Tải bản đầy đủ

Một vài kinh nghiệm trong công tác tham mưu bổ sung cơ sở vật chất trong nhà trường

1. Mở đầu
Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH trung ương Đảng
khóa XI tiếp tục khẳng định "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự
nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư
phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển
kinh tế-xã hội." [1]
Chúng ta đang sống trong thời đại công nghiệp 4.0. Sự đi lên của xã hội
đòi hỏi những con người chúng ta phải trang bị cho mình một vốn tri thức để
tồn tại và phát triển. Trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
nêu rõ "Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn
diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất
lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và
đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng;..." [ 2] .
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: Giáo dục là sự nghiệp của
quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng
quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò,
giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó ... Người cũng đã chỉ rõ: Trường học phải
liện hệ chặt chẽ với gia đình, với xã hội, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ. Các
cơ quan chính quyền và các cấp uỷ đảng phải thật sự quan tâm đến nhà

trường, đến việc học tập của con em mình hơn nữa...
1.1. Lý do chọn đề tài.
Với vai trò của người Hiệu trưởng, tôi xác định ngoài việc thúc đẩy mọi
hoạt động của nhà trường, việc quan tâm đến chất lượng giáo dục thì việc xây
dựng cơ sở vật chất nhà trường ngày một khang trang, đầy đủ là hết sức quan
trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ từng năm học. Để thực hiện nhiệm vụ
này, ngay từ ngày đầu tiên có quyết định được phân công về trường tôi đã tìm
hiểu thực trạng của công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương, rút ra nguyên
nhân của những tồn tại cũng như những ưu điểm trong công tác kêu gọi các

-1-


lực lượng trong và ngoài nhà trường đóng góp xây dựng cơ sở vật chất nhà
trường nói chung và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia nói riêng.
Trường Tiểu học Thi trấn Quảng Xương thành lập năm 1974 được công
nhận là trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ I năm 2008. Là ngôi
trường đã được thành lập trên 30 năm, nhiều hạng mục được xây mới, cải tạo
lại trên nền khu trường Mầm non cũ theo từng giai đoạn nên quy hoạch tổng
thể chưa phù hợp. Là Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 5/2017 với nhiều trăn
trở: Quy hoạch lại các khu phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ sao cho
hợp lý để nhà trường có khuôn viên đẹp, hài hòa giữa hệ thống phòng học,
sân chơi, bồn hoa cây cảnh? Sau hai năm thực hiện Quy hoạch khuôn viên,
đến nay khuôn viên, các dãy phòng học, phòng chức năng trường Tiểu học
Thị trấn Quảng Xương đã thay áo mới với những thay đổi cơ bản sau một
năm về trường công tác với vai trò là Hiệu trưởng tôi chọn đề tài "Một vài
kinh nghiệm trong công tác tham mưu bổ sung cơ sở vật chất trong nhà
trường"
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Công tác giáo dục ngày nay được nhân dân ta nhận thức rõ vị trí quan
trọng của nó vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, lợi ích gia đình và từng cá
nhân. Vì vậy, các hình thức xã hội tham gia cùng làm giáo dục ngày càng phát
triển phong phú, đa dạng, trở thành nhân tố mới góp phần giải quyết hàng loạt
vấn đề cụ thể trong công tác giáo dục, khắc phục một số khó khăn lớn, tạo
điều kịên cơ bản, cần thiết để làm giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện
mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Xã hội hoá
công tác giáo dục là một giải pháp giáo dục phù hợp với giai đoạn phát triển
kinh tế hiện nay, góp phần giải quyết những khó khăn của từng địa phương, ở
từng ngành học làm cho giáo dục phục vụ tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội địa
phương, góp phần vào tiến bộ xã hội và công bằng xã hội. Kinh nghiệm của
nhiều địa phương đã làm tốt xã hội hoá công tác giáo dục đã chứng minh điều
đó.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.
- Các lực lượng trong và ngoài nhà trường
- Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND Thị trấn Quảng Xương

-2-


- Nhân dân Thị trấn Quảng Xương
- Tập thể giáo viên và học sinh nhà trường
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.
Địa bàn Thị trấn Quảng Xương

1.4. Phương pháp nghiên cứu.
- Điều tra
- Khảo sát
- Phân tích
- So sánh
1.5. Những điểm mới của SKKN.
Bổ sung cơ sở vật chất trong nhà trường là một chủ trương và là một

cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước ta. Kinh nghiệm "Một vài kinh
nghiệm trong công tác tham mưu bổ sung cơ sở vật chất trong nhà trường" sẽ

giúp các nhà quản lí giáo dục trực tiếp là Hiệu trưởng các nhà trường sẽ
hiểu sâu hơn về công tác huy động bổ sung cơ sở vật chất trong nhà trường.
Từ đó có những biện pháp nhằm nâng cao công tác huy động cộng đồng
tham gia xây dựng và phát triển giáo dục, phát triển nhà trường góp phần
thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá giáo dục của Đảng và Nhà nước ta.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lí luận.
2.1.1. Khái niệm chỉ đạo.
Là quá trình tác động ảnh hưởng của chủ thể quản lí đến hành vi thái độ
của người khác, nhằm đạt tới các mục tiêu đã đặt ra. Chỉ đạo thể hiện quá
trình ảnh hưởng qua lại giữa chủ thể quản lí và mọi thành viên trong tổ chức
nhằm góp phần hiện thực hoá các mục tiêu đã đặt ra.
2.1.2. Khái niệm về tài trợ.
Là các khoản đóng góp hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền,
hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của các cơ
quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây gọi là nhà tài trợ) cho các
cơ sở giáo dục. [ 3] .
2.1.3. Khái niệm quản lý nhà trường, quản lý trường Tiểu học.
Trường học là tổ chức giáo dục mang tính Nhà nước -Xã hội trực tiếp
làm công tác giáo dục và đào tạo, nó là tế bào cơ sở, chủ chốt của bất cứ hệ
-3-


thống giáo dục ở các cấp. Hay nói cách khác trường học là thành tố khách thể
cơ bản của tất cả các cơ quan quản lý nói trên, lại vừa là hệ thống độc lập tự
quản của xã hội. Do đó, quản lý của các trường Tiểu học nhất thiết phải vừa
có tính chất nhà nước, phải vừa có tính chất xã hội (Nhà nước, xã hội và cộng
đồng hợp tác trong việc quản lý trường học).
Theo giáo sư - tiến sĩ Phạm Minh Hạc "Quản lý nhà trường là quản lý
hoạt động dạy học tức là làm sao đa hoạt động đó từ trạng thái này sang trạng
thái khác để dần dần tiến tới mục tiêu giáo dục". "Quản lý nhà trường là tập
hợp những tác động tối ưu của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên và học
sinh nhằm đẩy mạnh mọi hoạt động của nhà trường mà trung tâm là hoạt động
dạy học, thực hiện có chất lượng, có hiệu quả mục tiêu và kế hoạch đào tạo để
nhà trường tiến lên trạng thái mới".
Quản lý trường tiểu học là quản lý quá trình sư phạm diễn ra trong nhà
trường bằng cách sử dụng có hiệu quả nhất các đầu vào (cơ sở vật chất, tài
chính, nguồn nhân lực…). Để đạt được kết quả đào tạo có chất lượng cao nhất
khi sử dụng các phương pháp, phương tiện hiện đại hợp lý và phù hợp với
các quy luật tâm lý, quy luật giáo dục học để tiến hành biến đổi đối tượng đào
tạo từ chưa biết đến biết.
2.1.4. Chức năng của hiệu trưởng trường Tiểu học.
Hiệu trưởng trường Tiểu học là người chịu trách nhiệm quản lý các
hoạt động của nhà trường, là thủ trưởng nhà trường, có thẩm quyền cao nhất
về hành chính và chuyên môn trong trường. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm
trước phòng Giáo dục - Đào tạo và chủ tịch UBND huyện, xã (phường) về
việc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của nhà trường, thay mặt nhà trường trong
quan hệ bên ngoài.
2.1.5. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng trường Tiểu học.
Hiệu trưởng trường Tiểu học có những nhiệm vụ sau :
- Lập kế hoạch năm học và tổ chức chỉ đạo cán bộ, tập thể giáo viên,
học sinh, nhà trường thực hiện. Kế hoạch năm học phải quán triệt đầy đủ
nhiệm vụ đặt ra cho trường Tiểu học.
- Quyết định về tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường theo
quyết địnhu của nhà nước.
- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý công tác của giáo viên, nhân viên theo
nhiệm vụ đã giao, thường xuyên kiểm tra giáo viên trong công tác giảng dạy
và hoạt động giáo dục khác.
- Chỉ đạo công tác hành chính quản trị, bảo đảm các điều kiện vật chất
tài chính cho hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường, cụ thể :
+ Tổ chức công tác văn thư lưu trữ, công tác hồ sơ sổ sách theo quy
định của Nhà nước.

-4-


+ Quản lý đúng nguyên tắc, đúng chế độ kế toán các loại kinh phí của
nhà trường với trách nhiệm chủ tài khoản của đơn vị.
+ Quản lý, bổ sung và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và thiết bị
nhằm phục vụ tốt yêu cầu giáo dục và giảng dạy.
- Quyết định thu nhận học sinh vào học, giới thiệu học sinh chuyển
trường theo quy định của nhà nước. Quyết định danh sách lên lớp, ở lại, dự thi
tốt nghiệp.
- Tổ chức học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.
- Thường xuyên cải tiến công tác quản lý trường học theo quy chế dân
chủ ở cơ sở mà Nhà nước đã ban hành, bảo đảm cho các hoạt động giảng dạy,
giáo dục tiến hành đồng bộ, có hiệu quả.
- Tổ chức việc phối hợp giữa nhà trường với các cấp ủy, chính quyền,
đoàn thể ở địa phương và cộng đồng. [ 4]
2.2. Thưc trạng.
2.2.1. Cơ sở vật chất.
Trường Tiểu học Thị trấn Quảng Xương được thành lập năm 1974,
nằm tại trung tâm huyện với tổng diện tích 5.600 m2
- Tổng số phòng học thường:17, trong đó: Kiên cố cao tầng: 17 phòng;
- Tổng số phòng học bộ môn: 0 phòng
Cụ thể:
Phòng Tin học:
0 phòng (kiên cố)
Phòng Mĩ thuật:
0 phòng (kiên cố)
Phòng Âm nhạc:
0 phòng (kiên cố)
- Tổng số phòng phục vụ học tập : 4 phòng (Kiên cố cao tầng)
Cụ thể:
Phòng Thư vện:
1 phòng (kiên cố)
Phòng Thiết bị:
1 phòng (kiên cố)
Truyền thống-Đội: 1 phòng (kiên cố)
Phòng Y tế:
1 phòng (kiên cố)
- Tổng số phòng hành chính quản trị: 04 phòng (Kiên cố cao tầng)
Cụ thể: Hiệu trưởng:
01 phòng (Kiên cố cao tầng) ;
Phó hiệu trưởng: 01 phòng (Kiên cố cao tầng)
Hành chính:
01 phòng (Kiên cố cao tầng)
Phòng bảo vệ:
01 phòng (Kiên cố mái bằng) [ 5]
Từ một khuôn viên là một nửa của trường Mầm non để lại, hệ thống
cây bóng mát trên sân trường chưa được quy hoạch, vị trí không phù hợp,
không theo hàng, sau nhiều lần quy hoạch bổ sung cho đến nay nhà trường có
khuôn viên đẹp, có nhiều cây xanh bóng mát, nhiều cây hoa cây cảnh tạo cảnh
quan nhà trường "Xanh, sạch, đẹp, an toàn".
2.2.2. Đội ngũ giáo viên.
Năm học 2018-2019 nhà trường có 27 CBGV, NV trong đó:

-5-


16 Giáo viên văn hóa (GV hợp đồng 02)
03 Giáo viên đặc thù ( trong đó Giáo viên hợp đồng 01)
02 nhân viên hành chính
03 nhân viên nhà bếp, 01 bảo vệ
02 đ/c trong Ban giám hiệu.
Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường chủ yếu là người địa phương và
các xã lân cận: Thị trấn Quảng Xương, Quảng Tân nên công tác truyên truyền
vận động trong nhân dân, việc đi lại, thời gian giành cho chuyên môn có
nhiều thuận lợị.
Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, say mê công việc, tích cực tham
gia hoạt động cải tạo cảnh quan trường lớp.
Tồn tại:
Tuổi đời bình quân của cán bộ giáo viên cao, ứng dụng CNTT còn ít,
2.2.3. Học sinh.
Năm học 2018-2019 nhà trường có 530 học sinh/17 lớp.
Đa số học sinh ngoan, tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức
Đội, sao nhi đồng.
2.3. Các giải pháp:
2.3.1. Giải pháp 1: Xây dựng quy hoạch tổng thể.
Trước hết để xây dựng được quy hoạch tổng thể nhà trường phù hợp
cần phải xác định rõ mục tiêu cần đạt được là gì? Trong quá trình đổi mới, cần
kế thừa, phát huy những thành tựu đã có. Tiếp thu có chọn lọc những kinh
nghiệm từ các nhà trường. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài
hạn, phù hợp với thực tế địa phương; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có
trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp. Trên cơ sở căn cứ vào thực
trạng hiện có, các thuận lợi cũng như khó khăn để xây dựng kế hoạch mang
tính khả thi, như vậy sự thành công của kế hoạch cao hơn.
Việc xây dựng quy hoạch tổng thể được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Thống kê nhu cầu CSVC nhà trường Giai đoạn 2017-2020
Căn cứ CSVC sau khi bàn giao công tác quản lý được kiểm kê tài sản
và căn cứ Tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia Mức độ 1, kế hoạch phát triển
nhà trường giai đoạn 2017-2020, điều kiện kinh tế của địa phương, ban giám
hiệu nhà trường thống kê nhu cầu CSVC cần có: Nội dung nào có thể sửa
chữa, nội dung nào cần làm mới trong từng năm học cụ thể.
Báo cáo sơ đồ quy hoạch tổng thể (Dự kiến trong 3 năm học: Từ năm
học 2017 - 2018 đến hết năm học 2019 - 2020) với lãnh đạo Đảng ủy, HĐ
nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
Tổ chức Hội nghị cấp ủy, hội nghị Chi bộ thông qua bản quy hoạch.
Tổ chức hội nghị toàn thể CBGV nhà trường thảo luận thống nhất nội
dung các hạng mục CSVC cần sửa chữa bổ sung. (Thông qua quy hoạch)

-6-


Tổ chức hội nghị phụ huynh tiếp tục thảo luận xin ý kiến về các hạng
mục CSVC cần tu sử, bổ sung.
Sau khi có sự thống nhất của nhà trường và phụ huynh, nhà trường xây
dựng kế hoạch đề xuất với lãnh đạo địa phương về các hạng mục CSVC cần
tu sửa bổ sung cho thời gian tới.
Năm học 2017 - 2018
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nội dung
Quy hoạch lại sân, bồn hoa, đường đi trên sân trường.
Chuyển vị trí một số cây bóng mát trên sân trường.
Trồng cây hoa, cây cảnh trên sân trường
Xây dựng thêm khu vệ sinh GV
Sắp xếp tu sửa khu bán trú
Di chuyển nhà xe GV, sơn lại các phòng học khu A
Đổ bê tông sau khu nhà A, khu chờ đón con của PHHS
Nội thất các phòng học, phòng chức năng
Mua bổ sung bàn ghế học sinh, tủ, bảng lớp

Ghi chú

Năm học 2018 - 2019
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nội dung
Làm thêm nhà ăn học sinh
Làm nhà cầu đi liên khu và ra nhàWC
Tu sửa nhà vệ sinh học sinh
Mua bàn ghế 05 phòng học
Xây dựng khu vườn trường
Trồng thêm cây xanh, chậu hoa
Tu sửa hệ thống điện các phòng học
Lắp mới hệ thống quạt, bảng biểu 04 phòng học
Mua sắm bổ sung: bếp, nồi gha... cho công tác bán trú

-7-

Ghi chú


Năm học 2019 - 2020
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nội dung
Mua thêm 04 phòng bàn ghế bán trú
Quy hoạch khu Thể chất cho học sinh
Sơn nội thất các phòng học
Bổ sung nội thất các phòng chức năng (Đoàn đội...)
Xây dựng thư viện xanh và là nhà chờ của PHHS
Tu sửa nhà vệ sinh của học sinh
Bổ sung cơ sở vật chất bán trú
Thay mới biển cổng trường
Tu sửa bàn ghế, điện, quạt, vòi nước...

Ghi chú

Bước 2. Ban chỉ đạo đi tham quan học tập kinh nghiệm tại một số trường
Tiểu học:
Tham mưu lãnh đạo địa phương tổ chức cho Ban chỉ đạo đi tham quan
học tập kinh nghiệm tại các trường Tiểu học Quảng Tâm, Tiểu học Quảng
Phong, Tiểu học Quảng Châu, Tiểu học Ba Đình TPTH.
Trưởng ban chỉ đạo liên hệ trước với lãnh đạo các địa phương và nhà
trường, thống nhất nội dung cần tham quan trao đổi, thời điểm tổ chức.
Các thành viên trong đoàn được thăm quan toàn bộ khuôn viên, cơ sở
vật chất nhà trường. Được nghe chủ tịch UBND xã, hiệu trưởng nhà trường
trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng khuôn viên, cảnh quan. Việc huy động
các nguồn lực, các bài học mà các nhà trường cần rút kinh nghệm trong quá
trình triển khai thực hiện tại đơn vị.
+ Tại đơn vị Tiểu học Quảng Châu TPSS: Rút kinh nghiệm về việc chuyển,
di dời thanh lý cây trên sân trường: Cần có sự thống nhất bàn bạc giữa địa
phương, nhà trường, phụ huynh. Cây bóng mát lâu năm trên sân trường phải
nghiên cứu thật kỹ cố gắng quy hoạch khuôn viên để giữ lại được các cây,
trường hợp cây được trồng chưa đúng vị trí có thể dùng máy cẩu chuyển cây
sang vị trí phù hợp.
+ Tại Tiểu học Quảng Phong: Rút kinh nghiệm về quy hoạch sân tập trung
học sinh, các bồn hoa cây cảnh: Có sân để tập trung được học sinh toàn
trường. Bồn hoa trên sân trường không nên xây nhiều bồn hoa nhỏ, có bồn
hoa lớn để tạo điểm nhấn. Không nên trồng các loại hoa nở theo mùa , sau khi
nở hết hoa cây chết như vậy thường xuyên phải trồng lại, tốn kém. Nên trồng
chủ yếu các cây có màu xanh quanh năm, việc trồng hoa chỉ xen kẽ.
+ Tại Tiểu học Quảng Tâm TPSS: rút kinh nghiệm về trồng cỏ: Kinh
nghiệm tổ chức bán trú, Không nên trồng cỏ Nhật vì Giá thành cao, khó chăm
sóc, nên trồng cỏ lá tre sẵn có tại địa phương, dễ sống, phát triển tốt, giá thành
thấp. Xin cỏ tại các sân bóng của các thôn, hớt thành từng mảng, lấy ở thôn
-8-


nào giao cho phụ huynh thôn đó tự hớt và thê xe chở ( để tránh trường hợp
nhân dân tại thôn có ý kiến).
+ Tại Tiểu học Ba Đình TPTH: rút kinh nghiệm công tác xây dựng thực đơn
bán trú, mua sắm trang thiết bị cho nhà bếp, CSVC cho bán trú.
Bước 3. Dự thảo Quy hoạch khuôn viên.
Sau khi thống kê nhu cầu cơ sở vật chất cần bổ sung, rút kinh nghiệm
sau khi tham quan học tập kinh nghiệm tại các đơn vị bạn, căn cứ vào khuôn
viên hiện có hiệu trưởng nhà trường cùng ban chỉ đạo bàn bạc thống nhất Dự
kiến quy hoạch khuôn viên nhà trường.
Bước 4: Trưng cầu ý kiến về quy hoạch khuôn viên:
Ban chỉ đạo thông báo Dự kiến quy hoạch khuôn viên đến tất cả các
thành viên, CBGV nhà trường, đại diện phụ huynh. Tổng hợp ý kiến góp ý
của mọi thành viên.
Mời lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, phòng Giáo dục
và Đào tạo, UBND xã về trường tư vấn về quy hoạch khuôn viên, cảnh quan:
Quan sát khuôn viên hiện có, nghe nhà trường trình bày ý tưởng quy hoạch lại
khuôn viên, tư vấn góp ý.
Bước 5: Hoàn thiện quy hoạch khuôn viên:
Trên cơ sở dự kiến quy hoạch, ý kiến góp ý của lãnh đạo các cấp, các
ban ngành đoàn thể, cán bộ giáo viên, phụ huynh và điều kiện kinh tế địa
phương để hoàn thiện quy hoạch khuôn viên. Chú ý: Quy hoạch phải mang
tính phù hợp lâu dài, khi triển khai thực hiện tùy theo tình hình tài chính mà
phân đoạn thực hiện, có đến đâu làm đến đó nhưng phải phù hợp với xu thế
phát triển, đúng vị trí, tránh trường hợp làm trước phá sau do lạc hậu, không
phù hợp.
3.3. Giải pháp 3: Xây dựng dự toán, lộ trình, nguồn kinh phí thực hiện.
Sau khi có Quy hoạch tổng thể, ban chỉ đạo căn cứ vào điều kiện cụ thể
để phân đoạn thực hiện, xây dựng dự toán, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận,
tổ chức, dự kiến cụ thể thời điểm triển khai, hoàn thành một số hạng mục lớn:

-9-


Năm học 2017 - 2018

TT

1
2
3
4
5
6
7
8

Nội dung
Quy hoạch lại sân, bồn hoa,
đường đi trên sân trường.
Xây dựng thêm khu vệ sinh
CBGV
Chuyển vị trí một số cây
Di chuyển nhà xe CBGV
Trồng hoa, cây cảnh trên sân
trường
Đổ bê tông sau khu nhà A,
khu chờ
Sơn lại các phòng học khu A
Nội thất các phòng

Thời
điểm
triển khai
6/2017
6/2017

2017

Đơn vị: Triệu đồng
Thời
điểm
Dự toán
hoàn
thành
9/2017

Nguồn
KP

650

9/2017

100

9/2017
9/2017

20
10

2/2018

10

10/2017

15

4/2018
2018

70
120

Ngân sách
địa
phương

Huy động
các nguồn
lực, Ngân
sách nhà
trường

Năm học 2018 - 2019

TT

Nội dung

1

Làm thêm nhà ăn học sinh
Làm nhà cầu đi liên khu và
ra nhàWC
Tu sửa nhà vệ sinh học sinh
Mua bàn ghế 05 phòng học
Xây dựng khu vườn trường
Trồng thêm cây xanh, chậu
hoa
Tu sửa hệ thống điện các
phòng học
Lắp mới hệ thống quạt, bảng
biểu 04 phòng học
Mua sắm bổ sung: bếp, nồi
gha... cho công tác bán trú

2
3
4
5
6
7
8
9

9/2018

Đơn vị: Triệu đồng
Thời
điểm
Dự toán
hoàn
thành
10/2018
90

9/2018

10/2018

50

9/2018
9/2018
8/2018

10/2018
9/2018
8/2018

10
73
3

2/2019

2/2019

5

9/2018

9/2018

5

3/2019

3/2019

10

9/2018

9/2018

15

Thời
điểm
triển khai

-10-

Nguồn
KP

Huy động
các nguồn
lực, Ngân
sách nhà
trường


Việc xây dựng kế hoạch là quan trọng tuy nhiên để kế hoạch được triển
khai thực hiện thì vấn đề tổ chức bố trí mỗi cá nhân, tổ chức những công việc
phù hợp là không thể xem nhẹ. Để thực hiện được chức năng tổ chức một
cách hiệu quả, bản thân tôi luôn xác định điều quan trọng là mình phải nắm rõ
năng lực từng tổ chức, từng người, thuận lợi cũng như khó khăn của từng cá
nhân, tổ chức khi bố trí công việc; nắm vững những khó khăn, thuận lợi của
địa phương đặc biệt là điều kiện kinh tế xã hội; trình độ dân trí, sự quan tâm,
ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nói chung, CMHS nói riêng.
Luôn phân định rõ trách nhiệm cũng như chức năng, nhiệm vụ của từng tổ
chức, cá nhân: Ban giám hiệu; Tập thể CBGV; Học sinh; Phụ huynh; Công
đoàn; Đoàn thanh niên... để tham mưu chỉ đạo phù hợp.
3.4. Giải pháp 3: Triển khai thực hiện.
Xác định Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm xây dựng kế
hoạch, chỉ đạo thực hiện mọi nhiệm vụ trong nhà trường. Nhiệm vụ chỉ thực
thi khi có sự đồng lòng góp sức của: Ban giám hiệu; Tập thể CBGV; Học
sinh; Phụ huynh và các đoàn thể.
Để chỉ đạo thực hiện tốt việc cải tạo khuôn viên, xây dựng CSVC, tôi
luôn phối hợp với Ban quản lí để cùng có những chỉ đạo kịp thời đến nhà thầu
trong quá trình thi công. Căn cứ lộ trình thực hiện nhà trường thường xuyên
kiểm tra, theo dõi, dám sát việc triển khai, tham mưu ban chỉ đạo đôn đốc
nhắc nhở đặc biệt là các vấn đề phát sinh, điều chỉnh trong quá trình thực
hiện.
Căn cứ các hạng mục được ban chỉ đạo phân công nhà trường trực tiếp
huy động thực hiện, lãnh đạo nhà trường cùng với ban ĐDCMHS phối hợp
triển khai. Mỗi cá nhân, tập thể trong trường nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của
mình, có giải pháp phối hợp với phụ huynh để triển khai thực hiện.
Trong mối quan hệ với BĐD CMHS tôi luôn xác định rõ đây là mối
quan hệ phối hợp. Vì vậy để kế hoạch, mục tiêu đề ra có thể triển khai thực
hiện được chúng tôi luôn có sự bàn bạc thẳng thắn, xây dựng và đi đến thống
nhất, phân định rõ trách nhiệm cho nhau. Cùng thảo luận để thống nhất trong
việc lựa chọn thành viên ban kiến thiết với sự tham gia của BĐDCMHS, đại
diện BGH nhà trường, đại diện chính quyền địa phương ( cán bộ phụ trách
văn hóa). Ban kiến thiết căn cứ kế hoạch và nghị quyết của Hội nghị phụ
huynh toàn trường xây dựng dự toán cụ thể, chi tiết, lựa chọn nhà thầu: Nhà
thầu, thợ là phụ huynh có chuyên môn để đảm bảo tính dân chủ, công khai
cũng như phát huy được trách nhiệm của phụ huynh đối với chính trường lớp
phục vụ con em mình nói riêng, sự nghiệp giáo dục địa phương nói chung.

-11-


Việc lựa chọn phụ huynh đứng ra nhận thầu còn tính đến khả năng tài chính
sự ủng hộ của chính phụ huynh.
Về phía nhà trường cần chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để phụ huynh
thi công như bàn giao mặt bằng, quán triệt HS và GV thực hiện các quy định
để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cũng như chất lượng công trình
trong quá trình thi công; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phụ huynh trong khi
thi thi công như điện, nước, kho chứa vật liệu, dụng cụ lao động.
Giao nhiệm vụ cho Giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội có trách
nhiệm triển klhai đến học sinh thực hiện tốt các quy định để đảm bảo an toàn
và bảo vệ công trình; hoàn thành các khoản đóng góp tự nguyện, nhắc nhở bố
mẹ hoàn thành ngày công lao động theo quy định.
Phân công cho bộ phận tài vụ tổng hợp kết quả huy động ủng hộ để bàn
giao cho Ban quản lí, kiến thiết xây dựng.
Giao nhiệm vụ cho nhân viên bảo vệ có trách nhiệm trong việc phối
hợp với Ban quản lí, nhà thầu bảo vệ tài sản, CSVC, dụng cụ lao động trong
thời gian thi công.
Trong việc huy động, phối hợp với BĐD CMHS xây dựng, cải tạo
khuôn viên, nâng cấp CSVC nhà trường, để thực hiện hiệu quả kế hoạch đề
ra, nhà trường cùng với Ban ĐDCMHS bàn bạc thống nhất lựa chọn nhiệm vụ
cần triển khai trước như san lấp mặt bằng, tôn cao sân cỏ, lát cỏ, làm sân thể
dục, trồng cây hoa cây cảnh vào khuôn viên địa phương hoàn thiện.
Nhà trường yêu cầu mỗi giáo viên có kế hoạch triển khai cụ thể đến
phụ huynh học sinh của lớp mình. Báo cáo rõ những kết quả đã làm được,
phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự kiến các giải pháp cần đưa ra
bàn bạc để thống nhất với phụ huynh. Chỉ đạo giáo viên trong việc hoàn thành
huy động các nguồn lực từ cha mẹ học sinh theo kế hoạch đề ra ( như huy
động đủ ngày công, sử dụng ngày công hiệu quả, hoàn thành đủ, đúng thời
gian các nguồn lực huy động như tài lực, vật lực, …)
Khuôn viên của địa phương hoàn thiện đến đâu nhà trường chỉ đạo trồng
cây hoa, cây cảnh, lát cỏ đến đó, chỉ đạo chăm sóc để cây phát triển tốt, điều
này làm cho lãnh đạo các cấp thấy rõ sự thay đổi tiến bộ của nhà trường, hiệu
quả công việc mà các cấp đang triển khai, đã có hiệu quả trong việc đẩy
nhanh tiến độ thực hiện.
Bản thân tôi luôn có sự động viên, biểu dương kịp thời những cá nhân,
tổ chức hoàn thành tốt công việc được giao; nhắc nhở, giúp đỡ những cá
nhân, tổ chức chưa hoàn thành nhiệm vụ.
3.5. Giải pháp 5: Làm tốt công tác huy động các nguồn lực.
Để xây dựng khuôn viên trường lớp Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, bổ
sung CSVC theo yêu cầu trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 cần một nguồn tài

-12-


chính lớn. Trong khi Thị trấn Quảng Xương là một đơn vị có diện tích nhỏ,
ngân sách địa phương khó khăn, nếu kinh phí chỉ trông chờ vào ngân sách địa
phương thì không thể thực hiện được theo kế hoạch đề ra, chính vì thế cần có
sự chung tay góp sức của toàn xã hội.
Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu ý
nghĩa của việc xây dựng khuôn viên cảnh quan trường lớp tới Học sinh, cán
bộ giáo viên, phụ huynh và nhân dân: Phối hợp với lãnh đạo địa phương lồng
ghép tuyên truyền trong các hội nghị của đảng, chính quyền, đoàn thể; tuyên
truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã.
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của các cấp về huy động nguồn tài trợ để tu
sửa, bổ sung CSVC, nhà trường tham mưu lãnh đạo địa phương gửi thư tới
các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, con em Thị trấn công tác trên mọi
miền tổ quốc và nhân dân địa phương hảo tâm đóng góp tiền của, công lao
động cho việc bổ sung CSVC, xây dựng khuôn viên cảnh quan trường học.
Để huy động được sự ủng hộ của nhân dân trước tiên cán bộ giáo viên
nhà trường phải là những người gương mẫu thực hiện. Kết quả huy động
được phải công khai trên thông tin loa truyền thanh Thị trấn, tại các hội nghị
và sử dụng có hiệu quả.
Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện tổng số tiền huy động được từ
nguồn lực là hơn 1 tỷ 250 triệu đồng.
3. Kết luận, kiến nghị
3.1. Kết luận
Sau hai năm huy động tốt các nguồn lự bổ sung cơ sở vật chất cho trường
Tiểu học Thị trấn Quảng Xương khuôn viên, cảnh quan, cơ sở vật chất nhà
trường có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục
toàn diện học sinh. Trên quan điểm “ lượng đổi thì chất đổi”, việc đầu tư xây
dựng, nâng cấp khuôn viên, CSVC trường học được quan tâm thì chất lượng
giáo dục toàn diện sẽ thay đổi rõ rệt.
Trong gần 02 năm qua, bằng việc phát huy sức mạnh tập thể, trong đó
có vai trò đóng góp không nhỏ của phụ huynh toàn trường và nhân dân, nhà
trường đã huy động phụ huynh đóng góp trên 1 tỷ 250 triệu đồng để cải tạo,
nâng cấp, xây dựng khuôn viên, sân chơi, bổ sung CSVC nhà trường, cùng
chính quyền và nhân dân địa phương góp phần làm cho trường lớp ngày càng
khang trang, sạch đẹp hơn; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực,
đáp ứng các điều kiện trường của trường Chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Cảnh quan trong nhà trường được thực hiện đúng qui hoạch, bồn hoa
cây cảnh, cây bóng mát.....đã được sắp xếp đúng vị trí tạo được sự hài hòa,
mang tính thẫm mỹ, tính sư phạm cao, có hiệu quả giáo dục tốt.

-13-


Giáo viên và học sinh trong nhà trường đã có nhận thức đúng đắn hơn
về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng và giữ gìn vệ sinh
cảnh quan môi trường. Được sinh hoạt vui chơi và học tập trong môi trường
sư phạm Xanh – sạch – Đẹp ngăn nắp, thoáng mát thì hiệu quả làm việc của
giáo viên và việc học tập của học sinh sẽ đạt cao hơn.
Giáo viên và học sinh dần dần cảm nhận được nhà trường như ngôi nhà
thân thiện thứ hai của mình, từ đó đã yêu thích ngôi trường của mình, mong
được đến trường, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như vệ sinh chung,
góp phần tốt hơn trong việc xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm một
cách tự nguyện, học sinh đã tự giác hơn mà không cần thầy cô phải nhắc nhở.
Đây cũng là điều kiện giữ gìn sức khỏe thể chất tốt tạo cơ sở để học tập đạt
hiệu quả cao .
3.2. Bài học kinh nghiệm.
Qua thực hiện các giải pháp về kinh nghiệm trong công tác tham mưu
bổ sung cơ sở vật chất trong nhà trường tôi rút ra những bài học sau đây :
+ Ban Giám Hiệu nhà trường, đặc biệt là hiệu trưởng phải thật sự quan
tâm, đầu tư cho công tác xây dựng cảnh quan sư phạm, từ đó có kế hoạch chỉ
đạo và triển khai để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả .
+ Quy hoạch khuôn viên, cảnh quan nhà trường và kế hoạch xây dựng
môi trường sư phạm cũng như sự phân công trách nhiệm thực hiện phải được
công khai bàn bạc thống nhất trong hội đồng sư phạm của nhà trường, địa
phương, phụ huynh để mọi thành viên có nhận thức đúng đắn và cùng có
trách nhiệm góp phần tích cực trong triển khai thực hiện.
+ Xây dựng cảnh quan sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp” ở trường Tiểu học
là một việc làm đòi hỏi phải có sự quan tâm, thực hiện đồng bộ từ cán bộ,
giáo viên, công nhân viên và học sinh của các lớp trong nhà trường và phải
thực hiện thường xuyên, liên tục thì mới đạt hiệu quả cao.
+ Muốn kế hoạch xây dựng cảnh quan sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp An toàn.” v à cơ sở vật chất đảm bảo được khả thi, hiệu quả hơn thì cần có
sự tìm hiểu và sáng tạo. Phải biết tìm hiểu xem do đâu là nguyên nhân gây
mất vệ sinh cảnh quan môi trường? và từ đó có giải pháp khắc phục hợp lý
các nguyên nhân ấy. Đồng thời phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc
nhở, đều chỉnh, biểu dương, khen ngợi kịp thời những tập thể, những cá nhân
có biểu hiện tốt trong việc xây dựng cảnh quan sư phạm. Đồng thời nhắc nhở
những cá nhân, tập thể thực hiện chưa tốt.
3.3. Đề xuất, kiến nghị:
3.3.1. Với Phòng GD$ĐT:
Tham mưu cho UBND huyện quan tâm đầu tư CSVC, thiết bị theo tiêu
chuẩn trường CQG. Tham mưu cho UBND huyện để nhà trường ổn định về

-14-


mặt tổ chức (đủ số lượng GV theo quy định cơ cấu, có nhân viên đặc thù được
đạo tạo đúng chuyên ngành theo yêu cầu của nhà trường).
3.3.2. Với UBND huyện:
Quan tâm đầu tư CSVC, Trang thiết bị dạy học cho nhà trường từ nguồn
kinh phí dự án cũng như từ ngân sách huyện. Có sự động viên khen thưởng
cho những cố gắng vươn lên của nhà trường trong điều kiện khó khăn hiện tại
của địa phương.
3.3.3. Với địa phương:
Cấp ủy, chính quyền cần quan tâm về mặt cơ chế, chính sách, đặc biệt là
công tác xã hội hóa giáo dục để nhà trường và BĐDCMHS, các tổ chức đoàn
thể có căn cứ pháp lí để phối hợp. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện CSVC
theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 ( Thông tư 17/2018/TTBGDĐT ) phấn đấu nhà trường đủ điều kiện được công nhận lại là trường
chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong năm học 2019 - 2020.
Trên đây là một vài kinh nghiệm trong công tác tham mưu bổ sung cơ
sở vật chất trong nhà trường của bản thân rất mong các đồng chí đồng nghiệp
tham khảo và đóng góp thêm ý kiến.
Xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN
CỦA NHÀ TRƯỜNG

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung của
người khác.

Đặng Ngọc Bình

-15-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×