Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS quảng phú TP thanh hóa trong những năm tới

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THANH HÓA

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI
NGŨ GIÁP VIÊN TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚ – THÀNH PHỐ
THANH HÓA TRONG NHỮNG NĂM TỚI.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Phú
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý.

THANH HOÁ NĂM 2019

1


MỤC LỤC

TT

NỘI DUNG

TRANG

01 Mục lục

1

02 1. Mở đầu

2

03 1.1. Lí do chọn đề tài

2

04 1.2. Mục đích nghiên cứu

3

05 1.3. Đối tượng nhiên cứu

3

06 1.4. Phương pháp nghiên cứu

3

07 1.5. Những điểm mới của SKKN

3

08 2. Nội dung

4

09 2.1. Cơ sở lí luận

4

10

2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THCS
Quảng Phú.

5

11 2.3. Giải pháp và tổ chức thực hiện.

11

12 2.4. Kết quả đạt được

17

13 3. Kết luận và kiến nghị

18

14 3.1. Kết luận

18

15 3.2. Kiến nghị

19

2


1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Kế thừa quan điểm chỉ đạo của nhiệm kỳ trước, Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào
tạo, phát triển nguồn nhân lực, xác định đây là một kế sách, quốc sách hàng đầu,
tiêu điểm của sự phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đường phát triển
nguồn nhân lực Việt Nam trong thế kỷ XXI, khẳng định triết lý nhân sinh mới
của nền giáo dục nước nhà “dạy người, dạy chữ, dạy nghề”. Để thực hiện đổi mới
giáo dục và đào tạo một cách căn bản, toàn diện, theo phương châm chuẩn hóa,
hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập Quốc tế, Đảng ta đã nhấn mạnh
cần đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản
lí, trong đó phát triển đội ngũ cán bộ quản lí để chỉ đạo các nhà trường thực hiện
tốt nhiệm vụ được xác định là khâu then chốt.
Để thực hiện tốt điều đó đòi hỏi mỗi cơ sở giáo dục phải thực hiện tốt
nhiệm vụ của mình và phải có một đội ngũ cán bộ quản lí vững vàng về phẩm chất
chính trị, chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức đạo đức của nhà
giáo.
Đối với trường THCS Quảng Phú – TP Thanh Hóa, trong những năm qua,
đội ngũ giáo viên nhà trường đại đa số có tinh thần trách nhiệm cao trong công
việc, thường xuyên học tập và tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ sư phạm,… nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của chương trình giáo dục, đào
tạo nói chung. Vì vậy, nhà trường đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường
còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, như: một số giáo viên trẻ tuy được đào tạo
bài bản nhưng còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy; một bộ phận nhỏ giáo viên tinh
thần trách nhiệm chưa cao; một số ít giáo viên lớn tuổi chậm tiếp cận công nghệ
thông tin và chương trình mới theo quy định của nhà nước,… Do đó, ảnh hưởng ít
nhiều đến chất lượng đội ngũ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Cho
nên, trong những năm tới nhà trường cần có những giải pháp phù hợp để nâng cao
chất lượng đội ngũ, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình.
Từ những lý do trên, là cán bộ quản lý nhà trường, tôi mạnh dạn chọn đề tài
“ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS
Quảng Phú – Thành phố Thanh Hóa trong những năm tới”.
1.2. Mục đích nghiên cứu
Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS
Quảng Phú trong những năm vừa qua và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất
lượng đội ngũ giáo viên nhà trường trong những năm tới.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Quảng
Phú hiện nay.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp chính:
+ Quan sát nắm tình hình thực tế ở nhà trường.
3


+ Khảo sát điều tra lấy thông tin cụ thể tại đơn vị.
+ Phân tích các giải pháp, tổng hợp - so sánh đánh giá kết quả để rút ra bài
học kinh nghiệm và đưa ra đề xuất giúp công tác đạt hiệu quả cao hơn.
1.5. Những điểm mới của SKKN
Trên cơ sở việc vận dụng SKKN này trong các năm học vừa qua, cùng với
tình hình thực tế của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường trong năm học 2018 –
2019; tôi mạnh dạn bổ sung thêm một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội
ngũ và thấy rằng có hiệu quả rất thiết thực; đó là các giải pháp sau:
- Xây dựng quy chế làm việc khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động
trong nhà trường.
- Xây dựng củng cố hoạt động của tổ chuyên môn.
- Đấy mạnh công tác thi đua khen thưởng.
2. NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lý luận.
Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, đòi hỏi giáo viên THCS phải nắm vững
về chuyên môn, có phương pháp giáo dục phù hợp và nhận thức đúng về yêu cầu,
nhiệm vụ của cấp học. Trước hết, giáo viên THCS cần đảm bảo được các yêu cầu
về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT ban hành kèm theo
Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT.
2.2. Thực trạng vấn đề.
2.2.1. Đặc điểm tình hình của nhà trường
Trường THCS Quảng Phú đóng trên địa bàn xã Quảng Phú – TP Thanh
Hóa.Trường THCS Quảng Phú là đơn vị đã đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. Số
phòng học hiện có: 12 phòng, phòng học bộ môn: 04 phòng, phòng thư viện: 01 (có
kho sách, phòng đọc); khu hiệu bộ, có đủ các phòng chức năng, các công trình
phục vụ dạy học, có hệ thống khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Hệ thống thiết bị
CNTT gồm 23 máy tính, 14 máy chiếu đa năng.
Năm học 2018-2019, trường có 492 HS, 12 lớp, với 23 CBGV,NV (thiếu
03 GV,NV). Hội cha mẹ HS đã có sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để nhà
trường thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.
Nhà trường được các Đảng ủy, chính quyền và Hội cha mẹ học sinh chăm
lo sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học. Đầu năm học 20182019, nhà trường chuẩn bị tiếp nhận công trình dự án tu bổ nâng cấp, cải tạo
CSVC trên 11 tỉ đồng, tạo điều kiện thuận lợi việc tổ chức các hoạt động dạy học,
giáo dục học sinh.
- Đội ngũ CBGV đoàn kết, trách nhiệm, có trình độ chuẩn 100%, trên
chuẩn hơn 90%.
- Phần lớn học sinh có ý thức trong học tập, rèn luyện.
- Giáo viên, nhân viên còn thiếu, một số giáo viên nghỉ ốm dài hạn nên nhà
trường phải hợp đồng thêm giáo viên đứng lớp, dẫn đến khó khăn về nguồn kinh
phí chi trả.

4


- Trong phụ huynh vẫn còn một bộ phận chưa nhận thức đúng đắn về
nhiệm vụ giáo dục con cái, thiếu quan tâm, chưa làm tốt công tác tác giáo dục tại
gia đình và còn hạn chế trong công tác phối hợp với nhà trường. Một bộ phận phụ
huynh do đi làm ăn xa nhà, ít có điều kiện quan tâm việc học của con cái.
- Cơ sở vật chất:
Bàn ghế học sinh, bàn ghế thư viện, phòng làm việc còn thiếu, các thiết bị
dạy học thực hành, thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đảm bảo, một
số đã hư hỏng...
2.2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên của Trường THCS Quảng Phú.
2.2.2.1. Chất lượng cán bộ quản lý
Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ lý
luận chính trị; luôn gương mẫu trong mọi hoạt động; phát huy quyền làm chủ của
đội ngũ cán bộ giáo viên; thực hiện phân công công việc phù hợp với trình độ,
năng lực của từng đồng chí; luôn gần gũi với chị em, nắm bắt tâm tư nguyện vọng
của giáo viên đồng thời động viên đồng nghiệp yên tâm công tác.
2.2.2.2. Chất lượng đội ngũ giáo viên
* Về trình độ chuyên môn: qua thống kê cho thấy trình độ chuyên môn của
đội ngũ giáo viên nhà trường 3 năm gần đây như sau:
Bảng 1. Trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên nhà trường
giai đoạn 2015-2018
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
Năm học
Số lượng
%
Số lượng
%
Số lượng
%
TĐCM
02
8.7
02
8.7
02
8.7
Thạc sĩ
18
78.3
18
78.3
18
78.3
Đại học
03
13
03
13
03
13
Cao đẳng
* Về trình độ lý luận chính trị: có 03 đồng chí có trình độ TCLLCT.
* Về chất lượng đội ngũ: Phần đông đội ngũ giáo viên trong trường đã nhận
thức được tầm quan trọng của việc học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng giáo
dục và giảng dạy. Đội ngũ giáo viên của trường cơ bản đủ về số lượng. Đa số giáo
viên nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề mến trẻ, đoàn kết, thân ái, yêu thương
đùm bọc lẫn nhau, có tinh thần cầu tiến. Hằng năm, chất lượng chuyên môn được
nâng cao dần từng bước. Đội ngũ giáo viên nhà trường luôn nêu cao ý thức tự học,
tự bồi dưỡng ngoài những thời điểm bồi dưỡng tập trung.
2.2.3. Về thực trạng thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
Trong những năm qua việc thực hiện các cơ chế chính sách nhằm nâng cao
chất lượng đội ngũ của trường THCS Quảng Phú nói chung được thực hiện tương
đối tốt. Điều đó thể hiện qua một số các hoạt động cụ thể như:
* Về chính sách tuyển dụng đội ngũ giáo viên
Trong những năm gần đây, đội ngũ giáo viên nhà trường nói chung tương đối
ổn định, tuy nhiên vẫn còn thiếu giáo viên ( 01 giáo viên Sinh, 01 gióa viên văn, 01
cán bộ hành chính). Nhà trường đã thực hiện việc báo cáo biên chế giáo viên đầu
năm học và lập tờ trình xin bổ sung số giáo viên còn thiếu lên phòng GD&ĐT
Thành phố.

5


Công tác đánh giá phân loại GV đã có nhiều đổi mới, bước đầu phát huy
tính tích cực, tạo động lực và khuyến khích GV phấn đấu vươn lên. Tuy nhiên,
hạn chế trong công tác này là nhận thức và trách nhiệm của một bộ phận nhà giáo
và cán bộ quản lý giáo dục chưa đầy đủ, còn né tránh, nể nang; chưa ban hành kịp
thời các tiêu chí đánh giá, thiếu các tiêu chí cụ thể, định lượng nên việc đánh giá
chưa thật chính xác, khách quan, chưa phản ánh đúng thực chất về đội ngũ.
* Về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tương đối tốt công tác đào tạo, bồi
dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi
mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở công văn hướng dẫn của cấp trên và
căn cứ vào thực trạng trình độ cũng như nhu cầu của giáo viên, Ban giám hiệu nhà
trường tạo mọi điều kiện về thời gian để cán bộ, giáo viên được đi học các lớp đào
tạo, bồi dưỡng theo quy định. Do đó, đội ngũ giáo viên nhà trường ngày càng
chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng sư
phạm,…góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà
trường.
Đối với việc bồi dưỡng tại chỗ: Trong quá trình chỉ đạo công tác chuyên
môn của nhà trường, để bồi dưỡng năng lực cho giáo viên chúng tôi đã thường
xuyên tổ chức cho giáo viên dự giờ thăm lớp qua các đợt dự giờ khảo sát đầu
năm, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; trong năm học 2018-2019
đã tổ chức được 02 đợt dự giờ với quy mô toàn trường, giáo viên dự giờ đồng
nghiệp theo quy định; chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện các
chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn, công tác chủ nhiệm, tham
gia sinh hoạt chuyên môn do cụm, phòng, Sở GD&ĐT tổ chức; tổ chức đúc rút
kinh nghiệm và áp dụng những điểm thống nhất sau chuyên đề một cách kịp thời,
có hiệu quả. Đồng thời các giáo viên trong nhà trường có thể giúp đỡ lẫn nhau,
bằng cách những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng kèm cặp, giúp đỡ
những giáo viên trung bình, giao cho những giáo viên này soạn mẫu, giảng mẫu
để giáo viên yếu dự giờ rút kinh nghiệm, hoặc kèm cặp theo tổ nhóm chuyên môn
trên tinh thần giáo viên giỏi giúp giáo viên yếu về chuyên môn, giáo viên có kinh
nghiệm giảng dạy giúp giáo viên mới ra trường. Nhà trường và tổ chuyên môn
sưu tầm những đề thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp, đề thi vào lớp 10
THPT của các trường trên địa bàn để giáo viên tự giải, trao đổi, thảo luận ở tổ,
nhóm nhằm trau dồi kiến thức, kỹ năng. Cán bộ giáo viên tự bồi dưỡng, giáo viên
tự học theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo các chu kỳ, tiếp tục duy trì
công tác tự bồi dưỡng hàng năm thường xuyên liên tục, đặc biệt bồi dưỡng nội
dung, đổi mới phương pháp và kiến thức, kỹ năng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
chương trình bộ môn và cấp học mà Bộ GD&ĐT đã ban hành, kiến thức nâng
cao, với yêu cầu 03 chuyên đề/tháng. Động viên khuyến khích các giáo viên
mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào trong soạn giảng, nâng cao hiệu quả
giờ dạy.
* Đánh giá chung:
- Về ưu điểm: Qua nghiên cứu cho thấy, chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường
có ưu điểm sau đây:
6


Giáo viên của nhà trường có nề nếp làm việc nghiêm túc, khoa học. Ban
giám hiệu kết hợp với tổ chuyên môn dự giờ, kiểm tra việc thực hiện quy chế
chuyên môn, hồ sơ giáo án của giáo viên mỗi tháng một lần, có nhận xét đánh giá,
có ý kiến chỉ đạo để mỗi giáo viên rút kinh nghiệm, thực hiện đúng hướng công tác
đổi mới dạy học.
Các tổ, nhóm duy trì sinh hoạt chuyên môn đều đặn theo định kỳ, đi sâu vào
sinh hoạt chuyên môn có chất lượng, theo chuyên đề.
Tập thể giáo viên đoàn kết, có tinh thần cộng đồng, trách nhiệm cao, luôn có
ý thức học tập, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng thông qua các chương trình đào tạo dài
hạn, ngắn hạn, tích cực thăm lớp, dự giờ.
Tất cả giáo viên đều có ý thức đổi mới dạy học, đặc biệt về vận dụng các
phương tiện dạy học hiện đại ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy được giáo
viên tích cực tham gia tập huấn và triển khai nhằm phát huy tính tích cực của học
sinh trong học tập, nâng cao hiệu quả, chất lượng tiết học .
Nhiều giáo viên đã có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
của trường. Từ đó chọn ra những học sinh tiêu biểu dự các kỳ thi học sinh giỏi
cấp thị, cấp Tỉnh. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm của trường có nhiều kinh nghiệm,
đặc biệt là trong công tác giáo dục học sinh chậm tiến và luôn hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.
Nhiều giáo viên bộ môn kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kèm cặp những
học sinh yếu kém, giáo dục những học sinh chậm tiến để các em vươn lên trong
học tập, nâng cao ý thức kỷ luật.
- Về hạn chế, tồn tại
Bên cạnh những ưu điểm nói trên, chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường
vẫn còn những mặt hạn chế như:
+ Về phía quản lý:
Công tác kiểm tra chất lượng của nhà trường mới chỉ nêu ra kế hoạch, chủ
yếu giao cho các tổ chuyên môn, chưa có sự phối hợp liên tục giữa ban giám hiệu
cùng các tổ trưởng trong kiểm tra toàn diện đối với giáo viên.
Công tác thi đua dạy tốt còn mang tính chủ điểm, chủ yếu tập trung theo
các đợt thi đua trong năm như: Chủ điểm chào mừng quốc tế phụ nữ 8-3, chào
mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3…
+ Về phía giáo viên:
Trong giai đoạn từ 2015 – 2018, mặc dù trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo
viên nhà trường có sự chuyển biến tích cực. Số giáo viên có trình độ Đại học tăng.
Nhưng một số giáo viên khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy còn
hạn chế.
Tỷ lệ phân công giữa các môn chưa đồng đều. Số giáo viên có tuổi đời cũng
như tuổi nghề cao có sức ì trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy.
Các tổ trưởng chuyên môn chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý , điều hành
tổ nặng về hình thức quản lý hành chính, chưa phát huy được nội lực của các thành
viên trong tổ, còn thụ động theo kế hoạch định sẵn của nhà trường. Nhìn chung, các
tổ chuyên môn mới dừng lại ở tính hình thức, nặng về đối phó.

7


Do sự nới lỏng trong công tác quản lý nên việc bồi dưỡng đội ngũ của cán
bộ giáo viên chưa được nâng cao. Một số giáo viên chưa xác định rõ tư tưởng
chính trị, đạo đức và lý tưởng nghề nghiệp, thiếu sự nhạy bén, sự mẫn cảm, thiếu
khả năng thích ứng về mặt xã hội trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân vẫn còn có một số đồng chí giáo
viên thờ ơ, có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu sự học hỏi, thiếu ý thức cầu tiến.
Một số giáo viên còn ngần ngại khi được nhà trường phân công bồi dưỡng
học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
Việc sử dụng đồ dùng học tập cùng các trang thiết bị tại trường còn ít nhiều
hạn chế vì bất cập về tuổi tác, trình độ đào tạo. Do đó dẫn đến chất lượng các tiết
dạy chưa đồng đều, một số tiết dạy chưa đạt yêu cầu, lớp học trầm nên kết quả học
tập của học sinh chưa cao như mong muốn.
Điều kiện tài chính còn hạn hẹp nên nhà trường chưa chú tâm nhiều đến
việc động viên, khuyến khích vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên. Nguồn
kinh phí đầu tư cho chuyên môn chưa thoả đáng, cơ sở vật chất còn nghèo nàn,
chưa đáp ứng yêu cầu cho việc giảng dạy.
* Nguyên nhân
- Nguyên nhân của những kết quả
Nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên tham gia các lớp
bồi dưỡng về chuyên môn, các lớp chuyên đề, chuyên sâu giữa các trường để
được học hỏi kinh nghiệm.
Ban Giám hiệu đã xây dựng kế hoạch dạy học có bài bản quy cũ. Thu thập
và xử lý các thông tin liên quan đến giáo dục một cách kịp thời và khoa học.
Thường xuyên dự giờ thăm lớp giáo viên và học sinh, kịp thời động viên và rút
kinh nghiệm cho việc dạy và học, nền nếp của học sinh.
Giáo viên đã chủ động tích cực hơn trong việc tự rèn luyện để trau dồi nâng
cao trình độ chuyên môn. Đã biết tự học và tự tích luỹ kinh nghiệm, không ngừng
bổ sung kiến thức, mở rộng tầm nhìn để đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện nay.
Nhà trường đã tạo nên không khí thi đua tích cực và khuyến khích kịp thời
giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt - học tốt.
Đảng uỷ, HĐND, UBND và các đoàn thể chính trị trong xã Quảng Phú đã
liên kết và hỗ trợ cùng nhà trường tăng cường đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo
dục trên địa bàn trường để góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang
thiết bị dạy và học cho nhà trường.
- Nguyên nhân của hạn chế
Với đội ngũ giáo viên, do sự chênh lệch về tuổi tác, về trình độ đào tạo và
sự đa dạng về bằng cấp đã dẫn đến việc quản lý giảng dạy, giáo dục ở trường gặp
một số khó khăn.
Nhận thức về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn ở một số
giáo viên chưa thực sự đúng đắn, nên chưa thực sự phấn khích tham gia chương
trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn.

8


Nhà trường chưa thể hỗ trợ về kinh phí, chưa có cơ chế, chính sách động
viên, khuyến khích để giáo viên tích cực tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng để
nâng cao trình độ.
Trong nhiều năm qua, việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên đã thực hiện theo
tinh thần của các văn bản pháp quy của Bộ, Sở, Phòng giáo dục theo yêu cầu thực
tế đội ngũ của trường, tuy nhiên việc tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên còn
một số tồn tại sau:
+ Chưa phát huy được triệt để công tác tự học, tự bồi dưỡng của đội ngũ
giáo viên trong trường.
+ Sức phấn đấu ở tất cả các giáo viên chưa đồng đều, còn một số giáo viên
vẫn còn trì trệ, chưa năng động.
Việc xây dựng kế hoạch cho chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho đội
ngũ giáo viên đối với Ban giám hiệu nhà trường còn thiếu kế hoạch dài. Kế hoạch
công tác năm học của nhà trường thể hiện khá đầy đủ nội dung các hoạt động giáo
dục, song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa được đề cập và xác
định đúng mức.
Do điều kiện kinh tế còn hạn hẹp nên công tác động viên khen thưởng cho
cán bộ, giáo viên, học sinh, khích lệ các điển hình tiên tiến còn nhiều hạn chế.
2.3. Giải pháp và tổ chức thực hiện.
Trước thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên, là người làm công tác quản lý
tôi rất trăn trở, băn khoăn: Làm thế nào để giáo viên yên tâm với nghề nghiệp, tích
cực trong công tác tự học, tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiệm vụ chung
"Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt". Chúng tôi mạnh
dạn đưa vào thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:
2.3.1. Tăng cường nhận thức, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức,
tác phong lành mạnh cho giáo viên. Làm cho cán bộ, giáo viên trong nhà
trường nhận thức rõ vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong thời kì
công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Chi bộ, ban giám hiệu phải làm tốt công tác tư tưởng thông qua sinh hoạt
chi bộ, học Nghị quyết, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, học tập chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà
nước... tạo nền tảng vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần
trách nhiệm cho giáo viên.
Chi ủy, BGH nhà trường, phải thực sự gương mẫu trong thực hiện nhiệm
vụ; khách quan, công tâm trong phân công nhiệm vụ, đánh giá kết quả hoạt động
của đảng viên, giáo viên và nhân viên. Từ đó xây dựng tập thể thực sự đoàn kết,
thống nhất để thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Công tác động viên tuyên truyền, mạnh dạn đặt niềm tin vào giáo viên để
khơi dậy sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ. Xây dựng
mối đoàn kết gắn bó giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, nêu rõ được trách
nhiệm của mỗi bên để cùng phối hợp giáo dục.
Xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa giáo viên với lãnh đạo Đảng, chính
quyền địa phương, với Ban giám hiệu cũng như các tổ chức đoàn thể, cùng phối

9


hợp làm công tác giáo dục, xã hội hoá giáo dục tốt để giáo dục đào tạo thực sự là
sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.
Luôn coi trọng kết quả chất lượng giáo dục, lấy học sinh làm thước đo cuối
cùng để đánh giá chất lượng và sự cố gắng của đội ngũ giáo viên.
2.3.2. Xây dựng quy chế làm việc khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của các
hoạt động trong nhà trường.
Thực hiện mục tiêu kế hoạch, chỉ đạo các tổ, các cá nhân làm việc theo kế
hoạch, tất cả công việc phải được kế hoạch hoá, cụ thể hóa, tiêu chuẩn hoá. Cụ
thể:
+ Quy định về trực lãnh đạo, trực tuần của giáo viên.
+ Quy định về hồ sơ giáo viên.
+ Quy định về soạn bài, chấm bài
+ Quy định về lịch hội họp, chế độ thông tin báo cáo.
Thông qua quy chế trên để cán bộ giáo viên có lề lối làm việc khoa học, từ
đó siết chặt được kỷ cương, nề nếp trong nhà trường.
2.3.3. Xây dựng củng cố hoạt động của tổ chuyên môn.
Cần phải xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác quản lý, nó
có vai trò rất lớn trong công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên và chất
lượng giáo dục. Hoạt động hiệu quả của mỗi giáo viên sẽ tạo ra điều kiện tốt nhất
để mỗi giáo viên tự học hỏi lẫn nhau về kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ sư
phạm, từ đó nâng cao trình độ năng lực của mình. Với vai trò như vậy đòi hỏi tổ
chuyên môn phải được tổ chức hợp lý và hoạt động có nề nếp và khoa học.
Phải có nội dung sinh hoạt cụ thể bằng kế hoạch hàng tháng, hàng kỳ, cả
năm học. Nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn phải có đủ các nội dung như:
+ Đánh giá kết quả công tác tuần trước
+ Triển khai công tác tuần tới
+ Thảo luận, thống nhất chương trình, đưa ra nội dung khó, hướng dẫn giải.
Bên cạnh đó cần có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy chế
chuyên môn, quy định của nhà trường, có kế hoạch dạy bài khó hoặc dạy rút kinh
nghiệm theo chuyên đề, phân công người dạy cụ thể. Phân công cụ thể người giúp
đỡ những giáo viên giáo viên còn yếu về từng mặt.
2.3.4. Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là một việc không thể thiếu của giáo
viên trong suốt quá trình giảng dạy. Mỗi giáo viên cần có một trình độ chuyên
môn vững chắc, sâu rộng về bộ môn của mình. Vì vậy trong quá trình giảng dạy
giáo viên cần được bồi dưỡng những kiến thức cập nhật, nâng cao của bộ môn
khoa học mà mình dạy. Trên cơ sở những kiến thức chuyên môn vững chắc, giáo
viên mới thể hiện kỹ năng sư phạm nhuần nhuyễn. Có nghĩa là người giáo viên có
một trình độ chuyên môn vững chắc, kiến thức sâu sắc và toàn diện là cơ sở cho
việc cải tiến các phương pháp dạy học và hoàn thiện nghệ thuật sư phạm của
mình.
Việc bồi dưỡng giáo viên để hoàn thiện kỹ năng sư phạm là việc làm hết
sức cần thiết đối với các nhà trường. Trong quá trình bồi dưỡng đội ngũ chúng tôi

10


sẽ chọn hình thức bồi dưỡng tại chỗ và cử giáo viên đi học có hệ thống để nâng
cao trình độ một cách cơ bản (tại chức, chuyên đề...)
2.3.5. Tổ chức Hội thảo theo chuyên đề, thao giảng bồi dưỡng giáo viên giỏi
Đây là một việc làm hết sức cần thiết trong việc nâng cao chất lượng đội
ngũ của nhà trường vì có thầy giỏi mới có trò giỏi. Hoạt động này được tiến hành
thường xuyên liên tục qua từng tháng, từng đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn
trong năm học. Qua thao giảng đã chọn được những hạt giống của từng bộ môn
đồng thời qua đó chúng tôi đã nắm được trình độ chuyên môn, kỹ năng tổ chức
dạy học của đội ngũ giáo viên từ đó kịp thời có biện pháp điều chỉnh hợp lý. Thao
giảng cũng là dịp để anh em giáo viên có điều kiện trao đổi, học tập, rút kinh
nghiệm lẫn nhau từ đó phát huy những mặt mạnh, khắc phục mặt còn yếu kém
của bản thân. Năm học 2017-2018, nhà trường có 01 GVG cấp Thị( Bậc TH)
2.3.6. Đẩy mạnh công tác viết SKKN; tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết
bị dạy học hiện đại, phát động tự làm đồ dùng dạy học.
Đây là việc làm không thể thiếu trong mỗi năm học của nhà trường, cán bộ
giáo viên trong nhà trường làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng
kiến kinh nghiệm sẽ thúc đẩy nhiệm vụ năm học tốt lên. Trình độ của đội ngũ
cũng được nâng lên một cách cơ bản. Vì vậy nhà trường xây dựng kế hoạch, ngay
từ đầu năm tổ chức cho giáo viên đăng ký tên sáng kiến kinh nghiệm, hết học kỳ I
duyệt bản thảo và đến đầu tháng 3 hàng năm giáo viên hoàn thành sáng kiến kinh
nghiệm. Nhà trường thành lập hội đồng khoa học để chấm sáng kiến kinh nghiệm,
khuyến khích động viên giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học đúc rút sáng
kiến kinh nghiệm trên cơ sở Phòng GD&ĐT Thành phố đã hướng dẫn. Trong năm
học 2017 -2018 nhà trường đã có 05 SKKN đạt giải cấp thành phố. 01 SKKN xếp
loại cấp tỉnh.
Ban giám hiệu nhà trường phải có kế hoạch đầu tư, mua sắm, bổ sung
trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong dạy học hiện đại. Để làm
được điều này cả cán bộ, giáo viên đều phải làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục
để phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương cùng tham gia thực hiện.
2.3.7. Quan tâm tổ chức cho đội ngũ giáo viên thăm quan học hỏi những đơn
vị có thành tích cao trên địa bàn
Trong chỉ đạo nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với công đoàn xây dựng và
thực hiện kế hoạch đã đề ra, chính vì thế trong năm học nhà trường đã tổ chức
cho đội ngũ giáo viên đi thăm quan học hỏi kinh nghiệm. Từ đó động viên
khuyến khích đội ngũ mở rộng tầm nhìn, nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng.
Ngoài việc nâng cao về nhận thức cho đội ngũ giáo viên, trong quá trình thực
hiện nhà trường đã tạo điều kiện về thời gian và vật chất cộng với sự đóng góp
quỹ thăm quan du lịch cho từng đồng chí cho nên chúng tôi đã làm tốt công việc
này tạo sự phấn khởi cho đội ngũ giáo viên giúp họ nâng cao trình độ chuyên môn
yên tâm công tác. Trong những năm tới nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động này
giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.
2.3.8. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra của Ban giám hiệu và
của tổ chuyên môn.

11


Kiểm tra là một trong bốn nội dung, chức năng của người cán bộ quản lý
trong công việc quản lý nhà trường. Kiểm tra là vũ khí, là động lực cho sự phát
triển. Trong nhà trường, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra chính là nhắc
nhở mọi người làm việc đúng, đồng thời phát hiện kịp thời những mặt tốt để phát
huy, tìm ra những mặt hạn chế để khắc phục. Thói quen nghiêm túc, làm việc có
kế hoạch khoa học trong công việc không phải tự nhiên ai cũng có mà hầu hết
được hình thành và phát triển trong suốt cả quá trình công tác mà lúc đầu thường
là chưa tự giác. Làm tốt công việc này chúng ta đã và đang làm cho giáo viên
chuyển đổi từ lượng sang chất, làm tốt công tác kiểm tra theo đúng nguyên tắc,
thiết thực sẽ tạo nên hiệu quả đích thực, giúp mỗi người ngày càng tự giác và
nghiêm túc hơn.
Cần xác định nội dung kiểm tra phải mang tính chất toàn diện, đó là việc
thực hiện các quy định về chuyên môn như: kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án,
thực hiện chương trình, thực hiện chế độ kiểm tra cho điểm, việc chấm, chữa bài
cho học sinh, việc dự giờ thăm lớp, tự học, công tác chủ nhiệm và một số công
tác khác. Ngoài kiểm tra theo lịch cần chú trọng việc kiểm tra đột xuất, nhất là dự
giờ đột xuất, và việc thực hiện quy chế chuyên môn. 100% giáo viên được dự giờ
đột xuất ít nhất 1 lần trong một học kỳ. Việc dự giờ đột xuất giúp quản lý đánh
giá chất lượng giáo viên một cách chính xác, khách quan hơn.
Trong năm học 100% cán bộ giáo viên được kiểm tra toàn diện và kiểm tra
chuyên đề. Quá trình kiểm tra được thực hiện một cách nghiêm túc theo đúng quy
chế.
Sử dụng kết quả kiểm tra để nhắc nhở, rút kinh nghiệm những giáo viên
thực hiện chưa tốt hoặc có thiếu sót trong quá trình công tác, đồng thời tuyên
dương, khích lệ những cá nhân làm tốt từ đó nhân rộng điển hình. Khi giáo viên
bị nhắc nhở 2 – 3 lần mà vẫn không sửa chữa sẽ bị kiểm điểm. Vì việc kiểm tra
được thực hiện thường xuyên từ tổ đến Ban giám hiệu nên không có giáo viên
nào vi phạm quy chế chuyên môn. Trong quá trình kiểm tra chủ yếu phát hiện ra
một số tồn tại của giáo viên để nhắc nhở. Nhờ kiểm tra nhắc nhở mà những thiếu
sót này dần dần được khắc phục.
2.3.9. Bố trí đội ngũ giáo viên theo đúng chuyên môn đào tạo
Hiện nay về số lượng giáo viên của nhà trường chưa đủ về số lượng và cơ
cấu bộ môn, nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục toàn diện của nhà
trường. Vì thế trong việc bố trí chuyên môn của năm học này chúng tôi cố gắng
phân công tương đối đúng người, đúng việc, đúng năng lực của từng đồng chí.
2.3.10. Đấy mạnh công tác thi đua khen thưởng
Xây dựng bảng điểm thi đua dựa trên tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên
THCS và các qui chế dân chủ trong cơ quan. Bảng điểm được đưa ra công khai và
được hội thảo từng bước ở các tổ chức trong nhà trường.
Các ý kiến được tập hợp về ban thi đua sau đó ban thi đua luận bàn để
thống nhất và thông qua Hội nghị cán bộ công chức vào đầu các năm học.
Trong năm học ban thi đua chỉ đạo các tổ chuyên môn bình xét theo bảng điểm và
xếp loại theo thứ tự trong tổ từ cao đến thấp. Sau đó Ban thi đua họp và xét duyệt

12


theo từng tiêu chuẩn đối với từng cá nhân và đảm bảo vô tư, khách quan, công
bằng thật sự.
Việc đánh giá, xếp loại kể cả giáo viên và học sinh phải hết sức khách
quan, toàn diện, phải nhìn nhận mọi vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau,
đánh giá phải mang tính tiến bộ, thúc đẩy phát triển chứ không nên đánh giá để
làm thui chột ý chí phấn đấu của giáo viên trong qua trình công tác. công tác động
viên tuyên truyền, mạnh dạn đặt niềm tin vào giáo viên để khơi dậy sự năng động
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ. Xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa
giáo viên và phụ huynh học sinh, nêu rõ được trách nhiệm của mỗi bên để cùng
phối hợp giáo dục.
2.4. Kết quả đạt được.
Nhờ sự nỗ lực của bản thân trong công tác xây dựng đội ngũ trong nhà
trường đã đẩy mạnh chất lượng giáo dục và tạo được niềm tin trong phụ huynh và
các bạn đồng nghiệp. Với những biện pháp nêu trên đạt kết quả như sau:
Với giáo viên có năng lực chuyên môn đồng đều, 100% giáo viên có khả
năng vận dụng sáng tạo hiệu quả các hoạt động theo chương trình đổi mới và ứng
dựng tốt CNTT vào trong giảng dạy, qua CNTT đã nâng cao trình độ kiến thức và
năng lực chuyên môn của giáo viên:
- 100% giáo viên soạn bài vi tính và dạy giáo án điện tử đồng thời biết sử
dụng các phần mềm khác …
- 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và 86,9% trên chuẩn. Năm học 20172018 với biện pháp xây dựng để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cùng
với sự đồng thuận thống nhất cao của giáo viên nên đã đạt 15 giáo viên giỏi cấp
trường, có 01 học sinh đậu chuyên toán Lam Sơn, 01 là thủ khoa trường Chu Văn
An.
Sự chuyển biến về năng lực chuyên môn của giáo viên đã dẫn đến sự
chuyển biến về chất lượng giáo dục trong nhà trường, có tác động đến công tác xã
hội giáo dục .
- Đánh giá chất lượng chuẩn giáo viên THCS có 95% giáo viên đạt từ khá,
xuất sắc trở lên về chuẩn đạo đức nhà giáo. CBGVNV đều phát huy tốt vai trò
gương mẫu thực hiện tốt các nghĩa vụ tại địa phương nơi cư trú. Đánh giá công
chức hàng năm đối với CBGVNV có 70% đạt loại xuất sắc
Qua kết quả trên cho thấy nhờ sự xây dựng những biện pháp bồi dưỡng
đảm bảo, phù hợp với đặc điểm và tình hình của trường nên trong năm học này
từng giáo viên có nhiều đầu tư sáng tạo đã dẫn đến kết quả kiểm tra đạt tỷ lệ tốt
khá có phần tăng hơn, không còn giáo viên đạt yêu cầu.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.
3.1. Kết luận.
Dạy học là nghề cao quý và có những yêu cầu riêng, đòi hỏi mỗi người khi
tham gia đều phải có những xác định cụ thể về sự mẫu mực "mô phạm", sự cống
hiến và cần có sự nỗ lực, tận tụy, thậm chí hy sinh không mệt mỏi vì lợi ích công
13


việc, cũng như vì thành tựu của đối tượng phục vụ thay vì những lợi ích vị kỷ về
vật chất. Ðể có thể đáp ứng yêu cầu "hành nghề sư phạm", trước hết cần phải có
đạo đức nghề nghiệp tức là có tình yêu với nghề giáo, tâm huyết và sẵn sàng cống
hiến cho sự nghiệp giáo dục; có tình yêu với học trò và sự xả thân "tất cả vì học
sinh thân yêu". Sau nữa là luôn tự hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ sư phạm và các năng lực theo những yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp để
có thể đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
Có thể khẳng định muốn xây dựng một nhà trường tiên tiến, tiến tới đạt
chuẩn Quốc gia về chất lượng giáo dục thì phải xây dựng và bồi dưỡng một đội
ngũ giáo viên vững mạnh. Hay nói cách khác, có tập thể sư phạm tốt thì có trường
học tốt. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một biện pháp quản lý đặc biệt
quan trọng. Một việc làm đầy khó khăn, đòi hỏi sự tế nhị, khéo léo, nghệ thuật
trong quản lý. Muốn bồi dưỡng được tập thể sư phạm tốt phải giúp mỗi cán bộ
giáo viên quán triệt nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tư tưởng đặc biệt công tác
chuyên môn, tổ chức cho giáo viên tham gia tốt các hoạt động bồi dưỡng để nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó xây dựng đội ngũ giáo viên vững
mạnh nhiệt tình có trách nhiệm, có năng lực chuyên môn vững vàng. Muốn đạt
được điều đó phải từ sự phân công sử dụng đội ngũ giáo viên hợp lý, biết bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên một cách thường xuyên liên tục và khoa học, xây dựng
được mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa các tổ chức trong nhà trường. Hiện nay đối
với trường THCS Quảng Phú đã có những khởi sắc về chất lượng giáo dục song
so với các trường trung tâm Thành phố thì còn phải cố gắng nhiều. Chính vì vậy
công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ (đặc biệt bồi dưỡng nâng cao
chất lượng chuyên môn) ở trường THCS Quảng Phú nói riêng và đội ngũ giáo
viên nói chung càng trở nên quan trọng và cấp thiết.
Những giải pháp tôi đưa ra để thực hiện tuy không xa lạ với lý luận và thực
tiễn quản lý, nhưng việc cụ thể hoá các giải pháp, phân tích sâu từng vai trò tác
dụng, đặc điểm của từng giải pháp sẽ giúp ích ít nhiều trong công tác nghiên cứu
xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ giáo viên THCS trong giai đoạn hiện nay.
Hiệu quả từ các giải pháp trên, nhà trường chúng tôi đã thu được một số
thành tích đáng kể (như đã nêu) đóng góp một phần bé nhỏ cho sự phát triển của
sự nghiệp giáo dục của xã Quảng Phú. Tuy nhiên, đây là những giải pháp cá nhân
hình thành dựa trên suy nghĩ tìm hướng phát triển nên chắc chắn sẽ chưa đầy đủ,
tôi rất mong nhận được sự góp ý và bổ sung của đồng nghiệp, các cấp lãnh đạo
trong ngành để tôi có thể hoàn thiện và xây dựng thành chương trình cụ thể trong
quá trình chỉ đạo phong trào toàn diện áp dụng trong những năm học kế tiếp.
3.2. Kiến nghị.
Để chất lượng đội ngũ được nâng cao một cách thực sự và duy trì thường
xuyên, để những biện pháp trên được thực thi và áp dụng cụ thể tôi xin đề xuất
một số vấn đề sau:
3.2.1. Đối với Phòng giáo dục và Đào tạo Thành phố
- Cần tăng cường mở các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn
nghiệp vụ.
14


3.2.2. Đối với chính quyền địa phương
- Quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi trong
việc thu hút, tập trung học sinh trên địa bàn.
- Cần có chế độ đãi ngộ kịp thời cho giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các
cấp, giáo viên có học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh trong những năm học tiếp
theo.
TP Thanh Hóa, ngày 10 tháng 3 năm 2019
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết.
Không sao chép của người khác

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×