Tải bản đầy đủ

Một số kinh nghiệm tham mưu xây dựng trường mầm non quảng châu đạt chuẩn quốc gia

1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài:
Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,
là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục - Đào tạo . Chất lượng chăm sóc, giáo
dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các
cấp học sau. Giáo dục Mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo
dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, nhận thức, ngôn ngữ và thẩm mỹ, là
cơ sở để hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Như Bác Hồ kính yêu đã nói: "Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một
nền giáo dục tốt". Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo
dục trẻ phát triển một cách toàn diện lớn lên trở thành người công dân có ích.
Muốn đáp ứng được nhu cầu đó, cần phải có một hệ thống nhà trường
tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Chính vì vậy, trường mầm non cần phải
có những tiêu chuẩn cần thiết để đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục theo
yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội và đưa giáo dục nước nhà hội nhập và
sánh vai với giáo dục toàn cầu.
Để thực hiện tốt Thông tư số 02/2014/TT- BGD & ĐT ngày 8/2/2014 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non
đạt chuẩn quốc gia. Theo quy định chung, một trường đạt chuẩn quốc gia phải
đạt 5 tiêu chuẩn: tổ chức quản lý, đội ngũ giáo viên và nhân viên, chất lượng
chăm sóc giáo dục trẻ; quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị, xã hội hóa

giáo dục đây là điều kiện vững chắc để góp phần xây dựng một nền giáo dục
vững chắc trong tương lai.
Hơn thế nữa để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính
chủ động hoạt động tích cực của trẻ mầm non theo mục tiêu Thông tư số
17/2009/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục Mầm non. Đặc biệt việc triển
khai thực hiện tốt 3 cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo
là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” có hiệu quả thì trường lớp phải được
xây dựng khang trang, sạch, đẹp và an toàn. Xây dựng trường Mầm non đạt
chuẩn quốc gia trong giai đoạn hiện nay là một yêu cầu tất yếu của các cơ sở
giáo dục, là điều kiện tốt để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây là định
hướng lớn của Đảng, của Nhà nước trong chiến lược phát triển giáo dục đào tạo
giai đoạn 2011 - 2015, định hướng 2020 nhằm phát triển giáo dục và đào tạo
theo hướng "chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa". Xây dựng trường chuẩn quốc
gia còn là một trong 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Do
đó, các cấp ủy, chính quyền cùng Phòng GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo xây dựng
trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng
1


bộ thành phố đã đề ra phấn đấu trong nhiệm kỳ toàn thành phố có trên 60%
tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia.
Từ chủ trương chung đó, toàn ngành giáo dục Thành Phố Sầm Sơn đã xác
định rõ việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một trong những mục
tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố . Trong
các năm vừa qua phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành Phố đã xây dựng kế hoạch
tham mưu cho UBND Thành phố ra quyết định giao chỉ tiêu xây dựng trường
chuẩn quốc gia cho từng bậc học, cấp học một cách cụ thể phù hợp với từng xã ,
Phường trong Thành phố. Trên thực tế công tác xây dựng trường Mầm non đạt
chuẩn quốc gia ngày càng gặp nhiều khó khăn, do tình hình kinh tế của từng
phường, từng xã có thuận lợi đã được tập trung xây dựng các trường học đạt
chuẩn Quốc gia, còn lại là các xã , phường kinh tế có nhiều hạn chế. Chính vì
vậy việc tham mưu chỉ đạo xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia không
nằm ngoài khó khăn chung đó, cho nên việc nghiên cứu tìm ra những giải pháp
chỉ đạo xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015 - 2020 là
hết sức cần thiết.
Từ bài học kinh nghiệm và là người trực tiếp phụ trách công tác xây dựng
trường Mầm non Quảng Châu đạt chuẩn Quốc gia, tôi nhận thấy việc xây dựng
cơ sở vật chất, công tác xã hội hóa giáo dục gặp không ít khó khăn, song công
tác huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, việc bồi dưỡng nâng cao năng lực
chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên cũng
còn hạn chế. Mặt khác công tác xây dựng trường Mầm non Quảng Châu đạt
chuẩn Quốc gia ở một số khu phố của phường có quan tâm nhưng đâu đó vần
còn chưa được sự quan tâm đúng mức.
Chính vì vậy để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu xây dựng trường Mầm non
đạt chuẩn Quốc gia của Phường ,từ suy nghĩ đó tôi đã chọn đề tài:''Kinh
nghiệm tham mưu xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia". Vì
thực tế đời sống của một số bộ phận nhân dân còn nghèo, sự hiểu biết về tầm
quan trọng của việc cho con em mình ra lớp còn thấp , số trẻ trong độ tuổi nhà
trẻ và mẫu giáo bé ra lớp đạt tỉ lệ thấp, do đó việc nâng cao chất lượng chăm sóc
giáo dục trong nhà trường không đồng đều.
1.2. Mục đích chọn đề tài:
Qua thực tế được Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Sầm Sơn, giao
chỉ tiêu cho nhà trường phải hoàn thành các tiêu chí công nhận trường Mầm non
Quảng Châu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2018, tôi thấy trong quá
trình tham mưu với địa phương triển khai thực hiện theo Thông tư 02 còn nhiều
hạn chế như: lập kế hoạch tham mưu về việc xây dựng trường Mầm non đạt
chuẩn Quốc gia của hiệu trưởng, công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng về
chuyên môn nhằm đi trước đón đầu đảm bảo các tiêu chuẩn 1, 2 và tiêu chuẩn
3... Chính vì thế tôi đã trăn trở rất nhiều, làm thế nào và làm sao cho trường MN
Quảng Châu có thể tham mưu với lãnh đạo địa phương và mỗi cán bộ giáo viên
2


trong nh trng nhn thc ỳng n hn, hiu rừ tm quan trng ca cụng tỏc
xõy dng trng Mm non t chun Quc gia, t ú lm tt cụng tỏc xõy
dng trng Mm non t chun Quc gia. Qua ti nghiờn cu ca mỡnh vi
mong mun c giao lu, trao i, chia s kinh nghim vi cỏc ng nghip
gn xa trong vic thc hin nhim v tham mu xõy dng trng Mm non t
chun Quc gia ca mỡnh. Xut phỏt t lý do trờn m bn thõn tụi a ra mt s
gii phỏp v kt qu ó t c trong nm hc qua v cụng tỏc xõy dng
trng Mm non t chun quc gia, tụi la chn ti: Mt s kinh nghim
tham mu xõy dng trng Mm non Qung Chõu t chun Quc gia".
1.3. i tng nghiờn cu.
Căn cứ vào yêu cầu của đề tài, tôi chọn đối tợng nghiên cứu là
'Mt s kinh nghim tham mu xõy dng trng Mm non t chun Quc gia"
trng mm non Qung Chõu
1.4. Phng phỏp nghiờn cu.
Trong ti ny tụi chn v s dng nhng phng phỏp nghiờn cu sau
Phng phỏp nghiờn cu ti liu
Phng phỏp iu tra thc trng
Phng phỏp thng kờ
Phng phỏp quan sỏt
Phng phỏp ỏnh giỏ
2. Ni dung sỏng kin kinh nghim.
2.1. C s lớ lun ca sỏng kin kinh nghim.
ng ta ó nhn nh, giỏo dc l quc sỏch hng u, u t cho giỏo
dc l u t cho s phỏt trin m c bit i vi giỏo dc Mm non - l bc
hc u tiờn trong h thng giỏo dc Quc dõn. Trng Mm non phi cú y
cỏc iu kin cn thit chm súc nuụi dng, giỏo dc tr cú cht lng,
cú hiu qu phự hp vi iu kin kinh t xó hi ca t nc, ca a phng
tng bc a nn giỏo dc Vit Nam hi nhp vi cỏc nc trong khu vc
v th gii.
Vỡ th, vic xõy dng trng Mm non t chun quc gia khụng nhng
ỏp ng yờu cu phỏt trin tt yu ca ngnh hc m cũn l gii phỏp tng th cú
tớnh chin lc trong vic o to ngun nhõn lc cho s nghip CNH v HH
t nc. T ú, mụ hỡnh trng Mm non t chun quc gia c thit k trờn
c s lý lun v thc tin ca giỏo dc Vit Nam, trong ú cú tip thu tinh hoa
vn húa giỏo dc ca nhõn loi, v cỏc nc tiờn tin trờn th gii.
Nhn thc t ch trng ca ng, ca Nh nc v vic trin khai thc
hin mc tiờu ca B GD&T i vi giỏo dc núi chung v bc hc Mm non
núi riờng. Qua thụng tin nm bt tỡnh hỡnh thc t ca cỏc a phng trờn c
3


nước, địa phương nào xây dựng được trường chuẩn quốc gia thì địa phương đó,
giáo dục có điều kiện phát triển toàn diện. Trên cơ sở quan điểm trên, trong
chương trình hành động của ngành về việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Thành
Phố đã để ra gồm có: Đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2015 - 2020; Tập trung
đổi mới căn bản về giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và xây
dựng trường chuẩn quốc gia nói riêng. Xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo
hướng hiện đại hoá, chuẩn hoá, xã hội hoá về cơ sở vật chất, đổi mới công tác
quản lí, công tác tổ chức dạy và học nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục toàn
diện thực chất. Vì vậy, quyết tâm xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia
để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện cho trẻ đã trở thành nhiệm
vụ trọng tâm hàng đầu của UBND phường Quảng Châu và trường Mầm non .
Ngoài ra, “Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân”, “Nhà
trường phải gắn liền với gia đình và xã hội”; do đó, xây dựng trường chuẩn
quốc gia không phải là đơn phương của nhà trường mà là của toàn xã hội. Vấn
đề là vậy, nhưng làm thế nào để xã hội cùng tham gia, cái đó còn phụ thuộc vào
năng lực trong công tác xã hội của người quản lí. Người quản lí phải biết cách
tham mưu, biết tìm cơ hội để tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các nhóm
đối tượng mà mình cần huy động. Một khi đã hiểu về mục đích, ý nghĩa, chủ
trương về xây dựng trường chuẩn quốc gia thì tính đồng thuận trong thực hiện
giữa nhà trường và xã hội sẽ được nâng cao hơn, việc huy động các lực lượng xã
hội cùng tham gia sẽ dễ dàng hơn, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia đề
ra dễ thành công hơn.
Việc tuyên truyền nhận thức về chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc
gia và huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia xây trường học là hai yếu tố
không thể thiếu được trong quá trình triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc
gia.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
Việc thực hiện các tiêu chuẩn trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia theo
Quyết định, Thông tư của Bộ GD&ĐT ban hành (Quyết định số 45/2001/QĐ BGD&ĐT; Quyết định số 36/2008/QĐ - BGD&ĐT ngày 16/7/2008; Thông tư
số 02/02/2014/TT- BGD&ĐT ngày 8/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia)
Chính vì vậy, trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng trường
Mầm non Quảng Châu đạt chuẩn Quốc gia có những thuận lợi và khó khăn sau:
a. Thuận lợi:
- Là địa phương có truyền thống hiếu học, luôn được sự quan tâm của cấp
Ủy Đảng, chính quyền địa phương ,các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa bàn
toàn phường đã nhiệt tình ủng hộ, đầu tư CSVC để nhà trường xây dựng đạt
chuẩn quốc gia trong năm 2018 theo đúng kế hoạch chỉ tiêu của UBND Thành
phố Sầm sơn giao cho phường Quảng Châu .
4


- Về tình hình thực tế của trường mầm non Quảng Châu trong những năm
qua nhà trường không ngừng phát triển về quy mô, số lượng và chất lượng,
công tác xã hội hóa giáo dục nhà trường đã đạt được tương đối đầy đủ các tiêu
chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia .
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên ổn định, tích cực tham gia học tập nâng cao
trình độ đào tạo, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, gắn bó với công việc.
b. Khó khăn
- Quảng Châu là địa phương trực thuộc Thành phố nhưng nghề nghiệp
chủ yếu là nông nghiệp và dịch vụ. Điều kiện kinh tế của địa phương còn gặp
nhiều khó khăn, phân bố dân cư không đều, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 10 %. Nền
kinh tế của một số hộ gia đình còn thấp, nhân dân chủ yếu làm nghề nông, đánh
bắt hải sản... Nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế, việc huy động trẻ
nhà trẻ và trẻ mẫu giáo 3 tuổi ra trường đã khó việc vận động số trẻ này bán
trú tại trường lại càng khó hơn.
- Phạm vi quản lý địa bàn rộng nên còn gặp khó khăn trong việc chỉ đạo,
quản lý chất lượng.
- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư nhưng vẫn còn
phòng học tạm, thiếu phòng nên ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục
trẻ. Nhà trường vẫn còn 2 lớp học tại các điểm lẻ nên gặp khó khăn trong công
tác quản lý, phòng học chưa đảm bảo theo điều lệ trường MN: diện tích hẹp
45m2, không có hiên sau, không có công trình vệ sinh phù hợp.
- Nhà trường còn thiếu đồ chơi ngoài trời, hầu hết các nhóm, lớp chưa thật
sự đầy đủ thiết bị theo thông tư số 02 của Bộ GD&ĐT.
- Trình độ và năng lực của đội ngũ còn nhiều bất cập so với yêu cầu ngày
càng đổi mới về GD: còn hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý và nâng cao phương pháp dạy trẻ,chưa có điều kiện về kinh phí để mua
sắm, trang bị máy vi tính, đèn chiếu... đủ cho trường, các nhóm lớp.
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
2.3.1. Giải pháp 1: Về công tác tham mưu và chỉ đạo.
Căn cứ vào tiêu chuẩn qui định(Thông tư 02 của Bộ GD&ĐT), bản thân
phải thực sự linh hoạt sâu sát để nắm bắt tình hình thực tế của nhà trường, địa
phương báo cáo với lãnh đạo Phòng Giáo dục trình với UBND TP Sầm Sơn ra
quyết định về việc giao chỉ tiêu, chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo
từng tháng , năm , cho nhà trường triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch để ra:
+ Quyết định 2377/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 về việc giao chỉ tiêu, chỉ
đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2018.
+ Quyết định 2082/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của ủy ban nhân dân
Phường Quảng Châu về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng trườngMầm non
đạt chuẩn Quốc gia năm 2018.
5


- Ngoài ra để chỉ đạo và rút kinh nghiệm kịp thời về công tác xây dựng
trường chuẩn Quốc gia tại đơn vị đảm bảo theo kế hoạch đề ra, PGD&ĐT đã
tham mưu cho chủ tịch UBND Thành phố tổ chức giao ban nắm bắt tiến độ xây
dựng của đơn vị theo kế hoạch chỉ tiêu đề ra (trực tiếp điều hành hội nghị là đ/c
chủ tịch hoặc đ/c PCT UBND Thành phố , phụ trách khối). Sau mỗi kỳ giao
ban đều có công văn thông báo đến UBND phường và nhà trường để có định
hướng thực hiện đảm bảo tiến độ theo quyết định của UBND Thành phố .
- Ngay sau khi nhận được quyết định được giao chỉ tiêu xây dựng trường
chuẩn quốc gia, bản thân đã tham mưu cho địa phương thành lập ban chỉ đạo
xây dựng trường chuẩn quốc gia gồm các thành phần chủ chốt như: Bí thư hoặc
Chủ tịch UBND phường trưởng ban, phó ban là PCT phụ trách công tác văn hóa
phường, hiệu trưởng, các thành viên khác như: chủ tịch MTTQ, hội LHPN,
Đoàn thanh niên...Ban chỉ đạo phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên
tiến hành thực hiện xây dựng kế hoạch và lộ trình công việc xây dựng chuẩn
thường xuyên giao ban báo cáo về PGD.
- Nhà trường xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền là hết
sức quan trọng, quyết định sự đầu tư CSVC cho nhà trường và tạo cơ chế cho
công tác XHH giáo dục ở điạ phương được triển khai thuận lợi. Việc xây dựng
và phát triển nhà trường trở thành nơi mà nhân dân và phụ huynh tin tưởng gửi
con em mình, tạo được niềm tin và sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy và chính
quyền địa phương vô cùng quan trọng: Truớc hết là cấp ủy, chi bộ nhà trường
phải cùng nhau thảo luận, xác định mục tiêu và hướng đi cho nhà trường trong
thời gian tới. Sau khi xây dựng được nghị quyết, tổ chức triển khai đến toàn thể
CBGV, NV trong các cuộc họp hội đồng, các tổ chức trong nhà trường để mọi
người được tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng thành kế hoạch chung của nhà
trường.
Xác định CSVC là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học
và xây dựng nhà trường đạt CQG. Chính vì vậy vấn đề quy hoạch tổng thể nhà
trường rà soát lại các tiêu chuẩn còn thiếu đối chiếu với 5 tiêu chuẩn xây dựng
trường chẩn quốc gia là việc đầu tiên cần làm. Tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền trong việc xây dựng, cải tạo và nâng cấp CSVC, khuôn viên trường...
Trên cơ sở nhất trí của cấp ủy, chi bộ và toàn thể CBGV, NV nhà trường,
hiệu trưởng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương về định hướng xây dựng, quy hoạch tổng thể khuôn viên trường. Sau
khi được sự nhất trí của cấp ủy, chính quyền địa phương nhà trường tổ chức hội
nghị triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh
toàn trường.

6


Trường Mầm non Quảng Châu với khu nhà tầng khang trang.
2.3.2.Giải pháp 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt văn
bản chỉ đạo của các cấp.
Phòng GD&ĐT đã tổ chức hội nghị giao ban hiệu trưởng trường Mầm
non để hướng dẫn các nhà trường triển khai thực hiện theo Thông tư 02 của Bộ
GD&ĐT. Nhà trường đã chủ động linh hoạt tham mưu lãnh đạo địa phương tổ
chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các thông tin đại chúng như: Đài phát
thanh - truyền hình, thông qua các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, họp phụ huynh,
họp khu phố để tuyên truyền tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực
của các bậc cha mẹ và toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá công tác xây
dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho TE 5
tuổi, đồng thời duy trì và phát triển số lượng trẻ dưới 5 tuổi, tuyên truyền lợi ích của
việc ăn ngủ bán trú tại trường mầm non .
"Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân"; chủ
trương xây dựng trường chuẩn quốc gia không phải của những người làm công
tác giáo dục mà nó còn là của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, của các cơ
quan, ban ngành, đoàn thể; của cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội. Từ TP
đến phường phải đưa chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ TP, Phường; Từ phòng GD đến các trường MN cần phải
tích cực tham mưu để Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP xây dựng được
chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm huy động mọi
nguồn lực tập trung chỉ đạo thực hiện. Nhà trường chủ động có những biện pháp
linh hoạt và sáng tạo trong chỉ đạo triền khai thực hiện. Phòng GD&ĐT tham
mưu cho UBND Thành phố sầm sơn chỉ đạo đơn vị quy hoạch mạng lưới trường
dành quỹ đất để xây dựng trường đảm bảo theo qui định(diện tích đất 7006 m2) .
Trong quá trình chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, tôi đã tham mưu
với lãnh đạo phòng giáo dục chỉ đạo nhà trường có nhiều hình thức phối kết
hợp để tuyên truyền như: phóng sự về các trường đã đạt chuẩn quốc gia phát
7


trên loa đài truyền thanh của phường, tổ chức giao ban công tác xây dựng chuẩn
quốc gia, tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng trường chuẩn trong xã hội,
thông qua các lần đăng kí phát biểu tham luận trong Đại hội Đảng bộ của
phường, phát biểu trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân, họp Đảng bộ, họp sơ
tổng kết của UBND phường, họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể cha
mẹ học sinh đầu năm và cuối năm học. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, cần
phải tuyên truyền và lý giải cho mọi người cùng hiểu: Vì sao phải xây dựng
trường chuẩn quốc gia? Xây dựng trường chuẩn đem lại quyền lợi gì cho con em
chúng ta? trường đạt chuẩn quốc gia khác gì so với trường không đạt chuẩn
quốc gia?
2.3.3.Giải pháp 3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ quản
lý và đội ngũ giáo viên.
Một trong các tiêu chuẩn của trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia đó là
tiêu chuẩn 1 và 2 thuộc về chuyên môn, do đó nhà trường đã chú trọng chỉ đạo
tất cả CBGV, nhân viên phải luôn đi trước đón đầu, trước khi xây dựng chuẩn
Quốc gia. Nhà trường đã coi trọng đổi mới công tác bồi dưỡng nâng cao năng
lực nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên. Hàng năm công tác chỉ
đạo chuyên môn của nhà trường tập trung vào công tác quản lý Ban giám hiệu,
bồi dưỡng giáo viên về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ sư phạm. Nhà trường
đã có nhiều giải pháp sáng tạo, nhiều giải pháp mới mang tính đột phá để áp
dụng rộng rãi mang lại hiệu quả cao như: việc phân chia các tổ chuyên môn,
phân công chỉ đạo điểm toàn diện, chỉ đạo điểm từng mặt để các tổ chuyên môn
học hỏi lẫn nhau, tổ chức giao ban, sinh hoạt chuyên môn, hội thảo nhằm rút
kinh nghiệm kịp thời về việc thực hiện nhiệm vụ năm học.
Thông qua các đợt khảo sát năng lực giáo viên, thao giảng giáo viên giỏi,
nhà trường đã vinh danh những giáo viên đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu và
nhân rộng được nhiều cách làm hay của đơn vị trường học, từ đó thúc đẩy được
công tác bồi dưỡng giáo viên ở nhà trường và tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của
giáo viên trong toàn trường. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời
những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, cũng
như việc xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Nhà trường phải luôn khai thác tận dụng đúng lúc những giáo viên có
năng lực, bằng cách giao nhiệm vụ tạo cơ hội cho họ thể hiện, biết động viên
khích lệ kịp thời (nêu gương, khen thưởng) để họ sẵn sàng bộc lộ hết khả năng
của từng cá nhân vào công việc của tập thể. Làm tốt công tác biểu dương, khen
thưởng, tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng,
nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, những cách làm hay, sáng
kiến tốt, những nhân tố tích cực, đồng thời phê phán và ngăn chặn kịp thời
những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc...trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
của trường .
8


Hình ảnh sinh hoạt chuyên môn tại trường Mầm Non Quảng Châu
Để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường với phương châm "
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà
trường thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua: thi giáo viên dạy giỏi,
thi triển lãm đồ dùng dạy học, thi chọn giáo án mẫu, thi trang trí tạo môi trường
nhóm ,lớp cũng như các hội thi “ Bé khỏe bé tài năng”có sự kết hợp cả nhà
trường và phụ huynh để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp lãnh đạo, nhân
dân và phụ huynh học sinh. Luôn tạo điều kiện để cán bộ giáo viên tự học, tự
bồi dưỡng nâng cao trình độ: học đại học tại chức, học tin học, ngoại ngữ.
Để việc tự học phát triển rộng rãi trong nhà trường bản thân hiệu trưởng là
người gương mẫu thực hiện trước khuyến khích mọi người tham gia. Ngoài ra,
để đảm bảo tỉ lệ giáo viên/lớp theo qui định, mỗi lần duyệt kế hoạch phát triển
qui mô trường lớp và định biên giáo viên đầu năm học, tôi đã tham mưu đề xuất
với lãnh đạo phòng GD&ĐT, phòng nội vụ có kế hoạch duyệt đủ số lượng
CBGV, NV ưu tiên cho nhà trường được giao chỉ tiêu xây dựng chuẩn Quốc gia.
Chính nhờ vậy mà tiêu chuẩn về tổ chức và quản lý, tiêu chuẩn về đội ngũ giáo
viên và nhân viên luôn luôn đạt theo yêu cầu qui định tại Thông tư 02 của Bộ
GD&ĐT.
2.3.4. Giải pháp 4. Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình GDMN nhằm
nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
Để đảm bảo tiêu chuẩn 3 theo qui định tại thông tư 02 của Bộ GD&ĐT,
việc chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình GDMN và nâng cao chất lượng
CS- ND- GD trẻ đảm bảo yêu cầu, BGH nhà trường tiếp tục chỉ đạo tất cả các
nhóm, lớp trong trường thực hiện đồng bộ chương trình GDMN. Nhà trường đã
mở lớp chuyên đề tập huấn đến tất cả CBGV trong trường, tập trung chỉ đạo xây
dựng các tiết dạy đối chứng ở từng độ tuổi và các lĩnh vực, kết hợp với Công ty
phần mềm chất lượng cao Việt Nam cài đặt giáo án điện tử cho tất cả các nhóm,
9


lớp. Chỉ đạo GV ứng dụng phần mềm này vào việc tổ chức các hoạt động hàng
ngày cho trẻ là một trong những tiêu chí thi đua hàng tháng. Trước hết ưu tiên
bố trí sắp xếp đội ngũ GV dạy lớp 5 tuổi hầu hết đều đạt trình độ trên chuẩn và
có kĩ năng ứng dụng
CNTT tốt làm nền móng nhân rộng đến toàn bộ giáo viên ở nhà trường,
nên tỷ lệ GV soạn bài trên máy vi tính đến nay đã đạt 100%. Đặc biệt khuyến
khích các lớp làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh mua ti vi và
màn hình chiếu cho các nhóm, lớp thực hiện giáo án điện tử, đồng thời hàng
tháng PGD đã tổ chức hội nghị chuyên môn bổ sung thêm về công tác chuyên
môn và tiếp tục cho GV được dự giờ rút kinh nghiệm. Thường xuyên tổ chức
thanh kiểm tra, dự giờ thăm lớp, đánh giá chất lượng thực tế trên trẻ tại các
nhóm lớp và đánh giá khách quan, trên cơ sở rút kinh nghiệm kịp thời để tìm các
giải pháp mới đạt hiệu quả hơn.
Nhà trường thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của PGD, xây dựng kế hoạch
thực hiện chuyên môn đầy đủ theo từng độ tuổi và lồng ghép nội dung chuyên
đề phù hợp với chủ đề chủ điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương .Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện làm vai trò nòng cốt
cho việc nâng cao chất lượng đại trà. Chất lượng thực hiện chương trình GDMN
và yêu cầu tỷ lệ chất lượng giáo dục của trẻ đối , từ đó có tác động rất lớn trong
việc tăng cường đầu tư CSVC, ĐDTTB của địa phương đối với nhà trường. Các
điều kiện về CSVC đầu tư đúng mức, chất lượng dạy và học đã có nhiều chuyển
biến tích cực, việc tạo môi trường hoạt động cho trẻ trường tập trung đạt hiệu
quả cao. Nề nếp học sinh được các nhóm, rèn luyện kĩ năng sống cho trẻ đã
được giáo viên quan tâm thường xuyên. Tiêu biểu hiệu quả như: Cô Hồng, cô
Hiền, Cô Lê Phương, Cô Hương, Cô Sáu...

10


Khu vườn thiên nhiên được bàn tay giáo viên và phụ huynh trong trường MN
Quảng Châu trồng và chăm sóc
2.3.5. Giải pháp 5. Công tác phối kết hợp, huy động hội cha mẹ phụ huynh
học sinh(CMHS).
Hội CMHS của nhà trường, trung tâm là Ban đại diện CMHS là lực lượng
quan trọng và gần gũi với nhà trường nhất. Đây là nhân tố quan trọng, nếu biết
phát huy sẽ là cầu nối giữa nhà trường với cộng đồng và góp phần không nhỏ
vào việc xây dựng và phát triển trong nhà trường trong cơ chế xã hội hóa giáo
dục " nhà nước và nhân dân cùng làm". Vì vậy để làm tốt xã hội hóa giáo dục
thì công tác huy động, phối kết hợp với hội CMHS trong việc xây dựng cải tạo
sữa chữa, đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng đồ chơi ở nhà trường
rất cần thiết và quan trọng, do đó nhà trường thực hiện một số giải pháp sau:
Muốn có được Ban đại diện CMHS có khả năng tạo điều kiện thuận lợi
giúp đỡ cho nhà trường đạt hiệu quả và đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển
của nhà trường trong năm học thì việc lựa chọn Ban đại diện CMHS là bước đầu
tiên. Đầu năm học, trước khi tổ chức hội nghị CMHS của mỗi lớp chọn cử phụ
huynh nhiệt tình tâm huyết với con trẻ, GVCN lớp dự kiến trước và trò chuyện,
động viên những phụ huynh có đủ uy tín và năng lực sẽ bầu vào Ban đại diện
CMHS của lớp, từ các ban chấp hành chi hội phụ huynh của lớp lựa chọn BCH
hội phụ huynh của trường. Trưởng Ban đại diện CMHS là người có vai trò nòng
cốt trong việc điều hành hoạt động của hội CMHS trong năm học, sự thành công
hay không phụ thuộc vào khả năng vận động, vào lòng nhiệt tình đầy trách
nhiệm của trưởng ban.
Vì vậy Ban đại diện CMHS của trường, trưởng ban, phó ban phải là
những người có uy tín, năng lực và trách nhiệm nhất trong số những đại diện
CMHS các lớp.
11


Nhà trường cùng với trường ban đại diện CMHS chuẩn bị đầy đủ các kế
hoạch, văn bản cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức họp Ban đại
diện CMHS đầu năm với nội dung: báo cáo tóm tắt những kết quả đã đạt được
trong năm học vừa qua, phương hướng nhiệm vụ năm học mới, đề xuất những
công việc cần phải làm đối với hội CMHS trong năm học, đặc biệt là các vấn đề
về xây dựng, cải tạo và nâng cấp CSVC, khuôn viên.
Cụ thể hóa nhiệm vụ từng giai đoạn phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương và
thu nhập của các bậc phụ huynh học sinh.
Sau khi hội nghị nhất trí các nội dung theo kế hoạch nhà trường đã báo cáo
về thực hiện nhiệm vụ năm học, xây dựng, nâng cấp cải tạo, sữa chữa CSVC
trong năm học, ban giám hiệu tiếp tục phối hợp với Ban đại diện CMHS trường
thành lập ban kiến thiết xây dựng, nâng cấp CSVC, khuôn viên, tiếp theo hiệu
trưởng và Trưởng ban đại diện CMHS báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương
để xin ý kiến chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện cụ thể .
Quá trình thực hiện đảm bảo dân chủ, tạo môi trường công khai, thực hiện
nguyên tắc “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để mối quan hệ giữa
nhà trường, phụ huynh và cộng đồng thực sự tin tưởng vì sự phát triển chung
của nhà trường.
Hiệu trưởng phải thường xuyên quan tâm, động viên Ban đại diện trong quá
trình thực hiện công việc tạo mối quan hệ gần gũi, tạo niềm tin cho nhau, phối
hợp để cùng nhà thầu thống nhất những vấn đề phát sinh; điều chỉnh hợp lý đảm
bảo việc xây dựng, thực hiện có chất lượng, công trình sử dụng lâu dài; luôn
lắng nghe, tham khảo ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, phụ huynh
học sinh và tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có những điều chỉnh cần
thiết hợp lý.
Sau khi công trình hoàn thành, tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ban
nghiệm thu có đại diện chính quyền địa phương(Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và
UBND, cán bộ văn hóa Phường).
Trưởng Ban đại diện CMHS từng lớp, BGH nhà trường, nhà thầu, nghiệm thu,
bàn giao có biên bản, có ký xác nhận của các bên, bàn giao cho nhà trường đưa
vào sử dụng.
Tóm lại, trong quá trình triển khai xây dựng trường mầm non đạt chuẩn
quốc gia nhiệm vụ tham mưu của hiệu trưởng và công tác phối kết hợp cha mẹ
phụ huynh học sinh có vai trò quan trọng để lãnh đạo địa phương, các cấp các
ngành có sự quan tâm hơn, chỉ đạo sát sao tạo điều kiện thuận lợi trong xây
dựngtrường chuẩn quốc gia.

12


Các bậc phụ huynh hoc sinh hỗ trợ nguyên vật liệu cho giáo viên trường MN
Quảng Châu làm đồ chơi.

13


Triển lãm DDĐC tự tạo của cô và trẻ Trường mầm non Quảng Châu
Năm học 2018-2019.

14


Giờ ăn trưa của trẻ tại lớp 4TB và lớp 5TA trường Mầm non Quảng Châu
2.3.6. Giải pháp 6. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục.
Trước hết ban giám nhà trưởng phải nhận thức được xã hội hoá giáo dục
có tầm quan trọng thiết thực trong sự nghiệp phát triển giáo dục. Muốn nhà
trường phát triển cần có sự đóng góp, tác động từ nhiều phía từ gia đình, các
đoàn thể ban ngành, các nhà hảo tâm và xã hội, hay nói cách khác là nhà trường
phải có nghệ thuật để lôi kéo gia đình và xã hội... tham gia góp phần vào việc
ủng hộ đầu tư giúp đỡ nhà trường nhằm chăm sóc nuôi dạy các cháu ngày một
tốt hơn.
Để xây dựng thành công và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia,
ngoài việc nỗ lực của nhà trường, sự lãnh đạo của ngành chủ quản cấp trên thì
công tác xã hội hóa giáo dục trong việc xây dựng và phát triển nhà trường có ý
nghĩa to lớn quan trọng. Nó vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa mang tính chất
chiến lược lâu dài trong sự phát triển bền vững của nhà trường. Điều 12 Luật
Giáo dục 2005 đã quy định rõ về xã hội hóa sự nghiệp giáo dục: "Mọi tổ chức
gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp
với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục
lành mạnh và an toàn".
Trong xây dựng trường chuẩn quốc gia các nhà trường cần tập trung sự hỗ
trợ của các lực lượng xã hội với nhiều nhóm đối tượng khác nhau để huy động,
gồm:
- Hiệu trưởng biết tham mưu có bài bản, linh hoạt sắc bén để lãnh đạo
Đảng, chính quyền các cấp (lực lượng quan trọng quyết định sự đầu tư cơ sở vật
chất cho nhà trường và cũng là lực lượng tạo cơ chế và tạo điều kiện cho việc
XHHGD triển khai thuận lợi).

15


- Tranh thủ sự ủng hộ giúp sức của ban mặt trận Tổ quốc để có sự kêu gọi
tới mọi cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và cha mẹ học sinh, các
nhà hảo tâm... đầu tư hỗ trợ tinh thần và vật chất cho nhà trường.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với
bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Tính đến nay toàn Thành phố đã xây dựng thành công 03 trường Mầm
non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 . Làm tốt công tác xã hội hoá GD để kêu gọi
các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm và phụ huynh học
sinh đầu tư xây dựng và mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi cho nhà trường
Trong năm học đã vận động kêu gọi được sự đầu tư rất lớn của các tổ chức xã
hội, các đoàn thể, các nhà hảo tâm, các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh đầu tư
cho các trường Mầm non Quảng Châu xây dựng đạt chuẩn quốc gia như sau:
- Nhà trường xây dựng chuẩn quốc gia đều được các đoàn thể của
Phường như: Hội cựu chiến binh, hội phụ nữ , chi đoàn thanh niên công an
phường kết nghĩa , Hội cha mẹ học sinh đã mua cây xanh bóng mát có giá trị,
ủng hộ nhiều ngày công làm bồn hoa...
- Kết quả sự đầu tư ủng hộ bằng kinh phí để xây dựng trường chuẩn quốc
gia từ nguồn xã hội hóa giáo dục năm học 2017-2018 là: 106.000.000 đ;
- Các cá nhân hảo tâm tặng cho nhà trường 5 cái ti vi ; Tổ chức cựu
chiến binh ; hội phụ huynh học sinh , quĩ tim mỗi tổ chức tặng 1 đồ chơi ngoài
trời .
+ Trong năm học trường MN Quảng Châu tổng kinh phí xây dựng thêm 10
phòng học mới và khu nhà hiệu bộ tổng số tiên trên 13.791.000 đ:
+ Khu nhà bếp thiết kế theo qui trình bếp một chiều . Xây dựng tường rào,
cổng, lát sân, mua sắm TTB ĐDĐC, làm bồn hoa, trồng cây xanh và khu vườn
cổ tích đẹp và là nơi vui chơi bổ ích cho con trẻ .
Nhà trường đạt được kết qủa trên trong công tác chỉ đạo xây dựng trường
Mầm non Quảng Châu đạt chuẩn quốc gia là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều
kiện của các cấp lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể từ phường đến Thành phố
phải thực sự vào cuộc cùng với sự nỗ lực cố gắng nhiệt tình đầy trách nhiệm của
tập thể CBGV,NV trong nhà trường .Vì vậy, công tác xây dựng trường Mầm non
đạt chuẩn quốc gia đạt hiệu quả cao.
3. Kết luận, kiến nghị.
3.1. Kết luận.
Để hoàn thành tốt công tác xây dựng trường Mầm non Quảng Châu đạt
chuẩn quốc gia trước hết phải quán triệt, thấm nhuần đầy đủ và tuyên truyền sâu
rộng các văn bản, chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng
lớp nhân dân của địa phương, có sự đồng thuận cao để tập trung xây dựng và
triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo lộ trình tiến độ chung của Thành phố .
16


Tăng cường tốt công tác phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể trong và ngoài
nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đẩy mạnh công tác xã hội
hoá giáo dục.
Làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC, nâng
cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non trong nhà trường.
Tổ chức tập huấn chuyên đề cho tất cả cán bộ giáo viên trong trường, giao ban
chuyên môn xây dựng các giờ dạy đối chứng chuyên đề tại trường.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và
CBQL, việc tổ chức thực hiện chương trình được quan tâm đúng mức. Đổi mới
việc khảo sát đánh giá năng lực toàn bộ giáo viên trong trường để lựa chọn tôn
vinh những giáo viên tiêu biểu xuất sắc đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các
cấp.
Thường xuyên kiểm tra để có biện pháp điều chỉnh và đưa ra nhiều giải
pháp tích cực chỉ đạo các tổ phải khẩn trương và quyết liệt chuẩn bị chu đáo
từng bước phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. Đặc biệt tổ chức giao ban
yêu cầu trực tiếp với đồng chí chủ tịch UBND Phường là trưởng ban chỉ đạo
của địa phương và đ/c Bí thư Đảng ủy phường để tham gia làm việc cùng với
thành phố Sầm Sơn và có báo cáo cam kết về việc bổ sung hoàn thiện các điều
kiện đạt tiêu chuẩn theo qui định chuẩn quốc gia.
Bản thân là hiệu trưởng nhà trường phải chủ động tích cực tham mưu với
lãnh đạo địa phương, phối kết hợp với các đoàn thể, các cấp lãnh đạo thực hiện
tốt chỉ tiêu kế hoạch chỉ đạo xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Đối với nhà trường : Luôn linh hoạt năng động lãnh chỉ đạo nhà trường
bằng việc xây dựng kế hoạch có định hướng lâu dài, có sự đón đầu các bước
phát triển nhà trường theo nhu cầu thực tiễn . Xây dựng được khối đoàn kết tập
thể biết phát huy nội lực, có tinh thần tự giác thi đua, lao động, học tập vươn lên
đạt mục đích phát triển giáo dục. Biết tận dụng sức mạnh nội lực, lôi kéo huy
động sức mạnh ngoại lực cùng phối hợp chăm lo, đầu tư cho giáo dục. Kế hoạch
thực hiện phải chính xác, phù hợp với tình hình thực tế nhà trường, ước lượng
được thời gian hoàn thành các tiêu chuẩn.
Cán bộ giáo viên , nhân viên của trường Mầm non Quảng Châu phải nhiệt
tình, tích cực và có tâm huyết với công việc, nhận thức sâu sắc các tiêu chuẩn
trường chuẩn Quốc gia, các mục tiêu cần đạt của trẻ trong chương trình GDMN
do Bộ GD&ĐT ban hành. Nhà trường phải cố gắng nỗ lực phấn đấu không
ngừng tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm triển khai thực hiện
tốt chương trình GDMN nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
đảm bảo yêu cầu qui định.
Đặc biệt nhà trường phải làm tốt công tác phối kết hợp, huy động hội cha
mẹ phụ huynh học sinh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

17


cũng như sự đóng góp giúp nhà trường tổ chức các hoạt động và xây dựng vào
thành công chuẩn quốc gia của nhà trường.
Tập thể giáo viên luôn phát huy cao tính chủ động sáng tạo đổi mới phương
pháp dạy học, tham gia nhiệt tình có trách nhiệm vào các hoạt động giáo dục trẻ
thật sự là “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”;
3.2. Kiến nghị.
- UBND tỉnh duyệt và bổ sung chỉ tiêu biên chế cho nhân viên y tế, nhân
viên văn thư còn thiếu cho nhà trường đủ về số lượng theo thông tư 71.
- UBND Thành phố có cơ chế hướng dấn các trường Mầm non hợp đồng
nhân viên nấu ăn phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương và công việc làm .
- Phòng giáo dục và đào tạo tiếp tục tham mưu với UBND Thành phố,
UBND tỉnh bổ sung vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng phòng học
cho các xã phường còn khó khăn.
XÁC NHẬN CỦA

Quảng Châu , ngày 25 tháng 3 năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
không sao chép nội dung của người khác.
NGƯỜI VIẾT

Đinh Thị Hà

18


TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật
Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Thông báo số 242/TW ngày 15/4/2009 về kết luận của Bộ Chính trị: tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về phương hướng phát triển
Giáo dục và đào tạo đến năm 2020.
- Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn
quốc gia
- Thông tư số 02/2014/TT - BGD&ĐT ngày 8/2/2014 của Bộ giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường Mầm Non đạt chuẩn Quốc
gia.
- Nghị quyết số 29- NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI.
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kì 2015 – 2020.

19


MỤC LỤC
MỤC
1

NỘI DUNG

1.1
1.2

Mở đầu
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu

1.3
1.4

Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu

2

2.1
2.2
a
b
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4

3
3.1
3.2

Trang

Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh
nghiệm
Thuận lợi
Khó khăn
Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
Giải pháp 1: Về công tác tham mưu và chỉ đạo
Giải pháp 2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến,
quán triệt văn bản chỉ đạo các cấp
Giải pháp 3: Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ
cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên
Giải pháp 4: Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình
giáo dục Mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm
sóc, nuôi dạy trẻ
Giải pháp 5: Công tác phối kết hợp, huy động hội cha
mẹ phụ huynh học sinh
Giải pháp 6:Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động
giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường
Kết luận, kiến nghị
1. Kết luận
Kiến nghị

20


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Đinh Thị Hà
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng trường MN Quảng Châu

TT

Tên đề tài SKKN

1.

Một số biện pháp nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên
trong trường mầm non
Tham mưu xây dựng cơ sở
vật chất trường mầm non

2.

Cấp đánh giá
xếp loại

Kết quả
đánh giá
xếp loại

Năm học
đánh giá
xếp loại

Phòng GD&ĐT
TP Sầm Sơn

A

Năm học
2015 - 2016

Phòng GD&ĐT
TP Sầm Sơn

A

Năm học
2016 - 2017

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×