng máy chiếu mới)
12


+ Mua thiết bị, đồ dùng phòng họp Hội đồng (bình lọc nước, giá để cốc chén, cây
móc áo,...)
+ Mua trống trường,...
(*) Kinh phí do các nhà tài trợ đầu tư:
- Đại tá Phạm Khắc Lượng -Tư lệnh Vùng 2 Hải quân VN tài trợ phòng máy chiếu
trị giá 120.000.000đ
- Nhà xuất bản Kim Đồng tài trợ 200 đầu sách bổ sung phòng thư viện.
NĂM HỌC 2018-2019
Từ đầu năm học đến nay, nhà trường đã tham mưu với lãnh đạo địa phương và
kết hợp hội cha mẹ HS, thực hiện tích cực công tác XHH GD, đẩy nhanh tiến độ
thực hiện việc tu sửa, nâng cấp, xây dựng, mua sắm CSVC, tăng cường các điều kiện
đảm bảo chất lượng giáo dục, quản lý. Cụ thể:
Nội dung

Kinh phí

Đóng mới bàn ghế HS
Sửa chữa hệ thống điện nước, chống thấm mái khu nhà B
Tu sửa nhỏ
Làm Biển cổng trường, bảng biểu, khẩu hiệu
Chuyển nhà xe, vườn cây thuốc nam
Nâng cấp bồn hoa, mua sắm thiết bị dạy học
Xây dựng khu nhà 2 tầng 4 phòng học

66.000.000
25.600.000
20.000.000
26.000.000
35.000.000
30.000.000
3.500.000.000
TỔNG: 3.702.600.000
(Ba tỉ bảy trăm lẻ hai triệu sáu trăm ngàn đồng)
Trong đó, khu nhà 2 tầng 4 phòng học là nguồn tài trợ của Công ty THNN và
phát triển Phú Mỹ Hưng (TP HCM) và sự quan tâm của Đồng chí Lê Thành Long,
ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng bộ Tư pháp...
Ngoài ra các bậc phụ huynh các lớp đã tài trợ, mua sắm, trang bị thêm 03
phòng máy chiếu, nâng tổng số phòng máy chiếu lên 08 phòng.
4.3. Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác XHH GD trong trường THCS
Quảng Thọ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải được khắc phục:
- Chuyển biến về tư tưởng và nhận thức của một số cán bộ và nhân dân chưa theo
kịp tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ; vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ
vào chế độ chính sách của Nhà nước.
- Mặc dù đã đạt hiệu quả cao trong công tác XHH GD, nhưng vẫn chưa khai thác
hết tiềm năng trí tuệ, vật chất và khả năng đóng góp cho giáo dục của người dân
Quảng Thọ. Đặc biệt, chưa tranh thủ được nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
- Một bộ phận nhân dân có tư tưởng « khoán trắng » việc giáo dục con, em họ cho
nhà trường. Họ cho rằng chỉ có nhà trường mới có chức năng giáo dục. Không thấy
rõ vai trò của giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Đặc biệt là không thấy được
13


tầm quan trọng của tính thống nhất giữa 3 lực lượng giáo dục: Nhà trường-Gia
đình-Xã hội.
Một bộ phận khác lại không hiểu đúng về XHH GD, chỉ nhìn thấy quyền lợi
mà không thấy trách nhiệm hoặc mới chỉ thấy trách nhiệm của một phía. Hơn nữa,
ngay cả những cá nhân, tổ chức, đơn vị có nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp giáo
dục nhưng sự ủng hộ chưa mang tính bài bản, còn đơn lẻ, không đồng bộ ... nên
hiệu quả chưa cao.
4.4. Một số hình ảnh các hạng mục, công trình được trang bị từ nguồn kinh phí
tài trợ, XHH GD trong những năm qua

Biển cổng trường do Hội cha mẹ học sinh tài trợ
14


Khu nhà để xe học sinh do Hội cha mẹ học sinh tài trợ và xây dựng
15


Đồng chí Trần Thế Lưu, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương trao bằng công
nhận Trường THCS đạt Chuẩn Quốc gia (trên chiếc sân khấu do Hội cha mẹ học
sinh tài trợ và xây dựng)

16


Máy chiếu đa năng được phụ huynh các lớp tài trợ (Đã có 06 lớp được tài trợ)
17


Khu nhà vệ sinh học sinh do Hội cha mẹ học sinh tài trợ và xây dựng
18


Lò xử lý rác do phụ huynh tài trợ và xây dựng

19


Phụ huynh tài trợ trang trí các lớp học khang trang, sạch đẹp (tất cả các lớp)
20


Học sinh tham gia hoạt động giáo dục ngoài trời dưới chiếc dù có bán kính 26 m do
phụ huynh tài trợ

21


Trao chìa khóa tượng trưng tại Lễ cắt băng khánh thành khu nhà 2 tầng 4 phòng
học trị giá hơn 3 tỉ đồng do Công ty TNHH và phát triển Phú Mỹ Hưng (TP HCM)
tài trợ và xây dựng (vừa đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2019)

22


Các đồng chí lãnh đạo TP Sầm Sơn về dự Lễ cắt băng khánh thành khu nhà 2 tầng
4 phòng học do Công ty Phú Mỹ Hưng tài trợ

23


Đồng chí Lê Thành Long - UV TW Đảng, Bộ trưởng bộ Tư pháp và các đồng chí
lãnh đạo TP Sầm Sơn cắt băng khánh thành khu nhà 2 tầng 4 phòng học do công ty
Phú Mỹ Hưng tài trợ

24


Khu nhà 2 tầng 4 phòng học do Công ty Phú Mỹ Hưng tài trợ

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×