Tải bản đầy đủ

VIẾT các số đo DIỆN TÍCH dưới DẠNG số THẬP PHÂN lớp 5

TOÁN
VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
I.Mục tiêu:
Giúp HS :
- Ôn tập về bảng đơn vị đo diện tích, quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thường dùng.
- Biết cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân (dạng đơn giản).
-Biết cách làm bài tập 1,2. Bài tập 3 giảm tải.
II. Đồ dùng dạy học:
* GV: Giáo án. Bảng đơn vị đo độ dài kẻ sẵn, để trống các ô. Bảng phụ, một số tờ giấy
khổ to.
* HS: SGK toán lớp 5, VBTT tập 1, bút mực,bút chì,thước kẻ .
III. Hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy

Hoạt động học

I. Kiểm tra bài cũ
- Các con đã được học những đơn vị đo diện
tích nào?

- Hs trả lời.


-Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đó?

-Hs: Đơn vị đứng trước gấp đơn vị
đứng sau liền kề nó 100 lần, đơn vị
đứng sau kém đơn vị đứng trước
liền kề nó 100 lần.

- Yc hs nhận xét.
-Hãy lên bảng điền vào bảng đơn vị đo diện
tích sau?
-Yc hs đọc và nx.

- Hs thực hiện.
-Hs thực hiện.

-Gv nx.
- Gọi 1 hs lên bảng làm bài sau cả lớp làm
giấy nháp: Viết các số đo sau dưới dạng số
thập phân có đơn vị đo là ki-lô-gam:
3kg50g =......kg

- Hs làm bài.

700g =........kg

3kg50g = 3 kg = 3,050kg
700g = kg= 0,700kg

-Yc hs đọc bài làm của bạn và giải thích cách
làm.

-Hs: 2bước:

- Thông thường khi viết số đo khối lượng
+ B1: Viết số đo khối lượng về
dưới dạng số thập phân ta làm qua mấy bước? dạng phân số thập phân hoặc hỗn
số.
+ B2: Viết số đo khối lượng về
dạng PSTP.
- Gv nx, tuyên dương hs.


II. Bài mới.
a.Giới thiệu bài mới
Vậy để biết số đo diện tích dưới dạng số thập
phân như thế nào cô và các con cùng vào bài
hôm nay.
-Yc hs nhắc lại tên đầu bài. Gv ghi lên bảng
-Chỉ vào bảng đo diện tích và hỏi:
? kém bao nhiêu lần?
? hơn bao nhiêu lần?
- Các đơn vị đo diện tích liền kề nhau hơn
kém nhau bao nhiêu lần?

-Hs lắng nghe.
-Hs nhắc.
- Hs: Kém 100 lần
Hơn 10000 lần
-Hs: 100 lần

-Ngoài các đơn vị đo diện tích ở trong bảng ra -Hs: hec ta
trong cuộc sống chúng ta còn sử dụng đơn vị
đo diện tích nào nữa?
- Gv đưa bảng phụ và hỏi cho cô biết
1 = ......
1ha =......
1 = ......ha
1ha =.....

-Hs: 1 = 1000000
1ha = 10000
1 = 100ha
1ha = = 0.01

Như vậy qua kiểm tra kiến thức cũ cô thấy
các con nắm bài cũ rất tốt cô khen cả lớp.
Bây giờ cô có ví dụ sau: Gv viết vd lên bảng
a)Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào
chỗ chấm:
35 =.....
Yc hs suy nghĩ cách làm và làm bài vào vở
nháp.

-Hs làm bài.

-Yc 1 hs trả lời.

- Hs: 35= 3= 3,05

-Hs: 35 = 3,05

- Yc hs nx và giải thích cách làm.
- Gv ghi lên bảng. Vậy 35 = 3,05
- Dựa vào đâu mà con làm như vậy?

-Dựa vào mối quan hệ giữa viết số
đo độ dài và khối lượng dưới dạng
số thập phân.

- Ai có cách làm giống như bạn? Cô đồng ý
với cách làm này. Đây cũng chính là các bước
làm bài viết số đo diện tích dưới dạng số thập
phân.Trong trường hợp đổi đơn vị đo có 2 đại
lượng chuyển về số đo diện tích có 1 đơn vị ta
-3 hs nhắc lại
làm như sau:


+ B1: Viết số đo diện tích về hỗn số.
+B2: Viết số đo diện tích về số thập phân.
-Yc 3 hs nhắc lại các bước làm.
-Cô có ví dụ tiếp theo:Gv viết vd b) lên bảng
b)Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào
chỗ chấm:
42=......
-Yc hs thảo luận nhóm bàn tự tìm ra cách
làm.
-Yc 1 hs lên bảng làm.

-Hs làm bài.
-Hs: 42= 0,42
-Hs giải thích cách làm.
42= = 0,42
- HS nêu.

- Yc hs nx.
-Hỏi hs vừa lên bảng: Nêu cách làm của
mình?

- HS nêu.

-Cô đồng ý với cách làm của bạn.
-Gv ghi bảng: Vậy 42= 0,42
Ở trong trường hợp đổi đơn vị đo có 1 đại
lượng về 1 đại lượng khác về số thập phân ta
làm cũng thực hiện qua 2 bước:
+ B1: Viết số đo diện tích về phân số thập
phân.
+B2: Viết số đo diện tích về số thập phân.
Chúng ta cũng dựa vào mqh giữa các đơn vị
đo diện tích để làm bài này.
-Vậy thông thường muốn viết số đo diện tích
về số thập phân ta làm qua mấy bước?

-Hs : Qua 2 bước
+B1: Viết số đo diện tích về hỗn số
hoặc phân số thập phân.
+ B2: Viết số đo diện tích về số
thập phân.
- Viết số đo diện tích về hỗn số
hoặc phân số thập phân.
- Hs lắng nghe.

-Vậy bước nào là bước chúng ta làm nhẩm?
-Khi làm bài các con nhẩm bước này trong
đầu để làm bài nhanh hơn .
-Để vận dụng kiến thức vừa học chúng ta vào
phần bài tập.

- 1 HS đọc đề bài trước lớp.

c. Luyện tập

- 1 HS nêu.

Bài 1: Hoạt động cá nhân
- Gọi HS đọc đề bài và hỏi: Bài tập yêu cầu
chúng ta làm gì?

- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bài
trên bảng
- HS nhận xét bài bạn

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 2 HS làm bài - HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở


trên bảng .

để kiểm tra bài

- Gọi HS nhận xét bài bạn

- HS giải thích:

-Yêu cầu HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

a) 56 = = 0,56
d) 2 5 = 2 = 2,05

- GV yêu cầu HS giải thích cách làm phần a)
và d)
-Hs: Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo có
1 đại lượng và 2 đại lượng chuyển
về số đo diện tích có một đơn vị.
-Ai có kết quả và cách làm giống của bạn?
- GV nhận xét và chốt kết quả đúng

- 1 HS đọc đề bài trong SGK.

- Bài 1 củng cố kiến thức gì?

- 1 HS nêu

Bài 2 : Hoạt động nhóm đôi

- HS trao đổi và tìm cách giải rồi
làm bài vào vở, 2 HS làm bài trên
bảng .

- Gọi HS đọc đề bài và hỏi: Bài tập yêu cầu
chúng ta làm gì?

a) 1654 = ha =0,1654 ha

b) 5000= ha = 0,5 ha
- Yêu cầu HS trao đổi theo cặp tìm ra cách
giải rồi làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm c) 1ha = = 0,01
bài.
d) 15ha = = 0,15
- HS thực hiện.
-Hs: mqh giữa mét vuông và hec
ta.
-Hs: mqh giữa ki-lô-mét vuông và
hec ta.
- HS nhận xét bài bạn và HS đổi
vở kiểm tra bài cho nhau.
- Gọi HS dưới lớp đọc bài làm của mình và
trình bày cách làm.
-Muốn làm tốt phần a) cần nắm chắc mối
quan hệ gì?
- Muốn làm tốt phần d) cần nắm chắc mqh
giữa đơn vị nào?

- Viết đơn vị đo diện tích dưới
dạng số thập phân và mqh giữa
mét vuông và héc ta, ki-lô-mét
vuông và héc ta.

- Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng và yêu - 1hs đọc.
cầu HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
- GV nhận xét và chốt kết quả đúng :
a/ 1654m2 = 0,1654ha ;
c/ 1ha = 0,01km2

;

b/ 5000m2 = 0,5ha
d/ 15ha = 0,15km2

-Bài tập 2 rèn cho các con kĩ năng gì?

- HS nêu
- HS lắng nghe và ghi vào vở dặn
dò về nhà thực hiện.


-1 bạn đọc cho cô yc bài tập 3.Các con có làm
được bài này không?
-Bài tập 3 cô sẽ hướng dẫn các con vào buổi
2 nhé.
- Bài học hôm nay đã giúp các con củng cố
mqh giữa các đơn vị đo diện tích.
d. Củng cố dặn dò
- Nêu các đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé.
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện
tích.
- GV tổng kết tiết học.
- Về nhà làm các bài ở vở bài tập toán tiết 43
- Chuẩn bị bài sau : Luyện tập chung.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×