Tải bản đầy đủ

Mẫu nhu cầu vật tư công trình

CÔNG TY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ
NAM HƯNG

BẢNG NHU CẦU VẬT TƯ
Công trình: ………………………………
HẠNG …………………
STT

DIỄN GIẢI CÔNG VIỆC

KHỐI
LƯỢNG

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1
2
3
4

5
6
7
Ngày … tháng … năm 201…
Duyệt của BCH CT

Xác nhận của Giám sát kỹ thuật

Người lậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×