Tải bản đầy đủ

Mẫu biên bản bàn giao công trình

BIÊN BẢN BÀN GIAO/HANDING OVER MINUTES

Ngày :
Date :
Số :
No :....

Công trình/ Project :
Địa chỉ/ Address :
Chủ Đầu tư/ Owner :
Địa điểm họp/ Location:
Ngày/ Đate:

Giờ bắt đầu/ Start time:

Giờ kết thúc/ End time:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS:
Stt/No.

Họ và tên/ Full name


Đơn vị/ Party

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC/ CONTENTS:
Stt/No.

Nội dung/ Contents

Ký tên/ Signature
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×