Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV trong trường mầm non quảng minh, thành phố sầm sơn, năm học 2018 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SẦM SƠN

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG
MINH – THÀNH PHỐ SẦM SƠN NĂM HỌC 2018-2019

Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Quảng Minh
SKKN thuộc lĩnh vực : Quản lý

SẦM SƠN, NĂM 2019


MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU:..........................................................................................................1
1.1. Lý do chọn đề tài:...........................................................................................1

1.2. Mục đích nghiên cứu:.....................................................................................1
1. 3. Đối tượng nghiên cứu:...................................................................................2
1.4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................2
1.5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm:................................................2
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:....................................................2
2.1. Cơ sở lý luận:.................................................................................................2
2.2 Thực trạng vấn đề cần nghiên cứu;.................................................................3
2.3. Một số biện pháp............................................................................................4
2.3.1. Biện pháp 1: Phân công, sắp xếp, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.....4
2.3.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng chuyên môn qua các buổi hội thảo.......................6
2.3.3. Biện pháp 3: Tổ chức thăm quan, dự giờ các trường bạn...........................7
2.3.4. Biện pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên................7
2.3.5. Biện pháp : Tổ chức tốt các hội thi :...........................................................9
2.3.6. Biện pháp 6: Chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất:.........................................11
2.3.7. Biện pháp 7: Chỉ đạo giáo viên làm công tác tuyên truyền.......................12
2.3.8. Biện pháp 8: Thành lập tổ chuyên môn:....................................................12
2.3.9. Biện pháp 9: Chỉ đạo tích cực việc thực hiện: "Dạy thật - Học thật - Kết
quả thật":.............................................................................................................13
2.4. Kết quả sau khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm .......................................13
3. KẾT LUẬN,KIẾN NGHỊ:..............................................................................15
3.1. Kết luận:.......................................................................................................15
3.2. Kiến nghị:.....................................................................................................16


MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH
1. MỞ ĐẦU:
1.1. Lý do chọn đề tài:
Giáo dục mầm non với tư cách là một ngành học nền tảng của hệ thống
giáo dục quốc dân có vai trò quan trọng là hình thành ở trẻ những cơ sở ban đầu
của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt nam và chuẩn bị những tiền
đề cần thiết cho trẻ vào trường phổ thông.
Chất lượng giáo dục mầm non do đội ngũ giáo viên mầm non quyết định.
Họ là nhân tố trung tâm của quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo. Vai trò của
ngành học chỉ được thể hiện và phát huy bằng chính vai trò của người giáo viên
mầm non- chủ thể trực tiếp của quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Vì vậy muốn
nâng cao chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là
phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ, phẩm chất và năng
lực.
Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII
đã nêu: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội
tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài. do đó phải đào tạo giáo viên có chất
lượng cao, thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng, chuẩn
hoá, nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo viên.”
Có thể nói, đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng là
lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực,đội ngũ này giữ vai
trò quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục. Bởi vậy phải nhanh
chóng củng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững vàng
về nghiệp vụ tay nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm đẹp
mới đáp ứng kịp thời xu hướng đổi mới của nền giáo dục hiện nay.
Là một cán bộ quản lý được phân công phụ trách chuyên môn của trường,
tôi nhận thấy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong trường mầm
non là hết sức cần thiết. Nếu làm tốt công tác này sẽ giúpgiáo viên nắm vững
phương pháp dạy của bộ môn, có hình thức tổ chức các tiết học linh hoạt, sáng
tạo, giúp họ bình tĩnh, tự tin khi lên lớp, từ đó nâng cao trình độ, nghiệp vụ, tay
nghề, muốn vậy không có con đường nào khác là không ngừng tự học, tự bồi
dưỡng. Để nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực sư phạm cho bản thân.
Trách nhiệm của các nhà quản lý, các nhà trường, phải tạo mọi cơ hội, điều kiện
cho giáo viên được học tập, được bồi dưỡng, đồng thời giúp họ không ngừng mở
rộng và nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm,
đáp ứng kịp thời và đón trước được những đổi mới, toàn diện trong chương trình
giáo dục mầm non, bồi dưỡng nhằm bổ sung những thành tựu nghiên cứu mới
trong lĩnh vực giáo dục học, tâm lý học, phương pháp dạy học cập nhật kiến
thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho giáo viên, rèn cho hä có năng lực tự học
tự bồi dưỡng, để nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ mầm non .
Từ những nhận thức trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non”, đặc biệt là giáo
viên trường Mầm non Quảng Minh.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
1


Qua việc thực hiện đề tài giúp cho tôi nắm bắt được tầm quan trọng trong
việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường mầm non. Qua
đề tài giúp tôi rút ra những kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường một cách hiệu quả nhất, góp
phần đưa nhà trường ngày càng phát triển.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
Đề tài sẽ đưa ra một số biện pháp thiết thực về việc nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên trong trường mầm non. tổng kết lại kinh nghiệm “Một số biện
pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường mầm non
Quảng Minh – Thành phố Sầm Sơn" năm học 2018-2019 một cách chính xác,
hiệu quả nhất.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Khi thực hiện đề tài tôi đã sử dụng các phương pháp:
* Phương pháp quan sát.
* Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết.
* Phương pháp điều tra khảo sát thực tế.
* Phương pháp thu nhập thông tin.
* Phương pháp tích lũy kinh nghiệm. .
1.5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm:
Tìm ra các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả“Một số biện pháp nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường mầm non Quảng Minh –
Thành phố Sầm Sơn" năm học 2018-2019 - Một trong những yếu tố để giữ gìn,
nâng cao chất lượng giáo dục:“Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của
giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài. do đó phải
đào tạo giáo viên có chất lượng cao, thực hiện chương trình giáo dục thường
xuyên, bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo
viên.”nghề cao quý mà xã hội mãi mãi tôn vinh./.
Kết quả đạt được của quá trình nghiên cứu thực hiện trong năm học. Đúc
rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
2.1. Cơ sở lý luận:
Chất lượng giáo dục quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con
người. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc
lớn vào sự giáo dục của trẻ trong trường mầm non.
Trường mầm non là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Vì vậy cần nâng cao chất
lượng giáo dục trẻ toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ và lao động với nhiệm vụ
là cán bộ quản lý của nhà trường, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, việc xây dựng
kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh
giá sự phát triển về giáo dục của trẻ, phương pháp dạy của giáo viên, đánh giá,
khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, phát
huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; Nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực
hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp
ứng với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Như chúng ta đã biết đội ngũ cán bộ giáo viên, làm nồng cốt cho sự
nghiệp giáo dục đặc biệt nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn luôn trao dồi
2


kiến thức cho trẻ, cho mình để có một kiến thức mới bước vào sự nghiệp hoá
giáo dục ngày nay, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội
ngũ nhà giáo ngày cấp thiết hơn.
2.2 Thực trạng vấn đề cần nghiên cứu;
Thực trạng về đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trường mầm non
Quảng Minh - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hóa
Trường mầm non Đồng Tĩnh trong những năm qua luôn có sự thay đổi về
công tác đội ngũ, số lượng quản lý, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu; chuyển đến
và đi do yêu cầu công tác; giáo viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm giảng
dạy, giáo viên lớn tuổi không còn năng động sáng tạo; giáo viên cũ trình độ
chuyên môn đào tạo trước đây là trung cấp học tại chức. Với trình độ chuyên
môn, tay nghề của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, vì vậy trong công tác chăm
sóc giáo dục trẻ gặp nhiều khó khăn; không đáp ứng được nhu cầu đổi mới giáo
dục hiện nay.
Tình hình đội ngũ đầu năm học 2018- 2019 như sau:
- Trình độ chuyên môn đội ngũ CB, GV, NV
Trình độ đào tạo
Tổng số
Năm học
CBGV,
ĐH

TC
NV
SL
%
SL
%
SL
%
2017 - 2018
26
22
84,6
0
0
4
15,4
2018 - 2019
28
25
89,3
0
0
3
10,7
Năm học 2018 – 2019 Trường mầm non Quảng Minh có tổng số giáo
viên, NV là 28 đ/c.
Trong đó: Quản lý 3 đ/c
Giáo viên 23 đ/c
Nhân viên kế toán 01 đ/c
Nhân viên bảo vệ 01 đ/c.
Trường có 11 đ/c Đảng viên
25 đ/c Đại học, 2 đ/c Trung cấp
Có 1 đ/c đang theo học đại học, có 1 đ/c tốt nghiệp đại học năm 2019
Đội ngũ giáo viên có tâm huyết với nghề và được đào tạo chuẩn 100%
Về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức cơ bản về chăm sóc giáo dục trẻ
theo chương trinh GDMN.
* Thuận lợi:
- Đội ngũ Ban giám hiệu trẻ,năng động, vững vàng về chuyên môn, có
năng lực quản lý. Cả ba đồng chí đều có năng lực quản lý tốt, chỉ đạo sát sao
giáo viên về chuyên môn.
- Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường đoàn kết cùng quyết
tâm phấn đấu xây dựng trường tiên tiến cấp huyện. Nhà trường có đội ngũ cán
bộ giáo viên giỏi làm nòng cốt, các đồng chí giáo viên tâm huyết với nghề, luôn
yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ của trường và phòng giáo dục giao cho.
- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương quan tâm giúp đỡ,
động viên về tinh thần, vật chất… để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
của ngành năm học 2018 -2019.
3


- Các bậc phụ huynh có trình độ nhận thức cao, có sự phối hợp chặt chẽ
với nhà trường trong việc thống nhất các biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ, tích
cực ủng hộ nhà trường về tinh thần và cơ sở vật chất.
Bên cạnh những thuận lợi, nhà trường còn gặp một số khó khăn như sau:
* Khó khăn:
Trường Mầm Non Quảng Minh chúng tôi là một xã có nền kinh tế còn
hạn chế, trường đóng ở nông thôn địa bàn rộng, đời sống của nhân dân còn gặp
nhiều khó khăn hầu hết là con em nông thôn chiếm 98%,cơ sở vật chất còn thiếu
thốn rất nhiều, đồ dùng dạy học chưa đảm bảo,đặc biệt là lớp 5 tuổi,do đó mà
ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng học sinh còn hạn chế.đồ dùng dạy học của
giáo viên không đảm bảo cho việc thực hiện chương trình GDMN .Việc thực
hiện GADT không đủ phương tiện dạy học.Vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến
chương trình chất lượng của cô và trò.
Đội ngũ giáo viên đông nhưng số lượng, chất lượng đạt giáo viên giỏi
huyện còn ít chưa có giáo viên dự thi giáo viên giỏi tỉnh.
Cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cho giáo viên nghiên cứu đổi mới chưa
đầy đủ.
Đội ngũ giáo viên trẻ năng động, sáng tạo song kinh nghiệm chăm sóc
giáo dục trẻ còn hạn chế. Một số giáo viên mới vào trường chưa nắm chắc
phương pháp của bộ môn nên còn lúng túng trong việc tổ chức tiết học theo
chương trình GDMN, nên chưa thu hút được sự chú ý của trẻ vào giờ học. ..
Một số giáo viên nhà ở xa nên việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn.
Đứng trước những yêu cầu phát triển của giáo dục mầm non hiện nay, bên
cạnh những thách thức bởi thực tiễn của trường. Là một cán bộ quản lý, luôn
luôn trăn trở tìm tòi các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, vì
vậy trong những năm vừa qua, tôi đã tập trung quan lý chỉ đạo bồi dưỡng chất
lượng giáo viên.
Từ những nhận thức và thực trạng nêu trên của nhà trường ,tôi đã mạnh
dạn đưa ra: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường Mầm non Quảng Minh” như sau:
2.3. Một số biện pháp
2.3.1. Biện pháp 1: Phân công, sắp xếp, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
Con người là tổng hợp các mối quan hệ của xã hội vì thế con người có
đầy đủ những mặt xấu, hay tốt, điều quan trọng là chúng ta phát huy mặt tốt một
cách tích cực và hạn chế mặt tiêu cực. Muốn làm điều đó việc đầu tiên ta phải
hiểu được giáo viên, nắm bắt được khả năng, năng lực của từng giáo viên, nếu
chúng ta làm tốt việc này sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc quản lý và phân
công nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp. Phân công nhiệm vụ hợp lý sẽ tạo nên
hiệu quả bất ngờ.
Chính vì lẽ đó, ban giám hiệu chúng tôi phải hiểu được từng con người,
về trình độ chuyên môn, năng lực và điều kiện, hoàn cảnh của từng người. Biết
được giáo viên nào giỏi, khá, trung bình, đủ bản lĩnh đương đầu với những khó
khăn vất vả mà không ai thường trực giúp đỡ. Bản thân giáo viên phải nỗ lực cố
gắng hết sức mình, phải luôn trao đổi kiến thức, học tập để đổi mới toàn diện từ
phương pháp dạy học, khi lên lớp đến những công việc liên quan khác... Chính
4


sự phân công phù hợp và giao nhiệm vụ rõ ràng sẽ khiến mỗi người tự mình
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, không dựa dẫm hoặc tị nạnh cho ai. Từ đó phát
huy được tinh thần tự lực, phát triển những mặt mạnh, hạn chế mặt yếu để hoàn
thiện bản thân, nâng cao trình độ đáp ứng tốt công việc.
Trong Ban giám hiệu, bản thân tôi phụ trách chung nhà trường và phần
nhân sự, tài chính, tài sản. Đồng chí Minh phụ trách về mảng chuyên môn mẫu
giáo, phổ cập, kiểm định chất lượng, công nghệ thông tin. Đồng chì Liên phụ
trách Chuyên môn nhà trẻ,bán trú, chăm sóc sức khỏe, phòng cháy chữa cháy.
Các hoạt động khác BGH phối hợp với các đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh
niên... ) cùng thực hiện
Với những giáo viên giỏi và trung bình; tuổi cao và ít tuổi, chúng tôi phân
công phụ trách kèm nhau trong 1 lớp (có 2 giáo viên/lớp), 2 giáo viên cùng làm
một công việc, cùng hoàn thành một nhiệm vụ nghe ra có vẻ dễ dàng hơn một
người nhưng hoàn toàn không hẳn thế. Nếu hai người trái ngược bản tính, không
có tinh thần trách nhiệm chung, không bù đắp cho nhau những khuyết điểm thì
sẽ đi ngược lại những điều mong muốn, công việc sẽ thất bại hoàn toàn. Do đó,
phân công 2 giáo viên đứng một lớp là việc chúng tôi phải cân nhắc, suy tính kỹ
lưỡng, làm sao để họ hòa hợp được với nhau, mỗi người bổ sung vào chỗ khuyết
điểm cho nhau, giúp đỡ nhau tiến bộ. Người xưa nói: “Gần đèn thì sáng” chúng
tôi hy vọng với sự ảnh hưởng của một giáo viên giỏi bên cạnh thì những giáo
viên yếu sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích cần thiết. Giáo viên già thì có nhiều
kinh nghiệm tư vấn cho giáo viên trẻ.
Thật vậy, những giáo viên yếu không chỉ noi gương mà còn tiến bộ rõ rệt
về mọi mặt. Đứng trước những con người giỏi ai cũng nhìn lại mình để suy xét,
để xem lại bản thân mình từ đó mà cố gắng học tập noi gương người bên cạnh
để phấn đấu vươn lên. Còn những giáo viên giỏi vì tinh thần trách nhiệm chung,
vì danh hiệu và thành tích của lớp, và hơn hết vì tình đồng nghiệp đồng cam
cộng khổ sẽ tích cực giúp đỡ giáo viên yếu, tận tình chỉ bảo, trao hết kinh
nghiệm những kiến thức mình có để đồng nghiệp có thể tiến bộ hơn.
Bên cạnh việc nắm bắt năng lực và khả năng của từng thành viên để bố trí lớp
chúng tôi còn phân công, công việc hợp lý, mỗi người với những đặc điểm khác
nhau sẽ phù hợp với từng công việc khác nhau.
Ví dụ:
Giáo viên có năng khiếu âm nhạc thì bố trí và tổ chức các phong trào văn
nghệ như: (Cô giáo Dư Thị Huyền, Cô giáo Phạm Thị Hệ)
Những giáo viên linh hoạt có khả năng về công nghệ thông tin phân công
chuyên tìm hiểu về các chương trình phần mềm hỗ trợ cho việc soạn giáo án
điện tử để tập huấn lại cho các giáo viên trường như: (Cô giáo Phạm Thị Hệ, Cô
giáo Hoàng Thị Hà).
Việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ sao cho mặt tích cực luôn được phát
huy tối đa, mặt tiêu cực hạn chế tối thiểu đồng thời cũng phải biết tổ chức phân
công theo từng nhóm tùy từng nhiệm vụ tạo cho giáo viên có tinh thần tập thể,
làm việc theo nhóm.
Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của các thành viên trong mái
nhà chung vừa hình thành ý thức xây dựng một đội ngũ, một tập thể luôn luôn
5


có trách nhiệm chung, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân làm cho
mọi công việc của nhà trường được hoàn thành tốt đẹp. Đây là một biện pháp
quan trọng dẫn dắt đến nhiều thành công trong quá trình xây dựng và nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
Việc lựa chọn tổ trưởng, tổ phó chuyên môn chúng tôi chọn các đồng chí
giáo viên có năng lực tốt nhất để đồng chí này sẽ “ lôi kéo” các thành viên trong
tổ, để phát triển năng lực của đội ngũ. Cho nên việc phát hiện đúng nhân tài của
đội ngũ và khuyến khích họ thể hiện và cống hiến hết khả năng của mình là một
việc làm không thể thiếu của người cán bộ quản lý.
2.3.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng chuyên môn qua các buổi hội thảo
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm nghề nghiệp cho giáo viên, tôi đã
trao đổi với đồng chí Hiệu trưởng tổ chức cho giáo viên tham gia các các lớp tập
huấn, các buổi hội thảo, các buổi bồi dưỡng chuyên môn do Phòng giáo dục , Sở
giáo dục, trường tổ chức. Thông qua hình thức này đã giúp cho cán bộ quản lý
thấy được nhu cầu của giáo viên cần gì về chuyên môn, họ còn thiếu cái gì để từ
đó kịp thời bồi dưỡng. Mặt khác thông qua các buổi hội thảo, đội ngũ giáo viên
ở trường tôi có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp về
hình thức tổ chức giờ học, nghệ thuật thu hút trẻ, cách xử lý các tình huống sư
phạm. Trong năm học 2018 -2019, chúng tôi đã tổ chức được 3 buổi hội thảo:
Hội thảo về kinh nghiệm trình bày sổ sách khoa học, Hội thảo về cách chia tách
lớp khi tổ chức tiết dạy và hoạt động, Hội thảo về nghệ thuật thu hút trẻ và nghệ
thuật xử lý các tình huống sư Phạm.

Bồi dưỡng chuyên môn qua các buổi hội thảo
Kết quả chuyên môn của đội ngũ giáo viên ở trường tôi đã có những
chuyển biến rõ rệt, sổ sách trình bày sạch, đẹp, cập nhật thông tin, giáo viên chia
đôi số trẻ khi tổ chức các tiết học và hoạt động ngoài trời một cách hợp lý, bình
tĩnh, tự tin khi lên lớp, xử lý các tình huống sư phạm khéo léo, nhẹ nhàng.
6


2.3.3. Biện pháp 3: Tổ chức thăm quan, dự giờ các trường bạn
Việc lựa chọn đơn vị thăm quan cần tìm hiểu kỹ, có sự chuẩn bị chu đáo
để đợt tham quan đạt kết quả cao. Trước khi tham quan, tôi nhắc nhở, quán triệt
tư tưởng, có sự định hướng giúp giáo viên học tập ở trường bạn về cách tạo môi
trường mở , cách trang trí nhóm lớp phù hợp với chủ điểm, cách tuyên truyền
các kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ huynh. Sau đợt tham quan, cho chị
em thu hoạch về những vấn đề đã học tập được và những điều cần tránh. Đặc
biệt tôi nhấn mạnh những điều cần học tập, cần áp dụng và theo dõi kết quả việc
thực hiện, tránh tình trạng hời hợt, hình thức, gây tốn kém lãng phí.
VD: Trong tháng 7,8 để chuẩn bị trường lớp cho năm học mới, chúng tôi
tổ chức cho giáo viên thăm quan học tập trường bạn về việc trang trí lớp. Chúng
tôi lựa chọn một số trường để đến tham quan học tập, đây là các trường điểm
của Thành phố sầm sơn như: MN Trường Sơn, MN Quảng Thọ,MN Ánh
Dương. Chúng tôi chia giáo viên thành nhiều nhóm nhỏ phân về các lớp tham
quan. Chúng tôi chọn thời điểm hợp lý ( vào tháng 9,10 ) cho giáo viên đi học
tập các trường. Sau khi học tập về xong chúng tôi cùng giáo viên trao đổi thống
nhất cách trang trí trường lớp , xây dựng tạo góc mở như thế nào cho hiệu quả
song vẫn phải căn cứ vào trường lớp mình để trang trí lớp phù hợp. Kết quả
100% các lớp xây dựng được góc mở cho trẻ hoạt động.

Thăm quan, dự giờ trường bạn.
2.3.4. Biện pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên
Kiểm tra là một chức năng quan trọng, vừa là một biện pháp quản lý có
hiệu quả. Kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn là trách nhiệm của cán
bộ quản lý. Qua kiểm tra, cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần
thiết về tình hình thực hiện chuyên môn, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của
giáo viên, phát hiện đúng những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều
chỉnh và uốn nắn giáo viên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên
môn của giáo viên. Trong công tác quản lý nhà trường nếu thiếu kiểm tra chuyên
7


môn thì việc chỉ đạo chuyên môn của người Hiệu phó sẽ mất đi một nội dung
quan trọng. Mặt khác qua kiểm tra chuyên môn, cán bộ quản lý tác động đến
hành vi của giáo viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối với công việc,
nâng cao ý thức.Vì vậy để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt
hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý không được phép buông lỏng công tác kiểm
tra. Để công tác kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên
đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý cần đảm bảo:
+ Xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu
nhiệm vụ cụ thể của nhà trường trong năm học.
+ Phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra cả năm, học kỳ, đi
sâu vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung, hình
thức, phương pháp kiểm tra.
+ Làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm
tra, khuyến khích tinh thần tự giác, trung thực của giáo viên để giáo viên chuẩn
bị mọi phương tiện và điều kiện tích cực góp phần thực hiện tốt cùng đợt kiểm
tra đó.
Về nội dung kiểm tra: kiểm tra về quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách(Bài
soạn, sổ chất lượng,sổ tổng hợp, sổ theo dõi trẻ, sổ ghi chép cá nhân, hồ sơ của
trẻ, về các buổi bồi dưỡng chuyên môn…), phương pháp dạy của bộ môn, cách
trang trí nhóm lớp để đánh giá tình hình triển khai và thực hiện chuyên môn.của
giáo viên có đúng như kế hoạch mà trường đã chỉ đạo hay không.
* Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra dự giờ có báo trước, đột xuất về các tiết dạy
cũng như hoạt động thông qua phiếu dự giờ.

Ban giám hiệu dự giờ có báo trước
* Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá:
+ Trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan và công khai,
8


công bằng và dân chủ.
+ Sau kiểm tra phải có những nhận xét đánh giá chính xác, phân tích các
ưu điểm, tồn tại của giáo viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh,khắc phục
những hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ.
* Thời gian kiểm tra: Trong một tháng ít nhất giáo viên phải được dự ít nhất
một giờ dạy hoặc một hoạt động. trong một học kỳ, mỗi giáo viên phải được
kiểm tra 3- 4 lần. Ngoài ra, tôi còn kiểm tra hàng ngày, hàng tuần để kịp thời
nhắc nhở giúp đỡ giáo viên về chuyên môn.
Tổng số dự giờ các tiết dạy và hoạt động của giáo viên từ tháng 9 cho đến
nay: 70 tiết
+ Xếp loại tốt: 70/40 tiết ; Tỷ lệ = 57,1%
+ Xếp loại khá: 70/20 tiết ; Tỷ lệ = 28,6%
+ Xếp loại đạt yêu cầu: 70/10 tiết ;Tỷ lệ =14,3%
Có thể nói, kiểm tra, đánh giá là khâu quan trọng trong việc bồi dưỡng
chuyên môn cho giáo viên. Có kiểm tra, đánh giá chính xác thì mới tìm ra những
ưu điểm, tồn tại của giáo viên trong giảng dạy. Từ đó góp phần nâng cao chất
lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Kiểm tra là một việc
làm thường xuyên, kiểm tra bằng nhiều hình thức, kiểm tra toàn diện, chuyên đề,
kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất. Kiểm tra toàn diện được 100% giáo
viên; Kiểm tra chuyên đề mỗi giáo viên kiểm tra 2 lần/năm.
Việc kiểm tra đột xuất một số nội dung: Kiểm tra việc thực hiện chương
trình, kiểm tra hồ sơ, giáo án, kiểm tra thực hiện chế độ sinh hoạt, kiểm tra việc
đánh giá chất lượng. Kiểm tra kỹ năng của trẻ: Vở tập tô, làm quen toán, tạo
hình, các loại vở theo hướng dẫn của cấp trên...
2.3.5. Biện pháp : Tổ chức tốt các hội thi :
Có thể nói, biện pháp bồi dưỡng thông qua các phong trào thi đua, tổ chức
các hội thi, hội giảng thường xuyên sẽ giúp giáo viên mạnh dạn, bình tĩnh, tự tin,
khi lên lớp. Để đạt được thành tích đòi hỏi mỗi người phải trau dồi năng lực sư
phạm, nghệ thuật lôi cuốn trẻ, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng
nghiệp, bạn bè…Từ đó trình độ chuyên môn và tay nghề của giáo viên được
nâng lên. Phong trào thi đua gắn liền với các hội thi sẽ làm cho khí thế thi đua
của trong nhà trường càng sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền tới các bậc phụ
huynh.
Hàng năm trường tôi thường tổ chức các hội thi: Thi trang trí nhóm lớp,
thi qui chế chăm sóc giáo dục trẻ, Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt nam,
Thi giáo viên giỏi cấp trường, thi làm đồ dùng dạy học….
Để các hội thi thành công và có kết quả tốt đẹp, tôi tham mưu với đồng
chí Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, thông báo tới toàn chị
em để họ nắm được nội dung, thời gian thi.
Ví dụ: Tháng 9, 10: Thi trang trí nhóm lớp – Thi làm đồ dùng dạy Thi qui
chế chăm sóc giáo dục - bảo vệ an toàn cho trẻ
Tháng 11: Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt nam – thi giáo viên
giỏi cấp trường.Thi bộ hồ sơ sạch đẹp - khoa học.
Tháng 1: Thi làm đồ dùng dạy học.
9


Thi làm đồ dùng dạy học
Tháng 2: Thi "Bé khỏe, Bé tài năng" Cấp trường

Hội thi đã thu hút đông đảo các phụ huynh và các cháu học sinh tham gia cổ vũ.
Tháng 3,4 : Thi "Bé khỏe, Bé tài năng" cấp Thành Phố,cấp Tỉnh.
10


Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia cuộc thi
Trong các đợt thi,giáo viên trường tôi luôn có sự chuẩn bị và nỗ lực phấn
đấu để đạt kết quả cao nhất. Sau hội thi, trường tôi có tổng kết rút kinh nghiệm,
khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Chính vì làm tốt vấn đề trên nên
đã động viên tinh thần phấn đấu của chị em, nâng dần chất lượng chăm sóc giáo
dục trẻ của nhà trường. Qua hội thi “Bé khỏe - Bé tài năng” năm học 2018-2019
nhằm tuyên truyền những kiến thức khoa học về cách chăm sóc, nuôi dạy trẻ
trong phụ huynh và các tổ chức chính trị xã hội, tạo điều kiện cho trẻ phát triển
toàn diện về đức - trí - thể - mỹ. Đây còn là sân chơi để các bé được giao lưu,
học hỏi nâng cao kỹ năng sống giúp các bé mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, rèn
luyện tố chất thông minh, nhanh nhẹn. Đồng thời, khơi dậy sự sáng tạo, lòng yêu
trẻ, yêu nghề của cán bộ, giáo viên, nhất là giáo viên trực tiếp đứng lớp, từ đó có
sự điều chỉnh việc chăm sóc, nuôi dưỡng, góp phần thực hiện có hiệu quả phong
trào thi đua “ Dạy tốt - Học tốt”
2.3.6. Biện pháp 6: Chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất:
Để làm tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất ban giám hiệu nhà trường
xây dựng đề ra kế hoạch, gợi ý môi trường học tập mang tính tuyên truyền sâu
rộng tới phụ huynh, cô giao phối hợp với cha mẹ các cháu, hỗ trợ một số kinh
phí để xây dựng cơ sở vật chất. Trường đã đầu tư mua sắm đồ dùng, đồ chơi
theo yêu cầu.
Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các độ tuổi, yêu cầu
giáo viên đứng lớp lập biểu bản, đồ dùng đồ chơi cần thiết cho bộ môn của lớp
mình. Để giúp ban giám hiệu cân đối giữa các lớp với tiền ngân sách mua sắm,
đồ dùng phụ vụ kịp thời, đồng bộ, chất lượng sử dụng có hiệu quả.
Ban giám hiệu nhà trường đã họp trao đổi thống nhất chương trình mẫu,
thiết kế mẫu trưng bày các sản phẩm giá góc, tủ nghệ thuật, cho ra những sản
phẩm giá trị, bằng bàn tay khéo léo của giáo viên, đã làm ra đồ chơi đẹp có chất
11


lượng cao, tăng cường chấm đồ dùng đồ chơi của giáo viên, đánh giá nhận xét
kết quả đồ dùng thực tế ở địa phương để tạo ra các loại đồ dùng đò chơi phục vụ
cho các môn học, tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương như: bìa cát
tông, vải vụn, các loại võ chai vỏ hến,… để làm ra sản phẩm đẹp mắt gần gũi
với trẻ và có tính sáng tạo, đảm bảo tính khoa học

Triển lãm đồ dùng tự làm
2.3.7. Biện pháp 7: Chỉ đạo giáo viên làm công tác tuyên truyền.
Chỉ đạo các lớp làm tốt công tác tuyên truyền qua các hội thảo các buổi
họp. Hàng năm nhà trường lại tổ chức các hội thi để tyên truyền đến các bậc phụ
huynh. Qua các hội thi trong năm để trẻ thể hiện năng khiếu của mình, thi thiết
kế làm đồ dùng đồ chơi, để tuyên truyền rộng tới các bậc phụ huynh, đặc biệt là
năm 2018 -2019. hội thi "Bé khỏe - Bé tài năng” trường đã tổ chức tại trường đã
được phụ huynh học sinh ủng hộ nhiệt tình , tổ chức các ngày lễ hội cho trẻ thể
hiện năng khiếu của mình gây cho trẻ thêm phấn khởi tự tin mạnh dạn, phụ
huynh thấy được tầm quan trong của việc chăm sóc giáo dục trẻ, từ đó các bậc
phụ huynh, quan tâm tạo đều kiện cho giáo viên thực hiện kế hoạch một cách dễ
dàng và hiệu quả nhất.
Phát động sưu tầm các cuốn sách, cuốn chuyện phù hợp với lứa tuổi,sưu
tầm những nguyên vật liệu phế thải để làm thêm đồ đồ dùng ,đồ chơi nhằm
PTNN cho trẻ,PTNT giúp trẻ hình thành cơ sở ban đầu cho việc đọc,viết,đồ chơi
tự làm … chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
Phát động phong trào thu gom nguyên vật liệu sẳn có ở địa phương làm
đồ dùng đồ chơi, hạn chế rác thải để thực hiện tốt chuyên đề “Làm đồ dùng, đồ
chơi cho trẻ” và chuyên đề “ Sử dụng GADT”.....trang trì lớp học theo chủ để
năm học tạo môi trường trong và ngoài lớp học.
2.3.8. Biện pháp 8: Thành lập tổ chuyên môn:
12


Tổ chuyên môn gồm có 5 đông chí đại diện cho các khối (Khối Lớn; Nhỡ;
Bé; Nhà trẻ và tổ Dinh dưỡng) là lực lượng nòng cốt. Vì vậy cần chọn giáo viên
có trình độ đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín đối với đồng nghiệp,
có năng lực sư phạm tốt để chỉ đạo phân công điều hành giáo viên trong các
khối. Xây dựng kế hoạch hoạt động từng tháng, tuần. Hàng tháng sinh hoạt 02
lần tạo nề nếp trong sinh hoạt, có đánh giá kết quả và kế hoạch tiếp theo.
2.3.9. Biện pháp 9: Chỉ đạo tích cực việc thực hiện: "Dạy thật - Học thật Kết quả thật":
Hưởng ứng năm ứng dụng công nghệ thông tin nhà trường đã phát động
phong trào xây dựng và xử dụng giáo án điện tử trong suốt cả năm học mà
không theo đợt. Nhằm tạo cho giáo viên có tính chủ động, có nhiều biện pháp
tích cực và hình thức sáng tạo trong các hoạt động chung...
Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ vấn đề đầu tiên đó là kết quả việc giáo
dục. Bởi vậy tích cực hướng dẫn việc tổ chức dạy học có nề nếp là việc làm
thường xuyên:
- “Dạy thật”: Mỗi giáo viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ, tổ
chức đầy đủ các hoạt động trong ngày như: Hoạt động chung; hoạt động góc;
hoạt động ngoài trời; hoạt động chiều. Giáo án soạn đầy đủ, đúng nội dung, yêu
cầu về kiến thức, kỹ năng phát triển ngôn ngữ, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ cho trẻ.
- “Học thật”: Trẻ tích cực, hứng thú, tự nguyện tham gia váo các hoạt
động giáo dục trẻ tạo ra sản phẩm, tìm tòi khám phá, giáo viên không làm thay,
vẽ thay, viết thay cho trẻ. Giáo viên hình thành và rèn luyện để cho trẻ có thao
tác đúng, thuần thục một số thói quen về nề nếp học tập.
- “Kết quả thật”: Giáo viên luôn theo dõi sự phát triển, nhận thức của trẻ
trên các lĩnh vực phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ
và phát triển thể lực. Đánh giá kết quả của trẻ đúng thực chất, khách quan, công
bằng, tôn trọng sản phẩm của trẻ. Vì thế người giáo viên muốn có kết quả thật
thì phải biết thực hiện tốt phương pháp dạy học tích cực, biết tạo mọi cơ hội để
ôn luyện thêm kiến thức cho trẻ vào các thời điểm trong ngày. Bởi trẻ mầm non
dễ nhớ, dễ quên nên hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ. “Học mà
chơi, chơi mà học” là kết quả tốt nhất vì trong quá trình chơi giúp trẻ ôn luyện
kiến thức mà trẻ đã được trải nghiệm, được khám phá. Vì vậy, việc nâng cao
chất lượng giáo dục trẻ tốt góp một phần vào việc thực hiện tốt cuộc vận động.
Đưa chất lượng giáo dục trẻ ngang tầm với yêu cầu giáo dục trong thời kỳ đổi
mới.
2.4. Kết quả sau khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm .
Sau khi áp dụng các biện pháp trên, chất lượng chuyên môn của đội ngũ
giáo viên được nâng lên rõ rệt, giáo viên nắm vững phương pháp dạy của bộ
môn, có hình thức tổ chức các tiết dạy linh hoạt sáng tạo, có tác phong sư phạm
tốt.
* Kết quả đạt được:
Trình độ đào tạo chuyên môn
Năm học
Tổng
ĐH

TC
số GV
SL
%
SL
%
SL
%
2016 - 2017
19
10
52,6%
1
5,2%
08
42%
13


2017 - 2018
23
19
82,6%
0
0%
04
17,4%
Tháng 3 / 2019
23
21
91,3%
0
0%
02
8,7%
- Đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm:
GV giỏi các cấp
GV
khôn
Tổn
GV Tốt - GV Đạt
g đạt
Năm
g
Thành
khá
yêu cầu
Trường
yêu
học
số
phố
cầu
GV
SL % SL
%
SL
%
SL
%
SL %
2017-2018 23
03 13% 12 52% 04 17,4% 04 17,4% 0 0
2018-2019 23
0
0
15 65,2% 06 26,1% 02 8,7% 0 0
- Đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp:
Xếp loại
Tổng
Ghi
Năm học
số
Kh
Yế
Tốt
%
%
TB
%
% chú
GV
á
u
2017-2018
23
12 52%
8 34,7% 3 13% 0
0
65,2
2018-2019
23
15
6 26,1% 2 8,7% 0
0
%
- Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại:
Xếp loại
Tổn
g
Thành
Năm học
Cấp Thành Phố
Cấp tỉnh
số
phố
GV A
B C
A
B
C
A
B
C
2016- 2017
19
12 4
3
6
4
2
0
0
0
2017- 2018
23
15 6
2
9
3
3
0
0
1
Tháng 5/ 2019
23
17 3
2
4
0
0
chưa chưa chưa
Theo số liệu trên cho thấy:
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên nhà trường được
từng bước được nâng lên rõ rệt cụ thể: Tỉ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn
khá - giỏi chiếm đa số trong tập thể sư phạm nhà trường .
- Giáo viên nắm chắc phương pháp giảng dạy của từng bộ môn, từng hoạt
động, đa số giáo viên có phương pháp giảng dạy linh hoạt sáng tạo kiết kết hợp
nội dung lồng ghép các môn học. Phát huy được tính tích cực của trẻ trong các
tiết học, học sinh tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng, vui
tươi thoải mái, tạo được sân chơi trí tuệ cho các em: Học mà chơi, chơi mà học.
Đặc biệt không còn giáo viên yếu kém
- Nhà trường tạo được phong trào viết và áp dụng SKKN trong những
năm qua và đã động viên 100% cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia viết và áp
dụng SKKN, nhiều cô giáo có SKKN được xếp loại cấp trường, Thành Phố và
cấp tỉnh áp dụng vào thực tế việc dạy và học ngay tại trường có hiệu quả tốt. Kết
quả phong trào viết và áp dụng SKKN của nhà trường ngày một tiến bộ.
- Với những kết quả nêu trên của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã
rất phấn khởi và tự hào.
- Chi bộ đảng nhà trường 5 năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
14


- Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt danh hiệu tập thể vững mạnh.
- Tuy nhiên nhà trường chúng tôi vẫn phải phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt
được nhiều kết quả tốt hơn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng được
yêu cầu của thời đại ngày nay.
- Phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực đã là điểm để toàn
trường được giáo viên - phụ huynh - học sinh tích cực tham gia thực hiện.
3. KẾT LUẬN,KIẾN NGHỊ:
3.1. Kết luận:
Có được những thành quả trên là do nhà trường luôn đầu tư đầy đủ trang
thiết bị cơ sở vật chất phục vụ tốt cho các hoạt động giảng dạy của giáo viên.
Ban giám hiệu có tầm nhìn, đưa ra các biện pháp phù hợp, đạt hiệu quả.
Giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi, cần cù chịu khó, tích cực trau dồi
chuyên môn.
Các bậc phụ huynh của trường có nhận thức sâu sắc, luôn có sự phối hợp
với giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Có sự quan tâm của các cấp các ngành luôn ủng hộ các hoạt động của nhà
trường Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non, tôi rút
ra bài học kinh nghiệm .
Người cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn phải nắm rõ yêu cầu của
ngành, có tầm nhìn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn lâu dài trong
từng năm, triển khai kịp thời có hiệu quả các nội dung bồi dưỡng chuyên môn
tới giáo viên, tổ chức tốt các buổi hội thảo, các đợt kiến tập tại trường, tổ chức
tham quan kiến tập tại trường bạn, làm tốt công tác đánh giá kiểm tra, đặc biệt là
chế độ thi đua khen thưởng.
Ban giám hiệu có kế hoạch đầu tư vào chuyên môn, thường xuyên bồi
dưỡng cũng cố mạng lưới, chuyên môn nghiệp vụ, đa dạng hoá các hình thức
bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, để giáo viên
phát huy vai trò năng lực của mình.
Kết hợp đẩy mạnh các phong trào giáo dục trong nhà trường tổ chức tốt
các hội thi đặc biệt là hội thi “Bé khỏe - bé tài năng” để tuyên truyền đến các
bậc phụ huynh các cấp lãnh đạo và toàn xã hội.
Trong chỉ đạo chuyên môn, dự giờ xếp loại đánh giá phải công bằng trung thực
dân chủ, khách quan, động viên khuyến khích chị em có thành tích cao, từ đó sẽ
nâng cao chất lượng giáo dục ngày một có hiệu quả trong công tác giảng dạy.
- Giáo dục mầm non là một bậc học đòi hỏi có nghệ thuật khoa học khác
với các bậc học khác. Vì vậy, trước hết người cán bộ quản lý phải có sự năng
động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức lối
sống, chủ động trong công tác chỉ đạo chuyên môn, chất lượng giáo dục trong
nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch một cách khoa học và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc
kế hoạch.
- Tham mưu tích cực với các cấp lãnh đạo để mua sắm, bổ sung đầy đủ các
trang thiết bị, đồ dùng dạy học.
- Chỉ đạo thực hiện đúng chương trình, chế độ sinh hoạt theo quy định từng
độ tuổi phù hợp với chủ đề, chủ điểm.
15


- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát chất lượng
trẻ đúng quy trình.
- Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn.
- Chỉ đạo đội ngũ luôn học tập không ngừng nâng cao phẩm chất, tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, nắm bắt kịp thời các thông tin đổi mới về phương
pháp giáo dục góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong Trường
mầm non, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì
lợi ích trăm năm trồng người"
3.2. Kiến nghị:
Trong tình hình thực tế hiện nay giáo viên mầm non là nền tảng vai trò rất
quan trọng trong việc chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm
non so với yêu cầu của nghành giáo dục đưa ra thực tế trường mầm non Quảng
Minh chúng tôi hiện nay, về cơ sở vật chất chưa đảm bảo việc tổ chức cho trẻ ăn
ngũ bán trú tại trường còn gặp nhiều khó khăn,bếp ăn chưa đảm bảo theo quy
trình. công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế, vậy tôi đề nghị với các cấp lãnh
đạo cấp trên, hổ trợ kinh phí cho nhà trường để xây dựng khuôn viên trường và
xây đủ phòng học và các phòng chức năng, đặc biệt là xây bếp 1 chiều đảm bảo
theo quy trình chức năng của bếp 1 chiều để đảm bảo VSATTP cho trẻ trong
thời gian tới.
Ủng hộ mua sắm đồ dùng đồ chơi ngoài trời, mở lớp chuyên đề vào dịp hè
để tạo cho việc học và làm cho giáo viên tổ chức hội nghị hiệu phó về công tác
chuyên môn, để bồi dưỡng bổ sung một số loại chỉ đạo chuyên môn, chương
trình giáo dục mầm non , thường xuyên tổ chức cho phó hiệu trưởng thăm quan
các mô hình trong và ngoài tỉnh, để chúng tôi chỉ đạo chuyên môn được tốt hơn,
đặc biệt là giáo viên trực thuộc đứng lớp được học tập các trường điểm trong
Thành Phố nhiều hơn.
Trên đây là một số suy nghĩ của tôi, trong quá trình chỉ đạo chuyên môn
để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm
non.
Tôi xin mạnh dạn và trao đổi,rất mong sự đóng góp đánh giá của hội đồng
khoa học và phòng giáo dục Thành phố Sầm Sơn, bạn bè đồng nghiệp góp ý
kiến vào sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn chỉnh hơn./.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
XÁC NHẬN
Sầm Sơn, ngày 6 tháng 04. năm 2019
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
........................................................... mình viết, không sao chép nội dung
........................................................... của người khác.
...........................................................
Người viết sáng kiến kinh nghiệm
...........................................................
...........................................................
Nguyễn Thị Liên
16


17


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình giáo dục mầm non
Đánh giá chuẩn nghề nghiệp:
Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề hè 2014 cho CBGVMN
Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề hè 2017-2018

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×