Tải bản đầy đủ

Phiếu đệ trình duyệt vật tư

Số :

PHIẾU ĐỆ TRÌNH PHÊ DUYỆT

Ngày :
Số tờ : 01

Công trình:
Địa chỉ:

Chủ Đầu tư:
Đơn vị TVGS:
Nhà thầu chính:
Nhà thầu phụ:
Hạng mục:

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Tài liệu kỹ thuật:


Phê duyệt:

Ghi chú:

Duyệt

Không duyệt

Đệ trình lại

Catalo

Mẫu

CO,CQ

STT

1

DIỄN GIẢI

THEO TÀI LIỆU KỸ
THUẬT/ HỢP ĐỒNG

ĐỆ TRÌNH/ NHÀ
CUNG CẤP

GHI CHÚ

Shopdrawing thép

Ý kiến của APAVE

Ý kiến của CĐT

Đại diện Nhà thầu
Contractor
(ký, ghi rõ họ tên)

TVGS APAVE

Đại diện Chủ đầu tư

Supervisor

Owner

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×