Tải bản đầy đủ

Chương trình tập huấn Chuẩn kiến thức kĩ năng và giải đáp thắc mắc cho GV

UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Phú, ngày 22 tháng 7 năm 2009
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẤP HUYỆN
Ngày 30/7/2009
TT
Thời gian
Nội dung Người phụ trách
Buổi Giờ
1
Sáng
7h30 -8h00 Khai mạc Hà Thị Cúc
2 8h-8h30 Triển khai chung Hà Thị Cúc
3 8h30-9h20
Triển khai các mơn đánh giá
bằng điểm số
Lưu Hùng Sơn
4 9h20-9h30 Giải lao
5 9930-10h20

Triển khai các mơn đánh giá
bằng nhận xét
Nguyễn T Anh Đào
6 10h30-11h30 Thảo luận Cúc, Sơn, Đào
Chiều
13h30-14h30
Giải đáp những khó khăn
vướng mắc mơn Tiếng Việt
Nguyễn T Thu Anh
7 14h30-15h20
Giải đáp những khó khăn
vướng mắc mơn Tốn
Phạm T Tuyết Trang
8 15h20-15h30 Giải lao
9 15h30-16h30
Giải đáp những khó khăn
vướng mắc mơn Lịch sử-
Địa lí
Lưu Hùng Sơn -
Nguyễn T Anh Đào
* Ghi chú : Buổi chiều giải đáp những khó khăn vướng mắc của giáo
viên (nội dung khó khăn vướng mắc của giáo viên được đưa lên địa chỉ e-mail :
giaoductieuhocdp@yahoo.com.vn và đã được các tổ thảo luận ngày 10/2/2009
tại phòng GD-ĐT; ban nội dung có thể liên hệ phòng GD-ĐT nhận lại biên bản
họp tổ (riêng tổ TNXH, KH, LS&ĐL chưa nộp biên bản).
* Những đơn vị có ý kiến thắc mắc nhưng chưa được đưa lên e-mail
giaoductieuhocdp (do năm trước khơng gửi hoặc gửi về phòng GD-ĐT qua e-
mail chậm), muốn được giải đáp thắc mắc phải trực tiếp đưa ý kiến lên e-mail :
giaoductieuhocdp@yahoo.com.vn trước ngày 27/7/2009.
CM TIỂU HỌC
Hà Thị Cúc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×