Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp tham mưu tăng cường xây dựng cơ sở vật chất để xây dựng trường mầm non quảng vinh đạt chuẩn quốc gia

MỤC LỤC
STT

Nội dung

Trang

1. MỞ ĐẦU
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Lý do chọn đề tài.
Mục đích nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu.
Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm

2.1

2.2
2.3
2.4

2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Cơ sở lý luận
Thực trạng
Các giải pháp thực hiện
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

1
1
2
3
3

3
5
7-18
18

3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Kết luận
Kiến nghị

19

Tài liệu tham khảo

21

20

1


MỘT SỐ BIỆN PHÁP THAM MƯU TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG CƠ SỞ
VẬT CHẤT ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG VINH ĐẠT
CHUẨN QUỐC GIA
1. Mở đầu.
1.1. Lý do chọn đề tài.
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống Giáo dục quốc dân.
Trường mầm non đảm nhận chăm sóc giáo dục trẻ 3 - 72 tháng, là cơ sở nền tảng
cho quá trình phát triển của trẻ thơ hình thành cơ sở ban đầu nhân cách con người
mới XHCN và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho trẻ vào Trường Tiểu học.
Nghị quyết TW II khoá VIII đã cụ thể hóa những mục tiêu chung đó là: nhanh
chóng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ 0 – 5 tuổi, trên cơ sở xây dựng
đội ngũ cán bộ giáo viên có năng lực, có trình độ và tâm huyết với nghề. Một hệ
thống trường lớp được trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang đạt chuẩn
đáp ứng yêu cầu đổi mới của Giáo dục mầm non. Chất lượng chăm sóc Giáo dục
trẻ mầm non phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên và điều kiện cơ sở vật
chất (CSVC), trang thiết bị đảm bảo cho công tác chăm sóc Giáo dục trẻ (CSGD).
Chúng ta khẳng định CSVC trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi là điều kiện cần thiết
trong quá trình nâng cao chất lượng CSGD trẻ mầm non.
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Quan điểm chỉ đạo của Đảng
nêu rõ “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà
nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi
trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển giáo
dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển
mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện
năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn;
giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
Để đạt được mục tiêu trên, ngoài việc xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ cho giáo viên thì các điều kiện xây dựng cơ sở vật chất được quan
tâm hàng đầu. Từ những cơ sở đó BGD&ĐT đã Ban hành Thông tư số 19 /
2018/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo (Thông tư này thay thế Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm
2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh
giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường
mầm non, Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt
chuẩn quốc gia.) về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và
công nhận đạt chuẩn Quốc Gia đối với trường mầm non. Trong đó cơ sở vật chất và
1


trang thiết bị là một tiêu chuẩn để được đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và
công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia. Cũng có thể khẳng định rằng dù giáo viên
có năng lực, tâm huyết với nghề nhưng không có điều kiện về cơ sở vật chất, trang
thiết bị thì không thể nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Việc xây dựng cơ
sở vật chất đáp ứng theo yêu cầu dạy và học ở trường mầm non không phải là việc
làm một sớm một chiều, đặc biệt đối với những địa phương ở vùng nông thôn còn
gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là xây dựng, cải tạo, cũng cố cơ sở vật chất trang
thiết bị trường lớp mầm non là vịêc làm cần thiết. Chính vì vậy để có một hệ thống
cơ sở vật chất đầy đủ, trường lớp khang trang, khuôn viên đẹp đáp ứng với yêu cầu
giáo dục hiện nay thì kinh phí nhà nước không thể đầu tư hoàn toàn mà phải nhờ
vào sức đóng góp của nhân dân, cụ thể là địa phương và các bậc phụ huynh học
sinh, dựa vào sức mạnh cộng đồng.
Việc xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng theo yêu cầu dạy và học ở trường mầm
non không phải là việc làm một sớm một chiều, đặc biệt là đối với những địa
phương ở vùng nông thôn còn gặp rất nhiều khó khăn. đặc biệt là nâng cấp củng cố
trường lớp mầm non, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị là việc làm cần thiết.
Là một cán bộ quản lý ở đơn vị Trường mầm non Quảng Vinh ( vùng bãi ngang ven
biển) một đơn vị gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất: Phòng học, phòng chức
năng, các trang thiết bị còn thiếu ( 06 lớp đang học chung phòng), chưa có khu nhà
hành chính quản trị, chưa xây dựng được khu nhà bếp, nhà chia ăn đúng theo quy
chuẩn bếp 1 chiều, trang thiết bị đồ dùng mới đảm bảo được 50% so với thông tư
01/2017/TT-BGD&ĐT... Trước điều kiện thực tế nhà trường còn thiếu thốn như
vậy, tôi rất băn khoăn trăn trở: Làm thế nào để xây dựng cơ sở vật chất, các phòng
học, khu phòng hành chính quản trị, mua sắm trang thiết bị cho các nhóm lớp để
các cháu có được chỗ ăn chỗ học, có đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ hoạt
động, để các cô dạy tốt hơn, các cháu học tốt hơn. Với vai trò trách nhiệm của mình
đối với nghề nghiệp, với thế hệ trẻ và sự phát triển của nhà trường. Vì những lý do
trên mà tôi chọn đề tài “ Một số biện pháp tham mưu tăng cường xây dựng cơ sở
vật chất để xây dựng Trường mầm non Quảng Vinh đạt chuẩn Quốc Gia ” làm
cơ sở để tôi nghiên cứu và tìm tòi những giải pháp cụ thể để xây dựng cơ sở vật
chất nhà trường trong giai đoạn hiện nay đảm bảo cả về số lượng cơ sở hạ tầng và
tiến tới đảm bảo có cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi để nhà trường đề
nghị công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1 trong năm 2019 theo kế
hoạch, nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường, của nhà trường và theo quyết định
1132/KH-UBND Thị xã Sầm Sơn ngày 25 tháng 5 năm 2016 đã đề ra
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Đề tài “Một số biện pháp tham mưu tăng cường xây dựng cơ sở vật chất
để xây dựng Trường mầm non Quảng Vinh đạt chuẩn Quốc Gia ” nhằm nghiên
cứu thực trạng cơ sở vật chất trường mầm non Quảng Vinh để tìm ra những giải
2


pháp khắc phục những khó khăn hiện tại và tiến tới xây dựng đủ điều kiện cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ cho việc xây dựng trường chuẩn Quốc Gia. Trên cơ sở
tham mưu với các cấp lãnh đạo, các biện pháp tăng cường công tác xã hội hóa giáo
dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường mầm non nhằm góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Một số biện pháp tham mưu tăng cường xây dựng cơ sở vật chất để
xây dựng Trường mầm non Quảng Vinh đạt chuẩn Quốc Gia
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp quan sát, thu thập thông tin.
Phương pháp thống kê, so sánh, đối chiếu.
Phương pháp phân tích tổng hợp.
Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
1.5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm.
Quy hoạch cụ thể chi tiết về diện tích đất đai, những địa điểm
xây dựng, thời gian hoàn thành dự kiến cho việc xây dựng và mua sắm
trang thiết bị. Quy hoạch về tổng số các phòng với từng chức năng khác
nhau: số phòng học, số phòng chức năng, số công trình vệ sinh… phù
hợp với số học sinh của trường theo quy định chung. Đảm bảo tính bền
vững, lâu dài, tránh lạc hậu: Phòng học có diện tích đảm bảo, cửa sổ vừa
tầm có đủ ánh sáng cho trẻ hoạt động. Kế hoạch mua sắm công cụ phục
vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng – giáo dục, phục vụ hoạt động vui chơi
cho trẻ như: Cầu trượt, Nhà lâu đài, Máy bay, Thang leo, Cổng thể dục,
Bàn ghế, các loại Giá góc, tủ tài liệu, loa đài… Đồ dùng trang thiết bị
được lựa chọn phù hợp bậc học mầm non đồng thời đảm bảo tính an
toàn, đẹp và bền.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.
2.1. Cơ sở lý luận.
Theo Hồ Chí Minh thì sự nghiệp trồng người là công việc lâu dài và khác
hẳn so với các công việc khác. Nó đòi hỏi phải được chuần bị chu đáo và tỉ mỉ,
không được nóng vôị, chính ví thế Người đã dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây,
vì lợi ích trăm năm trồng người”.
3


Người đặt ra động cơ và mục tiêu GD&ĐT là “Học để làm việc, Học để
phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Thấm nhuần sâu
sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã
nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của GD&ĐT trong sự nghiệp bảo vệ và xây
dựng đất nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.
“ Đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa,
hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo
dục và đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt.
Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo coi trọng giáo dục đạo đức, lối
sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế
tài chính giáo dục…. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy
và học” (Đại hội Đại Biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI).
Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục xác định “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh
nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan
trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển
giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng
đầu, đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển.”
Nhiệm vụ và mục tiêu của giáo dục mầm non là chăm sóc giáo dục trẻ, tạo ra
những chủ nhân tương lai của đất nước. Là nền móng trong việc hình thành nhân
cách con người mới phát triển một cách toàn diện trong tương lai, từng bước đưa
giáo dục Việt nam hội nhập với các nước trên khu vực và trên thế giới. Giúp trẻ em
phát triển về thể chất, tình cảm, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên về nhân
cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng
tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần
thiết phù hợp với lứa tuổi. Khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn,
đặt nền móng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.
Giáo dục mầm non phải đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức, tính liên thông
giữa các độ tuổi, thống nhất giữa nội dung giáo dục với cuộc sống hiện thực, chuẩn
bị cho trẻ từng bước hòa nhập vào cuộc sống.
Các hoạt động giáo dục của trường mầm non gồm, các hoạt động được tổ
chức có chủ định theo kế hoạch dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Học tập
ở mẫu giáo được tổ chức dưới hình thức “Học bằng chơi, chơi mà học” thông qua
các hoạt động vui chơi, trò chơi mà học tập. Hoạt động chơi là hoạt động chủ đạo
của trẻ ở lứa tuổi mầm non, các cháu cần có những đồ chơi, đồ dùng học tập để
được trải nghiệm, thực hành. Có đồ chơi mới tự mình thể hiện khả năng và phát
triển tư duy, qua các hoạt động vui chơi, các trò chơi ở lớp cùng với bạn bè.
Với những đặc điểm như trên, việc tạo môi trường vật chất đầy đủ và khang
trang cho trẻ hoạt động là điều rất cần thiết nhằm giúp cho trẻ được sống, học tập,
4


vui chơi, sinh hoạt trong một không khí trong lành, trường lớp đủ về phòng học,
diện tích khuôn viên,sân chơi, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi sạch đẹp để giúp trẻ
phát triển toàn diện trong giai đoạn đầu đời. Đây là nơi khởi điểm rất quan trọng
và cần thiết cho trẻ.
Xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) ở trường mầm non có một vai trò, vị trí
quan trọng, nó là nền tảng, là cơ sở vững chắc để nuôi dạy các cháu, là phượng tiện
để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về các mặt : thể chất, nhận thức, ngôn
ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Nếu như chúng ta nuôi dạy các cháu trong điều
kiện CSVC thiếu thốn, không đảm bảo, không đúng quy cách sẽ dẫn đến những hậu
quả không lường được có thể xảy ra ngay cả ở hiện tại và trong tương lai – Ví dụ :
Các cháu ngồi học trong phòng học không đủ ánh sáng, chật chội, bàn ghế không
đúng quy cách sẽ dẫn đến cận thị, đau mắt, cong vẹo cột sống.
Văn kiện Đại hội Đảng X cũng như chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam
tầm nhìn đến năm 2020 đều nêu rõ: “Giáo dục là sự nghiệp của Đảng, nhà nước
và của toàn dân. Xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa
tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Nhà nước giữ vai
trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục,
khuyến khích huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo
dục”. Chính vì vậy việc xác định công tác tham mưu xây dựng CSVC ở trường lớp
mầm non là vấn đề trọng tâm, một nhiệm vụ hàng đầu mà người CBQL- người
Hiệu trưởng phải làm tốt công tác này.
Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, nên các cấp chính quyền địa
phương, ban ngành đoàn thể và nhân dân cùng chăm lo thì mới có thể tồn tại và
phát triển được, nếu đơn thuần chỉ một ngành giáo dục thì chắc chắn sẽ gặp nhiều
khó khăn. Đặc biệt của ngành học mầm non là rất cần sự trang bị, đầu tư kinh phí
toàn bộ, do đó, phải dựa vào nhân dân, phụ huynh học sinh, dựa vào chính quyền
địa phương các cấp để xây dựng CSVC cho các cháu học tập ( Tiêu chuẩn: “Xây
dựng cơ sở vật chất và công tác xã hội hóa giáo dục” là 2 trong 5 tiêu chuẩn về
Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường
Mầm non, theo thông tư số 19 /2018/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Chính vì thế người hiệu trưởng phải làm công tác nghiên cứu những CSVC
cần thiết ở trường mầm non. Lập kế hoạch xây dựng CSVC và trang thiết bị phù
hợp thực tế của trường. Làm tốt công tác tham mưu tranh thủ sự quan tâm của lãnh
đạo Đảng, chính quyền các cấp, phối hợp các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ
huynh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và với toàn dân trong địa bàn Phường,
phải thực hiện tốt công tác “xã hội hóa giáo dục” trong công tác xây dựng CSVC.
Xây dựng các điều kiện, các phương tiện để chăm sóc, nuôi dưỡng và giảng dạy
các cháu đạt theo mục tiêu yêu cầu của ngành đề ra.
5


2.2. Thực trạng.
Trong năm học 2018 – 2019 Trường Mầm non Quảng Vinh có 23 nhóm lớp,
số trẻ đến trường 652 cháu . 06 phòng đang phải học chung nhóm, lớp nên chật
chội và khó khăn trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng- giáo dục trẻ, khu phòng
chức năng, khu hành chính quản trị chưa có. Đồ dùng, đồ chơi ít, khuôn viên đã
được quy hoạch nhưng chưa được cải tạo.
* Thuận lợi:
Quan điểm của Đảng và Nhà nước “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu” Đảng,
Nhà nước ta đã đầu tư cho Giáo dục: Đổi mới phương pháp, đầu tư CSVC trang
thiết bị( kiên cố hóa trường học cho các nhà trường).
Xuất phát từ quan điểm trên và tình hình thực tế của địa phương Đảng bộ
Phường Quảng Vinh ra Nghị quyết “ huy động sức mạnh của toàn dân, tranh thủ sự
ủng hộ các cấp, các ngành các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương để xây
dựng Trường Mầm non Quảng Vinh đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2019”.
Bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nhà
trường có đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn nhiệt tình và
nêu cao trách nhiệm, có trình độ năng lực sư phạm vững vàng thực hiện tốt việc
chăm sóc nuôi dưỡng - giáo dục trẻ theo đúng chương trình giáo dục mầm non.
* Khó khăn:
Việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng cho việc chăm sóc
giáo dục trẻ ở trường mầm non không phải là ngày một, ngày hai. Trong khi đó
kinh phí của nhà nước đầu tư cho giáo dục mầm non còn ít, địa phương còn gặp
nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều.
Điều kiện kinh tế của địa phương còn hạn hẹp vì địa phương không có nguồn
thu. Nhận thức của phụ huynh về Giáo dục mầm non còn hạn chế ( Phụ huynh cho
rằng: Trẻ mầm non học cũng được, không học cũng được nên sự đồng thuận và
nhận thức của một số phụ huynh trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường
chưa cao.
Phòng học chưa đủ nên 6 lớp phải học chung phòng… dẫn đến các cháu độ
3 tuổi và nhà trẻ đến trường thấp, ảnh hưởng đến công tác huy động trẻ ra lớp, đến
chất lượng CSGD trẻ.
STT
1
2
3

Thực trạng cơ sở vật chất của nhà trường
Tên
Đã có Còn thiếu
Ghi chú
Phòng học
12
11
Có các phòng VS riêng ở lớp
Phòng đa năng
0
1
Phòng HĐ thể chất
0
1
6


4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Phòng HĐ nghệ thuật
Bếp bán trú
Phòng chia ăn cho HS
Khu nhà HCQT
Phòng VT-KT
Phòng Y tế
Sân chơi
Vườn cổ tích, sân vận
động,Khuôn viên
Các loại ĐC ngoài trời
Mành che mưa,nắngcác
phòng học
Mái che sân trường

0
1
0
0
0
0
1

1

4
0

5

Chưa đẩm bảo bếp 1 chiều
1
1
1
1
1
1

Diện tích không đảm bảo

0

Những quan điểm và những văn bản pháp quy đã khẳng định vai trò quan
trọng của việc xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị ở Trường Mầm non.
Để nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và
giải quyết những khó khăn cơ sở vật chất thực tế của nhà trường, xuất phát từ trách
nhiệm của một người làm công tác quản lý, tôi đã đi sâu nghiên cứu tìm ra cho
trường một hướng đi mới bằng một số biện pháp cụ thể.
2.3.Các biện pháp tham mưu tăng cường xây dựng cơ sở vật chất để xây
dựng Trường mầm non Quảng Vinh đạt chuẩn Quốc Gia.
- Nghiên cứu các tài liệu về xây dựng CSVC và trang thiết bị ở bậc học mầm
non
- Công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền, tranh thủ sự lãnh đạo của
Đảng bộ và chính quyền địa phương về công tác xây dựng CSVC.
- Xây dựng kế hoạch xây dựng CSVC và trang thiết bị phù hợp thực tế của
trường
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xã hội hóa giáo
dục mầm non.
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên.
- Tăng cường công tác mua sắm, quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu quả trang
thiết bị nhà trường.
* Biện pháp1: Nghiên cứu các tài liệu về xây dựng CSVC và trang thiết bị ở
bậc học mầm non.
Đây là giải pháp vô cùng quan trọng đối với người quản lý. Người quản lý
phải nắm chắc được nội dung những yêu cầu cụ thể, các điều kiện về CSVC, trang
7


thiết bị của Trường mầm non thì mới xây dựng đúng kế hoạch về CSVC, trang thiết
bị và làm tốt các vấn đề khác. Do đó tôi đã nghiên cứu Điều lệ Trường Mầm non
các chương trình Giáo dục mầm non ( Chương trình đổi mới hình thức, Chương
trình Giáo dục mầm non theo TT số 28/2016/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn Trường
mầm non đạt chuẩn Quốc gia theo thông tư số 19/2018/TT – BGD&ĐT. Quyết
định về danh mục thiết bị đồ dùng, đồ chơi mầm non tối thiểu phục vụ chương
trình giáo dục mầm non theo thông tư 01/2017/TT-BGDĐT.
Từ những căn cứ các tài liệu bản thân tôi rút ra những vấn đề cần thiết cho
việc xây dựng CSVC, trang thiết bị để thực hiện các hoạt động của Trường mầm
non theo yêu cầu đổi mới và đi vào xây dựng kế hoạch cụ thể.
*Biện pháp 2; Công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền, tranh thủ sự
lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền địa phương về công tác xây dựng CSVC.
Để kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trở thành hiện thực thì
công tác tham mưu của Hiệu trưởng nó quyết định đến sự thành công hay thất bại
kế hoạch đó. Vậy Hiệu trưởng phải xác định được đối tượng mình cần tham mưu
đó là Phòng GD&ĐT - Đảng ủy – HĐND – UBND phường. Khi xác định đối
tượng tham mưu thì phải gửi các Văn bản, các Quyết định của Nhà nước, của
Ngành để Lãnh đạo địa phương nghiên cứu. Đồng thời Nhà trường làm văn bản đề
xuất.
Trước tiên phải làm cho họ hiểu cơ sở vật chất hiện tại của Trường không đảm
bảo cho yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ: Lớp học còn thiếu 11 phòng, học sinh còn
phải học chung phòng nên công tác quản lý, chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng, đồ
dùng đồ chơi chưa được phong phú, chưa đảm bảo an toàn cho trẻ. Trước những
yêu cầu mới của Giáo dục mầm non hiện nay theo yêu cầu quy định của bậc học và
những Trường mầm non trong Thành phố đảm bảo cơ sở vật chất hướng quy định
xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Từ đó trình ý kiến đề xuất của Nhà trường với
Lãnh đạo địa phương.
Khi địa phương đã có định hướng về xây dựng Trường mầm non đạt chuẩn
Quốc gia thì Nhà trường( Hiệu trưởng) phải tham mưu với địa phương về địa điểm
xây dựng, quy hoạch đất đai khuôn viên nhà trường( Tổng diện tích) số lượng các
phòng học, diện tích từng loại phòng, cơ cấu bố trí các phòng học, phòng chức
năng, nhà bếp, nhà vệ sịnh, công trình điện nước, hệ thống thoát nước…Quy hoạch
sân chơi, bãi tập, vườn cổ tích, vườn thiên nhiên…
Tham mưu về huy động nguồn vốn: Việc xây dựng trường và mua sắm trang
thiết bị do ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp. Viêc tạo cảnh quan sư
phạm trong nhà trường giao cho các tổ chức đoàn thể, các bậc phụ huynh( trồng
các loại cây cảnh, cây xanh bóng mát, tạo vườn thiên nhiên, vườn cổ tích…).
8


Khu nhà B được xây dựng và đưa vào sử dụng năm học 2017-2018
Tham mưu cho Lãnh đạo địa phương về kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất
của trường theo đề án của ngành học, của cấp trên để trình Đảng ủy- HĐND UBND Phường để trở thành mục tiêu, Nghị quyết của Chính quyền địa phương và
là mục tiêu phấn đấu của trường.
Tất cảc các vấn đề trên Hiệu trưởng phải tham mưu đầy đủ, chính xác phù
hợp với hoạt động của nhà trường.
Địa phương lấy đó làm cơ sở cho các nhà thiết kế công trình và có kế hoạch
triển khai thực hiện.
Tham mưu với các cấp lãnh đạo Phòng Giáo dục, đây là cấp quản lý chỉ đạo
về chuyên môn và xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất theo từng giai đoạn.
Nhằm giúp nhà trường xác định đúng mục tiêu, thực hiện đúng và đạt kế hoạch.
Ngoài ra còn tham mưu hỗ trợ thêm kinh phí đồ dùng, đồ chơi góp phần xây dựng
nên bộ mặt mới của nhà trường.
* Biện pháp3: Xây dựng kế hoạch xây dựng CSVC và trang thiết bị phù
hợp với thực tế của trường.
Đây là giải pháp đầu năm học đồng thời nó cũng xuyên suốt trong quá trình
hoạt động, không chỉ một tháng, một năm mà sau 5 năm, mười năm và hướng cho
cả tương lai của nhà trường. Là người Hiệu trưởng của một trường học phải có cái
nhìn bao quát tổng thể và có tầm nhìn chiến lược.
Xây dựng đề án phát triển của nhà trường giai đoạn 2015 - 2020 cụ thể, rõ
ràng, chính xác trình Đảng ủy – HĐND – UBND Phường và phòng giáo dục.
9


Chẳng hạn: Định hướng xây dựng CSVC trường đạt chuẩn QG giai đoạn 20162020
Năm 2016: Tham mưu xây dựng thêm phòng học, cải tạo khu nhà bếp, mua
sắm bàn, ghế, giá góc, tủ đựng đồ cá nhân trẻ, trang thiết bị phục vụ dạy và học, đồ
dùng phục vụ bán trú.

Trang thiết bị nhà bếp
Năm 2017-2018: Tích cực tham mưu xây dựng thêm 9 phòng học, khu nhà
hành chính quản trị, nhà bảo vệ, Quy hoạch xây khuôn viên vườn trường, Sơn, sửa
cải tạo 6 phòng học củ, làm mái che sân chơi...
Năm 2018-2019: - Tham mưu xây dựng phòng đa năng, nhà xe, nhà chia ăn, Bổ
sung cơ sở vật chất, trang thiét bị, đồ dùng đồ chơi, chỉnh trang phòng nhóm để
được công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ I.

10


Khu nhà 2 tầng 8 phòng học đang được xây dựng năm 2019
Năm 2020: Tham mưu bổ sung cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị, đồ
dùng đồ chơi đầy đủ theo chủng loại phục vụ cho dạy và học).
Làm kế hoạch phát triển từng năm học chính xác số liệu và lập kế hoạch xây
dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị qua hàng năm.
Hàng năm phải xây dựng kế hoạch qua thực tế số trẻ trong độ tuổi đến
trường, dự kiến bao nhiêu nhóm lớp, mỗi phòng học bao nhiêu cháu. Nguồn thu
bao nhiêu và làm những việc gì trước việc gì sau.
Có kế hoạch xây dựng tổng thể CSVC, trang thiết bị:
Quy hoạch về diện tích đất đai, địa điểm xây dựng, thời gian hoàn thành việc
xây dựng và mua sắm trang thiết bị.
Quy hoạch về tổng số các phòng: số phòng học, số phòng chức năng, công
trình vệ sinh…phù hợp với số trẻ trong xã đến Trường mầm non theo Quy định
Điều lệ Trường mầm non.
Ví dụ: Kế hoạch xây dựng trường chúng tôi thể hiện: Địa điểm xây dựng tại
khu vực trung tâm của phường thuận tiện cho tất cả bà con trong xã đưa trẻ đến
trường. Diện tích toàn bộ khu vực trường là: 6.267m 2. Số phòng xây dựng mới 8
phòng sửa chữa 6 phòng, xây dựng các khu vệ sinh khép kín trong các nhóm lớp
thuận tiện cho việc chăm sóc trẻ...
Việc xây dựng các phòng học mới phải xây dựng hiện đại, đảm bảo
tính sử dụng bền vững, lâu dài, tránh lạc hậu( các phòng học phải đảm bảo diện
tích, cửa sổ vừa tầm với trẻ để có đủ ánh sáng cho trẻ hoạt động, nền nhà được lát
gạch hoa. Khoảng cách tường từ mặt nền lên 1,2 mét được ốp gạch trắng thuận tiện
11


cho trang trí các góc hoạt động của trẻ. Bên cạnh các phòng học phái có kho để đồ
dùng của lớp. Có hệ thống điện đầy đủ và an toàn cho trẻ. Ngoài các phòng học đủ
cho trẻ phải xây dựng các phòng chức năng: Phòng Nghệ thuật, phòng máy, phòng
y tế khu hiệu bộ, bếp một chiều…. tất cả phải đủ diện tích ít nhất đạt mức tôí thiểu
theo quy định của trường chuẩn Quốc gia).
Có kế hoạch quy hoạch sân trường: Sân tập thể dục có mái che, sân
chơi an toàn giao thông, vườn cổ tích, sân vận động, khu vườn thiên nhiên của
bé…Tất cả các vấn đề trên hiệu trưởng phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng và phải
thực sự đảm bảo nguyên tắc sử dụng lâu dài, không lạc hậu. Kế hoạch này tuyệt đối
không được mang tính chất tạm bợ mà phải có ý tưởng, có kế hoạch cho tương lai
và nó phù hợp với đặc điểm Trường Mầm non vùng nông thôn.
Bên cạnh kế hoạch xây dựng mới thì vấn đề mua sắm trang thiết bị đồ
dùng, đồ chơi góp phần không nhỏ đảm bảo tốt các hoạt động ở Trường Mầm non.
Vậy bản thân tôi phải nghiên cứu xem mua những cái gì trước, cái gì sau?..
Khi có kế hoạch mua sắm đồ dùng trang thiết bị, điều đầu tiên phải
quan tâm đó là chất lượng( phải đảm bảo an toàn cho trẻ, đẹp, bền, có giá trị sử
dụng lâu dài). đồ dùng phải đảm bảo chất lượng còn về số lượng chưa có điều kiện
thì bổ sung dần trong năm hoặc năm tiếp theo. Tuyệt đối không được xem số lượng
trên chất lượng mà chất lượng bao giờ cũng được đặt lên hang đầu. Trường có kế
hoạch mua sắm đồ dụng phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng, chăm sóc
giáo dục, cho hoạt động vui chơi của trẻ như: các loại cầu trượt, Thang leo, bập
bênh, nhà sàn liên hoàn..., Cổng thể dục. Bàn ghế, các loại Giá góc, tủ tài liệu, loa
đài...Các đồ dùng trang thiết bị tương đối đầy đủ đảm bảo cho các hoạt động chăm
sóc giáo dục trẻ. Đồ dùng trang thiết bị được lựa chọn phù hợp bậc học mầm non
đồng thời đảm bảo tính an toàn, đẹp và bền.
*Biện pháp 4: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên.
Điều đầu tiên quan trọng nhất là nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBGV là
việc làm hết sức quan trọng. Bởi như chúng ta đã biết để nâng cao chất lượng chăm
sóc nuôi dưỡng trẻ đạt hiệu quả thì phải phụ thuộc vào hai điều kiện đó là: Đội
ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan môi trường, khuôn viên
xanh - sạch - đẹp … tạo tâm lý thoải mái cho trẻ khi đến trường, là điều kiện cho
trẻ vui chơi, học tập, trẻ không chỉ học tập trên tiết học mà ở mọi lúc, mọi nơi…
Đội ngũ giáo viên quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường, bên cạnh
đó công tác tuyên truyền vận động phụ huynh đầu tư CSVC ngay trong lớp học, tạo
ra các cơ hội thuận lợi nhất cho mỗi thành viên của xã hội đóng góp xây dựng cho
GDMN. Mặt khác bồi dưỡng cho giáo viên khả năng tuyên truyền vận động để đội
ngũ CBGV là những tuyên truyền viên tốt, luôn bổ sung cập nhật kiến thức, nắm
12


bắt được các vấn đề thời sự để tư vấn cho phụ huynh về các đồ dùng trang thiết bị
cần thiết phục vụ cho công tác nuôi dưỡng, học tập và vui chơi của trẻ.
Trong năm qua công tác tuyên truyền XHHGD ở trường mầm non đạt kết
quả đáng khích lệ đó là cải tạo được khu bếp, cải tạo sân chơi cho trẻ và một số gia
đình hảo tâm, các bậc phụ huynh đã sắm ti vi, đầu đĩa, đồ chơi ngoài trời, bàn ghế,
sạp ngủCác bậc phụ huynh tham gia mua sắm ti vi, bàn ghế, ủng hộ ghế đá, cây
cảnh…phục vụ cho công tác giảng dạy chăm sóc đạt kết quả tốt.
Để các tổ chức, các ban ngành đoàn thể hiểu về chăm sóc Giáo dục trẻ ở
trường mầm non. Trường tổ chức tiết dạy có ứng dụng Công nghệ thông tin cho các
cấp Lãnh đạo địa phương, các ban ngành, các bậc phụ huynh về dự và tổ chức bữa
ăn của trẻ để mọi người tham quan. Qua đó tạo niềm tin của mọi người đối với các
cô giáo, các cháu. Thực tế này là nguồn thông tin đến với mọi người dân một cách
thuận lợi, nên phụ huynh tự giác đóng góp xây dựng theo Nghị quyết của Đảng ủy
– Hội đồng nhân dân xã. Bên cạnh đó trường còn tuyên truyền về việc chăm sóc
Giáo dục trẻ theo yêu cầu đổi mới qua các cuộc họp thôn , họp phụ huynh và qua
giờ đón trả trẻ giữa phụ huynh và giáo viên. Từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp của
các cá nhân, tập thể ủng hộ để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị
cho trường.
Để có được thành công trên thì trước tiên Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà
trường giương mẫu ủng hộ trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang
thiết bị làm động lực mọi người noi theo.

Giáo viên với công tác tự làm ĐDĐC để tăng cường CSVC
Giáo viên làm các đồ dùng, đồ chơi tự tạo bằng các nguyên vật liệu sẵn có ở
địa phương như: Các vỏ nghêu tạo thành những con cá, mo cau làm con thuyền,
13


làm ô, cuộn len làm cây dừa, hộp sữa tươi làm đoàn tàu, ô tô, các vỏ bình dầu gội
com pho làm thành con mèo, con gà, con thỏ, con voi...Tất cả các phế liệu về tay
các cô giáo mầm non được đánh rửa sạch sẽ và dưới bàn tay khéo léo của cô và
cháu đã trở thành những đồ chơi ngộ nghĩnh đáng yêu của trẻ. Giáo viên tạo môi
trường trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên ủng hộ tiền mặt để mua thêm đồ dùng phục vụ
hoạt động lên lớp hàng ngày. Ngoài ra giáo viên còn tuyên truyền cho các Gia đình
tặng chậu cây cảnh tạo thêm cảnh đẹp cho trường và ngôi trường đó thực sự là “
Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đúng như cuộc vận động của Ngành.
*Biện pháp 5: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về
xã hội hóa giáo dục mầm non.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước trong việc thực hiện
XHHGD mầm non. Giáo dục mầm non là nền móng trong hệ thống giáo dục quốc
dân. Vì vậy ở đâu cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của
GDMN, quán triệt các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách giáo dục của
Đảng chỉ đạo tốt thì ở đó GDMN được quan tâm đầu tư, cũng như huy động được
sức mạnh tổng hợp của các lực lượng XH. Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng
và hiệu quả quản lý nhà nước đối với sự nghiệp GDMN, các cấp ủy Đảng, chính
quyền, HĐND các cấp, các ngành phải giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện kế
hoạch phát triển GD. HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương thể
hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, cần ban hành kịp thời nghị quyết về phát
triển giáo dục và công tác XHHGD, đồng thời xem xét kịp thời những kiến nghị
của dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng của nhân dân, thực hiện
công bằng xã hội. Đây là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chủ trương XHHGD đạt
hiệu quả cao thông qua các nghị quyết, với chức năng quản lý tham mưu với cấp
ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt chính sách đầu tư cho giáo dục và huy động
cộng đồng tham gia công tác XHHGD mầm non.
Cơ sở giáo dục mầm non phải chủ động đề xuất kiến nghị, tham mưu với cấp
ủy Đảng, chính quyền địa phương về chủ trương, nội dung, giải pháp thực hiện
XHHGD, đồng thời phát huy vai trò phối hợp các lực lượng xã hội cùng làm xã
hội hóa. Vì vậy vai trò quản lý nhà nước của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc
huy động, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội cho GDMN là hết sức quan
trọng. Cụ thể BGH nhà trường tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về chủ
trương thực hiện công tác XHHGD, Chúng tôi viết lời kêu gọi tới từng tổ chức
đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh, gặp gỡ trực tiếp
các nhà doanh nghiệp thành đạt là con của quê hương Quảng Vinh để trao đổi,
tuyên truyền, vận động về công tác XHHGD nhằm tạo ra CSVC, trang thiết bị cho
nhà trường. Sau mỗi đợt vận động chúng tôi tổng kết, đánh giá và cảm ơn qua
14


nhiều kênh trực tiếp hoặc gián tiếp. Đây là việc làm thành công ở đơn vị chúng tôi
trong thời gian qua.

Trang thiết bị ĐDĐC ngoài trời được phụ huynh mua sắm
Vì vậy, việc XHHGD cần được tuyên truyền sâu rộng,tham mưu tích cực
hơn nữa các cấp các ngành, các nhà hảo tâm cùng chung tay xây dựng nhà trường
ngày càng phát triển.
Như Bác Hồ đã nói: “ Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong”
Vậy xuất phát từ đâu mà công việc càng khó và khó mấy mà có toàn thể
nhân dân cùng lo lắng, cùng chung sức thì công việc cũng trôi chảy và hoàn thành?
Đó chính là sự “Đồng tâm, đồng lòng” là sự tin tưởng vào chính quyền địa phương
của nhân dân vào nhà trường. Đối với nhà trường muốn làm tốt công tác Xã hội
hóa Giáo dục tham gia vào việc xây dựng cơ sở vật chất. Nhà Trường đã quán triệt
đội ngũ để có một nề nếp chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ để mọi người, mọi
ngành thấy được sự cần thiết trong công tác đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất,
trang thiết bị.

15


Mái che sân chơi được đầu tư từ nguồn XHHGD năm học 2018- 2019
Chính vì vây dựng kế hoạch tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục mầm
non, tuyên truyền nâng cao nhận thức của lực lượng xã hội về công tác XHHGD
nhằm tạo ra cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, khuôn viên xanh - sạch - đẹp
trong trường mầm non cho đội ngũ CBGV cho cộng đồng dân cư, các bậc phụ
huynh, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội. Làm cho mọi người
hiểu về vị trí của cấp học và mục tiêu của việc tuyên truyền được tổ chức bằng
nhiều hình thức khác nhau và có kế hoạch tổ chức chỉ đạo chu đáo, kiểm tra tuyên
truyền với những hành động cụ thể như tổ chức: “ Ngày hội bé đến trường”, kịch
bản: “ Vui hội trung thu”, kỷ niệm 20/10; 20/11; 8/3, các hội thi của bé…Các nội
dung tuyên truyền cần phải có mục tiêu cụ thể, hợp lý thể hiện rõ đường lối, quan
điểm của Đảng về GD, những chủ trương biện pháp để nhân dân cùng tham gia vào
công tác GD, phải khơi dậy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của nhân dân
và đặc biệt là phải bám vào nghị quyết của hội đồng giáo dục ở địa phương để thực
hiện công tác XHHGD.
Muốn công tác XHHGD thực sự là công việc, là phong trào mang tính tự
giác, tích cực của các thành viên trong xã hội trong đó có lực lượng phụ huynh cần
phải chú trọng vai trò tuyên truyền vận động, nâng cao tầm nhận thức cho mọi lực
lượng hiểu đầy đủ bản chất của XHHGD mầm non. Đây là lực lượng chính hỗ trợ
đắc lực cho nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Mục tiêu của kế hoạch là chuyển biến nhận thức của phụ huynh về vai trò, vị
trí của giáo dục mầm non trong sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu
cầu của xã hội.
16


Hình thức triển khai kế hoạch với nội dung của nó chủ yếu đi vào việc tuyên
truyền bằng mọi cách, qua phương tiện thông tin truyền thanh của ban văn hóa
xã,phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết về giáo dục mầm non, củng cố
những nhận thức, bồi dưỡng kiến thức, cập nhật thông tin, nắm bắt những hiểu biết
mới cần thiết về chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non phù hợp với yêu cầu mới của sự
nghiệp giáo dục, phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta vào thời kỳ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức tiếp thu được những nội dung nói trên sẽ
mang đến những tri thức, hiểu biết đến các thành viên trong từng gia đình, giúp
định hướng đúng đắn, sẵn sàng hành động, xác định rõ trách nhiệm, tham gia một
cách tự giác vào việc xây dựng nhà trường. Giới thiệu và nhân rộng những gương
người tốt, việc tốt, những thành tích của ngành học mầm non. Các tổ chức đoàn thể
như: Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh … cùng tham gia làm tốt
công tác giáo dục mầm non.
Trạm y tế, hội phụ nữ xã phối hợp với trường mầm non hàng năm bổ sung
thêm nhiều kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các gia đình, triển khai
chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống béo phì, chương trình nha
học đường, tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn
thực phẩm trong trường mầm non.
Hội khuyến học có kế hoạch chăm lo quan tâm, động viên khen thưởng giáo
viên vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ, khen thưởng những trẻ đạt thành tích xuất
sắc vào dịp cuối năm học.
Bằng các phương tiện tuyên truyền. Hệ thống biểu bảng trong và ngoài lớp,
các dịp khai giảng, tổng kết năm học, hội thi, họp phụ huynh, tổ chức các chuyên
đề về chăm sóc giáo dục trẻ…
Mở rộng các đợt tuyên truyền sâu rộng tới lực lượng phụ huynh, nâng cao
nhận thức của cộng đồng về vị trí vai trò thực sự của giáo dục - đào tạo nói chung
và giáo dục mầm non nói riêng, phải thực sự coi giáo dục - đào tạo là quốc sách
hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.
(Ví dụ: năm học 2018-2019 phụ huynh mua sắm , sửa chữa công trình nhà
bếp trị giá trên 56 triệu đồng, ti vi đa năng của các nhóm,lớp trị giá hàng trăm triệu
đồng. Hội cựu chiến Binh đầu tư lắp đặt quạt cho 2 phòng học. Đoàn Thanh Niên
trồng cây bóng mát và cây ăn quả…)
*Biện pháp 6: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu quả
trang thiết bị nhà trường.
Việc quản lý, sử dụng, bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị sẽ đem lại
thành công lớn cho nhà trường. Chính vì vậy khi công trình đang thi công thì Ban
giám hiệu nhà trường mà chủ yếu là Hiệu trưởng phải thường xuyên bám sát khu
17


vực thi công, với trách nhiệm của người quản lý, với trách nhiệm trong công tác
chuyên môn thì Hiệu trưởng thường xuyên bám sát trong quá trình thi công, có
những ý kiến đóng góp kịp thời cho Lãnh đạo địa phương, cho thiết kế, cho Thợ để
công trình phù hợp và đúng theo yêu cầu của bậc học mầm non.
Khi công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng thì nhà trường phải sử dụng
và quản lý tốt: Thực hiện huy động tối đa điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ
dùng, đồ chơi đảm bảo tốt công tác chăm sóc giáo dục, gắn trách nhiệm bảo quản
sử dụng có hiệu quả cho từng cán bộ giáo viên – nhân viên.
Phân công cụ thể cho từng Cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng, khai thác,
bảo quản cơ sở vật chất và trang thiết bị theo đúng chức năng, đúng nhiệm vụ và có
hồ sơ sổ sách theo dõi đầy đủ theo quy định của Ngành. Hàng tháng, hàng kỳ nhà
trường cùng Ban chấp hành Hội phụ huynh học sinh kiểm tra về cơ sở vật chất,
trang thiết bị để có kế hoạch bảo dưỡng, tu sửa và bổ sung kịp thời.
Ví dụ: Đối với Ban giám hiệu: Hiệu trưởng quản lý chung phân công một
đồng chí Hiệu phó phụ trách công tác cơ sở vật chất. Mở hồ sơ, sổ sách đầy đủ,
phân công cho từng giáo viên – nhân viên các loại đồ dùng, trang thiết bị và thực
hiện theo đúng quy định của Ngành.
Đối với tổ dinh dưỡng sử dụng, bảo quản khu vực nhà bếp, các đồ dùng phục
vụ công tác Chăm sóc nuôi dưỡng ( Tủ lạnh, xoong nồi, bát đĩa...). Hàng ngày phải
vệ sinh sạch sẽ, có sổ ghi chép theo dõi các đồ dùng đầy đủ, cập nhật kịp thời.
Đối với các nhóm lớp: Giáo viên sử dụng khai thác bảo quản các đồ dùng
trang thiết bị nhóm lớp mình. Hàng ngày sử dụng khai thác đồ dùng qua các hoạt
động của trẻ như: Hoạt động học, ngoài việc giáo viên sử dụng đồ dùng thông
thường cho trẻ hoạt động, các đồ dùng học tập( lô tô, hình khối, vở, tranh truyện...)
mà còn sử dụng khai thác Công nghệ thông tin cho việc chăm sóc giáo dục trẻ:
( Dạy trẻ bằng giáo án điện tử, trẻ chơi ở phần mền kismat, trẻ xem các câu
chuyện…). Hoạt động ngoài trời trẻ được quan sát, khám phá thế giới tự nhiên qua
các hoạt động: Chơi cát nước, chăm sóc cây cối.., trẻ chơi đu quay, cầu trượt, máy
bay... Giáo viên các nhóm lớp đều phải có sổ sách theo dõi cơ sở vật chất, đồ dùng
lớp mình.
Hàng kỳ, hàng năm nhà trường kiểm tra và vào văn bản cụ thể rõ ràng đánh
giá giáo viên bảo quản tôt đưa vào xếp thi đua cuối năm.
Trường còn tổ chức các hội thi làm đồ dùng đồ chơi vào các ngày hội ngày
lễ làm cho đồ dùng trang thiết bị nhà trường ngày càng phong phú, đa dạng hấp
dẫn.
Vào cuối năm học chúng tôi thành lập ban gồm: Ban giám hiệu, Ban chấp
hành hội phụ huynh học sinh, Bảo vệ, kế toán nhà trường kiểm tra và ghi lại số tài
18


sản hiện có đến ngày 01 tháng 6 và chúng tôi phân loại đâu là tài sản cố định, tài
sản không cố định, loại mới, loại cũ. Sau đó chúng tôi tiến hành làm biên bản bàn
giao tài sản cho Bảo vệ ( Có biên bản bàn giao). Các đồ dùng, hạng mục đã bàn
giao khi có yêu cầu chuyển đi, chuyển đến phải có ý kiến của hiệu trưởng mới
được thực hiện, nếu mất mát, hư hỏng phải báo cáo ngay. Chính từ những việc làm
trên mà bảo vệ- nhân viên trong trường ai cũng có trách nhiệm trong việc bảo quản
tài sản của nhà trường.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Trong thời gian 4 năm thực hiện ( 2016 – 2019 ) Xây dựng CSVC, trang
thiết bị ở Trường Mầm non Quảng Vinh tuy gặp không ít khó khăn, song nhờ sự
quan tâm chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo, sự quyết tâm của Lãnh đạo địa phương và
sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh và nhân dân trong công tác XHH, sự nỗ lực của
CBGV – NV nhà trường đã thu được kết quả sau:
Những chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng xã hội:
Lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, cá nhân, các bậc phụ huynh
và nhân dân trong xã hiểu sâu sắc hơn về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, thấy được
sự cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ
ở trường mầm non và họ tham gia đầu tư xây dựng phòng học, mua sắm trang thiết
bị ngày một khang trang hơn.
Các bậc phụ huynh đã đăng ký cho con ở bán trú 100% và số lượng trẻ nhà
trẻ tăng lên.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kết quả về xây dựng Cơ sở vật chất trang thiết bị.
Tên
2017-2018
2018-2019
Phòng học
12
Đang xây dựng thêm 8 phòng học
Phòng đa năng
0
Đã được UBND Thành phố Sầm
Phòng HĐ thể chất
0
Sơn phê duyệt đầu tư xây dựng
Phòng HĐ nghệ thuật
0
công trình trên 3,2 tỷ đồng năm
Khu nhà HCQT
1
2019
Phòng VT-KT
0
Phòng Y tế
0
Bếp bán trú
0
Đầu tư sửa chữa trị giá trên
56.000.000đ
Phòng chia ăn cho HS
0
Sân chơi
1
Vườn cổ tích, sân vận
động,Khuôn viên
Các loại ĐC ngoài trời
4
Bổ sung thêm nhà bóng, xích đu
19


13
14

Mành che mưa,nắngcác
phòng học
Mái che sân trường

0
0

Đã lắp mành 12 phòng học và 2
bên sân chơi trị giá 70.430.000đ
Làm mái tôn trị giá 167.000.000đ

Từ thực trạng và kết quả sau một năm thực hiện công tác xây dựng CSVC
trường mầm non tôi thấy rằng người Hiệu trưởng trong công tác tham mưu với các
cấp lãnh đạo, công tác XHHGD, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội
ngũ CBGV, công tác quản lý CSVC… cần nắm rõ tình hình thực tế ở cơ sở, những
thay đổi, biến động về số lượng về chất lượng cơ sở vật chất và mọi hoạt động khác
đảm bảo môi trường học tập tốt nhất cho hoc sinh học tập và xây dựng kế hoạch
tham mưu đạt hiệu quả.
3. Kết luận, kiến nghị.
3.1. Kết luận.
Đất nước bước vào vào thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, vị trí,
vai trò của giáo dục và đào tạo càng trở nên quan trọng, tập trung cho phát triển
kinh tế tri thức càng trở nên cấp thiết hơn lúc nào hết. Muốn phát triển và nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy
học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh và đạt một trong 5 tiêu
chuẩn để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia.Trong mối tương quan giữa chất
lượng và các điều kiện bảo đảm thì đội ngũ giáo viên và CSVC nhà trường là một
trong các yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất.
Vậy muồn làm tốt công tác xây dựng CSVC trường lớp mầm non người cán
bộ quản lý cần phải:
Tích cực nghiên cứu học tập, thâm nhập thực tế, tiếp thu cái mới đáp ứng
yêu cầu của bậc học. Nắm chắc các văn bản quy định về cơ sở vật chất, trang thiết
bị Trường mầm non và biết vận dụng sáng tạo thực tế ở trường mình.
Công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương, với Hội phụ huynh học sinh
chọn đúng thời cơ, đúng đối tượng làm cho các cấp Lãnh đạo và nhân dân hiểu và
nhận thức đúng đắn về vấn đề xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị Trường
Mầm non. Từ đó đề ra chủ trương sát đúng với thực tế. Tranh thủ được sự lãnh đạo
của Đảng, chính quyền địa phương, có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các ban
ngành đoàn thể để tham mưu công tác xây dựng cơ sở vật chất được tốt.
Biết dựa vào sức mạnh tập thể, bàn bạc thảo luận, công khai kế hoạch và
việc làm trong Hội đồng sư phạm để có nhiều biện pháp thực hiện tốt hơn.
Chú trọng công tác xã hội hóa Giáo dục, công tác tuyên truyền là sức mạnh
tổng hợp quan trọng đưa lại hiệu quả.
20


Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị hàng kỳ, hàng năm có kế
hoạch bổ sung bảo quản sử dụng tốt.
3.2. Kiến nghị.
Đề nghị UBND Tỉnh - Sở GD&ĐT Thanh Hóa – UBND – Phòng GDĐT
Thành phố Sầm Sơn, các cấp có thẩm quyền quan tâm chú trọng hơn nữa tạo điều
kiện hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cho các trường mầm non vùng biển, vùng nông
thôn.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất
từ những việc làm thực tế trong thời gian ở Trường mầm non Quảng vinh, tuy kết
quả còn khiêm tốn so với phong trào chung của Thành phố nhưng đó chính là sự nổ
lực rất lớn của bản thân và sự chuyển mình không nhỏ về công tác xây dựng cơ sở
vật chất. Tôi rất mong được sự góp ý của các cấp Lãnh đạo, các đồng nghiệp. Để
những giải pháp trên có tính khả thi, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác xây
dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường mầm non nói chung và trường
chúng tôi nói riêng đáp ứng sự đổi mới của giáo dục mầm non, của Đất nước./
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Sầm Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2019
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
không sao chép nội dung của người khác.
Người viết SKKN

Lê Thị Lụa
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tạp chí Giáo dục Mầm non – NXB Giáo dục
2. Điều lệ Trường mầm non
3.Thông tư số 19 /2018/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Nghị quyết Đảng bộ và 1 số văn bản, đề án phát triển giáo dục.

21


22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×