Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường mầm non quảng phú thành phố thanh hóa

MỤC LỤC
NỘI DUNG
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2.Thực trạng vấn đề trước khi áp dung sáng kiến kinh nghiệm
2.3. Các giải pháp đã sử dụng khi giải quyết vấn đề:
2.3.1. Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, đạo đức, lối sống
cho đội ngũ giáo viên
2.3.2. Tích cực đổi mới công tác quản lý theo tinh thần chỉ đạo của
cấp trên
2.3.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có nề nếp và tác phong
làm việc khoa học
2.3.4. Chăm lo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo
viên
2.3.5. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí
2.3.6. Chăm lo đời sống cho đội ngũ

2.3.7. Phương pháp bồi dưỡng kĩ năng sống cho đội ngũ cán bộ
giáo viên
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
3.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trang
1
1
2
2
2
3
3
4
6
6
7
8
9
12
13
14
15
16
16
17
18

1. MỞ ĐẦU:
1.1. Lý do chọn đề tài:
Một trong những nhiệm vụ của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo trong đó nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng là nhiệm vụ vô
cùng quan trọng. Trước hết chúng ta phải khẳng định giáo viên là yếu tố hàng đầu
1


quyết định chất lượng giáo dục. Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục một cách toàn diện theo hướng chuẩn hóa là nhiệm vụ vừa đáp
ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành
công chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước..
Có thể nói, đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng là
lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực, đội ngũ này giữ
vai trò quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục. Chính vì thế để
tìm ra các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hiện nay là công việc hết sức
quan trọng đối với các nhà trường, đặc biệt là trường mầm non Quảng Phú là
một trường chuẩn Quốc gia mức độ I tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn Quốc
gia mức độ II.
Chính vì vậy mục tiêu của công tác bồi dưỡng là nhằm hoàn thiện quá trình
đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan
điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã
hội. Để có một môi trường giáo dục tốt phải có đội ngũ cán bộ giáo viên mạnh.
Trong những năm gần đây nhà trường cũng đã chú trọng đến công tác bồi dưỡng
chất lượng đội ngũ và cũng đã có những ảnh hưởng tích cực trong việc phát triển
nhà trường. Tuy nhiên do đặc thù của ngành học, số lượng giáo viên biên chế ít,
chủ yếu là giáo viên hợp đồng, chế độ đãi ngộ còn nhiều bất cập, tính ổn định
chưa cao. Vậy thì làm thế nào để có đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, vững
vàng về kiến thức chuyên môn và yên tâm công tác. Đây là những trăn trở của
những người làm công tác quản lí trường mầm non.
Để đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng được nhanh nhạy với sự phát triển của
xã hội và đáp ứng tốt mục tiêu của ngành giáo dục trong thời kì hội nhập, là Hiệu
trưởng nhà trường tôi nhận thấy công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên
trong trường mầm non là hết sức cần thiết. Nếu làm tốt công tác này sẽ củng cố và
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững về nghề nghiệp tay nghề,
có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm thực sự chuyên nghiệp đáp ứng
kịp thời xu hướng đổi mới của nền giáo dục hiện nay.
Từ những nhận thức trên, tôi đã chọn đề tài: “Một số giải pháp quản lý
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường mầm non Quảng
Phú - thành phố Thanh Hóa”
1.2. Mục đích nghiên cứu:
- Mục đích của tôi khi nghiên cứu đề tài này là đi sâu vào một số phương
pháp quản lí đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm
non Quảng Phú.
- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức vai trò trách nhiệm trong đội
ngũ giáo viên nhà trường. Giúp giáo viên có kỹ năng đánh giá đồng nghiệp và tự
đánh giá bản thân tốt hơn.
2


- Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả cán
bộ giáo viên, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ
trong nhà trường.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
Các kinh nghiệm trong quá trình quản lí làm thế nào để nâng cao chất
lượng đội ngũ giáo viên, cụ thể là đội ngũ cán bộ giáo viên trường mầm non
Quảng Phú - thành phố Thanh hóa, và nâng cao chất lượng trên trẻ trong toàn
trường
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Dựa trên một số tài liệu bồi dưỡng giáo
viên, chiến lược phát triển giáo dục, kế hoạch phát triển nhà trường, các thông tin đại
chúng, các tác giả trong ngành ... để thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho đề
tài.
- Phương pháp điều tra: Khảo sát chất lượng đội ngũ giáo viên trước và sau
khi áp dụng các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên.
- Phương pháp thực hành: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tập
huấn, phỏng vấn, dự giờ giáo viên…
- Phương pháp thống kê: Thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu khảo sát đội
ngũ giáo viên trước và sau khi áp dụng các biện pháp thực hiện.
- Phương pháp tổng kết và rút kinh nghiệm: Đánh giá những kết quả, kinh
nghiệm, đối chiếu với thực tiễn.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
Như chúng ta đã biết: Đại hội Đảng lần thứ XI với tinh thần đổi mới mạnh
mẽ, toàn diện giáo dục & đào tạo với những định hướng khá cụ thể: Nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và
đào tạo. Đặc biệt quan điểm “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục & đào
tạo của Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa
và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội
ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”.
Chất lượng đội ngũ trong mỗi nhà trường thể hiện ở nhiều mặt: Đủ về số
lượng, hợp lý cơ cấu, đảm bảo về trình độ đào tạo và có phẩm chất đạo đức, năng
lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thầy giáo, cô giáo phải là
người hiểu sâu về kiến thức chuyên ngành, có vốn văn hóa nói chung...
Vậy thì đổi mới giáo dục phải được bắt đầu ngay từ bậc học mầm non: Bởi
vì MaCaRen Cô một nhà triết học nổi tiếng người Nga đã từng khẳng định:
“90% những gì con người lấy được từ xã hội hình thành từ xã hội là từ trước
tuổi lên 5”; Và Bác Hồ kính yêu của chúng ta lúc sinh thời cũng đã nói lời tâm

3


huyết: “Trẻ em hôm nay là cái bóng cái hình của đất nước sau này, vì vậy đầu
tư cho công tác giáo dục là một việc làm cần thiết…”
Việc “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên” phải có kế hoạch
trên cơ sở xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn vững
vàng, tâm huyết với nghề, hệ thống trường lớp được trang bị tương đối đồng bộ
chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn ở trường mầm non là vấn đề rất quan
trọng để phát triển nhà trường.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
Được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường mầm non Quảng Phú tháng 10
năm 2017; Với cương vị của người quản lý, bản thân tôi đã thực hiện các
phương pháp quản lý nhà trường trong đó rất quan tâm chú trọng đến công tác
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Vì vậy bản thân tôi đã nắm bắt được đúng thực
trạng của đội ngũ.
* Thuận lợi:
Nhà trường luôn được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo Đảng,
chính quyền thành phố Thanh Hóa; Đảng ủy – Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân
dân xã Quảng Phú đầu tư xây dựng trường lớp khang trang, mua sắm trang thiết
bị phục vụ cho công tác dạy và học.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đủ theo Điều lệ trường
mầm non; Phần lớn là giáo viên trẻ khỏe, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình trong
công tác, gắn bó với nhà trường, có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn
nhau vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như trong
cuộc sống đời thường.
* Khó khăn:
Trình độ của từng cán bộ giáo viên, nhân viên chưa đồng đều, nhất là kĩ
năng sống, xử lý các tình huống diễn ra hàng ngày sức thuyết phục chưa cao.
Đội ngũ giáo viên tuy được trẻ hóa nhưng nhiều đồng chí mới ra trường
chưa có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ và đầu tư làm đồ
dùng đồ chơi để phục vụ cho các hoạt động, kiến thức về hiểu biết xã hội còn
hạn chế. Chưa thực sự linh hoạt sáng tạo trong công tác soạn giảng bằng giáo án
điện tử, chưa có kỹ thuật viết sáng kiến kinh nghiệm.
Chế độ đãi ngộ của giáo viên tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp so
với mặt bằng chung của xã hội. Số giáo viên hợp đồng thành phố, hợp đồng
trường vẫn còn nhiều. Do vậy, đời sống giáo viên mầm non còn gặp khó khăn.
Kết quả:
Mặc dù đã có những biện pháp bồi dưỡng giáo viên nhưng qua đánh giá
thực chất về chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường đầu năm học kết quả cụ
thể như sau:
* Trình độ chuyên môn:
4


Số lượng

Trình độ đào tạo

Tổng số

Nữ

Thạc sĩ

ĐHSP

CĐSP

THSP

25

25

0

22

01

2

* Kết quả chất lượng giảng dạy của giáo viên
Tổng số tiết
khảo sát
25

Giỏi
5

Khá
16

Xếp loại
ĐYC
04

CĐYC
0

*Kỹ năng tuyên truyền
Tổng số GV được
phỏng vấn

20

Mức độ đạt được qua đánh giá
Rất tốt
Tốt
Khá
TB
0
4
10
06

* Đánh giá chung về chất lượng giáo viên:
Mức độ đạt

Trung
bình

%

Khá

%

Về tư tưởng chính trị

Tốt

%

25/25

100

Về kiến thức chuyên
môn nghiệp vụ

2

0,8

13/25

52

10/25

40

Về kĩ năng sư phạm

2

0,8

13/25

52

10/25

40

Chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường được quyết định bởi chất
lượng đội ngũ giáo viên; Xuất phát từ thực trạng đội ngũ giáo viên tôi đã lựa
chọn các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên.
2.3. Các giải pháp đã sử dụng khi giải quyết vấn đề:
2.3.1.Giải pháp 1: Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, đạo đức,
lối sống cho đội ngũ giáo viên.
Tăng cường nhận thức của đội ngũ giáo viên về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống và kỹ năng sống là một việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với sự
nghiệp giáo dục hiện nay, là yếu tố hình thành nhân cách, phát triển con người
trong nhà trường.
Thông qua các chuyên đề, các hội nghị nhằm lồng ghép các nội dung giáo
dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và kỹ năng sống. Hoạt động này được
xây dựng cụ thể trong kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, theo chủ đề, chủ điểm.
Khi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng luôn chú ý tới hai mặt đó là: thái độ đối với
5


công việc và cách ứng xử trước những vấn đề, tình huống trong quan hệ với cấp
trên, với đồng nghiệp, với học sinh. Đồng thời giúp cho giáo viên hiểu sâu sắc về
vị trí, vai trò của mình đó là muốn giáo dục nhân cách chuẩn mực cho học sinh
đạt hiệu quả thì giáo viên cần phải là những người có tư cách đạo đức tốt, không
được phép phạm sai lầm về đạo đức và là tấm gương mẫu mực, tôn trọng và công
bằng trong đối xử với trẻ mầm non, phải xây dựng uy tín đối với nhân dân và xã
hội; là tấm gương sáng để trẻ noi theo. Từ những kỹ năng sống gắn với thực tế,
tình huống cụ thể và những quy tắc, quy định văn hóa đạo đức phù hợp trong nhà
trường. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được làm hoen ố danh dự của cô
giáo. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận
dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Nhờ đó mà đội ngũ giáo viên luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự
điều động, phân công của nhà trường, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính
trị, xã hội.
Bên cạnh đó chú trọng xây dựng thói quen làm việc có kỷ cương, nề nếp,
lương tâm, trách nhiệm thông qua các hoạt động cụ thể như tổ chức hội thảo
“Xây dựng môi trường giáo dục kỉ cương, thân thiện, hiệu quả”. Nội dung hội
thảo được chuẩn bị chu đáo, các bài viết của giáo viên chuẩn bị khá công phu
thể hiện lòng nhân ái - Tình yêu thương con người là cái gốc của đạo lý làm
người; ý thức, thái độ và tình yêu nghề nghiệp thể hiện ở việc không ngừng nâng
cao phẩm chất đạo đức để trở thành tấm gương sáng, là niềm tin đạo đức trước
học sinh và nhân dân; tình yêu thương học sinh thể hiện trong các hoạt động
chăm sóc và giáo dục trẻ, đó cũng là điểm xuất phát của tình yêu nghề nghiệp...
Thông qua buổi hội thảo đã giúp cho giáo viên thêm tự hào, gắn bó với nghề,
công bằng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
Hình thành cho đội ngũ giáo viên tác phong làm việc nhanh nhẹn, khoa học
khi làm việc; Trang phục khi thực hiện nhiệm vụ phải phù hợp với nghề; Giữ
gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. Với việc thường xuyên kiểm tra,
đánh giá nêu gương điển hình kịp thời và có chính sách khen thưởng thỏa đáng
đối với người tốt, việc tốt; Đồng thời có những hình thức xử phạt đối với những
việc làm chưa đúng; Đó là động lực thôi thúc mỗi cá nhân tự phấn đấu, rèn
luyện và hoàn thiện mình.
2.3.2.Giải pháp 2: Tích cực đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý theo tinh
thần chỉ đạo của cấp trên
Tôi cho rằng, đổi mới công tác quản lý không phải là xóa bỏ hết cái cũ mà
chỉ đổi mới những cái chưa hiệu quả, chưa tốt; còn những gì đã tốt, đã hiệu quả
thì cần giữ lại, cần duy trì. Nói chung, đổi mới là làm cho hiệu quả hơn, tốt hơn.

6


*Thứ nhất là: Phải nắm được tình hình thực tế của nhà trường - phải biết
rõ trường mình mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn... ở điểm nào để tránh chạy theo
phong trào.
*Thứ hai là: Ngoài việc phải chủ động trong công tác quản lý thì tôi cũng
đã xây dựng đề án và lộ trình phát triển của nhà trường trong giai đoạn 5 năm
(2017 – 2022). Tiến hành tổ chức triển khai thực hiện với những lộ trình, bước
đi và các giải pháp, Phương pháp cụ thể, phù hợp vào quy hoạch chung của
ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa. Xây dựng quy hoạch đào tạo,
bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý của đơn vị .
*Thứ ba là: Khi áp dụng một chủ trương mới phương pháp mới bao giờ
cũng gặp áp lực, cán bộ quản lý phải là người biết động viên, tạo niềm tin để cán
bộ giáo viên trong trường toàn tâm toàn ý cho việc đổi mới. Tôi cho rằng, con
người là yếu tố quyết định. Cho nên, người làm công tác quản lý phải tập hợp
được đội ngũ giỏi, tâm huyết, đặc biệt là đội ngũ trẻ tuổi. Từ đó có kế hoạch cụ
thể bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giáo viên phù hợp với thực tế của nhà trường.
Chúng tôi đổi mới những cái cần đổi mới, những cái nhỏ nhưng mang lại hiệu
quả thiết thực.
Ví dụ; Trước đây nhà trường quy định ban giám hiệu phụ trách mảng nào
thì quản lý và chỉ đạo đến từng giáo viên thì bây giờ để phát huy sự năng động
của Tổ chuyên môn, giao cho tổ trưởng, tổ phó phụ trách các tổ quản lý chỉ đạo
trực tiếp các thành viên trong tổ ban giám hiệu là người theo dõi giám sát và
đánh giá kết quả .
*Thứ tư là: Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ về công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục. Thông tin cho cấp ủy Đảng,
chính quyền các đoàn thể, nhân dân và toàn xã hội về phát triển sự nghiệp giáo
dục và đào tạo nói chung và giáo dục mầm non nói riêng trong điều kiện mới.
*Thứ năm là: Coi trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong
giáo dục và đào tạo. Mở lớp nâng cao về tin học cho 100% cán bộ giáo viên
tham gia; đưa các hoạt động của nhà trường vào nề nếp chính quy, khoa học.
Thực hiện tốt chế độ báo cáo đảm bảo thông tin nhanh, nhạy, kịp thời và chính
xác.
*Thứ sáu là: Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
Triển khai thực hiện phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ giáo
viên. Tiếp tục xây dựng, phát hiện và bồi dưỡng các đ/c giáo viên trẻ, có năng
lực.
2.3.3.Giải pháp 3: Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có nề nếp và tác
phong làm việc khoa học.
Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ vấn đề đầu tiên và làm thường
xuyên đó là rèn luyện được nề nếp, kỷ cương cho tâp thể cán bộ giáo viên trong
7


quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện theo quy chế hoạt động của nhà
trường, quy chế hoạt động chuyên môn và quy định của ngành học. Đó là đảm
bảo giờ giấc đón trả trẻ theo đúng quy định, nghiêm túc thực hiện kế hoạch giáo
dục trẻ, tổ chức đầy đủ các hoạt động vào 9 thời điểm trong ngày như: Hoạt
động học; hoạt động góc; hoạt động ngoài trời; ăn, ngủ, hoạt động chiều...
Lập đầy đủ các kế hoạch theo quy định của ngành; Lựa chọn, vận dụng
phương pháp giáo dục tích cực trong chương trình giáo dục mầm non, tạo tình
huống, cơ hội nhằm phát huy trí tuệ, tính chủ động sáng tạo của trẻ. Đồng thời
tạo môi trường học mở phù hợp với chủ đề, chủ điểm, kích thích trẻ tìm tòi,
khám phá, tìm ra cái mới, thể hiện sự hiểu biết của trẻ trong cuộc sống hàng
ngày. Sáng tạo làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ bằng các nguyên vật liệu rẻ
tiền, dễ sưu tầm ...việc phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi là một việc
làm thường xuyên, mỗi tháng mỗi giáo viên làm 1- 2 loại đồ chơi/trẻ. Do đó, số
lượng đồ chơi, đồ dùng đã được tăng lên.
2.3.4.Giải pháp 4: Chăm lo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội
ngũ giáo viên.
Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là một việc làm
thường xuyên và liên tục. Để cập nhật được thông tin và những vấn đề mới mẻ
vào trong thực tiễn công tác chăm sóc, giáo dục trẻ đạt hiệu quả đòi hỏi giáo
viên phải thường xuyên học tập, nghiên cứu tài liệu.
2.3.4.1. Động viên giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ.
Là một trường cách trung tâm thành phố Thanh Hóa không xa mà tỷ lệ giáo
viên đạt trình độ trên chuẩn còn hạn chế; Nhận thức và năng lực của giáo viên
không có sự đồng đều. Vì vậy trong thời gian gần đây tôi đã quan tâm động viên
và tạo mọi điều kiện cho giáo viên đi học để nâng cao trình độ lí luận chính trị
và chuyên môn nghiệp vụ. Phân công, nhiệm vụ hợp lý để tạo điều kiện cho
những giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ. Không những động viên
quan tâm về tinh thần mà còn hỗ trợ về kinh phí học tập, nên trong năm học vừa
qua nhà trường có 1 đồng chí quản lý hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản
lý, 1 giáo viên đã tốt nghiệp đại học tại chức. 1 đồng chí đang làm hồ sơ theo
học trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính; 02 giáo viên đang học đại học tại
chức.
2.3.4.2. Tích cực kiểm tra giúp đỡ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ.
Kiểm tra là một biện pháp không thể thiếu trong công tác quản lý trường
học như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Không coi trọng kiểm tra nội
bộ trường học tức là tước mất vũ khí cần thiết của người lãnh đạo”. Mục đích
kiểm tra là giúp đội ngũ cán bộ giáo viên ngày càng hoàn thiện hơn trình độ
nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời có kế hoạch bồi
8


dưỡng đào tạo, sử dụng hợp lý lực lượng lao động trong đơn vị và động viên
tinh thần làm việc của mọi người.
Thực tế vào đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ,
trọng tâm là kiểm tra toàn diện giáo viên và các tổ chuyên môn, tổ dinh dưỡng
kiểm tra bằng nhiều hình thức, kiểm tra toàn diện có báo trước, kiểm tra theo
định kỳ, kiểm tra đột xuất. Nội dung kiểm tra là việc thực hiện chương trình giáo
dục mầm non, kiểm tra hồ sơ, giáo án, kiểm tra thực hiện chế độ sinh hoạt, kiểm
tra việc đánh giá chất lượng. Kiểm tra kỹ năng của trẻ: Vở tập tô, làm quen với
toán, tạo hình, các loại vở theo hướng dẫn của cấp trên.
Kết quả kiểm tra là một trong những cơ sở để xem xét đánh giá xếp loại
cán bộ giáo viên, nhân viên hàng năm. Mỗi lần kiểm tra kết quả đều được công
khai, rút kinh nghiệm, uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo
dục, cũng như nhân rộng điển hình những hoạt động tốt nhằm khuyến khích giáo
viên hoàn thiện mình hơn, đồng thời động viên các giáo viên trau dồi năng lực
chuyên môn nghiệp vụ để tránh những sai phạm trong quá trình chăm sóc, giáo
dục trẻ và các hoạt động khác của bản thân.
2.3.4.3. Tổ chức chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn qua việc tổ chức chuyên đề,
hội giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm, bồi dưỡng phát triển nhân tố mới.
Song song với việc rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, năng lực cho giáo viên là
chỉ đạo tốt các chuyên đề, hội giảng cấp trường, thi viết sáng kiến kinh nghiệm.
Trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn tôi đặc biệt chú ý đến hoạt
động như tổ chức chuyên đề, thao giảng, có thể nói đây là một việc làm rất cần
thiết bởi vì các hoạt động với các đề tài cụ thể sẽ là những ví dụ sinh động giúp
cho giáo viên mắt thấy, tai nghe những gì mình được học ở lý thuyết và nghe
qua hội thảo. Nhận thức vấn đề này tôi thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên
môn tổ chức chuyên đề theo kế hoạch đầu năm của trường, tổ đề ra như: Khám
phá khoa học; Hoạt động âm nhạc; Phát triển vận động... cho toàn thể giáo viên
được dự và đúc kết rút kinh nghiệm sau mỗi lần tổ chức chuyên đề, tiếp tục cho
giáo viên thực hiện đại trà đồng thời tiến đến công tác kiểm tra và đánh giá
chuyên đề, để bổ sung những khiếm khuyết của giáo viên để kịp thời chỉnh sửa
những sai sót của mình. Ngoài việc tổ chức chuyên đề, Ban giám hiệu đề ra kế
hoạch cho tổ mỗi tháng tổ chức chuyên đề tại tổ. Trước đây mỗi khi thao giảng
thường chỉ định một giáo viên khá hoặc giáo viên lớp điểm dạy cho cả tổ cùng
dự, sau khi dự giờ mức độ tiếp thu của mỗi giáo viên chưa rõ, một số giáo viên
đi dự giờ chưa có ý thức nghiêm túc ghi chép không đầy đủ nên kết quả qua
buổi thao giảng không cao. Ban giám hiệu đã cải tiến lại cách tổ chức như sau:
Mỗi khi thao giảng mỗi một hoạt động nào đó từng giáo viên ai cũng tổ chức
hoạt động và được góp ý, giáo viên nào chưa mạnh dạn thì được góp ý giúp đỡ
để lần sau dạy tiếp cho đến khi có hoạt động đạt yêu cầu cao hơn. Với biện pháp
9


này giúp giáo viên học tập lẫn nhau rất nhiều. Khi dự giờ, giáo viên đã có ý thức
tốt hơn, chuẩn bị chu đáo, theo dõi ghi chép đầy đủ để tham gia ý kiến cùng rút
kinh nghiệm.
Từ những hình thức này sẽ tạo cơ hội cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm
về việc thực hiện, đối chiếu với việc thực hiện của đồng nghiệp để rút ra những
tồn tại cần khắc phục, học hỏi những cái hay, cái tốt chúng tôi thực sự thấy hiệu
quả với những buổi thao giảng và các buổi hội thảo chuyên đề, sau mỗi hoạt
động là những bài học không chỉ cho chính người giảng dạy mà cho tất cả thành
viên trong Hội đồng sư phạm, những lời góp ý sâu sắc, chính xác, chân thành và
đầy tinh thần xây dựng, luôn được tôn trọng, xem xét hưởng ứng. Chính vì vậy
trong năm học nhà trường có nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong kì thi giáo
viên dạy giỏi cấp trường, 3 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố.
Bên cạnh đó mục đích là tạo được nhiều cơ hội cho giáo viên được giao
lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, làm giấy lên phong trào thi đua hai tốt trong
nhà trường. Mặt khác, giúp cán bộ quản lý phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng
những giáo viên có năng lực, kỹ năng sư phạm tốt để bồi dưỡng tham gia hội thi
cấp thành phố, cấp tỉnh trong những năm tới. Đây chính là lực lượng nòng cốt
trong các phong trào thi đua và tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường.
Phát động giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm mục đích giúp giáo
viên vận dụng từ thực tiễn tích lũy được trong công tác giảng dạy và giáo dục;
Bằng những họat động cụ thể đã khắc phục được những khó khăn mà với những
biện pháp thông thường không thể giải quyết được, góp phần nâng cao hiệu quả
rõ rệt trong công tác của người giáo viên.
2.3.5.Giải pháp 5: Xây dựng khối đoàn kết nhất trí:
Trong sự nghiệp giáo dục, Lênin đã nói: “Sự nhất trí trong một tập thể sư
phạm là yếu tố quyết định mọi sự thành công trong nhà trường”. Do đó, muốn
xây dựng tập thể đoàn kết, thì hiệu trưởng phải là trung tâm xây dựng khối đoàn
kết trong nhà trường. Xác định được yêu cầu trên, hiệu trưởng phải thực sự là
con chim đầu đàn, gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt, đầu tư nghiên cứu
để tạo được niềm tin thật sự của tập thể, luôn gần gũi tìm hiểu tâm tư, nguyện
vọng, hoàn cảnh từng giáo viên để có những giúp đỡ, giải quyết phù hợp, chân
tình, giải toả những mâu thuẫn để tránh “Bằng mặt nhưng không bằng lòng”.
Phối hợp với các đoàn thể trong trường, địa phương để làm tốt công tác giáo dục
tư tưởng, xây dựng đơn vị thực sự là tổ ấm, trao đổi giúp đỡ nhau trong công
tác, trong chuyên môn, trong đời sống để từ đó tình cảm gắn bó và yên tâm công
tác. Để làm được việc trên, ban giám hiệu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm,
lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng giúp đỡ những khó khăn vướng mắc
của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác, đời sống, biết lắng nghe, tìm
hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng giáo viên qua đồng nghiệp, qua
10


các đợt kiểm tra, qua các lớp bồi dưỡng hay những lúc tâm tư, trò chuyện cùng
đồng nghiệp.
Để có biện pháp giải quyết, giúp đỡ đội ngũ kịp thời, phù hợp từng hoàn
cảnh ban giám hiệu thường xuyên thăm hỏi động viên nhau cùng công tác tốt và
điều quan trọng là phải tạo được uy tín, niềm tin đối với từng cán bộ giáo viên
về mọi mặt nhất là những hiểu biết về chuyên môn, về quản lý, về tham gia học
tập… Đồng thời tạo điều kiện để cùng thăm hỏi, quan tâm giúp đỡ nhau tạo
thành một tập thể yêu thương, tôn trọng nhau, cùng chung sức và hoàn thành
nhiệm vụ.
2.3.6.Giải pháp 6: Chăm lo đời sống cho đội ngũ.
Bên cạnh việc đầu tư để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội
ngũ cán bộ giáo viên trên các mặt cơ bản về chuyên môn, năng lực sư phạm,
phẩm chất nghề nghiệp, một điều mà người quản lý nào cũng cần quan tâm sâu
sát, đó chính là đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ giáo viên là yếu tố cần
thiết. Đây là một trong những vấn đề mà ngành học mầm non nói chung và
trường mầm non Quảng Phú nói riêng do chế độ giáo viên không đảm bảo đã
làm hạn chế khả năng làm việc của đội ngũ. Nắm bắt được tâm tư nguyện vọng,
cũng như hiểu được những vất vả khó khăn của giáo viên, ngay từ đầu năm học,
nhà trường đã xây dựng dự toán chi tiền tăng giờ cho công tác bán trú tại trường;
tuy mức chi không cao nhưng đó cũng là nguồn động viên tinh thần rất lớn với
chị em để chị em yên tâm công tác. Đối với giáo viên hợp đồng mức tiền lương,
tiền công trong tháng được cân đối chi trả với mức cao nhất là: 3.985.000đ, mức
thấp nhất là: 3.585.000đ nên giáo viên đã yên tâm công tác hơn.
Bên cạnh đời sống vật chất thì đời sống tinh thần cũng không thể thiếu
được, Ban giám hiệu thường xuyên phối hợp với công đoàn tổ chức sinh hoạt, tọa
đàm và lồng ghép các phong trào thi đua trong các ngày lễ 20/10; 8/3, 26/03, tổ
chức đi tham quan dã ngoại,...kịp thời trao thưởng cho những đồng chí đạt thành
tích cao, động viên giúp đỡ nên chị em gắn bó, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ.
Để giáo viên có được trình độ chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng được chương
trình dạy và học nhà trường luôn phối hợp với công đoàn xây dựng kế hoạch 3
tốt. Tất cả đồng sức, đồng lòng, hết lớp này đến lớp khác, hết người này học thì
tạo điều kiện cho người kia được học.
Những biện pháp trên là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao
chất lượng chăm sóc trẻ. Nếu giải quyết thỏa mãn những nhu cầu về chế độ đời
sống, có khen thưởng vật chất và tinh thần kịp thời, công bằng, dân chủ sẽ giúp
cho giáo viên, các thành viên trong hội đồng làm việc tốt hơn, tạo được động cơ
phấn đấu rèn luyện học tập trong đội ngũ, các yếu tố này đảm bảo sẽ tạo năng
suất và chất lượng lao động cao, đồng thời làm cho chất lượng đội ngũ ngày
càng cao.
11


2.3.7. Giải pháp 7: Bồi dưỡng kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ giáo viên.
Được trang bị kiến thức về kỹ năng sống là điều rất cần thiết đối với các
giáo viên để giáo viên trực tiếp truyền tải đến trẻ nhằm giúp trẻ có những hành
động tích cực thay vì giải quyết vấn đề trong cuộc sống hằng ngày. Bồi dưỡng
giáo viên nhằm giúp giáo viên bước đầu hình thành được các kỹ năng cơ bản để
tiến hành giờ dạy kỹ năng sống cho trẻ như kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng
tạo động lực, điều khiển nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng đánh giá
và khích lệ trẻ… Người giáo viên cần có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng hợp tác trong dạy học…
Do vậy đầu năm học, nhà trường tổ chức chuyên đề rèn kỹ năng sống cho
tất cả giáo viên, tổ chức được hai lớp kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường
mầm non, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục.
Qua đó giáo viên được thực tế trải nghiệm và thực hành các tình huống, có
được những kỹ năng sống nhất định giúp giáo viên tự tin trong giao tiếp, ứng
xử, nhất là có tác dụng tích cực trong công tác tuyên truyền, đồng thời áp dụng
vào dạy trẻ có hiệu quả hơn, tạo một môi trường học tập thân thiện “Trường học
thật sự trở thành ngôi nhà thứ hai của trẻ, các cô giáo là những người thân
trong gia đình". Đây cũng là một điều kiện rất quan trọng để phát triển khả năng
giao tiếp của trẻ. Bởi trẻ không thể mạnh dạn, tự tin trong một môi trường mà
giáo viên luôn gò bó và áp đặt.
2.3.8.Giải pháp: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá để nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên.
Kiểm tra là phương pháp đánh giá chất lượng giáo viên một cách khoa
học, khách quan mà sát thực nhất, chính vì vậy mà tôi đã xác định công tác kiểm
tra giám sát rất quan trọng, vì thế không có kiểm tra giám sát thì không thể đánh
giá cụ thể được chất lượng thực tế nên tôi đã luôn chú trọng công tác kiểm tra.
Nội dung kiểm tra được chuẩn bị cụ thể theo từng tháng, Ví dụ: Đầu năm kiểm
tra việc xây dựng nề nếp thói quen, việc thực hiện nội dung chương trình của các
nhóm lớp; việc xây dựng kế hoạch chuyên môn có sát với thực tế, cách tạo môi
trường GD thế nào?.... đồng thời để rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo. Và
một trong những trọng tâm của việc nâng cao chất lượng giáo dục tôi luôn quan
tâm đến công tác thực hiện chuyên môn của giáo viên cụ thể như sau:
* Công tác chuẩn bị bài soạn:
Giáo viên soạn bài trước khi lên lớp là hình thức chuẩn bị tâm thế sẳn
sàng, giúp cho giáo viên nắm được trọng tâm của bài dạy. Khi giáo viên chuẩn
bị bài tốt giáo viên sẽ có một phương pháp và hình thức tổ chức một tiết dạy phù
hợp với đối tượng trẻ lớp mình phụ trách. Vì vậy tôi luôn quan tâm đến việc
kiểm tra chuẩn bị bài soạn và giờ lên lớp của giáo viên qua các hình thức :
12


- Kiểm tra việc chuẩn bị tiết dạy của giáo viên
- Kiểm tra định kì
- Kiểm tra đột xuất
- Kiểm tra chuyên môn có báo trước
* Kiểm tra việc thực hiện hoạt động chung và hồ sơ giáo án:
Hàng tháng, hàng tuần ban giám hiệu có kế hoạch dự giờ đột xuất, dự giờ
báo trước, kiểm tra hồ sơ. Từ việc kiểm tra này là cơ sở để đánh giá chất lượng
của cô và trẻ, thực hiện tốt chuyên môn và mang lại hiệu quả cao trong công tác,
nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên, giúp cho giáo viên chuẩn bị tốt kế
hoạch trước khi lên lớp tránh tình trạng đối phó ở giáo viên.
Trong quá trình kiểm tra tôi chỉ rõ những ưu điểm và tồn tại để giáo viên
rút kinh nghiệm, sau mỗi lần kiểm tra có đánh giá và thông báo kết quả. Chỉ đạo
chuyên môn thực hiện tốt công tác tự đánh giá xếp loại theo các tiêu chí và
thang điểm do Bộ giáo dục và đào tạo qui định.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
Đội ngũ cán bộ giáo viên đã chuyển biến tốt về nhận thức, tư tưởng, có ý
thức trách nhiệm cao, có tinh thần xây dựng tập thể. 100% giáo viên nắm vững
kiến thức, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, tổ chức hiệu quả các hoạt động
giáo dục trẻ; vận dụng tốt công nghệ thông tin và các phần mềm khác vào trong
giảng dạy; sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi và trang trí môi trường thân
thiện. 93% cán bộ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.
Đặc biệt là đội ngũ đã thực sự gắn bó với nghề, xem nhà trường, lớp học
là tổ ấm, đồng thời đóng góp rất lớn trong việc xây dựng trường vững mạnh
làm cho phong trào nhà trường ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng.
Vì vậy đã thu hút được 485 số trẻ đến trường, chất lượng chăm sóc đạt 98.2%
kênh bình thường, chất lượng giáo dục trẻ khá tốt đạt: 98,4%. Nhà trường có 3
giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố. Được lãnh đạo và nhân dân xã
Quảng Phú và phòng giáo dục đánh giá cao về chất lượng toàn diện.
Kết quả cụ thể như sau:
* Trình độ chuyên môn (tại thời điểm cuối tháng 3/2019)
Số lượng

Trình độ đào tạo

Tổng số

Nữ

Thạc sĩ

ĐHSP

CĐSP

THSP

25

25

0

23

01

1

* Kết quả chất lượng giảng dạy của giáo viên (tại thời điểm cuối tháng
03/2019)
Tổng số tiết
khảo sát

Xếp loại
Giỏi

Khá

ĐYC

CĐYC
13


25

12

13

0

0

*Kỹ năng tuyên truyền (thời điểm phỏng vấn tháng 3/2019)
Mức độ đạt được qua đánh giá

Tổng số GV được
phỏng vấn

17

Rất tốt
06

Tốt
09

Khá
02

TB

* Đánh giá chung về chất lượng giáo viên (tại thời điểm cuối tháng
03/2019)
Trung
Mức độ đạt
%
Khá
%
Tốt
%
bình
Về tư tưởng chính trị

25/25

100

Về kiến thức chuyên
môn nghiệp vụ

5/25

28

18/25

72

Về kĩ năng sư phạm

5/25

28

18/25

72

Kết quả trên cho thấy chất lượng đội ngũ giáo viên đã vượt trội so với đầu
năm học.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
3.1 Kết luận:
Có thể nói: Một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện chính là chất lượng đội ngũ giáo viên. Do vậy, đòi hỏi
người quản lý phải biết linh hoạt vận dụng các phương pháp, đưa ra các tình
huống giải quyết mang tính thuyết phục, thấu tình đạt lí để tạo được niềm tin, sự
tin tưởng của cán bộ giáo viên.
Trước hết để thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối
với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì việc nâng cao nhận thức cho đội
ngũ giáo viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là việc làm cần thiết.
Muốn có đội ngũ giáo viên tốt thỉ phải chăm lo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ cho giáo viên, việc bồi dưỡng phải được tiến hành đồng đều trên 100% giáo viên.
Đồng thời cần phải biểu dương kịp thời những giáo viên có sự tiến bộ trong công tác
bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, cho dù sự tiến bộ ấy nhiều hay ít.
Thường xuyên tổ chức các hội thi để giáo viên có điều kiện giao lưu học
hỏi lẫn nhau đồng thời là dịp để mỗi giáo viên có dịp thể hiện mình.

14


Để nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho các phong
trào thi đua, các hoạt động của nhà trường thì công tác thi đua khen thưởng phải
được đánh giá công khai, khách quan và công bằng.
Nếu muốn phát huy được tối đa khả năng và lòng nhiệt tình trách nhiệm
của từng thành viên thì phải thực sự quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và
tinh thần cho đội ngũ giáo viên.
Đặc biệt là chú trọng đến kỹ năng mềm của giáo viên trong đó nhất thiết
phải bồi dưỡng kĩ năng sống cho cán bộ giáo viên.
Chính vì vậy qua quá trình nghiên cứu và đưa vào thực hiện các giải pháp
trong quản lý tại nhà trường tôi thấy rất phù hợp với điều kiện nhà trường, kết
quả chuyển biến rõ nét đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của
trường mầm non Quảng Phú.
3.2. Kiến nghị:
Kính đề nghị các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chế độ
chính sách cho số giáo viên hợp đồng sớm được tuyển dụng vào viên chức và có
kế hoạch cho đội ngũ giáo viên đang là hợp đồng của trường được ký hợp đồng
thành phố để giáo viên yên tâm công tác.
Tăng cường mở các lớp chuyên đề, các lớp hội thảo giáo dục mầm non.
Trên đây là một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trong nhà
trường mà bản thân đã thực hiện trong thời gian qua, phần nào cũng đã góp phần
nâng cao chất lượng cho đội ngũ. Tuy nhiên đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất
định, rất mong được sự hỗ trợ và góp ý chân tình của đồng nghiệp và Hội đồng
khoa học các cấp để sáng kiến kinh nghiệm của tôi ngày càng hoàn thiện và hiệu
quả hơn.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tôi xin chân thành cảm ơn !
Thanh Hóa, ngày 10 tháng 4 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
không sao chép nội dung của người khác
Người viết

Mã Thị Thanh

15


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành
2. Kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường.
3. Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 hội nghị lần lần
thứ VIII Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
4. Quyết định số 711/QĐ – TTg ngày 13 tháng 06 năm 2012 về Phê duyệt
“Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020”.
16


5. Tài liệu giáo dục kĩ năng sống
6. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên

DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả:
Mã Thị Thanh
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng trường MN Quảng Phú -TPTH
Tên đề tài SKKN
TT

Cấp đánh
giá xếp loại
(Phòng, Sở,

Kết quả
đánh giá
xếp loại

Năm học
đánh giá
xếp loại
17


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng Làm
quen với MTXQ

Một số biện pháp nâng cao chất
lượng chuyên môn nghiệp vụ cho
đội ngũ giáo viên
Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất
lượng cho trẻ làm quen với TP Văn
học

Tỉnh...)

(A, B,
hoặc C)

Phòng giáo
dục& đào tạo
Quảng
Xương

A

2011- 2012

Phòng giáo
dục& đào tạo
Thành phố
Thanh Hóa

B

2012- 2013

A

2014-2015

B

2015-2016

B

2016 2017

A

2017-2018

Phòng giáo
dục& đào tạo
Thành phố
Thanh Hóa
Chỉ đạo nâng cao chất lượng môn
Phòng giáo
Tạo hình trong trường mầm non
dục& đào tạo
Thành phố
Thanh Hóa
“Một số biện pháp triển khai và chỉ
Phòng giáo
đạo giáo viên làm đồ dùng đồ chơi
dục & đào tạo
ở trường mầm non Quảng Phú –
Thành phố
Thành phố Thanh Hóa”
Thanh Hóa
“Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên Phòng giáo
nhà trường đưa các bài hát dân ca
dục & đào tạo
vào trong hoạt động giáo dục âm
Thành phố
nhạc cho trẻ mầm non”
Thanh Hóa

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×