Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non năm học 2018 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GD&ĐT QUẢNG XƯƠNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TÊN ĐỀ TÀI
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN XÂY DỰNG
MÔI TRƯỜNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG
TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2018-2019

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Quảng Vọng
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THANH HÓA NĂM 2019


MỤC LỤC
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
3
3.1
3.2

Nội dung
Phần mở đầu
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu.
Những điểm mới của SKKN
Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.
Cơ sở lý luận
Thực trạng của vấn đề
Những biện pháp thực hiện
Giải pháp 1. Đầu tư cơ sở vật chất xây dựng môi trường giáo
dục cho trẻ hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Giải pháp 2. Chỉ đạo giáo viên tạo môi trường cho trẻ hoạt
động và học tập.
Giải pháp 3. Chỉ đạo giáo viên tổ chức các hoạt động trải
nghiệm.
Giải pháp 4. Phát động các phong trào thi đua và làm tốt
công tác thi đua, khen thưởng.
Giải pháp 5. Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt
động giáo dục trong nhà trường để có sự điều chỉnh.
Giải pháp 6. Phối hợp giữa Nhà trường - Giáo viên - Phụ
huynh trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm.
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
Bài học kinh nghiệm
Kết luận, kiến nghị
Kết luận
Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Danh mục các đề tài SKKN đã được Hội đồng SKKN ngành
GD&ĐT huyện, tỉnh xếp loại.

Trang
1
1
3
3
3
3
4
4
5
7
7
8
13
15
16
17
17
19
20
20
21
22
23


PHẦN 1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài:
Tại Hội thảo toàn quốc về khoa học giáo dục Thứ trưởng Bộ Giáo dục và
đào tạo đã nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước ta hết
sức quan tâm, coi đó là chìa khóa để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục - đào
tạo là cùng với khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu,
là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân; Mục tiêu của giáo
dục - đào tạo là giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức,
tri thức, sức khỏe, thẫm mỹ và nghề nghiệp; Hình thành và bồi dưỡng nhân
cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu dân trí, nhân lực, nhân
tài của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; Đáp ứng nhu cầu học
của mọi tầng lớp xã hội, tiến tới một xã hội học tập. Trong sự nghiệp to lớn đó
nghiên cứu khoa học giáo dục phải đi trước một bước để dẫn đường [1].
Như vậy: Giáo dục đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát
triển của đất nước, giáo dục phát triển thì đất nước phát triển: Như chúng ta đã
biết: những nước phát triển đều là những nước có nền giáo dục phát triển như:
Singapore, Nhật, Mỹ, Pháp, Anh... và ở đó có rất nhiều nhân tài được sinh ra.
Chính vì lẽ đó ngành giáo dục của chúng ta đang được các cấp, các ngành đặc
biệt quan tâm trong nhiều năm gần đây, trong đó có giáo dục mầm non được đặc
biệt quan tâm.
Để đáp ứng với thời đại mới hiện nay, giáo dục nói chung và giáo dục mầm
non nói riêng luôn đòi hỏi cần đổi mới, hoàn thiện để góp phần đào tạo " Con
người XHCN, những con người năng động, sáng tạo, nhanh chóng nắm bắt, hoà
nhập với cái mới”. Nghị quyết TW II khóa VIII đã chỉ rõ "Giáo viên là nhân tố
quyết định chát lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh, giáo viên phải có
đủ đức, đủ tài " [2]. Mặt khác, xu thế đổi mới mạnh mẽ của nền giáo dục nói
chung và giáo dục mầm non nói riêng phương pháp dạy học “ Lấy trẻ làm trung
tâm” là một quan điểm tiến bộ về vị trí của trẻ và vai trò của giáo viên, quan
điểm này định hướng cho giáo viên trong việc xây dựng, sử dụng hiệu quả môi
trường giáo dục, lập kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ
trong trường mầm non . Việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm không chỉ chú trọng
tới sự phát triển trí tuệ, phát triển thể chất, khả năng giao tiếp xã hội …mà còn
nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ.
Trường mầm non là môi trường giáo dục đầu tiên của trẻ, trẻ được tiếp xúc,
được trãi qua. Chính vì vậy mà chúng ta cần tạo ra một môi trường giáo dục tốt
nhất để chăm sóc, giáo dục những nhân tài trong tương lai của đất nước. Để làm
được điều này chúng ta cần xây dựng một môi trường tốt cho trẻ hoạt động mà
môi trường đó phải lấy trẻ làm trung tâm.
Vì vậy việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một
trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên khi thực hiện chương trình giáo
dục mầm non, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà cả hệ thống giáo dục
đang quyết tâm thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng ( Nghị quyết TW VIII khóa
1


XI ) về " Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và Đào tạo [3]. Xây dựng môi
trường lấy trẻ làm trung tâm là xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện và
ấm cúng, trình bày đẹp mắt và thu hút sự tập trung chú ý của trẻ giúp trẻ chủ
động tham gia vào các hoạt động tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng
chơi, có cơ hội trãi nghiệm và giao tiếp một cách tích cực, tự nhiên.
Sau khi Sở giáo dục và Đào tạo Thanh hóa triển khai chuyên đề "Tổ chức
hoạt động dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm'' cho cán bộ cốt cán
trong tỉnh, trong huyện về hướng dẫn sử dụng tiêu chí thực hành áp dụng các mô
đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho CBQL và GVMN. Phòng giáo dục và
đào tạo huyện Quảng Xương đã triển khai đến các trường mầm non trong huyện
và chỉ đạo một số trường điểm cho các trường Mầm non trong huyện học tập, rút
kinh nghiệm. Tuy nhiên đối với đơn vị chúng tôi mặc dù đã có nhiều giải pháp
triển khai thực hiện song việc tổ chức thực hiện chương trình GDMN với
phương pháp dạy học " lấy trẻ làm trung tâm " còn nhiều hạn chế. Giáo viên đã
tạo được môi trường giáo dục nhưng chưa được phong phú, xây dựng kế hoạch
hoạt động chưa rõ nét. Trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục, giáo viên
chưa tạo được nhiều cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động khám phá, trãi nghiệm,
chưa biết xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm…Trẻ vẫn còn thụ động tiếp
thu kiến thức từ giáo viên qua lời giảng giải, động tác làm mẫu, dẫn đến chất
lượng hoạt động hiệu quả chưa cao.
Từ những vấn đề trên, là người cán bộ quản lý, tôi hiểu rõ tầm quan trọng
và tính cấp thiết vấn đề này. Và để có được đội ngũ giáo viên vững vàng về
chuyên môn thì người cán bộ quản lý trong các nhà trường cần phải có kế hoạch
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên một cách khoa học và phù hợp với điều kiện thực
tế. Xuất phát từ lý do trên tôi luôn có suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất
lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt, đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải
có sự nổ lực phấn đấu, quyết tâm cao, cần phải chú trọng đến công tác chuyên
môn, công tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm duy trì và phát triển chất
lượng giáo dục trong nhà trường. Với sự tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm trong quá
trình quản lý chỉ đạo, tôi mạnh dạn đề xuất kinh nghiệm: ''Một số giải pháp chỉ
đạo giáo viên xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm năm học 2018-2019"
phát triển từ đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018 với mong muốn
được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ
trong trường mầm non, đáp ứng được những yêu cầu mới của Giáo dục và Đào
tạo trong thời kỳ đất nước hội nhập.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Nghiên cứu tìm tòi và đề ra các giải pháp để chỉ đạo giáo viên xây dựng
môi trường mở, giúp đội ngủ giáo viên trong nhà trường nâng cao nhận thức và
năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ thực hiện Chương trình giáo
dục dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều
kiện cụ thể của nhóm lớp và địa phương.
Giúp đội ngũ giáo viên và học sinh xây dựng môi trường giáo dục mang
tính " mở " kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ,
thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trãi nghiệm đa dạng.
2


1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Toàn thể giáo viên đứng lớp và trẻ trong độ tuổi Mầm non thuộc đơn vị tôi
công tác.
Một số nội dung, giải pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường lấy trẻ
lam trung tâm.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp quan sát: Quan sát thực tiễn xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm của giáo viên.
Phương pháp đàm thoại: Đàm thoại trực tiếp với giáo viên và học sinh.
Phương pháp thực hành:
+ Thực hành trực tiếp tại các nhóm lớp.
+ Thực hành qua các đợt triển khai chuyên đề, các đợt phát động các
phong trào thi đua.
Phương pháp kiểm tra đánh giá.
Thu thập thông tin và tài liệu khác có liên quan
Phương pháp thống kê, xử lý số liệu.
1.5. Những điểm mới của sáng kiến.
Năm học 2018-2019 tôi đã chỉ đạo giáo viên tổ chức các hoạt động trải
nghiệm thực tế tại các mô hình bên ngoài lớp học và hoạt động ngoài trời. (Tăng
cường hoạt động cá nhân và hoạt động theo nhóm).
Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng chủ điểm, thiết kế tạo
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (Môi trường hoạt động theo hướng
mở tạo điều kiện cho trẻ chủ động hoạt động nhằm phát huy tính tích cực chủ
động sáng tạo của trẻ.
Bổ sung, sắp xếp các giải pháp, các tiêu chí khảo sát một cách khoa học, hợp lí.
PHẦN II: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận:
" Giáo dục mầm non là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân, mục
tiêu của giáo dục mầm non nhằm giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ,
thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào
lớp 1” ( Điều 22 Luật Giáo dục ) [4]
Trong những năm qua cùng với sự phát triển của các bậc học khác, bậc
học Mầm non đã có nhiều đóng góp to lớn, gieo những hạt giống tốt, mầm non
tốt tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo thế hệ trẻ mai sau.
Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của ngành giáo dục mầm non, người
giáo viên phải là người giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, thông qua việc
giáo viên tổ chức cho trẻ hoạt động, nắm bắt và lĩnh hội các tri thức và kỹ năng
về sự vật, hiện tượng thế giới xung quanh, rèn luyện cho trẻ tính tập trung, thái
độ nghiêm túc khi tham gia vào các hoạt động cũng như thực hiện các yêu cầu,
nhiệm vụ của giáo viên đề ra. Giúp trẻ nhanh nhẹn, hứng thú, năng động trong
mọi tình huống để lĩnh hội kiến thức trong các lĩnh vực. Đây là yêu cầu rất quan
trọng đòi hỏi người giáo viên mầm non phải nhận thức và xác định được vai trò
trách nhiệm của mình trong tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non.
3


Với phương châm "Lấy trẻ làm trung tâm" để không ngừng nghiên cứu, tìm
tòi, sáng tạo đưa ra các hình thức, phương pháp tổ chức cho trẻ lĩnh hội kiến
thức một cách nhẹ nhàng đạt kết quả cao. Hoạt động của trẻ chỉ có hiệu quả khi
trẻ có cách học tích cực, chủ động, tự giác, với một động cơ học tập từ bên
trong. Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy của giáo viên
định hướng cách học của trẻ và ngược lại thói quen học tập của trẻ có ảnh hưởng
tới cách dạy của giáo viên.
Quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cần được quán triệt thực hiện từ việc lựa
chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đặc biệt là trong vai
trò của giáo viên khi tổ chức hoạt động này. [5].
Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào
tạo lớp trẻ trong tương lai đáp ứng với yêu cầu và xu thế hội nhập của toàn
ngành giáo dục hiện nay. Việc chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường dạy học
lấy trẻ làm trung tâm cần cần có sự thay đổi toàn diện cấu trúc về nội dung,
phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đặc biệt là vai trò của người giáo
viên. Có thể nói, giáo viên chính là nhân tố quyết định trong việc thực hiện quan
điểm giáo dục này tại các nhà trường. [6].
2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Có thể khẳng định rằng: Việc chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non là một việc làm rất cần thiết. Vì vậy
năm học 2018-2019 Phòng giáo dục và đào tạo Quảng xương đã phát động
phòng trào " Trường khang trang, lớp sạch đẹp'' đến tất cả các nhà trường trong
Huyện. Sau khi tiếp thu về bản thân tôi đã triển khai đến toàn thể cán bộ giáo
viên, nhân viên trong nhà trường để xây dựng kế hoạch thực hiện Vì môi trường
tốt trẻ được tham gia vào các hoạt động từ đó làm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và
hoạt động của trẻ. Thông qua các hoạt động trẻ được chủ động tham gia cô giáo
chỉ là người hướng dẫn và quan sát trẻ thực hiện.
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục, trong
những năm qua dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương; sự nỗ lực quyết tâm của ngành giáo dục, của cán bộ và giáo viên nhà
trường cùng với sự đồng thuận của người dân. Trường mầm non Quảng Vọng có
những mặt thuận lợi sau.
Trường đã được công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
năm 2014 và được công nhận lại năm 2018. Kiểm định đánh giá chất lượng
trường đã được công nhận đạt cấp độ 2 năm 2015 và được Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa công nhận Danh Hiệu " Đơn vị đạt chuẩn văn hóa " 5 năm ( 2012 2016 ). Năm 2018 trường được Bộ trưởng Bộ giáo dục tặng Bằng khen.
Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lảnh đạo và đặc biệt là sự
quan tâm chỉ đạo sát sao, tận tình của lãnh đạo Phòng giáo dục trong các hoạt
động của nhà trường và nhân dân trên địa bàn toàn xã đã nhiệt tình ủng hộ.
Môi trường sư phạm "Xanh - sạch - đẹp" và an toàn. Trẻ đến trường được
học theo chương trình quy định và phân chia đúng độ tuổi, được chăm sóc giáo
dục theo chương trình giáo dục mầm non.
4


Trường có đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, có trình độ chuyên
môn vững vàng, đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 88% hiện tại có 3 giáo viên đang
theo học các lớp đại học sư phạm mầm non hệ tại chức. Từ năm 2014 đến nay
nhà trường đã có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 5 giáo viên đạt
giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.
Đội ngũ tổ trưởng tổ phó chuyên môn, khối trưởng đều có năng lực chuyên
môn vững vàng, nhiệt tình năng động.
Nhận thức của phụ huynh ngày được nâng cao.
Phòng học sân được nâng cấp mở rộng chơi sạch sẽ thoáng mát.
85 % trẻ chăm, ngoan, có lễ phép và có nề nếp khi đến trường.
95 % trẻ đi học chuyên cần, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gọn gàng.
Có đủ đồ dùng cho các lớp theo thông tư 02/TT-BGD&ĐT và theo nhu cầu
của lớp. Bên cạnh những mặt thuận lợi còn có những khó khăn sau:
Trong điều kiện đời sống khó khăn của một xã thuộc vùng sâu, vùng xa của
Huyện Quảng xương có điểm xuất phát thấp, hạ tầng giáo dục còn gặp nhiều
khó khăn, CSVC và trang thiết bị còn hạn chế, nhân dân trong xã chủ yếu làm
nghề nông. Nhận thức của một số phụ huynh vùng giáo dân còn hạn chế, việc
huy động trẻ ra trường đã khó việc vận động phụ huynh đóng góp ủng hộ trong
công tác xã hội hóa giáo dục lại càng khó hơn.
Số giáo viên trẻ mới ra trường kinh nghiệm còn hạn chế trong quá trình tổ
chức các hoạt động và tạo môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động còn cứng
nhắc chưa có nhiều sáng tạo chưa biết "lấy trẻ làm trung tâm" để truyền đạt kiến
thức cho trẻ.
Phương pháp dạy học của một số giáo viên lồng ghép các chuyên đề còn
lúng túng chưa linh hoạt. Quá trình hướng dẫn trẻ chưa cung cấp kiến thức cho
trẻ, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động ở trẻ, giáo viên chưa biết tạo môi
trường mở để trẻ được họat động, tham quan khám phá ở mọi lúc mọi nơi.
Khảo sát thực trạng chất lượng giáo viên trước khi thực hiện đề tài:
Bảng 1: Kết quả khảo sát khi trẻ tham gia các hoạt động học tập, vui chơi,
trải nghiệm theo quan điểm '' lấy trẻ làm trung tâm''.
( Số trẻ được khảo sát: 268 trẻ ).
TT
Tiêu chí
Đạt
Chưa đạt
Số trẻ Tỉ lệ Số trẻ Tỉ lệ
1
Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động 130 48,5%
138
51,5
nhóm, hoạt động ngoài trời.
%
2
Trẻ chủ động tham gia vào các hoạt 128 47,7%
140
52,3
động học tập, vui chơi và có ý thức
%
thực hiện tốt yêu cầu hoạt động.
3
Trẻ biết thể hiện mối quan hệ thân thiết 132 49,2%
136
50,8
giữa cô và các bạn trong nhóm, trong
%
lớp trong trường.
4
Trẻ biết vận dụng linh hoạt kiến thức 126 47,1%
142
52,9
kỹ năng vào việc tham gia các hoạt
%
động thực tế.
5


Nhìn vào bảng khảo sát ta thấy số trẻ đến trường mầm non chưa thật sự tự
tin, trẻ còn nhút nhát, chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động học tập, vui chơi
trãi nghiệm… các kỷ năng về giao tiếp, kỷ năng hợp tác chia sẻ kỷ năng tự lập
còn rất nhiều hạn chế.
Bảng 2: Kết quả khảo sát đội ngũ giáo viên xây dựng môi trường lấy trẻ
làm trung tâm trước khi thực hiện đề tài.
( Số giáo viên được khảo sát 20 người).
Nội dung khảo sát
Kết quả
Số lượng Tỷ lệ (%)
1
Lập KHGD phù hợp với từng cá nhân trẻ
9/20
45%
(theo nhóm trẻ)
2
Tạo môi trường có tính mở, linh hoạt theo
12/20
60%
từng nội dung nhằm phát huy tính tích cực, chủ
động, sáng tạo của trẻ.
3
4

Thường xuyên tổ chức các hoạt động thực
hành trãi nghiệm để trẻ dược bộc lộ hết khả
năng của riêng mình.
Tổ chức, hướng dẫn trẻ khai thác và sử dụng
môi trường giáo dục có hiệu quả.

10/20

50%

9/20

45%

Đội ngũ giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm, chưa mạnh dạn, chưa dám
đề xuất các giải pháp để xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm. Đứng trước
tình hình thực trạng của đơn vị. Làm thế nào để nâng cao được chất lượng tổ
chức các hoạt động, lựa chọn các phương pháp, nội dung, các góc chơi để trẻ
tiếp thu và trãi nghiệm một cách tốt nhất đây là một bài toán hết sức khó khăn
cho tôi. Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường giáo dục đối với sự phát
triển nhân cách của trẻ và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong
năm học 2018-2019. Bản thân là người cán bộ quản lý trong nhà trường tôi đã
rất trăn trở và mạn dạn đưa ra một số giải pháp sau:
2.3. Các giải pháp thực hiện.
Giải pháp 1. Đầu tư cơ sở vật chất xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ
hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Như chúng ta đã biết: Cơ sở vật chất quyết định trực tiếp đến chất lượng
chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non. Xây dựng môi trường lấy trẻ làm
trung tâm có vai trò vô cùng quan trọng trong trường Mầm non Việc xây dựng
môi trường bên ngoài cho trẻ phù hợp góp phần thỏa mãn nhu cầu vui chơi và
hoạt động của trẻ. Qua đó nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn
diện.
Ngay từ tháng 7 tôi đã tham mưu với địa phương xây Khu phát triển vận
động cho trẻ hoạt động với diện tích 320m2 láng xi măng sạch sẽ với số kinh phí
50.000.000đ. Nhà trường vận động các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm trong
toàn xã ủng hộ đồ chơi vận động như thang leo liên hoàn, cầu trượt, nhà bóng,
thảm cỏ... với tổng số tiền trong sân vận động là 55.000.000đ và phát động giáo
6


viên, phụ huynh đóng góp công sức, ngày công để cải tạo khuôn viên, cơ sở vật
chất trong lớp học, ngoài sân như: khuôn viên vườn cổ tích, trồng cây xanh,
vườn rau, vườn hoa, trang trí lớp học, hành lang....... ngoài những nguyên vật
liệu sẳn có ở địa phương nhà trường đã trích nguồn kinh phí từ học phí ra để ủng
hộ từng lớp để giáo viên mua thêm những nguyên vật liệu, những thanh sắt, ống
nước với số tiền của mỗi gốc cây gần 2.000.000đ. Bên cạnh đó còn tăng cường
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, các chuyên
đề do phòng giáo dục, cụm chuyên môn tổ chức, các giờ giảng dạy trên lớp được
giáo viên thực hiện linh hoạt sáng tạo biết lấy trẻ làm trung tâm, các nội dung
phù hợp với từng độ tuổi.
Giải pháp 2: Chỉ đạo giáo viên tạo môi trường cho trẻ hoạt động và học tập.
Như chúng ta đã biết: Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm có vai
trò vô cùng quan trọng trong trường Mầm non, môi trường tốt sẽ góp phần làm
thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ. Qua đó nhân cách của trẻ được
hình thành và phát triển toàn diện.
Môi trường cho trẻ hoạt động bao gồm môi trường bên trong lớp học và
môi trường bên ngoài lớp học. Vì vậy ngay từ đầu tháng 8 tôi đã chỉ đạo giáo
viên xây dựng và tạo môi trường cho trẻ được hoạt động nhất là môi trường bên
ngoài đây là việc đầu tiên mà tôi cần làm. Đáp ứng nhu cầu về mỹ quan nhà
trường.
Tôi đã phân cho mỗi lớp một gốc cây để giáo viên thực hiện ý tưởng của
mình, ngoài ra BGH và nhà bếp cũng chịu trách nhiệm trang trí 2 gốc cây. Các
gốc cây không chỉ đơn thuần làm bóng mát mà nó đã trở nên sinh động hơn khi
được bàn tay khéo léo của các cô tô vẽ thêm những hình ảnh ngộ nghĩnh mang
tính giáo dục cao. Trước khi giáo viên thực hiện tôi đã cho giáo viên thời gian tự
suy nghĩ, sáng tạo kết hợp với xem mạng Internet để đưa ra ý tưởng. Sau đó tôi
tổng hợp xem xét để không có sự trùng lặp giữa các gốc cây. Kết quả sau thời
gian phát động 12 gốc cây đã được giáo viên tạo nên với nội dung khác nhau rất
đẹp và ngộ nghĩnh với những hình ảnh quen thuộc gần gủi trong cuộc sống hàng
ngày của trẻ với những nhân vật trong các câu chuyện mà trẻ đươc cô giáo dạy
hàng ngày bằng những nguyên vật liệu sẳn có ở địa phương như: cây đay khô,
hộp sữa bột 900g bằng sắt, cây cói, lốp xe máy, lốp xe ô tô, thúng, mủng, những
chiếc xe đạp nhỏ đã hỏng được giáo viên sưu tầm và thiết kế ra những hình ảnh
rất quen thuộc và có ý nghĩa trong hoạt động dạy học cao.
Ví dụ: Dưới gốc cây sấu các cô dựng cảnh những động vật sống trong
rừng, động vật sống dưới nước...
Dưới gốc cây vú sữa là mô hình nhà sàn, cây cầu bắc qua sông...
Ngoài ra, ở chân cầu thang 2 dãy nhà tầng tôi đã chỉ đạo giáo viên thiết kế
và trang trí góc phát triển vận động và góc chợ quê. Tại đây giáo viên đã làm rất
nhiều loại đồ dùng, đồ chơi, sưu tầm các đồ dùng để trang trí tái hiện lại một góc
nhỏ chợ quê. Qua các hình ảnh ở từng gốc cây, đồ dùng ở góc chợ quê... đã làm
phong phú và tô thêm vẻ đẹp trên sân trường được lảnh đạo địa phương- Phòng
Giáo Dục và các trường mầm non trong huyện đến thăm quan học tập và ghi
nhận.
7


Môi trường bên trong lớp học là môi trường mà trẻ tiếp xúc và hoạt động
nhiều nhất. Bản thân tôi luôn quan tâm, trăn trở cùng giáo viên ở các nhóm lớp
sắp xếp các góc chơi phù hợp, an toàn và gần gủi, sưu tầm và làm đồ dùng đồ
chơi thật phong phú, phù hợp với tâm sinh lý trẻ, có tính thẩm mỹ cao và kích
thích tính tích cực, tò mò của trẻ khi tham gia các hoạt động trong lớp. Cụ thể
như:
* Xây dựng các góc hoạt động trong lớp:
Xây dựng các góc hoạt động khác nhau trong lớp nhằm tạo điều kiện cho
trẻ hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ được nhiều hơn, hình thức hoạt động
phong phú, đa dạng hơn giúp trẻ tìm hiểu và khám phá cái mới. Do đó môi
trường bên trong mỗi lớp tôi chỉ đạo giáo viên bố trí các góc yên tĩnh xa góc
hoạt động ồn ào. Thay đổi vị trí các góc sau mỗi chủ đề để tạo cảm giác mới lạ,
kích thích hứng thú của trẻ. Đặt tên các góc phải đơn giản, dễ hiểu và phù hợp
với nội dung từng chủ đề đang thực hiện.
* Đồ chơi, đồ dùng ở các góc hoạt động
Mỗi đồ dùng đồ chơi phải phù hợp với độ tuổi và mục đích giáo dục trẻ
theo từng chủ điểm, kích thích trẻ phát triển các lĩnh vực vận động, nhận thức,
ngôn ngữ, tình cảm và mối quan hệ xã hội.
Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu trong từng góc được sắp xếp phải dễ
thấy, dễ lấy, dễ lựa chọn.
Ví dụ: Những thiết bị đồ chơi nặng đặt ở dưới, những đồ chơi có nhiều bộ
phận phải đặt theo bộ.
Màu sắc, hình dáng đồ dùng đồ chơi đẹp, hấp dẫn trẻ, đảm bảo an toàn.
Phải thường xuyên vệ sinh các giá và đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ. Đồng thời các
loại đồ dùng của trẻ phải có nhãn hoặc ký hiệu bằng chữ cái, chữ số nhằm phát
triển ngôn ngữ cho trẻ, giúp trẻ tự lấy đồ dùng mà không cần sự trợ giúp của cô,
Trẻ có thể tự bảo quản đồ dùng cá nhân của mình. Làm đồ chơi từ nguyên vật
liệu thiên nhiên phù hợp với từng chủ đề nhưng có thể sử dụng cho nhiều hoạt
động khác nhau.
* Trang trí trong các góc chơi
Chỉ đạo giáo viên trang trí phải linh hoạt, hấp dẫn và thay đổi nội dung
theo từng chủ đề, không dán cố định.
Ví dụ: Góc học tập dán những ô bìa bằng giấy bóng kính hoặc ghim dắt để
gắn chữ cái, chữ số hoặc đồ vật phù hợp với nội dung hoạt động và thay đổi theo
chủ đề (Chủ đề nào học đến chữ cái nào thì gắn chữ cái đó kết hợp với tranh có
từ ) hay ở góc sách học đến bài thơ nào thì dán bài thơ đó lên.
8


Không dán khít các mảng tường mà phải để dành khoảng trống để trẻ dán
sản phẩm của mình theo chủ đề
Với quan điểm chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm,
chúng tôi tận dụng tối đa các sản phẩm của trẻ để trang trí lớp, trẻ được vẽ, xé
nặn các sản phẩm để trang trí các góc, các buổi chơi trẻ được hoạt động với
chính sản phẩm của mình đã làm nên trẻ rất thích thú.
Ban giám hiệu chúng tôi luôn có kế hoạch bổ sung các đồ dùng đồ chơi ở
các góc phù hợp vowsu từng chủ điểm trong năm học. Luôn tạo cái mới để thu
hút trẻ vào các hoạt động vào các hoạt động cùng cô. Từ đó kết quả hoạt động ở
các góc là rất cao.
Ví dụ: Với Chủ đề: Quê hương đất nước Bác Hồ. Tôi đã cùng với tổ
trưởng, tổ phó, khối trưởng chuyên môn lên kế hoạch cụ thể để thực hiện chủ đề
và động viên giáo viên sưu tầm, vẽ các tranh ảnh về danh lam thắng cảnh ở thủ
đô Hà nội như: Lăng Bác Hồ, Hồ Gươm, Chùa một cột, Cầu thê Húc và nhiều
công trình kiến trúc sư khác..... để trang trí vào các góc chơi giúp trẻ hứng thú
say mê học tập.
Ngoài việc chỉ đạo giáo viên lựa chọn trang trí các góc chơi trong lớp tôi
còn chỉ đạo giáo viên xây dựng các góc bên ngoài lớp học như: Góc chợ Quê,
Góc Phát triển vận động, Góc thư viện của bé, Góc bán hàng, Góc làm quen với
chữ cái......

Như vậy tạo môi trường lớp đẹp, thân thiện ở trong mỗi góc chơi, nhóm
chơi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên rèn trẻ cá biệt yếu kém hoặc củng
cố kỹ năng cho trẻ. Giúp trẻ phát triển hơn về khả năng tưởng tượng sáng tạo từ
đó trẻ mạnh dạn tự tin tham gia vào các hoạt động. Môi trường học tập là yếu tố
rất quan trọng trong quá trình hoạt động trải nghiệm nhằm thoả mãn nhu cầu của
trẻ. Đây cũng là nơi mà trẻ được giúp đỡ để thu nhận một khối lượng kiến thức
và kỹ năng nền tảng cần thiết cho việc học sau này ở phổ thông.
Giải pháp 3: Chỉ đạo giáo viên tổ chức các hoạt động trải nghiệm.
Để trẻ phát huy tính tích cực của mình, giáo viên cần phối hợp hợp lý các
phương pháp trong quá trình tổ chức các hoạt động. Để không còn tình trạng
giáo viên nói, trẻ ngồi thụ động, ghi nhớ máy móc và làm theo mẫu trước kia,
9


giáo viên có thể giúp trẻ tìm hiểu đặc điểm của đối tượng thông qua phương
pháp làm mẫu kết hợp dùng lời nói và chỉ dẫn một cách ngắn gọn, dễ hiểu,
chính xác giúp trẻ thực hiện thao tác, hành động tự lực và sáng tạo. Tạo điều
kiện cho trẻ nêu nên nhận xét, mô tả. Gợi mở dẫn dắt khơi gợi trẻ, đặt câu hỏi
giúp trẻ khắc sâu và củng cố những gì đã biết, kích thích trẻ suy nghĩ, phân tích,
so sánh phát hiện những vấn đề cần tìm hiểu. Tôi đã giúp giáo viên thấy rằng:
Khi thực hiện chương trình, nhóm phương pháp thực hành trải nghiệm là nhóm
phương pháp được nhấn mạnh và khuyến khích giáo viên thường xuyên thực
hiện. Đây là vấn đề mới và tương đối khó đối với giáo viên nhất là nội dung
khám phá khoa học.
Ngoài ra tôi còn hướng dẫn giáo viên cách chuẩn bị kế hoạch giáo dục ngắn
gọn, đủ thông tin. Mỗi hoạt động trong kế hoạch phải gắn với việc thực hiện
mục tiêu chủ đề và xoay quanh nội dung tích hợp. Kết hợp với các phương pháp
trên, để trẻ hoạt động một cách tích cực hơn, giáo viên sử dụng phối hợp giữa
phương pháp thực hành và phương pháp nêu vấn đề, giúp trẻ tìm ra kiến thức
mới, củng cố và mở rộng kiến thức, rèn kỹ năng và phát huy tính tích cực độc
lập sáng tạo của trẻ. Ví dụ “Cô nói tên con vật trẻ bắt chước tiếng kêu và tạo
dáng của chúng” hoặc giờ nhận biết phân biệt hình tam giác hình chữ nhật giáo
viên gọi tên hình trẻ nói đặc điểm của hình: Như cô nói hình tam giác trẻ trả lời:
có 3 cạnh và ngược lại…Như vậy trẻ được tự lập giải quyết các tình huống giáo
viên vừa đặt ra. Để thu hút sự chú ý và gây hứng thú cho trẻ. Giáo viên có thể
đưa ra các tình huống sao cho trẻ có thể chú ý theo dõi, tự đặt câu hỏi, tự giải
đáp thắc mắc nảy sinh. Lúc này trẻ phải tập trung chú ý cao độ để lĩnh hội kiến
thức. Chính vì sự chú ý đó làm cho sự nhận thức của trẻ phát huy tính tích cực
hơn.
Vì vậy, hoạt động trãi nghiệm đòi hỏi trẻ phải có nhu cầu, hứng thú, sự tò
mò với đối tượng trải nghiệm. Bởi vì chính sự hứng thú, tò mò sẽ trở thành động
lực thúc đẩy trẻ tham gia vào quá trình trãi nghiệm và tự trãi nghiệm để tìm hiểu
thế giới xung quanh. Cùng với trẻ, giáo viên là người dẫn dắt, hướng trẻ vào môi
trường trải nghiệm, đồng thời là người quan sát, giúp đỡ và kiểm tra, hướng dẫn,
hệ thống lại những kiến thức mà trẻ thu được quá trãi nghiệm..
Như vậy muốn phát huy tính tích cực của trẻ trong các hoạt động, giáo viên
cần tổ chức cho trẻ đi thăm quan thực tế để trẻ trực tiếp quan sát, trẻ được trãi
nghiệm thực tế bên ngoài giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết và tạo cơ hội phát huy
tính tính tích cực của trẻ.

10


(Thăm quan vườn rau sạch và Tượng đài Liệt sĩ)
Phương pháp dạy học tích cực đòi hỏi mỗi trẻ phải cố gắng phát huy năng
lực, tư duy của mình. Nhưng thực tế sự phát triển tâm sinh lý, năng lực và ý trí
của mỗi trẻ khác nhau. Vì vậy trong quá trình tổ chức các hoạt động của trẻ giáo
viên cần phối hợp hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm. Khi trẻ tham gia trao
đổi, bàn luận trong tập thể nhóm, ý kiến của mỗi trẻ được điều chỉnh, vốn hiểu
biết và kinh nghiệm của mỗi trẻ được vận dụng trong quá trình hoạt động. Khi
hoạt động khả năng, năng lực của mỗi trẻ được bộc lộ, nhờ đó cô giáo có cơ hội
điều chỉnh các hướng dẫn cho phù hợp.
Ví dụ: Khi cho trẻ quan sát về phương tiện giao thông đường bộ. Cô chuẩn bị
cho mỗi trẻ một phương tiện giao thông đường bộ. Bằng đồ chơi trẻ được chơi,
tổ chức tạo nhóm.Về quan sát theo nhóm, trẻ quan sát đồ chơi của mình biết
được đặc điểm phương tiện đó (hoạt động cá nhân). Thông qua hoạt động này
giúp trẻ nhận biết và hoàn thiện hơn về kiến thức.
Để thực hiện tốt về vấn đề này giáo viên cần quan tâm đến nhu cầu, khả năng
của từng trẻ, xây dựng hệ thống câu hỏi gồm nhiều mức độ dễ, khó khác nhau
phù hợp với từng khả năng nhận thức của trẻ, từng nhóm và cả lớp. Vì vậy chính
hoạt động này đã xuất hiện được nhu cầu hợp tác, tính tích cực của trẻ được bộc
lộ và phát triển.
Ví dụ: Để đánh giá nhân vật người anh trong câu chuyện “Cây khế” có thể dùng
câu hỏi
- Với những trẻ nhận thức trung bình: Nhân vật người anh là người tốt hay xấu?
- Với những trẻ nhận thức khá: Con thích nhân vật nào? Tại sao?
- Với những trẻ nhận thức nhanh nhẹn, thông minh: Tại sao con thích nhân vật
người em, mà lại không thích người anh? ….
Như vậy: Nếu tổ chức tốt hoạt động cá nhân và hoạt động theo nhóm sẽ giúp trẻ
có cơ hội được thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau
11


thực hiện nhiệm vụ học tập, tiếp thu những kiến thức mới. Thông qua đó mỗi trẻ
đã được bộc lộ kiến thức, hiểu biết của mình, tiếp nhận bổ sung những gì mình
còn thiếu, điều chỉnh cách hoạt động bản thân trẻ.
Biện pháp 4. Phát động các phong trào thi đua và làm tốt công tác thi đua,
khen thưởng.
Phong trào thi đua và Công tác thi đua khen thưởng có tác dụng thúc đẩy
chuyên môn của từng giáo viên trong nhà trường. Trong công tác quản lý chỉ
đạo ở nhà trường, nếu người quản lý chỉ biết đôn đốc, thúc dục giáo viên, bắt
giáo viên phải hoàn thành mọi công việc mà không có động viên khích lệ, không
có thưởng phạt công minh thì chuyên môn có giỏi mấy họ cũng chỉ dậm chân tại
chỗ, mọi nhiệt tình say sưa dẫn đến chán nản, dẫn đến chí tiến thủ của họ bị
giảm dần theo năm tháng. Với hình thức phát động các phong trào thi đua theo
đợt, theo các chủ đề trong các ngày lễ lớn trong năm học nhằm mục đích xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thì bản thân tôi đặc biệt quan
tâm. Đây là nội dung được giáo viên trong nhà trường hưởng ứng tích cực và
nhiệt tình tham gia. Bởi vì qua các đợt thi đua giáo viên có cơ hội để thể hiện hết
khả năng, năng lực chuyên môn của mình. Do đó trong năm học tôi đã lên kế
hoạch phối hợp và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn,
Đoàn Thanh niên, hội Phụ huynh) phát động các phong trào thi đua như:
Phong trào “Môi trường sáng tạo, ngộ nghĩnh” phát động đến toàn bộ cán
bộ, giáo viên vào đầu năm học. Mỗi nhóm lớp trang trí một gốc cây.
Phong trào thi đua “Cải tạo vườn rau cho bé” giao cho Công Đoàn phát
động trong đợt kỷ niệm ngày 20/10 và ngày 8/3.

- Phong trào thi đua “Vườn hoa của bé” giao cho đoàn Thanh niên phát động
vào đầu năm học, dịp tết và mùa xuân và dịp kỷ niệm 26/3.
- Phong trào làm đồ dùng dạy học được phát động trong dịp kỷ niệm ngày
nhà giáo Việt Nam 20/11.
12


Mỗi đợt phát động thi đua đều có nhận xét đánh giá của BGH, các nhóm,
các cá nhân và tổng hợp khen thưởng trao giải kịp thời cho cá nhân hoặc nhóm
đạt kết quả cao. Như vậy có thể nói rằng: Công tác thi đua khen thưởng rất cần
thiết trong công tác quản lý chỉ đạo giáo viên trong việc xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Nhưng khen, chê phải tiến hành kịp thời phải
được dân chủ hoá trong nhà trường, tránh tình trạng thiên vị, định kiến cá nhân,
nếu làm được như vậy thì mới phát huy hết tính tích cực của giáo viên.
Biện pháp 5. Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục
trong nhà trường để có sự điều chỉnh.
Công tác kiểm tra, đánh giá là một hoạt động không thể thiếu trong quá
trình tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trong nhà trường. Đây
là một biện pháp giúp các nhà quản lý nắm bắt được thực trạng chất lượng dạy
và học để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những yếu kém, tìm ra những
hạn chế còn tồn tại và có kế hoạch chỉ đạo tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng
chuyên môn trong nhà trường.
Để công tác này thực sự có hiệu quả tôi đã áp dụng các biện pháp hữu
hiệu sau: Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ trưởng, dưới sự
giám sát của Ban giám hiệu nhà trường.
Tổ chức đánh giá, khảo sát chất lượng trẻ theo chủ đề, kiểm tra xác xuất
để từ đó có sự điều chỉnh phù hợp.
Đánh giá xếp loại theo tiêu chí hàng tháng, kỳ, xây dựng tiêu chí
khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ nhằm nâng cao phong trào thi
đua giữa giáo viên trong nhà trường.
Biện pháp 6. Phối hợp giữa Nhà trường - Giáo viên - Phụ huynh trong việc
xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
Có thể nói rằng môi trường giáo dục là yếu tố định hướng và kích thích
trẻ trong việc khám phá, lĩnh hội tri thức nhằm thỏa mãn nhu cầu học hỏi, vui
chơi giúp trẻ phát triển một cách toàn diện nhất. Nhận thức được tầm quan trọng
của môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ngay từ đầu năm học tôi đã lên
kế hoạch phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong việc
xây dựng môi trường và giáo dục trẻ.
Cụ thể: Tôi đã vận động phụ huynh tham gia lao động vệ sinh trường lớp,
trồng cây xanh, sưu tầm nguyên vật liệu thiên nhiên, ủng hộ giáo viên làm đồ
dùng đồ chơi phục vụ trẻ chơi và học. Tại mỗi lớp xây dựng góc tuyên truyền,
ngoài việc thông báo cho phụ huynh biết về tình hình sức khỏe của trẻ, các kiến
thức chăm sóc giáo dục trẻ, những nội dung hoạt động của trẻ ở lớp, chế độ ăn
của trẻ hàng ngày… thì tôi còn chỉ đạo giáo viên thông báo các nội dung trẻ hoạt
động hàng ngày, hàng tuần, cần những đồ dùng gì thì vận động phụ huynh sưu
tầm giúp.
Hoặc thông qua cuộc họp phụ huynh đầu năm, giữa năm giáo viên đưa ra
kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ cho phụ huynh nắm được, tuyên
truyền phụ huynh cùng tham gia vào giáo dục rèn luyện các cháu, vận động phụ
huynh đóng góp các trang thiết bị, cung cấp tài liệu, nguyên vật liệu phục vụ
hoạt động giáo dục, Tuyên truyền phụ huynh biết được các hội thi sẽ tổ chức
13


trong năm như: Bé khỏe - Bé tài năng .. để phụ huynh nắm bắt và phối hợp cùng
cô và cháu tham gia hội thi đạt kết quả.
Ngoài ra tôi còn vận động các tổ chức đoàn thể mua sắm các loại sách
tranh, truyện… cho các lớp để cho trẻ được tự do lựa chọn xem các loại sách,
tranh mà trẻ yêu thích.
2.4. Kết quả đạt được.
Sau khi thực hiện các giải pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường '' lấy
trẻ làm trung tâm " bước đầu đơn vị đã đạt được một số kết quả khả quan như
sau:
* Đối với trẻ:
Trẻ ngày càng trở nên tự tin, tham gia tích cực vào các hoạt động và phát
huy vai trò chủ động sáng tạo trong khi trẻ hoạt động. Trẻ được thực hành, trải
nghiệm và có cơ hội bộc lộ khả năng của bản thân. Trẻ hứng thú tham gia vào
các hoạt động, trẻ chủ động thực hiện các hoạt động tìm tòi, khám phá, phát
hiện. Bộc lộ thực sự những kỹ năng, thao tác cá nhân. Cách học của trẻ thông
qua việc tương tác với đồ vật, trẻ học qua trải nghiệm, trực tiếp bằng các giác
quan, trẻ dần được rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm.
Bảng 3: Kết quả khảo sát trẻ sau khi áp dụng
( Số trẻ được khảo sát: 268 trẻ ).
TT
1
2
3
4

Tiêu chí

Đạt
Chưa đạt
Số trẻ Tỉ lệ Số trẻ Tỉ lệ
Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động 255
95,1%
13
4,9%
nhóm, hoạt động ngoài trời.
Trẻ chủ động tham gia vào các hoạt 252 94,0%
16
6.0%
động học tập, vui chơi và có ý thức
thực hiện tốt yêu cầu hoạt động.
Trẻ biết thể hiện mối quan hệ thân thiết 258 96,2%
10
3,8%
giữa cô và các bạn trong nhóm, trong
lớp trong trường.
Trẻ biết vận dụng linh hoạt kiến thức 260
97%
8
3%
kỹ năng vào việc tham gia các hoạt
động thực tế.

* Đối với giáo viên:
Trong quá trình chỉ đạo thực hiện việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm
trung tâm, bản thân đã truyền đạt cho giáo viên những kỹ năng và những kiến
thức cơ bản trong việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm. Bản thân đã
kích thích được lòng nhiệt tình, sự say mê, sáng tạo của mỗi giáo viên giúp giáo
viên say mê hơn trong việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động.
Đội ngũ giáo viên vững vàng hơn nhiều trong chuyên môn, linh hoạt sáng
tạo trong nghiên cứu đổi mới hình thức phương pháp tổ chức, đặc biệt là biết tận
dụng mọi cơ hội để phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ “Lấy trẻ làm trung
tâm ” trong quá trình dạy học để giúp trẻ lĩnh hội kiến thức, cũng như vận dụng
14


hoạt động mọi lúc, mọi nơi để cung cấp các kiến thức cho trẻ nhằm giúp trẻ
tham gia vào các hoạt động đạt kết quả cao hơn.
Giáo viên đã nắm được nội dung cơ bản của chương trình và tiến hành
soạn giảng phù hợp với khung của chương trình và điều kiện thực tế của địa
phương, chủ động linh hoạt sáng tạo trong phương pháp tổ chức các hoạt động
giáo dục và thiết kế các hoạt động theo sự hứng thú của trẻ làm cho tiết dạy sinh
động, hiệu quả. Giáo viên biết tận dụng tài nguyên giáo dục trên internet làm
phong phú hoạt động học.
100% giáo viên biết sáng tạo khi xây dựng môi trường trong và ngoài lớp
phù hợp, phong phú hấp dẫn trẻ. Xây dựng sáng tạo các góc tường mở. Làm tốt
công tác đánh giá trẻ. biết kiểm tra, đánh giá đúng các hoạt động của trẻ, biết
điều chỉnh nội dung giáo dục phù hợp, có hiệu quả.
Bảng 4: Kết quả khảo sát đội ngũ giáo viên sau khi thực hiện đề tài.
( Số giáo viên được khảo sát 20 người).
TT
Nội dung khảo sát
Kết quả
Số lượng
Tỷ lệ (%)
1
Lập KHGD phù hợp với từng cá nhân trẻ
20/20
100%
(theo nhóm trẻ)
2
Tạo môi trường có tính mở, linh hoạt theo
20/20
100%
từng nội dung nhằm phát huy tính tích cực,
chủ động, sáng tạo của trẻ.
3

Thường xuyên tổ chức các hoạt động thực
19/20
95%
hành trãi nghiệm để trẻ dược bộc lộ hết khả
năng của riêng mình.
4
Tổ chức, hướng dẫn trẻ khai thác và sử
18/20
90%
dụng môi trường giáo dục có hiệu quả.
* Đối với các bậc phụ huynh:
Phụ huynh đã tham gia sưu tầm, cung cấp các nguyên vật liệu, tranh ảnh,
họa báo, xây dựng mảng tường mở, thư viện của bé, góc thiên nhiên, các trang
thiết bị phục vụ cho trẻ hoạt động, tham gia các cuộc thi do nhà trường, ngành tổ
chức đạt kết quả cao.
Phụ huynh rất quan tâm đến việc chăm lo cho con cái, thường xuyên phối
hợp với nhà trường để giáo dục trẻ một cách khoa học, không còn xem nhẹ về
việc học tập của trẻ. Phụ huynh đã có những trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về
tình hình của trẻ khi ở nhà. …. Phụ huynh rất tin tưởng vào kết quả giáo dục của
nhà trường, không chê bai chỉ trích cô giáo, ngược lại cha mẹ thông cảm, chia sẻ
những khó khăn của cô giáo, cung cấp vật liệu, phụ giúp giáo viên trang trí lớp,
làm đồ chơi.
2.5. Bài học kinh nghiệm.
Để thực hiện chương trình giáo dục mầm non có hiệu quả đòi hỏi Ban
Giám hiệu cần phải tham mưu với địa phương, tuyên truyền đến các nhà hảo
tâm, các tổ chức đoàn thể các bậc phụ huynh để tăng cường cơ sở vật chất,
trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.
15


Ngoài ra còn phải triển khai đầy đủ các chuyên đề trong năm, nắm chắc yêu
cầu của chương trình giáo dục mầm non để tổ chức bồi dưỡng giáo viên,
nắm bắt được năng lực chuyên môn của từng giáo viên từ đó có kế hoạch
bồi dưỡng phù hợp cho từng đối tượng.
Luôn tạo cơ hội và kích thích trẻ tích cực sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu,
giúp giáo viên luôn suy nghĩ để tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động mang tính
chất mở, luôn lấy trẻ làm trung tâm. Hàng tháng tổ chức chấm đồ dùng đồ chơi
theo chủ đề để nhằm nâng cao phong trào thi đua giữa giáo viên.
Khuyến khích giáo viên biết lựa chọn, sưu tầm những trò chơi mới, sử
dụng công nghệ thông tin vào tổ chức hoạt động cho trẻ, sẽ tạo ra những điều
mới lạ, kích thích tính tò mò hứng thú của trẻ, hiệu quả của tiết học sẽ cao hơn.
Tăng cường công tác thanh kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên để phát
huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế. Hàng tháng có sự đánh
giá, khen thưởng kịp thời để làm động lực thúc đẩy giáo viên thi đua.
Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai rộng đến từng giáo viên về công
tác tuyên truyền các bậc phụ huynh, qua góc tuyên truyền…
PHẦN III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non là việc
làm hết sức quan trọng và cần thiết đối với các trường mầm non hiện nay. Với
những giải pháp mà tôi đã áp dụng trong việc chỉ đạo giáo viên xây dựng môi
trường lấy trẻ làm trung tâm ở nhà trường cùng với phương châm " Vừa chỉ đạo
thực hiện, vừa học hỏi đúc rút kinh nghiệm" đến cuối năm tất cả giáo viên của
trường đã từng bước tiếp cận với việc thực hiện chuyên đề " Tổ chức các hoạt
động dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm" một cách tự tin, và đã phát
huy hiệu quả một cách tích cực, tạo động lực cho sự đổi mới tư duy và phương
pháp giảng dạy và việc học tập của trẻ trong trường.
Qua kết quả cho thấy trẻ thực sự tỏ ra hứng thú hơn với các tiết học, vì
thế mà nhận thức của trẻ cũng đạt hiệu quả cao, tác phong của trẻ nhanh nhẹn,
hoạt bát so với yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó giáo viên cũng đã tích cực, chủ động
tìm tòi, học hỏi tự nâng cao kiến thức để đáp ứng yêu cầu mới của chương trình .
Tuy ban đầu có nhiều bỡ ngỡ, những khó khăn lúng túng trong quá trình thực
hiện. Nhưng sau một năm thực hiện hầu hết giáo viên đã sử dụng linh hoạt
phương pháp dạy học tích cực. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của
chương trình GDMN.
Đặc biệt qua thực tế chỉ đạo "Các giải pháp xây dựng môi trường lấy trẻ
là trung tâm" ở trường mầm non, cho phép tôi khẳng định rằng, tổ chức hoạt
động dạy học theo quan điểm "Lấy trẻ làm trung tâm" là vô cùng quan trọng, là
tiền đề phát triển nhân cách, ý thức của trẻ mầm non, chương trình này là một
yếu tố khách quan, là nhu cầu cấp thiết cho thực tế giáo dục, là vấn đề thiết thực
đến lợi ích trước mắt, lợi ích mai sau là nguyện vọng thiết tha và chính đáng của
các bậc phụ huynh, là thực hiện đúng quan điểm đường lối giáo dục của Đảng.
16


Để có được kết quả đáng khích lệ này. Trường mầm non chúng tôi đã và
đang có những biện pháp chỉ đạo tích cực, năng động sáng tạo trong hoàn cảnh
của địa phương mình. Điều đó cũng phản ánh được vai trò trách nhiệm, năng
lực, tính năng động, sáng tạo của người cán bộ quản lý. Tuy nhiên có những khó
khăn nhất định do khách quan và chủ quan đưa tới. Với sự đoàn kết của tập thể
cán bộ giáo viên trong nhà trường và quyết tâm cao của bản thân tôi giám nghĩ,
giám làm trong công tác chuyên môn cũng như mọi hoạt động công tác khác
trong nhà trường để đưa chất lượng giáo dục ngày một có hiệu quả và hoàn
thành tốt sứ mệnh của mình đó là “Tất cả vì học sinh thân yêu”.
2. Kiến nghị:
Để nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục trẻ nói chung và trẻ mầm non
nói riêng. Đề nghị PGD&ĐT Quảng xương cần mở các lớp chuyên đề cho tất cả
các đối tượng là cán bộ quản lý và giáo viên mầm non được tham gia, học tập.
Sở giáo dục và đào tạo cần cung cấp thêm các trang thiết bị, tài liệu giáo
dục cho CBGV tham khảo, học tập.
UBND Huyện Quảng xương hỗ trợ một phần kinh phí cho các trường để
mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi như: Sân chơi An toàn giao thông……để trẻ
được học tập, vui chơi, trãi nghiệm….
Trên đây là một số giải pháp chỉ đạo có hiệu quả chương trình xây dựng
môi trường lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non. Bên cạnh đó vẫn không
sao tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự quan tâm của Hội đồng
khoa học cấp trên để SKKN được hoàn thiện hơn và có thể được áp dụng rộng
rãi trong các trường mầm non.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
Thanh Hóa, ngày 22 tháng 4 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người
khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
17


[1]. Nguồn tài liệu internet. Trong bài phát biểu của GS.TSKH Bùi Văn Ga tại
Hội thảo toàn quốc về khoa học giáo dục " khoa học giáo dục việt nam - đổi mới
và phát triển ".
[2]. Nghị Quyết TW II khóa VIII Về định hướng chiến lược phát triển giáo dục
trong thời kỳ CNH - HĐH ngày 24 tháng 12 năm 1996.
[3]. Nghị Quyết TW VIII khóa XI. " Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và
đào tạo ".
[4]. Tài liệu Bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức cho CBQL - Bộ GD&ĐT
trong chuyên đề 7. (Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lý hoạt
động, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non - Quan điểm
chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục Mầm non.)
[5]. Tài liệu chuyên đề: " Tổ chức hoạt động dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm
trung tâm " Sở giáo dục và Đào tạo, Thanh hóa, ngày 9 tháng 11 năm 2017.
[6]. Tài liệu chuyên đề: " Tổ chức hoạt động dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm
trung tâm " Sở giáo dục và Đào tạo, Thanh hóa, ngày 9 tháng 11 năm 2017.
[7]. Thực tế thăm quan dự giờ tại trường Mầm non Thị Trấn, Trường mầm non
Quảng phong năm học 2017- 2018.
[8]. TLBDTXGV Mô đun 1.
[9]. Nguồn tài liệu internet.

DANH MỤC
18


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ
CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng - Trường Mầm non Quảng Vọng

T
T

Tên đề tài SKKN

Cấp đánh
xếp loại

giá

(Ngành
GD
cấp
huyện/tỉnh; Tỉnh...)

Phòng GD&ĐT
Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu
1
Huyện Quảng
giáo 5 tuổi học môn Thể dục
Xương
Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu Phòng GD&ĐT
2 giáo 5- 6 tuổi học tốt môn Âm Huyện Quảng
nhạc
Xương
Một số kinh nghiệm dạy trẻ Phòng GD&ĐT
3 Mẫu giáo 5-6 tuổi học môn Tạo Huyện Quảng
hình
Xương
Phòng GD&ĐT
Một số biện pháp chăm sóc sức Huyện Quảng
4 khỏe cho trẻ bán trú trong Xương
trường Mầm non
Sở GD&ĐT tỉnh
Thanh hóa
Một số kinh nghiệm nâng cao Phòng GD&ĐT
5 chất lượng chuyên môn cho đội Huyện Quảng
ngũ giao viên trong trường MN Xương
Một số biện pháp quản lý hoạt Phòng GD&ĐT
6 động chăm sóc sức khỏe cho trẻ Huyện Quảng
mẫu giáo ở trường Mầm non
Xương
Một số biện pháp đảm bảo vệ Phòng GD&ĐT
7 sinh ATTP cho trẻ bán trú trong Huyện Quảng
trường Mầm non
Xương
Một số biện pháp đảm bảo vệ Phòng GD&ĐT
8 sinh an toàn thực phẩm cho trẻ Huyện Quảng
bán trú trong trường Mầm non
Xương
Phòng GD&ĐT
Một số giải pháp trong việc xây Huyện Quảng
9 dựng trường mầm non đạt Xương
Chuẩn Quốc gia mức độ 1
Sở GD&ĐT tỉnh
Thanh Hóa
10 Một số biện pháp quản lý chỉ Phòng GD&ĐT

Kết quả
đánh giá Năm học
xếp loại đánh giá
(A, B, hoặc xếp loại
C)

C

1996-1997

C

1997-1998

C

1998-1999

B
2001-2002
C
C
C

2006-2007

2010-2011

C

2011-2012

C

2012-2013

B
2013-2014
C
2014-2015
19


đạo nâng cao chất lượng giáo
dục ở trường Mầm non
Một số biện pháp chỉ đạo giáo
viên tổ chức tốt các hoạt động
11
vận động cho trẻ mẫu giáo ở
trường Mầm non

Huyện Quảng
Xương
Phòng GD&ĐT
Huyện Quảng
Xương

Phòng GD&ĐT
Một số biện pháp chỉ đạo nhằm
Huyện Quảng
nâng cao chất lượng giáo dục kỷ
12
Xương
năng sống cho trẻ ở trường Mầm
Sở GD&ĐT tỉnh
non năm học 2016-2017
Thanh Hóa
Phòng GD&ĐT
Một số biện pháp bồi dưỡng
Huyện Quảng
giáo viên thực hiện phương
13
Xương
pháp dạy học lấy trẻ làm trung
Sở GD&ĐT tỉnh
tâm năm học 2017-2018
Thanh Hóa
Một số giải pháp chỉ đạo giáo
viên xây dựng môi trường lấy
14
trẻ làm trung tâm năm 20182019

C

C

2015-2016

B
2016-2017
C
A
2017-2018
C

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×