Tải bản đầy đủ

Mẫu defect list công trường xây dựng

DEFECT LIST
PROJECT/ DỰ ÁN:
STT
01
02
03
04
05
06
07
08

Vị trí

Mô tả công
việc

Hình ảnh đính kèm

Ngày bắt
đầu


Ngày hoàn
thànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×