Tải bản đầy đủ

Câu đảo ngữ Tiếng Anh (Lý thuyết + Bài tập)

FULL INVERSION
1. Trong tiếng anh đảo ngữ thường được sử dụng với mệnh đề nhấn mạnh thường gặp
dạng đảo trạng từ lên đầu câu (thường là các trạng từ chỉ tần suất: 9 Adverbs of
Frequency và thường dung cho câu khẳng định)
Eg:
- She never eats out.
==> Never does she eat out
- They rarely (seldom) stay up late to get access to the Internet and search useful
information for his professional
==> Rarely (Seldom) do they stay up late to get access to the Internet and search useful
information for his professional
2. Đảo từ với câu điều kiện:
2-1. Đảo từ với câu điều kiện loại 1
a) Câu điều kiện loại 1 có sử dụng “ should” thay hiện tại không xác định chỉ khả năng
xáy ra ít hơn ở tương lai. Đảo “should” lên đầu câu thay “If”.
Eg: If it should rain tonight, I will stay at home
==> Should it rain ....
b) Điều kiện loại 1 có sử dụng thời hiện tại hoàn thành. Lấy “should” thay “If” sao đó
để nguyên thể hoàn thành với “have done” ở tất cả các ngôi.
Eg: If she has finished the work, she can go home
==> Should she have finished ....

c) Điều kiện loại 1 ở dạng bình thường. Thay “should’ = if và giữ nguyên trật tự câu.
Eg: If she does English knowledge revision frequently, she will sit for the upcoming
TOEFL exam with the satisfactory score.
==> Should she do English knowledge revision frequently, she will sit for the
upcoming TOEFL exam with the satisfactory score.
2-2. Điều kiện loại 2
1


a) Mệnh đề điều kiện loại 2 có dùng động từ “tobe” ở số nhiều “were”, khi chuyển
sang đảo ngữ sẽ dùng “were” thay”if”.
Eg: If I were you, I would love him
==> Were I you ....
b) Trong mẫu câu điều kiện loại 2 đặc biệt có dùng “If” đầu câu ( nếu không phải vì ....
thì khi chuyển sang đảo ngữ sẽ tách “were” khỏi “not’’sau đó đảo lên đầu câu thay
“if”).
Eg: If it weren’t for your progress, I wouldn’t be here.
(Nếu như không vì sự tiến bộ của anh thì tôi đã không ở đó.)
==> Were it not your ....
c) Mẫu câu điều kiện loại 3 đặc biệt.
 If + S+ were+ to do
Thay động từ ở quá khứ của mệnh đề điều kiện loại 2
Eg: If I were to speak ....
==> Với mẫu câu này đảo “were” lên đầu câu thay “If”.
2-3. Điều kiện loại 3.
a) Dùng “Had” đảo lên đầu câu thay “If”.
Eg: If she had worked harder last year, she wouldn’t have failed the exam
==> Had she worked harder last year....
b) Câu điều kiện loại 3 đặc biệt đi với đại từ “it” đầu câu (giống trường hợp If it were
not for N, S+ would V của điều kiện loại 2).
 If it hadn’t been for + N (Nếu không phải vì....)
Tách “had” ra khỏi “not” đảo lên đầu câu thay “If”.
Eg: If it hadn’t been for hot weather, we would have had a wonderful holiday.
==> Had it not been for ....
c) Mệnh để điều kiện loại 3 đặc biệt có sử dụng” were to have done” thay quá khứ
hoàn thành
2


Eg; If she had driven carefully, she wouldn’t have cause the accident.
==> If she were to have driven ....
Đảo “were” lên đầu câu thay “If”
==> Were she to have driven
Note 1:
to be + going to V / to V / about to V / bound to V / due to V ... : sắp, định phải làm gì.
was / were + going to V / to V / about to V / bound to V / due to V ... : định làm gì
trong quá khứ nhưng lại không làm được.
Note 2:
Câu điều kiện loại 1 ở mệnh đề if ko chỉ là hiện tại đơn.
Câu điều kiện loại 1 tổng quát là if clause ở hiện tại đơn. Main clause S+
will/can/may/should/must + V.
Ngoài ra trong câu điều kiện loại 1 ở if clause còn có dạng: If + present continous/
present perfect tùy vào việc ta muốn nhấn mạnh cái gì (có thể là nhấn mạnh kết quả
hoặc có thể là nhấn mạnh sự việc đang xảy ra).
Eg: If you have finished the test, you can go home.
If you are working, I'll phone you later.
Tổng kết với 3 dạng cơ bản của câu điều kiện:
a, Câu điều kiện loại 1:
 If clause = should+S+V
Should she come late, she will miss the train.
Should he lend me some money I will buy that house.
b, Câu điều kiện loại 2:
 If clause= Were S +to V/ Were+S
If I were you I would work harder. = Were I you ....
If I knew her I would invite her to the party. = Were I to know her ....
c, Câu điều kiện loại 3 :
3


 If clause = Had+S+PII
If my parents hadn't encouraged me, I would have taken pass exam. = Had my parents
not encouraged me....
3. Hình thức đảo ngữ với trạng ngữ phủ định:
With negative adverbs (trạng ngữ phủ định): Ta mang Trạng ngữ phủ định ra đầu câu
và hoán chuyển động từ lên trước Chủ ngữ. (never, hardly, no sooner, little, no longer,
in no time, not only, rarely, seldom, nowhere, not until,...)
Eg:
He didn’t say a word --> Not a word did he say.
We rarely go to cinema --> Rarely do we go to cinema.
* Đôi khi dùng nor, never thay thế cho not trong văn viết làm câu văn nhẹ nhàng hơn.
Eg: Nor was that all.
* Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,.....
 Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever+ auxiliary+ S+ V
Never in mid-summer does it snow.
Hardly ever does he speak in the public.
4. Hình thức đảo ngữ miêu tả 2 hành động cùng xảy ra sát và kế tiếp nhau sau 1
lúc
 No sooner... than
 Not until... that
 Scarely... when
 Hardly... when
Cấu trúc này thg dùng với quá khứ hoàn thành:
 ...+ had + S + PII...+ S + Ved
Eg:
No sooner had I gone out than it began to rain.
4


Scarely had she returned her hometown when she found out the truth of her father’s
death.
Hardly had he finished English Communication Course when he recognized how
important English was for his life, job and prospective future. = Not until had… that…
* Đảo ngữ với Until/ till+ clause/ adv of time+ auxiliary+ S+ V
Eg:
I won't come home till 10 o'clock = Not until/ Till o'clock that I will come home = It is
not until 10 o'clock that I will come home.
I didn't know that I had lost my key till I got home = Not until/ Till I got home did I
know that I had lost my key.
5. Hình thức đảo ngữ với phó từ chỉ cách thức (With adverbs of manner):
 Form: Phó từ + trợ động từ + S + V
Eg:
Beautifully did she sing.
Excellently have they finished the assignment.
6. Hình thức đảo ngữ với phó từ chỉ thời gian (With adverbs of time):
Eg:
Very often have we tried to do it.
Twice a week do they travel out to Ho Chi Minh city to meet foreign partners to sign
contracts.
7. Hình thức đảo ngữ với phó từ chỉ nơi chốn: (With adverbs of place):
 Thường thì đặt phó từ lên trước + V + S
Eg:
On the table stood a man.
Here comes the winter.
There will take a place a big storm and heavy rain.

5


8. Hình thức đảo ngữ với with now, thus, then, here, there: chỉ đc hoán chuyển khi
chủ ngữ là danh từ, ko hoán chuyển khi chủ ngữ là đại từ.
Eg:
There comes the bus. = There it comes.
Now comes your turn. = Now your turn comes.
9. Hình thức đảo ngữ với : With/ only/ under/at/when/in:
Eg:
You can get success only under that condition.
Only under that condition can u get success.
You should not call the police under any case/ circumstance.
Under any case/ circumstance should you not call the police.
Under no cases/ circumstances should you call the police.
Ngoài ra:
Lưu ý với:
 On no account + Vaux + S V : Không vì bất cứ lí do nào.
Eg:
You Should never be late for the exam.
=> On no account should you be late for the Exam.
10. Hình thức đảo ngữ với so that, such that:
Eg:
So beautiful is she that I love her.
So dark is it that I can't write.
So busy am I that I don't have time to look after myself.
So difficult was the exam that few student pass it.
So attractive is she that many boys run after her.
6


Such a clever boy is he that he can do this exercise easily.
11. Hình thức đảo ngữ với NO và NOT
 No+ N + auxiliary+S+Verb(inf)
 Not any+ N+ auxiliary+ S+ verb(inf)
Eg:
No money shall I lend you from now on, = Not any money shall I lend you from now
on.
12. Hình thức đảo ngữ với ONLY
Only one/once
Only later
Only in this way
Only in that way
Only then + auxiliary+ S+ V
Only after+ N
Only by V_ing / N
Only when + clause
Only with + N
Only if+ clause
Only in adv of time/ place
Eg:
Only one time did I meet her.
Only after all guest had gone home could we relax.
Only when I understand her did I like her.
Only by practicing E every day can you speak it fluently.
13. Hình thức đảo ngữ với các cụm từ có No
7


At no time
On no condition
On no account + auxiliary+ S+ N
Under/ in no circumstances
For no searson
In no way
No longer
Eg:
For no reason shall you play truant.
The money is not to be paid under any circumstances. = Under no circumstances is the
money to be paid.
On no condition shall we accept their proposal.
14. Hình thức đảo ngữ với Not only... but... also....
 Not only + auxiliary + S + V but... also....
Not only is he good at Eng but he also draw very well.
Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.
15. Hình thức đảo ngữ với No where
 No where + Au+ S+V
Eg:
No where in the VN is the cenery as beautiful as that in my country.
No where do I feel as comfortable as I do at home.
No where can you buy the goods as good as those in my country.
16. Hình thức đảo ngữ Nhấn mạnh tính từ:
Trong TA có thể đảo tính từ, cụm tính ngữ làm C (bổ ngữ) của “to be” ra trước để nhấn
mạnh, đồng thời đảo “to be” ra trước S (chủ ngữ).
Eg:
8


The probem is difficult.
==> Difficult is the problem.
The flies are on the book.
==> On the book are the flies.
Note: ở đây cụm “on the book” mình xem là “cụm tính ngữ".
17. Hình thức đảo ngữ Nhấn mạnh động từ.
Trong TA có thể nhấn mạnh động từ ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn bằng cách thêm
trợ động từ “to do” ở dạng tương ứng.
Eg:
I stayed at home yesterday.
I did stay at home yesterday.
I hope to see you soonest in the coming time.
I do hope to see you soonest in the coming time.
18. NGữ PHÁP] CẤU TRÚC VỚI " NO MATTER"
No matter + who/what/which/where/when/how + subject + verb in present : dù có.....
đi chăng nữa... thì
No matter how= however: dù tn đi nữa
No matter what = whatever: dù gì đi nữa
No matter where = wherever:
No matter when = whenever:
No matter which = whichever:
No matter who = whoever:
EX: No matter what you say, I won't believe you
( Dù bạn có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không tin bạn )
Cấu trúc này có thể đứng cuối câu mà không có mệnh đề theo sau:
I will always love you, no matter what.
Ngoài ra, " đôi khi" cũng có cấu trúc của how
No matter how (however) + adj + S +V , clause
EXERCISES
1. They had seldom participated in such a fascinating club.
9


- Seldom....................................................................................................................
2. He will not be offered the job under any circumstances
-Under no circumstances......... ...........................................................................
3. If he comes there by car, he may get troubles
-Should.............. ..............................................................................................
4. He was so sad to fail the exam that he didn’t want to go out
-So...................... ...........................................................................................
5. If only they had phoned me, I could have come
Had.............. ....................................................................................................
6. When he entered the house, the police arrested him
Hardly.............. ........................................................................................................
7. She has rarely traveled more than fifty miles from her village
-Rarely...... ................................................................................................................
8. You must on no account lift heavy weights like that again
-On no account.........................................................................................................
9. There are no temples like these anywhere else
-Nowhere else..........................................................................................
10. When he went out, it started raining
-No sooner..... ...............................................................................................
11. He finished reading “The thorn bird”, and started reading “Gone with the wind”
-Hardly...... ..........................................................................................................
12. It is not worth considering his suggestion for a moment
-Not for a moment..... .........................................................................................
13. If you had given it in on time, you would have got a high mark
-Had................. ...............................................................................................
14. He tries hard but gets nowhere
-However. ..............................................................................................................
15. I was never shown how to operate the machinery
-At no time.......................................................................................................
10


16. John didn’t celebrate until he received the offer of promotion in writing
-Not until.......... ...........................................................................................................
17. I have never seen such a mess in my life
-Never in....... ....................................................................................................
18. It was only when I left home that I realized how much my mother meant to me
-Not until......... ........................................................................................................
19. The only way you can become a good athlete is by training hard everyday
-Only by........ ..............................................................................................................
20. They had to wait for 12 hours before the flight left
-Only after..... ..........................................................................................................
21. I didn’t realize who he was until later
-Only later..... ...........................................................................................................
22. He never suspected that the money had been stolen
-Never.... .......................................................................................................
23.I only realized what I had missed when they told me about it later
- Only when
24. You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mrs. John
-Nowhere.... ................................................................................................................
25. I tried as hard as I could, but I just couldn’t get the money
No matter....... .....................................................................................................
26. You can buy this book only in this shop
- Only in....... ..............................................................................................................
27. My teacher is no longer teaching in this school
- No longer....... ............................................................................................................
28. She has never seen such a beautiful sight
- Never..... .................................................................................................
29. I got no help from him
- No help......... ........................................................................................................
30. You should not travel alone under any circumstances
11


-Under.............. .....................................................................................................
31. I know little about computers
- Little........................... .........................................................................................
. Rewrite these sentences, using RARELY, SELDOM or LITTLE.
1.One rarely find good service these days.
................................................................................................
2.She has rarely traveled more than fifty miles from her village.
................................................................................................
3.It is very unusual for a military campaign to have been fought with so little loss of
Life
...........................................................................................
4. It is unusual for the interior of the island to be visited by tourists.
................................................................................................
5.Public borrowing has seldom been so high.
................................................................................................
6.They had seldom participated in such a fascinating ceremony.
................................................................................................
7.They little suspected that the musical was going to be a runaway success.
................................................................................................
8.The embassy staff little realized that Ted was a secret agent.
................................................................................................
9.She didn’t realized what would happen to her next.
................................................................................................
10.I didn’t think that one day I’d be appearing in films rather then just watching them.
................................................................................................
III. Rewrite these sentences, using IN, AT , UNDER, or ON.
1. Keith certainly can’t be held responsible for the accident.
................................................................................................
2. The children themselves are not in any way to blame for the disaster.
.............................................................................................
3.The existence of extraterrestrial is not confirmed by the report.
...................................................................................................
4. Iwas never shown how to operate the machinery.
................................................................................................
5. Henever suspected that she was a witch.
................................................................................................
6. There has never been a time when the English language was not in a state of change.
................................................................................................
7. Miss Weaver will not be offered the job under any circumstances.
................................................................................................
8. You should not send money to us by post under any circumstances.
................................................................................................
9.We can’t exchange tickets in any circumstances.
................................................................................................
12


10.I won’t go out that way to visit him again on my account!
................................................................................................
IV. Rewrite these sentences, using inversion with NOT
.
1. He is my friend as well as yours.
................................................................................................
2. He booked tickets for the afternoon performance and the evening performance as
well.
................................................................................................
3. Burglars stole a thousand pounds’ worth of electrical goods, and left the flat in an
awful mess.
................................................................................................
4. Tony was not only late, but he had left all his books behind.
................................................................................................
5. You will enhance your posture and improve your acting ability on this course.
................................................................................................
6. It isn’t worth considering his suggestion for a moment.
................................................................................................
7. She didn’t shed a tear when the story ended in tragedy.
................................................................................................
8. The manager not once offered us an apology.
................................................................................................
9. She made no sound as she crept upstairs.
................................................................................................
10.He only thought about having a holiday abroad after he retired.
.............................................................................................
V. Rewrite these sentences, using inversion with ONLY.
1. I only realized how dangerous the situation had been when I got home.
................................................................................................
2. It
wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat.
................................................................................................
3. I understood Hamlet only after seeing it on the stage.
................................................................................................
4. They didn’t get round to business until they had finished eating.
................................................................................................
5. They had to wait for twelve hours before their flight left.
................................................................................................
6. I didn’t realize who he was until later.
................................................................................................
7. The door could not be opened without using force.
................................................................................................
8. I won’t agree until Tom’s apologized.
................................................................................................
9. To get the 40% discount, you must buy all twelve books at the same time.
................................................................................................
13


10.The only way you can become a good athlete is by training hard every day.
................................................................................................
VI. Rewrite these sentences, using inversion with SHOULD
.
1. If the Government were forced into another election, it would be the favourite to
win.
................................................................................................
2. If you should wish to make an appointment to see Dr Simons, she is available
between
9.00 and 11.00.
................................................................................................
3. If you should have further problems with your printer, contact your dealer for
advice.
................................................................................................
4. If you should decide to accept the post, you will be expected to start work on 1
st
April.
................................................................................................
5. If we hear any further news, we will be in touch immediately.
.............................................................................................
6. If you wish to take advantage of the offer, kindly tick the box on your order form.
................................................................................................
7. If the film should be a post office success, they may be sequel.
................................................................................................
8. If you should change your mind, there will always be a job for you here.
................................................................................................
VII. Rewrite these sentences, using inversion with WERE OR HAD
1. If the chemical were to leak, a large area of the sea would be contaminated.
................................................................................................
2. If Germany were to beat Romania, they would face Italy in the final.
................................................................................................
3. If Mr Morgan were still head master, he would not permit such bad behavior.
................................................................................................
4. If you had given it on time, you would have got a high mark.
................................................................................................
5. If she had become a lawyer, as her parents wished, she would have earn a large
salary.
................................................................................................
6. If anything has gone wrong with my plan, I would have held responsibility.
................................................................................................
7.If it hadn’t been for Henry,I might not have met you.
................................................................................................
8. If only they had confirmed by phone, the airline could have warned them.
................................................................................................
9. The coast guards could have saved the vessels if they had been notified.
................................................................................................
14


10. If his solicitor hadn’t advised him, he would have made a serious mistake.
................................................................................................
VIII. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way
that it means the same as the sentence printed above it
.
1. He spent all his money. He even borrowed some from me.
Not only_______________________________________________________
2. He had hardly left the office when the telephone rang.
No sooner _____________________________________________________
3. I had only just put the phone down when the boss rang back.
Hardly _______________________________________________________
4. He didn’t finish his work until the bell rang.
Not until ______________________________________________________
5. We only began to see the symptoms of the disease after several months.
Only _________________________________________________________
6. I have never seen anyone in my life drink as much as you.
Never ________________________________________________________
7. A sleeping dog was lying under the table.
7
Under the table _________________________________________________
8. His brother had rarely been more excited.
Rarely_____________________________________________________

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×