Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non

1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài:
Sự nghiệp giáo dục có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đất
nước về trước mắt cũng như lâu dài. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX của
Đảng đã nhấn mạnh: “Phát triển Giáo dục - Đào tạo là một trong những động
lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để
phát huy nguồn nhân lực, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội và tăng trưởng
kinh tế bền vững”. [1]
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân
là nền tảng của ngành Giáo dục & Đào tạo; Giáo dục mầm non luôn hướng tới
mục tiêu giáo dục toàn diện, chính vì vậy vấn đề giáo dục với chất lượng cao sẽ
rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Giáo dục mầm non có nhiệm vụ chăm sóc
và giáo dục các cháu nhằm hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân
cách con người mới, làm cho trẻ phát triển toàn diện, hài hoà, cân đối tạo điều
kiện tốt cho những bước phát triển sau này. Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Giáo
dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”.
Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt sẽ
có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo, chất lượng
giáo dục mầm non quyết định tới sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện
cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, trí tuệ và thẩm mỹ. Có thể nói nhân cách
con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của trẻ

Trường Mầm non. Với nhiệm là người cán bộ quản lý phụ trách ngành học mầm
non, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc,
giáo dục trẻ để trẻ phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Đây là nhiệm vụ
quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao; cần phải chú trọng
công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn, giáo viên
để họ duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường; phải làm
tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm đáp ứng
với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay.
Là phó hiệu trưởng nhà trường được phân công phụ trách công tác chuyên
môn, tôi luôn suy nghĩ trăn trở và tìm cách để chỉ đạo giáo viên thực hiện công
tác chuyên môn cho trẻ ở tất cả các độ tuổi làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm
trong năm học này. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Một số biện
pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Mầm non” làm đề tài
sáng kiến kinh nghiệm trong năm học này.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
- Nghiên cứu đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
cho trẻ ở trường mầm non Quảng Giao và chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học
trường tiểu học và sự phát triển sau này của trẻ.
- Đề xuất một số biện pháp pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt các hoạt động
cho trẻ ở trường mầm non Quảng Giao- Huyện Quảng Xương- Tỉnh Thanh Hóa.

1


- Chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện cho trẻ mầm non nhằm giúp giáo
viên nắm vững về chuyên môn. Từ đó thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc giáo
dục trẻ trong nhà trường.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
Toàn thể học sinh trong trường mầm non Quảng Giao gồm 9 lớp mẫu giáo, 2
lớp nhà trẻ , phụ huynh học sinh và tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Khi nghiên cứu đề tài này tôi đã sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp điều tra thực tế, thu thập thông tin.
- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu các tài liệu, Mạng intenet , sách,
báo, tạp chí giáo dục mầm non có liên quan đến đề tài.
- Phương pháp quan sát: Quan sát các hoạt động của cô và trẻ trong trường
mầm non để đánh giá nhận xét về việc giáo viên tổ chức hoạt động ngoài trời
cho trẻ
- Phương pháp đàm thoại: Đàm thoại với phụ huynh, giáo viên và trẻ để tìm
hiểu các phương pháp và nội dung của hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non ở
trường và gia đình.
- Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm: Nghiên cứu các biện
pháp chỉ đạo về tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non để tìm ra các giải
pháp hoàn hảo nhất, bổ ích cho thực tiễn.
2. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm.
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Đất nước đang trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, xã hội có nhiều biến đổi
trên mọi phương diện, đáng kể nhất là viêc đổi mới giáo dục ở tất cả các bậc
học. Chính vì vậy vấn đề giáo dục với chất lượng cao sẽ rất cần thiết cho sự phát
triển của trẻ đặc biệt là độ tuổi mầm non. Giáo dục mầm non có nhiệm vụ chăm
sóc và giáo dục các cháu nhằm hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân
cách con người mới, làm cho trẻ phát triển toàn diện, hài hoà, cân đối tạo điều
kiện tốt cho những bước phát triển sau này; “Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn,
ngủ biết học hành là ngoan” [2] trẻ mầm non được ví như một tờ giấy trắng
nếu là viết lên đó nhữn lời hay ý đẹp thì trẻ sẽ học cách làm người, còn nếu ta
viết lên đó những dòng chữ nghệch ngoạc, những điều không hay thì trẻ sẽ học
những cái xấu. Trẻ em dưới 6 tuổi có quyền được đến trường mầm non, được
tiếp xúc với cô giáo, với bạn bè. Nơi đây trẻ được chăm sóc yêu thương, được
khám phá, trải nghiệm thẻ hiện sự sáng tạo của mình . Điều đó hoàn toàn phụ
thuộc vào cán bộ giáo viên mầm non.Trách nhiệm này đặt trên vai ngành Giáo
dục, đòi hỏi ngành phải có đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên giỏi, vì
đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng chăm
sóc, giáo dục trẻ ở các trường Mầm non. Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo
dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất chính trị, trình độ
năng lực, có lương tâm nghề nghiệp và nhân cách nhà giáo, có lòng nhân ái tận
tuỵ, thương yêu trẻ hết mình, tất cả những điều đó được thể hiện ở tinh thần tự
học, tự bồi dưỡng để cải tiến nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ của
mỗi giáo viên. Làm sao để thúc đẩy bản thân mỗi giáo viên trong bậc học đều
2


phải suy nghĩ làm thế nào để đưa trường mình trở thành một đơn vị tốt, có chất
lượng cao. Trong chiến lược giáo dục mầm non đến năm 2020, Vụ giáo dục
mầm non đã nêu “Giáo viên là yếu tố quyết định để thực hiện về thắng lợi mục
tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ để đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước” [3]
Trường mầm non là ngôi nhà thứ hai của trẻ cho nên việc nâng cao chất
lượng chăm sóc giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu của nhà trường, muốn làm được
điều đó người quản lý chuyên môn phải đầu tư cho việc thực hiện nhiệm vụ năm
học, chỉ đạo chuyên môn một cách sâu sát. Nhiệm vụ chuyên môn đi kèm với
công tác kiểm tra, đánh giá sự phát triển về giáo dục của trẻ, phương pháp giảng
dạy của giáo viên. Xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, phát huy tinh
thần tự học, tự bồi dưỡng; Nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo
dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với
yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì
thế việc nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non là biện pháp duy
nhất để duy trì và phát triển ngành học.
2. Thực trạng.
Trường mầm non Quảng Giao được thành lập và đi vào hoạt động từ năm
1982. Qua 37 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp tích
cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Từ năm học 2013 đến nay
nhà trường liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao
động xuất sắc” và được các cấp, các ngành tặng giấy khen.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất
chính trị vững vàng, nhiệt tình có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được
giao và luôn năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc
giáo dục trẻ.
Trẻ đến trường ngoan ngoãn, lễ phép, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp,
tích cực tham gia vào hoạt động.
2.2.1.Thuận lợi:
Nhà trường được xây dựng kiên cố với 12 phòng học có đầy đủ công
trình vệ sinh đạt yêu cầu, đầy đủ các phòng chức năng, có hàng rào bao quanh,
sân bê tông và đồ chơi ngoài trời. Trường có khuôn viên cây xanh, cây cảnh,
bồn hoa, thảm cỏ,có vườn cổ tích, góc phát triển vận động… tạo môi trường
Xanh - Sạch - Đẹp cho trẻ hoạt động. Trong các lớp học có tương đối đầy đủ
đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và
giáo dục trẻ .
Trường mầm non Quảng Giao được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các
cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, Phòng giáo dục & Đào tạo Huyện
Quảng Xương và sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh học sinh.
Trường tập trung tại một điểm, các nhóm lớp được phân theo đúng độ
tuổi, trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp 100%.
100% CBGV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Giáo viên nhiệt tình, yêu
nghề, yêu trẻ có ý thức tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt.
3


Năm
học
2018
2019
Năm
học

Trường tuy chưa đạt chuẩn quốc gia nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục
vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tương đối đầy đủ
2.2.2. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi đó nhà trường vẫn còn có những khó khăn sau :
Nhận thức của một số phụ huynh về bậc học mầm non còn hạn chế cho nên
việc chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường cho trẻ chưa được quan tâm .
Một số trẻ nhút nhát nên không tự tin khi tham gia vào các hoạt động ,một
số trẻ lại quá hiếu động nên khi hoạt động chưa chú ý vào sự hướng dẫn của
cô.
Một số giáo viên mới vào nghành chưa thực sự say sưa với nghề, chưa tiếp
cận kịp với chương trình giáo dục mầm non mới. Tỷ lệ giáo viên biết soạn giáo
án điện tử hoặc khai thác dữ liệu nguồn để xây dựng giáo án còn rất khiêm tốn
Là người cán bộ quản lý tôi nhận thấy nguyên nhân dẫn đến chất lượng
giáo dục cho trẻ trong trường mầm non chưa cao là do năng lực của một số giáo
viên chưa thực sự tốt, thiết bị đồ dùng phục vụ cho hoạt động này chưa đa dạng
phong phú, phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm đến giáo dục mầm non.
Đây là những vấn đề vướng mắc chung của nhà trường, cần đòi hỏi người cán
bộ quản lý phải làm gì để nhà trường đạt chất lượng cao hơn, để đáp ứng lòng
mong mỏi của phụ huynh học sinh và của ngành học. Qua việc khảo sát đầu năm
học cho thấy :
*Về giáo viên:
Tổng
Xây dựng kế hoạch
Tổ chức thực hiện
Hồ sơ số sách
số GV
23

T
GV

%

12

52

K
GV

%

6

27

ĐYC

%

GV
5

21

T
GV

%

15

65

K
GV

%

7

30

ĐYC

%

T

%

G
V

GV
1

5

13

57

K
GV

%

10

43

ĐYC

%

GV
0

• Về học sinh :
Tôn
g số
HS

2018
395
2019

PTTC
Đ
SC

% CĐ

295

75

SC
100

PTNT

PTNN

% Đ
SC

% CĐ % Đ
SC
SC

% CĐ % Đ
SC
SC

%

25

63

70

79

250

145

37

276

128

PTTC-XH

30

313


SC

82

PTTM
% Đ
SC

%

21

77

305%

SC

Chính vì vậy mà tôi đã suy nghĩ và tìm ra các biện pháp chỉ đạo nâng cao
chất lượng giáp dục trong nhà trường.
2. 3. Một số biện pháp.
2.3.1. Xây dựng kế hoạch chuyên môn:
Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm học của ngành và hướng dẫn nhiệm vụ
năm học của nhà trường từ đó tôi xây dựng kế hoạch năm học; kế hoạch tháng;
kế hoạch tuần; xây dựng chế độ sinh hoạt hàng ngày; xây dựng kế hoạch chuyên
môn cụ thể của chương trình giảng dạy cho các khối lớp phù hợp, sát với tình
hình của trường, của địa phương. Chỉ đạo giáo viên các khối xay dựng mạng nội
dung, mạng hoạt động chung cho cả khối phải đảm bảo về nội dung kiến thức và
phải phù hợp với điều kiện thực tế của lớp và học sinh, giáo viên các lớp xây
dựng kế hoạch hoạt động tuần tôi chỉ đạo phải lồng ghép nội dung giáo dục kỹ
4

90

23


năng sống vào để dạy trẻ. Hàng tháng, hàng tuần giáo viên phải lên kế hoạch
giảng dạy cho lớp mình phụ trách và được Ban giám hiệu phê duyệt mới đưa
vào thực hiện. Qua đó Ban giám hiệu có cơ sở để theo dõi, kiểm tra và có biện
pháp
chỉ
đạo
kịp
thời

đưa
ra
chỉ
tiêu
cho các lớp.
Chất lượng giáo dục gắn với chỉ tiêu thi đua của lớp, của cá nhân vào
cuối năm. Với biện pháp này giáo viên trăn trở, tìm tòi những đề tài hay phù
hợp với lớp mình phụ trách để đưa vào dạy trẻ và phải tìm ra nhiều biện pháp
trong việc giáo dục trẻ.
2.3.2. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên:
* Chỉ đạo giáo viên thực hiện chương trình: Để việc thực hiện chương
trình giáo dục có hiệu quả không bị gián đoạn trước hết phải ổn định nhân sự.
Tôi đã cùng với đồng chí hiệu trưởng phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với
trình độ, năng lực của từng người. Và ngay từ đầu năm học tôi đã lê kế hoạch
chỉ đạo chuyên môn cụ thể cho năm, tháng, tuần. Sauk hi lên kế hoạch xong tôi
đã tổ chức họp chuyên môn trong nhà trường, có góp ý bổ sung vào kế hoạch,
thống nhất chương trình giảng dạy. Đã chỉ đạo 100% nhóm lớp thực hiện
nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non.
Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức như: Thông
qua các buổi chuyên đề, thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn , xây dựng các tiết
học mẫu cho giáo viên dự và rút kinh nghiệm. Xây dựng giáo viên điểm và lớp
điểm, phần cho lớp Hoa Hồng 1 (5-6 tuổi) do cô Nguyễn Thị Hiền phụ trách cho
toàn trường học tập, qua thao giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
Động viên giáo viên nghiên cứu tham khảo tài liệu, xây dựng kế hoạch kiểm
tra. Ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu đã dự tất cả các hoạt động ở các khối
lớp. Thông qua các hoạt động của giáo viên, tôi đã phân loại giáo viên theo
năng lực, từ đó mà có biện pháp bồi dưỡng cho phù hợp. Đối với những giáo
viên khá giỏi thì bồi dưỡng cách hướng dẫn trẻ tổ chức hoạt động, cách cho trẻ
được trãi nghiệm, cách lôi cuốn trẻ, tạo tình huống hấp dẫn để trẻ bước vào các
hoạt hộng một cách thoải mái... Còn đối với những giáo viên yếu hơn thì bồi
dưỡng để nắm phương pháp, bồi dưỡng cách hướng dẫn từng kỹ năng cho trẻ
hoạt động, cách phân bố thời gian cho từng hoạt động… Việc bồi dưỡng chuyên
môn này chủ yếu là thông qua việc xây dựng giáo án, góp ý giờ dạy. Từng chủ
điểm tôi đã chỉ đạo dự giờ ở các lớp, để giáo viên thường xuyên được dự giờ.
Sau mỗi buổi dự giờ cho giáo viên nhận xét đánh giá hoạt động của đồng chí
mình. Như vậy qua giờ dạy và nhận xét, giáo viên đã rút được kinh nghiệm cho
bản thân rất nhiều. Vì vậy mà qua các giờ dự cuối năm tôi đã nhận thấy giáo
viên tự tin, giờ dạy đạt chất lượng hơn và trẻ cũng hưng phấn khi tham gia các
hoạt động trong ngày. Đồng thời tôi cũng đã chỉ đạo giáo viên áp dụng các sáng
kiến kinh nghiệm đã được xếp loại các cấp từ các năm học trước vào các hoạt
động hàng ngày, đây cũng là cơ sở chính để thúc đẩy chuyên môn của trường
chúng tôi ngày một tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng
các hoạt động trong nhà trường.
5


Thông qua các hình thức bồi dưỡng trên để giúp cho giáo viên nhận thức
đúng đắn về yêu cầu, nội dung và hình thức cũng như phương pháp tổ chức các
hoạt động cho trẻ để đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình giảng dạy trẻ…
* Chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp dạy trẻ, phải luôn lấy trẻ làm
trung tâm để luôn phát huy được mọi khả năng của trẻ, tổ chức hướng dẫn trẻ
học tập tự phát hiện khả năng của mình và luôn có niềm tin trong lao động,
trong học tập. Khi tổ chức tiết dạy giáo viên phải nghiên cứu kỹ bài dạy, phải
luôn dựa vào sự hiểu biết, nhu cầu, hứng thú của trẻ. Hình thức tiết dạy phải đa
dạng, phong phú và phải đạt hiệu quả cao. Đối với trẻ thì phải khuyến khích trẻ
chủ động tham gia vào các hoạt động, tự tin, gần gũi với cô, trẻ tích cực hoạt
động luôn tìm tòi khám phá và được trải nghiệm.
3.2.3.Bồi dưỡng thông qua nâng cao chất lượng hoạt động của tổ
chuyên môn:
Ngay từ đầu năm học nhà trường đã thành lập tổ chuyên môn: Tổ mẫu
giáo và tổ nhà trẻ. Tổ mẫu giáo giao cho đồng chí tổ trưởng chuyên môn chịu
trách nhiệm về chuyên môn; tổ nhà trẻ giao cho đồng chí tổ phó chuyên môn
phụ trách. Chỉ đạo các tổ phải thường xuyên sinh hoạt chuyên môn, mỗi tuần 1
lần sinh hoạt tổ nhằm đánh giá cụ thể từng thành viên trong tổ và bàn về các vấn
đề còn vướng mắc trong tổ, khối mình, thảo luận tìm ra các đề tài hay các biện
pháp hay để áp dụng vào dạy trẻ. Ví dụ tổ chức cho giáo viên làm đồ dùng đồ
chơi, tập hát những bài hát mới, thống nhất về nội dung, đề tài dạy trong chủ
đề…Mặt khác tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ với nhiều hình thức
khác nhau như mở lớp chuyên đề, thao giảng giáo viên giỏi cấp trường, khi thực
hiện cần chuẩn bị tốt về nội dung, phương pháp mang tính xác thực và đổi mới.
Ngoài việc sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ còn tổ chức sinh hoạt
chuyên môn theo nhu cầu của giáo viên. Để có cơ sở tổng kết, đánh giá, rút kinh
nghiệm, có các hình thức như động viên, khen thưởng kịp thời những giáo viên
có kết quả tốt trong công tác bồi dưỡng chuyên môn.
Tổ chức cho giáo viên bình bầu thi đua hàng tháng và gửi kết quả về nhà
trường. Để các tổ bình bầu được sát thực tôi đã gửi kết quả kiểm tra chuyên môn
như dự giờ thăm lớp, trang trí lớp, thực hiện quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ
sách…về các tổ các tổ dựa vào đó và kết quả kiểm tra của tổ mình để bình bầu
kết quả sát thực nhất.
3.2.4. Bồi dưỡng thông qua tổ chức hội thi:
Việc tổ chức hội thi cho giáo viên là một hình thức có tác dụng rất lớn cho
việc nâng cao năng lực chuyên môn, ngiệp vụ sư phạm. Thông qua việc tổ chức
các hội thi giáo viên đươc thể hiện mình trước tập thể, được va chạm, được học
hỏi nhiều điều bổ ích. Qua mỗi hội thi thành lập ban đánh giá rất công bằng,
khách quan với từng nhóm lớp. Từ đó đã tạo được động lực kích cầu cho chị em
cố gắng hơn để bằng chị bằng em trong nhà trường.
Trong mỗi năm học tôi xây dựng kế hạch tổ chức 3- 4 hội thi lấy thành
tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như ngày 20/10 tổ chức hội thi trang
trí lớp, làm đồ dùng đồ chơi lấy thành tích chào mừng ngày thành lập Hội liên
hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 kết quả 1 lớp đạt giải Nhất, 2 lớp giải 2; 3 lớp đạt
6


giả ba; 5 lớp giải khuyến khích. Thi làm đồ dùng đồ chơi góp phần nâng hiệu
quả của tiết dạy và hoạt động vui chơi của trẻ, khi giáo viên thi làm đồ chơi tôi
đã chỉ đạo giáo viên làm những đồ chơi phải có giá trị sử dụng, phù hợp với trẻ
và với thực tế của lớp, đảm bảo tính thẩm mĩ và an toàn khi sử dụng. Trong khi
đi chấm giáo viên phải thuyết trình được các loại đồ chơi mà mình làm ra…

Hình ảnh thi làm đồ dùng đồ chơi
Ngày 20/11 thi giáo viên giỏi cấp trường kết quả giờ giỏi 7/23; khá 10/23;
TB là 5/23; Chưa đạt là 1/23. Thông qua hội thi giáo viên giỏi cấp trường nhiều
đồng chí giáo viên đã rất cổ gắng trong giờ dạy, đã vận dụng được phương pháp
đổi mới vào dạy trẻ như gời đồng chí Hiền, đồng chí Huệ…Qua đây những đồng
chí có năng lực càng được thể hiện mình, những đồng chí yếu về chuyên môn
cũng được học hỏi nhiều…
Ngày 8/3 tổ chức thi văn nghệ: Chỉ đạo mỗi lớp tham gia 2 tiết mục văn
nghệ. Nhà trường cũng thành lập ban giám khảo để chấm hội thi.
Đặc biệt trong năm học nhà trường đã tổ chức thành công hội thi “Bé
khỏe bé tài năng cấp trường” có 9 lớp mẫu giáo tham gia. Qua hội thi này trẻ
được trải nghiệm, được thể hiện mình trên sân khấu, đặc biệt là các bé 3 tuổi
được tham gia để làm tiền đề cho những năm tiếp theo…
Thông qua các hội thi cô và trò đều được thể hiện mình và đã thu hút
được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, của các bậc phụ huynh học sinh.
2.3.5. Chỉ đạo giáo viên tạo môi trường cho trẻ hoạt động.
Hưởng ứng phòng trào « Trường khang trang, lớp sạch đẹp học sinh tích
cực » do ngành phát động. Ngay từ đầu năm học nhà trường cũng đã phát động
giáo viên xây dựng môi trường bên trong và ngoài lớp học cho trẻ hoạt động
Môi trường cho trẻ hoạt động là nơi có nguồn thông tin phong phú,
khuyến khích tính độc lập và hoạt động tích cực của trẻ. Môi trường chơi hợp lý
có ảnh hưởng rất quan trọng việc tổ chức các hoạt động cho trẻ. Vì vậy biện
pháp tạo môi trường hợp lý sẽ giúp trẻ tìm tòi, khám phá và phát hiện những
điều mới lạ, hấp dẫn, các kiến thức, kỹ năng của trẻ sẽ được củng cố và bổ
sung.Tạo môi trường phù hợp, đa dạng, phong phú sẽ gây hứng thú cho trẻ và
bản thân giáo viên, góp phần hình thành nâng cao mối quan hệ thân thiện, tự tin
giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ.
Môi trường hoạt động ngoài lớp học rất quan trọng đối với sự phát triển
của trẻ. Nhưng môi trường hoạt động của trẻ mẫu giáo cần phải phù hợp với 9
chủ đề lớn, nhà trẻ 10 chủ đề xuyên suốt 1 năm học.
Hình ảnh vườn thiên của bé
Hình ảnh khu vườn cổ tích
7


Trẻ chơi ở góc phát triển vận động
Môi trường trong lớp học phải sắp xếp đồ dùng đồ chơi ngăn nắp, đảm
bảo tính thẩm mĩ. Các góc trong lớp bố trí hợp lý
2.3.6. Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc các hoạt động hàng ngày
của trẻ:
Bởi vậy tích cực hướng dẫn việc tổ chức dạy học có nề nếp là việc làm
thường xuyên trong nhà trường.
Mỗi giáo viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ, tổ chức đầy đủ
các hoạt động trong ngày như: Thể dục sáng; Hoạt động chung; hoạt động góc;
hoạt động ngoài trời; hoạt động chiều. Giáo án soạn đầy đủ, đúng nội dung, yêu
cầu về kiến thức, kỹ năng phát triển ngôn ngữ, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ cho trẻ.
Biết lựa chọn, vận dụng phương pháp giáo dục tích cực tạo tình huống, cơ hội
nhằm phát huy trí tuệ, tính sáng tạo của trẻ. Tạo môi trường giáo dục phù hợp
với chủ đề, chủ điểm, kích thích trẻ tìm tòi, khám phá, tìm ra cái mới, thể hiện
sự hiểu biết của trẻ trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ đạo nghiêm túc hoạt động
chuyên môn, tổ chức tốt các hội thi.
Trẻ tích cực, hứng thú, tự nguyện tham gia váo các hoạt động giáo dục trẻ tạo ra
sản phẩm, tìm tòi khám phá, giáo viên không làm thay, vẽ thay, viết thay cho trẻ.
Giáo viên hình thành và rèn luyện để cho trẻ có thao tác đúng,thuần thục
một số thói quen về nề nếp học tập.
Giáo viên luôn theo dõi sự phát triển, nhận thức của trẻ trên các lĩnh vực
phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ và phát triển thể
lực. Đánh giá kết quả của trẻ đúng thực chất, khách quan, công bằng, tôn trọng
sản phẩm của trẻ. Vì thế người giáo viên muốn có kết quả thật thì phải biết thực
hiện tốt phương pháp dạy học tích cực, biết tạo mọi cơ hội để ôn luyện thêm
kiến thức cho trẻ vào các thời điểm trong ngày. Bởi trẻ mầm non dễ nhớ, dễ
quên nên hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ. “Học mà chơi, chơi
mà học” là kết quả tốt nhất vì trong quá trình chơi giúp trẻ ôn luyện kiến thức
Vì vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tốt góp một phần vào việc thực
hiện tốt cuộc vận động “Hai không”. Đưa chất lượng giáo dục trẻ ngang tầm với
yêu cầu giáo dục trong thời kỳ đổi mới.
Thông qua các hoạt động trong ngày giáo viên còn lồng ghép rèn các kỹ
năng sống cho trẻ. Ví dụ ở nội dung giáo dục gắn với kỷ năng tự lập cô giáo đã
dạy có kỹ năng tự phục vụ bản thân như biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
và sau khi đi vệ sinh, trẻ biết cùng cô chia cơm, biết cất gối cất sạp ngủ sau khi
ngủ dậy.

Hình ảnh trẻ rửa tay bằng xà phòng

8


Trẻ 3 tuổi cất đồ gối, sạp cùng cô
Ngoài ra giáo viên đã tập cho trẻ biết giúp cô làm những công việc vừa
sức như nhặt lá cây rụng cho sân trường thêm sạch đẹp, trẻ biết lau chùi đồ dùng
đồ chơi, biết làm những công việc đơn giản hàng ngày như biết lau cửa tủ để
dùng cá nhân khi bẩn...
Trẻ 5 tuổi đang lau chùi tủ đựng đồ dùng cá nhân
Trẻ 4 tuổi đang nhặt lá cây rụng
Thông qua các hoạt động trải nghiệm này trẻ có nhiều kỹ năng trong cuộc
sống hàng ngày, biết tự phục vụ bản thân, biết giúp đỡ người lớn làm những
công việc vừa sức…
2.3.7. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giáo viên:
Kiểm tra là một việc làm thường xuyên, kiểm tra bằng nhiều hình thức,
kiểm tra toàn diện, chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất. Kiểm tra
toàn diện được100% giáo viên; Kiểm tra chuyên đề mỗi giáo viên kiểm tra 2
lần/năm.
Việc kiểm tra đột xuất một số nội dung: Kiểm tra việc thực hiện chương
trình, kiểm tra hồ sơ, giáo án, kiểm tra thực hiện chế độ sinh hoạt, kiểm tra việc
đánh giá chất lượng. Kiểm tra kỹ năng của trẻ qua các mục tiêu đánh giá trẻ,
kiểm tra các loại vở: vở tập tô, làm quen với toán, tạo hình, vở tập tô chữ cái…
Qua kiểm tra, đã uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục
trẻ. Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức,
xây dựng kế hoạch bối dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt hơn.
2.3.8. Phối kết hợp với phụ huynh.
Đối với trẻ mầm non, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức
khoa học, chăm sóc, nuôi dạy trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong
nhà trường. Bởi vậy, trường tổ chức phối kết hợp với phụ huynh qua các cuộc
họp phụ huynh toàn trường qua hai lần trong năm; toàn trường xây dựng góc
tuyên truyền qua các góc tuyên truyền những điều cha mẹ cần biết nhằm giúp
cho phụ huynh nắm được một số kiến thức giáo dục, rèn luyện cho trẻ có thói
quen, hành vi văn minh trong giao tiếp, biết yêu thương quý trọng cô giáo, bố
mẹ, người lớn. Có thói quen nề nếp trong học tập, trong các hoạt động, từ đó
chất lượng giáo dục được tăng lên, trẻ năm vững các kiến thức, kỹ năng, trả lời
hồn nhiên, nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin.
Chính vì vậy, bên cạnh việc đầu tư để nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ trên các mặt cơ bản về chuyên môn, năng lực sư phạm,
phẩm chất nghề nghiệp, một điều mà người quản lý nào cũng cần quan tâm sâu
sát, đó chính là công tác tuyên truyền. Đây là là yếu tố cần thiết, là một trong
những vấn đề mà ngành học mầm non nói chung và trường mầm non Quảng
Giao nói riêng quan tâm. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức
khoa học, chăm sóc, nuôi dạy trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong
nhà trường. Bởi vậy, trường tổ chức phối kết hợp với phụ huynh qua các cuộc
9


họp phụ huynh toàn trường qua hai lần trong năm; toàn trường xây dựng góc
tuyên truyền qua các góc tuyên truyền những điều cha mẹ cần biết nhằm giúp
cho phụ huynh nắm được một số kiến thức giáo dục, rèn luyện cho trẻ có thói
quen, hành vi văn minh trong giao tiếp, biết yêu thương quý trọng cô giáo, bố
mẹ, người lớn. Có thói quen nề nếp trong học tập, trong các hoạt động, từ đó
chất lượng giáo dục được tăng lên, trẻ năm vững các kiến thức, kỹ năng, trả lời
hồn nhiên, nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin .
Nhà trường chỉ đạo các nhóm lớp tích cực tuyên truyền tới phụ huynh và
cộng đồng về nội dung chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ; phương pháp nuôi
dạy trẻ theo khoa học; các chính sách của đảng và Nhà nước liên quan đến Giáo
dục mầm non…chỉ đạo giáo viên tuyên truyền bằng cách: Xây dựng kế hoạch
tuyên truyền, viết bài tuyên truyền hàng tháng, tuyên truyền trên thông tin đại
chúng, xây dựng bảng tuyên truyền của nhà trường, xây dựng góc tuyên truyền
của các nhóm lớp, tổ chức tuyên truyền qua buổi họp phụ huynh 2 lần/năm, yêu
cầu giáo viên thường xuyên trao đổi nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ với phụ
huynh trong giờ đón, trả trẻ.
Nội dung tuyên truyền được thay đổi theo từng tháng, từng quý, theo
từng sự việc. Nhờ thực hiện tốt việc tuyên truyền, phối kết hợp mà chất lượng
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường ngày càng được nâng ca
Hằng năm nhà trường chỉ đạo cho giáo viên phối kết hợp với phụ huynh
xây dựng kế hoạch cho trẻ đi thăm quan dã ngoại. Với lớp mẫu giáo Nhỡ có thể
đi thăm cánh đồng lúa, xưởng mộc ở gần trường… qua đó trẻ được biết về một
số công việc trong cuộc sống hàng ngày.

Khối mẫu giáo lớn (5- 6 tuổi) cho trẻ đi thăm quan một số danh lam thắng
cảnh, di tích lịch của địa phương như đình chùa Làng Bùi, thăm quan trường
tiểu học.
Khi đến trường tiểu học trẻ được nghe giới thiệu sơ qua về trường, cho
trẻ làm quen với lớp 1, đồ dùng học tập của học sinh lớp 1…
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,
với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Trong năm học 2018 – 2019 với các biện pháp chỉ đạo, xây dựng kế
hoạch một cách khoa học, đã nâng cao được chất lượng giáo dục trong nhà
trường một cách rõ nét.
*Về phía giáo viên:
Giáo viên trong nhà trường lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ một cách
kịp thời và cụ thể vào các chủ đề dạy trong cả năm học phù hợp độ tuổi và điều
kiện thực tế nhà trường.
Luôn nắm rất chắc nội dung, phương pháp, luôn tự tin và sáng tạo trong
việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tại lớp mình phụ trạch
10


Năm
học
2018
2019

Qua các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất và qua kiểm tra thi đua cuối năm
chất lượng giáo dục tại các lớp nâng lên rõ rệt. Kết quả cụ thể như sau:
Tổng
Xây dựng kế hoạch
Tổ chức thực hiện
Hồ sơ số sách
số GV
23

T
GV

%

18

78

K
GV

%

5

22

ĐYC

%

GV
0

0

T
GV

%

17

74

K
GV

%

3

13

ĐYC

%

T

%

G
V

GV
3

13

17

74

ĐYC

K
GV

%

6

26

%

GV
0

0

*Về phía học sinh:
100% trẻ được giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng tốt.
100% trẻ đều được tham gia tất cả các hoạt động tại các nhóm lớp
100% trẻ được giáo viên và cha mẹ tạo điều kiện, khuyến khích, khơi dậy tính tò
mò, phát triển trí tưởng tượng, năng động, mạnh dạn, tự tin.
100% trẻ được rèn luyện khả năng sẵn sàng học tập và kết quả học tập ở trường
hiệu quả ngày càng cao.
Tỉ lệ chuyên cần của nhà trường đạt 93% trở lên
100% trẻ 3- 5tuổi được phát triển toàn diện về các lĩnh vực. Kết quả cụ thể như
sau:
Năm
học

Tôn
g số
HS

2018
395
2019

PTTC
Đ
SC

% CĐ

375

95

SC
20

PTNT

PTNN

% Đ
SC

% CĐ % Đ
SC
SC

% CĐ % Đ
SC
SC

%

5

96

94

97

379

16

4

373

22

PTTC-XH

6

385


SC

10

PTTM
% Đ
SC

%

3

98

388%

SC

*Về phía nhà trường:
Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi nhà trường ngày
càng được tăng cường, đáp ứng nhu cầu học tập vui chơi, ăn, ngủ tại trường cho
trẻ.
Chất lượng giáo dục trẻ của nhà trường được tăng lên rõ rệt, đạt và vượt
chỉ tiêu kế hoạch giao, tỉ lệ trẻ đạt ở mức Khả, Giỏi tại các lớp tăng lên nhiều so
với năm học trước, trẻ có một số kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục
vụ…Đặc biệt trong năm học vừa qua nhà trường đạt giải Nhì trong hội thi “bé
khỏe bé tài năng” cấp Huyện. Có 1 cháu đạt giải Nhì cấp Tỉnh…
• Về phía phụ huynh:
Nhận thức của phụ huynh về công tác giáo dục mầm non, sự phối hợp
chặt chẽ với nhà trường cùng nuôi dưỡng – Chăm sóc và giáo dục các cháu cũng
như tổ chức hoạt động cho trẻ ngày càng được nâng cao và duy trì thường
xuyên. Phụ huynh rất tin tưởng vào nhà trường sẵn sàng chia sẻ và hợp tác trong
mọi hoạt động của nhà trường.
3. Kết luận, kiến nghị:
3.1. Kết luận:
Để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục cho trẻ trong trường mầm non
nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên
và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non cần làm tốt các vấn
đề sau đây:
11

7

2


Làm tốt công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu
công tác chăm sóc và giáo dục trẻ hiện nay. Mua đầy đủ các tài liệu tuyên
truyền với các bậc phụ huynh về nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ
mầm non.
Bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể đội ngũ
giáo viên bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp. Tạo mọi điều kiện cho
giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn và và các lớp nâng chuẩn để
nâng cao trình độ tay nghề cho toàn thể giáo viên. Chỉ đạo cụ thể việc tổ chức
hoạt động ngoài trời cho học sinh với nội dung, hình thức và phương pháp cụ
thể với từng khối lớp, từng giáo viên và phù hợp điều kiện thực tế nhà trường.
Trong năm học đã tổ chức tốt các hoạt động, các ngày ngãy lễ như : Ngày
hội đến trường, tết trung thu, các hội thi, tết thiếu nhi 1/6. Ban giám hiệu cùng
với giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp chặt chẽ với gia đình cùng thống
nhất chương trình giáo dục cho trẻ phù hợp với lứa tuổi và đặc điểm cá nhân
từng trẻ.
Người cán bộ quản lý phải nắm chắc chuyên môn, chủ động tích cực
trong công tác xây dựng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên những
nội
Xây dựng được tập thể sư phạm thật sự đoàn kết để góp phần thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ năm học và đưa nhà trường từng bước đi lên .
3.2.Kiến nghị:
* Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ
quản lý và giáo viên mầm non về nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ.
Thường xuyên tổ chức các tiết dạy mẫu về các hoạt động trong ngày cho trẻ.
Tham mưu biên chế thêm giáo viên về các trường mầm non còn thiếu giáo
viên trong huyện.
* Đối với nhà trường:
Cần phối hợp chặt chẽ các đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt các
phong trào thi đua và các cuộc vận đông, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Tăng cường bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ cho giáo viên.
Tham mưu với các cấp, các ngành tăng cường đầu tư kinh phí mua sắm cơ
sở vật chất trang thiết bị, đồ dung dạy học và đồ chơi cho trẻ đảm bảo nhu cầu
chăm sóc- nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu giáo
dục trong giai đoạn hiện nay.
* Đối với giáo viên:
Phải luôn yêu nghề, có tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao trong công
việc. Yêu thương trẻ như chính con em ruột thịt của mình, luôn tự học, tự rèn,
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác tuyên truyền kiến
thức nuôi dạy con theo khoa học với các bậc phụ huynh và cộng đồng.
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Quảng Xương, ngày 20 tháng 4 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
12


viết, không sao chép nội dung của người
khác

Đặng Thị Tuyết

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Trích trong Quyết đinh phê duyệt đề án phát triển giáo dục mầm non giai

đoạn 2018-2015, ngày 03/12/2018
13


[2].Trích từ bài thơ “ Trẻ con” trong cuốn Hồ Chí Minh toàn tập ( tập 3), NXB

chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000
[3]. Trích trong chiến lược giáo dục mầm non đến năm 2020

DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
14


Họ và tên tác giả: Đặng Thị Tuyết
Chức vụ và đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng – Trường mầm non Quảng Giao
Kết quả
Cấp đánh giá
đánh giá
Năm học
xếp loại
TT
Tên đề tài SKKN
xếp loại
đánh giá
(Phòng, Sở,
(A, B,
xếp loại
Tỉnh...)
hoặc C)
1. Các biện pháp chỉ đạo nâng cao
Phòng GD &
chất lượng chuyên môn ở trường ĐT Quảng
B
2013-2014
mầm non.
Xương
2.
Một số biện pháp chỉ
Phòng GD &
đạo giáo viên giáo dục kỹ năng
ĐT Quảng
B
2015-2016
sống cho trẻ mầm non.
Xương
3
Một số biện pháp chỉ đạo giáo
Phòng GD &
C
2016-2017
viên tổ chức tột hoạt động bgoaif ĐT Quảng
trời cho trẻ mầm non
Xương
----------------------------------------------------

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×