Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường mầm non quảng minh thành phố sầm sơn thanh hóa

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SẦM SƠN

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THAM MƯU XÂY DỰNG CƠ SỞ
VẬT CHẤT TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH
THÀNH PHỐ SẦM SƠN - THANH HÓA

Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Quảng Minh
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

SẦM SƠN NĂM 2019


MỤC LỤC

1. Mở đầu...............................................................................................................1

1.1. Lý do chọn đề tài:...........................................................................................1
1.2. Mục đích nghiên cứu......................................................................................2
1.3. Đối tượng nghiên cứu.....................................................................................2
1.4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................2
1.5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm.................................................2
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.......................................................................2
2.1. Cơ sở lý luận..................................................................................................2
2.3. Các giải pháp thực hiện tham mưu xây dựng cơ sở vật chất..........................5
2.3.1. Giải pháp1: Nghiên cứu các tài liệu về xây dựng CSVC và trang thiết bị ở
bậc học mầm non...................................................................................................5
2.3.2. Giải pháp2: Xây dựng kế hoạch bổ sung CSVC và trang thiết bị phù hợp
với thực tế của trường............................................................................................5
2.3.3. Giải pháp3; Công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền, tranh thủ sự
lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền địa phương về công tác xây dựng CSVC. 6
2.3.4. Giải pháp4:Thực hiện tốt công tác xã hội hóa Giáo dục mầm non, tuyên
truyền vận động các cấp, các ban ngành đoàn thể, hội phụ huynh đóng góp công
sức, kinh phí xây dựngcơ sở vật chất nhà trường..................................................8
2.3.5. Giải pháp 5: Thường xuyên nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và
giáo dục trẻ..........................................................................................................10
2.3.6.Giải pháp 6:Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu quả
trang thiết bị nhà trường......................................................................................11
2.3.7. Giải pháp7: Xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm............................12
2.3.8. Giải pháp 8: Phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi tự tạo................13
2.3.9. Giải pháp 9: Thường xuyên tổ chức các ngày hội, ngày lể, hội thi cho cô
và trẻ....................................................................................................................14
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm............................................................16
3. Kết luận, kiến nghị..........................................................................................17
3.1. Kết luận........................................................................................................17
3.2. Kiến nghị......................................................................................................17


1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài:
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.
“Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người”
Kế thừa những quan điểm đó Đảng ta luôn nhận thức đúng đắn về vị trí,
vai trò của sự nghiệp giáo dục, luôn coi GD&ĐT có một vai trò cực kỳ quan
trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc bởi nó vừa là
mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội.
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống Giáo dục quốc dân.
Trường mầm non đảm nhận chăm sóc giáo dục trẻ từ 3-72 tháng, là cơ sở nền
tảng cho quá trình phát triển của trẻ thơ hình thành cơ sở ban đầu nhân cách con
người mới XHCN và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho trẻ vào lớp 1. Nghị
quyết TW II khoá VIII đã cụ thể hóa những mục tiêu chung đó là: Nhanh chóng
nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ 0-5 tuổi, trên cơ sở xây dựng đội
ngũ cán bộ giáo viên có năng lực, có trình độ và tâm huyết với nghề. Một hệ
thống trường lớp được trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang đạt
chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới của Giáo dục mầm non. Chất lượng chăm sóc
Giáo dục trẻ mầm non phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên và điều kiện
cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho công tác chăm sóc Giáo dục trẻ .
Chúng ta khẳng định CSVC trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi là điều kiện cần thiết
trong quá trình nâng cao chất lượng CSGD trẻ mầm non.
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa
XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Quan điểm chỉ đạo của
Đảng nêu rõ “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của
Đảng, Nhà nước và của toàn dân". Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển,
được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội. Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức
sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với
hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia
đình và giáo dục xã hội.
Để đạt được mục tiêu trên, ngoài việc xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thì các điều kiện xây dựng cơ sở vật chất
được quan tâm hàng đầu. Từ những cơ sở đó BGD&ĐT đã Ban hành Thông tư
số 02 /2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo (thay quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 7 năm
2008) về việc ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc
Gia. Là một cán bộ quản lý năm học 2018-2019 bản thân tôi được giao nhiệm vụ
phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách chuyên môn trường mầm non Quảng
Minh, một đơn vị gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất: Phòng học còn thiếu ,
chưa có phòng hiệu bộ, chưa xây dựng quy chuẩn bếp 1 chiều, trang thiết bị đồ
dùng mới đảm bảo được 50% so với thông tư 02/BGD&ĐT... Trước điều
kiện thực tế nhà trường còn thiếu thốn như vậy, tôi rất băn khoăn trăn trở: Làm
thế nào để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các nhóm lớp để
1


các cháu có được chỗ ăn chỗ học, có đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ hoạt
động, để các cô dạy tốt hơn, các cháu học tốt hơn, đảm bảo được chất lượng
giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ. Với vai trò trách nhiệm của mình đối với nghề
nghiệp, với thế hệ trẻ và sự phát triển của nhà trường. Vì những lý do trên mà tôi
chọn đề tài “Một số giải pháp tham mưu xây dựng cơ sở vật chất Trường
mầm non Quảng Minh Thành phố Sầm sơn-Thanh Hóa ” làm cơ sở để
nghiên cứu và tìm tòi những giải pháp cụ thể để xây dựng cơ sở vật chất nhà
trường trong giai đoạn hiện nay đảm bảo cả về số lượng, cơ cấu, chất lượng và
tiến tới đảm bảo có cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo thông tư
02/2014/TT-BGDĐT để nhà trường xây dựng đề nghị công nhận trường đạt
chuẩn Quốc Gia mức độ 1 vào năm học 2019-2020 theo kế hoạch đã đề ra.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Đề tài “ Một số giải pháp tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường
mầm non Quảng Minh Thành phố Sầm sơn -Thanh Hóa ” nhằm nghiên cứu
thực trạng cơ sở vật chất trường mầm non Quảng Minh để đề ra những giải pháp
khắc phục những khó khăn hiện tại và tiến tới xây dựng đủ điều kiện cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ cho việc xây dựng trường chuẩn Quốc Gia.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Xây dựng cơ sở vật chất Trường mầm non Quảng MinhThành phố Sầm sơn
- Thanh Hóa ” nhằm tiến tới xây dựng trường chuẩn quốc giai gia đoạn 1
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp quan sát, thu thập thông tin.
phương pháp xây dựng đề án lập kế hoạch tham mưu
Phương pháp thống kê, so sánh, đối chiếu.
Phương pháp phân tích tổng hợp.
1.5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm.
Tìm nghiên cứu đưa ra các giải pháp mới, nâng cao hiệu quả về việc
tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường mầm non Quảng Minh Thành phố
Sầm sơn-Thanh Hóa, nhằm tiến tới xây dựng trường chuẩn quốc giai gia đoạn 1
thay đổi chất lượng, diện mạo của nhà trường của địa phương ngày thêm khởi
sắc.
Kết quả đạt được của quá trình nghiên cứu thực hiện trong năm học.
Đúc rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.
2.1. Cơ sở lý luận.
Thực hiện theo chuyên đề năm 2019 của Đảng ta" Xây dựng ý tức tôn
trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sồng nhân dân theo tư
tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"
Theo Hồ Chí Minh thì sự nghiệp trồng người là công việc lâu dài và khác
hẳn so với các công việc khác. Nó đòi hỏi phải được chuần bị chu đáo và tỉ mỉ,
không được nóng vôị, chính ví thế Người đã dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng
cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” Người đặt ra động cơ và mục tiêu
GD&ĐT là “Học để làm việc, làm người cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể,
giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”, và học theo Người “Học là để
sửa chữa tư tưởng và học để hành”.
2


Cơ sở vật chất trường học là điều kiện vô cùng quan trọng mang tính chiến lược
của Đảng và Nhà nước ta. Là một trong những điều kiên tiên quyết để nhà
trường phát triển và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi nhà
trường, mỗi địa phương nói riêng.
Nhiệm vụ và mục tiêu của giáo dục mầm non là chăm sóc giáo dục trẻ,
tạo ra những chủ nhân tương lai của đất nước. Là nền móng trong việc hình
thành nhân cách con người mới phát triển một cách toàn diện trong tương lai,
từng bước đưa giáo dục Việt nam hội nhập với các nước trên khu vực và trên thế
giới.
Trẻ mầm non khi mà quá trình tư duy chủ yếu là tư duy trực quan hành động,
thì việc giúp trẻ lĩnh hội kiến thức nhanh nhất, dễ hiểu nhất đồng thời khắc sâu
kiến thức không gì bằng sử dụng thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi trong giảng
dạy. Đồng thời lứa tuổi này trẻ còn rất hiếu động, thích tìm tòi khám phá và thích
cái đẹp. Những phòng học được trang trí đẹp, sân chơi đẹp có nhiều loại đồ chơi
phong phú sẽ có sức thu hút trẻ giúp trẻ hứng thú, chăm chỉ đến trường học.
Giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, thẩm mỹ, hình thành những
yếu tố đầu tiên về nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, hình thành và phát triển
ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền
tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi. Khơi dậy và phát triển
tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền móng cho việc học ở các cấp học tiếp
theo và cho việc học tập suốt đời.
Xây dựng cơ sở vật chất ở trường mầm non có một vai trò, vị trí quan
trọng, nó là nền tảng, là cơ sở vững chắc để nuôi dạy các cháu, là phương tiện để
giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về các mặt: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ,
tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Nếu như chúng ta nuôi dạy các cháu trong điều
kiện CSVC thiếu thốn, không đảm bảo, không đúng quy cách sẽ dẫn đến những
hậu quả không lường được có thể xảy ra ngay cả ở hiện tại và trong tương lai.
Ví dụ: Các cháu ngồi học trong phòng học không đủ ánh sáng, chật chội,
bàn ghế không đúng quy cách sẽ dẫn đến cận thị, đau mắt, cong vẹo cột sống.
Chính vì thế người cán bộ quản lý phải làm công tác tham mưu tranh thủ sự
quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp các ban ngành
đoàn thể, các bậc phụ huynh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và với toàn dân
trong địa bàn xã, phải thực hiện tốt công tác “xã hội hóa giáo dục” trong công
tác xây dựng CSVC. Xây dựng các điều kiện, các phương tiện để chăm sóc, nuôi
dưỡng và giảng dạy các cháu đạt theo mục tiêu yêu cầu của ngành đề ra.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Trong năm học 2018-2019 Trường Mầm non Quảng Minh có 13 nhóm lớp,
số trẻ đến trường trên 376 cháu .Trường tập trung về một khu trung tâm.
* Thuận lợi:
Phát huy các quan điểm của Đảng và Nhà nước “Giáo dục là quốc sách hàng
đầu” Đảng, Nhà nước ta đã đầu tư cho Giáo dục: Đổi mới phương pháp, đầu tư
CSVC trang thiết bị kiên cố hóa trường học cho các nhà trường.
Những quan điểm và những văn bản pháp quy đã khẳng định vai trò quan
trọng của việc xây dựng CSVC và trang thiết bị ở Trường Mầm non.
Thông tư 02 ngày 08 tháng 02 năm 2014/TT-BGD&ĐT Ban hành quy chế
3


công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia và ban hành kèm theo thông tư
02 là danh mục đồ dùng - đồ chơi- thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục
mầm non cho từng độ tuổi.
Xuất phát từ quan điểm trên và tình hình thực tế của địa phương Đảng bộ
xã Quảng Minh ra Nghị quyết “huy động sức mạnh của toàn dân, tranh thủ sự
ủng hộ các cấp, các ngành các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã để xây dựng
Trường Mầm non Quảng Minh đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm học 2019 2020”.
Bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương là đội ngũ cán
bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn nhiệt tình và nêu cao trách nhiệm,
có trình độ năng lực sư phạm vững vàng thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ
theo yêu cầu giáo dục mầm non.
* Khó khăn:
Việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng cho việc chăm sóc
giáo dục trẻ ở trường mầm non không phải là ngày một, ngày hai. Trong khi đó
kinh phí của nhà nước đầu tư cho giáo dục mầm non hạn chế, địa phương còn
gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao.
Điều kiện kinh tế của địa phương còn hạn hẹp vì xã không có nguồn thu
để đầu tư kinh phí hỗ trợ tăng cường Cơ sở vật chất trong trường mầm non.
Nhận thức của phụ huynh về Giáo dục mầm non còn hạn chế phụ huynh
cho rằng: Trẻ mầm non học cũng được, không học cũng được sự đồng thuận và
nhận thức của một số phụ huynh trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho nhà
trường chưa cao.
Các cơ quan đoàn thể, cộng đồng xã hội chưa quan tâm đến bậc học mầm
non. Kinh phí hỗ trợ cho trường mầm non còn hạn chế.
Phòng học không đủ, thiếu thốn về CSVC ảnh hưởng đến chất lượng CSGD trẻ.
*Thực trạng cơ sở vật chất của nhà trường trong đầu năm học.
Đã
Còn
STT
Tên
Ghi chú

thiếu
1 Phòng học kiên cố
6
10
2 Phòng đa năng
0
1
3 Phòng học vi tính
0
1
4 Phòng học âm nhạc
0
1
5 Bếp bán trú
1
Chưa đảm bảo bếp 1 chiều
6 Phòng chia ăn cho HS
0
1
7 Khu hiệu bộ
0
1
8 Phòng VT-KT
0
1
9 Phòng Y tế
0
1
10 Sân chơi, vườn hoa, cây
1
1
Cây xanh, cây hoa, cây cảnh ít
cảnh, cây xanh
11 Vườn cổ tích,khuônviên
1
Chưa quy hoạch
12 Các loại ĐC ngoài trời
2
8
Những quan điểm và những văn bản pháp quy đã khẳng định vai trò quan
trọng của việc xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị ở Trường Mầm non.
4


Để nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và
giải quyết những khó khăn cơ sở vật chất thực tế nhà trường, xuất phát từ trách
nhiệm của một người làm công tác quản lý, với lương tâm nghề nghiệp tôi đã đi
sâu nghiên cứu tìm ra cho trường một hướng đi mới bằng một số giải pháp cụ thể.
2.3. Các giải pháp thực hiện tham mưu xây dựng cơ sở vật chất.
2.3.1. Giải pháp1: Nghiên cứu các tài liệu về xây dựng CSVC và trang thiết bị
ở bậc học mầm non.
Đây là giải pháp đầu tiên và vô cùng quan trọng đối với người quản lý.
Người quản lý phải nắm chắc được nội dung những yêu cầu cụ thể, các điều
kiện về CSVC, trang thiết bị của Trường mầm non thì mới xây dựng đúng kế
hoạch về CSVC, trang thiết bị và làm tốt các vấn đề khác.
Do đó tôi đã nghiên cứu Căn cứ vào văn bản hợp nhất số 05VBHNBGD&ĐT Ngày 13/2/2014.
Điều lệ Trường Mầm non các chương trình Giáo dục mầm non.
Tiêu chuẩn Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia theo thông tư 02/2014/TT
– BGD&ĐT, về việc ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn
quốc gia, tài liệu về bếp ăn an toàn thực phẩm, tài liệu chương trình giáo dục
mầm non, các chuyên đề về giáo dục Mầm Non.
Quy định về danh mục thiết bị đồ dùng, đồ chơi mầm non tối thiểu phục vụ
chương trình giáo dục mầm non kèm theo thông tư 02.
Các văn bản về quy mô trường lớp Mầm Non.
Nghiên cứu 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Các nghị quyết của Thành ủy Thành Phố Sầm Sơn, các nghị quyết của
Đảng bộ Xã Quảng Minh.
Bám sát vào chuyên đề năm 2019 của Đảng ta" Xây dựng ý tức tôn trọng
nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sồng nhân dân theo tư tưởng đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh"
Từ những căn cứ các tài liệu bản thân tôi rút ra những vấn đề cần thiết cho
CSVC, trang thiết bị để thực hiện các hoạt động của Trường mầm non theo yêu
cầu đổi mới và đi vào xây dựng kế hoạch cụ thể.
2.3.2. Giải pháp2: Xây dựng kế hoạch bổ sung CSVC và trang thiết bị phù
hợp với thực tế của trường.
Đây là giải pháp đầu năm học đồng thời nó cũng xuyên suốt trong quá trình
hoạt động, không chỉ một tháng, một năm mà sau 5 năm, mười năm và hướng
cho cả tương lai của nhà trường. Là người CB quản lý của một trường học phải
có cái nhìn bao quát tổng thể và có tầm nhìn chiến lược.
Xây dựng đề án phát triển của nhà trường giai đoạn 2015 - 2020 cụ thể, rõ
ràng, chính xác trình Đảng ủy – HĐND – UBND xã.
Làm kế hoạch phát triển từng năm học chính xác số liệu và lập kế hoạch
xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị qua hàng năm.
Hàng năm cùng với hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch qua thực tế số trẻ
trong độ tuổi đến trường, dự kiến bao nhiêu nhóm lớp, mỗi phòng học bao nhiêu
cháu. Nguồn thu bao nhiêu và làm những việc gì trước việc gì sau.
Có kế hoạch xây dựng tổng thể CSVC, trang thiết bị.
Quy hoạch về diện tích đất đai, địa điểm xây dựng, thời gian hoàn thành việc
5


xây dựng và mua sắm trang thiết bị.
Quy hoạch về tổng số các phòng: số phòng học, số phòng chức năng, công
trình vệ sinh…phù hợp với số trẻ trong xã đến Trường mầm non theo Quy định
Điều lệ Trường mầm non.
Việc xây dựng các phòng học mới phải xây dựng hiện đại, đảm bảo tính sử
dụng bền vững, lâu dài, tránh lạc hậu ,các phòng học phải đảm bảo diện tích,
cửa sổ vừa tầm với trẻ để có đủ ánh sáng cho trẻ hoạt động, nền nhà được lát
gạch hoa. Khoảng cách tường từ mặt nền lên 1,2 mét được ốp gạch trắng thuận
tiện cho trang trí các góc hoạt động của trẻ. Bên cạnh các phòng học phái có kho
để đồ dùng của lớp. Có hệ thống điện đầy đủ và an toàn cho trẻ. Ngoài các
phòng học đủ cho trẻ phải xây dựng các phòng chức năng: Phòng Nghệ thuật,
phòng máy, phòng y tế, khu hiệu bộ, bếp một chiều…. tất cả phải đủ diện tích ít
nhất đạt mức tôí thiểu theo quy định của trường chuẩn Quốc gia.
Có kế hoạch quy hoạch sân trường: Sân chơi,, vườn cổ tích, sân vận động,
khu vườn thiên nhiên của bé…Tất cả các vấn đề trên phải có kế hoạch cụ thể rõ
ràng và phải thực sự đảm bảo nguyên tắc sử dụng lâu dài, không lạc hậu.
Kế hoạch này tuyệt đối không được mang tính chất tạm bợ mà phải có ý tưởng,
có kế hoạch cho tương lai và nó phù hợp với đặc điểm Trường Mầm non vùng
Nông thôn. Đặc biệt là ở đơn vị mình.
Vậy bản thân tôi phải nghiên cứu xem mua những cái gì trước, cái gì sau?..
Khi có kế hoạch mua sắm đồ dùng trang thiết bị, điều đầu tiên phải quan
tâm đó là chất lượng phải đảm bảo an toàn cho trẻ, đẹp, bền, có giá trị sử dụng
lâu dài. đồ dùng phải đảm bảo chất lượng còn về số lượng chưa có điều kiện thì
bổ sung dần trong năm hoặc năm tiếp theo. Tuyệt đối không được xem số lượng
trên chất lượng mà chất lượng bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu.
Trường có kế hoạch mua sắm đồ dụng phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi
dưỡng, chăm sóc giáo dục, cho hoạt động vui chơi của trẻ như: các loại cầu
trượt, Thang leo, bập bênh, nhà sàn liên hoàn..., Cổng thể dục. Bàn ghế, các loại
Giá góc, tủ tài liệu, loa đài...Các đồ dùng trang thiết bị tương đối đầy đủ đảm
bảo cho các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
Đồ dùng trang thiết bị được lựa chọn phù hợp bậc học mầm non đồng thời
đảm bảo tính an toàn, và bền, đep.
2.3.3. Giải pháp3; Công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền, tranh thủ
sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền địa phương về công tác xây dựng
CSVC.
Để kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trở thành hiện thực thì
công tác tham mưu của người CBQL nó quyết định đến sự thành công hay thất
bại kế hoạch đó. Vậy tôi phải xác định được đối tượng mình cần tham mưu đó là
cùng với hiệu trưởng tam mưu với Phòng GD&ĐT- Đảng ủy - HĐND - UBND
xã. Khi xác định đối tượng tham mưu thì phải gửi các Văn bản, tờ trình, các
Quyết định của Nhà nước, của Ngành để Lãnh đạo địa phương nghiên cứu.
Đồng thời nhà trường làm văn bản đề xuất.
Trước tiên phải làm cho họ hiểu cơ sở vật chất hiện tại của Trường không
đảm bảo cho yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ: Lớp học thiếu số lượng cháu/lớp
quá đông ảnh hưởng đến công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đồ dùng đồ chơi nghèo
6


nàn, lạc hậu nó kìm hãm sự phát triển của trẻ, không đảm bảo an toàn cho trẻ,
đưa ra yêu cầu mới của Giáo dục mầm non hiện nay theo yêu cầu quy định của
bậc học và những Trường mầm non trong TP đã đảm bảo cơ sở vật chất hướng
quy định xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
Từ đó trình ý kiến đề xuất của nhà trường với Lãnh đạo địa phương.
Thường xuyên gặp gỡ báo cáo trao đổi với lãnh đạo địa phương và các tổ chức
có liên quan, đồng chí Phó chủ tịch trực tiếp chỉ đạo ngành cùng nhau tháo gỡ
những vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch.
Lập tờ trình đề nghị lãnh đạo địa phương tập trung xây dựng thêm phòng
học, cải tạo, xây dựng khuôn viên. Đây là vấn đề mấu chốt cơ bản đi đến sự
thống nhất. Song nhà trường cũng còn những nỗi lo băn khoăn chưa xây dựng
được khu nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ, vườn cổ tích, sân vận động, vườn thiên nhiên
theo thông tư 02/2014/ BGD&ĐT để đáp ứng nơi học tập, sinh hoạt của trẻ đảm
bảo theo yêu cầu thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non.
Đồng thời với việc xây dựng cơ sở vật chất của địa phương, chúng tôi tiến
hành vận động phụ huynh học sinh đóng góp bằng công, bằng vật chất để đầu tư
trang thiết bị trực tiếp như: Ti vi đa năng, quạt treo tường… tại lớp con em mình
đang học một cách nhiệt tình đáp ứng ngay nhu cầu vật chất cần thiết.
Khi địa phương đã có định hướng về xây dựng Trường mầm non đạt chuẩn
Quốc gia thì bản thân cùng với Hiệu trưởng phải tham mưu với địa phương về địa
điểm xây dựng, quy hoạch đất đai khuôn viên nhà trường( Tổng diện tích) số
lượng các phòng học, diện tích từng loại phòng, cơ cấu bố trí các phòng học,
phòng chức năng, nhà bếp, nhà vệ sịnh, công trình điện nước, hệ thống thoát
nước…Quy hoạch sân chơi, bãi tập, vườn cổ tích, vườn thiên nhiên…
Tham mưu về huy động nguồn vốn: Việc xây dựng trường và mua sắm
trang thiết bị do ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp.
Viêc tạo cảnh quan sư phạm trong nhà trường giao cho các tổ chức đoàn thể,
công đoàn, đoàn thanh niên, các bậc phụ huynh học sinh ( trồng các loại cây cảnh,
cây xanh bóng mát, cây hoa, cây cảnh tạo vườn thiên nhiên, vườn cổ tích…).

(Vườn cổ tích của trường đã hoàn thành trong tháng 4)
7


Tham mưu cho Lãnh đạo địa phương về kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất
của trường theo đề án của ngành học, của cấp trên để trình Đảng ủy- HĐND UBND xã để trở thành mục tiêu, Nghị quyết của Chính quyền địa phương và là
mục tiêu phấn đấu của trường.
Tất cảc các vấn đề trên phải tham mưu đầy đủ, chính xác phù hợp với
hoạt động của nhà trường. Địa phương lấy đó làm cơ sở cho các nhà thiết kế
công trình và có kế hoạch triển khai thực hiện.
Cùng với hiệu trưởng tham mưu với các cấp lãnh đạo Phòng Giáo dục,
đây là cấp quản lý chỉ đạo về chuyên môn và xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở
vật chất theo từng giai đoạn. Nhằm giúp nhà trường xác định đúng mục tiêu,
thực hiện đúng và đạt kế hoạch.
2.3.4. Giải pháp4:Thực hiện tốt công tác xã hội hóa Giáo dục mầm non,
tuyên truyền vận động các cấp, các ban ngành đoàn thể, hội phụ huynh đóng
góp công sức, kinh phí xây dựngcơ sở vật chất nhà trường.
Như Bác Hồ đã nói:
“Dễ trăm lần không dân cũng chị
Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

(Cuộc họp phụ huynh của nhà trường đầu năm học 2018-2019 )
Vậy xuất phát từ đâu mà công việc càng khó và khó mấy mà có toàn thể
nhân dân cùng lo lắng, cùng chung sức thì công việc cũng trôi cháy và hoàn
thành? Đó chính là sự “Đồng tâm, đồng lòng” là sự tin tưởng vào chính quyền địa
phương của nhân dân vào nhà trường. Đối với nhà trường muốn làm tốt công tác
Xã hội hóa Giáo dục tham gia vào việc xây dựng cơ sở vật chất trường học.
8


- Đối với các tổ chức xã hội.
Nhà trường xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với các tổ chức đoàn
thể xã hội. Đặc biệt các đoàn thể trong xã: Mặt trận, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,
Cựu chiến binh, các Hợp tác xã dịch vụ, các nhà trường…Đây là lực lượng đông
đảo, là sức mạnh tổng hợp cho nhà trường. Trường dựa vào các tổ chức xã hội
để vận động tuyên truyền huy động mọi nguồn lực trong nhân dân cụ thể:
Hội phụ huynh; Tham gia mua sắm ủng hộ ti vi, cây cảnh…ủng hộ ngày
công giúp nhà trường tạo vườn rau sạch cho trẻ ăn bán trú.
Đối với hội Cựu chiến binh; là tầng lớp cha ông đi trước tiếp tục dẫn dắt
lớp thế hệ trẻ và đã đăng ký tặng cho nhà trường một số ghế đá.
Hội người cao tuổi xã đứng ra vận động các cá nhân, đoàn thể ủng hộ cây
cảnh trong trường.

(Ghế đá, cây cảnh hội cựu chiến binh xã đã trao tặng nhà trường)
Trạm y tế: Nhà trường gắn bó mật thiết với Trạm y tế trong công tác chăm
sóc sức khỏe, hằng năm trạm đều cung cấp thuốc men và đồ dung y tế cho
trường. Tổ chức cho các cháu uống vắc xin và tiêm phòng đầy đủ.
Để các tổ chức, các ban ngành đoàn thể hiểu về chăm sóc Giáo dục trẻ ở
trường mầm non. Trường tổ chức tiết dạy có ứng dụng Công nghệ thông tin cho
các cấp Lãnh đạo địa phương, các ban ngành, các bậc phụ huynh về dự và tổ
chức bữa ăn của trẻ để mọi người tham quan. Qua đó tạo niềm tin của mọi
người đối với các cô giáo, các cháu. Thực tế này là nguồn thông tin đến với mọi
người dân một cách thuận lợi, nên phụ huynh tự giác đóng góp xây dựng theo
Nghị quyết của Đảng ủy-Hội đồng nhân dân xã. Bên cạnh đó trường còn tuyên
9


truyền về việc chăm sóc Giáo dục trẻ theo yêu cầu đổi mới qua các cuộc họp
thôn , họp phụ huynh và qua giờ đón trả trẻ giữa phụ huynh và giáo viên. Từ đó
tạo nên sức mạnh tổng hợp của các cá nhân, tập thể ủng hộ để xây dựng cơ sở
vật chất và mua sắm trang thiết bị cho trường.
Để có được thành công trên thì trước tiên Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà
trường giương mẫu ủng hộ trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm
trang thiết bị làm động lực mọi người noi theo.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên ủng hộ tiền mặt để mua thêm đồ dùng phục vụ
hoạt động lên lớp hàng ngày. Ngoài ra các Gia đình còn tặng chậu cây cảnh tạo
thêm cảnh đẹp cho trường và ngôi trường đó thực sự là “ Trường học thân thiện,
học sinh tích cực” đúng như cuộc vận động của Ngành.
2.3.5. Giải pháp 5: Thường xuyên nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng
và giáo dục trẻ.
Muốn nhận được sự tín nhiệm của các bậc cha mẹ trẻ đối với nhà trường
thì phải nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, trẻ đến trường phải được
chăm sóc giáo dục trong môi trường tốt nhất. Chính vì vậy tôi đã chỉ đạo các tổ
trưởng tổ chuyên môn, giáo viên các lớp phải thường xuyên thực hiện nghiêm
túc chương trình, đúng thời gian biểu. Tạo nhiều cơ hội cho trẻ tìm hiểu khám
phá thế giới xung quanh tăng vốn từ và tích lũy kinh nghiệm sống cho trẻ, giúp
trẻ phát triển toàn diện. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan rèn kỹ
năng sống cho trẻ, giúp trẻ vững vàng tự tin khi giao tiếp.

(Giờ hoạt động giáo dục thể chất của lớp B1 trường MN Quảng Minh)
Ban giám hiệu tham khảo ý kiến các đồng chí tổ trưởng chuyên môn để
sắp xếp giáo viên đứng lớp sao cho phù hợp với hoàn cảnh, năng lực sở trường
của từng giáo viên (giáo viên có chuyên môn vững vàng bố trí cùng lớp với giáo
viên mới vào ngành, giáo viên có con nhỏ với giáo viên không có con nhỏ).
10


Để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên chúng tôi tổ chức
bồi dưỡng trong hè, qua dự giờ thăm lớp, kiểm tra giáo án, thực hiện tốt kế
hoạch kiểm tra nội bộ trường học… Đặc biệt nhà trường và tổ chuyên môn
thường xuyên tổ chức các buổi chuyên đề theo nội dung bài giảng và chọn một
chuyên đề chuyên sâu thực hiện trong năm học nhằm nắm bắt và cập nhật kịp
thời những vấn đề mới. Vận dụng phương pháp lấy trẻ làm trung tâm. Bên cạnh
đó chúng tôi bồi dưỡng cho giáo viên áp dụng công nghệ thông tin, thiết kế bài
dạy với những hình ảnh động, mời cha mẹ trẻ đến dự giờ nhằm gây dựng lòng
tin, mến phục của cha mẹ trẻ đối với các cô giáo.
Ngoài ra chúng tôi còn tập trung về công tác tổ chức bếp ăn bán trú trong
trường mầm non. Tuyệt đối không được để xảy ra ngộ độc thực phẩm, xây dựng
khẩu phần ăn hợp lý theo mùa và tận dụng nguồn thực phẩm sẵn có tại địa
phương. Cô nấu ăn tham gia lao động cải tạo trồng rau xanh tại vườn trường,
chế biến món ăn ngon miệng hấp dẫn trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ về mọi mặt.
Kết quả của những việc làm trên đã gây dựng được uy tín của cha mẹ trẻ,
trẻ đến trường có sự khác biệt rõ so với những trẻ ở nhà, cháu nào cũng nhanh
nhẹn, hoạt bát, phát triển mạnh mẽ về các mặt thể chất, trí tuệ, nhận thức, thẩm
mỹ và kỹ năng giao tiếp. .
2.3.6.Giải pháp 6:Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu
quả trang thiết bị nhà trường.
Việc quản lý, sử dụng, bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị sẽ đem
lại thành công lớn cho nhà trường. Chính vì vậy khi công trình đang thi công thì
Ban giám hiệu nhà trường phải thường xuyên bám sát khu vực thi công, với
trách nhiệm của người quản lý, với trách nhiệm trong công tác chuyên môn bản
thân cùng với Hiệu trưởng thường xuyên bám sát trong quá trình thi công, có
những ý kiến đóng góp kịp thời cho Lãnh đạo địa phương, cho thiết kế, cho thợ
để công trình phù hợp và đúng theo yêu cầu của bậc học mầm non.
Khi công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng thì nhà trường phải sử
dụng và quản lý tốt: Thực hiện huy động tối đa điều kiện cơ sở vật chất, trang
thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo tốt công tác chăm sóc giáo dục, gắn trách
nhiệm bảo quản sử dụng có hiệu quả cho từng cán bộ giáo viên – nhân viên.
Phân công cụ thể cho từng Cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng, khai
thác, bảo quản cơ sở vật chất và trang thiết bị theo đúng chức năng, đúng nhiệm
vụ và có hồ sơ sổ sách theo dõi đầy đủ theo quy định của Ngành. Hàng tháng,
hàng kỳ nhà trường cùng Ban chấp hành Hội phụ huynh học sinh kiểm tra về cơ
sở vật chất, trang thiết bị để có kế hoạch bảo dưỡng, tu sửa và bổ sung kịp thời.
Đối với các nhóm lớp: Giáo viên sử dụng khai thác bảo quản các đồ dùng
trang thiết bị nhóm lớp mình. Hàng ngày sử dụng khai thác đồ dùng qua các
hoạt động của trẻ như: Hoạt động học, ngoài việc giáo viên sử dụng đồ dùng
thông thường cho trẻ hoạt động, các đồ dùng học tập: lô tô, hình khối, vở, tranh
truyện... mà còn sử dụng khai thác công nghệ thông tin cho việc chăm sóc giáo
dục trẻ: Dạy trẻ bằng giáo án điện tử, trẻ chơi ở phần mền kismat, trẻ xem các
câu chuyện…. Hoạt động ngoài trời trẻ được quan sát, khám phá thế giới tự
nhiên qua các hoạt động: Chơi cát nước, chăm sóc cây cối.., trẻ chơi đu quay,
cầu trượt, máy bay... Giáo viên các nhóm lớp đều phải có sổ sách theo dõi cơ sở
11


vật chất, đồ dùng lớp mình.
Hàng kỳ, hàng năm nhà trường kiểm tra và vào văn bản cụ thể rõ ràng
đánh giá giáo viên bảo quản tôt đưa vào xếp thi đua cuối năm.
Trường còn tổ chức các hội thi làm đồ dùng đồ chơi vào các ngày hội ngày
lễ làm cho đồ dùng trang thiết bị nhà trường ngày càng phong phú, đa dạng hấp
dẫn.
Vào cuối năm học chúng tôi thành lập ban gồm: Ban giám hiệu, Ban chấp
hành hội cha mẹ học sinh, Bảo vệ, kế toán nhà trường kiểm tra và ghi lại số tài
sản hiện có và chúng tôi phân loại đâu là tài sản cố định, tài sản không cố định,
loại mới, loại cũ. Sau đó chúng tôi tiến hành làm biên bản bàn giao tài sản cho
Bảo vệ ( Có biên bản bàn giao). Các đồ dùng, hạng mục đã bàn giao khi có yêu
cầu chuyển đi, chuyển đến phải có ý kiến của hiệu trưởng mới được thực hiện,
nếu mất mát, hư hỏng phải báo cáo ngay. Chính từ những việc làm trên mà bảo
vệ- nhân viên trong trường ai cũng có trách nhiệm trong việc bảo quản tài sản
của nhà trường.
2.3.7. Giải pháp7: Xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm.
Chủ trương của nhà trường là tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp
cho toàn bộ khuôn viên trong và ngoài lớp học. Chúng tôi đã phát động phong
trào '' Xã hội hóa'' các bậc phụ huynh của mỗi lớp thi đua ủng hộ mua sắm bổ
sung thêm một số đồ chơi ngoài trời…tạo điều kiện cho trẻ được “Học mà
chơi”,”chơi mà học”giúp trẻ thoải mái khi tham gia các hoạt động học tập vui
chơi .
Để trẻ có một môi trường vui chơi ngoài trời mát mẻ, Ban giám hiệu nhà
trường, Ban chấp hành công đoàn đã tổ chức cho đoàn viên công đoàn lao động,
cắt tỉa cây xanh, chăm sóc sân vườn . Kết hợp cùng phụ huynh học sinh trồng
thêm cây bóng mát, cây cảnh trên sân trường. Đến nay một số cây bóng mát mới
trông như xà cừ, vs sữa, tùng .. đã lên xanh ,vườn hoa cúc ..

(Khu vườn đã cải tạo tháng 1 năm2019 của trường Mầm Quảng Minh)
12


Tất cả đã tạo nên được một môi trường thân thiện, để cho trẻ ''Mỗi ngày
đến trường là một ngày vui''. Có thể nói trường mầm non Quảng Minh đã tạo
được cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp, đồ dùng đồ chơi ngoài trời tương đối
phong phú .
2.3.8. Giải pháp 8: Phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.
Ngoài việc huy động nguồn vốn của cha mẹ trẻ để mua sắm đồ dùng đồ
chơi, nhà trường còn khai thác hết khả năng sẵn có của giáo viên như: phát động
phong trào làm đồ dùng đồ chơi dựa vào các ngày hội ngày lễ của trường, có
những tháng kiểm tra chuyên đề giáo viên làm đồ dùng đồ chơi, mỗi đồng chí
giáo viên làm một bộ đồ dùng đồ chơi đạt yêu cầu thẩm mỹ, có giá trị sử dụng
cao và không tốn kém kinh phí. Tổ chức theo hình thức thi đua và có thưởng,
với hình thức này giáo viên trường tôi tham gia dự thi rất nhiệt tình. Hàng ngày
bên các cháu, các cô đã tranh thủ lúc thời gian rỗi, những ngày nghỉ tận dụng
nguyên vật sẵn có của địa phương, để làm ra những đồ dùng đồ chơi hấp dẫn đối
với trẻ . Những phế thải hộp dầu gội đầu, những mảnh giấy đề can làm những
chú thỏ, chú gấu, con mèo…Dùng những lá cây khô, cành cây khô để làm cây
hoa, cây ăn quả, các mô hình nhà sàn, các cô giáo còn huy động phụ huynh học
sinh gom phế liệu ủng hộ lớp.Trong những năm học vừa qua 100% giáo viên
tham gia hội thi làm đồ dùng tự tạo. Từ đó góp phần làm cho đồ dùng dạy học
và đồ chơi cũng như cơ sở vật chất các lớp phong phú, sinh động góp phần nâng
cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

(Hội thi đồ dùng tự làm chào mừng ngày 20/11/2018 của trường MN Quảng Minh)
Giáo viên làm các đồ dùng, đồ chơi tự tạo bằng các nguyên vật liệu sẵn có
ở địa phương như: Các vỏ ngao tạo thành những con cá, mo cau làm con thuyền,
làm ô, cuộn len làm cây dừa, hộp sữa tươi làm đoàn tàu, ô tô, các vỏ bình dầu
13


gội com pho làm thành con mèo, con gà, con thỏ, con voi...Tất cả các phế liệu
về tay các cô giáo mầm non được đánh rửa sạch sẽ và dưới bàn tay khéo léo của
cô và cháu đã trở thành những đồ chơi ngộ nghĩnh đáng yêu của trẻ. Giáo viên
tạo môi trường trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động.
2.3.9. Giải pháp 9: Thường xuyên tổ chức các ngày hội, ngày lể, hội thi cho cô
và trẻ.
Để có được lòng tin đối với Đảng, lòng tin đối với nhân dân, đặc biệt là sự
tín nhiệm của các bậc cha mẹ trẻ thì không những chỉ thể hiện bằng lời nói mà
phải bằng chính việc làm có hiệu quả cụ thể thì mới được nhân dân, cha mẹ trẻ
tín nhiệm, từ đó họ sẽ quan tâm đầu tư nhiều hơn, họ sẽ tự nguyện đóng góp ủng
hộ không ngần ngại, không đắn đo. Phụ huynh học sinh sẽ gửi con em tới trường
và sẵn sàng đóng góp mọi khoản kinh phí ủng hộ nhà trường. Chính vì vậy, nhà
trường luôn tổ chức các hội thi của cô và trẻ như: Hội thi giáo viên dạy giỏi chào
mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11, hội thi “Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc
nhà” nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 , tổ chức “Ngày hội thể thao “và Tết trung
thu… các hội thi, ngày hội ngày lễ đều được tập thể cán bộ giáo viên và phụ
huynh nhiệt tình ủng hộ.
Các hội thi, ngày lễ đều được Ban giám hiệu chỉ đạo chuẩn bị rất chu đáo
từ khâu chuẩn bị cho đến nội dung thi và được tiến hành tổ chức rất long trọng,
có đông đảo các tầng lớp, các ban ngành, các bậc phụ huynh đến tham dự và cổ
vũ nhiệt tình.

(Công tác chuẩn bị hội thi “Bé khỏe -bé tài năng” cấp trường tại trường
Mầm Non Quảng Minh)
14


(Hội thi bé khỏe -bé tài năng cấp trường tháng 1 năm 2019)

(Nhà trường tham dự hội thi bé khỏe -bé tài năng đạt giải ba cấp Tỉnh )
Từ những việc làm thực tế trên đã làm các bậc cha mẹ, các đồng chí lãnh
15


đạo địa phương càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của bậc học
mầm non, hiểu được công việc của các cô giáo. Họ rất thông cảm với nỗi vất
vả, nhọc nhằn của các cô giáo mầm non và cũng từ đó chúng tôi tạo được lòng
tin đối với nhân dân, còn cha mẹ trẻ rất phấn khởi tin tưởng các cô và yên tâm
gửi con đến trường. Kết quả trên đã đánh giá thực chất chất lượng dạy và học đó
cũng là thông điệp chúng tôi muốn gửi đến các bậc cha mẹ và cộng đồng hãy
chung tay góp sức cùng với chúng tôi – người giáo viên mầm non xây dựng nền
móng vững chắc cho thế hệ tương lai của gia đình và đất nước.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
Trong thời gian 1 năm thực hiện (2018 – 2019) tham mưu xây dựng
CSVC, trang thiết bị ở Trường Mầm non Quảng Minh tuy gặp không ít khó
khăn, song nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự quyết tâm của lãnh
đạo địa phương và sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh và nhân dân, sự nỗ lực
của CBGV – NV nhà trường đã thu được kết quả sau:
* Những chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng xã hội:
Lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, cá nhân, các bậc phụ
huynh và nhân dân trong xã hiểu sâu sắc hơn về công tác chăm sóc giáo dục trẻ,
thấy được sự cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm
sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non và họ tham gia đầu tư xây dựng phòng học,
mua sắm trang thiết bị ngày một khang trang hơn.
Các bậc phụ huynh đã đăng ký cho con ở bán trú 100% tại trường và số
lượng trẻ nhà trẻ tăng lên.
* Kết quả về xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị.
2017STT
Tên
2018-2019
2018
1
Phòng học
6
Đang xây dựng thêm 8 phòng học
2
Phòng đa năng
0
Đã quy hoạch để xây dựng
3
Phòng học vi tính
0
Đã quy hoạch để xây dựng
4
Phòng học âm nhạc
0
Đã quy hoạch để xây dựng
5
Bếp bán trú
1
Đã quy hoạch để xây dựng
6 Phòng ăn cho GV
0
Đã quy hoạch để xây dựng
7
Phòng chia ăn cho HS
0
Đã quy hoạch để xây dựng
8
Khu hiệu bộ
0
Đã quy hoạch để xây dựng
9
Phòng VT-KT
0
Đã quy hoạch để xây dựng
10 Phòng Y tế
0
Đã quy hoạch để xây dựng
Sân chơi,vườn hoa, cây
Đã cải tạo xanh, sạch, đẹp và an
11
1
cảnh, cây xanh
toàn
Đã tạo được vườn thiên nhiên của
12 Vườn cổ tích, khuôn viên

13 Các loại ĐC ngoài trời
2
Mua thêm 4 loại ĐCNT
Từ thực trạng và kết quả sau một năm thực hiện công tác tham mưu tôi
thấy rằng người Cán bộ quản lý cần nắm rõ tình hình thực tế ở cơ sở, những thay
đổi, biến động về số lượng về chất lượng về cơ sở vật chất và mọi hoạt động
khác đảm bảo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh học tập và xây dựng kế
16


hoạch tham mưu đạt hiệu quả.
3. Kết luận, kiến nghị.
3.1. Kết luận.
Đất nước bước vào vào thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, vị
trí, vai trò của giáo dục và đào tạo càng trở nên quan trọng, tập trung cho phát
triển kinh tế tri thức càng trở nên cấp thiết hơn lúc nào hết. Muốn phát triển và
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới nội dung, chương trình, phương
pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.Trong
mối tương quan giữa chất lượng và các điều kiện bảo đảm thì đội ngũ giáo viên
và CSVC nhà trường là một trong các yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất.
Vậy muồn làm tốt công tác tham mưu xây dựng CSVC trường lớp mầm
non người cán bộ quản lý cần phải:
Tích cực nghiên cứu học tập, thâm nhập thực tế, tiếp thu cái mới đáp ứng
yêu cầu của bậc học. Nắm chắc các văn bản quy định về cơ sở vật chất, trang
thết bị Trường mầm non và biết vận dụng sáng tạo thực tế ở trường mình.
Công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương, tham mưu chọn đúng thời
cơ, đúng đối tượng làm cho các cấp Lãnh đạo hiểu và nhận thức đúng đắn về
vấn đề xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị Trường Mầm non. Từ đó đề ra
chủ trương sát đúng với thực tế. Tranh thủ được sự lãnh đạo của Đảng, chính
quyền địa phương, có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể
để tham mưu công tác xây dựng cơ sở vật chất được tốt.
Biết dựa vào sức mạnh tập thể, bàn bạc thảo luận, công khai kế hoạch việc
làm trong Hội đồng sư phạm để có nhiều biện pháp thực hiện tốt hơn.
Chú trọng công tác xã hội hóa Giáo dục, công tác tuyên truyền là sức mạnh
tổng hợp quan trọng đưa lại hiệu quả.
Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị hàng kỳ, hàng năm có
kế hoạch bổ sung bảo quản sử dụng tốt.
3.2. Kiến nghị.
UBND-Phòng GDĐTTP Sầm Sơn, các cấp có thẩm quyền quan tâm chú
trọng hơn nữa tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cho các trường mầm
non. Xây dựng thêm phòng học, phòng chức phòng hành chính ..khuôn viên,
đáp ứng với nhu cầu giáo dục mầm non hiện nay.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ trong quá trình xây dựng cơ sở vật
chất từ những việc làm thực tế trong thời gian 1 năm ở Trường mầm non
Quảng Minh , tuy kết quả còn khiêm tốn so với phong trào chung của Thành
phô nhưng đó chính là sự nổ lực rất lớn của bản thân và sự chuyển mình
không nhỏ về công tác xây dựng cơ sở vật chất. Tôi rất mong được sự góp ý
của các cấp Lãnh đạo, các đồng nghiệp. Để những biện pháp trên có tính khả
thi, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang
thiết bị của các trường mầm non nói chung và trường chúng tôi nói riêng
nhằm tiến tới xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 nâng cao chất
lượng chăm sóc giáo dục ngày một đi lên, tô thêm vẻ đẹp của Thành phố Sầm
Sơn Quê hương Thanh Hóa miền đất du lịch sầm uất, lịch sự, chất lượng, văn
minh, thân thiện, giàu đẹp. Của Đất nước Việt Nam./.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
17


XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Quảng Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến
kinh nghiệm của mình viết, không sao chép
nội dung của người khác.
Người viết

Nguyễn Thị Minh

18


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tạp chí Giáo dục Mầm non – NXB Giáo dục
2. Điều lệ Trường mầm non
3.Thông tư số 02 /2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Nghị quyết Đảng bộ và 1 số văn bản, đề án phát triển giáo dục mầm non.
5.Tài liệu bối dưỡng cán bộ quản lý giáo viên mầm non.
6.Bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×