Tải bản đầy đủ

Toan 4 chuyen de 03 tong hieu

[Sưu tầm]

I.

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

Lý thuyết

Cách tìm:
Cách 1: Số bé = ………………………………………………..
Số lớn = …………………… hoặc = …………………
Cách 2: Số lớn = ……………………………………………….
Số bé = …………………… hoặc = ………………….
Cách 3: Số bé = Trung bình cộng – Hiệu : 2
Số lớn =Trung bình cộng + Hiệu : 2
Nhiều bài toán về tổng, hiệu có thể ẩn dưới dạng một bài toán khác
(như bài toán tính ngược, bài toán tuổi …). Nếu biết bản chất trước
khi làm bài thì bài toán sẽ trở thành đơn giản.
II. Luyện tập
Bài 1.


Tìm hai số có tổng bằng 73 và hiệu bằng 29.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 2.

Tìm hai số có tổng bằng 345 và hiệu bằng 45.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

1


[Sưu tầm]

Bài 3.

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

Tìm hai số có tổng bằng 915 và hiệu bằng 149.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 4.

Tìm hai số có tổng bằng 758 và số lớn hơn số bé 242 đơn

vị.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 5.

Tìm hai số biết trung bình cộng của chúng bằng 128 và

biết số lớn hơn số bé 68 đơn vị.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 6.

Tìm hai số biết trung bình cộng của chúng bằng 361 và số

lớn hơn số bé 122 đơn vị.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

2


[Sưu tầm]

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 7.

Trường Tiểu học Kim Đồng có tất cả 1286 học sinh, biết

số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 48 bạn. Tính số học
sinh nam, số học sinh nữ của trường.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 8.

Hồng và Hà có tất cả 89 con tem, nếu Hồng cho Hà 5 con

tem thì Hồng vẫn nhiều hơn Hà 3 con tem. Hỏi mỗi bạn có bao
nhiêu con tem ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 9.

An và Bình có 64 viên bi, nếu Bình có thêm 12 viên bi thì

Bình kém An 8 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?
Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

3


[Sưu tầm]

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 10.

Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 256cm, biết chiều

dài hơn chiều rộng 14cm. Tính số đo chiều dài, chiều rộng của hình
chữ nhật đó.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 11.

Tìm hai số biết số lớn hơn số bé 48 đơn vị và biết nếu

thêm vào số bé 17 đơn vị thì được hai số có tổng bằng 335.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

4


[Sưu tầm]

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

…………………………………………………………………
Bài 12.

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 467 và nếu thêm vào

số bé 19 đơn vị thì nó vẫn nhỏ hơn số lớn 50 đơn vị.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 13.

Hai kho thóc chứa được 350 tấn thóc. Nếu lấy từ kho thứ

nhất 65 tấn, kho thứ hai 45 tấn, thì số thóc còn lại ở kho thứ nhất
nhiều hơn kho thứ hai 10 tấn. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu thóc ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 14.

Tổng số tuổi của hai ông cháu hiện nay là 78, cách đây 6

năm ông hơn cháu 60 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi ?
Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

5


[Sưu tầm]

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Bài 15.

Khi con gái 20 tuổi thì mẹ 45 tuổi. Tính tuổi 2 mẹ con

hiện nay. Biết hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con là 41 tuổi.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 16.

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 572 và nếu viết thêm

chữ số 4 vào bên trái số bé ta được số lớn.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

6


[Sưu tầm]

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Bài 17.

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 2936 và nếu viết

thêm chữ số 2 vào bên trái số bé ta được số lớn.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 18.

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 2972 và nếu viết

thêm chữ số 1 vào bên trái số bé ta được số lớn.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 19.

Tìm hai số lẻ có tổng 548 và giữa chúng có 6 số lẻ khác.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

7


[Sưu tầm]

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 20.

Tìm hai số lẻ có tổng 432 và giữa chúng có 20 số lẻ khác

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 21.

Tìm hai số chẵn có tổng bằng 200 và giữa chúng có 4 số lẻ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 22.

Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng bằng 292 và giữa

chúng có tất cả 7 số chẵn khác
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

8


[Sưu tầm]

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 23.

Tìm hai số lẻ có tổng bằng 220 và giữa chúng có 5 số chẵn

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 24.

Tìm hai số lẻ có tổng bằng 338 và giữa chúng có 20 số chẵn

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 25.

Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 837, biết giữa 2 số đó

có tất cả 4 số chẵn.

Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

9


[Sưu tầm]

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 26.

Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 389, biết giữa 2 số đó

có tất cả 12 số lẻ.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 27.

Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 1245, biết giữa 2 số đó

có tất cả 10 số lẻ.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 28.

Tìm 3 số chẵn liên tiếp biết tổng của 3 số đó bằng 738.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

10


[Sưu tầm]

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 29.

Tìm 3 số có tổng bằng 571, biết số thứ nhất lớn hơn số

thứ hai 15 đơn vị nhưng lại nhỏ hơn số thứ ba 28 đơn vị.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 30.

Hai thùng dầu có tổng cộng 82 lít dầu. Nếu rót 7 lít dầu từ

thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì hai thùng chứa lượng dầu bằng
nhau. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 31.

Tổng số thóc ở ba kho A, B và C là 450 tấn, biết tổng số thóc ở

hai kho B và C nhiều hơn số thóc ở kho A là 110 tấn và số thóc ở kho B
chứa ít hơn kho C là 20 tấn. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc ?
Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

11


[Sưu tầm]

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
.……………………………………………………………….............
………………………………………………………………………
Bài 32.

Ba kho A ; B và C chứa tất cả 475 tấn thóc, biết số thóc ở

kho A nhiều hơn số thóc ở kho B là 20 tấn nhưng lại ít hơn tổng số
thóc ở kho B và C là 105 tấn. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 33.

Tìm hai số có hai chữ số biết tổng hai số đó bằng 72 và

biết khi viết 2 số đó cạnh nhau ta được 2 số có 4 chữ số mà số lớn
hơn số bé 2178 đơn vị.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

12


[Sưu tầm]

CHUYÊN ĐỀ 3. TỔNG – HIỆU

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 34.

Tìm hai số có hai chữ số biết tổng hai số đó bằng 120 và

biết khi viết 2 số đó cạnh nhau ta được 2 số có 4 chữ số mà số lớn
hơn số bé 4752 đơn vị.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 35.

Tìm hai số biết tổng của chúng gấp 3 lần hiệu của chúng

và bằng nửa tích của chúng.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Nguồn: TT BDVH Hocmai.vn
Facebook.com/buiminhman2512

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×